ттттттттттjjjjjjj

Размер: px
Започни от страница:

Download "ттттттттттjjjjjjj"

Препис

1 С Т А Н О В И Щ Е За дисертационния труд на МАРТИН ПEТРОВ ЯНКОВ на тема: ЛЮБОВНИ СТИЛОВЕ, САМООЦЕНКА И ЛЧНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ за присъждане на образователната и научна степен ДОКТОР Изготвил становището: Проф. д-р РУМЯНА БОЖИНОВА, Департамент «Психология» при ИИНЧ - БАН Предложеният от Мартин Янков дисертационен труд е фокусиран върху любовта в аспекта на нейното изразяване и формиране на връзка с другия. Насочена е към разкриване на индивидуални регулативни механизми за създаването на любовен стил и неговият ефект върху преживяваната удовлетвореност от живота. Известно е, че любовта заема централно място в живота на всеки човек. Тя рефлактира върху почти всички основни страни на неговото функциониране, проявяваните в тях дефицити и отклонения. В този смисъл избраната от Мартин Янков тема е дисертабилна по своя характер. Научният и практическият интерес към нея е обусловен допълнително от актуално наблюдаваните промени в отношенията между хората, а също от ограниченото й проучване (особено в страната). Дисертацията е структурирана в съответствие с емпиричния характера на представяното изследване и се състои от три глави, обобщение и заключение. Отличава се с подчертана целенасоченост, вътрешна интегрираност и пълноценно отразяване на цялостния изследователски процес. В първа глава успешно са изведени теоретичните предпоставки на изследването. Изложението, съответно на дисертационната тема, проследява научните възгледи за романтичната любов, социалнопсихологичните теории за интемната връзка. Централно място обаче заемат концепциите за любовните стилове, като докторанта приема за основа на изследването си модела на Лий включващ шест любовни стила. Специално място е отделено и на концепциите и изследванията третиращи връзката на любовта 1

2 със самооценката на личността, с личностните особености от Голямата петорка, както и с личностните особености от Тъмната триада. В тази част докторанта обосновава и изследователския си интерес към връзката на удовлетвореността от живота с любовните стилове. Теоретичното изложение е подходяща основа за поставените от Янков две емпирични изследвания изложени последователно във втора и трета глава на дисертационния труд. Във втора глава е представено качествено изследване върху разбиранията и представите на младите хора за любовта и любовните връзки. Получените чрез контент анализ резултати от проведеното полуструктурирано интервю показват, че нагласите и представите на включените в изследването 39 млади хора за романтичната любов в значителна степен потвърждават теориите на западните автори - трите елемента от триъгълната теория за любовта на Стътбърг интимност, страст и обвързаност, също така потвърждават ключови елементи от теорията за шестте любовни стила на Лий и др. Според докторантът качественото изследване спомага за изграждане на цялостна представа за същността на понятието любов в разбиранията и представите на младите българи. Изяснени са качествените характеристики на понятието любов и романтична любов, а също разликите в употребата на тези понятия. Като цяло коментираното изследване е добре планирано и проведено, данните са правомерно обработени и резултатите са от съществено значение за последващото второ изследване, както и за други проучвания в областта. Трябва обаче да се посочи, че извадката, върху която е проведено изследването не е представителна и е много малка за да се приеме, че установените тенденции по отношение третирането на любовта доминират сред младите българи. Многократно в работата се подчертава, нейната насоченост към изясняване на конкретния феномен в рамките на българска популация. Най-вероятно културната среда има известно отражение върху начина на възприемане на определени междуличностни любовни отношения, но доказателствата от дисертационното изследване основно имат принос в изясняване на общовалидни закономерности. Второто изследване, представено от Янков в третата глава на дисертацията е количествено по своя характер и е центрирано основно върху любовният стил, който индивида е склонен (има нагласата) да прилага. Докторантът проектира сложен, комплексен модел на изследване, с който на първо място се опитва да обхване достатъчна пълно факторите, които потенциално оказват влияние върху формирането и изразяването на стила, а именно базисните личностните особености от Голямата 2

3 петорка и от Тъмната триада, особености обвързани с индивидуалния път на развитие като самооценката с нейните два аспекта самоодобрение и оценена компетентност, индивидуалния опит в любовните връзки, възрастовите и половите особености и сексуалните ориентации. На втори план изследователския модел включва проучване на връзката между индивидуално прилагания любовен стил и удовлетвореността от живота. По този начин докторантът цели да проучи както предикторите така и ефектите на предпочитания от индивида любовен стил, което значително повишава практическата стойност на работата. Формулираната цел, задачите и хипотезите на изследването адекватно отразяват неговия замисъл и пътят за реализирането му. Съществена предпоставка за качеството на проведеното от Янков изследване е целесъобразния подбор на методите и процедурата на изследване. В изследването са приложени пет изследоватлски методи: 1) Скала за нагласи към любовта на Хендрик и Хендрик; 2) Скала за самоодобрението и преценка на собствената компетентност на Тафароди и Суан; 3) Международен въпросник за изследване на личността - методика за измерване на Големите пет фактора на Донелан и колеги; 4) Кратка версия на Тъмната триада на Джонс и Паулхус и 5) Скала за удовлетвореност от живота на Динер. Те са адаптирани за български условия, което предполага добра доказателствената стойност на получените резултати. Впечатляваща е амбицията на дисертанта за постигане на високи психометрични характеристики на приложените в изследването скали, както и обективното им таблично представяне в работата. Изследването, без да е представително, е проведено върху достатъчно голяма извадка от 735 лица, което също гарантира значителна сигурност по отношение на установяваните закономерности. Формирани са седем възрастови групи, което предполага улавянето на възрастовата динамика в прилаганите любовни стилове. В същото време изследваните лица са разпределени в пет групи в зависимост от броя на интимните връзки, които са реализирали, което дава възможност да се проследи влиянието на индивидуалния опита. От значение е също извеждането на шест групи в зависимост от семейното положение и четири групи в зависимост от сексуалната ориентация. Статистическите методи за обработка на данните от изследването също са подходящо подбрани и гарантират извличане на пълноценна и достатъчно точна информация от получените в конкретните изследвания данни. Заслужава да се подчертае, че амбициозният изследователски модел е съществено подкрепен чрез гарантираната доказателствена стойност на получените резултати 3

4 (посредством психометричните характеристики на приложените изследователски методи, размера на извадката и формираните на нейната база групи за сравнение, както и с използваните статистически методи за обработка на получените данни). Изложението в тази част (трета глава) е много добре структурирано. В рамките на осем параграфа, ясно, изключително подробното и коректно са представени статистически доказаните закономерности по отношение на изучаванните явления. Те са подходящо илюстриране. На базата на проведения корелационен анализ е разкрита връзката на любовните стилове със самооценката на индивида, с личностните особености от Голямата петорка, с личностните особености от Тъмната триада, с цялостното удовлетворение от живота. различията в любовните стилове по показателите пол, брой сексуални връзки, ориентация; различия в любовните стилове по възраст и семейно положение. Резултатите от регресионния анализ дават възможност за анализиране на предикторите на любовните стилове и любовните стилове като предиктори на удовлетвореността. Задължително трябва да се посочи, че докторантът с изключителна добросъвестност проследява получените резултатите във всяка отделна част от изследването. Интерпретацията му е убедителна и свидетелства за обективност и компетентност. Целесъобразно е сравнението, което той прави на конкретните резултати с получени в други подобни изследвания, а също коментара на издигнатите хипотези в плана на събраните доказателства. Синтезирането на получените от изследването резултати, в плана на изучаваните любовни стилове, е осъществено в изведеното в края на дисертацията Обобщение. В него Янков коментира всеки любовен стил (себеотрицателна любв, страстна любов, любов игра, приятелска любов, праматична любов, маниакална любов) в аспекта на значимите връзки, които той има с базисните личностни и индивидуални (демографски) особености (характеристики). По този начин докторантът представя детайлен личностен профил на всеки от шесте любовни стила, което е и крайната цел на дисертацинния труд. Едновремеенно с това е изведено предиктиното значение на любовния стил за удовлетвореността от живота, с особеното място на страстната любов, любовта игра и приятелската любов. От съществено значение е и заключението на Янков, според което нагласите към любовта са сложен и многоаспектет феномен, който предполага търсене на други походи на изследването им, съответно други предиктори, по-значими от базисните личностни особености. 4

5 Освен посочените по-горе достойнства заслужава да се отбележи, че дисертационният труд свидетелства за широката осведоменост на докторанта по дискутиранети проблеми, за умението му да систематизира и излага по подходящ начин информацията с която борави, с добър научен стил и език. Основните приноси на дисертацията могат да бъдат открити в следните насоки: - Изведени и описани са «портретите» (профилите) на индивидулно прилаганите любовни стилове. Обогатена е представата за тях, чрез разкриване на комплексната им свързаност с базисните личностни особености (от Голямата петорска и Тъмната триада), със самооценката на личността, с индивидуалния опит в любовните връзки, с възрастовите и половите особености и сексуалните ориентации. - Доказана е предиктивната значимост на любовния стил по отношение на удовлетвореността на индивида от живота. - Адаптиран за български условия е въпросника Нагласи към любовта, което е с определена значимост за изследователската и консултативна практика. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Предложеният от МАРТИН ПEТРОВ ЯНКОВ дисертационен труд на тема: ЛЮБОВНИ СТИЛОВЕ, САМООЦЕНКА И ЛЧНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ представя автора като компетентен специалист в областта на психологията, с много добра теоретична и методична подготовка и изградено умение за поставяне, провеждане и интерпретиране на сериозни емпирични изследвания. Специално трябва да се подчертае ориентацията на Янков към дискусионни от научна гледна точка проблеми, способността му да открива провокативните елементи в емпиричните доказателства, да бъде критичен в оценките и обобщенията си. Дисертационният труд отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и правилника за прилагането му. Посоченото по-горе ми дава основание с убеденост да предложа на уважаемото Научно жури да гласува за присъждането на Мартин Петров Янков образователната и научна степен Доктор по направление Психология г. Проф. д-р Румяна Божинова 5

ттттттттттjjjjjjj

ттттттттттjjjjjjj С Т А Н О В И Щ Е За дисертационния труд на ВАСИЛИКИ КАРАКЕПЕЛИ на тема: СПЕЦИАЛНОТО СРЕЩУ ВКЛЮЧВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ В УЧИЛИЩЕ: ЕФЕКТИ ВЪРХУ ЛИЧНОСТТА И СОЦИАЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СЪС

Подробно

ттттттттттjjjjjjj

ттттттттттjjjjjjj С Т А Н О В И Щ Е За дисертационния труд на ЦВЕТЕЛИНА СЛАВЧОВА ХАДЖИЕВА на тема: ПОТРЕБНОСТИ И САМООЦЕНКА ПРИ СПОРТУВАЩИ И НЕСПОРТУВАЩИ СТУДЕНТИ за присъждане на образователната и научна степен ДОКТОР

Подробно

ттттттттттjjjjjjj

ттттттттттjjjjjjj Р Е Ц Е Н З И Я На дисертационния труд, представен от Светлана Велкова на тема Теоретични проблеми и експериментални подходи към психологическото изследване на мистичния опит, за присъждане на образователната

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научната степен доктор в област на висше образование: 3.

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна степен доктор по Педагогическа и възрастова психология

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СПЕЦИАЛНОСТ ПСИХОЛОГИЯ РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова за дисертационен труд на тема: V

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СПЕЦИАЛНОСТ ПСИХОЛОГИЯ РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова за дисертационен труд на тема: V СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СПЕЦИАЛНОСТ ПСИХОЛОГИЯ РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова за дисертационен труд на тема: Values, Self-evaluations and Future Expectations of

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертацията ЛЮБОВНИ СТИЛОВЕ, САМООЦЕНКА И ЛИЧНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ, представена за защита с цел получаване на образователната и научна ст

РЕЦЕНЗИЯ на дисертацията ЛЮБОВНИ СТИЛОВЕ, САМООЦЕНКА И ЛИЧНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ, представена за защита с цел получаване на образователната и научна ст РЕЦЕНЗИЯ на дисертацията ЛЮБОВНИ СТИЛОВЕ, САМООЦЕНКА И ЛИЧНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ, представена за защита с цел получаване на образователната и научна степен ДОКТОР по научна специалност 3.2. "Психология"

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образовател

РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образовател РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образователна и научна степен доктор в Област на висше образование:

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Психологична готовност на служители за адаптация към структурирани и неструктурирани ситуации в работна среда

РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Психологична готовност на служители за адаптация към структурирани и неструктурирани ситуации в работна среда РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Психологична готовност на служители за адаптация към структурирани и неструктурирани ситуации в работна среда на Емилия Тихова, докторант в департамент Психология,

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стаматов Представената дисертация представлява актуално

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я С Т А Н О В И Щ Е от проф. Валери Стоилов Стоянов, доктор по психология, кат. Психология, Юридически факултет на Варненски свободен университет Черноризец Храбър относно дисертационен труд на тема: Нагласи

Подробно

Уведомление,

Уведомление, С Т А Н О В И Щ Е от Доц. д-р Иван Стоянов Александров, д.пс. Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов Варна. По отношение заповед на ректора на ВСУ Черноризец Храбър 1495 от 16.11.2017 г за включване

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СПЕЦИАЛНОСТ ПСИХОЛОГИЯ РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова на дисертационен труд на тема: S

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СПЕЦИАЛНОСТ ПСИХОЛОГИЯ РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова на дисертационен труд на тема: S СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СПЕЦИАЛНОСТ ПСИХОЛОГИЯ РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова на дисертационен труд на тема: SUCCESS AND HAPPINESS IN INDEPENDENT AND INTERDEPENDENT

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научн

Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научн Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научна степен доктор, обявен от ЮЗУ Неофит Рилски Относно:

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика и управление (Индустриален бизнес) в УНСС. Автор на

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен Доктор на тема: Критерии за външно оценя

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен Доктор на тема: Критерии за външно оценя РЕЦЕНЗИЯ от проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен Доктор на тема: Критерии за външно оценяване на училищната организация Докторант: Таня Петрова

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Виолета Гълъбова, УНСС, научна специалност Икономика и управление (Търг

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Виолета Гълъбова, УНСС, научна специалност Икономика и управление (Търг УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Виолета Гълъбова, УНСС, научна специалност Икономика и управление (Търговия) Относно: дисертационен труд за присъждане на

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд: Усъвършенстване на взаимодействието между ключовите компоненти в системата за управление на човешките ресурси (

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд: Усъвършенстване на взаимодействието между ключовите компоненти в системата за управление на човешките ресурси ( Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд: Усъвършенстване на взаимодействието между ключовите компоненти в системата за управление на човешките ресурси (на примера на големите индустриални фирми в България),

Подробно

СТАНОВИЩЕ от дпн Дора Стоилова Левтерова, професор в ПУ Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на научната степен доктор на науките в

СТАНОВИЩЕ от дпн Дора Стоилова Левтерова, професор в ПУ Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на научната степен доктор на науките в СТАНОВИЩЕ от дпн Дора Стоилова Левтерова, професор в ПУ Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на научната степен доктор на науките в област на висше образование 1. Педагогически науки

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология 1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология и принципът на релевантността за присъждане на образователната

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на социални компетенции у зрително затруднени ученици Научен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ

РЕЦЕНЗИЯ РЕЦЕНЗИЯ от доц.дм Вержиния Боянова, СУ Св.Кл.Охридски, Факултет по педагогика, катедра Социална работа на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен Доктор, по научна специалност

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно