Slide 1

Размер: px
Започни от страница:

Download "Slide 1"

Препис

1 КАЧЕСТВО НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБСЛЕДВАНИЯ В СГРАДИ. ПРОБЛЕМИ В ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ОБСЛЕДВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИТЕ Лидия Костова, Главен експерт Дирекция Контрол и информация

2 ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДИ Осигуряването и поддържането на нормативните параметри на микроклимата в сградите, топлосъхранението им и икономията на енергийни ресурси за нуждите на сградите с минимални финансови разходи. 2

3 ОБСЛЕСВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ Обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация има за цел да установи нивото на потребление на енергия, да определи специфичните възможности за намаляването му и да препоръча мерки за повишаване на енергийната ефективност. 3

4 ПРЕДМЕТ НА ОБСЛЕДВАНЕТО ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА Идентификация на сградните ограждащи конструкции елементи и системи за осигуряване на микроклимата в сградата, измерване и изчисляване на енергийните характеристики, анализ и определяне на потенциала за намаляване на разхода на енергия; Разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност; Технико икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната ефективност и съотношението разходи ползи ; Оценка на емисиите СО2, спестени в резултат на изпълнение на мерките за повишаване на енергийната ефективност; Анализ на възможностите за използване на ВИЕ е част от оценката на показателите разход на енергия в сградата. 4

5 ОБХВАТ НА ОБСЛЕДВАНЕТО ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА Средствата за измерване и контрол на енергийните потоци в сградата; Системите за изгаряне на горива и преобразуване на входящите в сградата енергийни потоци, в т.ч. от възобновяеми източници; Топлопреносните системи водни, парокондензни, въздушни; Електроснабдителните системи; Осветителните системи; Системите за осигуряване на микроклимата; Системите за гореща вода за битови нужди; Сградните ограждащи конструкции и елементи. 5

6 ЕТАПИ НА ЕНЕРГИЙНОТО ОБСЛЕДВАНЕ Подготвителен етап: оглед на сградата; Събиране и обработка на първична информация за сградата и за разход на енергия по видове горива и енергии и финансови разходи за енергия за представителен предходен период от време, но не по-малко от три календарни години, предхождащи обследването; 6

7 ЕТАП НА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДАТА анализ на съществуващото състояние и енергопотреблението; изготвяне на енергийни баланси, определяне на базовото енергопотребление, анализ на текущото и базовото енергийно потребление, определяне на видовете измервания, които е необходимо да се направят в сградата, за да се установят характеристиките по основното й предназначение към момента на обследването, както и експлоатационните параметри на техническите системи, потребяващи енергия; в) измервания за събиране на данни и подробна информация, необходима за инженерни изчисления на енергийните характеристики на ограждащите конструкции и елементи на сградата и за енергопреобразуващите процеси и системи; изчисляване на енергийните характеристики в съответствие с методиката от приложение 3 в наредбата по чл. 31, ал. 4 ЗЕЕ; анализ на съществуващата система за управление на енергопотреблението; е) изчисляване на енергийните характеристики на сградата и определяне на потенциала за тяхното подобряване; ж) анализ на възможностите за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници и определяне на дела на възобновяемата енергия в общия енергиен баланс на сградата; 7

8 ЕТАП НА РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ: изготвяне на списък от мерки с оценен енергоспестяващ ефект за повишаване на енергийната ефективност; определяне на годишния размер на енергоспестяването за всяка мярка, остойностяване на единични мерки, подреждане на мерките по показател "срок на откупуване"; формиране на пакети от енергоспестяващи мерки, определяне на годишния размер на енергоспестяването за всеки пакет с отчитане на взаимното влияние на отделните мерки в пакета, технико-икономическа оценка на всеки от пакетите от мерки, определяне на класа на енергопотребление, съответстващ на изпълнението на всеки пакет, в т.ч. на инвестициите за неговото изпълнение; сравнителен анализ на оценените пакети от мерки и определяне на икономически целесъобразния пакет от енергоспестяващи мерки за достигане на нормативно определения минимален клас на енергопотребление по скалата на класовете на енергопотребление за съответната категория сгради, към която сградата принадлежи по предназначение; избор на пакет от енергоспестяващи мерки, съгласуван с възложителя, въз основа на който ще бъде издаден сертификатът за енергийни характеристики на сградата; анализ и оценка на количеството спестени емисии CO2 в резултат на разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност оценката се извършва по потребна енергия и поотделно за всеки от разработените пакети с енергоспестяващи мерки; 8

9 НАРЕДБА Е-РД-1 от 22 януари 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания Обследването за енергийна ефективност в сгради завършва с доклад, резюме на доклад и с издаване на сертификат за енергийните характеристики на сградата. При енергийното обследване се представят на собственика на сградата: Сертификат за енергийните характеристики, доклад от енергийното обследване Резюме на енергийното обследване Декларация, че фирмата и екипа в нея не са участвали при проектирането и изпълнението на сградата както и при изпълнение на мерките за енергийна ефективност в съответната сграда Приемно предавателен протокол за приемане на резултатите от обследването. Собственикът приема с протокол резултатите от обследването в срок до 14 дни от депозиране на документите. 9

10 ФУНКЦИИ НА АУЕР ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАД СЕРТИФИКАТ Създава и актуализира публични регистри на фирмите, извършващи обследване за енергийна ефективност (за сгради и ПС) Контролира и проверява обследванията за енергийна ефективност, сертификатите за енергийни характеристики на сгради и фирмите, извършващи обследване за енергийна ефективност Издава УЕС Поддържа Национална информационна система за енергийна ефективност в България. Подават се в АУЕР от собственика документи по чл.22,ал.1 Наредба Е-РД-1/ за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания- срок от 7 дни. 10

11 ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2450 СРЕТИФИЦИРАНИ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПРЕДСТАВЕНИ В НИС ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 11

12 СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА МЕРКИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ОТ СЕРТИФИЦИРАНИТЕ МЖС 12

13 СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ 13

14 СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН СЕРТИФИЦИРАНИ МЖС 14

15 ПРОБЛЕМИ В ПРЕДСТАВЕНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ОБСЛЕДВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ Грешно пресметнат клас на енергопотребление на сградата. Липса на достатъчно данни за проследяване и проверка на последователността на изчисленията. Не всяко сдружение на собственици посочва в документацията ЕИК на сдружението. Документите, които се представят в АУЕР предполагат пълен обхват от информация необходим за представянето им в НИС за енергийна ефективност. Пример - Консумираната електрическа енергия за БГВ, помпи, осветление и разни е kWh, а постъпилата електрическа енергия в сградата за представителната година посочена в таблицата е kwh. Пример -Енергията за отопление от дърва е kwh, а според представената в таблицата обща енергия за отопление на сградата е kwh.в такъв случай електрическата енергия за отопление е 1158 kwh, което представлява 2,5% от общата енергия. При оценка на общите спестявания спестената електрическа енергия е 67%. Как е определена тази стойност? 15

16 ПРОБЛЕМИ В ПРЕДСТАВЕНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ОБСЛЕДВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ Разпределение на потреблението на енергия по видове системи СИСТЕМА, СЪОРЪЖЕНИЕ ГОДИШЕН РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ КЪМ МОМЕНТА НА ОБСЛЕДВАНЕТО НОРМАЛИЗИРАН ГОДИШЕН РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ ПРОГНОЗИРАН РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕСМ специфичен общ специфичен общ специфичен общ kwh/m 2 kwh kwh/m 2 kwh kwh/m 2 kwh 1 ОТОПЛЕНИЕ 26, ВЕНТИЛАЦИЯ 21, БГВ 9, ВЕНТИЛАТОРИ, ПОМПИ 8, ОСВЕТЛЕНИЕ 46, УРЕДИ 250, ОХЛАЖДАНЕ 43, ОБЩО: 407, МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СГРАДАТА С ЕТАЛОННИ ДАННИ ЗА: год. ВАЖНО! Приложимо само за категории сгради, за които няма 2017год. скала за енергопотребление с числови граници! 16

17 ПРОБЛЕМИ В ПРЕДСТАВЕНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ОБСЛЕДВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ- пример 1 СОБСТВЕНИК НА СГРАДАТА, (адрес, телефон, ) Сдружение на собствениците на Жилищна част към многофамилна жилищна сграда бл. 263, гр. София, р- н "Слатина, ул. Коста Лулчев 25, ИДЕНТИФИКАТОР (съгласно ЗКИР) АДМИНИСТРАТИВНА ОБЛАСТ гр. София ОБЩИНА гр. София МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НАСЕЛЕНО МЯСТО И гр. София, р-н "Слатина, ул. Коста Лулчев 25 АДРЕС ГОДИНА НА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 1974 ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ, m 2 74,56 РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ, m ,28 ОТОПЛЯЕМА ПЛОЩ, m ОТОПЛЯЕМ ОБЕМ, m ПЛОЩ НА ОХЛАЖДАНИЯ ОБЕМ, m 2 "Н/П" ОХЛАЖДАН ОБЕМ, m 3 "Н/П" БРОЙ ЕТАЖИ НАДЗЕМНИ / ПОДЗЕМНИ*

18 ПРОБЛЕМИ В ПРЕДСТАВЕНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ОБСЛЕДВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ- пример 2 МЕРК И ЕНЕР ГИЯ СПЕСТЕНИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ СРОК НА СПЕСТЕНИ ОТКУПУВАН ЕМИСИИ СО Е 2 НАИМЕНОВАНИЕ ЕНЕРГИЕН РЕСУРС t/год. Nm 3 /год. kwh/год. лв./год. лв. год. t/год. Група В: Енергоспестяващи мерки за подобряване на енергийните характеристики на ограждащите конструкции и елементи 1 МАЗУТ 2 ДИЗЕЛОВО ГОРИВО 3 ПРОПАН-БУТАН 4 ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ 1 Топлинно 5 ПРИРОДЕН ГАЗ 6 ВЪГЛИЩА изолиране на 7 ПЕЛЕТИ ,6 6,59 външни стени 8 ДЪРВА ЗА ОГРЕВ 9 ДРУГИ (изписва се) 10 ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ 11 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОБЩО МЯРКА ,6 6, Разпределение на потреблението по видове горива и енергии за референтната година ЕНЕРГИЯ ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ ЕНЕРГИЕН РЕСУРС t Nm 3 kwh kwh/t лева/тон kwh/nm 3 лева/nm 3 лева/kwh МАЗУТ 2 ДИЗЕЛОВО ГОРИВО 3 ПРОПАН-БУТАН 4 ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ 5 ПРИРОДЕН ГАЗ 6 ВЪГЛИЩА 7 ПЕЛЕТИ 8 ДЪРВА ЗА ОГРЕВ 9 ДРУГИ (изписва се) 10 ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ 11 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ,34136 ОБЩО:

19 ПРОБЛЕМИ В ПРЕДСТАВЕНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ОБСЛЕДВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ пример 3 Неправилно определени базови линии. Изчислителната базова линия не съответства на действителното енергопотребление. Не се получават действителни енергийни спестявания след изпълнението на ЕСМ. Неправилни измервания, допускания, изчисления или използване на софтуерния продукт. При използване на повече от един източник на енергия в сградата няма обосновка и яснота за определяне КПД на топлоснабдяване. 19

20 ПРОБЛЕМИ В ПРЕДСТАВЕНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ОБСЛЕДВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ Предложена Мярка:производство на електрическа енергия от възобновяем източник, слънчева енергия. Произведената електрическа енергия от Фотоволтаичната централа, ще покрива изцяло енергийното потреблението на сградата, след изпълнение на пакета мерки предвиден в енергийното обследване. В същото време при описанието на Мярка става ясно, че е предвиден двупосочен електромер в сградата, който ще отчита както потребената от мрежата електроенергия, така и произведената, но неоползотворена електроенергия от фотоволтаичната централа.. Не е доказано, че производството на електрическа енергия ще доведе до 100% покриване на нуждите на сградата с енергия. Не е обоснован и посочен размера на продадения излишък електроенергия и няма как той да бъде включен като енергийно спестяване в крайното потребление на енергия. Методическия подход за оценяване на Мярка-Инсталиране на ФВц е неправилен. Издаване на сертификат със стойност О за енергопотреблението след изпълнение на ЕСМ е некоректно. 20

21 ПРОБЛЕМИ В ПРЕДСТАВЕНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ОБСЛЕДВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ пример 4 Изпълнени мерки по енергийна ефективност на сграда в експлоатация по Националната програма за енергийна ефективност на МЖС и е издаден сертификат за проектни енергийни характеристики. Нарушен е чл.39, ал.3, т.3 от ЗЕЕ, който гласи: Сертификатът за енергийни характеристики на сграда в експлоатация се актуализира при извършването на следните дейности, вадещи до промяна на енергийните характеристики на сградата: реконструкция, основно обновяване или основен ремонт,когато се обхващат на 25 на сто от площта на външните ограждащи конструкции и елементи. 21

22 ЕНЕРГИЙНОТО ОБСЛЕДВАНЕ Сертифициране на сгради и поддържане на база данни, които водят до разширяване обхвата на Националната информационна система за енергийна ефективност. Измерване и определяне тенденциите за използване на енергията в сгради. Енергийното обследване като инструмент на анализа дава възможност за прогнозиране на енергийните разходи при определени състояния и търсене за възможности за намаляване на потреблението на енергия. 22

23 Време за въпроси и дискусия Благодаря за вниманието! Лидия Костова Главен експерт, Дирекция Контрол и информация Агенция за устойчиво енергийно развитие Телефон: Имейл: 23

Prilojenie_3_ERD_041-G-Zhivkov 1-Bl 7

Prilojenie_3_ERD_041-G-Zhivkov 1-Bl 7 за енергийни характеристики на сграда в експлоатация Номер 335АТД020 Валиден до: 06.07.2023 г. СГРАДА С БЛИЗКО ДО НУЛАТА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ДА НЕ СГРАДА ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ: 1983г.

Подробно

Certificate EE-Strelbishte_bl.87

Certificate EE-Strelbishte_bl.87 за енергийните характеристики на сграда в експлоатация Номер 363СОФ099 Валиден до: 17.09.2018 г. СГРАДА С БЛИЗКО ДО НУЛАТА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ДА НЕ Сграда/Адрес Жилищна сграда ЕПЖС Блок 87 ; София,

Подробно

НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА В ГОДИНИ 032АГО029/ г. 4 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД

НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА В ГОДИНИ 032АГО029/ г. 4 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА В ГОДИНИ 032АГО029/15.06.2016 г. 4 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА

Подробно

Prilojenie_2_ERD_041-Mladost blok 201.xls

Prilojenie_2_ERD_041-Mladost blok 201.xls ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В Ж.К. МЛАДОСТ - 2, БЛОК 201, ГР. СОФИЯ НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ

Подробно

Prilojenie_2_ERD_041-Mladost_Blok 52.xls

Prilojenie_2_ERD_041-Mladost_Blok 52.xls ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В Ж.К. МЛАДОСТ 1, БЛОК 52, ГР. СОФИЯ НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 1 o Намаляване на енергопотреблението на домакинствата; o Икономия на разходите на домакинствата през зимата; o Повишаване стойността

Подробно

Prilojenie_2_ERD_041-Slatina 33.xls

Prilojenie_2_ERD_041-Slatina 33.xls ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В Ж.К. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ, БЛОК 33, СОФИЯ ГР. НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ

Подробно

Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 4 НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ 1

Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 4 НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ 1 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 4 НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ 136ТЕР030/10.08.2015 ПЕРИОД НА НАЧАЛНА ДАТА 8.7.2015

Подробно

Prilojenie_2_ERD_041-Blok 7 Poligona.xls

Prilojenie_2_ERD_041-Blok 7 Poligona.xls ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В Ж.К. ПОЛИГОНА, БЛОК 7, ГР. СОФИЯ НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ

Подробно

Diapositive 1

Diapositive 1 Централното топлоснабдяване в България Дял в енергийния баланс на страната Илия Николаев Председател Асоциация на Топлофикационните Дружества в България Панел 1 Стабилен енергиен пазар: Фактор на икономически

Подробно

2. РЕЗЮМЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СГРАДАТА КЪМ МОМЕНТА НА ОБСЛЕДВАНЕТО 2.1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА: Хотел Климатична зона 7 Режим на експлоатация

2. РЕЗЮМЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СГРАДАТА КЪМ МОМЕНТА НА ОБСЛЕДВАНЕТО 2.1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА: Хотел Климатична зона 7 Режим на експлоатация 2. РЕЗЮМЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СГРАДАТА КЪМ МОМЕНТА НА ОБСЛЕДВАНЕТО 2.1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА: Хотел Климатична зона 7 Режим на експлоатация 1.11-30.04 часа / ден 24 дни/седмично 7 Среднодневен брой

Подробно

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3 ПРОЕКТ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от ДЕЛЯН ДОБРЕВ Министър на икономиката, енергетиката и туризма ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

ЕТ"СИЕНВИ-арх. Светлана Николаева" гр. София, ПК 1359, ж.к. "Люлин", бл.516, вх.в, ет.8, ап. 70 ОФИС: ул. Добруджа 1 арх.светлана Николаева Виденова Т

ЕТСИЕНВИ-арх. Светлана Николаева гр. София, ПК 1359, ж.к. Люлин, бл.516, вх.в, ет.8, ап. 70 ОФИС: ул. Добруджа 1 арх.светлана Николаева Виденова Т ЕТ"СИЕНВИ-арх. Светлана Николаева" гр. София, ПК 1359, ж.к. "Люлин", бл.516, вх.в, ет.8, ап. 70 ОФИС: ул. Добруджа 1 арх.светлана Николаева Виденова Тел. 02/825 00 71, 02 / 988 28 88, sienvi@abv.bg, GSM

Подробно

Печатница ЕА

Печатница ЕА Кратко описание на проекта: Проектът предвижда да се инвестира в подмяна на остарялото оборудване със съвременно, по-високо технологично, енергоспестяващо, с цел намаляване на себестойността и повишаване

Подробно

Slide 1

Slide 1 Енергийната ефективност и ВИЕ част от действията по ограничаване на климатичните промени и устойчиво развитие Ивайло Алексиев Изпълнителен директор ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ Мястото и ролята на ЕЕ и ВИЕ в

Подробно

Prilojenie 1_REZUME_Geo Milev bl218

Prilojenie 1_REZUME_Geo Milev bl218 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА Жилищна сграда в гр.софия, район Слатина, ж.к.гео Милев, ул."сирак Скитник" 9, блок 218 НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ 363СОФ108

Подробно

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ;

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ; ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ГРАД СОФИЯ ОБЕКТ: Типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) Номенклатура БС-69-Сф, БС-69-Сф-УД 83-87,

Подробно

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ;

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ; ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ГРАД СОФИЯ ОБЕКТ: ПОДОБЕКТ: ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ФАЗА: ЧАСТ: Типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) Номенклатура

Подробно

Publenef template

Publenef template Supporting PUBLic Authorities to Implement Energy Efficient Policies Моделиране на сценарии- пътни карти на енергийни политики за по-добро качество на въздуха в българските градове Милена Агопян Асоциция

Подробно

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ;

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ; ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ГРАД СОФИЯ ОБЕКТ: Типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) Номенклатура БС-69-Сф, БС-69-Сф-УД 83-87,

Подробно

Presentazione standard di PowerPoint

Presentazione standard di PowerPoint EU MERCI Съгласувани практически методи и процедури за ефективно изпълнение на политиката и мерките в подкрепа на енергийната ефективност на промишлеността в Европейския съюз Проучване на прилагането на

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Подробно

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06 ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура към Стратегията за водено от общностите

Подробно

Microsoft Word - 2

Microsoft Word - 2 НАРЕДБА 3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 50

Подробно

Коментари по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради публикувани до 15 февруари 2019 г.

Коментари по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради публикувани до 15 февруари 2019 г. Коментари по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради публикувани до 15 февруари 2019 г. 18:39:32 Коментар 1 Автор: Zdravka Sabahova Дата:

Подробно

PAKKENDE PROJECTTITEL

PAKKENDE PROJECTTITEL Семинар Енергийна ефективност Техническа паспортизация София 24 февруари 2010 Закон за управление на етажната собственост и енергийна ефективност какво е необходимо за започване на мащабни обновителни

Подробно

Регистър

Регистър МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Н А Р Е Д Б А 3 ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СГРАДИТЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Общинската/районната

Подробно

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато инвестицията за изграждането на енергиен обект за

Подробно

БОГОЕВ КОНСУЛТ ЕООД София п.к. 1324, жк Люлин, бул. Джавахарлал Неру 29, офис 53 тел Д О К Л А Д ОТ ОБСЛЕДВАНЕ

БОГОЕВ КОНСУЛТ ЕООД София п.к. 1324, жк Люлин, бул. Джавахарлал Неру 29, офис 53 тел Д О К Л А Д ОТ ОБСЛЕДВАНЕ БОГОЕВ КОНСУЛТ ЕООД София п.к. 1324, жк Люлин, бул. Джавахарлал Неру 29, офис 53 е-mail:bogoevconsult@abv.bg, тел 0889356919 Д О К Л А Д ОТ ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА Жилищен блок в гр.петрич,

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 9359 613, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е С-07 от 02.05.2011 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Haskovo_Presentation_Housing rev za sait

Haskovo_Presentation_Housing rev za sait МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Проект BG161PO001-1.2.01-0001 Енергийно обновяване на българските домове по Оперативна програма Регионално развитие 21.06.2012 г., гр. Хасково

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно