Анализ на резултатите

Размер: px
Започни от страница:

Download "Анализ на резултатите"

Препис

1 Анализ на резултатите от външното оценяване в ІVа клас през учебната 17/18 година в ОУ Проф.П.Н.Райков В началото на учебната годината учениците в класа бяха 17, в края на първи срок едно дете се премести, а през м. април в класа се записа едно дете. В края на учебната година отново бе със 17 ученици. В първите часове по четирите предмета бяха направени входни нива, а в края на годината се проведе външното оценяване. ученицитe в ІV клас посещават група ЦДО. Изявени ученици участваха в олимпиадата по математика и националното състезание Знам и мога, като двама се класираха за областен кръг математическата олимпиада, а други двама на Знам и мога. Шестима ученици показаха отлични резултати по всички предмети на НВО в края на годината, а една ученичка постигна максималните по математика, ЧО и ЧП. Останалите бяха с добри и много добри резултати. Един ученик получи оценка среден 3. по ЧП, а друг по ЧО, които бяха най-ниските резултати за класа. Двама ученици със СОП, които бяха на допълнителна подкрепа, не взеха участие в НВО по преценка на екипа и по желание на родителите. Момичето постъпи в класа през м.април и екипът прецени, че срокът на адаптация към новото приемно семейство и новата училищна обстановка могат да повлияят на резултатите ѝ по Човекът и природата и Човекът и обществото, по които не е на ресурсно подпомагане. Ресурсният учител проведе и с двамата тестовете от ВО. По БЕЛ и математика и двамата показаха резултат среща затруднения по критерии, изработени от екипа. По ЧО момчето показа същия резултат, а момичето получи оценка Добър 4. По ЧП ученикът получи резултат справя се, а ученичката мн.добър 5. Среден на класа предмет БЕЛ Математика ЧО ЧП Среден входни Добър Мн. добър нива външно оценяване т. 73. т т т т т. годишен От таблицата е видно, че резултатите от входното ниво са най-слаби, а от ВО и годишният се припокриват. Това показва, че учениците са достигнали ДОИ за 4-ти клас, през годината са усвоявали ритмично учебния материал и са оценявани обективно Среден бал в за училището през последните години: Разлика между 18 и предходната година БЕЛ Математика Човекът и природата Човекът и обществото

2 Общ среден бал: През 18 г. резултатите по всички предмети са по-ниски от 17, но по-високи от 16 година. Причината за по-слабите резултати от предходната година е по-големия брой на ученици в паралелката и новопостъпили ученици в началото на всяка учебна година, които имаха определени обучителни дефицити. Класът е разнороден като структура, но ясно се очертават три групи ученици според възможности и мотивация отлични, добри и средни към слаби. Сравнение на резултатите в оценки от НВО с годишния : БЕЛ Математика Човекът и природата Човекът и обществото ЗП НВО Разлика ЗП НВО Разлик ЗП НВ Разлика ЗП НВ Разлика а О О ІV а Сравнителен анализ на резултатите от НВО по предмети за училището Български език и литература 1. Резултати от НВО и среден по предмета за училището БЕЛ -ЗП Общ брой ученици в класа Общ брой получени оценки 2-ки 3-ки 4-ки 5-ци 6-ци Общ Брой Вх. ниво НВО т т. Год А) резултати от диктовката Успеваемост според критериите за диктовката в верни отг. грешни отг. критерии общо бр.верни отговори бр.грешни отговори Успеваемост в Точки от диктовката бр.ученици Учениците от класа показаха, че са усвоили основните правописни норми. Могат да пишат четливо текст под диктовка.

3 Най-добра успеваемост, учениците са показали по 5-ти и 6-ти критерии правопис на думи с я и със щ. Най-много грешки, са допуснати по 3-ти критерий - правопис на гласните в неударена сричка. Причините са, че думите с възможни грешки по критерия са прекалено много /18/ и някои от тях са непознати на децата. Най-много грешки има на думата трапчинка, защото с нея започва изречението и при диктуването децата не са обърнали внимание на смисъла ѝ. Друга причина е характерното за нашия край правоговорно редуциране на гласните. Получените резултати от диктовката говорят за отлично овладяване на правописа на думи с я и щ. Двама ученици са сгрешили правопис на звучна съгласна пред беззвучна, трима са допуснали грешки при правописа на съществително собствено име, а четирима при разделното писане на думи без собствено ударение. Петима ученици са получили максимален брой от диктовката 6, петима имат по 5, трима по 4 и един ученик е получил 3. Б) резултати от теста верни грешни въпрос верни Верни 2т Верни 1т грешни Успеваемост в От теста всички ученици са отговорили вярно на въпроси 3 и 9, което показва, че могат да се ориентират в текста и разпознават видовете изречения по цел на изказване. Най-много грешки са допуснати на въпрос 1, което показва, че учениците не са затвърдили понятието подлог и трудно го откриват в изречение. 12 от общо 15-те ученици са отговорили правилно и на въпроси 1, 2 и 6, което показва, че децата в голяма степен могат да четат с разбиране и да тълкуват непознати изрази, извадени контекста на текст. На 4 и 5 въпрос по 7 ученици са получили максималните две, а съответно 4 и 5 ученици по 1 точка, което показва, че половината ученици без проблем изразяват и аргументират свое мнение, като го подкрепят с аргументи. Двама ученици не са посочили нито една адекватна причина към въпроси 4 и 5, Тези резултати показват, че учениците много добре се ориентират в съдържанието на текст, различават видовете изречения по цел на изказване, могат да изразяват аргументирано мнение. До голяма степен могат да характеризират героя и да се аргументират, да правят изводи от прочетения текст, както и да определят личните местоимения. Затрудняват се при определяне на сродните думи и ги бъркат със синонимите, а най-големи затруднения срещат при определяне на подлога като част на изречението. Няма ученици, които на изпита да са получили максималния брой, двама са с 19, четирима са с 18 и двама със 17. Най-ниският резултат е на един ученик с 9. Математика 1. Резултати от НВО и среден по предмета

4 Слаб Среден Добър Много добър Отличен Среден Входно ниво Външно оц т. 73.т. Год.оценки Успеваем ост 73 А) Резултати от теста верни отг. грешни отг зад верен2т. верен1т. въпрос верни грешни Успеваемост в въпрос верни Верни 2т Верни 1т грешни Успеваемост в Най-голям брой верни отговори () има на въпроси 2,3,4,6 и 8, което показва, че всички ученици могат да се ориентират р редицата на числата и да ги сравняват и отлично владеят алгоритмите за събиране и изваждане на многоцифрени числа, както и на умножение и деление на многоцифрено с двуцифрено число. Само един ученик е допуснал грешки при въпроси 5 и 9, което показва, че класът като цяло може да умножава многоцифрено с едноцифрено число, както и че може да прилага правилото за умножение на сбор/разлика с число. По трима ученици са допуснали грешки при деление на многоцифрено с едноцифрено, когато в частното се записва /зад.7/, при намиране на неизвестен умалител/зад.1/ и при определяне на вида на ъглите във фигура /зад.13/. Тези резултати показват, че учениците от класа владеят алгоритмите на аритметичните действия с могоцифрени числа, знаят реда на действията и използват правилото за умножение на разлика с число. Най-много грешки 46 са допуснати при определяне броя на правоъгълниците във фигура /зад.14/, защото не са измерили страните на малките правоъгълници и са ги определили като квадрати. С 46 грешни отговори са и въпроси 16 и 19 текстовите задачи. На задача 16 почти половината са посочили вярното решение. На зад 19 две са получили 5 ученици, а по една

5 двама ученици. Голям процент грешни отговори /53/ има и на зад.1, което показва, че съставът на многоцифрените числа не е добре затвърден. Един ученик е с максимален брой от теста, трима са с по 19, един с 18, а най-ниските резултати имат трима ученици с по 11. Човекът и природата 1. Резултати от НВО и среден по предмета за училището Слаб Среден Добър Много добър Отличен Среден Входно ниво Външно оц т т. Год.оценки А) Резултати от теста верен зад верен 2т. верен 1т. въпрос верни грешни Успеваемост в въпрос верни Верни 2т Верни 1т грешни Успеваемост в

6 Най-голям брой верни отговори () има на въпрос 1, с 1 отговор е въпрос 14 и 19, на който две са получили повече от половината ученици а само един ученик не е отбелязал нищо и на двете подусловия. С два грешни отговора 2,3,9,1,15. Тези резултати показват отлично познаване на свойствата на телата и веществата и на фазите на развитие на растението, много добри знания за здравословното хранене и здравословните храни, за средата на живот и приспособленията на животни и растения към нея, за причините за преминаване на веществата от едно състояние в друго и за видовете движения на телата. Най-малък брой верни отговори 53, има на въпрос 18, като голяма част от учениците са се заблудили в отговора, което показва, че процесите на преминаване на веществата от едно състояние в друго не са преговорени и затвърдени добре. Половината от учениците са се затруднили при въпроси 5,7,8,11. Това показва, че се затрудняват да посочат вид животно по описание, не са затвърдени знанията за основните жизнени процеси, а грешките при въпрос 11 са от неправилно тълкуване на въпроса поради разсеяност. Един ученик е постигнал максималните, двама са с по 19,трима с по 18 и двама с по 17. Най.нисък резултат е получил един ученик-7, не толкова от незнание, а от бързина и невникване в същността на въпросите. Човекът и обществото 1. Резултати от НВО и среден по предмета за училището Слаб Среден Добър Много добър Отличен Среден Входно ниво Външно оц т т. Год.оценки А) Резултати от теста верен Зад верен 2т. верен 1т. въпрос верни грешни Успеваемост в

7 въпрос верни Верни 2т Верни 1т грешни Успеваемост в Най-голям брой верни отговори () има на въпроси 3,4,6 и 16. Това показва отлично познаване на символите на нашата държава, трудовата дейност в отделните области, разпознаване на знакови сгради в столицата и знания за поведение при бедствия и аварии. Един отговор (93) има на въпроси 13,15 и 17, като на въпрос 17 два верни отговора са дали повече от половината ученици. Най-малък брой верни отговори 46 има на и 9,18 и 19. Тези резултати показват, че учениците изпитват най-големи затруднения при определяне на географското положение на определен географски обект и разпознаване на природна област по описание. Резултатите показват, че учениците отлично познават държавните символи, трудовата дейност на хората в отделните области и разпознават географски обекти и исторически личности по снимка. Подобри резултати са постигнали на историческите въпроси, като от тях най-много грешки са допуснати на въпроси 1 и 11 /73/, което показва, че част от учениците не полагат усилия да запомнят исторически факти и не четат внимателно въпросите. Най-големи затруднения учениците имат при географския материал, който се изучава през първия срок. Поради липсата на време за преговор знанията от географската част на учебния предмет не са затвърдени. БЕЛ Математика ЧО ЧП Ср.брой Успеваемост За училището За областта За страната ИЗВОДИ: 1. Учениците от ІVа клас показаха много добри резултати от външното оценяване, което говори, че има постижимост на ДОИ по отделните предмети 2. По БЕЛ учениците могат да отговарят на въпроси, свързани с разбирането на текст, да тълкуват постъпките на героите от литературно произведение и да дават обосновани доказателства. По-трудно се справят, когато трябва сами да формулират отговор в писмен вид и той да е пълен (2 адекватни причини). Не са затвърдени знанията за части на изречението и откриването им в текст. 3. По математика най-добре са се справили при задачи, свързани с прилагането на алгоритми за събиране, изваждане, умножение и деление на многоцифрено с едноцифрено число. Геометричният материал е усвоен добре, но не използват измерването за решаване на задача. Справят се по-трудно, когато от тях се изисква сами да намерят адекватен подход за решаване на текстова задача. 4. По ЧП учениците имат знания за живата и неживата природа. Могат да се ориентират по схема. Затрудняват се при въпроси със специфични знания. 5. По ЧО географската част от учебния материал не е затвърдена. Голяма част от учениците имат знания за историческите личности и периоди и могат да се ориентират в исторически епохи. Друга част от учениците не полагат достатъчно усилия за учебен труд по предмета и проявяват незаинтересованост, което показват и като резултати на ВО. Изготвил: /П.Перпериева-кл.ръководител IV клас/

Проект BG05M20P Подкрепа за успех 30. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ Приложение 2 по ред ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ П

Проект BG05M20P Подкрепа за успех 30. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ Приложение 2 по ред ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ П ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ КЛАС Място на Брой ове 1. Думи с т д, с з, к г 20.05.2019 12:30 49 кабинет 2 2. Думи с п б, ф в,

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас.

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас. УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 4. клас 34 седмици х 1 ч. седмично = 34 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока Очаквани резултати

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 2. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на Тема на урока Очаквани резултати от обучението

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм УТВЪРДИЛ: Директор :...... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока 09 1. 1. Начален преговор.

Подробно

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА 32 учебни седмици по 4 часа 128 часа Усво

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА 32 учебни седмици по 4 часа 128 часа Усво ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА 32 учебни седмици по 4 часа 128 часа Усвояване на числата над 1000, съответните правила за действията

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет математика за 1. клас по ред Учебна седмица по ред

Подробно

MergedFile

MergedFile Приложение 2 ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЕТИ И ШЕСТИ КЛАС ХОРАРИУМ -1 0 + 2 ЧАСА РЕЗЕРВ РЪКОВОДИТЕЛ - АВНИ ИСМАИЛ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА Усвояване на обикновените

Подробно

ІІІ

ІІІ I. Общо представяне програмата Учебта програма по ЗИП БЕЛ е разработе в съответствие с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание и е съобразе с Учебта програма по БЕЛ за трети клас /МОН,

Подробно

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_ Приложение 2 УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС І. Вид и времетраене Изпитът от националното външно оценяване е писмен. Равнището на компетентностите

Подробно

Кандидатстване след VII клас

Кандидатстване след VII клас Kандидатстване след VII клас Дейности и класиране Спорт, музика и изобразително изкуство За приемане на ученици на места по държавния план-прием по чл. 142, ал. 3, т. 1 ЗПУО в училища с профил Изобразително

Подробно

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС МЕТОДИЧЕСКИ АКЦЕНТИ И РЕШЕНИЯ

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС МЕТОДИЧЕСКИ АКЦЕНТИ И РЕШЕНИЯ Традиции и съвременни подходи в обучението по математика в 1. клас 1 Учебен комплект на издателство Просвета с автори Юлияна Гарчева и Ангелина Манова 2 3 Към комплекта има още: Електронен учебник с разработени

Подробно

Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx

Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В IV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА 1. Цели на Националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ ) в ІV клас Националното

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИР

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИР ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ за 2018/2019 учебна година първи

Подробно

годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 108 учебни часа I срок 18 учебни седмици = 54 учебни часа II срок

годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 108 учебни часа I срок 18 учебни седмици = 54 учебни часа II срок годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 08 учебни часа I срок 8 учебни седмици = 54 учебни часа II срок 8 учебни седмици = 54 учебни часа на урок Вид на урока

Подробно

Разпределение МАТ 2 клас 2019

Разпределение МАТ 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор :... /име, фамилия, подпис/ ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА ЗА 2. КЛАС Седмица на урока Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА JUMP MATH ЧЕТВЪРТА Б ГРУПА четири педагогически ситуации седмично месец седмица ядро т

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА JUMP MATH ЧЕТВЪРТА Б ГРУПА четири педагогически ситуации седмично месец седмица ядро т ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА JUMP MATH ЧЕТВЪРТА Б ГРУПА четири педагогически ситуации седмично месец седмица ядро тема очаквани резултати забележка ІХ 1 Броене / 2 /

Подробно

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 2013 2014 УЧЕБНА ГОДИНА Да проследим съпоставката между резултатите входно - изходно ниво от 5 до 12 клас Трайна е тенденцията успехът от изходното ниво да бъде по-висок в сравнение с входното ниво 6

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН УТВЪРДИЛ Директор:...... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2часа седмично = 36 часа 18 седмици

Подробно

8 клас

8 клас ............ трите имена на ученика клас училище Прочетете внимателно указанията, преди да започнете решаването на теста! Формат на теста Тестът съдържа 7 задачи по математика. 7 задачи от двата вида:

Подробно

СПИСЪК с резултатите от изпита по Изобразително изкуство в РИО СОФИЯ-ГРАД към Вх. Оценка С думи Много добър Неявил се 2

СПИСЪК с резултатите от изпита по Изобразително изкуство в РИО СОФИЯ-ГРАД към Вх. Оценка С думи Много добър Неявил се 2 СПИСЪК с резултатите от изпита по Изобразително изкуство в РИО СОФИЯ-ГРАД към 06.06.2016 Вх. Оценка С думи 2200093 5 Много добър 2200120 0 Неявил се 2200158 4.25 Добър 2200161 0 Неявил се 2200165 4.25

Подробно

2012-stat.xls

2012-stat.xls Национална природо-математическа гимназия "Акад. Л. Чакалов" София 1164, ул. Бигла 52, тел. 862 83 63, 862 29 66 e-mail: npmg@npmg.org ; http://www.npmg.org Статистика за резултатите от приемен изпит по

Подробно

2013-stat.xls

2013-stat.xls Национална природо-математическа гимназия "Акад. Л. Чакалов" София 1164, ул. Бигла 52, тел. 862 83 63, 862 29 66 e-mail: npmg@npmg.org ; http://www.npmg.org Статистика за резултатите от приемен изпит по

Подробно

2014-stat.xls

2014-stat.xls Национална природо-математическа гимназия "Акад. Л. Чакалов" София 1164, ул. Бигла 52, тел. 862 83 63, 862 29 66 e-mail: npmg@npmg.org ; http://www.npmg.org Статистика за резултатите от приемен изпит по

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 05-01 ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА КАДРИ (РАБОТОДАТЕЛИ, МЕНИДЖЪРИ, СПЕЦИАЛИСТИ) ЗА ВИПУСКНИЦИТЕ НА МУ - ПЛЕВЕН СПЕЦИАЛНОСТ РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ Анкетирани 5 бр. Вие къде сте

Подробно

Full page photo print

Full page photo print ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на учениците Принципи: І. Всеки ученик може да бъде отличник! 1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър; 2. Да му помогнем да се превърне в отличник

Подробно

Национално външно оценяване и кандидатстване след 7. клас

Национално външно оценяване  и  кандидатстване  след 7. клас Национално външно оценяване и кандидатстване след 7. клас 2019 година ЗПУО Външно оценяване в 7. клас Националното външно оценяване в 7. клас се осъществява, съгласно Заповед РД09-1709/29.08.2018 г. на

Подробно

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf Учебен комплект по руски език Матрьошка 4. клас ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Уточнения: 1. Годишното тематично разпределение се

Подробно

3 клас 2019 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми учениц

3 клас 2019 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми учениц УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми ученици, ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ! Бургас, 24.03.2019 г. ІІІ клас Състезателният

Подробно

ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО ПОРТФОЛИО на Даниела Ангелова Иванова начален учител в ОУ Митрополит Авксентий Велешки Лични данни Име: Дата на раждане: Имейл: Даниела Ангелова Иванова 28.05.1968 год. divanova68@abv.bg Телефон: 0879

Подробно

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ДИГИТАЛНА МАТЕМАТИКА ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Дигитална математика в начален етап е

Подробно

Входящи тестове

Входящи тестове Ученици правят истории от думи в картини на Майстора и бабините ракли С думи открити в картини на Майстора или в предмети от бабините ракли, свои истории съставяха учениците включени в проекта Приятно

Подробно

Професионално портфолио на Евелина Огнянова Таинова Учител в прогимназиален етап на основното образование по История и цивилизация в ОУ”Митропо

Професионално портфолио  на   Евелина Огнянова Таинова  Учител в прогимназиален етап на основното образование  по История и цивилизация   в ОУ”Митропо Професионално портфолио на Евелина Огнянова Таинова Учител в прогимназиален етап на основното образование по История и цивилизация в ОУ Митрополит Авксентий Велешки - гр.самоков Да си учител е майсторство,

Подробно

Книга за учителя към УЧЕБНИК И ТЕТРАДКИ ПО МАТЕМАТИКА за 2. клас Издателска къща РИВА София

Книга за учителя към УЧЕБНИК И ТЕТРАДКИ ПО МАТЕМАТИКА за 2. клас Издателска къща РИВА София Книга за учителя към УЧЕБНИК И ТЕТРАДКИ ПО МАТЕМАТИКА за 2. клас Издателска къща РИВА София Любка Алексиева, Минка Кирилова, Ефросина Ангелова, 2017 г. ИК РИВА АД, всички права запазени. ISBN 978-619-225-XX-XX-X

Подробно

Критерии за оценяване на учениците от четвърти клас по български език и литература

Критерии за оценяване на учениците от четвърти клас по български език и литература ЧЕТВЪРТИ КЛАС Критерии за оценяване на учениците от четвърти клас по български език и литература Български език: Изучавани езикови знания в четвърти клас за: корелативните двойки широки и тесни гласни;

Подробно

НПМГ „Акад. Л. Чакалов“

НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ НПМГ Акад. Л. Чакалов Профил: Софтуерни и хардуерни науки Създаване на профила През 2013 година създаден профил Информатика Първия випуск се дипломира през 2018 година когато се честваше 50 години от създаването

Подробно

К О Н С П Е К Т

К О Н С П Е К Т К О Н С П Е К Т ЗА УСТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ Н У П Ч Е 1. Предмет на методиката на чуждоезиковото обучение. 2. Принципи на чуждоезиковото обучение. 3. Цели на чуждоезиковото обучение.

Подробно

ÒÅÑÒÎÂÅÒÅ: ÇÀ ÈËÈ ÏÐÎÒÈÂ

ÒÅÑÒÎÂÅÒÅ: ÇÀ ÈËÈ ÏÐÎÒÈÂ ТЕСТОВЕТЕ ОТ ТИПА "МНОЖЕСТВЕН ИЗБОР": ЗАЩО И КАК Гл. ас. Атанас Аврамов Гл. ас. Стефан Грозев Катедра "Математика и статистика" СА Д. А. Ценов Резюме: В този материал авторите продължават дискусията върху

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation НВО по математика в VІІ и Х клас при условията, определени от ЗПУО и Наредба 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците Гергана Василева старши експерт по математика в РУО

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ ГР. НЕСЕБЪР гр. Несебър 8230 тел. 0554/4-23-30, 4-51-83 ул. Любен Каравелов 1 тел./факс: 0554/4-28-49 УТВЪРЖДАВАМ ТОДОРКА ЖЕЛЯЗКОВА ДИРЕКТОР Правилник за приемане и обучение

Подробно

Портфолио На Васил Георгиев Аджиков Учител по Физическо Възпитание и Спорт ОУ Митрополит Авксентий Велешки Гр.Самоков

Портфолио На Васил Георгиев Аджиков Учител по Физическо Възпитание и Спорт ОУ Митрополит Авксентий Велешки Гр.Самоков Портфолио На Васил Георгиев Аджиков Учител по Физическо Възпитание и Спорт ОУ Митрополит Авксентий Велешки Гр.Самоков Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален

Подробно

17 СУ „Дамян Груев“

17 СУ „Дамян Груев“ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Христо Ботев ЗНАНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО! КАКВО ПРЕДСТОИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС? Успешно полагане на изпитите чрез тест от националното външно оценяване Успешно завършване на VII клас и получаване

Подробно

Слайд 1

Слайд 1 Какво беше в началото, какво е сега? През учебната 2018/2019 година учителите работиха усилено за подготовката на учениците по математика за постигане на по-добри резултати на НВО и на ДЗИ. Може да кажем,

Подробно