RE_Statements

Размер: px
Започни от страница:

Download "RE_Statements"

Препис

1 Европейски парламент Документ за разглеждане в заседание B8-0320/ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността относно миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните граници (2018/2770(RSP)) Иняцио Корао, Фабио Масимо Касталдо от името на групата EFDD RE\ docx PE v01-00 Единство в многообразието

2 B8-0320/2018 Резолюция на Европейския парламент относно миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните граници (2018/2770(RSP)) Европейският парламент, като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г., като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, като взе предвид Международния пакт за икономически, социални и културни права, като взе предвид Римския статут на Международния наказателен съд и изявлението от 8 февруари 2018 г. на прокурора на Международния наказателен съд г-жа Фату Бенсуда, като взе предвид изявлението на върховния комисар на ООН по правата на човека относно Венесуела от 31 март 2017 г., като взе предвид доклада на Службата на Върховния комисар по правата на човека на ООН (СВКПЧ), озаглавен Нарушения на правата на човека в Боливарска република Венесуела от 22 юни 2018 г., като взе предвид декларацията от 20 април 2018 г. на Организацията на американските държави (ОАД) относно влошаването на хуманитарната ситуация във Венесуела, като взе предвид доклада, публикуван от Междуамериканската комисия по правата на човека (IACHR) на 12 февруари 2018 г., озаглавен Демократични институции, принципите на правовата държава и правата на човека във Венесуела, и резолюцията на IACHR от 14 март 2018 г., като взе предвид декларациите от 26 януари 2018 г., 19 април 2018 г. и 22 май 2018 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) във връзка с последните събития във Венесуела, като взе предвид заключенията на Съвета от 13 ноември 2017 г., 22 януари 2018 г., 28 май 2018 г. и 25 юни 2018 г., като взе предвид официалната командировка на члена на Комисията, отговарящ за хуманитарната помощ и управлението на кризи, Христос Стилианидис, в Колумбия през март 2018 г., като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник, A. като има предвид, че 2 милиона души са напуснали Венесуела през последните PE v /6 RE\ docx

3 години; Б. като има предвид, че по данни на Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН) и Международната организация по миграция (МОМ) общият брой на гражданите на Венесуела, които са напуснали страната, нараства драстично от през 2005 г. до над 1,6 милиона през 2017 г.; като има предвид освен това, че тенденцията навежда на мисълта, че броят на хората, които бягат от страната, ще нарасне драстично през идните седмици и месеци; В. като има предвид, че това масово преселение се дължи на безпрецедентна политическа, социална, икономическа и хуманитарна криза във Венесуела, където правителството не е в състояние да осигури на народа си възможността да се ползва от основни човешки права, като например храна, достъп до лекарства, здравеопазване или достоен труд; като има предвид, че положението с правата на човека във Венесуела продължава да се влошава; Г. като има предвид, че вследствие на това все по-голям брой лица във Венесуела, включително деца, страдат от недохранване в резултат на ограничения достъп до качествени здравни услуги, лекарства и храна; Д. като има предвид, че за съжаление правителството на Венесуела продължава упорито да отрича проблема, избягва и забранява всяко споменаване на израза хуманитарна криза и отказва да получи каквато и да било международна хуманитарна помощ въпреки готовността на международната общност да помогне; Е. като има предвид, че в публикувания на 22 юни 2018 г. доклад на СВКПЧ се подчертава, че органите на Венесуела не търсят отговорност от извършителите на сериозни нарушения на правата на човека, които включват убийства, използване на прекомерна сила срещу демонстранти, произволни задържания, малтретиране и изтезания; като има предвид, че по отношение на служителите по сигурността, заподозрени в извършването на извънсъдебни екзекуции на участници в демонстрации, също явно се шири безнаказаност; като има предвид, че тези констатации са доказателство за по-нататъшното ескалиране на напрегнатата ситуация в страната; Ж. като има предвид, че настоящата криза във Венесуела, във всичките си безброй аспекти, създава едно от най-големите наблюдавани някога в региона разселвания на населението; З. като има предвид, че по данни на Службата на ООН за координация по хуманитарните въпроси (OCHA) Колумбия е приела най-голям дял разселени лица, като над граждани на Венесуела живеят на нейна територия; И. като има предвид, че колумбийските национални и местни органи работят като за пример, за да осигурят на хората, които бягат от Венесуела, независимо от техния статут, възможността да се ползват от основни човешки права, като например начално образование и основни здравни услуги; като има предвид, че тези органи също така се стремят да изложат на показ работата на незаконните мигранти и да работят за тяхната интеграция в колумбийската трудова общност, като RE\ docx 3/6 PE v01-00

4 предоставят специални разрешителни на хората, които живеят в граничните региони и желаят да пътуват до и от работното си място между Венесуела и Колумбия; Й. като има предвид, че местните общности, религиозните институции и обикновените хора в Колумбия приветстват венесуелските мигранти в дух на братство и демонстрират голяма устойчивост и солидарност; като има предвид, че въпреки това тези общности са подложени на огромен натиск и все по-големи предизвикателства поради огромния брой нуждаещи се хора, които бягат в тяхната страна; К. като има предвид, че Кукута, която е разположена на границата с Венесуела, е засегната от голям приток на хора, които често са в потресаващо здравословно и хранително състояние; като има предвид, че тази хуманитарна криза засяга в различна степен и всички други региони на Колумбия, включително нейната столица; Л. като има предвид, че Колумбия, въпреки че бележи напредък към установяването на по-стабилно и мирно положение, все още има собствени проблеми, които се дължат, наред с другото, на присъствието на въоръжени групировки, незаконен трафик, незаконен добив и контрабанда; като има предвид, че тези предизвикателства засягат най-вече граничните региони; като има предвид, че хуманитарната криза, която засяга венесуелските мигранти, рискува да изостри и засили тези проблеми, както и да влоши в още по-голяма степен положението с правата на човека в тези региони; М. като има предвид, че Бразилия, Чили, Перу, Еквадор, Аржентина и Панама също са изправени пред приток на голям брой бежанци; като има предвид, че приемащите държави са подложени на все по-голям натиск по отношение на предоставянето на помощ на новопристигналите; Н. като има предвид, че на 17 март 2018 г. ЕС разпредели пакет в размер на 31 милиона евро за хуманитарна помощ за Латинска Америка и Карибския басейн, от който 6 милиона евро са предназначени за Колумбия, а още 2 милиона евро за лицата, засегнати от кризата във Венесуела; като има предвид, че на 7 юни 2018 г. Комисията обяви пакет от 35,1 милиона евро за спешна помощ и помощ за развитие с цел да подкрепи венесуелския народ и съседните държави, засегнати от кризата; като има предвид, че през 2018 г. чрез Инструмента, допринасящ за стабилността и мира, бяха отпуснати 5 милиона евро за дейности по предотвратяване на конфликти по границите на Бразилия и Колумбия; 1. изразява силния си потрес и сериозното си безпокойство по повод на катастрофалната хуманитарна ситуация във Венесуела, която доведе до смъртни случаи и безпрецедентен наплив на хора към съседните държави и отвъд тях; изразява своята солидарност с всички граждани на Венесуела, които са принудени да бягат от страната си поради липса на най-основните условия на живот, като достъп до храна, основни здравни услуги и лекарства; 2. приветства колумбийското правителство, местните органи, гражданското общество, религиозните органи и всички колумбийски граждани за тяхната бърза PE v /6 RE\ docx

5 реакция и солидарност и за устойчивата помощ и подкрепа, която са предоставили на всички пристигащи граждани на Венесуела; приветства работата на правителствата на други съседни държави, както и на регионалните и международните организации; 3. приветства пакета на ЕС за хуманитарна помощ на стойност 31 милиона евро за Латинска Америка и Карибите, в т.ч. 6 милиона евро за Колумбия и 2 милиона евро за лицата, засегнати от кризата във Венесуела, както и 5 милиона евро, отпуснати през 2018 г. чрез Инструмента, допринасящ за стабилността и мира, за дейности за предотвратяване на конфликти по границите на Бразилия и Колумбия; приветства освен това обявения от Комисията пакет на стойност 35,1 милиона евро за спешна помощ и помощ за развитие с цел подкрепа на венесуелския народ и засегнатите от кризата съседни държави; 4. призовава националните и местните органи на съседните държави постоянно да следят ситуацията, за да не се допусне каквото и да било напрежение между местното население и венесуелските граждани, които бягат към неговите територии; призовава по-специално за активно наблюдение на ситуацията, за да се предотврати ескалирането на ксенофобията; 5. изразява изключителната си тревога относно значителния брой непридружени деца, пресичащи границите, но приветства усилията от страна на колумбийските органи, международните организации и религиозните общности да им предоставят храна и здравни грижи и да ги интегрират в образователната система; призовава националните и местните органи да засилят усилията си в тази област; 6. изразява безпокойството си от ескалирането на робския труд и принудителната проституция в някои гранични региони и призовава колумбийските органи да предприемат цялостни мерки за прекратяване на тези практики и да осигурят на венесуелските мигранти достойни работни места и пълна интеграция на пазара на труда; 7. призовава националните и местните органи на съседните страни да въведат специални мерки във връзка със специфичното положение на коренното население с двойна националност, което живее по границите; 8. осъжда изострянето на хуманитарната криза във Венесуела, повторната поява на заболявания като морбили, малария и дифтерия, липсата на основни човешки права за венесуелския народ, като например правото на храна, образование и достъп до лекарства и основни здравни услуги, както и липсата на достоен труд; 9. настоятелно призовава органите на Венесуела да признаят продължаващата хуманитарна криза, да предотвратят по-нататъшното ѝ влошаване и да насърчават разработването на политически и икономически решения за гарантиране на безопасността на всички цивилни лица и на стабилността на страната и региона; 10. настоятелно призовава органите на Венесуела да предприемат незабавни действия за отстояване на човешките права на венесуелския народ, и по-специално правото на храна, здравето и достойни условия на живот; RE\ docx 5/6 PE v01-00

6 11. надлежно и настоятелно призовава органите на Венесуела спешно да разрешат безпрепятствен достъп на хуманитарна помощ в страната и да осигурят достъп на международните организации, които желаят да подпомагат всички засегнати сектори на обществото, за да се предотврати влошаването на хуманитарната криза и на кризата, засягаща общественото здравеопазване; призовава за своевременно изпълнение на краткосрочни мерки за борба с недохранването сред най-уязвимите групи, например децата; 12. припомня, че всички санкции, приети от международната общност, следва да бъдат целенасочени, обратими и да не вредят по никакъв начин на населението на Венесуела; 13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност, правителството и Националното събрание на Боливарска република Венесуела, правителството и Конгреса на Република Колумбия, Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея и на генералния секретар на Организацията на американските държави. PE v /6 RE\ docx

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8 0807/2016 17.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0655/2017 22.11.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0670/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0684/2017 11.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0274/2017 24.4.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на Комисията съгласно член 123, параграф 2

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0505/2018 22.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0136/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0448/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0167/2019 11.3.2019 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0251/2018 28.5.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0275/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0700/2016 1.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0086/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0318/2016 2.3.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1166/2016 24.10.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0124/2017 25.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2017)0273 Хуманитарното положение в Йемен Резолюция на Европейския парламент от 15 юни 2017 г. относно хуманитарното положение в Йемен (2017/2727(RSP))

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0185/2019 2.4.2019 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (2018/2268(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0668/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0022/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 12.3.2018 A8-0062/24 24 Параграф 11a (нов) 11a. потвърждава, че бюджетът на ЕС може и следва да се използва за насърчаване на разоръжаването, включително ядреното разоръжаване, и отново заявява, че държавите

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0291/2018 26.9.2018 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (2018/2069(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 6.7.2015 B8-0688/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/21 21 Параграф 3 г (нов) 3г. изисква гръцката полиция да извърши пълно разследване на убийството и малтретирането на Зак Костопулос, така че всички отговорни лица да бъдат изправени

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0672/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 11.5.2015 A8-0151/2015 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Теодорос Загоракис (ІІ) (2015/2071(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 3 6 от 29 май 2015 година ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ М И Н И С Т Е

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 23.5.2018 A8-0159/7 7 Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Малин Бьорк, Щефан Ек, Палома Лопес Бермехо, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Хавиер Кусо Пермуй, Мигел Урбан

Подробно

PR_INI_art121

PR_INI_art121 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по външни работи 2014/2016(INI) 5.2.2014 ПРОЕКТОДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно установяването на общи визови

Подробно

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 18.6.2015 A8-0192/2015 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Удо Фогт (2015/2072(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0279/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - P6_TA_2009_0141_BG.doc

Microsoft Word - P6_TA_2009_0141_BG.doc P6_TA(2009)0141 Стратегическо партньорство ЕС-Мексико Препоръка на Европейския парламент до Съвета от 12 март 2009 г. относно стратегическото партньорство Европейски съюз-мексико (2008/2289(INI)) Европейският

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0444/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0404/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2014)0106 Преследване на демократичната опозиция във Венецуела Резолюция на Европейския парламент от 18 декември 2014 г. относно преследването на демократичната

Подробно

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY СЪВМЕСТНА АСАМБЛЕЯ АКТБ-ЕС ПАРЛАМЕНТАРНА 15.10.2014 28-А СЕСИЯ 1 3 декември 2014 г. Страсбург (Франция) ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД и РАБОТНА ПРОГРАМА Интернет страница на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС:

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0413/2017 12.6.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдавнашните атаки на Боко Харам (2014/2729(RSP)) Европейският

Подробно

RE_QO

RE_QO ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 17.9.2014 B8-0000/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8-0000/2014 внесено съгласно член

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 2.9.2015 4 Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Марина Албиол, Костас Хрисогонос, Елеонора Форенца, Костадинка Кунева, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Мартина Михелс Параграф 46 a (нов) 46а. осъжда всички

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2015)0463 Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2015 г. относно Ибрахим Халауа,

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2016)0422 Положението в Северен Ирак/Мосул Резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2016 г. относно положението Северен Ирак/Мосул (2016/2956(RSP))

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/9 9 Параграф 39 a (нов) 39a. посочва, че при настоящата система лицата, на които е предоставена международна закрила, са хванати в капан в държавата членка, в която им е предоставено убежище,

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0387/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ Неокончателен вариант P8_TA-PROV(2019)0115 Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0023/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 27.4.2015 B8-0360/29 29 Съображение Б Б. като има предвид, че темата на изложението в Милано през 2015 г. дава възможност да се обмислят и обсъдят различните опити за намиране на решения на противоречията

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0339/2017 15.5.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 16.9.2014 B8-0126/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията внесено съгласно член

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0149/2016 27.1.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на /заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0449/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 13.5.2015 B8-0452/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8-0117/2015 съгласно член 128,

Подробно