СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к

Размер: px
Започни от страница:

Download "СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к"

Препис

1 СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: конкурс за получаване на академичната длъжност доцент за нуждите ВСУ Черноризец Храбър по шифър Икономика и управление (Иновации и управление на качеството) обявен в Държавен вестник бр. 32 от г. В обявения конкурс за получаване на академичната длъжност доцент по Икономика и управление (Иновации и управление на качеството) шифър , обявен за нуждите на ВСУ Черноризец Храбър в Държавен вестник, бр. 32 от г. участва единствен кандидат хон. ас. д-р Пламен Цветанов Павлов. Кандидатът е преподавател във ВСУ Черноризец Храбър по учебните дисциплини: Управление на иновациите, Управление на качеството, Логистичен мениджмънт, като годишният му хорариум възлиза на 923 ч. Общата научна продукция, в която хон. ас. д-р Пламен Павлов успешно формулира и обосновава различни тези и ги защитава в своите публикации обхваща 28 заглавия. От тях той представя за участие в конкурса 22. Същите могат да бъдат квалифицирани като: Монографии 2 бр. Студия 1 бр. Доклад в сборник от доклади от международна конференция в чужбина 1 бр. Статии и доклади от национални научни конференции, някои от

2 които с международно участие 18 бр. Ако могат да бъдат обобщени творческите търсения и изследвания на кандидата, отразени в публикациионнта активност и преподавателската му работа, то според мен това са изследване на съвременните тенденции и утвърждаването на новите идеи в управлението на иновациите, системите за управление на качеството и логистичния мениджмънт. Доказаните способности на хон. ас. д-р Пламен Павлов за анализиране, обобщаване и дефиниране на конкретни предложения за усъвършенстване на дейността се проявяват в най-голяма степен в неговата монография Управление на сертификационната дейност в малките и средни предприятия в Република България. В нея е обобщен опита на кандидата в изследването на проблемите възникващи при разработването, внедряването, сертифицирането и поддържането на системите за управление на качеството в малки и средни предприятия. (трудове: [1] от списъка с публикации) Практико-приложния характер на труда на хон. ас. д-р П. Павлов Разработване на система за управление на качеството в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2008 дава възможност той да бъде използван, както от студентите в учебния процес, така и от консултанти и ръководители на фирми при внедряването на системи за управление на качеството. Теоретичните проблеми, които кандидатът обхваща в своите изследвания обхващат: проучването на иновационният потенциал на фирмите, тяхното иновационно развитие, бариерите възпрепятстващи внедряването на иновации в индустриалните фирми за повишаване на тяхната рентабилност и ефективност. Практическото изследване

3 на състоянието и проблемите при създаването на иновации в Североизточния регион за планиране и формулиране на основните направления за подобряване на иновационната среда; (трудове: [5], [6], [7], [11], [12], [16] от списъка с публикации) класифицирането (ранжирането) и изследването на възможността за настъпване на значими рискове при провеждането на иновационната дейност в индустриалните предприятия и формулирането на организационно-методически основи за тяхното управление l условията на неопределеност; (трудове: [5], [6], [7], [11], [12], [16] от списъка с публикации) анализирането и класифицирането на рисковете при провеждане на иновационна дейност на всички стадии от жизнения цикъл и проблемите на неопределеността при вземане на предприемачески решения при изпълнението на иновационни проекти; (трудове: [13], [14], [15] от списъка с публикации) изследването на факторите, осигуряващи висока конкурентоспособност на фирмите от Североизточния район за планиране; тяхното управление l условията на неопределеност; (трудове: [8] и [10] от списъка с публикации) анализирането, оценяването на иновационния потенциал и иновационната активност на академичните организации и научноизследователските институти у нас и дефиниране на предложения за подобряване на иновационния процес в тях. (трудове: [3] и [17] от списъка с публикации) Съществена част от публикационната активност на кандидата обхващат изследванията за приложимостта на теоретичните постановки в реалната практика на оперативния мениджмънт, а именно: проблемите при разработването на система за управление

4 на качеството и нейното сертифициране в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2008 и управление на сертификационната дейност в малки и средни предприятия в България; (трудове: [1], [2], [21] от списъка с публикации) оценяването на ефективността от въвеждането на системата ISO и TQM във висшето образование, проблемите при оценяване качеството на процесите в управлението във ВУ и подходите за оценка на качеството на научноизследователската дейност в тях; (трудове: [4], [9], [20] от списъка с публикации) доказване полезността и ефективността от изграждане на морски логистичен център в гр. Варна и проблемите при осъществяването на спедиционните и транспортните услуги на Българските държавни железници (БДЖ) в Североизточния регион за планиране; (трудове: [18] и [19] от списъка с публикации) проучването и предлагането на практически решения за оптимизация на значими бизнеспроцеси във фирмите. (трудове: [22] от списъка с публикации) В представените разработки кандидатът се утвърждава не само като теоретичен изследовател, но и като специалист, който умее експериментално в практическата дейност да доказва своите хипотези като консултант и водещ одитор по ISO 9001:2008 и OHSAS. Кандидатът притежава и опит при кандидатстването, разработването и осъществяването на международен проект като ръководител на секция и Секторен консултант по проект Регионална иновационна стратегия на Североизточен район за планиране (NE BG RIS) на Високотехнологичен бизнес инкубатор Варна. Хон. ас. д-р Пламен Цветанов Павлов демонстрира способност за трансфер на научните си разработки в учебния процес.

5 В колегията и сред студентите кандидатът се ползва с авторитета на компетентен преподавател и учен, който много умело обвързва теорията и проблемите на управлението на иновациите, на управлението на качеството и на логистичния мениджмънт с потребностите на мениджърската практика. Същият притежава 3 годишен стаж като преподавател Заключение: Представените от кандидата трудове за участие в конкурс за получаване на академичната длъжност доцент по Икономика и управление (Иновации и управление на качеството) шифър , обявен за нуждите на ВСУ Черноризец Храбър в Държавен вестник, бр. 32 от г. го характеризират като учен с широка професионална подготовка в областта на изследването и управлението на иновациите и в областта на изграждане, поддържане и оценяване на ефективността на системи за управление на качеството в съответствие с изискванията на международни стандарти. Като цяло анализът на неговите трудове доказва високия му професионализъм и като преподавател и като специалист, който успява умело да приложи теоретичното познание към разрешаването на конкретни проблеми в практическия мениджмънт. Всичко изложено до тук ми дава основание убедено да препоръчам на научното жури да избере хон. ас. д-р Пламен Цветанов Павлов за академичната длъжност доцент по Икономика и управление (Иновации и управление на качеството) шифър , обявена за нуждите на ВСУ Черноризец Храбър в Държавен вестник, бр. 32 от г г. Гр. Варна Подпис: /проф. д-р Павел Г. Павлов/

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Александра Данкова Парашкевова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

Microsoft Word - E_Paspalanova

Microsoft Word - E_Paspalanova Вх. ЧР-01-294/04.09.2018 г. СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Елена Паспаланова (пенсионер, Департамент Когнитивна наука и психология, Нов български университет) Относно: кандидатурата на доц. Катя Георгиева Стойчева

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика на

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика на УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Икономика и управление /икономика

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на гл. ас. д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 4.6.

Подробно

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл.

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. тел. 02/92 21821 по конкурса за заемане на академична

Подробно

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Виржиния Живкова Иванова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.8. Икономика

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стопанство, ръководител катедра Национална и регионална

Подробно

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Иванка Тодорова Банкова представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доц

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Иванка Тодорова Банкова представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доц СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Иванка Тодорова Банкова представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Иванка Тодорова Банкова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научните трудове на д-р ВЯРА СТОЙКОВА ЖЕКОВА, представени

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на асистент доктор Николина Невинова Грозева, представени за участие в конкурс за заемане на академичн

РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на асистент доктор Николина Невинова Грозева, представени за участие в конкурс за заемане на академичн РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на асистент доктор Николина Невинова Грозева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.8 Икономика

Подробно

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (счетоводство и одит) от акад. Иван П. Попчев Със

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика и управление (Индустриален бизнес) в УНСС. Автор на

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Станислав Видев Коев по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в ПН 3.6. Право (Административно право

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Станислав Видев Коев по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в ПН 3.6. Право (Административно право С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Станислав Видев Коев по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в ПН 3.6. Право (Административно право и административен процес) във ВСУ Черноризец Храбър,

Подробно