Съдържание Въведение... 3 Акроними в цифри в цифри... 7 Резултати Направление 1: Европейска памет за миналото... 9

Размер: px
Започни от страница:

Download "Съдържание Въведение... 3 Акроними в цифри в цифри... 7 Резултати Направление 1: Европейска памет за миналото... 9"

Препис

1

2 Съдържание Въведение... 3 Акроними в цифри в цифри... 7 Резултати Направление 1: Европейска памет за миналото... 9 Направление 2: Демократична ангажираност и гражданско участие Мярка 2.1 Побратимяване на градове Проекти по мярка 2.1 Побратимяване на градове, изпълнени през 2018 год Мярка 2.2 Мрежи от градове Проекти по мярка 2.2 Мрежи от градове, изпълнени през 2018 год Мярка 2.3 Проекти на гражданското общество Проекти по мярка 2.3 Проекти на гражданското общество, изпълнени през 2018 год Оперативни грантове Европейски корпус за солидарност Количествена информация Проектни предложения Партньорски организации в проекти, избрани за финансиране през 2018 год Минимален брой точки, необходими за одобряване на проектно предложение

3 Въведение През 2018 год. програма Европа за гражданите продължи да бъде отправна точка за гражданското участие в демократичния живот на ЕС, предоставяйки множество възможности на европейските граждани да изразят мнението си по ключови въпроси от програмата на ЕК: дебатът за бъдещето на Европа, миграция, сигурност и социално-икономическа солидарност. Настоящият доклад показва на практика как програмата успява да даде възможност на европейските граждани да участват във формирането на европейските политики. Живите и вдъхновяващи истории от проектите, финансирани от програма Европа за гражданите показват и разширяват съществуващото пространство на гражданска ангажираност и демократично участие след 2014 год. От особено значение е фактът, че огромен брой от участниците в тези проекти са млади хора, които с готовност се включат в борбата за запазване на основните европейски ценности. През 2018 год. програма Европа за гражданите подкрепи общоевропейската инициатива Европейска година на културното наследство 2018, подчертавайки културния аспект на повечето проекти, финансирани от Направление 1: Европейска памет за миналото и давайки възможност за популяризиране на общото културно наследство на Европа. В допълнение, програмата продължи участието си в инициативата Европейски корпус за солидарност. Доброволчеството е важен компонент на активното гражданство и запазва основната си роля като приоритет на проектите, одобрени за финансиране и през тази година. Програма Европа за гражданите е уникален инструмент на европейско равнище, със специален фокус върху малки инициативи и проекти и реални резултати на местно ниво. Програмата има отличителната характеристика, че работи еднакво добре с местни власти и организации на гражданското общество. Финансирането на малки проекти с голямо въздействие е от съществено значение за запазването на връзката между европейските граждани и ЕС, подобряване на чувството за принадлежност и създаването на европейски демос (δῆμος). Димитрис Аврамопулос, Комисар Миграция, вътрешни работи и гражданство 3

4 Акроними CSP/CIV DG HOME EACEA EB ECPs EFC EP NT OG REM TT Мярка 2.3 Проекти на гражданското общество Генерална дирекция Миграция и вътрешни работи Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура Евробарометър Национални центрове за контакт по програма Европа за гражданите Програма Европа за гражданите Европейски парламент Мярка 2.2 Мрежи от градове Оперативни грантове Направление 1: Европейска памет за миналото Мярка 2.1 Побратимяване на градове Европейски съюз (EU) Белгия (BE) Гърция (EL) Литва (LT) Португалия (PT) България (BG) Испания (ES) Люксембург (LU) Румъния (RO) Чехия (CZ) Франция (FR) Унгария (HU) Словения (SI) Дания (DK) Хърватия (HR) Малта (MT) Словакия (SK) Германия (DE) Италия (IT) Холандия (NL) Финландия (FI) Естония (EE) Кипър (CY) Австрия (AT) Швеция (SE) Ирландия (IE) Латвия (LV) Полша (PL) Обединено кралство (UK) Други държави, участващи в програмата Черна гора (ME) Косово (XK) Северна Македония (MK) Босна и Херцеговина (BA) Албания (AL) Сърбия (RS) 4

5 2018 в цифри 1796 проектни предложения, кандидатствали за финансиране 1638 проектни предложения, кандидатствали за оперативни грантове и грантове за дейности 417 проектни предложения, избрани за финансиране (от които 388 са грантове за дейности REM, TT, NT, CSP и оперативни грантове) 23% среден процент успеваемост на европейско равнище Организациите, кандидатствали за безвъзмездно финансиране са представители на всички държави членки на ЕС Организациите, избрани за финансиране са представители на всички държави членки на ЕС с изключение на Естония Организациите партньори, включени в проектни предложения, избрани за финансиране, са представители на всички държави членки на ЕС Италия, Унгария, Словакия, Франция, Румъния, Германия и Полша са страните с най-висок процент подадени проектни предложения (общо 61 %) Италия, Франция, Унгария, Словакия, Германия, Полша и Румъния са страните с най-висок процент проектни предложения, избрани за финансиране (общо 64 %) Кипър, Люксембург, Словения и България са страните с най-висока успеваемост на проектните предложения (съотношение между брой подадени и избрани за финансиране проектни предложения) 2243 партньорски организации са включени в проекти, избрани за финансиране през 2018 год. Средно 5.4 партньора са включени в проекти по мярка 2.1 Побратимяване на градове и 8 във всички останали мерки на програмата Средно 11 партньора са включени в проекти по мярка 2.2 Мрежи от градове 60% проектни предложения, избрани за финансиране с приоритет Дебатът за бъдещето на Европа, евроскептицизъм и насърчаване на информиран дебат по темата Люксембург, Германия, Ирландия, Испания, Малта, Словения, Естония, Финландия и Унгария са страните, където чувството за принадлежност към ЕС е над 80% България, Гърция, Чехия, Великобритания и Италия са страните, където чувството за принадлежност към ЕС е под 60% 5

6 Средна стойност на безвъзмездно финансиране за проект през 2018 год. OG NT CIV REM TT

7 в цифри 1730 гранта за дейности подадени проектни предложения 16.4 % успеваемост Организациите бенефициенти са представители на всички държави членки на ЕС Унгария, Полша, Италия и Словакия са страните с най-висок процент подадени проектни предложения (общо 50 %) Унгария, Италия, Словакия, Германия, Франция и Полша са страните с най-висок процент проектни предложения, избрани за финансиране (общо 62 %) Малта, Люксембург, Ирландия, Германия и Франция са страните с най-висок процент успеваемост (съотношение между подадени и избрани за финансиране проектни предложения) организации партньори участват в проектни дейности в периода год. Средна стойност на безвъзмездно финансиране за проект год. OG NT CIV REM TT Обща стойност на предоставеното безвъзмездно финансиране: Мнозинството от проектните предложения, избрани за финансиране работят върху следните теми: Дебатът за бъдещето на Европа и евроскептицизъм Миграция, социално включване и солидарност по време на криза 7

8 Резултати

9 Направление 1: Европейска памет за миналото През 2018 год. проектите, избрани за финансиране от Направление 1: Европейска памет за миналото демонстрираха ясно изразена добавена стойност чрез подчертаване на основните европейски ценности (свобода, демокрация, върховенство на закона и защита на човешките права), както и популяризирането на европейското културно многообразие. Отбелязването на отправни точки от европейската история предостави възможността за създаването на паралел между минало, настояще и бъдеще, а проектите, изпълнени през 2018 год. затвърждават убеждението, че бъдещето на Европа не може да бъде дефинирано без ясна оценка и разбиране за миналото и обективен анализ на настоящето състояние. Благодарение на усилията на всички бенефициенти, изпълняващи проекти, свързани с европейската памет за миналото, направлението представя различни гледни точки и перспективи за общата памет за миналото и създава чувство за споделеност и солидарност между европейските граждани. В частност, през 2018 год. ЕАСЕА извърша мониторинг на въздействието на проекти, избрани за финансиране през 2016 год. (27 от 37 проекта приключат дейностите си през 2018 год.) и 2017 год. (11 от 39 проекта приключат дейностите си през 2018 год.), в допълнение на избраните за финансиране 37 проектни предложения. Мониторингът потвърждава високото качество на изпълнение на заложените дейности, от части резултат от конкурентния подбор, изискващ минимум 82.5 точки за финансирането на проектно предложение. Проектните предложения, избрани за финансиране през 2018 год. се отличават с добре изразено европейско измерение благодарение на следните характеристики: 1. Избраната тема проектите се отличават със силна връзка между минало и настояще, обръщайки внимание на належащи проблеми като расизъм, прояви на ксенофобия и нетолерантност. ʺ Проект 1918: At the end of a war. The outcome of the First World War in seven European homelands" допринася за по-доброто разбиране на историческите обстоятелства, довели до избухването на Първата световна война и последиците от войната в седем европейски държави. Проектните дейности са съсредоточени върху различията в местния контекст във всяка участваща страна, а резултатите от проекта са представени по време на серия от лекции, дебати и изложба в Леверкузен, Германия. ʺ 9

10 2. Силни партньорски връзки проектите се отличават със среден брой от 5-6 партньора за проект и добре изразено разнообразие на вида участващи организации. ʺ Инициативата "The Voice from the Past Recalling Memories in Diversity" е транснационален проект, включващ организации от Италия, Полша, Испания, Германия, Албания, Португалия, България, Естония, Гърция и Румъния. Чрез отбелязването на жертвите на тоталитарните режими и ситуацията на малцинствата по време на тези режими, инициативата представя наднационална гледна точка и ясен паралел с предизвикателствата пред основните европейски ценности днес. ʺ 3. Способност за надскачане на местната гледна точка проектите, избрани за финансиране представят добър географски баланс, включвайки партньори от различни европейски региони или се фокусират върху теми със силно изразен европейски аспект. ʺ Проектът "Roma History Remembrance project: for the benefit of the victims of Nazism" повишава обществената осведоменост относно Ромския холокост и преследванията по време на Втората световна война. Проектът започва с историите на оцелели в Латвия и продължава със свидетелства на роми от всички участващи страни. Добавената стойност на този проект е в представянето на една скрита история, историческа трагедия, която дори не присъства в учебниците по история. ʺ 4. Специален фокус върху младото поколение младите хора представляват особена целева група за Направление 1, тъй като върху тях остава отговорността за бъдещето на Европа. Включването им в дейности и дебати за европейската история спомага за по-доброто разбиране и оценяване на усилията на поколения европейци за демокрация, свобода и запазване на мира. ʺ Проектът "Anatomy of Ostracism", ръководен от финландската организация "RKI- Rauhankasvatusinstituutti", заздравява връзките и диалога между младите хора в Европа и изважда на преден план дискриминацията и остракизма като проблеми на съвременното общество. Проектът представя иновативни образователни методи за гражданско участие сред ученици и учители във Финландия и Сърбия и им помага да разпознават различните практики на социално изключване и дискриминация чрез поредица от практически обучения. ʺ 10

11 Подборът на проектни предложения през 2018 год. потвърждава зрелостта на проектите, работещи за запазване на европейската памет за миналото и качеството на изпълнение на заложените дейности. Проектите, избрани за финансиране овластяват европейските граждани за активно участие в обществения живот на местно, национално и европейско равнище, насърчават толерантността, междукултурния диалог и взаимното разбирателство и съдействат за преодоляване на миналото. Подадените 357 проектни предложения осигуряват добър географски баланс, представяйки 31 от 33 участващи в програмата държави. За пръв път в този програмен период организация от Кипър получава решение за отпускане на безвъзмездни средства. Наблюдава се ръст от 25% на подадените проектни предложения, основно поради увеличен интерес към направлението на организации от Германия и Румъния, както и изключителната релевантност на годишните приоритети за Избраните за финансиране 37 проекта представляват 23 държави, участващи в програмата, а качеството на подадените проектни предложения запазва нивото си от предходната година минималният брой точки за финансиран проект е 82,5 от 100 точки. В обобщение, разпределението на подадени и избрани за финансиране проектни предложения е както следва: 11

12 1918 Краят на Първата световна война 1938/1939 Начало на Втората световна война 1948 Начало на Студената война 20% 18% 3% 1948 Европейски конгрес в Хага 24% 19% 5% 3% 8% 1968 Пражка пролет, студентски протести и антисемитистка кампания в Полша Гражданско общество и гражданско участие при тоталитарните режими Преход към демокрация и присъединяване към Европейския съюз 12

13 Направление 2: Демократична ангажираност и гражданско участие Мярка 2.1 Побратимяване на градове В съответствие с тенденцията от предходни години, по-голяма част от подадените проектни предложения идват от страни от Източна Европа, в частност Унгария и Словакия, които заедно представляват 42% от всички кандидатствали през 2018 год. проектни предложения, следвани от Италия (14 %) и Румъния (8 %). Широкият географски обхват е представен чрез участието на организации от 27 страни като лидери на проекти, докато партньорските организации идват от всички 34 участващи страни. Важно е да се отбележи, че Косово участва за пръв път в отворените покани за кандидатстване през 2018 год. Наблюдава се 27% спад в броя подадени проектни предложения през 2018 год., основно заради по-малък брой проекти, подадени от Унгария и Словакия. Този спад води до по-добър географски баланс, както и по-висок % успеваемост (38 % през 2018, сравнен с 27 % през 2017). Избраните 255 проектни предложения включват 1380 партньорски организации и представляват широк набор от различни видове организации общини, региони, неправителствени организации, комитети за побратимяване и асоциации. Средната стойност на безвъзмездно финансиране, отпусната през 2018 год. е , но 32% от избраните проекти имат бюджет между и Избраните за финансиране проекти включат европейски граждани на местно и европейско равнище в обсъждането на важни въпроси от програмата на ЕС и спомагат за популяризиране на европейското културно наследство. Приоритети на избраните за финансиране проекти през 2018 год. 22% 16% 38% 24% Дебатът за бъдещето на Европа Мигранти и малцинствени групи Културно наследство Солидарност по време на криза 13

14 Бенефициентите успяват да съчетаят добре различните програмни приоритети, осигурявайки ефективност на използваните ресурси и конкретни резултати. Приоритетна ос Дебатът за бъдещето на Европа, евроскептицизъм и насърчаване на информиран дебат по темата продължава да бъде най-предпочитаната приоритетна ос, като особен акцент през 2018 год. е поставен върху предстоящите избори за Европейски парламент. Специалният приоритет Европейска година на културното наследство 2018 насърчи европейските граждани да открият обединяващата сила на европейското културно наследство и беше изключително добре приет от кандидатстващите организации. Една част от бенефициентите правят директна връзка между темата за културното наследство и Направление 1: Европейска памет за миналото, повишавайки осведомеността относно културното многообразие, общите ценности и важни исторически моменти. Проекти по мярка 2.1 Побратимяване на градове, изпълнени през 2018 год. Повече от 200 проектни предложения, финансирани от мярка 2.1 Побратимяване на градове са изпълнени през 2018 год. Тези проекти включват около европейски граждани, които активно участват в дейности, съсредоточени върху приоритетите на програма Европа за гражданите. Цифрите са дори по-внушителни, когато се вземат предвид непреките участници, повлияни от организираните проектни дейности около граждани. Всички възрастови групи вземат участие в проектните дейности, подчертавайки равния достъп до програмата и спомагайки за по-добър диалог между поколенията. 35% от всички директни участници са на възраст под 30 год. Сред проектите, изпълнени през 2018 год., има определени, които се отличават с качество и значение: Проект: Gib dem Frieden dein Gesicht Jugend für Miteinander und Solidarität in Europa Организация: Stadte-Partnerschaftsverein Ebensee (Австрия) Партньори: Италия, Полша Изпълнение: Безвъзмездно финансиране: Проектът Gib dem Frieden dein Gesicht надгражда вече съществуващо дългосрочно партньорство между местни власти, които работят заедно за заздравяване на връзката между минало, настояще и бъдеще и значението на историческата памет. Чрез изпълненото проектно събитие участниците имат възможността да затвърдят убеждението си, че уроците на миналото са основата за изграждане на по-добро бъдеще. Студенти и ученици от Австрия, заедно със 170 участници от Полша и Италия, посещават бивш концентрационен лагер, за да обсъдят съвременните предизвикателства пред опазването на човешките права. 14

15 Проект: Cooltural Partnership to strengthen the sense of belonging to the European Community Организация: Gmina Sosnowiec (Полша) Партньори: Унгария, Румъния Изпълнение: 08/10/ /10/2018 Безвъзмездно финансиране: дневното проектно събитие събира местни власти от Полша, Унгария и Румъния заедно за насърчаването на междукултурния диалог, гражданското участие и благосъстоянието на гражданите на ЕС. Участници от всички възрастови групи и различни видове организации се включват в дебати за бъдещето на Европа и евроскептицизма, като подчертават ролята на културното наследство за формиране на европейска идентичност и чувство за принадлежност. Дебатите са придружени от Европейски пикник на открито, различни културни прояви и възможности за неформален обмен на идеи. В допълнение, този проект получава и Знак за Европейска година на културното наследство. Проект: MOVE For A More Visible Europe 9th European Picnic Организация: Municipality of Březová (Чехия) Партньори: Хърватия, Германия, Унгария, Италия, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения Изпълнение: Безвъзмездни средства: Деветото издание на Европейския пикник събира 25 местни власти от 10 държави, които работят за изграждането на устойчиво и дългосрочно партньорство, съвместни инициативи и доброволчество на европейско равнище. Специална презентация и дискусии съпътстват честването на 50- годишнината от Пражката пролет, а участниците са поканени да обсъдят настоящите предизвикателства пред миграцията, солидарността и климатичните промени. Особен фокус е поставен върху дебата за бъдещето на Европа и важността на триадата единство-солидарносткохезия за изграждането на Европа на бъдещето. 3-дневното събитие включва и богата културна програма, а успехът на събитието е потвърден от високия брой международни участници 236 международни участници, в допълнение на 800 местни участници и индиректни участници. 15

16 Мярка 2.2 Мрежи от градове Следвайки наследената от предходни години статистика, Италия остава страната с най-висок интерес към мярка 2.2 Мрежи от градове, представлявайки 28% от всички подадени проектни предложения и следвана от Испания (9 %) и Унгария (9 %). 29 държави вземат участие в отворените покани за представяне на проектни предложения през 2018 год. като водещи кандидати. 35 проекта са избрани за финансиране от мярка 2.2 Мрежи от градове през 2018 год., включвайки организации от 18 държави. Географският баланс е значително подобрен, а партньорските организации, участващи в избраните за финансиране проекти, представляват всички 34 участващи в програмата държави. Избраните за финансиране проекти включват 385 партньорски организации, като средно 11 организации ще вземат участие във всеки финансиран проект. Средната стойност на безвъзмездно финансиране за проект е Приоритети на избраните за финансиране проекти през 2018 год. 11% 27% 40% 22% Дебатът за бъдещето на Европа Мигранти и малцинствени групи Културно наследство Солидарност по време на криза Също както проектите, избрани за финансиране от мярка 2.1 Побратимяване на градове, организациите бенефициенти на мярка 2.2 Мрежи от градове успяват да комбинират различни програмни приоритети, търсейки добавена стойност и измерими резултати. Приоритетна ос Дебатът за бъдещето на Европа, евроскептицизъм и насърчаване на информиран дебат по темата е адресирана от 63% от всички бенефициенти, а специален фокус е поставен върху младите хора и тяхното участие в процеса на вземане на решения на европейско равнище и предстоящите избори за Европейски парламент. Важен елемент в селекцията през 2018 год. е и 16

17 специален приоритет Европейска година на културното наследство, застъпен от 34% от бенефициентите. Значително висок остава и процентът проектни предложения, работещи върху миграционната криза, стигматизацията на малцинствени групи и нетолерантността (43 %). Проекти по мярка 2.2 Мрежи от градове, изпълнени през 2018 год. 35 проектни предложения (избрани за финансиране през 2014, 2015, 2016 и 2017) приключиха планираните си дейности през 2018 год., включвайки повече от 300 партньорски организации и широк спектър от неправителствени организации, местни власти, експерти и доброволци. Тези проекти включват около директни участници в 220 мрежови срещи из цяла Европа. Благодарение на усилията за разпространение на проектните дейности, около 4.7 милиона европейски граждани са индиректно включени в събития, финансирани от мярка 2.2 Мрежи от градове. Проектните предложения в процес на изпълнение представят различен набор от предизвикателства, пред които са изправени не само големите градски центрове, но и малките общини и селски региони. Разпределението на програмните приоритети, върху които работят избраните проекти е както следва: 28% от проектите разглеждат теми, свързани с миграцията, адресирана от различни гледни точки: o Миграцията и нейното влияние върху европейското общество; евроскептицизъм, стигматизация на мигрантите и насърчаването на конструктивен и отворен дебат; o Миграция и съществуващите механизми за взаимопомощ между държавите членки; o Солидарност и доброволчество; o Интеграцията на мигранти и положителните ефекти върху местната общност. 26% от проектите поставят акцент върху гражданското участие, а именно насърчаване на активното участие на младите хора в процесите на местно самоуправление, гражданска ангажираност и доброволчество, обмяна на добри практики и иновативни методи за гражданско участие. 20% от проектите се фокусират върху доброволчеството и начини за насърчаване на устойчиви доброволчески практики. В допълнение, тези проекти успяват да насърчат дебати около въпросите на хуманизма, общите европейски ценности, етичните граници на солидарността. 18% от проектите се фокусират върху дебата за бъдещето на Европа и предизвикателствата пред европейската интеграция. Проектните дейности наблягат на ролята на младите хора, предимствата от членството в ЕС, основните европейски ценности и причините за нарастващия евроскептицизъм, Брекзит и загубата на доверие. 8% от проектите акцентират върху културното наследство и негово влияние за устойчивото развитие, междукултурния диалог и толерантността. 17

18 Сред проектите, изпълнени през 2018 год. средните инициативи заслужават особено внимание: Проект: Se souvenir de l'avenir Организация: Commune de Loches (Франция) Партньори: Италия, Германия, Белгия, Франция, Холандия, Унгария, България, Полша, Португалия, Испания, Великобритания, Румъния, Словения, Словакия, Чехия и Латвия Изпълнение: Безвъзмездни средства: Проектът Se souvenir de l'avenir развива широкообхватна мрежа от побратимени градове в цяла Европа и включва повече от 600 международни участници от всички държави членки на ЕС и участници от градовете домакини във Франция. Проектните дейности включват 6 международни събития, които целят да насърчат младите хора да поемат по-голяма роля при определяне бъдещето на Европа. Чрез организирането на интерактивни дискусии, практически обучения и международни обмени, младежите имат възможността да се запознаят в детайли с основните предизвикателства през ЕС и да предложат своята визия за развитие. Проект: Building Actions of Guidance Services for Youth Employment Network Организация: Municipality of Linkoping (Словения) Партньори: Хърватия, Финландия, Италия, Испания Изпълнение: Безвъзмездни средства: Уебсайт: Проект Building Actions of Guidance Services for Youth Employment Network (BAGS4YOUTH) обединява 6 организации от 5 европейски държави, включвайки над 350 директни участници в дейностите си. Проектът работи за подобряване на социалното включване чрез осигуряването на помощ за намиране на работа на младежи в неравностойно положение или мигранти. Чрез различни комуникационни канали, организаторите създават европейска мрежа за насърчаване на заетостта на млади хора и тяхното активно участие в обществения живот. 10 международни и местни събития се провеждат в периода септември 2016 юни 2018 год., които дават възможност на участниците да обменят опит, да посетят различни младежки центрове и да проведат тренировъчни програми с работодатели, като се поставя акцент върху европейските програми и политики, насърчаващи мобилността и заетостта на младежи под 30 год. Проектът постига множество количествено измерими резултати, сред които: Обмяна на 30 добри практики между участващите държави; Създаване на 3 клъстера за добри практики; 385 директни участници; 87 организации, включени в различни дейности по проекта; 800 младежи, достигнати чрез различни комуникационни канали; 18

19 93% удовлетвореност от съдържанието на проведените международни конференции. Основното послание на организаторите: За да ангажира младите хора с бъдещето, ЕС трябва да чуе техния глас Само по този начин ЕС може да има човешко лице, лицето на милионите свои граждани. 19

20 Мярка 2.3 Проекти на гражданското общество През 2018 год. Изпълнителната агенция извърши мониторинг на 100 проекти на гражданското общество, включващи 585 партньорски организации от всички държави членки. Извършените проверки затвърждават силната връзка на тези проекти с европейските граждани и фактът, че мнозинството от проектите отразяват реални и наболели проблеми и защитават интересите на гражданското общество на национално и европейско равнище. Снимки от шведския проект "FORA development of European cultural citizenship via culture-based debate and policy making for Action Plan on Integration", финансиран през 2017 год. Проектите, избрани за финансиране през 2018 год. отразяват програмните приоритети, както следва: Приоритети на избраните за финансиране проекти през 2018 год. 15% Дебатът за бъдещето на Европа Културно наследство 22% 52% Насърчаване на междукултурен диалог и борба със стигматизацията на мигранти и малцинствени групи 11% Солидарност по време на криза 20

21 В синхрон с резултатите от предходни години, и през 2018 год. организациите, работещи по мярка 2.3 Проекти на гражданското общество избраха приоритетна ос Дебатът за бъдещето на Европа, евроскептицизъм и насърчаване на информиран дебат по темата за доминираща. Това показва дълбокото убеждение на гражданските организации от нуждата от реформиране на ЕС. Специален фокус е поставен върху подготовката и насърчаването на гражданското участие в предстоящите избори за Европейски парламент през май 2019 год. Избраните за финансиране 31 проекта представляват 19 от 33 участващи в програмата страни и включват партньорски организации от 31 страни. Минималният брой точки за финансиран проект остава изключително висок 82,5 от 100, което представлява леко увеличение в сравнение с 2017 год. Увеличението свидетелства за много доброто качество на подадените проектни предложения и силната конкуренция. ʺ Британският проект "Citizens' assemblies to renew engagement for the Future of Europe" отбелязва нуждата от активно гражданско участие, за да се намали пропастта между европейските граждани и институции. Проектът развива иновативен демократичен инструмент за насърчаване на гражданската ангажираност Гражданска асамблея, която позволява на всеки да участва в процеса по изготвяне на европейския дневен ред. ʺ Проекти по мярка 2.3 Проекти на гражданското общество, изпълнени през 2018 год. От избраните за финансиране 27 проекта през 2017 год., 24 се изпълняват към момента и 3 приключват в края на 2018 год. Проектите, изпълнени през 2018 год. (избрани за финансиране предимно през 2016 год.) показват силната подкрепа, която програма Европа за гражданите оказва на гражданското общество чрез 28 граждански проекта, 190 партньорски организации и 214 проектни събития, ангажиращи европейските граждани с теми от дневния ред на държавите членки и ЕС. Проектите, които приключват през 2018 год. покриват програмните приоритети както следва: 21

22 Приоритети на избраните за финансиране проекти през 2016 и 2017 и приключили през 2018 год. 18% 18% Евроскептицизъм Дебътът за бъдещето на Европа 41% 23% Насърчаване на междукултурен диалог и борба със стигматизацията на мигранти и малцинствени групи Солидарност по време на криза Проектните дейности акцентират основно върху дебата за бъдещето на Европа и евроскептицизма като заплаха пред демокрацията. Серия от дебати изследва различни начини за стимулиране на гражданското участие в изготвянето на политики, по-доброто разбиране и познаване на процесите на вземане на решения и възможностите за включването на хора и групи в неравностойно положение. Проектите търсят иновативни решения за включването на възможно най-висок брой гражданите чрез виртуални срещи, онлайн дебати, социални мрежи, уебинари, блогове и влогове, електронно участие, онлайн платформи и краудсорсинг. ʺ Литовският проект "The Road of the Citizen in the Mirror of History" надгражда над проект "Road of the Citizen", финансиран от програма Европа за гражданите през 2013 год. Проектът насърчава активен диалог между хора от различни възрастови групи, за да подобри взаимното разбирателство, правата и ползите от членството в ЕС и защитата на основните европейски ценности. Участниците са поканени да правят интервюта с хора от друго поколение и да споделят истории за репресиите срещу гражданското общество по време на тоталитарните режими. Проектът получава международно признание чрез Европейската награда за гражданство, сигурност и защита през 2017 год., връчена им от Съвета на Европа за особени заслуги за насърчаване на европейското гражданство. Източник: forumoteatras.lt ʺ 22

23 ʺ Словенският проект "European Citizens Crowdsourcing" (EUCROWD) цели да насърчи електронното участие като инструмент за граждански контрол върху процесите на вземане на решения на местно и национално ниво. Проектът информира за иновативните методи за гражданска активност и създава необходимите умения сред участниците за тях. 8 международни конференции и тренировъчни програми включват 430 директни участници, които имат възможността да научат повече за функционирането на ЕС, за иновативните форми за гражданска активност, краудсорсинг и други онлайн механизми за участие. Като продукт от проектните дейности организаторите представят препоръки за стартирането на пилотен краудсорсинг проект на европейско равнище. Източник: inepa.si ʺ ʺ Италианският проект "Lampedusa Berlin, Travel Journal" прави историческо сравнение между падането на Берлинската стена и миграционната криза с хора от Близкия изток и Северна Африка. Краят на комунистическите режими в Централна и Източна Европа, символизиран от падането на Берлинската стена, изцяло променя хода на европейската история. 28 години по-късно Европа е изправена пред ново предизвикателство под формата на миграционен натиск. Чрез различни конференции, публични дискусии, прожекции на филми и спортни прояви, проектът създава отворено пространство за диалог, разчупване на стереотипи и културен обмен. ʺ 23

24 Оперативни грантове Край на партньорски споразумения Партньорските споразумения , подписани между Изпълнителната агенция и бенефициентите на оперативни грантове на програма Европа за гражданите приключват през 2018 год., като всички организации предоставят отчет за изпълнените дейности. Брошурата Success stories from beneficiaries of the operating grants framework описва в детайли изпълнението на партньорските споразумения и постигнатите резултати. 24

25 Начало на партньорски споразумения През 2018 год. Изпълнителната агенция и избраните 30 организации бенефициенти подписаха 3- годишни партньорски споразумения за период

26 Европейски корпус за солидарност В началната си фаза инициативата Европейски корпус за солидарност (ЕКС) се изпълнява чрез подкрепата на 8 европейски програми, сред които програма Европа за гражданите. Въпреки че от октомври 2018 год. инициативата вече има своя правна рамка, програма Европа за гражданите продължава да я подкрепя чрез участието на доброволци от Корпуса в проекти по Направление 1: Европейска памет за миналото, мярка 2.3 Проекти на гражданското общество и оперативните грантове. В проектите по Направление 1: Европейска памет за миналото членовете на ЕКС се включват активно в образователни дейности, проучвания на близкото минало, организирани посещения на исторически места, организирането на дебати и уебинари. В проектите по мярка 2.3 Проекти на гражданското общество членовете на ЕКС се включват основно в организацията на конференции, управлението на социални медии, разпространението на проектни резултати и онлайн събития. Освен придобиването на основни организационни умения, доброволците научават повече за състоянието на гражданското общество в различни държави и значението на гражданското участие. 26

27 Количествена информация 27

28 Индекс Направление Брой получени проекти Брой избрани за финансиране проекти % успеваемост Бюджет в евро 1.1 Направление 1: Европейска памет за миналото Направление 1: Европейска памет за миналото % Оперативни грантове % Побратимяване на градове първи кръг Направление 2: Демократична ангажираност и гражданско участие % Побратимяване на градове втори кръг % Мрежи от градове първи кръг 2.2 Мрежи от градове втори кръг % % Проекти на гражданското общество % Оперативни грантове %

29 Проектни предложения 2018 Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура получава общо 1638 проектни предложения за дейности през 2018 год. В допълнение, 129 кандидатури за оперативни грантове и 29 за мрежата от информационни центрове по програмата са получени. За всички отворени покани за получаване на проектни предложения по програмата, ЕАСЕА обработва общо 1796 предложения през 2018 год. 800 Разбивка по направления "Побратимяване на градове" Европейска памет за миналото 2.3 "Проекти на гражданското общество" 2.2 "Мрежи от градове" 29

30 3000 Сравнителен анализ

31 Обща информация по държави IT HU SK FR RO DE PL ES BE BG RS HR SI EL AT CZ PT MK UK BA LV NL IE MT AL LT DK FI EE LU ME SE CY % 15,4 11,4 10,8 6,4 5,8 5,6 5,3 4,9 3,8 3,2 3,1 2,9 2,7 2,3 1,7 1,5 1,4 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 0,9 0,8 0,7 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 Подадени проекти *България запазва мястото си в топ 10 на страните с най-много подадени проектни предложения през 2018 год., като се наблюдава ръст от 0.5% в сравнение с 2017 год. 31

32 Сравнителен анализ по държави IT SK HU PL RO DE FR ES BE BG HR RS EL SI CZ LT LV PT UK AT NL BA MK SE AL MT IE EE DK FI CY LU ME Вариация

33 Партньори във финансирани проекти HU IT DE PL SK RO ES HR CZ SI RS BG EL BE PT LV AT LT BA MK MT AL UK NL SE EE FI IE CY DK ME LU XK Партньори

34 Направление Брой проектни предложения, избрани за финансиране Брой партньори в проектни предложения, избрани за финансиране Среден брой партньорски организации в проект за 2017 год. Среден брой партньорски организации в проект за 2016 год. 2.2 Мрежи от градове 2.3 Проекти на гражданското общество 1 Европейска памет за миналото 2.1 Побратимяване на градове ,0 10, ,3 7, ,9 6, ,4 5, ,3 6,1 34

35 Партньорски организации в проекти, избрани за финансиране през 2018 год. Държава 2.2 Мрежи от градове 2.3 Проекти на гражданското общество Европейска памет за миналото 2.1 Побратимяване на градове Общо AL AT BA BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HR HU IE IT LT LU LV ME MK MT NL PL PT RO RS SE SI SK UK XK Общо Общ брой финансирани проекти

36 Разпределение на партньорски организации по държави IT SK HU PL RO DE FR ES BE BG HR RS EL SI CZ LT LV PT UK AT NL BA MK SE AL MT IE EE DK FI CY LU ME XK Общо

37 Минимален брой точки, необходими за одобряване на проектно предложение Европейска памет за миналото 2.3 Проекти на гражданското общество 2.1 Побратимяване на градове, първи кръг 2.1 Побратимяване на градове, втори кръг 2.2 Мрежи от градове, първи кръг 2.2 Мрежи от градове, втори кръг

38 38

Европа за гражданите Резултати от подбора на проектни предложения с краен срок 1 февруари/1 март 2019 год.

Европа за гражданите Резултати от подбора на проектни предложения с краен срок 1 февруари/1 март 2019 год. Европа за гражданите 2014-2020 Резултати от подбора на проектни предложения с краен срок 1 февруари/1 март 2019 год. Направление 1: Европейска памет за миналото Направление 1 на програма Европа за гражданите

Подробно

Европейски индекс на настигането

Европейски индекс на настигането Индекс на настигането: пето издание TheCatchUpIndex.eu Догонват ли успешно страните от Централна и Източна Европа останалите държави от ЕС? София, 27 април 2016 г. 12 години от началото на петото разширяване

Подробно

Eurobaromètre Standard (EB 69)

Eurobaromètre Standard (EB 69) Генерална дирекция Комуникация ОТДЕЛ ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ 15/09/2008 ЕВРОПЕЙСКИ ИЗБОРИ 2009 Стандартен Евробарометър (EБ 69) - Пролет 2008 Първи общи резултати: Средни европейски стойности

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПЕТА РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ град Бургас, хотел Аква, 06 юни 2018 година ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПУБЛИЧНОТО МНЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И В ЕВРОПА:

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 1 март 2017 г. (OR. en) 6845/17 ADD 1 TRANS 89 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО От: Дата на получаване: 28 февруари 2017 г. До:

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 1 март 2017 г. (OR. en) 6845/17 ADD 1 TRANS 89 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО От: Дата на получаване: 28 февруари 2017 г. До: Съвет на Европейския съюз Брюксел, 1 март 2017 г. (OR. en) 6845/17 ADD 1 TRANS 89 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО От: Дата на получаване: 28 февруари 2017 г. До: Генералния секретар на Европейската комисия, подписано

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ-МАЙ 2015 г.) 7% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода януари-май 2015 г. спрямо същия период на 2014 г. Увеличение от 64.1% при посещенията

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ Какви са целите на европейските спортни събития с нестопанска цел? Тази дейност е насочена към подкрепа за: доброволчеството в спорта; социалното приобщаване

Подробно

Европейска комисия - Съобщение за медиите Резултати от есенното издание на проучването Стандартен Евробарометър за 2018 г.: в навечерието на изборите

Европейска комисия - Съобщение за медиите Резултати от есенното издание на проучването Стандартен Евробарометър за 2018 г.: в навечерието на изборите Европейска комисия - Съобщение за медиите Резултати от есенното издание на проучването Стандартен Евробарометър за 2018 г.: в навечерието на изборите за Европейски парламент преобладава положителната представа

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ ЮНИ-СЕПТЕМВРИ 2015 г. -7.5% спад в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода юни-септември 2015 г. спрямо 2014 г. Спад от -7.3% при посещенията с цел

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ ЮНИ 2014 г.) 5.7% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода януари-юни 2014 г. спрямо същия период на 2013 г. Увеличение от 4% при посещенията

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Световен корупционен барометър 2016 АСОЦИАЦИЯ ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ Методология СВЕТОВЕН КОРУПЦИОНЕН БАРОМЕТЪР (GCB) - отразява оценките на гражданите относно разпространението на корупцията в отделните

Подробно

МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ Януари - Февруари 2017 г. 1. Чуждестранни туристи в България През периода януари - февруари 2017 г. общият брой посещени

МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ Януари - Февруари 2017 г. 1. Чуждестранни туристи в България През периода януари - февруари 2017 г. общият брой посещени МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ Януари - Февруари 2017 г. 1. Чуждестранни туристи в България През периода януари - февруари 2017 г. общият брой посещения на чуждестранни туристи в България е 717 718. Техният

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2014 г.) 5,6 % ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България за периода януари септември 2014 г. спрямо същия период на 2013 г. Приходите от

Подробно

Microsoft Word - BG Tourism January - November s pl. balance do October 2011_ver1.doc

Microsoft Word - BG Tourism January - November s pl. balance do October 2011_ver1.doc МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ НОЕМВРИ 2011 г.) 4.5% ръст в броя на чуждестранните туристи посетили България през периода януари - ноември 2011 г. спрямо същия период на 2010 г. Увеличение от 5.7%

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ 2015 г.) 10.2% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през януари 2015 г. спрямо същия месец на 2014 г. Увеличение от 91% при посещенията с цел гостуване

Подробно

BG Tourism January - August s pl. balance July 2012

BG Tourism January - August s pl. balance July 2012 МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ АВГУСТ 2012 г.) 2.4% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода януари август 2012 г. спрямо същия период на 2011 г. Увеличение от 2.19%

Подробно

BG Tourism January - September s pl. balance August 2012

BG Tourism January - September s pl. balance August 2012 МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ СЕПТЕМВРИ 2012 г.) 2.7% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода януари септември 2012 г. спрямо същия период на 2011 г. Увеличение от

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ МАЙ 2014 г.) 6.7% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода януари-май 2014 г. спрямо същия период на 2013 г. Увеличение от 5% при посещенията

Подробно

България и ЕС: Дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление” през 2017 година (предварителни данни)

България и ЕС: Дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление” през 2017 година (предварителни данни) БЪЛГАРИЯ И ЕС: ДЕФИЦИТ И ДЪЛГ НА ИНСТИТУЦИОНАЛЕН СЕКТОР ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА По предварителни данни на Евростат през 2017 г. дефицитът на институционален сектор Държавно управление на ЕС-28

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през януари 2017 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през януари 2017 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЯНУАРИ 2017 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2017 г. са 369.5 хил. (табл. 1 от приложението), или с

Подробно

Press release_Tourism L

Press release_Tourism L Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през март 2010 година Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2010 г. са 283.8 хил. или с 29.7% по-малко в сравнение с март

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през октомври 2016 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през октомври 2016 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2016 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври 2016 г. са 404.0 хил. (табл. 1 от приложението), или

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през февруари 2017 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през февруари 2017 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2017 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2017 г. са 366.8 хил. (табл. 1 от приложението), или

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2016) 435 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ Отчетени стойности за общите показатели по Фонда за европейско подпома

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2016) 435 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ Отчетени стойности за общите показатели по Фонда за европейско подпома ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 30.6.2016 г. COM(2016) 435 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ Отчетени стойности за общите показатели по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица през 2014 година към

Подробно

Slide 1

Slide 1 Предприятия и промишленост Европейски доклад за конкурентоспособността 2013 Реиндустриализация основана на знанието София, 24.10.2013 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 30.0 Намаляващ дял на промишлеността

Подробно

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2015 г. са 450.9 хил. (табл. 1 от приложението),

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2017 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2017 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2017 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2017 г. са 665.7 хил. (табл. 1 от приложението), или с 15.3%

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през септември 2018 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през септември 2018 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2018 г. са 633.4 хил. (табл. 1 от приложението),

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ МАРТ 2011 г.) 7.4% ръст в броя на чуждестранните туристи посетили България през периода януари - март 2011 г. спрямо същия период на 2010 г. Увеличение от 9.3% при

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2016 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2016 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АПРИЛ 2016 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2016 г. са 466.3 хил. (табл. 1 от приложението), или с 26.2%

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2016 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2016 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2016 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2016 г. са 577.2 хил. (табл. 1 от приложението), или с 9.2% над

Подробно

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2010 ГОДИНА

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2010 ГОДИНА ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2010 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2010 г. са 354.8 хил., или с 21.4% по-малко в сравнение

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юни 2019 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юни 2019 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮНИ 2019 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юни 2019 г. са 717.1 хил. (табл. 1 от приложението), или с 5.9% над

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

BG Tourism JANUARY-MARCH pl balance Feb 2013

BG Tourism JANUARY-MARCH pl balance Feb 2013 МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ МАРТ 2013 г.) 8.7% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода януари-март 2013 г. спрямо същия период на 2012 г. Увеличение от 11.1% при

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през ноември 2018 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през ноември 2018 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през ноември 2018 г. са 426.3 хил. (табл. 1 от приложението), или

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през декември 2018 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през декември 2018 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2018 г. са 478.4 хил. (табл. 1 от приложението), или

Подробно

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АВГУСТ 2010 ГОДИНА

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АВГУСТ 2010 ГОДИНА ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АВГУСТ 2010 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2010 г. са 379.7 хил., или с 30.6% по-малко в сравнение

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през март 2019 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през март 2019 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ МАРТ 2019 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2019 г. са 478.3 хил. (табл. 1 от приложението), или с 3.5%

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2019 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2019 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АПРИЛ 2019 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2019 г. са 620.8 хил. (табл. 1 от приложението), или с 2.4%

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2019 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2019 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2019 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2019 г. са 779.5 хил. (табл. 1 от приложението), или със 7.2%

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2016) 85 final ANNEX 4 ПРИЛОЖЕНИЕ към Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно ак

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2016) 85 final ANNEX 4 ПРИЛОЖЕНИЕ към Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно ак ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 10.2.2016 г. COM(2016) 85 final ANNEX 4 ПРИЛОЖЕНИЕ към Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно актуалното състояние във връзка с изпълнението на приоритетните

Подробно

Presentazione standard di PowerPoint

Presentazione standard di PowerPoint EU MERCI Съгласувани практически методи и процедури за ефективно изпълнение на политиката и мерките в подкрепа на енергийната ефективност на промишлеността в Европейския съюз Проучване на прилагането на

Подробно

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АВГУСТ 2011 ГОДИНА

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АВГУСТ 2011 ГОДИНА ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АВГУСТ 2011 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2011 г. са 398.0 хил., или с 4.8% повече в сравнение с

Подробно

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2010 ГОДИНА

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2010 ГОДИНА ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2010 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2010 г. са 355.9 хил., или с 31.9% помалко в сравнение с юли

Подробно