АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ

Размер: px
Започни от страница:

Download "АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ"

Препис

1 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЪБНА ПРЕДАВКА ОТ ВОДНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В СРЕДА НА САЕ СИСТЕМА Милчо Ташев Резюме: В настоящата статия са представени получените резултати от изследване в среда на САЕ система една конкретна зъбна предавка с успоредни геометрични оси на валовете, използвана във водни съоръжения от миналото. Изследването е извършено върху апросимиран модел изграден в CAD продукт, с помощта на симулатор на движение. Резултатите от това изследване са моментната стойност на изходящата ъглова скорост и ъглово ускорение, траекторията на точката на контакт. Получените резултати са сравнени с резултатите от аналитично извършен кинематичен анализ. Ключови думи: CAD и CAE системи, моделиране на движение, водни съоръжения, скорост, зъбен механизъм. 1. Въведение Настоящата работа представлява продължение на [6], където е предложен вариант за кинематичен анализ на един вид зъбна предавка с успоредни геометрични оси на валовете, използвана във водни съоръжения от миналото. Под зъбна предавка на водно съоръжение в случая се разбират предавките използвани в задвижванията на воденици, валявици, тепавици, стругове, различни атракционни съоръжения и други подобни. Кинематичният анализ е извършен моделно, в среда на CAD/CAE система притежаваща симулатор на движение. Резултатите от този виртуален експеримент са диаграми, описващи траекторията на движение на точката на контакт, моментната стойност на изходящата ъглова скорост и моментната стойност на ъгловото ускорение. На фиг.1 е показана снимка от атракционно съоръжение, задвижвано от силата на падаща вода. Фиг. 1 Снимки на част от атракционно съоръжение 548

2 Определянето на положенията, скоростите и ускоренията на характерни точки от даден механизъм при известен закон на движение на водещото звено е често срещана инженерна задача. При зъбните механизми преместванията, скоростите, ускоренията и законите на тяхното изменение могат да бъдат определени с използване методите на аналитичната геометрия [1]. Целта на настоящата разработка е да се изследва кинематичен механизъм с помощта на симулатор на движение. За да се постигне тази цел е необходимо да се решат следните задачи: да се подбере апроксимиран модел за изследване; в среда на CAD система да се изгради моделът; да се определят моментните стойности на ъглова скорост; да се сравнят получените резултати от симулатора, с аналитично получените резултати в [6]. 2. Постановка на задачата Една апроксимация (с възможност за приложение в среда на CAD/CAE система), на изследвания контурен зъбен механизъм ([6]) е показана на фиг. 2. Апроксимацията се заключава в намаляване броя на зъбите до един (на всяко едно от зъбните колела), като на фигурата двете зъбни колела са със зададени конкретни размери. Фиг. 2 Апроксимация на зъбен механизъм Показаният модел е подходящ за изследване със симулатор на движение. За него е характерно, че е равнинен контурен механизъм. Известно е, че всеки равнинен механизъм в който има поне една контурна двоица, може да се дефинира кинематично с еквивалентен механизъм (поне в разглежданото положение). В приведеният еквивалентен механизъм контурните двоици се заменят с допълнителни звена и елементарни двойци от пети клас като се съблюдават редица условия посочени в [2]: еднакъв брой на функционалните степени на свобода на механизма преди и след преобразуването на контурните кинематични двоици. 549

3 едни и същи кинематични параметри (преместване, скорост и ускорение) на изпълнителното звено преди и след замяната на контурните двойци. Приведеният еквивалентен механизъм и неговият модел са показани на фиг.3. Фиг. 3 Приведеният еквивалентен механизъм За решаване на поставените цели са изградени модел на апроксимирания механизъм и модел на приведения механизъм. За моделиране в среда на CAD/CAE система са заложени следните стойности: r 1 =100 mm; L=200 mm; d 1 =10 mm; d 2 =10 mm. Обозначените геометрични параметри (r 1 ; L; d 1 ; d 2 ) са показани на фиг. 2. За апроксимирания и приведения механизми ще бъдат определени в среда на CAD/CAE система ъгловата скорост и ускорение на изходящото звено и траекторията на движение на точката на контакт. 3. Решение на задачата За решаване на проблема е използвана CAD/CAE системата SolidWorks. Последователно се извършват следните видове дейности: изгражда се модел в CAD системата SolidWorks; дефинира се изследването на движението; дефинира се задвижването; дефинира се контактът; стартира се анализът; дефинират се търсените резултати. Получените резултати са в графичен вид. Софтуерът предлага възможност за генериране и записване на резултатите и в табличен вид. Това открива възможност за обработване на резултатите и получаване на зависимости описващи изменението на дадени кинематични величина. На фиг.4 е показано изменението на ъгловата скорост и ускорение във времето. Получените резултати от аналитичните зависимости и симулираното движение на модела съвпадат. 550

4 Фиг. 4. Изменение на ъглова скорост и ускорение от симулацията на движение с апроксимирания модел Фиг. 5. Изменение на ъглова скорост и ускорение от симулацията на движение с приведения модел Фиг. 6. Траектория на точката на контакт 551

5 4. Изводи Разработен е геометричен модел на апроксимирания контурен зъбен механизъм. Разработен е геометричен модел на приведен механизъм. Получените резултати са в табличен вид и с графична визуализация. Резултатът от симулирано движение на една 3D апроксимация на зъбен механизъм или приведения вариант в среда на CAD/CAE система, съвпада с получените аналитични резултати в [6]. Литература: 1. Артоболевский И. И. Механизмы в современной технике, том V Кулачковые и фрикционные механизмы с гибкими звеньями, Москва Наука 1981г. 2. Вригазов А., М. Милков, С. Павлов. Теория на механизмите и машините, София 1993г. 3. Ташев М., П. Кацарова, В. Ташев. Кинематичен анализ на зъбен механизъм от водни съоръжения. Journal of the Technical University Sofia Plovdiv branch, Bulgaria Fundamental Sciences and Applications Vol. 19, 2013г. 4. Ташев М. Кинематичен анализ на зъбна предавка от водни съоръжения. XХII MНТК АДП-2013 Созопол, 2013г. 5. Ташев М. Кинематичен анализ на зъбна предавка от водни съоръжения. XХIII MНТК АДП-2014 Созопол, 2014г. 6. Ташев М. Кинематичен анализ на зъбна предавка от водни съоръжения. Созопол, 2015г. STUDY OF WATER MACHINERY GEARS IN CAE ENVIRONMENT Milcho Tashev Abstract: This paper presents the results of a study carried in CAE system of specific gear with parallel geometrical axes of the shafts, used in water machinery from the past. The study is based on approximated CAD model, using motion simulation. The results of this study are the instantaneous value of the output angular velocity and angular acceleration, also the trajectory of the contact point. The results of the study are compared with the results from an analytical kinematic analysis. Данни за автора: Милчо Димитров Ташев, доцент доктор инж., катедра МУ при ФМУ, Технически Университет София, филиал Пловдив Р. България, Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов 25, тел.: , е-mail: 552

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ 508 ОПТИМИЗИРАНЕ НА 4 И 5 ОСНИ ФРЕЗОВИ ОПЕРАЦИИ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕТАЙЛ КОЛЕЛО ТУРБИННО С ПОМОЩТА НА CAD/CAM СИСТЕМИ Михаела Топалова, Михаил Милев, Димитър Панайотов Резюме: В статията са разгледани

Подробно

4

4 Метод и машина за многооперационно обработване на стъпални ротационни детайли Част Технология за синхронизирано обработване на два патронникови детайла доц. д-р Л. Ж. Стоев, ТУ-София, lstoev@tu-sofia.bg,

Подробно

Slide 1

Slide 1 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна Програма Развитие на Човешките Ресурси 2007 2013, Съфинансиран от Европейския Социален Фонд на Европейския Съюз Инвестира във вашето бъдеще!

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-01-kinematika.doc

Microsoft Word - VypBIOL-01-kinematika.doc ВЪПРОС 1 КИНЕМАТИКА НА МАТЕРИАЛНА ТОЧКА ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ВЕЛИЧИНИ Във въпроса Кинематика на материална точка основни понятия и величини вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както

Подробно

XХIV MНТК АДП-2015 ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИ ПОЗИЦИИ В АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА МОНТАЖ НА ДЕТАЙЛ ТИП ПЛАСТИНА Любомир Личев, Ренета Димитрова Резюме:

XХIV MНТК АДП-2015 ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИ ПОЗИЦИИ В АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА МОНТАЖ НА ДЕТАЙЛ ТИП ПЛАСТИНА Любомир Личев, Ренета Димитрова Резюме: ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИ ПОЗИЦИИ В АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА МОНТАЖ НА ДЕТАЙЛ ТИП ПЛАСТИНА Любомир Личев, Ренета Димитрова Резюме: Целта на настоящата статия е проектиране на захранващи позиции на детайли

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Voume 50 07 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA Получена: 50307 г Приета:

Подробно

ISSN

ISSN FRI-9.3-1-THPE-13 ANALYTICAL PRESENTATION OF THE DIMENSIONLESS CHARACTERISTICS OF CENTRIFUGAL FANS Prof. Gencho Popov, PhD E-mail: gspopov@uni-ruse.bg Assoc. Prof. Kliment Klimentov, PhD Е-mail: kklimentov@uni-ruse.bg

Подробно

NUMERICAL EXPERIMENT OF THE BANDPASS FILTER WITH VIN BRIDGE PART.1. Plamen Angelov Angelov, Burgas Free University, Milena Dimitorova

NUMERICAL EXPERIMENT OF THE BANDPASS FILTER WITH VIN BRIDGE PART.1. Plamen Angelov Angelov, Burgas Free University, Milena Dimitorova NUMERICAL EXPERIMENT OF THE BANDPASS FILTER WITH VIN BRIDGE PART.. Plamen Angelov Angelov, Burgas Free University, pangelov@bfu.bg Milena Dimitorova Angelova, Burgas Free University Abstract: Many electronic

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric 3D construction of a jack-screw s part: The paper describes a method for a parametric construction of the nut, which

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-06-rabota.doc

Microsoft Word - VypBIOL-06-rabota.doc ВЪПРОС 6 МЕХАНИЧНА РАБОТА И МОЩНОСТ КИНЕТИЧНА И ПОТЕНЦИАЛНА ЕНЕРГИЯ Във въпроса Механична работа и мощност Кинетична и потенциална енергия вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони,

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПРОМИШЛЕНИ РОБОТИ-КЛАСИФИКАЦИЯ Признак Видове промишлени роботи 1 Характер на изпълняваната операция 2 Степен на специализация Технологични, спомагателни, универсални Специални, специализирани, многоцелеви

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позициониране и навигация на автомобили Даниел Любенов, Митко Маринов A comparative study of some characteristics of the

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 4 Изследване на спирачните свойства на лек автомобил с пиезоелектрически сензори Георги

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 4 Изследване на спирачните свойства на лек автомобил с пиезоелектрически сензори Георги Изследване на спирачните свойства на лек автомобил с пиезоелектрически сензори Георги Кадикянов Research on the Braking Performance of a Car with Piezoelectric Sensors: In this paper a facility for the

Подробно

This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен

This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен фактор за дълготрайността и надеждността на машинните

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 51 2018 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Получена: 05.10.2017

Подробно

ANALYTICAL MODELING, RESEARCH AND CONTROL OF PHYSICAL LABORATORY FESTO-MODEL INSTALLATION OF TECHNOLOGY-part 1 (modeling and analysis) АНАЛИТИЧНО МОДЕ

ANALYTICAL MODELING, RESEARCH AND CONTROL OF PHYSICAL LABORATORY FESTO-MODEL INSTALLATION OF TECHNOLOGY-part 1 (modeling and analysis) АНАЛИТИЧНО МОДЕ ANALYTICAL MODELING, RESEARCH AND CONTROL OF HYSICAL LABORATORY FESTO-MODEL INSTALLATION OF TECHNOLOGY-par (modeing and anaysis) АНАЛИТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ, ИЗСЛЕДВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛАБОРАТОРЕН

Подробно

Графика и Презентации - Геометрично Моделиране

Графика и Презентации - Геометрично Моделиране Компютърна Графика и ГПИ Геометрично Моделиране. Представящи схеми. Свойства. Математическо пространство. Геометрични преобразования и задачи. доц. д-р А. Пенев Геометрично Моделиране КГиГПИ - Геометрично

Подробно

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc Движения при наличие на Стоксово съпротивление При един често срещан вид движения неподвижно тяло започва да се движи под действие на сила с постоянна посока Ако върху тялото действа и Стоксова съпротивителна

Подробно

Изследване на устойчивостта на равновесното състояние на системи с краен брой степени на свобода Следващият пример илюстрира основните разсъждения при

Изследване на устойчивостта на равновесното състояние на системи с краен брой степени на свобода Следващият пример илюстрира основните разсъждения при Изследване на устойчивостта на равновесното състояние на системи с краен брой степени на свобода Следващият пример илюстрира основните разсъждения при изследване на устойчивостта на равновесната форма

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 30.03.2016 г.

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 29.02.2016 г.

Подробно

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА EN306 ЕЛЕМЕНТИ И МЕХАНИЗМИ В РОБОТИКАТА Актуализирана: прот. 16 от г. Лектор: проф

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА EN306 ЕЛЕМЕНТИ И МЕХАНИЗМИ В РОБОТИКАТА Актуализирана: прот. 16 от г. Лектор: проф ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА EN306 ЕЛЕМЕНТИ И МЕХАНИЗМИ В РОБОТИКАТА Актуализирана: прот. 16 от 17.06.2016 г. Лектор: проф. д-р Радостин Долчинков Утвърждавам: Декан: АНОТАЦИЯ

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Методика за изследване изпреварването между автомобили с помощта на GPS приемници Свил

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Методика за изследване изпреварването между автомобили с помощта на GPS приемници Свил Методика за изследване изпреварването между автомобили с помощта на GPS приемници Свилен Костадинов, Митко Маринов, Даниел Любенов Method for testing overtaking between cars using GPS loggers: In this

Подробно

Slide 1

Slide 1 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна Програма Развитие на Човешките Ресурси 7 3, Съфинансиран от Европейския Социален Фонд на Европейския Съюз Инвестира във вашето бъдеще! ПОВИШАВАНЕ

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-10-Tvyrdo-Tialo.doc

Microsoft Word - VypBIOL-10-Tvyrdo-Tialo.doc Въпрос 10 МЕХАНИКА НА ИДЕАЛНО ТВЪРДО ТЯЛО Във въпроса Механика на идеално твърдо тяло вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както и с основните единици за измерване: Идеално твърдо

Подробно

Slide 1

Slide 1 Обратна задача на динамиката на принудените вертикални ъглови трептения на тяло, предизвикани от кинематично смущение (при нулеви начални условия) и приложението и при изследване динамичното поведение

Подробно

Microsoft Word - 600_8-12

Microsoft Word - 600_8-12 Mechanics ISSN 131-383 Transport issue 3, 011 Communications article 0600 Academic journal http://wwwmtc-ajcom ФОРМИРАНЕ НА ХАОТИЧНИ ПРОЦЕСИ В СИСТЕМИ ЗА ФАЗОВА АВТОМАТИЧНА ДОНАСТРОЙКА НА ЧЕСТОТАТА Галина

Подробно

B13-Platikanov1.doc

B13-Platikanov1.doc Съвременно външно осветление на територията на разпределителни железопътни гари Ст. Платиканов, Пл. Цанков,. Папазян Summary: The paper presents the results of the design of outdoor effective lighting

Подробно

МЕТОДИКА ЗА КАЛИБРИРАНЕ ПО КРЪГЛОСТ НА ШИЙКИ НА ГОЛЯМОГАБАРИТНИ ВАЛОВЕ Христо Радев 1), Велизар Василев 2) 1) Технически университет - София,

МЕТОДИКА ЗА КАЛИБРИРАНЕ ПО КРЪГЛОСТ НА ШИЙКИ НА ГОЛЯМОГАБАРИТНИ ВАЛОВЕ Христо Радев 1), Велизар Василев 2) 1) Технически университет - София, МЕТОДИКА ЗА КАЛИБРИРАНЕ ПО КРЪГЛОСТ НА ШИЙКИ НА ГОЛЯМОГАБАРИТНИ ВАЛОВЕ Христо Радев 1), Велизар Василев 2) 1) Технически университет - София, e-mail: hradev@tu-sofia.bg 2) Технически университет - София,

Подробно

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_ Приложение 2 УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС І. Вид и времетраене Изпитът от националното външно оценяване е писмен. Равнището на компетентностите

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 12.11.2015 г.

Подробно

Microsoft Word _bg.docx

Microsoft Word _bg.docx Механика ISSN 1312-3823 Транспорт том 12, брой 3/3, 2014 г. Комуникации статия 1048 Научно списание ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА НАДЕЖДНОСТ НА БУКСОВ ЛАГЕР ОТ ПЖПС Людмил Константинов Паскалев

Подробно

Тримерно геометрично моделиране при проектиране на строителни конструкции

Тримерно геометрично моделиране при проектиране на строителни конструкции Запознаване с твърдотелно 3D моделиране в AutoCAD. Основни команди за създаване на Solid-обекти обемни примитиви. Тримерни координатни системи абсолютни, потребителски и динамични (автор ас. инж. Д. Георгиева)

Подробно

55 th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2016 SAT HT-04 NUMERICAL MODELLING OF A HEAT EXCHANGE WITH HEAT TUBES AND EXPERIMENTAL VA

55 th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2016 SAT HT-04 NUMERICAL MODELLING OF A HEAT EXCHANGE WITH HEAT TUBES AND EXPERIMENTAL VA 55 th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2016 SAT-9.2-2-HT-04 NUMERICAL MODELLING OF A HEAT EXCHANGE WITH HEAT TUBES AND EXPERIMENTAL VALIDATION 139 Milen Venev, PhD Student Department of

Подробно

Моделиране с програмния продукт West на биохимичните процеси в биологичното стъпало на спсов – Кубратово. Симулации на експлоатационни режими и страте

Моделиране с програмния продукт West на биохимичните процеси в биологичното стъпало на спсов – Кубратово. Симулации на експлоатационни режими и страте МОДЕЛИРАНЕ С ПРОГРАМНИЯ ПРОДУКТ WEST НА БИОХИМИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ В БИОЛОГИЧНОТО СТЪПАЛО НА СПСОВ КУБРАТОВО. СИМУЛАЦИИ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ РЕЖИМИ И СТРАТЕГИЯ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ инж. И. Давидов, доц. д-р инж. И.

Подробно

Eastern Academic Journal ISSN: Issue 2, pp , August, 2019 МЕТОДИ ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА МНОГОСТЕНИ Снежанка И. Атанасова Университет по хра

Eastern Academic Journal ISSN: Issue 2, pp , August, 2019 МЕТОДИ ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА МНОГОСТЕНИ Снежанка И. Атанасова Университет по хра МЕТОДИ ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА МНОГОСТЕНИ Снежанка И. Атанасова Университет по хранителни технологии Пловдив sneja_atan@yahoo.com РЕЗЮМЕ В настоящата статия се разглеждат различни методи за изобразяване на

Подробно