Р Е Ц Е Н З И Я на конкурс за присъждане на академичната длъжност професор с кандидат доц. д-р Емилия Панайотова по специалност 8.2 Изкуствознание и и

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р Е Ц Е Н З И Я на конкурс за присъждане на академичната длъжност професор с кандидат доц. д-р Емилия Панайотова по специалност 8.2 Изкуствознание и и"

Препис

1 Р Е Ц Е Н З И Я на конкурс за присъждане на академичната длъжност професор с кандидат доц. д-р Емилия Панайотова по специалност 8.2 Изкуствознание и изобразителни изкуства, обявен в ДВ бр. 2/ г. БФ, департамент Дизайн, НБУ. от проф. Анна Бояджиева Доц. Д-р Емилия Кирилова Панайонова е единствен кандидат за обявения конкурс. Тя е щатен преподавател в НБУ към БФ, БП Мода, департамент Дизайн, директор е на Програмен съвет на същия департамент и е член на ФС. Към досието за кандидатстване са приложени всички изискуеми от закона документи: творческа автобиография, списъци с многобройните й художествени реализации, нейни участия в проекти, научна дейност, авторска справка за научните и творчески приноси на трудовете и творческите й изяви, самооценка на изследователската и творческа дейност, списък с публикации и творчески постижения, Монография резюме на труда й Дизайнът. Как да го разбираме. Така научаваме, че в професионалния път на кандидатът са изминати етапите - от получаването на магистърска степен в НХА в специалност Текстил през 1977 г. в курса на проф. Д.Балев, до НБУ като хон. преподавател от 2004 до 2006 г. и щатен преподавател от 2006 г. до сега. През 2006 г. Е. Панайотова получава научната степен Доцент /от ВАК/, а през 2013 г. образователната и научна степен Доктор. Още биографични данни, които се отнасят до нейната кандидатура: От 1989 до 2002 г. е била преподавател, а до 2006 г. директор в НГПИ Св. Лука. Работила е в ЦНСМ и ВИТЕКС като десенатор и проектант на текстил за облекло и интериор, както и като проектант на модни колекции. През 2000 г. специализира в Сите дез Ар, Париж след конкурс на СБХ. Член е на СБХ. Работи в областта на дизайна - текстилен дизайн, интериорен дизайн, компютърно генериран дизайн, живопис, рисунка, инсталация, малка пластика. От представените материали е видно, че доцент д-р Е. Панайотова е ръководител и участник в проекти на НБУ, в изложби и уършопи, в научни конференции, семинари, пленери и е автор на множество текстове свързани с професионалната й област. Ръководител е на докторанти, многобройни са рецензиите и становищата, писани по повод на процедури за защита на дисертации. Следващата справка, се отнася до творческите й изяви и участия в общи, национални и самостоятелни изложби, както и награди за постигнати успехи в творчески план. Тази документация красноречиво свидетелства за

2 целенасочена професионална работа и артистично присъствие, свързани както с дисциплините по които Е. Панайотова преподава, така и с нейната активна работа със студентите от НБУ. Специалността текстил, която Е. Панайотова завършва й дава познания за традиционните занаяти и отношение към различните материи, към класическите техники и модерни технологии, както и един съвременен поглед към артистичното правене. На тази солидна основа от знания, технически умения и вкус, тя гради своето творчество и работа със своите студенти. Е. Панайотова е художник със собствена позиция в българското изобразително изкуство. Тя е от онези автори, които отдавна са преодоляли границите на разделение на т.н. изящни и приложни изкуства, което демонстрира и в своите творби. През изминалите години в работата си тя успява да запази свежестта на творческата си емоция и я превъплащава в експерименти с различни материали, технически похвати и художествени концепции. Произведенията й са заредени с много чувство, финес и въображение, както и с технологическа изобретарелност. Симбиозата между ритъм, структури, колорит и материя - съдзават една цялостна картина на творческите търсения на авторката. Тук бих искала да припомня за стенните килими, с които Е.Панайотова стартира началото на своята творческа кариера, много от които присъстват в реална архитектурна среда. Изследването на проблемите на повърхността и пространството като част от общия процес на креация тя продължава с поредица от колажи и дигитален печат. В последните години нейните художествени търсения са именно в областта на дизайна- текстилен, интериорен, моден. Освен класическите техники включва в работата си новите дигитални форми и компютърно генериран дизайн, които съчетава с графични и цветни структури, като създава голямоформатни абстрактни картини или дизайн за текстил. Тези произведения присъстващи в творчеството й и определят нейната авторска ориентираност. Като творец Е.Панайотова е изключително последователна. В процесите на работа авторката задава въпроси и търси техните отговори. Тя не се плъзга по повърхността на изследвания проблем, а винаги се опитва да открие неговата дълбока същност. Творбите й представляват трансформирани асоциативни натрупвания от визуални ритми спокойни и хармонични или драматично натоварени. Тя сменя изразните средства като смесва класически и дигитални форми за да създаде нова абстрактност - собствена художествена територия, която разработва. Тези процеси са пряко обвързани и с преподавателската й работа и са показвани на изложби на НБУ, в СБХ и други галерии. Те са част от нейната творческа и изследователска дейност и са важна част от хабилитационния й труд. Основен акцент в конкурсната документация за представянето на доц. д-р Е.Панайотова за научното звание професор е монографията Дизайнът. Как да го разбираме, издаден през 2015г. Този труд притежава многообразни функции и сам по себе си е завършен продукт, който представя възгледите на своя автор за разбирането на дизайна като самостоятелна научна област и

3 творческа дейност. Трудът представлява стройна система, която следва процесите, заложени в развитието на дизайна като динамична креативна форма, като найактуална дейност, свързана с живота на човека. Дизайнът- като обединяваща област на техническите знания, науката и изкуството, както и дизайнът като концептуално разбиране. В труда са разгледани основните видове дизайн и основните закони при създаването на един дизайнерски продукт от началната идея, преминавайки през процесите на изследването на проблема, проектирането и създаване в материал! Набелязани са всички важни последователни стъпки, съпътстващи дизайнерския процес развитие на културата и ежедневния живот, развитието на науката и технологиите през ХХ и ХХI в., творческата работа на дизайнера, влияние на изкуството и сливането на границите между дизайн и изкуство, иновациите в дизайна, ре- дизайн и т.н. Друго издание, което доразвива позицията на своя автор за мястото на текстилния дизайн в голямото семейство на дизайна е Текстилен дизайн. Развитие и перспективи. Текстилът е свързан с развитието на човешката цивилизация. Той е най- широко използвания продукт като текстил за облекло, текстил за интериор и други потрабности. Цялостният исторически преглед и технологичното развитие през вековете дава ясна картина за мястото на текстилния дизайн в живота като развиваща се иновативна и артистична форма през ХХI в. Новите технологии и художествените концепции отреждат на текстилния дизайн водеща роля в създаването на продукти, подходящи за когнитивното развитие на човека. В документацията на кандидата са представени и други публикации и текстове, свързани с дизайна и с акцент насочен към текстилния дизайн- интериорен, моден. Приноси към научната област: В началото искам да отбележа необходимостта от научните текстове на доц. д-р Е.Панайотова, както за нейните студенти така и за цялостния учебен процес. Основните научни приноси на монографичния труд Дизайнът. Как да го разбираме са в две основни групи, които можем да обобщим като - методология и творчески практики в дизайна. Първата група се отнася до методологичното изследване на дизайна като самостоятелно научно направление. Разглежда се синергийната връзка между отделните елементи на дизайна и се набляга на интердисциплинарния подход при мисленето за дизайн. Представени са основните видове дизайн, тенденциите, както и влиянието на науката и технологиите в развитието на дизайна. Втората група се отнася за приносите в изследването на конкретни практики и създаването на специална система за творческа дейност, която е приложима към различните области на дизайна като общ модел. Акцентира се на фигурата на дизайнера като творец. Това е изключително важна част от целия научен трудсъществен принос е създаването на методика, която стимулира креативността

4 на авторите, техния творчески потенциал. Практико- приложни приноси са методите за решаване на дизайнерски задачи, важни за начина на създаване на един продукт. Те включват синергийните подходи при конструирането на съвременната жизнена среда и интегрирането на съвременната техника, информационните технологии и материалознание. Към приносите, свързани с общотеоритичните проблеми на дизайна може да бъде отнесен: Системният подход и неговото прилагане към съвременните направления в развитието на дизайна напр. устойчив дизайн, еко дизайн и др. Важна част от концепцията на автора е включването на текстилния дизайн, като част от общите проблеми на дизайна. Обръща се изключително внимание на съвременните технологии в тази област при проектирането и изработването на дадено текстилно изделие. Интериорният дизайн е основна част от този процес. Приносите в областта на модата в съвременния дизайн са свързани с изследването на социалните функции на модата и обществото и съвременните модни тенденции. Към приносите могат да бъдат отнесени и новаторството в художестнвеното творчество на Е.Панайотова и връзката му с учебния процес и дисциплините по които тя преподава в НБУ. В документацията на доц. д-р Е.Панайотова са включени нейните активности в научната и художествената области за периода г. Ще представя някои проекти за информация, които са свързани с научната дейност, /публикации, конференции/, творческата и преподавателска дейности, организационната дейност и др. 2014/15 Ръководител на проект финансиран от ЦФСР НБУ в партньорство със One Design Week, Включва: лекции, семинар, творчески работилници, изложба, проведени в НБУ, София и Локален център, Пловдив 2013: Участие в проект Посещение на производствено предприятие Яна АД, завод Панагюрище, финансиран от фонд Учебни програми към ФБО Публикации: 2015: Текстилен дизайн. Развитие и перспективи, студия, ISBN: стр., София ; Системна организация и жизнена среда, сп. Текстил и облекло, ISSN: X, бр. 6/2015, стр , София 2014: Творческият процес в еко дизайна, сп. Текстил и облекло, ISSN: X, бр /2014, стр , София ; Модата като социална норма, сп. Текстил и облекло, ISSN: X, бр.5/2014, ; Социални функции на модата, Сборник доклади Общотекстилна конференция 2014, 2013: Концепция за устойчив дизайн, сборник Научни доклади , ISBN: , стр ,НБУ, София Конференции: 2014: Общотекстилна конференция 2014, Иновации в текстила и облеклото, Научно-технически съюз по текстил, облекло и кожи, научен доклад на тема: Социални функции на модата 2013: Общотекстилна конференция 2013, Иновации в текстила и облеклото, Научно-технически съюз по текстил, облекло и кожи, научен доклад на тема: Модата като социална норма 2012: Общотекстилна конференция 2012, Иновации в текстила и облеклото, Научно-технически съюз по текстил, облекло и кожи, научен доклад на тема: Системност в дизайна ; Национална докторантска

5 конференция, организирана от департамент :Дизайн и архитектура, НБУ, научен доклад на тема: Концепция за устойчив дизайн Творческа дейност: 2014/15 Обща изложба на текстилното изкуство, СБХ, Национален изложбен център, ул. Шипка 6 ; Обща художествена изложба на българските художници, СБХ, Национален изложбен център, ул. Шипка 6 ; Изложба VII Международно триенале на графичните изкуства,сбх, Национален изложбен център, ул. Шипка 6 ; Изложба Generation на студенти и преподаватели от департамент Дизайн, Музикален център Борис Христов, София ; Изложба DADA предметност в дизайна 2 Dada is not dead и междудепартаментен семинар на студенти и преподаватели от департаменти Дизайн" и "Нова българистика", София, Dada cultural bar ; Изложба Светлина и време 2015, студенти и преподаватели от департамент Дизайн, НБУ, София, ул. Уилям Гладстон 51 А. галерия "Арт алея" ; Изложба ПОВЕЧЕ СРЕД НАРОДА, ПО-БЛИЗО ДО ЖИВОТА и междудепартаментен семинар и четене, департаменти Нова българистика и Дизайн, София, Арт център и галерия Steppenwolf ; Самостоятелна изложба Вятър в ръцете компютърно генериран дизайн, галерия Арт Алея, София ; Изложба Есенен салон Дизайн за интериора, САБ ; Изложба Светлина и време. Еко предметност в дизайна София, галерия "Арт алея" ; Изложба Дизайн на обекти номади, в рамките на Международен фестивал за дизайн и визуална култура One design week, НБУ, Локален център, Пловдив ; Изложба "Когато изкуството имаше значение"бул. Васил Левски 150 ет.6, Арт център Степен вълк ; Участие в изложба Компютърна графика в модата студенти и преподаватели от БП Мода, НБУ ; Изложба Графично проектиране в текстила на студенти и преподаватели от БП Мода,НБУ 2013/2014 Междудепартаментен интердисциплинарен семинар организиран заедно с департамент "Нова българистика" Тема "Когато изкуството имаше значение" - / Организиране на постоянен общоуниверситетски интердисциплинарен научен семинар 2013/14 ПЪРВА НАГРАДА Творческо ателие "Оптимизация на баня" Семинарна зала Библиотека Организатори: департамент Дизайн IDEAL STANDARD БАНЯ НА ГОДИНАТА 2013 Модератори: доц. д-р Борис Сергинов доц. д-р Емилия Панайотова ас. Иво Попов ас.биляна Калоянова Участници: студенти и преподаватели от департамент Дизайн Преподавателска дейност: учебни програми и курсове Доц. д-р Е.Панайотова активно участва в разработването и актуализирането на всички курсове и програми в които тя преподава- в областта на основите на дизайна, текстилния дизайн, принт техниките и уникалните техники в текстила. Е.Панайотова работи усърдно със своите студенти. Тя съчетава своя творчески опит в областта на изкуството и дизайна с дейността си на преподавател. В учебния процес дава теоритични и практически знания, необходими на бъдещите художници, които ще работят в иновативните сфери на тектилния дизайн през настоящия век. Интересите в работата си тя свързва с класическите техники и новите дигитални възможности. Експериментите са важна част от нейната работата. Художникът дизайнер трябва да притежава чувствителност към съвременните процеси във всички сфери на живота, технически и художествени знания, да гради върху класически утвърдени практики- новите възгледи за дизайн като иновативен художествен функционален продукт. Тези възгледи, които присъстват в трудовете и творчеството й тя предава на своите студенти бъдещи дизайнери. Успешната реализация на студентите й е нейна цел. Студентите занимаващи се с моден и текстилен дизайн с които тя работи проектират и изпълняват в материал, като използват материалите, техниките и технологиите за създаване на дизайнерски продукти, което е важна част в един учебен процес.

6 Хабилитационият труд представен от доц. д-р Емилия Панайотова показва съответствие между спецификата и предмета на обявения конкурс и работата й като творец и педагог. Във връзка с посочените приноси в монографията и другите публикувани текстове, дейностите й в научната и художествената област, както и постиженията й при работа със студентите от НБУ смятам, че доц д-р Е. Панайотова притежава всички необходими качества за заемане на научното звание Професор. В заключение предлагам на уважаемото Научно жури да присъди на доц. д-р Емилия Панайотова научното звание Професор. Проф. Анна Бояджиева НХА

Microsoft Word - E_Paspalanova

Microsoft Word - E_Paspalanova Вх. ЧР-01-294/04.09.2018 г. СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Елена Паспаланова (пенсионер, Департамент Когнитивна наука и психология, Нов български университет) Относно: кандидатурата на доц. Катя Георгиева Стойчева

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е необходимо да отговарят на условията отразени в таблицата

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / 14.03. 2011г. Относно: конкурс за получаване на академичната длъжност доцент

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите,

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Полина Георгиева Куюмджиева, АМТИИ Пловдив, професор в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, върху научните трудове за участие в конкурс за заемане на академичната

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

BGavrilov-Stanovi6te К. Грозев

BGavrilov-Stanovi6te К. Грозев 1 СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Борислав Гаврилов Гаврилов член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР по Нова и съвременна (Съвременна история) във СУ Свети Климент Охридски Исторически

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл.

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. тел. 02/92 21821 по конкурса за заемане на академична

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на представените научни трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност Професор за нуждите на Шуменския Университет Енискон

РЕЦЕНЗИЯ на представените научни трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност Професор за нуждите на Шуменския Университет Енискон РЕЦЕНЗИЯ на представените научни трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност Професор за нуждите на Шуменския Университет Енискон Константин Преславски, в област на висше образование

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ КАРААТАНАСОВ редовен докторант в катедра Музика към ФНПП на СУ Св. Климент Охридски на тема: МЕТОД

СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ КАРААТАНАСОВ редовен докторант в катедра Музика към ФНПП на СУ Св. Климент Охридски на тема: МЕТОД СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ КАРААТАНАСОВ редовен докторант в катедра Музика към ФНПП на СУ Св. Климент Охридски на тема: МЕТОДИЧЕСКИ ПРАКТИКИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО КОМПЮТЪРЕН НОТОПИС

Подробно

Microsoft Word - V.Vasilev

Microsoft Word - V.Vasilev Вх. ЧР-01-302/11.09.2018 г. Р Е Ц Е Н З И Я на научните трудове, учебната и научна дейност на доц. д-р Катя Георгиева Стойчева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност професор

Подробно

ВИСШЕУЧИЛИЩЕ110 АГРОБЩЩ ИРАЗВИТИЕНАРЕШИШ РЕЦЕНЗИЯ гр. ПЛОВДИВ от проф. д.ик.н. Пейо Иванов Пеев За учебната, научноизследователската и практико-прилож

ВИСШЕУЧИЛИЩЕ110 АГРОБЩЩ ИРАЗВИТИЕНАРЕШИШ РЕЦЕНЗИЯ гр. ПЛОВДИВ от проф. д.ик.н. Пейо Иванов Пеев За учебната, научноизследователската и практико-прилож ВИСШЕУЧИЛИЩЕ110 АГРОБЩЩ ИРАЗВИТИЕНАРЕШИШ РЕЦЕНЗИЯ гр. ПЛОВДИВ от проф. д.ик.н. Пейо Иванов Пеев За учебната, научноизследователската и практико-приложната дейност на доц. д-р Любен Димитров Христов от

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev СТАНОВИЩЕ по конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, Научна специалност: 01.01.12 Информатика

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове на гл. ас. д-р Албена Крумова участник в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.

РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове на гл. ас. д-р Албена Крумова участник в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3. РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове на гл. ас. д-р Албена Крумова участник в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.2. Психология /Възрастова и педагогическа психология

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

Извлечение от протокол 19 от заседание на катедра “Рисуване” на 18

Извлечение от протокол 19  от заседание на катедра “Рисуване” на 18 С Т А Н О В И Щ Е от хон. проф. Стоян Петров Домусчиев, катедра Рисуване, НХА за Дисертациония труд на тема: Проблеми на пространството в стенно-монументалната живопис в България в периода 60-те 80-те

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

Становище

Становище Становище на проф. дпн Галя Михайлова Христозова, Бургаски свободен университет, Център по хуманитарни науки, Програмен съвет по Педагогика член на научно жури, заповед ЛС - 54/22.02.2017 г. Конкурс за

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обявения конкурс ДВ. брой 18/2016 г. за заемане на академичната

Подробно