ПЛАН ЗА Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА ( ) Мерки за реализ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПЛАН ЗА Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА ( ) Мерки за реализ"

Препис

1 ПЛАН ЗА Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА (213-22) Мерки за реализиране на политиките Ангажирани институции Начелен - краен срок за изпълнение Финансиране Индикатори Мерна единица I. ПОЛИТИКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Базова стойност Междинна стойност Целева стойност 1.1.Изпълнение на ПМС 1/ г. за създаване и функциониране на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в та система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст ДОК МОН, общини, МВР, МТСП, АСП, МЗ и др г. Средства от бюджетите на МОН, общини, МВР, МТСП, АСП, МЗ и др. 1. Анализ на реализирането на Механизма и препоръки за последващо прилагане на интегрирани политики и мерки за обхващане и включване на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна в училище. 2.Дял на върнатите и новозаписани деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст 1 Повишен дял на върнатите и новозаписани деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст 1 Повишен дял на върнатите и новозаписани деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст 1 Повишен дял на върнатите и новозаписани деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

2 1.2. Подобряване на държавна и общинска инфраструктура от национално и регионално значение Подобряване на общинска инфраструктура от местно значение в рамките на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие на 39 града. МРРБ, МОН, МК, ММС г. По ОПРР, заложени средства по приоритетна ос 3 Регионална инфраструктура заложен е финансов ресурс за подкрепа на държавни и общински образователни институции от национално и регионално значение, възлизащ на евро. МРРБ, общини г. По ОП Региони в растеж (ОПРР), по инвестиционен приоритет за инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот, посредством изграждането на инфраструктура за обучение: - заложен е финансов ресурс за подкрепа на държавни общински и Капацитет подпомогнатата инфраструктура, предназначена на за грижи за децата или образование. Капацитет подпомогнатата инфраструктура, предназначена на за грижи за децата или образование. Заложената за постигане етапна цел от рамката за изпълнение на приоритетната ос към 218 г. е 6 34 и ще се отчете през 219 г. Заложената за постигане етапна цел от рамката за изпълнение на приоритетната ос за 218 година е и ще се отчете през 219 година. 1

3 1.4. Прилагане на механизми за социална подкрепа по отношение на деца и ученици от семейства в неравностойно социално положение. АСП, общини, детски градини, училища. образователни институции от местно значение, възлизащ на евро г. Средства от бюджетите на АСП, общини, детски градини, училища. Брой деца и брой ученици, на които са осигурени познавателни книжки/учебници, помагала и пособия, дрехи, обувки, хранeне, (вкл. за ученици над задължителна училищна възраст) под формата на социално подпомагане в натура Подобряване ефективността на взаимодействието с родителите с цел задържане на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование и повишаване на образователните им резултати. МОН, училища, детски градини г. Национални програми развитие за на образованието за 218, 219 и 22 година. 1. Брой финансирани училищни проекти за работа с родители с цел задържане на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование повишаване образователните резултати. и на им 2. Изграден и функциониращ електронен портал за 5 1 бр. изграден електронен портал за 15 1 бр. изграден електронен портал за информиране на родителите. 2

4 1.6. Въвеждане на задължително предучилищно образование за децата на 4 години Подкрепа за уязвими групи в неравностойно положение за обучение на децата им в детски градини от 3-годишна възраст с оглед ранната им социализация. МОН, общини, детски градини. МОН, общини, детски градини, НПО информиране на родителите. 219 г. - Държавен бюджет Нетен коефициент на децата на възраст от 4 години до началото на задължителното образование, включени в системата на предучилищното образование г. ОП НОИР, схема Нетен коефициент на BG5M2OP1- децата на 3-6 години, 3.1 Подкрепа записани в детските за предучилищ- градини ното възпитание и подготовка на деца в неравностойно Брой деца от етнически положение с малцинства бюджет в размер (включително роми), на ,29 интегрирани в лв. та система информиране на родителите. 86,5% 88% 9% 82,9% % Предоставяне на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, по реда на чл.1а от Закона за семейни помощи за деца. МТСП 218/219 г. 219/22 г. 22/221 г. Бюджет на МТСП по бюджетна програма Подпомагане на семейства с деца за еднократна помощ за ученици, записани в първи клас: г лв г лв. Брой получили помощ. ученици, еднократна 218 г г г

5 1.9. Осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от подготвителна група до VII клас. 1.1 Подпомагане процеса на ефективно реализиране на целодневната организация на учебния процес за ученици от I до VII клас. МОН МОН, общини. 218/219 г. 219/22 г. 217/218 г. 218/219 г. 219/22 г г лв /219 година лв. 219/22 година лв. Бюджетно Национална програма Осигуряване на съвременна среда, модул Подкрепа на целодневното обучение на учениците Брой деца и ученици от I да VII клас с осигурени познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване. Брой деца и ученици от I да VII клас с осигурени познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване. Брой ученици - Брой училища, в които са оборудвани стаи за организирани занимания по интереси бр. деца и ученици за учебната 218/219 г бр. деца и ученици за учебната 219/22 г бр. деца и ученици за учебната 219/22 г бр. деца и ученици за учебната 22/221 г Приобщаващо образование на децата и учениците със специални МОН, РУО, РЦПППО, детски градини, г. Средства от бюджета на МОН, РЦПППО, детски Брой подкрепени деца и ученици със СОП от специалисти, деца и ученици със СОП деца и ученици със СОП 19 деца и ученици със СОП 4

6 образователни потребности (СОП). училища, ЦПЛР. градини и училища, общини. назначени в детските градини и училищата Брой подкрепени деца и ученици със СОП, от специалисти, назначени в РЦПППО 7 5 деца и ученици със СОП деца и ученици със СОП 7 деца и ученици със СОП Брой педагогически специалисти, назначени в детските градини и училищата, които осъществяват допълнителна подкрепа на деца и ученици със СОП. 27 назначени педагогически специалисти в детските градини и училищата 3933 назначени педагогически специалисти в детските градини и училищата 42 назначени педагогически специалисти в детските градини и училищата Брой педагогически специалисти, назначени в РЦПППО, които осъществяват допълнителна подкрепа на деца и ученици със СОП назначени педагогически специалисти в РЦПППО 931 назначени педагогически специалисти в РЦПППО 8 назначени педагогически специалисти в РЦПППО Подобряване на достъпа до разнообразни дейности по интереси. Националния спортен календар на МОН: ММС, МОН, общински администрации 217/218 г. 218/219 г. Бюджет на МОН Бюджет на ММС Брой ученици, взели участие в Националния спортен календар на МОН 85 общо ученици 85 общо ученици 85 общо ученици 5

7 Ученически игри за общообразователни те училища - провеждат се в четири етапа, в три възрастови групи (5-7, 8-1 и клас) за двата пола. 219/22 г. Брой ученици, взели участие в ученически игри за общообразователните училища от тях 8 от тях 8 от тях Ученически игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система - провеждат се за двата пола, в две възрастови групи и 9-12 клас. - в други състезания от Националния спортен календар ММС, МОН, общински администрации 217/218 г. 218/219 г. 219/22 г. Бюджет на МОН Бюджет на ММС Брой участници в ученическите игри за специалните училища. Брой участници Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците. МОН, НДД, РУО, центрове за подкрепа за личностно развитие. 217/218 г. 218/219 г. 219/22 г. Бюджет на МОН Брой участници. Брой прояви. проведени

8 Осигуряване на достъп до спортни дейности на деца и младежи с увреждания и деца в риск - Програма "Спорт за деца в риск". ММС, МОН г. В рамките на бюджета на ММС Брой на деца в риск, обхванати в спортни занимания по програмата. 11 деца в риск за година 12 деца в риск за година Осигуряване на възможности за участие на деца в спортни занимания и начална спортна подготовка по вид спорт Програма Спорт за децата в свободното време. ММС, МОН, общинска администрация г. /от 1 март до 31 декември на съответната година/ В рамките на бюджета на ММС за съответната година Брой на обхванати в спортни занимания по програмата. 7 2 деца за година 8 деца за година Организиране и провеждане на: - изяви на учениците, включени в дейностите за развиване на специфични знания, умения и компетентности и дейности по интереси; - допълнително обучение за деца с образователни дефицити по МОН, училища, общини, г. В рамките на Процедура за директно предоставяне на БФП по ОП НОИР "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности ( Твоят час ) - фаза 1 14 млн. Дял на училищата (в %), предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности. 8% 91.81% Към г. верифициранат а стойност на този показател е 91,81 на сто. В началото на 219 г. се очаква верифициране на окончателния доклад за изпълнение 7% (целевата стойност на индикатора е с намаление, с оглед на една от специфичните за процедурата цели - намаляване дела на училищата, в които са концентрирани ученици образователни дефицити) с 7

9 предмети задължителната подготовка. от лв. за периода г Активно приобщаване в системата на предучилищното образование МОН В рамките на Процедура за конкретен бенефциент МОН по ОП НОИР " Активно приобщаване в системата на предучилищното образование " 82.5 млн. лв. Детски градини, подкрепени по ОП за осигуряване на среда за активно приобщаване в системата на предучилищното образование (включително за ранна превенция на обучителни затруднения) Деца, участващи в дейности за активно приобщаване в системата на предучилищното образование (сред тях деца от маргинализирани общности, включително роми, участващи в мерки за интеграция и реинтеграция) Повишаване на участието в продължаващо обучение и надграждане на знания, умения и компетентности на МОН В рамките на Процедура за конкретен бенефциент МОН по ОП НОИР BG5M2OP "Подкрепа Училища, предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности 1 5 8

10 обхванатите дейности по ОП от Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда чрез обучения на учители от училища и детски градини за прилагане на алтернативни методи и подходи, ориентирани към намаляване на функционалната неграмотност, към задържането в училище и намаляване броя на отпадащите ученици. МОН, училища, детски градини. за успех" 13 лв г. В рамките на Процедура за подбор на проекти по ОП НОИР "Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда" - 5 млн. лв. по чл. 2, т. 1 от ПМС 162 от 216 година. Брой ученици, обхванати от дейности по кариерно ориентиране Специфичен индикатор за процедурата: Ученици в риск от отпадане от та система, включени в дейности по процедурата Дял (в %) на педагогическите специалисти, включени в дейности по ОП, квалифицирани за работа в мултикултурна среда. Брой обучени учители, директори и педагогически кадри с консултативни функции % 2 9

11 1.15. Разработване и въвеждане в детските градини и в училищата на програми за дейност, съобразени с културите на различните етнически малцинства. училища и детски градини г. Бюджет на ЦОИДУЕМ. Брой програми. разработени Работа с родители, учители и други педагогически специалисти за преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етнически групи. училища и детски градини г. Бюджет на ЦОИДУЕМ. Брой родители, които са се включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи Проведени обучителни дейности с подрастващи и с техните родители за начина на предпазване от ранна бременност, за опасностите, които крие ранната бременност за майката и бебето, за МЗ, РЗИ и общини, в които са назначени здравни медиатори г Средства от бюджета на МЗ за съответната година. Брой дейности. обучителни 4 мероприятия годишно 1

12 риска от раждане на деца с вродени аномалии, наследствени болести Осъществяване на информационнообразователни инициативи за деца и ученици, насочени към екологично образование и повишаване на обществената култура за опазване на околната среда, с цел създаване на попривлекателна и благоприятна среда в училище. (Повишаване интереса на учениците към колективния училищен живот и развитие на работата в екип чрез участие в кампаниите от международния екологичен календар и в Националната кампания на МОСВ За чиста околна среда ) МОСВ, училища, детски градини, други заинтересовани страни. 218 г. 219 г. 22 г. МОСВ чрез ПУДООС до 1 3 лв. годишно. По програми/проекти с участие на средства от Държавния бюджет. Брой проведени инициативи. Брой участвали училища и детски градини. Брой обхванати деца и ученици. 35/35 36/ /15 5/5 48/5 19 5/2 11

13 1.19. Осигуряване на методическа подготовка на лицензирани доставчици, предоставящи иновативни услуги и подкрепящи децата с обучителни затруднения и извършващи превенция на отпадането от училище. ДАЗД, МОН г. Средства от бюджета на ДАЗД Брой предоставени консултации и методическа подкрепа на доставчиците Повишен брой предоставени консултации и методическа подкрепа на лицензираните доставчици II. ПОЛИТИКИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2.1. Реализиране на МОН, 219 г. Национална Брой реализирани партньорски професионални програма проекти. проекти между гимназии, Осигуряване на Брой партньорски бизнеса и работодателски съвременна програми. професионалните училища за по-тясна организации, отделни среда, Модул връзка и работодатели и Модернизиране практическа реализация на други заинтересовани на системата на професионалното завършилите и страни. образование придобилите професия. 22 г. След приемане на национална програма (модул за модернизация на системата на професионалното образование за 22 година) 12

14 2.2. Изготвяне на анализ на рисковите фактори от извършените проверки в училище по теми насилие, агресия и др. ДАЗД, МОН г. ДАЗД Брой анализ Дейности за овладяване на българския книжовен език от децата и учениците от етническите малцинства. детски градини, училища г. Бюджет на ЦОИДУЕМ Брой деца/ученици, за които българският език не е майчин, включени в допълнително обучение по български език Дейности за подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиален етап. училища г. Бюджет на ЦОИДУЕМ Брой ученици от етническите малцинства, които са продължили образованието си в гимназиален етап Специализирана работа за информиране, мотивиране и подготовка на ученици от етническите малцинства в гимназиална степен за продължаване на образование във висшите училища. училища г. Бюджет на ЦОИДУЕМ Брой ученици от етническите малцинства, които са продължили образованието си във висшите училища

15 2.6. Осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни елементи на интеркултурното образование Допълнителна работа с ученици от етническите малцинства, застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане на училище Осигуряване на допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда, включително за преподаване на български език на деца, за които той не е майчин Дейности за работа със семейството за разясняване на ползите от образованието на децата и учениците училища училища училища и детски градини училища и детски градини г. Бюджет на ЦОИДУЕМ г. Бюджет на ЦОИДУЕМ г. Бюджет на ЦОИДУЕМ г. Бюджет на ЦОИДУЕМ Брой извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни елементи на интеркултурното образование. Брой ученици, които са били застрашени от отпадане от училище и/или преждевременно напускане на училище и с които е проведена допълнителна работа. Брой педагогически специалисти, които за първи път са включени в обучения за формиране на умения за работа в мултикултурна среда. Брой родители, които са повишили информираността си относно ползите от образованието

16 от етническите малцинства. 2.1.Участие на ДАЗД, МОН, г. Средства от Брой изготвени 2 3 Съвета на децата в общини. бюджета на ДАЗД. становища обсъждането и съгласуването на политиките за децата на национално ниво чрез становища и позиции по въпроси, които засягат правото на защита, развитието и участието на децата в обществения живот Подобряване ММС, МОН г. Програма за Брой училища, в които 1 училища на държавна и управление (217 е реализирана общинска 221 г.) Сектор програма за Младеж и спорт реконструкция и инфраструктура от Приоритет 6 модернизация и национално и цялостно изграждане регионално Финансиране в на спортна база в значение. рамките на българските училища. бюджета на ММС. III. ПОЛИТИКИ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЕФЕКТА ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 3.1. Включване на лица над 16 години в курсове за ограмотяване или в курсове за усвояване на учебно съдържание, предвидено за изучаване в класове МОН, АЗ, ДАБ, МТСП, РУО, училища г. ОП Наука и образование за интелигентен растеж 25 лв. Дял на получилите удостоверения за успешно завършени курсове по ограмотяване или за усвояване на учебно съдържание, предвидено за изучаване в класове от прогимназиалния 71% 8% 15

17 от прогимназиалния етап на основното образование Насърчаване на гражданската активност и включването на младите хора чрез организиране на информационни кампании, обучения и форуми по значими за тях теми. 3.3.Активиране на регистрирани безработни младежи чрез специализирана индивидуална работа с тях в териториалните поделение на Агенция по заетостта Увеличаване на възможностите за учене на работното място, с акцент върху разкриването на повече места за стажуване и ММС, МОН г. Бюджет на ММС 1. Национална програма за младежта прогнозен бюджет 8 4 лв. МТСП, МОН, РУО, професионални училища, професионални гимназии, ЦПО и др. МТСП, социални партньори, професионални училища и професионални 2. Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 1а от Закона за хазарта прогнозен бюджет 2 лв г. Средства от бюджета на МТСП г. Средства в размер на 3 лв. от бюджета на МТСП, мерки по чл. 41, чл. 41а, чл. 46, чл. 46а, чл. 55г от Закона за етап на основното образование. Брой реализирани дейности (в това число инициативи, кампании, форуми и обучения). Брой младежи. включени Брой младежи, преминали обучение (в неформалното образование ). Брой интегрирани младежи до 29 г. с изготвен индивидуален план за действие. Брой безработни до 29 г., включени в стажуване. Брой безработни до 29 г., включени в чиракуване. 18 реализирани инициативи. 12 включени младежи 417 младежи, преминали обучение 218 г г г г г. 8 3 реализирани дейности 45 включени младежи. 1 младежи, преминали обучение (1) 24 (1) 16

18 чиракуване, и обучение, чрез работа (дуална система на обучение) и мотивиране на местния бизнес за приемане на стажанти и чираци. гимназии, ЦПО и др г. насърчаване заетостта. (1) на Схема Младежка заетост по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси (ОП РЧР) 82 лв. общ бюджет на схемата. Брой безработни до 29 г., включени в обучение чрез работа (дуална система на обучение). Брой безработни младежи до 29 г., включени в стажуване/обучение по време на работа, финансирано от ОП РЧР г г г. 1 15(1) Осигуряване на възможности за обучение за придобиване на професионална квалификация. МТСП, професионални училища и професионални гимназии, ЦПО и др г. Средства в размер на 34 млн. лв. от бюджета на МТСП.(1) Брой безработни младежи до 29 г., включени в обучение за придобиване на професионална квалификация. 218 г г (1) (1)Средствата и броят включени лица за 22 са прогнозни. Конкретния размер на финансирането и броят лица се определят ежегодно с Националния план за действие по заетостта за съответната година Реинтегриране Общини, г. В рамките на Брой ученици и в та училища, НПО. Процедура за младежи от етнически система на младежи подбор на проекти малцинства до 18 г., отпаднали по ОП НОИР (включително роми), от училище. "Образователна интегрирани в интеграция на та учениците от система. етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила" 25 млн. 17

19 лв. за периода година 3.7. Дейности за връщане на отпадналите ученици в училище и за подобряване на образователните им резултати. детски градини, училища г. Бюджет на ЦОИДУЕМ Брой дейности за връщане на отпадналите ученици в училище и подобряване на образователните им резултати Деца в детски градини, в които се изпълняват мерки за по-пълно обхващане и задържане на деца от етническите малцинства на възраст от 3 до 6/7-години в системата на предучилищното образование Ученици в училища, в които се изпълняват мерки за по-пълно обхващане и задържане на деца от етническите малцинства на въдраст от 7 до 16- годишна възраст в училищното образование

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Вълчев министър

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Вълчев министър РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката... 2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Вълчев министър на образованието и науката Относно: проект на актуализиран

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

<4D F736F F D20D1FAEEE1F9E5EDE8E520EAFAEC20E4EEEAEBE0E420E4EE20ECE8EDE8F1F2FAF02DEFF0EEE5EAF220CFEEE4EAF0E5EFE020E7E020F3F1EFE5F52

<4D F736F F D20D1FAEEE1F9E5EDE8E520EAFAEC20E4EEEAEBE0E420E4EE20ECE8EDE8F1F2FAF02DEFF0EEE5EAF220CFEEE4EAF0E5EFE020E7E020F3F1EFE5F52 СТАРТИРАХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.011-0001 ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 Подкрепа за успех. Министерството на образованието и науката (МОН)

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

Powered by TCPDF (

Powered by TCPDF ( Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) I. Основни приоритети в дейността на училището: 1.Обучение и възпитание ориентирани към всеки ученик. 2. Повишаване на на функционалната грамотност на обучаваните; постигане

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

Слайд 1

Слайд 1 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 2014-2020 Проект BG05M2OP001-2.004-0004 Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи

Подробно

<4D F736F F D20CFF0E5E2E5EDF6E8FF2DF0E0EDEDEEF2EE2DEDE0EFF3F1EAE0EDE52DEDE02DF3F7E8EBE8F9E52D312E646F63>

<4D F736F F D20CFF0E5E2E5EDF6E8FF2DF0E0EDEDEEF2EE2DEDE0EFF3F1EAE0EDE52DEDE02DF3F7E8EBE8F9E52D312E646F63> ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ СЕЛСКО СТОПАНСТВО ПРОФ. ИВАН ИВАНОВ ул. Вл. Стойчев 1 тел./факс 06514-3116 Директор: e-mail: pgssdd@abv.bg Долни Дъбник 5870 тел. 06514-3112 Администрация: web: pgssdd.com ПРОГРАМА

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation Outschool 2008

Microsoft PowerPoint - Presentation Outschool 2008 Приоритетно направление 4: Подобряване на достъпа до образование и обучение Области на интервенция: 4.1 Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение 4.2 Децата и младежта в образованието

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ ou_iv_rilski@abv.bg, 0878 637 061 Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Подробно

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г.

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2016 г. НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Приоритетни области и оперативни цели Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул.христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 зам.-директор: 04361/22-05 e-mail: soupb@abv.bg ПРОГРАМА

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

Групи от заинтересовани

Групи от заинтересовани Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2016) в община Гълъбово за 2011 г. СЪГЛАСУВАНО С: Директор /./ ДСП Гълъбово Председател /./ Обществен

Подробно

О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 1. Развиване на услугите за деца и семейства.

Подробно

ДЕТСКА УСМИВКА ГР.ОПАКА,ОБЩ.ОПАКА, ОБЛ.ТЪРГОВИЩЕ ул. Съединение УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД 2 / г. НА ДИ

ДЕТСКА УСМИВКА ГР.ОПАКА,ОБЩ.ОПАКА, ОБЛ.ТЪРГОВИЩЕ ул. Съединение УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД 2 / г. НА ДИ ДЕТСКА УСМИВКА ГР.ОПАКА,ОБЩ.ОПАКА, ОБЛ.ТЪРГОВИЩЕ ул. Съединение 17,тел:06039/2389,e-mail:cdg_opaka@abv.bg УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД 2 / 17.09. г. НА ДИРЕКТОРА НА ДГ УСМИВКА / Румянка Радева / ЗА ДЕЙНОСТТА НА

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВ ПРИОБЩАВАЩ МОДЕЛ ЧРЕЗ МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО slaveikov_pl@abv.bg www.csop-pleven.com ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ Процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността

Подробно

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Направление 1. Превенция на деца и семейства в риск и деинституализация на грижите за деца

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ гр. Враца Враца 3000 Канцелария: (092)

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ гр. Враца Враца 3000 Канцелария: (092) МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ гр. Враца 1822 2018 1907 Враца 3000 Канцелария: (092) 62 21 75 www.hristobotev.org ул. Ген. Леонов 37 : (092) 62 35 49, (0888) 720 810

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 3200 гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 75, тел./факс 0915/88322, 88330 e-mail: dsp bslatina @ mail.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

Подробно