Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани"

Препис

1 Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседание в следния състав: Емилия Кабурова Ирина Гошева Председател: Секретар: Илонка Рашкова Ваня Вълкадинова Членове: Съд. Мария Зева заседатели: Прокурор: Като разгледа докладвано съдията Ваня Вълкадинова Касационно наказателно административен характер дело година номер по описа за 2008 и за да се произнесе, взе предвид следно: Касационно производство по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН вр. чл.208 и сл. АПК е образувано по жалба на Митница Б. срещу решение на Благоевградски районен съд, постановено по нахд. 1334/2007 г., с което е пвърдено наказателно постановление / г. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция- С.

2 Оплакването с оглед на изложените в касационната жалба доводи е за неправилност на обжалвано решение поради нарушение на закона касационно основание за мяна по см. на чл.348, ал.1, т.1 вр. ал2, пр.2 НПК вр. чл.63, ал.1 ЗАНН Касаторът е поддържал, че съдът необосновано с оглед на събраните доказателства и неправилно е тълкувал и приложил закона, като е приел, че е осъществен състав на административно нарушение по чл.21, т.2 вр. чл.22, ал.1 Закона за счетоводство / ЗС/. В тази връзка не е съобразил и, че за също деяние е наложено административно наказание на Началника на Митница Б., което е менено с влязло в сила съдебно решение поради недоказаност на обвинението. Поддържано е и възражение за маловажност на случая по см. на чл.28 ЗАНН. В хода на устните състезания доводите за неправилност на решението са доразвити със съображения, че деянието, за което е наложена имуществена санкция по чл.47, ал.1 ЗС, не е административно нарушение след мяната на чл.21 същия закон. С тези миви се иска решението да бъде менено и постановено касационно по същество на спора, с което наказателно постановление да бъде изцяло менено. Ответникът, чрез процесуален представител е поддържал аргументирано, че решението е постановено при обективен и пълен анализ на събраните доказателства и изложените въз основа на тях правни изводи почиват изцяло на закона, поради което следва да бъде пвърдено. Безспорно установено с акта деяние е нарушение по действащата към момента на извършване норма на чл.21, т.2 Закона за счетоводство, която е приложимата по силата на чл.3, ал.1 ЗАНН, доказано е неоспоримо в хода на административно и съдебно следствие и не съставлява маловажен случай на нарушение с оглед степента на обществена опасност. Представителят на Окръжна прокуратура е поддържал мивирано, че жалбата е неоснователна и решението следва да бъде пвърдено. Административният съд, след анализ и оценка на събраните в първоинстанционно и касационно производство доказателства във връзка с доводите на страните, установи следно: Касационната жалба е постъпила в срока по чл.211, ал.1 АПК, страна в първоинстанционно производство, за която

3 първоинстанционно решение е неблагоприятно и има интерес негово оспорване, и е процесуално допустима. Фактическите положения по дело са правилно установени първоинстанционният съд въз основа на събраните по надлежния процесуален ред доказателства и се споделят настоящата инстанция. Въз основа на тях и точния смисъл на закона съдът е достигнал до обосновани правни изводи носно деянието и съставомерността обективна страна като нарушение по менената норма на чл.21, т.2 ЗС, която е била действаща разпоредба към датата на извършване и приложим закон съгласно чл.3, ал.1 ЗАНН. Възраженията за приложението на чл.3, ал.2 ЗАНН с оглед настъпилата законодателна промяна с мяната на чл.21 ЗС са неоснователни, доколко както е белязал и районният съд в мивите си задължението за инвентаризация на активите и пасивите е възпроизведено в текста на чл.22 ЗС и неизпълнението му е административно нарушение по силата на чл.47, ал.1 същия закон. Деянието, изразило се в неспазване на изискванията за инвентаризация на горивата за два служебни автомобила на Митница Б. за периода г г. опел Вектра с рег. Е 7989 АМ и джип Чероки с рег. Е 7770 АМ, е безспорно доказано при извършената проверка инспектори на Агенцията за държавна финансова инспекция. Представените митницата документи заповед за извършване на инвентаризация и два прокола за извършена проверка, не опровергават констатациите на контролните органи, след като няма счетоводни записвания за констатирани при инвентаризацията на гориво на двата автомобила липси и излишъци и съставени инвентаризационен опис и сравнителна ведомост. Затова изводите на районния съд, че за проверявания период не е извършена инвентаризация и обективно деянието е административно нарушение по чл.21, т.2 ЗС, се споделят касационната инстанция. Но, при проверката за съветствието на решението с материалния закон съобразно чл.218, ал.2 АПК настоящият състав намери, че са налице основания за мяната му поради негово неправилно приложение. Съгласно чл.47, ал.1 ЗС имуществената санкция за неспазване на изискването на м. чл.21, т.2 ЗС се налага на юридически лица и еднолични търговци. Т. е. субект на административнонаказателната говорност са юридически лица и еднолични търговци в това им качество. Извън приложно поле на чл.47, ал.1 ЗС вр. чл.83 ЗАНН остават правни субекти, които

4 нямат качество юридическо лице. Административнонаказващият орган е установил нарушението и правилно квалифицирал правно, но с издадено наказателно постановление е наложил предвидената по закон имуществена санкция на Митница Благоевград, която е структурна единица на съветната РМД, респ. на Агенция Митници / чл.7, ал.1-3 Закона за митниците/, не е юридическо лице и съветно субект на говорността по чл.47, ал.1 ЗС. Съгласно чл.7, ал.1 Закона за митниците и чл.3 Устройствения правилник на Агенция Митници юридическо лице е Агенция Митници. Законодателят е определил кръга на административнонаказателно говорните лица и разширително тълкуване на санкционната разпоредба на чл.47, ал.1 ЗС е недопустимо. Сред тях не са структурни звена на юридически лица, а по чл.47, ал.1 ЗС вр. чл.83 ЗАНН. Отговорността за нарушения във връзка с дейността им е на юридическо лице съобразно чл.83 ЗАНН вр. чл.47, ал.1 ЗС, или на лицата по чл.24, ал.2 ЗАНН. Районният съд при проверката си за законосъобразността на обжалвано наказателно постановление не е констатирал този порок при издаването му, който е основание за мяната му поради неправилно приложение на закона, и постановено решение като неправилно следва да бъде менено, респ. съобразно правомощията на касационната инстанция по чл.221, ал.2, пр.2 вр. чл.222, ал.1 АПК вр. чл.63, ал.1 ЗАНН и чл.63, ал.1, изр.1, пр. последно ЗАНН следва да бъде менено и наказателно постановление. По тези съображения Административният съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Решение 5126/ г., постановено по нахд. 1334/2007 г. по описа на Районен съд Б., и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление / г. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция- С. Решението е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

5 ПРЕДЕСЕДАТЕЛ: /п/ Емилия Кабурова ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/ Илонка Рашкова 2. /п/ Ваня Вълкадинова Вярно с оригинала! И. Г.

Решение по Наказателно дело 850/2014г.

Решение по Наказателно дело 850/2014г. Р Е Ш Е Н И Е 771 В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А гр. Перник, 04 декември 2014 г. Административен съд - Перник, касационен състав, в публично съдебно заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди и

Подробно

Решение по Наказателно дело 692/2014г.

Решение по Наказателно дело 692/2014г. Р Е Ш Е Н И Е 710 Гр. Перник, 10 ноември 2014 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, касационен състав, в публично съдебно заседание проведено на петнадесети октомври през две хиляди

Подробно

Решение по Наказателно дело 823/2014г.

Решение по Наказателно дело 823/2014г. Р Е Ш Е Н И Е 769 В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А гр. Перник, 01 декември 2014 г. Административен съд - Перник, касационен състав, в публично съдебно заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди и

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/25.06. Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 03.06. Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Мария Попова Секретар:

Подробно

4ND

4ND О П Р Е Д Е Л Е Н И Е... /02.12.2016 година, гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав: Секретар: Й.Т.,

Подробно

Document22

Document22 РЕШЕНИЕ 9278 София, 06/27/2011 В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегия, в съдебно заседание на деветнадесети май две хиляди и единадесета година

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на двадесет и втори февру

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на двадесет и втори февру О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 22.02.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на двадесет и втори февруари през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруар

Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруар Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, 24.02.2017г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав: СЪДИЯ:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 738/01.08 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 738/01.08 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 738/01.08 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 03.08 Година 2008 В публично заседание в следния състав: Марияна Мицева Ирина Гошева Председател:

Подробно

Scanned Image

Scanned Image РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ул. Цар Калоян На 1-а 1000 София тел. 986-28-61 987-55-13 факс 987-65-14 е-тан: жена/ааъ; до ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНАЪАКОЛЕГИЯ НАВЪРХОВНИЯКАСАЦИОНЕНСЪД СТАНОВИЩЕ

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12. Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, 28.05.2014 г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.05.2014 г. в следния състав: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 394/15.05 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 394/15.05 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 394/15.05 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 17.04 Година 2008 В публично заседание в следния състав: Председател: Ваня Вълкадинова

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/11.02. Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 13.01. Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Василка Шаламанова

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е В ИМЕТО НА Р Е Ш Е Н И Е Номер 1116/15.12.2008 г. Година 2008 Град Благоевград НАРОДА Административен съд - Благоевград На 10.11. В Година 2008 публично заседание в следния състав: Илонка Рашкова Малинка

Подробно

NOXD spоrazumenie

NOXD spоrazumenie П Р О Т О К О Л 2011г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 25.05.2011година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : Б. З. Р.Х. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е Р Е Ш Е Н И Е Номер 31 12.06.2009г. Град Брезник В ИМЕТО НА НАРОДА Брезнишкият районен съд ІI състав На дванадесети юни Година 2009 В открито заседание в следния състав: Председател: Петър Боснешки Секретар:

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две х

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две х О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 12.09.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две хиляди и деветнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

OX

OX П Р О Т О К О Л 2010г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 07.04.2010година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Б.З. Е.П. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е В ИМЕТО НА Р Е Ш Е Н И Е Номер 1173/22.12.2008 г. Година 2008 Град Благоевград НАРОДА Административен съд - Благоевград На 21.11. В Година 2008 публично заседание в следния състав: Мария Тодорова Малинка

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД IV състав, в закрито заседание на пети август през две хиляди и

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД IV състав, в закрито заседание на пети август през две хиляди и О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 05.08.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД IV състав, в закрито заседание на пети август през две хиляди и деветнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕНЕЛИН

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР Ю Р И Д И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т КОНСПЕКТ ПО ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО 1. Наказателният процес като дейност по разглеждане и решаване на наказателни дела. Функции

Подробно

Решение 27 Номер 27 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар

Решение 27 Номер 27 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар Решение 27 Номер 27 Година 23.02.2018 Град Мадан Районен Съд - Мадан На 23.01 Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от Прокурор: Димитър Стратиев

Подробно

Регистър на отводите и самоотводите

Регистър на отводите и самоотводите 1 2 3 4 5 ЗЗ/РЗ от 7.1.2019 7.1.2019 ЗЗ/РЗ от 7.1.2019 7.1.2019 ЗЗ/РЗ от 9.1.2019 9.1.2019 ЗЗ/РЗ от 9.1.2019 9.1.2019 ЗЗ/РЗ от 10.1.2019 10.1.2019 ВГрД 893/2018 ГрД 798/2018 ВГрД 893/2018 ГрД 798/2018

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 2897 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, ІX КАСАЦИОНЕН СЪСТАВ, в публично заседание на

Р Е Ш Е Н И Е 2897 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, ІX КАСАЦИОНЕН СЪСТАВ, в публично заседание на Р Е Ш Е Н И Е 2897 гр. София, 27.04.2016 г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, ІX КАСАЦИОНЕН СЪСТАВ, в публично заседание на 22.04.2016 г. в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антоанета Аргирова

Подробно

РЕШЕНИЕ 565ОТ Г.ПО Н.Д. 2225/2013Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС ВърховнияткасационенсъднаРепубликаБългария,Третонаказателноотделение,в откритосъдебноза

РЕШЕНИЕ 565ОТ Г.ПО Н.Д. 2225/2013Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС ВърховнияткасационенсъднаРепубликаБългария,Третонаказателноотделение,в откритосъдебноза РЕШЕНИЕ 565ОТ18.02.2014Г.ПО Н.Д. 2225/2013Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС ВърховнияткасационенсъднаРепубликаБългария,Третонаказателноотделение,в откритосъдебнозаседаниенадванадесетидекемвридвехилядиитринадесетагодина,всъстав:

Подробно

РЕШЕНИЕ 134ОТ Г.ПО Н.Д. 597/2017Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС Върховнияткасационен съднарепубликабългария,третонаказателноотделениев откритосъдебнозас

РЕШЕНИЕ 134ОТ Г.ПО Н.Д. 597/2017Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС Върховнияткасационен съднарепубликабългария,третонаказателноотделениев откритосъдебнозас РЕШЕНИЕ 134ОТ09.11.2017Г.ПО Н.Д. 597/2017Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС Върховнияткасационен съднарепубликабългария,третонаказателноотделениев откритосъдебнозаседаниеначетиринадесетисептемврипрездвехилядииседемнадесетагодина

Подробно

Решение по Административно дело 614/2013г.

Решение по Административно дело 614/2013г. Р Е Ш Е Н И Е 777 гр. Перник, 10.01.2014 г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, в публично заседание проведено на осемнадесети декември през две хиляди и тринадесета година, в състав:

Подробно