Microsoft Word _SEPTEMBER_FM_MarketReview_BG.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word _SEPTEMBER_FM_MarketReview_BG.doc"

Препис

1 СЕПТЕМВРИ 21 г. No 11 / 21 > През септември се наблюдава леко понижение на търгуваните обеми на паричния пазар при запазване на лихвените нива > Еврото достигна петмесечен връх спрямо долара > Увеличение на оборота на търгуваните акции и облигации на БФБ София през септември

2 ДЪЛГОВИ ПАЗАРИ 7 Еталонни криви на доходност в Еврозоната г. и г. ` годишна доходност (%) o/n 1w 1m 3m 12m bill 3y 5y 7y 1y инструмент Еталонни криви на доходност в България г. и г. годишна доходност (%) o/n 1w 1m 3m 12m bill 3y 5y 7y 1y инструмент Еталонни криви на доходност в България и в Еврозоната г. 7 годишна доходност (%) България Еврозона o/n 1w 1m 3m 12m bill 3y 5y 7y 1y инструмент Среден от Sofibid и Sofibor 2

3 Доходност на деноминираните в EUR български ДЦК и на кривата в Еврозоната г. годишна доходност (%) BG местна BG глобална Еврозона 3m 12m bill 2y 3y 4y 5y 6y 7y 8y 9y 1y 15y инструмент SOFIBOR и емитиране на 3-месечни ДЦК през януари - септември 21г. (%) 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 3M SOFIBID 3M SOFIBOR 3M ДЦК LEONIA ОЛП 1. ПАРИЧЕН ПАЗАР През септември паричният пазар отчита лек ръст на търгуваните депозити и понижение на обема на репосделките спрямо август. Лихвените нива продължават да са стабилни. Пламен Петрунов (+359 2)

4 9 Mеждубанковия паричен пазар, обеми (млн. лева) 6 3 Юли 21 Август 21 Септемв ри 21 депозитни сделки репо сделки Обемът на междубанковия паричен пазар през месец септември се понижава спрямо август с 4,2 на сто до 791,7 милиона лева, в резултат на понижение на обема на репо-сделките с 2,6 на сто до 1846,2 милиона лева. Депозитните сделки отчитат ръст от 2,3 на сто до 655,5 милиона лева. През септември на европаричния пазар общият обем на срочните сделки се увеличава спрямо предходния месец. Депозитните сделки се повишават със 7 на сто до 663,3 милиона лева, а репо-сделките отчитат спад от 1,6 на сто до 181, милиона лева. 6 Междубанков европаричен пазар, обеми (в млн.лева) 4 2 Евро Евро Евро Долар Долар Долар Други Други Други Юли 21 Август 21 Септемв ри 21 Юли 21 Август 21 Септемв ри 21 Юли 21 Август 21 Септемв ри 21 депозитни сделки репо сделки 4

5 Банковата система остава ликвидна и през септември, макар и при понижение на среднодневните свръхрезерви до хиляди лева за септември след 3976 хиляди лева през август (свръхрезервите са изчислени на база календарен месец, а не период на поддържане от 4-то число на всеки месец, до 3-то на следващия). Общо в десет календарни дни от месеца е отчетен недостиг на средства (отрицателна стойност на свръхрезерва). 1,6 Междубанков паричен пазар и свръхрезерви през септември 21г. (млн. лева) 1,4 1,2 1, паричен пазар свръхрезерви Ликвидността в банковата система всеки месец се влияе от движението на парични потоци чрез държавни ценни книжа (бонове и облигации на Министерството на финансите), като на нетна основа през септември от банките излизат 573,7 милиона лева, които са намалили размера на ресурсите. Значителният отрицателен поток за банковата система се дължи на активната емисионна политика на Министерството на финансите през месеца. От преводи за пенсии през месеца има увеличение на ресурсите от 68, милиона лева. 5

6 5 Депозити през септември 21г. (млн.лева) депозитни операции - общо необезпечени в т.ч. овърнайт обезпечени 1.1. Междубанков пазар: депозитни и репооперации В обема на паричния междубанков пазар най-голям дял запазват сделките за предоставяне на депозити, като през месец септември този дял е 76,6 на сто, след 71,8 на сто през август. Сделките с депозити са основният инструмент на търговските банки за управление на текущата им ежедневна ликвидност. Необезпечен пазар Предоставените между участниците на пазара срочни необезпечени депозити през септември са в размер на 655,5 милиона лева, като 88,1 на сто от тях (5333,5 милиона лева) са овърнайт-сделки, при дял от 88,5 на сто (5241,1 милиона лева) през август. 5 Необезпечен пазар на депозити през септември 21г. (млн. лева) овърнайт други

7 Лихвеният процент овърнайт по необезпечените депозитни сделки средно за месеца е,17 процента годишно, без промяна спрямо нивото през август. Средномесечната стойност на ЛЕОНИА, индекс, базиран на необезпеченото предоставяне на депозити овърнайт от 14 банки, запазва стойността си,.17 през септември спрямо предходния месец. Така размерът на основния лихвен процент на БНБ през октомври 21 година е,17%. Индексът ЛЕОНИА се запазва без промяна през целия месец на ниво от,17% като отрицателният спред с аналогичния индекс, отразяващ овърнайт пазара на еврозоната, ЕОNIA, се запазва. Овърнайт лихвени нива, септември Овърнайт цена по необезпечени сделки SOFIBID ON SOFIBOR ON 1. LEONIA / EONIA LEONIA EONIA 7

8 Кривата на доходността на паричния пазар към края на септември продължава тенденцията на леко понижение спрямо тази през август, като то е по-силно в по-дългите (над 7 месеца) срочности Кривата на доходността на паричния пазар отразява средната стойност на SOFIBID и SOFIBOR ON SW 2W 3W 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 1M 11M 12M Обезпечен пазар Обезпечени сделки с депозити през септември няма, а репо-сделките заемат дял от 23,4 процента (1846,2 милиона лева) от междубанковия паричен пазар. През август техният дял е 28,2 на сто (2324,5 милиона лева). БЪЛГАРСКИ МЕЖДУБАНКОВ ПАРИЧЕН ПАЗАР И СДЕЛКИ НА ЕВРОПАРИЧНИЯ ПАЗАР МЕЖДУ БЪЛГАРСКИ БАНКИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 21 г. (в милиони от съответната валута) ПАЗАРИ: междубанков паричен пазар сделки на европаричния пазар между български банки стойност в милиони BGN равностойност в млн. EUR стойност в милиони EUR равностойност в млн. BGN стойност в милиони USD равностойност в млн. BGN равностойност в млн. EUR равностойност в млн. BGN равностойност в млн. EUR ВИДОВЕ СДЕЛКИ: необезпечени депозитни сделки обезпечени депозитни сделки репо на български ДЦК* окончателни покупки на краткоср. български левови ДЦК окончателни покупки на дългоср.** левови български ДЦК* окончателни покупки на дългоср** валутни български ДЦК* * по пазарна стойност; за репо - само стъпката на покупка на ценна книга (заемане на пари) ** над 1-годишни облигации по първоначална срочност Източник: БНБ, по всекидневни съобщения на търговските банки сделки в BGN сделки в EUR сделки в USD сделки в други валути 8

9 1.2. Междубанкови окончателни сделки с облигации На вторичния междубанков пазар на държавни ценни книжа (ДЦК) през септември са отчетени окончателни сделки с пазарна стойност от 49, милиона лева (след 93,9 милиона лева през август), като сделките са с емисии със срок до и над 12 месеца. На пазара се появява и краткосрочна (със срок при емитиране от 1 година) емисия ДЦК. На европазара през септември общият обем на окончателните сделки с ДЦК е 57,5 милиона лева, след 31, милиона лева през август. 18 Окончателни сделки с български ДЦК през септември 21г. (млн. лева) лев ов и емисии ДЦК до 12 мес. левови емисии ДЦК над 12 мес. валутни емисии ДЦК 9

10 2. КАПИТАЛОВ ПАЗАР Българска народна банка, като агент на Министерство на Борис Малинчев (+359 2) финансите, проведе през септември следните аукциони за пласмент на държавни ценни книжа: - на 13 септември за част от нова емисия BG311 (365-дневни съкровищни бонове) с падеж г. в размер на 35 млн. лева и средна цена за участие в аукциона 97,2 лева за 1 лева номинал. Министерството на финансите одобри поръчки в размер на 115,81 милиона лева; - на 27 септември за част от нова емисия BG (петнадесетгодишни лихвоносни съкровищни облигации) с падеж г. в размер на 45 млн. евро и годишна лихва 5,75%. Министерство на финансите одобри поръчки в Рекорден обем на пласмента на ДЦК от 15-годишната EUR емисия размер на 234,15 милиона евро. През септември Българска фондова борса София (БФБ- София) регистрира за търговия на неофициалния пазар на облигации следните емисии корпоративни облигации: - 3-годишни облигации за 2,5 милиона евро на Интеркарт Файнанс АД - София, издадени на Нови емисии корпоративни облигации за борсова търговия г., с годишна лихва 1,%, 6-месечно купонно плащане (борсов код 29IA); - 6-годишни облигации за 1 милиона евро на ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ - София, издадени на г., с годишна лихва 8,5%, 6-месечно купонно плащане (борсов код 4ЕСА); - 5-годишни облигации за 2 милиона евро на Специализирани логистични системи АД - София, издадени на г., с годишна лихва 7,5%, 6-месечно купонно плащане (борсов код 2SLA). Месечният оборот на борсовата търговия с корпоративни облигации се многократно повече от 5 пъти през септември, като състави 11,9 млн. лева (,6 млн. лева среднодневно), при 2,1 млн. лева за август. Позначителен оборот достигна търговията с облигации на 1

11 ТЦ-ИМЕ АД (6.4 млн.лв) и Ти Би Ай Кредит ЕАД (2.6 млн.лв.) БФБ сделки с облигации през септември 21г. (дата Т; млн. лева) офиц. пазар офиц.- извън рег. пазар неоф. пазар неоф.- извън рег. пазар Цените на деноминираните в EUR глобални облигации с падеж 213 г. слязоха до нивото от 19%, а деноминираните в USD глобални облигации с падеж 215 г. се покачиха над нивото от 118%. На вторичния пазар цените на компенсаторните инструменти леко спаднаха в края на месеца до нивото от,19 лева. Месечният оборот на пазара на компенсаторни инструменти остана без промени и състави,4 млн. лева (,18 млн. лева среднодневно) при също,4 млн. лева за август БФБ сделки с компенсаторки през септември 21г. (дата Т; хил. лева) неоф. пазар неоф.- извън рег. пазар прив. пазар (комп.)

12 145 BG4 и SOFIX 5 ПАЗАРИ НА АКТИВИ НЕТНИ АКТИВИ: акции BG4 SOFIX (дясна скала) БРУТНИ АКТИВИ: недвижимости (по данни на НСИ за тримесечие) Цени на недвижими имоти (в лв./кв. м.) Злато (XAU/BGN) стоки валута Валутен пазар (USD/BGN)

13 АКЦИИ (НЕТНИ АКТИВИ) Борис Малинчев (+359 2) БФБ-СОФИЯ - ПЪРВИЧЕН ПАЗАР (млн. лв.) септември 21 г. Емитирани ценни книжа акции облигации права Ценни книжа, предназначени за: официален неофициален официален пазар неофициален неофициален пазар пазар пазар пазар СДЕЛКИ: Източник: всекидневни съобщения на БФБ-София ОБОРОТ НА ТЪРГОВИЯТА С ЦЕННИ КНИЖА РЕГИСТРИРАНИ НА БФБ-СОФИЯ : БОРСОВА И ИЗВЪНБОРСОВА (млн. лв.) септември 21 г. ПАЗАРИ ПАЗАРИ НА АКЦИИ ПАЗАР НА ПАЗАРИ НА ОБЛИГАЦИИ ДРУГИ ПАЗАРИ официален пазар на акции неофиц. пазар на акции официален пазар на облигации неофициален пазар на облигации пазар на права ДРУЖЕСТВА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТ. ЦЕЛ (сегменти A,B) (сегменти A,B) общински облигации корпор. облигации общински облигации корпор. oблигации пазар на компенсатор ни инструменти пазар на колективни инвестиционни схеми Търговия с акции, не регистрирани на БФБ- София на публични на дружества непублични дружества ИНСТРУМЕНТИ И СДЕЛКИ: Търговия на БФБ Сделки с първични инструм., в това число: обичайни сделки сд. на прив. пазар (в брой) Прив. пазар. (с/у компенсат.)* Сделки с производни (дериватни). инструменти, в това число: варанти. ИНСТРУМЕНТИ И СДЕЛКИ: Търговия извън БФБ Сделки с първични инструм. (блок., регистр., репо, търгово изкупуване, обратно изкупуване и др.). Източник: всекидневни съобщения на БФБ-София * Не са включени в горните общи суми Месечният оборот на борсовите сделки с акции през септември отбеляза увеличение от 16% и състави 25, млн. лева (среднодневно 1,25 млн. лева) при 21,6 млн. лева през юли. По-значителни сделки бяха сключени с акции на Каучук АД (4. млн.лв.). Стойността на сделките с акции, извършвани извън борсата (с използване на борсовата платформа) състави 32,6 млн. лв. Позначителни сделки имаше с акции на Етропал АД (9, млн.лв.), Петрол АД (6 млн.лв.) и Интерлоджик лизинг АД (2.6 млн.лв.). БФБ сделки с акции през септември 21г. (дата Т; млн. лева) прив.паз.(bgn) АДСИЦ - извън рег.пазар АДСИЦ неоф.паз - извън рег.пазар неоф.паз. офиц.паз. - извън рег.пазар офиц.паз.

14 Цените на българския фондов пазар през месеца бяха в относителен синхрон с цените на световните фондови пазари. DAX, SOFIX и BET през септември 21г DAX BET SOFIX (дясна скала) BG4 през септември 21г

15 Ценови индекси на пенсионни фондове през септември 21г. (1 юли 24г. BGN 1) VOLIDEX PROFIDEX UNIDEX Цени на банкови акции в България, еврозоната и нововъзникващите пазари през м.януари - септември 21 г BG4 и цените на акциите на БФБ - София на български банки през м.септември 21 г БАНКИ БФБ БАНКИ Ев розон а. БАНКИ НПаз. (дясна скала) BG4 БАНКИ БФБ (дясна скала)

16 Цените на акциите на банките, листвани на БФБ София, в основни линии следваха движението на водещите борсови индекси SOFIX и BG4, но към края на месеца отбелязаха известен спад спрямо общия тренд на индексите. На първичния пазар на БФБ-София през месец септември нямаше пласменти на акции. БФБ първичен пазар през септември 21г. (дата Т; хил. лева) ВАЛУТЕН ПАЗАР акции права/акции ДЦК облигации Възходът на долара спрямо еврото, започнал през втората половина на август, продължи и през първата седмица на септември, когато щатската валута падна под нивата на 1.27 долара за евро. В последствие еврото взе превес до края на септември и достигна повече от 5 месечен връх спрямо зелените пари. Въпреки някои положителни данни за създаване на повече работни места през август в производствения сектор на САЩ, както и нарастване на разходите за потребление за пореден месец, мненията за забавяне темповете на възстановяване на американската икономика поддържат нисък интерес към американската валута. Възстановяването на европейската икономика също не върви равномерно, с изключение на страни като Швейцария и някои скандинавски държави. Германия отрази застоя при възстановяването на световната икономика и отчете за юли почти нулев ръст на индустриалното производство и спад на износа. Любомир Тонев (+359 2)

17 Кредитният рейтинг на Испания бе намален, а проблеми с една от големите ирландски банки неминуемо предизвиква опасения за продължаващи проблеми в евросъюза. На обратния полюс са Китай и Австралия, чиито темпове на развитие заострят апетита за повече риск у играчите. Японската централна банка осъществи в средата на септември първа интервенция от 6 години насам на валутните пазари, за да ограничи нарастването на курса на йената, която продължи да се търгува спрямо долара близо до 15 годишен максимум. През септември курсът долар-лев се движи низходящо в границите 1,5439 на 8 септември до 1,4335 в последния ден на месеца. Средната стойност за септември е 1,49821, с около 2 стотинки по-ниско от средния курс за предходния месец Ежедневен референтен курс на БНБ за USD през септември 21г. (лева за 1 USD)

18 Млн. USD Дневни обороти и курсове на USD на банките през септември 21г купени/продадени между банките продадени на крайни клиенти среден курс на продажби на крайни клиенти Общият оборот на местния валутен пазар за септември е с около 4 млд.евро по-малък от оборота за август и възлиза на 2475,2 млн.евра, а среднодневният оборот е 1235,3 млн.евро. Намалението на общия оборот, очертано като тенденция от началото на второто полугодие на т.г., обхваща всички сегменти на валутния пазар. Най-силно то е изразено при търговията между банките и БНБ, където е с около 2 млд.евро, в сравнение с предходния месец. Почти е реализиран паритет при покупките и продажбите, като централната банка е нетен купувач. При сделките с бюджетни организации БНБ е нетен купувач със салдо 83,1 млн.евро. Междубанковата търговия, без участието на БНБ, намалява съществено през септември в сравнение с предходния месец купени от крайни клиенти среден курс на покупки от крайни клиенти среден курс между търговските банки Лева за 1 USD 18

19 Валутна търговия между банките от септември 29г. до септември 21г. (в млн. евро) Септември.1 Август.1 Юли.1 Юни.1 Май.1 Април.1 Март.1 Февруари.1 Януари.1 Декември.9 Ноември.9 Октомври.9 Септември Септември.1 Август.1 Юли.1 Юни.1 Май.1 Април.1 Март.1 Февруари.1 Януари.1 Декември.9 Ноември.9 Октомври.9 Септември.9 Месечна търговия с EUR между БНБ и банките от септември 29г. до септември 21г. (млн. евро) ` купена от банките продадена на банките нето 19

20 Курс на EUR през септември 21 г. (лева за 1 EUR) БНБ междубанков банки от клиенти банки на клиенти Дневни обороти на сделките с EUR на банките през септември 21г. (млн. евро) купени/продадени между банките купени от крайни клиенти продадени на крайни клиенти

21 4 Ежедневна търговия с EUR между БНБ и банките през септември 21г. (млн. евро) вальор spot - нето tom - вальор утре sd: вальор днес През месец септември общият оборот между банките и крайните им клиенти възлиза на 351,6 млн. евро и бележи спад в сравнение с оборота от предходния месец. Банките купуват чуждестранна валута от клиентите си повече отколкото им продават с 92,4 млн. евро. 2 Валутна търговия на банките с крайни клиенти - общо през септември 21г. (в млн. евро) купени от крайни клиенти продадени на крайни клиенти нето

22 2 Валутна търговия на банките с чуждестранни лица през септември 21г. (в млн. евро) купени от чуждестранни лица продадени на чуждестранни лица нето Финансовите институции регистрирани в БНБ по чл. 3, ал.2 от Закона за кредитните институции и докладващи ежедневно в БНБ търговия с чуждестранна валута срещу левове на територията на страната също намаляват оборота си на пазара през септември. Те купуват чуждестранна валута в размер на 72,2 млн. евро и продават такава за 71,7 млн. евро. Валутен пазар през септември 21г. (в млн. евро) Купена Продадена Нето Междубанков пазар (търговски банки) (Търговски) банки с крайни клиенти от тях: с чуждестранни лица БНБ - Общо БНБ с банки - Общо в т.ч.: *БНБ с банки - вальор СПОТ (2 раб. дни) *БНБ с банки - вальор УТРЕ *БНБ с банки - вальор ДНЕС *БНБ с банки - на каса... БНБ с бюджетни организации БНБ с др. клиенти на каса Източник: БНБ, по всекидневни съобщения на банките и БНБ 22

23 Валутна структура на търговията за някои участници, септември 21г. 1% 8% 6% 4% Други USD EUR 2% % междубанкова (без БНБ); 2-между банки и крайни клиенти; 3-валутна търговия на финансовите институции Валутни сделки суоп и форуърд срещу левове приравнени към евро (по оценка) Валутни суоп и форуърд сделки на банките с крайни клиенти (в млн. eвро) Купени Продадени Салдо септември от тях: с чуждестранни лица Валутна структура (процент) EUR Други Валутни суоп и форуърд сделки между банките (в млн. eвро) Купени Продадени Салдо септември Валутна структура (процент) EUR USD При сделките суоп са включени както сделките за покупка, така и последващите сделки за продажба на чуждестранна валута срещу левове Източник: БНБ, по всекидневни съобщения на банките 23

24 ТЕНДЕНЦИИ В краткосрочен план се очаква: паричният пазар да остане при сравнително ниски лихвени нива; SOFIX да продължи с колебанията си около нивото от 38 пункта; движение на курса долар/лев през октомври в рамките на от 1,4-1,48 лева за щатски долар. 24

НОЕМВРИ 2010 г. No 13 / 2010 > През ноември се наблюдава ръст на търгуваните обеми на паричния пазар при запазване на лихвените нива > Обемите на валу

НОЕМВРИ 2010 г. No 13 / 2010 > През ноември се наблюдава ръст на търгуваните обеми на паричния пазар при запазване на лихвените нива > Обемите на валу НОЕМВРИ 21 г. No 13 / 21 > През ноември се наблюдава ръст на търгуваните обеми на паричния пазар при запазване на лихвените нива > Обемите на валутния пазар у нас преодоляха няколкомесечния си спад през

Подробно

ФЕВРУАРИ 2012 г. No 3 / 2012 > През февруари паричният пазар отчита повишение на търгуваните обеми при репо-сделките и спад при депозитните; лихвените

ФЕВРУАРИ 2012 г. No 3 / 2012 > През февруари паричният пазар отчита повишение на търгуваните обеми при репо-сделките и спад при депозитните; лихвените ФЕВРУАРИ 212 г. No 3 / 212 > През февруари паричният пазар отчита повишение на търгуваните обеми при репо-сделките и спад при депозитните; лихвените равнища отбелязват ново леко понижение > Съотношението

Подробно

Microsoft Word _DECEMBER_FM_MarketReview_BG.doc

Microsoft Word _DECEMBER_FM_MarketReview_BG.doc ДЕКЕМВРИ 21 г. No 14 / 21 > През декември се наблюдава спад на търгуваните обеми на паричния пазар при запазване на лихвените нива > Левът със стабилен курс спрямо долара през последния месец на 21 г.

Подробно

НОЕМВРИ 2011 г. No 13 / 2011 > През ноември продължава да се наблюдава понижение на търгуваните обеми на местния паричен пазар - отново изцяло в следс

НОЕМВРИ 2011 г. No 13 / 2011 > През ноември продължава да се наблюдава понижение на търгуваните обеми на местния паричен пазар - отново изцяло в следс НОЕМВРИ 211 г. No 13 / 211 > През ноември продължава да се наблюдава понижение на търгуваните обеми на местния паричен пазар - отново изцяло в следствие на спад при депозитните сделки; лихвените равнища

Подробно

АПРИЛ 2013 г. No 5 / 2013 > Обемът на левовия паричен пазар се повишава за втори пореден месец при запазване на ценовите нива. > Еврото с четиримесече

АПРИЛ 2013 г. No 5 / 2013 > Обемът на левовия паричен пазар се повишава за втори пореден месец при запазване на ценовите нива. > Еврото с четиримесече АПРИЛ 213 г. No 5 / 213 > Обемът на левовия паричен пазар се повишава за втори пореден месец при запазване на ценовите нива. > Еврото с четиримесечен минимум спрямо долара през април. > През април оборотът

Подробно

АПРИЛ 2014 г. No 5 / 2014 > Паричният пазар отбелязва минимално понижение на цялостния обем през април; лихвените равнища отчитат леко покачване. > Ръ

АПРИЛ 2014 г. No 5 / 2014 > Паричният пазар отбелязва минимално понижение на цялостния обем през април; лихвените равнища отчитат леко покачване. > Ръ АПРИЛ 214 г. No 5 / 214 > Паричният пазар отбелязва минимално понижение на цялостния обем през април; лихвените равнища отчитат леко покачване. > Ръст на единната валута спрямо долара през април. > Нисък

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 25 февруари 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ ДЕКЕМВРИ 2007 г. Брутният външен дълг 1 в края на декември 2007 г. възлиза на 27 039.7 млн. евро (9.6% от БВП), като нараства с 6929 млн. евро (3.5%)

Подробно

ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ ОКТОМВРИ ДЕКЕМВРИ 2018 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК ДЪЛГ ПО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВЪТРЕШНИЯ П

ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ ОКТОМВРИ ДЕКЕМВРИ 2018 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК ДЪЛГ ПО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВЪТРЕШНИЯ П ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ ОКТОМВРИ ДЕКЕМВРИ 2018 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК ДЪЛГ ПО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР номинална стойност в хил.лв. ДЪЛГ ПО ДЦК, ЕМИТИРАНИ

Подробно

ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ ЯНУАРИ МАРТ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК ДЪЛГ ПО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР н

ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ ЯНУАРИ МАРТ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК ДЪЛГ ПО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР н ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ ЯНУАРИ МАРТ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК ДЪЛГ ПО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР номинална стойност в хил.лв. ДЪЛГ ПО ДЦК, ЕМИТИРАНИ

Подробно

ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ АПРИЛ ЮНИ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ АУКЦИОНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЦК ПРЕЗ АПРИЛ - ЮНИ 2019 Г. 1.

ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ АПРИЛ ЮНИ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ АУКЦИОНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЦК ПРЕЗ АПРИЛ - ЮНИ 2019 Г. 1. ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ АПРИЛ ЮНИ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ АУКЦИОНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЦК ПРЕЗ АПРИЛ - ЮНИ 2019 Г. 1. Емисия 2. Дата на емисия 3. Дата на падеж BG 20 400

Подробно

GSMarket1-2015bgW.indd

GSMarket1-2015bgW.indd януари март 205 г. Емисия емисия падеж Валута Лихвен процент Резултати от проведените аукциони за продажба ДЦК през януари март 205 г. аукцио плащане Номил стойност предложеното аукцио количество Съвкуп

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 23 юли 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ МАЙ 2008 г. Брутният външен дълг 1 в края на май 2008 г. възлиза на 30 987.1 млн. евро (9.% от БВП 2 ), като нараства с 2863. млн. евро (10.2%) в сравнение

Подробно

201409_NC_IAR-bg

201409_NC_IAR-bg БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 214 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ Септември 2013 г. 25 ноември 2013 г. 14:00 ч. Брутният външен дълг 1 в края на септември 2013 г. е 37 183.1 млн. евро (91.5% от БВП 2 ), което е с 452.3 млн. евро (1.2%)

Подробно

201802_S_BOP6_Press-bg

201802_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 април 2018 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Февруари 2018 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 241.5 млн. евро при излишък от 247 млн. евро за февруари 2017 г. За януари

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 29 г. Следваща актуализация: 3 декември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Март '9 Април '9 Май '9 Юни '9 Юли '9

Подробно

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г.

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г. Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 21 г. Следваща актуализация: 3 декември 21 г. 1. Производство 27 28 29 Март '1 Април '1 Май '1 Юни '1 Юли '1 Август '1 Показател на доверие в

Подробно

ДСК Стандарт

ДСК Стандарт МЕСЕЧЕН КОМЕНТАР Април, 2016 г. Паричен пазар, България През април ликвидността на междубанковия паричен пазар остана висока. Индексът ЛЕОНИЯ в края на месеца се понижи значително до ниво от - 0,40%. Високата

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 24 януари 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ НОЕМВРИ 2007 г. Брутният външен дълг 1 в края на ноември 2007 г. възлиза на 26 248.1 млн. евро (91.8% от БВП), като нараства с 6137.4 млн. евро (30.5%)

Подробно

Първичен пазар на ДЦК Първичен пазар на ДЦК април юни 2016 г. Резултати от проведените аукциони за продажба на ДЦК през април юни 2016 г. Емисия BG 20

Първичен пазар на ДЦК Първичен пазар на ДЦК април юни 2016 г. Резултати от проведените аукциони за продажба на ДЦК през април юни 2016 г. Емисия BG 20 април юни 2016 г. Резултати от проведените аукциони за продажба ДЦК през април юни 2016 г. Емисия BG 20 400 16 219 емисия 27.01.2016 падеж 27.07.2026 Валута BGN Лихвен процент 2.25 аукцио 16.05.2016 (ІI

Подробно

2015_06_NC_IAR-bg_rev_Люси_Димова

2015_06_NC_IAR-bg_rev_Люси_Димова БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ април юни 2015 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

PAZARI-DCK-B-X-2011.indd

PAZARI-DCK-B-X-2011.indd Емисия Дата на емисия Дата на падеж Валута Лихвен процент Дата на аукциона Дата на плащане Номинална стойност на предложеното на аукциона количество Съвкупна номинална стойност до участие в аукциона в

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 1216.5 млн. евро при излишък от 813.5 млн. евро за юли 2016 г. За януари

Подробно

201710_S_BOP6_Press-bg

201710_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 декември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Октомври 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 185.6 млн. евро при излишък от 13.7 млн. евро за октомври 2016 г. За

Подробно

2013_Q1_s_FCSL_Press_bg

2013_Q1_s_FCSL_Press_bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ СТАТИСТИКА НА ДРУЖЕСТВАТА, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ В КРЕДИТИРАНЕ 1 Март 2013 г. 16 май 2013 г. 12:00 ч. Към края на март 2013 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране,

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 27 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

Ключови показатели за България (към г.)

Ключови показатели за България (към г.) Ключови показатели за България* Последни данни: 3 декември 1 година Следваща актуализация: април 17 година 1. Производство Май'1 Юни'1 Юли'1 Август'1 Септ.'1 Окт.'1 Ноем.'1 Дек.'1 Показател на доверие

Подробно

юли септември 2015 г. Емисия Дата на емисия Дата на падеж Валута Лихвен процент (%) Първичен пазар на ДЦК Първичен пазар на ДЦК Резултати от проведени

юли септември 2015 г. Емисия Дата на емисия Дата на падеж Валута Лихвен процент (%) Първичен пазар на ДЦК Първичен пазар на ДЦК Резултати от проведени юли септември 2015 г. Емисия Дата емисия Дата падеж Валута Лихвен процент Резултати от проведените аукциони за продажба ДЦК през юли септември 2015 г. Дата аукцио Дата плащане Номил стойност аукцио количество

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 24 септември 2009 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ ЮЛИ 2009 г. Брутният външен дълг 1 в края на юли 2009 г. възлиза на 36 321.3 млн. евро (107.2% от БВП 2 ), като намалява с 652.5 млн. евро (1.8%) в

Подробно

201209_NC_IAR-bg_1

201209_NC_IAR-bg_1 БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 2012 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро пр

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро пр ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 792.2 млн. евро при излишък от 575.7 млн. евро за август 2016 г. За януари

Подробно

ПАЗАРЕН БЮЛЕТИН И КОМЕНТАР ЗА ПЕРИОДА 10 август август 2015г. Валутен пазар EUR/USD През изминалата седмица зелените пари понижиха сериозно ст

ПАЗАРЕН БЮЛЕТИН И КОМЕНТАР ЗА ПЕРИОДА 10 август август 2015г. Валутен пазар EUR/USD През изминалата седмица зелените пари понижиха сериозно ст ПАЗАРЕН БЮЛЕТИН И КОМЕНТАР ЗА ПЕРИОДА 10 август 2015 14 август 2015г. Валутен пазар EUR/USD През изминалата седмица зелените пари понижиха сериозно стойността си,като на сесията в сряда достигна 1,1214

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ Ноември 2009 г. 26 януари 2010 г. 14:00 ч. Брутният външен дълг 1 в края на ноември 2009 г. възлиза на 36 991.9 млн. евро (110.4% от БВП 2 ), като нараства с 18.1 млн.

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 юни 29 г. Следваща актуализация: 3 септември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Дек. '8 Ян. '9 Фев. '9 Март '9 Април '9 Май

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 21 г. Следваща актуализация: 3 юни 21 г. 1. Производство 27 28 29 Септ. '9 Окт. '9 Ноем. '9 Дек. '9 Ян. '1 Февр.

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 424.1 млн. евро при 31.7 млн. евро за май 2018 г. За януари май 2019 г. текущата

Подробно

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 август 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юни 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 945.6 млн. евро при излишък от 434.1 млн. евро за юни 2018 г. За януари юни

Подробно

2015_09_NC_IAR-bg

2015_09_NC_IAR-bg БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 2015 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

Ключови показатели за България, г.

Ключови показатели за България, г. Ключови показатели за България Последни данни: 1 април 11 г. Следваща актуализация: 1 юли 11 г. 1. Производство 9 1 Септ. '1 Окт. '1 Ноем. '1 Дек. '1 Ян. '11 Февр. '11 Показател на доверие в промишлеността

Подробно

ДСК Стандарт

ДСК Стандарт МЕСЕЧЕН КОМЕНТАР Януари, 2019 г. Паричен пазар, България През януари ликвидността на междубанковия паричен пазар остана висока. Стойността на индекса ЛЕОНИА Плюс в края на месеца се запази на ниво от -0,50%.

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 29 г. Следваща актуализация: 3 юни 29 г. 1. Производство 26 27 28 Септ. '8 Окт. '8 Ноем. '8 Дек. '8 Ян. '9 Февр.

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ Януари март 2008 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

Bulletin BG 07 08

Bulletin BG 07 08 За януари юни 2008 г. текущата и капиталовата сметка има дефицит в размер на 3584.6 млн. евро (10.9% от БВП), при дефицит от 2821 млн. евро (9.8% от БВП) за същия период на 2007 Преките чуждестранни инвестиции

Подробно

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 20 май 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Март 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 200.7 млн. евро при дефицит от 48.1 млн. евро за март 2018 г. За януари март

Подробно

ПРЕГЛЕД НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДА В БЪЛГАРИЯ (Юли, 2001 година) Реален сектор По предварителни данни на НСИ, през юни слабото външно търсене доведе

ПРЕГЛЕД НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДА В БЪЛГАРИЯ (Юли, 2001 година) Реален сектор По предварителни данни на НСИ, през юни слабото външно търсене доведе ПРЕГЛЕД НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДА В БЪЛГАРИЯ (Юли, 2001 година) Реален сектор По предварителни данни на НСИ, през юни слабото външно търсене доведе до намаляване на промишлените продажби с 8.8% на годишна

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ Април юни 29 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

201506_S_BOP6_Press-bg

201506_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 17 август 2015 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юни 2015 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 191.9 млн. евро при излишък от 449.1 млн. евро за юни 2014 г. За януари юни

Подробно

ПАЗАРЕН БЮЛЕТИН И КОМЕНТАР ЗА ПЕРИОДА 30 май 03 юни 2016 г. Валутен пазар EUR/USD Единната валута се покачи значително, като започна седмицата на нива

ПАЗАРЕН БЮЛЕТИН И КОМЕНТАР ЗА ПЕРИОДА 30 май 03 юни 2016 г. Валутен пазар EUR/USD Единната валута се покачи значително, като започна седмицата на нива ПАЗАРЕН БЮЛЕТИН И КОМЕНТАР ЗА ПЕРИОДА 30 май 03 юни 2016 г. Валутен пазар EUR/USD Единната валута се покачи значително, като започна седмицата на нива около 1,1095 евро за долар и достигна 1,1297 долара

Подробно

PAZARI-DCK-B-IiI.indd

PAZARI-DCK-B-IiI.indd Емисия емисия падеж Валута Лихвен процент аукцио плащане Номил стойност предложеното аукцио количество Съвкуп номил стойност в в т. ч. състезателни несъстезателни Съвкуп номил стойност в т. ч. състезателни

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ Януари март 29 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

201508_S_BOP6_Press-bg

201508_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 16 октомври 2015 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2015 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 539.2 млн. евро при излишък от 562.6 млн. евро за август 2014 г. За януари

Подробно

ПАЗАРЕН БЮЛЕТИН И КОМЕНТАР ЗА ПЕРИОДА 06 юни 10 юни 2016 г. Предвид глобалните макроикономически предизвикателства и предупрежденията от водещите инст

ПАЗАРЕН БЮЛЕТИН И КОМЕНТАР ЗА ПЕРИОДА 06 юни 10 юни 2016 г. Предвид глобалните макроикономически предизвикателства и предупрежденията от водещите инст ПАЗАРЕН БЮЛЕТИН И КОМЕНТАР ЗА ПЕРИОДА 06 юни 10 юни 2016 г. Предвид глобалните макроикономически предизвикателства и предупрежденията от водещите институции за забавяне на растежа акциите в САЩ са изключително

Подробно

ПАЗАРЕН БЮЛЕТИН ЗА ПЕРИОДА 15 АПРИЛ АПРИЛ 2013Г. През изминалата седмица волатилността на пазарите остана по-висока от средното за последните

ПАЗАРЕН БЮЛЕТИН ЗА ПЕРИОДА 15 АПРИЛ АПРИЛ 2013Г. През изминалата седмица волатилността на пазарите остана по-висока от средното за последните ПАЗАРЕН БЮЛЕТИН ЗА ПЕРИОДА 15 АПРИЛ 2013 19 АПРИЛ 2013Г. През изминалата седмица волатилността на пазарите остана по-висока от средното за последните три месеца. Щатските рискови активи регистрираха спад

Подробно

ПАЗАРЕН БЮЛЕТИН ЗА СЕДМИЦАТА ОТ 04 ЮНИ ДО 08 ЮНИ 2012г. САЩ Търговията през изминалата седмица отново бе белязана от висока волатилност и големи дневн

ПАЗАРЕН БЮЛЕТИН ЗА СЕДМИЦАТА ОТ 04 ЮНИ ДО 08 ЮНИ 2012г. САЩ Търговията през изминалата седмица отново бе белязана от висока волатилност и големи дневн ПАЗАРЕН БЮЛЕТИН ЗА СЕДМИЦАТА ОТ 04 ЮНИ ДО 08 ЮНИ 2012г. САЩ Търговията през изминалата седмица отново бе белязана от висока волатилност и големи дневни изменения в стойностите на индексите. Като цяло изменението

Подробно

po_vidove_aktivi_DPF_

po_vidove_aktivi_DPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на пходната година към 28.09.2018г.

Подробно

<CFF0E5E3EBE5E420EDE020E5ECE8F1E8EEEDEDEE2DEAE0F1EEE2E0F2E020E4E5E9EDEEF1F220EDE020C1CDC E0EFF0E8EB2DFEEDE8292E696E6464>

<CFF0E5E3EBE5E420EDE020E5ECE8F1E8EEEDEDEE2DEAE0F1EEE2E0F2E020E4E5E9EDEEF1F220EDE020C1CDC E0EFF0E8EB2DFEEDE8292E696E6464> ПРЕГЛЕД НА ЕМИСИОННО-КАСОВАТА ДЕЙНОСТ НА БНБ Съдържание I. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ)... 3 1. Динамика на парите в обращение... 3 2. Динамика и купюрен строеж на банкнотите

Подробно

201511_S_BOP6_Press-bg

201511_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 януари 2016 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Ноември 2015 г. Текущата и капиталова сметка е отрицателна и възлиза на 133.3 млн. евро при излишък от 215.7 млн. евро за ноември За януари ноември

Подробно

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ октомври декември 2008 г. І. Пари в

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ октомври декември 2008 г. І. Пари в БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика на парите в обращение

Подробно