Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Размер: px
Започни от страница:

Download "Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст"

Препис

1 Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане на балансирано и устойчиво развитие на общината Мярка 1: Укрепване на административния капацитет. Дейност 1 : Специализирано обучение на общински служители по стратегическо планиране и разработване и управление на 10 бр проекти по европейски програми Дейност 2 : Чуждо езиково обучение на общински служители. 60 бр Дейност 3 : Ежегодно обучение на общински служители за повишаване на 30 бр професионалната квалификацията Дейност 4 : Създаване на Група за популяризиране, мониторинг и оценка на изпълнението на дейностите по Общинския 1 бр план за развитие Мярка 2: Сътрудничество между институциите и подобряване на административното обслужване и среда. Дейност 1 : Изграждане и подържане на уаерлес мрежа за пренос на данни и глас за нуждите на административното обслужване - Част 1 от Проект "Интегрирана на. Дейност 2 : Внедряване на интегрирана информационна система за обслужване на граждани и бизнес и контрол на изпълнение на задачите - Част 2 от Проект "Интегрирана на. Индикатор Срок за изпълнение Изградена Част Изградена Част Отговорна организация Необходими средства Източници на финансиране Приоритет 4: Партньорство между местната власт и институциите, формиране на публично-частни партньорства между местната власт, браншови и неправителствени организации за повишаване на административно-експертния капацитет на управлението. Частни средства

2 Дейност 3 : Изграждане и подържане на изнесени центрове за административното обслужване - Част 3 от Проект "Интегрирана на. Изградена Част Дейност 4 :Предоставяне права на /читалищата/ да извършват ИК услуги. Изграждане на центрове за достъп до ИТ услуги - Част 4 от Проект "Интегрирана на. Изградена Част Дейност 5 : Предоставяне на е-услуги, удостоверявани чрез ел. подпис. 10 бр услуги Дейност 6 : Разработване и внедряване на Система за управление на качеството.сертифициаране на общинската администрация. Дейност 7 : Издаване на информационни и рекламни проспекти, диплянки, брошури, CD, афиши и др. свързани с дейността на общинската администрация. Сертифицирана община бр. рекламни проспекти, 1000 бр. дипляни, 1000 бр. рекламни CD Дейност 8 : Създаване на интегрирана система за комплексно обслужване на граждани с областна администрация, РДВР, РПУ, Дирекция Социално подпомагане - Част 5 от Проект "Интегрирана на. Изградена Част Мярка 3 :Техническата и информационна обезпеченост на администрацията,залог за по-ефективна работа и облужване на гражданите Дейност 1 : Модернизиране и поддръжка на Модернизирана компютърната и офис техника на компютърна и администрацията офис техника Дейност 2 : Интернет на всяко работно място. - Част 6 от Проект "Интегрирана на. Изградена Част

3 Дейност 3 : Създаване на база данни с проекти на администрацията. Създадена база данни 2007 Дейност 4 : Внедряване на нови програмни продукти в администрацията за подобряване качеството на услугите и ефективността на работата.изграждане на система за достъп до информация от Общия устройствен план за граждани и фирми. Изградена система Дейност 5 : Модернизиране и поддръжка на локалната мрежа на общинска администрация. Модернизирана локална мрежа Цел 2: Активизиране ролята на гражданското общество. Мярка 1: Създаване и укрепване на партньорство на местната власт с неправителствените организации, бизнес средите и цялата местна общност. Дейност 1 : Подпомагане създаването и, развитието на на територията на общината. Създадени Дейност 2 : Проучване на общественото мнение, чрез анкети, телефонни допитвания, пощенски кутии.. Дейност 3 : Изграждане на Информационноконсултативен център на в Община "Тунджа" Дейност 4 :Обучение на местните партньори за разработване и управление на проекти на ЕС. Дейност 5 : Подкрепа на младежки инициативи, насочени към партньорство с местните институции. Дейност 6 : Организиране на обществени 2 проучвания ежегодно Изграден център обучения ежегодно През целия период форуми и кръгли маси. 5 бр Дейност 7 : Съвместно обучение на общински служители и граждански структури за работа в партньорство. 2 бр Дейност 8 : Изграждане на обществени съвети в кметствата. 33 бр ,, , , , Мярка 2: Повишаване прозрачността в работата на Общински съвет и администрацията

4 Дейност 1 : Издаване на общински информационен бюлетин в електронен и печатен вариант и разпространението му до всички точки на общината. Дейност 2 : Усъвършенстване WEB страницата на общината. Дейност 3 : Създаване на публични регистри на общинската собственост. Дейност 4 : Провеждане на публични допитвания и референдуми при обсъждане на важни и актуални въпроси. Дейност 5 : Провеждане на Ден на отворени врати в общ. администрация. Дейност 6 : Провеждане на публично обсъждане при съставяне на общинския бюджет. Дейност 7 : Провеждане на изнесени приемни на кмета на общината в населените места. Ежеседмично в електронен вариант. Месечно на хартиен носител Добавена функционалност на официалната страница на общината Създадени публични регистри Брой проведени допитвания и референдуми Ежегодно 1 път в годината Проведено публично обсъждане Ежемесечно по график Цел 3: Развитие на сътрудничеството с общини, областна администрация, РАО "Тракия". Трансгранично и международно сътрудничество. Мярка 1: Сътрудничество между общини в област Ямбол и Югоизточен планов регион и РАО "Тракия" Дейност 1 : Участие в съвместни проекти с общини от област Ямбол. и другите общини от Област Ямбол общини от Югоизточен планов регион РАО "Тракия" Мярка 2: Трансгранично сътрудничество и другите общини от ЮИ ПР и РАО "Тракия" ,

5 Дейност 1 : Участие в проекти по програмите на ЕС за трансгранично сътрудничество с Турция и Гърция. Дейност 2 Съвместни бизнес инициативи с общини от Турция и Гърция Дейност 3 : Интеграция в Еврорегион. Брой партньорски проекти Ежегоден бизнес форум с участие на общини от Турция и Гърция. Участие в бизнес изложения и форуми Установени партньорски взаимоотношения с общини по инициативата , Общини от Гърция и Турция, Общини от Гърция и Турция и бизнес средите, Общини от страни, членки на ЕС Мярка 3: Сътрудничество с общини от ЕС и международно сътрудничество Дейност 1 : Поддържане на Поддържане на съществуващите международни контакти. вече установени контакти Дейност 2 Активно участие в програмите за побратимяване между общини Дейност 3 : Участие в мрежата на общините от ЕС за обмяна на опит и добри практики. Установени партньорски взаимоотношения с общини Постоянно участие в мрежата за обмен на добри практики

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Предложение за целите, приоритетите и мерките в областта на административния капацитет и техническата помощ, които да бъдат финансирани

Подробно

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc Цели на та за 2009 г. Наименование на та: - Сливен 1 2 3 4 5 6 7 Цели за 2009 г. Стратегически цели Стратегически Дейности Очакван резултат Индикатор за изпълнение документ 1. Добро административно обслужване

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ Човешки ресурси Информационно обслужване

СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ Човешки ресурси Информационно обслужване СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ... 165 1. Човешки ресурси... 165 2. Информационно обслужване... 167 X. АДМИНИСТРАЦИЯ 1. Човешки ресурси За да осъществи мисията си и да постигне стратегическите си цели, КРС

Подробно

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дейност бенефициент обща стойност лв държавен бюджет общински

Подробно

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc Министерство на финансите Одобрен:/п/ Пламен Орешарски ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2009 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и в Република България за 2008 г. 2010 г.

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

1

1 ПРОГРАМА АКТИВНИ УСЛУГИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА 2005-2007 ПРОЕКТ ПЛАНИРАНЕ НА МЕСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ К О М У Н И К А Ц И О Н Н А С Т Р А Т Е Г И Я Н А О Б Щ И Н А АНТОНОВО 2006г. 1. ВЪВЕДЕНИЕ Настоящата

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Институционална информация нормативна уредба, функции, услуги, информационни масиви 1 (Сравнителни данни на резултатите от 2017 г

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Институционална информация нормативна уредба, функции, услуги, информационни масиви 1 (Сравнителни данни на резултатите от 2017 г ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Институционална информация нормативна уредба, функции, услуги, информационни масиви 1 (Сравнителни данни на резултатите от г. - г. и резултати от оценка на Интернет страниците на 564 институции

Подробно

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията 2019-2021 I. ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) за периода 2019-2021 г. е документ, който задава стратегическите

Подробно

V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Човешки ресурси Информационно обслужване Внедряване, поддръжка и развитие на информ

V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Човешки ресурси Информационно обслужване Внедряване, поддръжка и развитие на информ V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 101 1. Човешки ресурси 101 2. Информационно обслужване 103 2.1. Внедряване, поддръжка и развитие на информационни системи 103 2.2. Защита на данни и електронна

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ»

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» ПРОЕКТ, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СТОЙНОСТ НА БФП Проект ПОДКРЕПА Приоритетна ос 1: Подпомагане

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПРОЕКТ Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Основни цели на проекта Подобрение и

Подробно

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ ПОДКРЕПА Боряна Климентова Ръководител проект, ДАЗД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Проект ПОДКРЕПА 0102-ДАЗД-1.9;BG161PO002-1.9.01-0001 1051София, ул. Триадица 2, тел.+359 2 933 90 50,факс:

Подробно

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране на Република България Водеща институция: Заместник

Подробно

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc)

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc) УТВЪРДИЛ: / П / ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ Областен управител на област Русе ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Отчет за целите за 2013 г. Наименование на администрацията: Областна администрация Русе Цели за 2013 г. Дейности Резултат

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт се финансира

Подробно

Slide 1

Slide 1 FINANCIAL MECHANISMOF THE EUROPEAN ECONO MIC AREA 2009 2014 ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМНА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009-2014 ПРОУЧВАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНИТЕ ПОДЗЕМНИ ВОДНИ ТЕЛА МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ

Подробно

Концепция за създаване на Държавна агенция „Електронно управление“

Концепция за създаване на Държавна агенция „Електронно управление“ Концепция за създаване на Държавна агенция Електронно управление Настоящи структури за реализиране на е-управление и налагане на политики за областта на информационните технологии и електронните съобщения

Подробно

СПРАВКА ПРОЕКТИ ОБЛАСТ

СПРАВКА ПРОЕКТИ ОБЛАСТ РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ 1. 2. 3. Финансираща програма 6та рамкова програма на Европейската комисия НП От социални помощи към осигуряване на заетост Програма Старт

Подробно

Slivopole_tables.xls

Slivopole_tables.xls ЦЕЛ 1: Осигуряване на благоприятна работна и битова среда на гражданите и гостите на общината 2.1.1. Въвеждане на съвременни методи в учебния процес, осигуряващи добро ниво на подготовка на учащите 456

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Цел 1: Създаване на условия за икономическо развитие и привличане на инвестиции. Мярка 1: Подобряване на бизнес климата

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Цел 1: Създаване на условия за икономическо развитие и привличане на инвестиции. Мярка 1: Подобряване на бизнес климата Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Цел 1: Създаване на условия за икономическо развитие и привличане на инвестиции. Мярка 1: Подобряване на бизнес климата в Община "Тунджа" Дейност 1 : Изграждане и развитие

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Гражданското участие при предоставянето на общински услуги ползи и предизвикателства. Опитът на българските общини Владимир Москов, член на УС на НСОРБ, кмет на община Гоце Делчев, IX ОС на НАЛАС, Сараево,

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г

План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г Утвърдил: Ваня Грашкина, Изпълнителен директор (01.03.2018 г. ) План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода 2018 2020 г. Тема 1: Привеждане

Подробно

СПИСЪК С РЕЗЕРВНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОДРЕДЕНИ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО КЛАСИРАНЕ, КОИТО УСПЕШНО СА ПРЕМИНАЛИ ОЦЕНЯВАНЕТО, НО ЗА КОИТО НЕ ДОСТИГА ФИНАН

СПИСЪК С РЕЗЕРВНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОДРЕДЕНИ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО КЛАСИРАНЕ, КОИТО УСПЕШНО СА ПРЕМИНАЛИ ОЦЕНЯВАНЕТО, НО ЗА КОИТО НЕ ДОСТИГА ФИНАН СПИСЪК С РЕЗЕРВНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОДРЕДЕНИ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО КЛАСИРАНЕ, КОИТО УСПЕШНО СА ПРЕМИНАЛИ ОЦЕНЯВАНЕТО, НО ЗА КОИТО НЕ ДОСТИГА ПРИЛОЖЕНИЕ 7 КЪМ ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ

Подробно