Microsoft Word - Executive summary_BG.DOC

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - Executive summary_BG.DOC"

Препис

1 Резюме През последните десетилетия европейските държави постигнаха значителен напредък по отношение на здравето на населението. Очакваната средна продължителност на живота при раждане в Европейския съюз (ЕС) се е увеличи с шест години от 1980 г. насам, като преждевременната смъртност намаля драстично. Подобряването на условията на живот и на труд, както и на някои форми на поведение, свързани със здравето, допринесоха значително за нарасналото дълголетие, но трябва да се отдаде заслуженото и на напредъка в медицинското обслужване. Увеличават се мащабът и сложността на здравните системи в европейските държави, като разходите за здравеопазване никога не са били по-високи и заемат все по-голям дял от националния доход. Това първо издание на Здравето накратко: Европа, резултат от дългогодишна съвместна работа между ОИСР и Европейската комисия, представлява набор от ключови показатели за здравето и здравните системи в 31 европейски държави 27-те държави-членки на Европейския съюз и Исландия, Норвегия, Швейцария и Турция. Изборът на показателите се основава на краткия списък на здравните показатели на Европейската общност (ECHI), който представлява списък от показатели, изготвен от Европейската комисия като насоки при създаването и докладването на здравната статистика (Европейска комисия, 2010a). Редица показатели в настоящия доклад обаче се различават от определенията в ECHI в зависимост от наличието на данни или ограниченията в достъпа до тях, а в някои случаи тъй като някои показатели от ECHI все още не са готови за прилагане. Изданието също така предоставя подробна информация за разходите за здравеопазване и неговото финансиране въз основа на събраните вече данни и опит в тази област на ОИСР. Данните, представени в изданието, са предимно от официални национални статистически данни, събрани в Здравни данни на ОИСР, статистическата база данни на Евростат, базата данни Здраве за всички на СЗО-Европа. Здравето накратко: Европа 2010 свидетелства за отчетливи разлики между европейските държави по отношение на здравния статус на населението, рисковите фактори за здравето, функционирането и резултатите на системите на здравеопазването, както и нивата на разходите за здравеопазване и източниците на финансиране. Предложените в доклада обяснения за тези различия могат да послужат като основа за по-пълното разбиране на причините за тях и за разработването на варианти на политики за намаляване им между държавите. Освен това следва да се отбележи, че макар да представя основните разбивки на населението по пол и възраст, тази публикация като цяло не предоставя подробности по отношение на регионите в отделните държави, на социално-икономическите групи или на етническите/расовите групи. За много от показателите читателите трябва да имат предвид, че може да има вариации в рамките на дадена държава така, както те се наблюдават между държавите. Здравният статус на населението се е подобрил драстично в европейските държави, въпреки продължаващите големи различия. Очакваната средна продължителност на живота при раждане в държавите от ЕС се е увеличила с шест години от 1980 г. насам, като през 2007 година

2 достига 78 години. Средно в 27-те държави на ЕС очакваната средна продължителност на живота при раждане през тригодишния период г. е 74,3 години за мъжете и 80,8 години за жените. При жените най-високата очаквана средна продължителност на живота при раждане (84.4 години) е във Франция, докато при мъжете това е в Швеция (78.8 години). Очакваната средна продължителност на живота при раждане в Европейския съюз е найниска в Румъния за жените (76.2 години) и Литва за мъжете (65.1 години). Разликата между държавите с най-високата и най-ниската очаквана средна продължителност на живота при раждане е около осем години за жените и 14 години за мъжете. Дали увеличението на очакваната продължителност на живота е свързано с допълнителни години от живота в добро здраве, е от важно значение за системите на здравеопазване и на дългосрочни грижи в Европа. Очакваната продължителност на живот в добро здраве при раждането се определя като броя на годините живот, през които ежедневните дейности на едно лице не са ограничени от заболяване или здравословен проблем. В периода г. средно в Европейския съюз продължителността на живот в добро здраве е 61,3 години за жените и 60,1 години за мъжете. В това отношение разликата между половете е много по-малка, отколкото при очакваната продължителност на живота, което е отражение на факта, че голяма част от живота на жените преминава при някакви ограничения на дейността. Очакваната продължителност на живот в добро здраве при раждането в периода г. е най-голяма за мъже и жени в Малта, а най-кратка в Латвия и Естония. Очакваната продължителност на живота на 65-годишна възраст също се е увеличила значително през последните десетилетия в европейските държави. Средно за периода г. в 27-те държави на ЕС тя е 15,9 години за мъжете и 19,5 години за жените. Що се отнася до очакваната продължителност на живота на 65-годишна възраст, тя е най-висока както за жените (22,6 години), така и за мъжете (18,1 години) във Франция. Тя е най-ниска в Източна Европа в Латвия за мъжете (12,7 години) и в България за жените (16,3 години). Както и във връзка с очакванията при раждане, разликата между половете за живот в добро здраве на 65 години е много по-малка, отколкото очакваната продължителност на живот. През периода г. мъжете са в малко поблагоприятно положение 8,4 години спрямо 8,1 години за жените. Трудно е да се оцени относителният дял на многобройните медицински и немедицински фактори, които могат да повлияят на промените в очакваната продължителност на живота (в добро здраве). По-високият национален доход е обикновено свързан с по-висока очаквана продължителност на живота в различните европейските държави, въпреки че тази връзка е по-слабо изразена при по-високи нива на националния доход, което показва по-малка възвръщаемост след определено ниво. Други фактори за здравето също играят важна роля. Рисковите фактори за здравето се променят Много от държавите на ЕС са постигнали забележителен напредък в намаляването на консумацията на тютюневи изделия, макар това да е все още водеща причина за преждевременна смърт. Голяма част от този спад се дължи

3 на политиките на национално равнище и на равнището на ЕС в подкрепа на обществени кампании относно вредите от тютюнопушенето, забрани за реклама и увеличаване на данъците. По-малко от 18 % от възрастното население в Швеция и Исландия вече пушат всеки ден в сравнение с над 30 % през 1980 година. Въпреки това, почти 40 % от възрастното население в Гърция продължават да пушат ежедневно. Процентът на пушачите е относително висок в България, Ирландия и Холандия. През последните три десетилетия в много европейски държави е спаднала консумацията на алкохол. Ограниченията за реклама и за продажби, както и данъчното облагане са се доказали като ефективни мерки за намаляване консумацията на алкохол. Държави, които са традиционни производители на вино, като Италия, Франция и Испания са свидетели значителен спад на консумацията на алкохол на глава от населението от 1980 г. насам. От друга страна, консумацията е нараснала значително в редица държави, сред които Ирландия, Обединеното кралство и някои скандинавски държави. Повече от половината от възрастното население на Европейския съюз сега е с наднормено тегло или със затлъстяване. Това важи и за 15 от 27-те държави на ЕС. Разпространението на затлъстяването което представя по-голям риск за здравето от наднорменото тегло варира от по-малко от 10 % в Румъния, Швейцария и Италия до над 20% в Обединеното кралство, Ирландия, Малта и Исландия. Средно в държавите на ЕС 15,5 % от възрастното население страдат от затлъстяване. Процентът на затлъстяване се е удвоил през последните 20 години в повечето държави на ЕС, за които има налични данни. Бързото нарастване е настъпило независимо изходните нива на затлъстяване преди две десетилетия. Между 1988 г. и 2008 г. затлъстяването се е увеличило повече от два пъти в Холандия и Обединеното кралство, въпреки че процентът в Холандия в момента е помалък от половината на този в Обединеното кралство. Тъй като затлъстяването е свързано с по-висок риск от хронични заболявания, то е свързано със значителни допълнителни разходи за здравеопазване. Едно скорошно проучване в Англия изчисли, че общите разходи, свързани с наднорменото тегло и затлъстяването, могат да увеличат до 70 % между 2007 г. и 2015 г. и да са 2,4 пъти по-високи през 2025 г. (Foresight, 2007). Недостигът на здравни работници е проблем в много държави Недостигът на лекари е проблем в много европейски държави. Броят на лекарите на глава от населението варира значително и е най-нисък в Турция, следвана от Полша и Румъния. Относително нисък е и броят на лекарите в Обединеното кралство и Финландия. От 2000 г. насам обаче броят на лекарите на глава от населението се е увеличил във всички европейски държави, с изключение на Словакия. Средно числеността е нараснала от 3,0 лекари на души от населението през 2000 г. до 3,3 през 2008 г. Те са увеличили особено бързо в Ирландия, като нарастването е близо 50 %. Голяма част от това увеличение се дължи на привличането на лекари от чужбина, като делът на обучените извън страната лекари се е утроил през този период. По същия начин броят на лекарите на

4 глава от населението в Обединеното кралство между 2000 г. и 2008 г. се е увеличил с 30 % от 2,0 на души до 2,6. За разлика от тях не е имало почти никакъв растеж на броя на лекарите на глава от населението във Франция и Италия от 2000 г. насам. След ограничаването на броя на приеманите студенти по медицина през 80-те и 90- те години броят на лекарите на глава от населението в Италия достига своя връх през 2002 г. и оттогава намалява. Във Франция най-високият брой лекари е достигнат през 2005 г., като през следващите десет години се очаква непрекъснато намаление. В почти всички държави балансът между общопрактикуващите лекари и специалистите се е променил през последните десетилетия, като броят на специалистите се увеличава много по-бързо. В резултат на това има повече специалисти от общопрактикуващи лекари в повечето държави, с изключение на Румъния и Португалия. Това може да се обясни с намалената привлекателност на традиционната медицинска практика, упражнявана от общопрактикуващ/семеен лекар, както и с увеличаващата се разлика във възнаграждението. Бавният растеж или намаляването на броя на общопрактикуващите лекари на глава от населението поражда опасения за достъпа до първична медицинска помощ. Много държави обмислят начини за увеличаване на привлекателността на работата на общопрактикуващия лекар, както и за разработването на нови роли за други доставчици на здравни услуги, като например медицинските сестри. Недостигът на медицински сестри също е проблем в много европейски държави. Медицинските сестри, които традиционно играят важна роля в осигуряването на здравни услуги в болници и здравни заведения за дългосрочни грижи, все повече правят това и в институции за първична медицинска помощ, най-вече при предоставянето на грижи за хронично болни, както и по домовете на пациентите. През 2008 г. статистиката сочи около 15 медицински сестри на души от населението във Финландия, Исландия, Ирландия и Швейцария и малко по-нисък брой в Дания и Норвегия. Най-малко са медицинските сестри в Турция, следвана от Гърция, България и Кипър помалко от пет на души от населението. След 2000 г. броят на медицинските сестри на глава от населението се е увеличил във всички европейски държави, с изключение на Литва и Словакия. Особено отчетлив е растежът в Португалия, Испания, Франция и Швейцария. Нарастването на здравните разходи оказва натиск върху публичните финанси Разходите за здраве са се повишили във всички европейски държави, като често увеличението е по-бързо от икономическия растеж, което води до поголям дял от БВП, отделян за здравеопазване. През 2008 г. държавите от ЕС са изразходвали средно с 8,3 % от своя БВП за здравеопазване в сравнение с 7,3 % през 1998 г. Делът от БВП обаче, отделян за разходите за здравеопазване, се различава значително в отделните държави, като се започне от по-малко от 6 % в Кипър и Румъния и се стигне до повече от 10 % във Франция, Швейцария, Германия и Австрия.

5 В някои държави икономическият спад доведе до значително увеличение на разходите за здравеопазване като част от БВП. В Ирландия процентът от БВП, изразходван за здравеопазването, се увеличи от 7,5 % през 2007 г. до 8,7 % през 2008 г. В Испания той нарасна от 8,4 % на 9,0 %. През 2008 г. най-високи сред европейските държави са средствата за здравеопазване на глава от населението в Норвегия (4 300 EUR ). Швейцария, Люксембург и Австрия са следващите държави с най-високи разходи. Повечето северни и западноевропейски държави харчат между EUR за и на човек, което е с 10 до 60 % повече от средното за ЕС. Държавите, в които разходите са под средното за ЕС, са източните и южните европейски държави като Турция, Румъния, България, Полша и Унгария. Съществува тенденция разходите за здравеопазване на глава от населението да бъдат положително повлияни от растежа с БВП на глава от населението, въпреки че тази зависимост е по-силно изразена сред европейските държави с нисък БВП на глава от населението. Дори при държави със сходно равнище на БВП на глава от населението може да има съществени различия в разходите за здравеопазване. Например Испания и Франция имат близък БВП на глава от населението, но Испания отделя по-малко от 80 % от размера на средствата, които Франция дава за здравеопазване. Здравните системи понякога са критикувани, че са твърде съсредоточени върху болничните грижи : лечението на болни, но не правят достатъчно, за предотвратяването на заболявания. Средно само около 3 % от настоящите здравни разходи се изразходват за профилактика и програми за обществено здраве в държавите от ЕС. Публичният сектор е основният източник на финансиране на здравеопазването във всички европейски държави, с изключение на Кипър Средно през 2008 г. почти три четвърти от всички здравни разходи са публично финансирани, чрез общото данъчно облагане или социалните осигуровки. В Люксембург, Чешката република, скандинавските държави (с изключение на Финландия), Обединеното кралство и Румъния публичното финансиране възлиза на повече от 80% от всички здравни разходи. Размерът и структурата на частното финансиране се различава в отделните държави. В повечето държави то е под формата на собствени плащания на пациентите. Средно в държавите на ЕС делът на частното здравно осигуряване е само около 3 4 % от общите разходи за здравеопазване. В някои държави обаче то играе съществена роля. В Германия частното здравно осигуряване предоставя първоначално покритие на някои групи от населението. Във Франция то покрива 13 % от общите разходи, но служи като допълващо и допълнително покритие в общата публична система на осигуряване. Предвид настоящата необходимост от намаляване на бюджетните дефицити в много държави, правителствата могат да бъдат изправени пред труден политически избор в краткосрочен план. За намаляване на дефицита те могат да ограничат растежа на публичните разходи за здравеопазване, да намалят разходите в други области или да повишат данъците и вноските за социално осигуряване. По-голяма производителност в сектора на здравеопазването може да помогне за посрещането на необходимостта от спестявания, например чрез по-стриктна оценка на здравните технологии или повишено използване на

6 информационните и комуникационните технологии ( електронно здравеопазване ). Освен това тези инициативи могат да доведат до подобряване на качеството на обслужване, което е друга област на сътрудничество между ОИСР и Европейската комисия.

България и ЕС: Дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление” през 2017 година (предварителни данни)

България и ЕС: Дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление” през 2017 година (предварителни данни) БЪЛГАРИЯ И ЕС: ДЕФИЦИТ И ДЪЛГ НА ИНСТИТУЦИОНАЛЕН СЕКТОР ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА По предварителни данни на Евростат през 2017 г. дефицитът на институционален сектор Държавно управление на ЕС-28

Подробно

What is the European Health Insurance Card (EHIC)

What is the European Health Insurance Card (EHIC) MEMO/11/406 Брюксел, 16 юни 2011 г. Здраве готвите се за почивка? Винаги пътувайте със своята Европейска здравноосигурителна карта! Когато сте на почивка, очаквайте... неочакваното! Планирате да пътувате

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през януари 2017 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през януари 2017 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЯНУАРИ 2017 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2017 г. са 369.5 хил. (табл. 1 от приложението), или с

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ ЮНИ-СЕПТЕМВРИ 2015 г. -7.5% спад в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода юни-септември 2015 г. спрямо 2014 г. Спад от -7.3% при посещенията с цел

Подробно

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2015 г. са 450.9 хил. (табл. 1 от приложението),

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2019 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2019 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2019 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2019 г. са 779.5 хил. (табл. 1 от приложението), или със 7.2%

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юни 2019 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юни 2019 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮНИ 2019 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юни 2019 г. са 717.1 хил. (табл. 1 от приложението), или с 5.9% над

Подробно

Европейска комисия - Съобщение за медиите Резултати от есенното издание на проучването Стандартен Евробарометър за 2018 г.: в навечерието на изборите

Европейска комисия - Съобщение за медиите Резултати от есенното издание на проучването Стандартен Евробарометър за 2018 г.: в навечерието на изборите Европейска комисия - Съобщение за медиите Резултати от есенното издание на проучването Стандартен Евробарометър за 2018 г.: в навечерието на изборите за Европейски парламент преобладава положителната представа

Подробно

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2010 ГОДИНА

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2010 ГОДИНА ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2010 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2010 г. са 354.8 хил., или с 21.4% по-малко в сравнение

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през февруари 2017 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през февруари 2017 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2017 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2017 г. са 366.8 хил. (табл. 1 от приложението), или

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през март 2019 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през март 2019 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ МАРТ 2019 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2019 г. са 478.3 хил. (табл. 1 от приложението), или с 3.5%

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2019 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2019 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АПРИЛ 2019 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2019 г. са 620.8 хил. (табл. 1 от приложението), или с 2.4%

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2017 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2017 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2017 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2017 г. са 665.7 хил. (табл. 1 от приложението), или с 15.3%

Подробно

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2010 ГОДИНА

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2010 ГОДИНА ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2010 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2010 г. са 355.9 хил., или с 31.9% помалко в сравнение с юли

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2016 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2016 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2016 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2016 г. са 577.2 хил. (табл. 1 от приложението), или с 9.2% над

Подробно

Press release_Tourism L

Press release_Tourism L Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през март 2010 година Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2010 г. са 283.8 хил. или с 29.7% по-малко в сравнение с март

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през октомври 2016 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през октомври 2016 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2016 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври 2016 г. са 404.0 хил. (табл. 1 от приложението), или

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2016 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2016 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АПРИЛ 2016 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2016 г. са 466.3 хил. (табл. 1 от приложението), или с 26.2%

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ МАРТ 2011 г.) 7.4% ръст в броя на чуждестранните туристи посетили България през периода януари - март 2011 г. спрямо същия период на 2010 г. Увеличение от 9.3% при

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ-МАЙ 2015 г.) 7% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода януари-май 2015 г. спрямо същия период на 2014 г. Увеличение от 64.1% при посещенията

Подробно

European Commission

European Commission ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ Брюксел, 19 март 2013 Пътна безопасност: Европейският съюз съобщава найниския досега брой на загиналите по пътищата и започва разработването на стратегия относно

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през септември 2018 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през септември 2018 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2018 г. са 633.4 хил. (табл. 1 от приложението),

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през ноември 2018 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през ноември 2018 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през ноември 2018 г. са 426.3 хил. (табл. 1 от приложението), или

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през декември 2018 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през декември 2018 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2018 г. са 478.4 хил. (табл. 1 от приложението), или

Подробно

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АВГУСТ 2010 ГОДИНА

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АВГУСТ 2010 ГОДИНА ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АВГУСТ 2010 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2010 г. са 379.7 хил., или с 30.6% по-малко в сравнение

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ ЮНИ 2014 г.) 5.7% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода януари-юни 2014 г. спрямо същия период на 2013 г. Увеличение от 4% при посещенията

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2014 г.) 5,6 % ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България за периода януари септември 2014 г. спрямо същия период на 2013 г. Приходите от

Подробно

BG Tourism January - August s pl. balance July 2012

BG Tourism January - August s pl. balance July 2012 МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ АВГУСТ 2012 г.) 2.4% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода януари август 2012 г. спрямо същия период на 2011 г. Увеличение от 2.19%

Подробно

BG Tourism January - September s pl. balance August 2012

BG Tourism January - September s pl. balance August 2012 МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ СЕПТЕМВРИ 2012 г.) 2.7% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода януари септември 2012 г. спрямо същия период на 2011 г. Увеличение от

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ МАЙ 2014 г.) 6.7% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода януари-май 2014 г. спрямо същия период на 2013 г. Увеличение от 5% при посещенията

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ 2015 г.) 10.2% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през януари 2015 г. спрямо същия месец на 2014 г. Увеличение от 91% при посещенията с цел гостуване

Подробно

Microsoft Word - BG Tourism January - November s pl. balance do October 2011_ver1.doc

Microsoft Word - BG Tourism January - November s pl. balance do October 2011_ver1.doc МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ НОЕМВРИ 2011 г.) 4.5% ръст в броя на чуждестранните туристи посетили България през периода януари - ноември 2011 г. спрямо същия период на 2010 г. Увеличение от 5.7%

Подробно

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АВГУСТ 2011 ГОДИНА

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АВГУСТ 2011 ГОДИНА ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АВГУСТ 2011 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2011 г. са 398.0 хил., или с 4.8% повече в сравнение с

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2016) 85 final ANNEX 4 ПРИЛОЖЕНИЕ към Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно ак

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2016) 85 final ANNEX 4 ПРИЛОЖЕНИЕ към Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно ак ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 10.2.2016 г. COM(2016) 85 final ANNEX 4 ПРИЛОЖЕНИЕ към Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно актуалното състояние във връзка с изпълнението на приоритетните

Подробно

BG Tourism JANUARY-MARCH pl balance Feb 2013

BG Tourism JANUARY-MARCH pl balance Feb 2013 МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ МАРТ 2013 г.) 8.7% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода януари-март 2013 г. спрямо същия период на 2012 г. Увеличение от 11.1% при

Подробно

МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ Януари - Февруари 2017 г. 1. Чуждестранни туристи в България През периода януари - февруари 2017 г. общият брой посещени

МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ Януари - Февруари 2017 г. 1. Чуждестранни туристи в България През периода януари - февруари 2017 г. общият брой посещени МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ Януари - Февруари 2017 г. 1. Чуждестранни туристи в България През периода януари - февруари 2017 г. общият брой посещения на чуждестранни туристи в България е 717 718. Техният

Подробно

Търговия на България с ЕС през 2018 година (предварителни данни)

Търговия на България с ЕС през 2018 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ 2018 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През 2018 г. износът на България за ЕС нараства с 9.1% 2017 г. и е в размер на 37 697.5 млн. лева (табл. 1 и 2 от приложението). Основни

Подробно

Търговия на България с ЕС през януари 2019 година (предварителни данни)

Търговия на България с ЕС през януари 2019 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ЯНУАРИ 2019 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През януари 2019 г. износът на България за ЕС нараства с 2.2 месец на 2018 г. и е в размер на 3 164.6 млн. лева (табл. 1 и 2 от приложението).

Подробно

Търговия на България с ЕС през периода януари - април 2017 година (предварителни данни)

Търговия на България с ЕС през периода януари - април 2017 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - АПРИЛ 2017 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - април 2017 г. износът на България за ЕС се увеличава с 8.6% 2016 г. и е в размер на 10 418.6

Подробно

Европейски индекс на настигането

Европейски индекс на настигането Индекс на настигането: пето издание TheCatchUpIndex.eu Догонват ли успешно страните от Централна и Източна Европа останалите държави от ЕС? София, 27 април 2016 г. 12 години от началото на петото разширяване

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС, май ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС, май ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС - ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ През периода януари - май 2010 г. износът на България за ЕС се е увеличил с 12.3% съответния период на та година и възлиза на 6.3 млрд. лева (табл. 1.1 и

Подробно

Търговия на България с ЕС през периода януари - март 2019 година (предварителни данни)

Търговия на България с ЕС през периода януари - март 2019 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАРТ 2019 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - март 2019 г. износът на България за ЕС нараства със 7.0 2018 г. и е в размер на 9 607.1 млн.

Подробно

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - ноември 2018 година (предварителни данни)

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - ноември 2018 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - ноември 2018 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 9.5% 2017 г.

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - септември 2015 г. износът на България за ЕС се увеличава с 9.2% 2014 г. и е в размер на

Подробно

Търговия на България с ЕС през периода януари - юни 2019 година (предварителни данни)

Търговия на България с ЕС през периода януари - юни 2019 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ЮНИ 2019 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - юни 2019 г. износът на България за ЕС нараства с 5.1% 2018 г. и е в размер на 19 029.6 млн. лева

Подробно

Търговия на България с ЕС през периода януари - май 2019 година (предварителни данни)

Търговия на България с ЕС през периода януари - май 2019 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАЙ 2019 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - май 2019 г. износът на България за ЕС нараства с 6.9% 2018 г. и е в размер на 15 925.9 млн. лева

Подробно

Търговия на България с ЕС през периода януари - април 2019 година (предварителни данни)

Търговия на България с ЕС през периода януари - април 2019 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - АПРИЛ 2019 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - април 2019 г. износът на България за ЕС нараства със 7.3% 2018 г. и е в размер на 12 749.1

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - февруари 2012 г. износът на България за ЕС е намалял с 8.1% спрямо същия период на година

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ 2010 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ 2010 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ 2010 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През 2010 г. износът на България за ЕС се е увеличил с 25% спрямо година и възлиза на 18.6 млрд. лева (табл. 1.1 и 1.2). Основните търговски

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През 2011 г. износът на България за ЕС се е увеличил с 33.6% 2010 г. и възлиза на 24.7 млрд. лева (табл. 1.1 и 1.2). Основните търговски партньори

Подробно

Marriages and births in Bulgaria/bg Statistics Explained Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век Автор: Национален статистиче

Marriages and births in Bulgaria/bg Statistics Explained Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век Автор: Национален статистиче Marriages and births in Bulgaria/bg Statistics Explained Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век Автор: Национален статистически институт на България Данни от ноември 2015 г. Настоящата

Подробно

Presentazione standard di PowerPoint

Presentazione standard di PowerPoint EU MERCI Съгласувани практически методи и процедури за ефективно изпълнение на политиката и мерките в подкрепа на енергийната ефективност на промишлеността в Европейския съюз Проучване на прилагането на

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ЯНУАРИ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ЯНУАРИ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ЯНУАРИ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През януари 2012 г. износът на България за ЕС е намалял със 7.3% спрямо същия месец на година и надвишава 1.7 млрд. лева (табл.1.1

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През 2012 г. износът на България за ЕС намалява с 3.6% година и е в размер на 23.8 млрд. лева (табл. 1 и 2 от приложението). Основни търговски

Подробно

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - юни 2018 година (предварителни данни)

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - юни 2018 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ЮНИ 2018 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - юни 2018 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 10.7% 2017 г. и е в размер

Подробно