doll Механична кукла Механичните кукли автоматично повтарят предварително зададена последователност от движения. В Япония има традиции в изработката н

Размер: px
Започни от страница:

Download "doll Механична кукла Механичните кукли автоматично повтарят предварително зададена последователност от движения. В Япония има традиции в изработката н"

Препис

1 doll Механична кукла Механичните кукли автоматично повтарят предварително зададена последователност от движения. В Япония има традиции в изработката на механични кукли, датиращи от древни времена. Движенията на всяка механична кукла се управляват от логическа схема, която се състои от устройства. Устройствата са свързани с тръбичка. Всяко устройство има произволен брой входове (допустими са нула входа) и един или два изхода. Всяка тръбичка свързва изход на устройство с вход на устройство (допустимо е устройство да се свързва посредством тръбичка със себе си). Точно една тръбичка е закачена към всеки вход и всеки изход. За да опишем как се управлява движението на куклата, нека си представим топче, което пускаме в едно от устройствата. Топчето започва да се движи по схемата. На всеки етап от пътуването си топчето напуска устройството, в което се намира, през един от изходите, търкулва се по съответната тръбичката и попада в устройството, свързано с другия ѝ край. Съществуват три вида устройства: начално, активатор и превключвач. Във схемата има точно едно начално устройство, активатора и превключвача ( може да е равно на нула). Вашата програма трябва да вземе решение колко превключвача ще се използват. Всяко от устройствата има уникален сериен номер. За да се стартира процеса, топчето се пуска в началното устройство. Началното устройство има точно един изход и неговият сериен номер е равен на. Всеки активатор кара куклата да изпълни определено движение, когато топчето попадне в него. Всеки активатор има точно един изход. Серийните номера на активаторите са от до. Doll (1 of 6)

2 Всеки превключвач има точно два изхода, означени с 'X' и 'Y'. Всеки превключвач се намира в едно от две състояния - 'X' или 'Y'. Когато топчето попадне в превключвач, то го напуска през изхода, който е определен от текущото състояние на устройството.. След напускане на топчето състоянието на превключвача се сменя. В началото всички превключвачи се намират в състояние 'X'. Серийните номера на превключвачите са от до. Известен е броят активатори. Зададена е и последователност от серийни номера на активатори с дължина. Всеки активатор може да се среща нула или повече пъти в последователността. Вашата задача е да създадете схема от устройства, която удовлетворява следните условия: Топчето се връща в началното устройство след определен брой придвижвания между устройствата. При завръщане на топчето в началното устройство, всички превключвачи се намират в състояние 'X'. Топчето се завръща за първи път в началното устройство след като е преминало през точно активатора. Серийните номера на посетените активатори (в реда на посещаването) образуват последователността. Нека е общия брой промени на състояния на превключвачи, извършени по време на движение на топчето, преди завръщането му за пръв път в началното устройство. Стойността на не трябва да надвишава. В същото време вашата схема не трябва да използва твърде много превключвачи. Детайли за реализацията Трябва да реализирате следната процедура: create_circuit(int M, int[] A) M : броя на активаторите. A : масив с дължина, задаващ последователните серийни номера на активатори, които топчето трябва да посети. Процедурата се извиква точно един път. Как да получите дължината на масива A е описано в таблицата на страница "Бележки". Doll (2 of 6)

3 Вашата програма трябва да извика следната процедура, за да подаде отговора към грейдъра: answer(int[] C, int[] X, int[] Y) C : масив с дължина. Изходът на устройство ( ) е свързан с вход на устройство C[i]. X, Y : масиви с еднаква дължина. Дължината на тези масиви е броя на използваните превключвачи. За превключвач с номер ( ) имаме - изходът му 'X' е свързан с устройство X[j - 1], а изходът му 'Y' е свързан с устройство Y[j - 1]. Всеки елемент на масивите C, X и Y трябва да е цяло число между и включително. трябва да бъде максимум. Процедурата трябва да бъде извикана само един път. Схемата представена в масивите C, X и Y трябва да удовлетворява условията, на задачата. Ако някое от условията не е изпълнено, вашата програма ще получи от оценяващата система Wrong Answer. В противен случай програмата ще получи Accepted и резултатът ще бъде изчислен според стойността на (за подробности вижте в Подзадачи). Пример Нека,, and. Грейдърът извиква create_circuit(4, [1, 2, 1, 3]). Горната фигура показва схема, която е описана с извикване на answer([1, -1, Doll (3 of 6)

4 -2, 0, 2], [2, -2], [3, 1]). Числата на фигурата показват серийните номера на устройствата. Използвани са два превключвача, т.е.. В началото състоянията на превключвачите и са 'X'. Топчето се движи по следния маршрут: Когато топчето за първи път влезе в превключвач, той е в състояние 'X'. Поради тази причина топчето отива в активатор, след което състоянието на превключвача се сменя на 'Y'. Когато топчето повторно попадне в превключвач, състоянието на превключвача вече е 'Y' и топчето се придвижва в активатор. След това състоянието на превключвач се сменя на 'X'. Топчето се връща за първи път в началното устройство, след като е обходило активатори. Състоянията на превключвачи и са 'X'. Стойността на е. Построената схема отговаря на всички условия. Файлът sample-01-in.txt в прикачения архив съответства на описания пример. В архива има и други примерни тестове. Ограничения ( ) Подзадачи 1. (2 точки) За всяко ( ), числото се среща най-много един път в редицата. 2. (4 точки) За всяко ( ), числото се среща най-много два пъти в редицата. 3. (10 точки) За всяко ( ), числото е среща най-много пъти в редицата. 4. (10 точки) 5. (18 точки) 6. (56 точки) Няма допълнителни ограничения За всеки тест, ако вашата програма е оценена като Accepted, точките, които получавате, се определят спрямо стойността на : Doll (4 of 6)

5 Ако, получавате всички точки за теста. За всеки тест в Подзадачи 5 и 6, ако частичен резултат. Стойността му е, получавате, умножено по точките, определени за подзадачата. В останалите случаи получавате точки. Забележка: Общите точки за всяка подзадача, са равни на минималните точки измежду всички тестове, включени в подзадачата. Примерен грейдър Примерният грейдър чете входните данни в следния формат: ред : ред : Примерният грейдър извежда три неща: Първо - вашият отговор се записва във файл с име out.txt, форматът е следния: ред : ред ( ): C[i] ред ( ): X[j - 1] Y[j - 1] Второ - грейдърът симулира движението на топчето. Серийниите номера на устройствата, които топчето посещава, се записват поред във файл с име log.txt. Трето - грейдърът извежда на стандартния изход оценката на вашия отговор: Ако отговорът е оценен като Accepted, грейдърът извежда и във формат Accepted: S P. Ако отговорът е оценен като Wrong Answer, грейдърът извежда Wrong Answer: MSG. Съобщението MSG може да е едно от следните: answered not exactly once : Процедурата answer не е извикана точно веднъж. wrong array length : Дължината на масива C не е равна на или дължините на масивите X и Y са различни. over switches : е повече от. wrong serial number : Има елемент в масивите C, X или Y който е помалък от или по-голям от. over inversions : Топчето не е се е върнало в началното устройство преди промени на състоянията на превключвачите. state 'Y' : Има превключвач в състояние 'Y' след завръщане на топчето в началното устройство. Doll (5 of 6)

6 wrong motion : Придвижването на топчето през активаторите не следва зададената в последователност. Забележка: Примерният грейдър може да не създаде фйлове out.txt и/или log.txt, когато вашият отговор е оценен като Wrong Answer. Doll (6 of 6)

IATI Day 1/Junior Task 1. Trap (Bulgaria) X INTERNATIONAL AUTUMN TOURNAMENT IN INFORMATICS SHUMEN 2018 Задача 1. Капан Образуваме редица от точки, кои

IATI Day 1/Junior Task 1. Trap (Bulgaria) X INTERNATIONAL AUTUMN TOURNAMENT IN INFORMATICS SHUMEN 2018 Задача 1. Капан Образуваме редица от точки, кои Task 1. Trap (Bulgaria) Задача 1. Капан Образуваме редица от точки, които са върхове с целочислени координати в квадратна решетка. Всеки две последователни точки от редицата определят единична хоризонтална

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО ИНФОРМАТИКА Група Y (7-9 клас) Задача 3-свързано

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА ТЕМА ПО ИНФОРМАТИКА Група Y (7-9 клас) Задача 3-свързано СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО ИНФОРМАТИКА Група Y (7-9 клас) Задача 3-свързано кралство Стенли имал кралство с N града (естествено

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО ИНФОРМАТИКА Група Z (5-6 клас) Задача Картинки Ра

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА ТЕМА ПО ИНФОРМАТИКА Група Z (5-6 клас) Задача Картинки Ра СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО ИНФОРМАТИКА Група Z (5-6 клас) Задача Картинки Разполагате с картинка N x M зададена чрез таблица от

Подробно

IATI Day 1 / Senior Задача Activity (Bulgarian) X INTERNATIONAL AUTUMN TOURNAMENT IN INFORMATICS SHUMEN 2018 При лошо време навън Лора и Боби обичат д

IATI Day 1 / Senior Задача Activity (Bulgarian) X INTERNATIONAL AUTUMN TOURNAMENT IN INFORMATICS SHUMEN 2018 При лошо време навън Лора и Боби обичат д Задача Activity (Bulgarian) При лошо време навън Лора и Боби обичат да се събират и да играят настолни игри. Една от любимите им игри е Activity. В тази задача ще разгледаме обобщение на играта. Играта

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО ИНФОРМАТИКА Група X (10-12 клас) Задача Рязане на

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА ТЕМА ПО ИНФОРМАТИКА Група X (10-12 клас) Задача Рязане на Задача Рязане на квадрат Цури има квадрат с лице 1 и иска да го разреже на N равнолицеви правоъгълника (всеки с лице 1 ). За съжаление инстумента за рязане с който разполага Цури не е N съвършен. Чрез

Подробно

СТЪПКИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ

СТЪПКИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ 1. За да подадете електронно заявление за първи етап на класиране в периода 03-05.07.2019 г., влизате с Вх. и кода за достъп от служебната бележка в https://priem.mon.bg

Подробно

Задача D

Задача D Задача 1. РЕЗУЛТАТ В час по математика Дора Янкова написала на дъската последователно n числа: първо, второ, трето, четвърто и т.н. Първият ученик от първото число извадил второто, прибавил третото, извадил

Подробно

Масиви и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, 2018/19 г ноември 2018 г. Трифон Трифонов (УП 18/19) Ма

Масиви и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, 2018/19 г ноември 2018 г. Трифон Трифонов (УП 18/19) Ма Масиви и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, 2018/19 г. 15 29 ноември 2018 г. Трифон Трифонов (УП 18/19) Масиви и низове 15 29 ноември 2018 г. 1 / 16 Масиви Логическо

Подробно

Exam, SU, FMI,

Exam, SU, FMI, Поправителен изпит по Дискретни структури задачи СУ ФМИ 29. 08. 2016 г. Име: ФН: Спец.: Курс: Задача 1 2 3 4 5 Общо получени точки максимум точки 20 20 35 30 30 135 Забележка: За отлична оценка са достатъчни

Подробно

Homework 3

Homework 3 Домашно 3 по дисциплината Дискретни структури за специалност Информатика I курс летен семестър на 2015/2016 уч г в СУ ФМИ Домашната работа се дава на асистента в началото на упражнението на 25 26 май 2016

Подробно

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогнем да го усвоите по-лесно. Нека стане ваш Персонализирайте

Подробно

Kontrolno 5, variant 1

Kontrolno 5, variant 1 N P - П Ъ Л Н И З А Д А Ч И КОНТРОЛНО 5 ПО ДИЗАЙН И АНАЛИЗ НА АЛГОРИТМИ СУ, ФМИ ( ЗА СПЕЦИАЛНОСТ КОМПЮТЪРНИ НАУКИ, 1. ПОТОК; 3 МАЙ 018 Г. ) Задача 1. Разглеждаме задачата за разпознаване LongestCycle:

Подробно

Масиви и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 9 ноември 2016 г. Триф

Масиви и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 9 ноември 2016 г. Триф и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 9 ноември 2016 г. Трифон Трифонов (УП 16/17) и низове 9 ноември 2016 г. 1 / 5 Логическо

Подробно

Масиви и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, 2018/19 г. 15 ноември 6 декември 2018 г. Трифон Трифонов (УП 1

Масиви и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, 2018/19 г. 15 ноември 6 декември 2018 г. Трифон Трифонов (УП 1 Масиви и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, 2018/19 г. 15 ноември 6 декември 2018 г. Трифон Трифонов (УП 18/19) Масиви и низове 15.11-6.12.2018 г. 1 / 17 Масиви

Подробно

Софийски университет Св. Климент Охридски Факултет по математика и информатика Курсов проект по Системи за паралелна обработка Тема: Изобразяване на ф

Софийски университет Св. Климент Охридски Факултет по математика и информатика Курсов проект по Системи за паралелна обработка Тема: Изобразяване на ф Софийски университет Св. Климент Охридски Факултет по математика и информатика Курсов проект по Системи за паралелна обработка Тема: Изобразяване на фрактал Mandelbrot set Изготвил: Елена Валентинова Георгиева,

Подробно

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Съдържание Работа с USB мишка... 3 Главно меню... 4 Преглед на живо... 5 Цифрово машабиране... 5 PTZ Управление... 6 Извикване на Предварителна настройка (Presets)

Подробно

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционно обучение на НИП 2. Инсталиране на мобилното приложение

Подробно

Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на клас

Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на клас Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на класиране за прием в VIII клас по интернет или на място,

Подробно

puzzles-final.indd

puzzles-final.indd Български Шампионат по Главоблъсканици 2007 Квалификационен кръг юни 2007, :30 часа Продължителност: 0 минути Общо точки: 350 Този файл съдържа шампионатните задачи, които ще трябва да решите по време

Подробно

Microsoft Word - VM22 SEC55.doc

Microsoft Word - VM22 SEC55.doc Лекция 5 5 Диференциални уравнения от първи ред Основни определения Диференциално уравнение се нарича уравнение в което участват известен брой производни на търсената функция В общия случай ( n) диференциалното

Подробно

Маисви

Маисви МАСИВИ 1. Структурни типове данни Структура от данни - организирана информация, която може да бъде описана, създадена и обработена с помощта на програма. Скаларни типове данни: Целочислен int Реален double

Подробно

Microsoft Word - ICA user-manual.doc

Microsoft Word - ICA user-manual.doc Софтуер за интеркритериален анализ Потребителска документация Версия ICA-32-20150206, 6 февруари 2015 Разработил софтуерното приложение: Деян, deyanmegara@gmail.com Разработил потребителската документация:

Подробно

Microsoft Word - nbb2.docx

Microsoft Word - nbb2.docx Коректност на метода на характеристичното уравнение за решаване на линейно-рекурентни уравнения Стефан Фотев Пиша този файл, тъй като не успях да намеря в интернет кратко и ясно обяснение на коректността

Подробно

Решения на задачите от Тема на месеца за м. март 2018 Даден е многоъгълник, който трябва да бъде нарязан на триъгълници. Разрязването става от връх къ

Решения на задачите от Тема на месеца за м. март 2018 Даден е многоъгълник, който трябва да бъде нарязан на триъгълници. Разрязването става от връх къ Решения на задачите от Тема на месеца за м. март 2018 Даден е многоъгълник, който трябва да бъде нарязан на триъгълници. Разрязването става от връх към несъседен връх и открай до край, без линиите на разрезите

Подробно

Динамична памет Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 21 декември 2016 г. Тр

Динамична памет Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 21 декември 2016 г. Тр Динамична памет Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 21 декември 2016 г. Трифон Трифонов (УП 16/17) Динамична памет 21 декември

Подробно

Основен вариант за клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1

Основен вариант за клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1 Основен вариант за 10 12 клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n 1 + + a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1, a 0 са цели числа, са отбелязани две точки с целочислени

Подробно

Основен вариант, клас Задача 1. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа a 1, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число

Основен вариант, клас Задача 1. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа a 1, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число Основен вариант, 0. 2. клас Задача. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число? a 2 a 3 + + a n Решение: Ще докажем, че n =, n > 2. При n

Подробно

Проектиране на непрекъснат ПИД - регулатор. Динамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектиранет

Проектиране на непрекъснат ПИД - регулатор. Динамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектиранет Проектиране на непрекъснат П - регулатор инамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектирането им, могат да се окажат незадоволителни по отношение на

Подробно

ICS Natioanal

ICS Natioanal РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ Март 2019 г. История на промените Дата Версия Описание Автор 28.09.2018 1.0 Ръководство за потребителя ИО АД 07.03.2019 2.0 Ръководство за потребителя ИО АД СЪДЪРЖАНИЕ:

Подробно

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация...

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... 3 Попълване на заявление... 3 Избор на задължен субект...

Подробно

Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на клас

Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на клас Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на класиране за прием в VIII клас по интернет или на място,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, МАТЕМАТИКА 7. КЛАС 20 МАЙ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, МАТЕМАТИКА 7. КЛАС 20 МАЙ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, МАТЕМАТИКА 7. КЛАС МАЙ 1 г. ПЪРВИ МОДУЛ Вариант 1 Време за работа минути. ПОЖЕЛАВАМЕ

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ Версия Ноември 2018 г.

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ Версия Ноември 2018 г. РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ Версия 1.0 8 Ноември 2018 г. 1 Регистрация на потребител Информационната система осигурява регистрация на следните групи потребители:

Подробно

Управление на перална машина с размита логика Пералните машини в наши дни са обикновен уред в дома. Най-голяма изгода, която потребителя получава от п

Управление на перална машина с размита логика Пералните машини в наши дни са обикновен уред в дома. Най-голяма изгода, която потребителя получава от п Управление на перална машина с размита логика Пералните машини в наши дни са обикновен уред в дома. Най-голяма изгода, която потребителя получава от пералната машина е, че имат почистване, центрофугиране

Подробно

Лекция Класификация с линейна обучаваща машина Обучаващата машина може да бъде дефинирана като устройство, чиито действия са повлияни от миналия опит

Лекция Класификация с линейна обучаваща машина Обучаващата машина може да бъде дефинирана като устройство, чиито действия са повлияни от миналия опит Лекция Класификация с линейна обучаваща машина Обучаващата машина може да бъде дефинирана като устройство, чиито действия са повлияни от миналия опит [1]. Линейната обучаваща машина (ЛОМ) е стравнително

Подробно

Пощенска Банка Формат на входни файлове за масови плащания Съдържание: 1. Общи характеристики Плащания с кредитен превод Плащания на з

Пощенска Банка Формат на входни файлове за масови плащания Съдържание: 1. Общи характеристики Плащания с кредитен превод Плащания на з Пощенска Банка Формат на входни файлове за масови плащания Съдържание: 1. Общи характеристики.... Плащания с кредитен превод... 3 3. Плащания на заплати с кредитен превод.... Плащания с директен дебит

Подробно

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в 1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на версиите 1.10 *подредба име, размер в наличност екран

Подробно

C++

C++ Управляващи оператори в C++ Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, 2018/19 г. 18 30 октомври 2018 г. Трифон Трифонов (УП 18/19) Управляващи оператори в C++ 18 30 октомври

Подробно