РЕЦЕНЗИЯ Докторска дисертация на тема: СТРЕС, ЕФЕКТИ НА СТРЕСА И СУБЕКТИВНО БЛАГОПОЛУЧИЕ (междукултурни сравнителни анализи) Докторант: КИКИ ХАДЖИХАРА

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕЦЕНЗИЯ Докторска дисертация на тема: СТРЕС, ЕФЕКТИ НА СТРЕСА И СУБЕКТИВНО БЛАГОПОЛУЧИЕ (междукултурни сравнителни анализи) Докторант: КИКИ ХАДЖИХАРА"

Препис

1 РЕЦЕНЗИЯ Докторска дисертация на тема: СТРЕС, ЕФЕКТИ НА СТРЕСА И СУБЕКТИВНО БЛАГОПОЛУЧИЕ (междукултурни сравнителни анализи) Докторант: КИКИ ХАДЖИХАРАЛАМБУС Рецензент: доц. Павлина Петкова, дм Докторската дисертация на Хаджихараламбус е на първи поглед върху една изследвана и анализирана област през последното десетилетие, но тя е насочена към специфичният аспект на взаимовръзките стрес азефективност - субективното благополучие и то в сравнителен междукултуров анализ. Докторантката има добър личностов потенциал, университетска школовка и в голяма степен принадлежност към двете култури, което и дава шанса за психологичен анализ и интерпретации. Дисертацията е структурирана в 6 основни глави, написана на 198 страници, с цитирани 156 литературни източника на кирилица, гръцки и латиница, онагледена с много таблици, графики и подробни приложения за инструментите на изследване. Първата, втора и трета глава са обзорен теоретичен анализ върху моделите за стреса, емоциите, субективно благополучие, адаптацията и справянето в жизнения път, разгърната върху 72 страници. Тук в много добра систематизация са представени класически и съвременни модели на стреса, емоционалните процеси при стрес, взаимовръзките между възприет, преживян стрес и многомерната структура на благополучие при индивида, възрастова динамика и емоционални влияния върху субективното благополучие, личностови компоненти на благополучието, взаимовръзка с генетична предиспозиция, постижения и очаквания към динамиката на субективното преживяване за благополучие. Всички тези аспекти са анализирани в динамичното и когнитивно-поведенческото направления. Специален акцент е положен в анализа върху влиянието на метасамооценката за аз-ефикасността върху саморегулацията и контрола 1

2 на поведение, влияние на социалните модели в тези процеси, психосоматични процеси на въздействие, личностова компетентност за избор. Изграден е социално-когнитивен теоретичен модел на взаимовръзки и процесни влияния между аз-ефикасност, справянето със стреса, афективни процеси и субективно благополучие, които се основават на традиционните модели в психологията, обогатени със съвременните постижения от клиничната практика и психотерапия. Тук докторантката показна отлични умения за анализ и формиране на теоретичен конструкт, който е многопластов, многокомпонентен и с циркулярни взаимовръзки в системата за емоциите и благополучието на хората, където се анализира модела за стреса. В четвъртата глава са анализирани взаимовръзките между азефикасност с тревожните и депресивни разстройства, включително и международни емпирични изследвания. Докторантката прави този анализ върху психоаналитичното и когнитивно направления, като много отчетливо показва своята позиция на приемане или различие. Тези четири глави от дисертацията са сериозен теоретичен принос към съвременния подход за стреса и поддържане на психосоматичното здраве, за което докторантката заслужава адмирации! Тази част е придобила сериозно съвременно звучене и заслужава да бъде издадена като самостоятелна публикация, която ще бъде изключително полезна за специализанти и практикуващи в тази сфера! Петата глава на дисертацията описва постановката и организацията на изследване, които са изградени на базата на когнитивния и социокогнитивен модел на Ричард Лазарус и Алберт Бандура за справянето със стреса, поддържането на физическото и психическо здраве. Много добре е представена теоретичната рамка на изследването, съдържаща: сравнителни междукултурни изследвания на генерализираната Аз-ефективност, представена изключително детайлно с множество научни изследвания и сравнителни анализи; депресивните нагласи и психично здраве; възприет стрес и възприет контрол; копинг стратегии; личностни черти свързани със стреса и копинга. Тук има нужда още съвсем малко обосновки, за да се свържат отделните аспекти в логичните взаимовръзки на теоретичния конструкт. Много добре са изградени целта, хипотезите и задачите на емпиричното изследване. Обект на емпиричното изследване са мъже и жени във възрастовия диапазон над 18 годишна възраст. Изследвани са 2

3 общо 915 души - кипърци и българи, диференцирани по възрастов и полов признак. Използвани са 8 тестови инструмента, които са релевантни към поставените задачи и дават възможности за много анализи и съпоставки, с навлизане в детайли и многопластови взаимовръзки и сравнителни анализи. Всички представени данни по отделните методики са обработени статистически. Предварително е направена статистическа обработка за надеждност и коефициент на вътрешна консистентност на скалите. След статистическите анализи са направи сравнителни съпоставки за нивата на стрес между българи и кипърци по пол, възраст и етнос. След това са направени стъпкови анализи спрямо положените хипотези по: възприети контрол и заплаха по пол и етническа принадлежност; субективно благополучие спрямо емоционален баланс, позитивен, негативен афект, депресивни нагласи, пол и етническа принадлежност; удовлетвореност към живота спрямо етническа принадлежност. Изключително сложни са направените вариации за основните характеристики на групите спрямо азефективност, екстраверсия, невротизъм, сътрудничество, целенасоченост, откритост към нов опит, самооценка и копинг стратегии, които са определени на девет равнища. За проверка на основните хипотези за свързаност между изследваните феномени са използвани корелационни анализи, които показват силна, слаба и умерена негативна и позитивна корелация между различните феномени: копинг стратегии, емоционални състояния, аз-ефективност; личностови черти и копинг; аз-ефекасност, стрес, контрол, емоционални състояния, личностови черти и удовлетвореност от живота. Направени са интерпретации за влиянието на културата върху равнището на стрес и справяне с предизвикателствата. Диференцираните високи нива на депресивните нагласи, които имат найпатогенно влияние, са комбинирани с възприетия стрес, негативния афект и невротизма, всички те, влияят негативно върху субективното благополучие. От тук докторантката насочва към важните импликации както за психическото, така и за физическото здраве. В отделна подчаст е направена структурна организация на използваните инструменти в емпиричното изследване, като е приложен класическия факторен анализ по метода на главните компоненти и варимакс ротация върху двете основни извадки в изследването. Изведени са четири основни фактора при въпросника за стрес, като докторантката съразмерно полага необходимостта от бъдещи изследвания и уточнения за чест от тях. При въпросникът за афективен баланс са оформени три 3

4 основни фактора, при въпросника за депресивни нагласи два ясно очертани фактора. От тук докторантката предлага оформяне на батерия от адаптираните в условия на двете социо-култури методики, за оценка на личностовата предиспозиция спрямо стреса и благополучието. Това е изключително ценно за практиката на психологично консултиране и психотерапия и е най-значимият принос в дисертацията! Моята професионална позиция е, че този нов инструмент е конструиран в много добър теоретичен конструкт, всички негови части са обосновани спрямо общата концепция на изследователската цел, всички подчасти на този въпросник са статистически анализирани в процеса на адаптация и показват висока надеждност и вътрешна консистентност на скалите. Считам, че може определено да се приеме, че това е нова изследователска методика, която е добре да се използва не само за академични цели, както отбелязва докторантката, но и в практиката за подпомагане на диагностичните оценки в психологичното консултиране и психотерапия! В последната глава на заключение докторантката прави много коректни обобщения, за статистическите анализи и интерпретации при отделните хипотези. Коментирано в сравнителен план е влиянието на културовите особеност в етническата принадлежност спрямо нивата на стрес, аз-ефективност, емоционални преживявания, копинг и удовлетвореност от живота. В самокритичен план са очертани и ограниченията на изследването с възможности за цялостното конструиране и валидизиране в бъдеще на емпиричния модел с разширяване на времевите параметри на изследването и отчитане на поразгърнато повлияване на съотношението между негативните фактори и позитивните психологични ресурси в терапевтичен контекст. Изведени са пет основни приноса, който кореспондират с проведеното научно изследване, анализи и коректни интерпретации направени в интегративния модел на съвременната превантивна и психотерапевтична работа. Всички направени предварителни препоръки са направени и дисертацията отговаря на високите стандарти за научна дисертационна разработка! 4

5 С чувство на професионална убеденост и емоционално задоволство, предлагам на уважаемите членове на Научното Жури да присъдят на Кики Хаджихараламус образователната и научна степен Доктор! г. Рецензент: София доц. П. Петкова, дм 5

ттттттттттjjjjjjj

ттттттттттjjjjjjj С Т А Н О В И Щ Е За дисертационния труд на ВАСИЛИКИ КАРАКЕПЕЛИ на тема: СПЕЦИАЛНОТО СРЕЩУ ВКЛЮЧВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ В УЧИЛИЩЕ: ЕФЕКТИ ВЪРХУ ЛИЧНОСТТА И СОЦИАЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СЪС

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стаматов Представената дисертация представлява актуално

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна степен доктор по Педагогическа и възрастова психология

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СПЕЦИАЛНОСТ ПСИХОЛОГИЯ РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова за дисертационен труд на тема: V

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СПЕЦИАЛНОСТ ПСИХОЛОГИЯ РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова за дисертационен труд на тема: V СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СПЕЦИАЛНОСТ ПСИХОЛОГИЯ РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова за дисертационен труд на тема: Values, Self-evaluations and Future Expectations of

Подробно

Уведомление,

Уведомление, С Т А Н О В И Щ Е от Доц. д-р Иван Стоянов Александров, д.пс. Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов Варна. По отношение заповед на ректора на ВСУ Черноризец Храбър 1495 от 16.11.2017 г за включване

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА СОЦИАЛНА, ТРУДОВА И ПЕДАГОГИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ КИКИ НИКУ ХАДЖИХАРАЛАМБУС СТРЕС, ЕФЕКТИ НА СТРЕСА И СУБЕКТИВНО БЛАГОПОЛУЧИЕ (МЕЖДУКУЛТУРНИ

Подробно

ттттттттттjjjjjjj

ттттттттттjjjjjjj С Т А Н О В И Щ Е За дисертационния труд на ЦВЕТЕЛИНА СЛАВЧОВА ХАДЖИЕВА на тема: ПОТРЕБНОСТИ И САМООЦЕНКА ПРИ СПОРТУВАЩИ И НЕСПОРТУВАЩИ СТУДЕНТИ за присъждане на образователната и научна степен ДОКТОР

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научната степен доктор в област на висше образование: 3.

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образовател

РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образовател РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образователна и научна степен доктор в Област на висше образование:

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СПЕЦИАЛНОСТ ПСИХОЛОГИЯ РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова на дисертационен труд на тема: S

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СПЕЦИАЛНОСТ ПСИХОЛОГИЯ РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова на дисертационен труд на тема: S СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СПЕЦИАЛНОСТ ПСИХОЛОГИЯ РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова на дисертационен труд на тема: SUCCESS AND HAPPINESS IN INDEPENDENT AND INTERDEPENDENT

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ

РЕЦЕНЗИЯ РЕЦЕНЗИЯ от доц.дм Вержиния Боянова, СУ Св.Кл.Охридски, Факултет по педагогика, катедра Социална работа на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен Доктор, по научна специалност

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Психологична готовност на служители за адаптация към структурирани и неструктурирани ситуации в работна среда

РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Психологична готовност на служители за адаптация към структурирани и неструктурирани ситуации в работна среда РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Психологична готовност на служители за адаптация към структурирани и неструктурирани ситуации в работна среда на Емилия Тихова, докторант в департамент Психология,

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен Доктор Конформизъм и приемане на другите в младежка възраст Професионалн

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен Доктор Конформизъм и приемане на другите в младежка възраст Професионалн РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен Доктор Конформизъм и приемане на другите в младежка възраст Професионално направление 3.2 Психология Автор: Николай Иванчев

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цанка Златева Попзлатева област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цанка Златева Попзлатева област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3 С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цанка Златева Попзлатева област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Специална психология), СУ Св. Климент

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертация за придобиване на образователната и научна степен доктор Област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки Пр

РЕЦЕНЗИЯ на дисертация за придобиване на образователната и научна степен доктор Област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки Пр РЕЦЕНЗИЯ на дисертация за придобиване на образователната и научна степен доктор Област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки Професионално направление 3.2. Психология Научна специалност:

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научн

Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научн Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научна степен доктор, обявен от ЮЗУ Неофит Рилски Относно:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

ттттттттттjjjjjjj

ттттттттттjjjjjjj Р Е Ц Е Н З И Я На дисертационния труд, представен от Светлана Велкова на тема Теоретични проблеми и експериментални подходи към психологическото изследване на мистичния опит, за присъждане на образователната

Подробно

Microsoft Word - stan_matanova

Microsoft Word - stan_matanova СТАНОВИЩЕ ЗА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД НА МИГЛЕНА КРЪСТЕВА-ИВАНОВА НА ТЕМА: КОГНИТИВНИ НАРУШЕНИЯ В МОДЕЛА НА ВЪЗПРИЕМАНЕ НА СВЕТА И СЕБЕ СИ ПРИ ЮНОШИ С ПРОБЛЕМНО ПОВЕДЕНИЕ ОТ ПРОФ. ДПСН.ВАНЯ МАТАНОВА Дисертацията

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я С Т А Н О В И Щ Е От проф. Валери Стоилов Стоянов, д.пс.н., кат. Психология, Юридически факултет на Варненски свободен университет Черноризец Храбър относно дисертационен труд на тема: КРОСКУЛТУРАЛЕН АНАЛИЗ

Подробно

ттттттттттjjjjjjj

ттттттттттjjjjjjj С Т А Н О В И Щ Е За дисертационния труд на МАРТИН ПEТРОВ ЯНКОВ на тема: ЛЮБОВНИ СТИЛОВЕ, САМООЦЕНКА И ЛЧНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ за присъждане на образователната и научна степен ДОКТОР Изготвил становището:

Подробно

СТАНОВИЩЕ от дпн Дора Стоилова Левтерова, професор в ПУ Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на научната степен доктор на науките в

СТАНОВИЩЕ от дпн Дора Стоилова Левтерова, професор в ПУ Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на научната степен доктор на науките в СТАНОВИЩЕ от дпн Дора Стоилова Левтерова, професор в ПУ Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на научната степен доктор на науките в област на висше образование 1. Педагогически науки

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на социални компетенции у зрително затруднени ученици Научен

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я На проекта за дисертация за присъждане на образователна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки, професиона

Р Е Ц Е Н З И Я На проекта за дисертация за присъждане на образователна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки, професиона Р Е Ц Е Н З И Я На проекта за дисертация за присъждане на образователна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика ( Специална педагогика-логопедия)

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално направление 1.2. Педагогика (Специална

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално направление 1.2. Педагогика (Специална Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика - Логопедия) на тема: Езиково и когнитивно

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СB

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СB СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СB. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ КАТЕДРА ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ЖУРНАЛИСТИКАТА С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Григорий Вазов Висше училище по застраховане

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ И

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ И УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ 05.02.18 Икономика и управление Относно: дисертационен труд за

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология и Философия на култ

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология и Философия на култ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология 5.11.02 и Философия на културата, политиката, правото и икономиката 5.01.13 на:

Подробно

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика и управление (Индустриален бизнес) в УНСС. Автор на

Подробно