НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 49, серия 3.2 Един подход за обработка и конвертиране на векторни изображения в WEB-базираните сис

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 49, серия 3.2 Един подход за обработка и конвертиране на векторни изображения в WEB-базираните сис"

Препис

1 Един подход за обработка и конвертиране на векторни изображения в WEB-базираните системи Цветан Христов Христов An Approach for Vector Graphics Manipulation and Conversion in the WEB-Based Systems: In this paper a method for processing and converting vector images into raster is proposed. The proposed solution can be used in the modern WEB-based information systems for online processing of complex images. Key words: WEB-based systems, image conversion, raster graphics, vector graphics, SVG, XML, Inkscape, PHP, SimpleXML, Imagick. ВЪВЕДЕНИЕ В съвременните условия на изключително бързо развитие информационните и комуникационните технологии, все повече нараства значението на WEB-базираните информационни системи. За разлика от обикновените WEB-станици, имащи за цел реклама и предоставяне на информация, тези системи имат следните цели: да пестят време при въвеждане, обработка и съхранение на големи количества информация; автоматично да генерират документи, отчети и други; да оптимизират различни процеси в зависимост от конкретното предназначение на системата; да осигуряват връзка между отделни, подразделения на фирми и организации; други. Автоматичното генериране на документи и отчети е свързано в повечето случаи с онагледяване на получените резултати посредством различни видове изображения: графики, схеми, малки чертежи, снимки. Представената информация често е свързана с получени резултати по време на обработката на информация, което налага те да бъдат динамично генерирани. Практиката показва, че обработката на растерни изображения изисква повече системни ресурси и време. Ето защо разработчиците са принудени да търсят други похвати за динамично генериране на растерни изображения, без да се налага допълнителна растерна обработка. Един от тези начини е използването векторни шаблони. ИЗЛОЖЕНИЕ Използването на векторни изображения като шаблони за автоматично генериране на растерни изображения в WEB-базираните информационни системи става все по-популярно. Самият процес на конвертиране в повечето случаи се извършва с помощта на специализирани модули. В практиката се използват различни технологии за разработка, но като цяло процесът на генериране вида, показан на фиг. 1. Фиг. 1. От фиг. 1 може да се заключи, че модулът трябва да притежава функционалността, показана на фиг

2 Фиг. 2. Модулът трябва да предоставя функции за обработка на параметрите, подадени към него. В зависимост от подадените параметри е необходимо да бъде извършена обработка на векторното изображение. Други важни функции са конвертирането на векторното изображение към растерен формат. Така полученото изображение трябва да може да бъде изпращано към браузър със съответния хедър или записвано във файл за вмъкване в документ. Преди да се пристъпи към проектирането и същинската реализация на подобен модул е необходимо да се решат следните важни проблеми: Избор векторен файлов формат. Избор на редактор за подготовка на векторните шаблони. Избор на средства за конвертиране на векторното изображение в растерно от страна на сървъра, за да може да бъде визуализирано в браузъра на потребителя, или да бъде вмъкнато в документи. Решението на тези проблеми зависи от технологиите, използвани за създаване на конкретната WEB-базирана информационна система. За да бъдат онагледени основните стъпки в разработката на модул за обработка и конвертиране на векторни изображения, ще бъде разгледана информационната система NaviSys, създадена за нуждите на фирма, занимаваща се с продажба на навигационни карти и оборудване. Конкретният модул има за цел генериране на карта, отразяваща покритието на пътната мрежа от съответната навигационна карта. Всяка държава от картата трябва да бъде оцветена в определен цвят, в зависимост от процента покритие на картата. WEB-базираната информационна система NaviSys е разработена с помощта на PHP популярна технология от страна на сървъра, притежаваща редица предимства. Ето защо изборът на файлов формат, средствата за редакция на изображението, както и средствата за конвертиране на векторното изображение в растерно ще бъдат съобразени с нея

3 Избор векторен файлов формат В практиката се използват различни файлови формати за векторна графика. Някои от тях са разработени от водещи фирми в производството на софтуер за обработка на изображения като Adobe и Corel, а други са дело на различни организации и консорциуми. За нуждите на разглеждания модул, имайки в предвид архитектурата на системата NaviSys, както и използваните технологии от страна на сървъра, са формулирани следните изисквания към файловия формат: Да бъде XML базиран. Спецификацията на формата да бъде публична. Да се поддържа от голям брой редактори, както платени, така и с отворен код. Да може да бъде конвертиран в растерен формат с помощта на конвертори най-често използваните мултиплатформени конвертори. Изискването за XML базираност на векторния формат е свързано с използваната технология от страна на сървъра. PHP разполага с различни класове и функции за работа с XML, което ще позволи постигане на по-голямо бързодействие на модула, както и автоматизация на обработката. Един от най-използваните файлови формати в практиката е SVG (Scalarable Vector Graphic), разработен от W3C (World Wide Web Consortium) [1]. Този формат отговаря на всички изисквания и ще бъде използван за нуждите на настоящата разработка. Избор на редактор за подготовка на векторните шаблони. В процеса на работа, имайки в предвид избрания файлов формат и технологиите, използвани при разработката на информационната система NaviSys бяха формулирани следните основни изисквания към редактора за обработка на векторните шаблони: Да поддържа векторния формат SVG. Да предоставя средства както за визуална обработка на изображението, така и за промяна на XML кода на векторния формат. Да бъде мултиплатформен да може да бъде инсталиран на различни операционни системи като Linux, Unix, Windows, Mac OS. След направения обзор на съществуващите редактори, бе избран Inkscape. Той отговаря на всички изброени условия. Като допълнително преимущество може да се добави фактът, че е с отворен код. Впечатление правят и средствата за обработка и редактиране на XML формати. Избор на средства за конвертиране на векторното изображение в растерно от страна на сървъра. В съвременните разработки се използва голямо разнообразие от средства за конвертиране на векторно изображение в растерно. Изборът на подходящ конвертор трябва да бъде съобразен с използваните технологии от страна на сървъра, форматът на векторния файл, вида на операционната система и др. Формулирани бяха следните основни изисквания: Конверторът да поддържа избрания файлов формат. Да бъде мултиплатформен (Unix, Windows, Mac OS). Да може да бъде инсталиран като модул на PHP с цел постигане на поголямо бързодействие. Направен бе обширен обзор на съществуващите конвертори и библиотеки за работа с графични изображения, както и някои тестове. За нуждите на разработката

4 бе избрана библиотеката ImageMagick, която отговаря на изброените условия и разполага с множество допълнителни функции за обработка на изображения. В процесът на проектиране бе уточнен и принципът на работа на модула за конвертиране. Фиг. 3. На фиг. 3 са онагледени основните стъпки при обработката и конвертирането на векторното изображение в растерно. За да бъде обяснено действието на модула, ще бъде разгледан конкретен пример на обработка на карта в информационната система NaviSys. Създаването на нова инстанция на основния клас на конвертора е свързано със стартирането на конструктор. Тази функция обработва подадените параметри, а именно идентификационните номера на държавите и цветовете, в които те трябва да бъдат оцветени, в зависимост от покритието на картата. След това се извиква методът, който извършва обработката и конвертирането. Обработката на XML съдържанието на векторното изображение се извършва с помощта на библиотеката SimpleXML, която е вградена в PHP. Стартираната функция SimpleXMLElement връща като резултат клас, съдържащ в себе си дървовидната структура на XML съдържанието [2]. С помощта на цикли и рекурсии, методът за конвертиране открива всички криви и региони, принадлежащи на дадена държава и променя техните цветове. При този процес се извършва и визуализация на кодовете на държавите. След като приключи обработката на обекта, съдържащ изображението, се извиква функцията asxml() на SimpleXML [2], която преобразува обекта в XML код. Полученият обработен код на изображението се подава за конвертиране на модулът ImageMagick. В процеса на конвертиране е необходимо да бъдат подадени като параметри форматите на изображенията, както и размерите и резолюцията на растерното изображение [3]. След приключване на конвертирането, резултатът може да бъде записан във файл или изпратен директно на браузъра на потребителя

5 Резултатите от работата на модула могат да бъдат онагледени с помощта на фиг. 4 и фиг. 5. Фиг. 4. Фиг. 5. На фиг. 4 е показано векторното изображение преди обработката. На фиг. 5 може да бъде видяно полученото растерно изображение. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Направените тестове показват, че с помощта на разработения модул могат да бъдат извършвани сравнително сложни промени, които биха били много трудоемки при използването на растерен формат. Бързодействието на разработката е задоволително, но може да бъде повишено чрез оптимизиране на векторния шаблон. ЛИТЕРАТУРА [1] [2] [3] За контакти: д-р Цветан Христов Христов, Катедра Компютърни системи и технологии, Русенски университет Ангел Кънчев, тел.: , е-mail: Тази разработка е подкрепена финансово от проект: Подкрепа на творческото развитие на докторанти, пост-докторанти и млади учени в областта на компютърните науки, BG 051PO /13 финансиран от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД Г., ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Докладът е рецензиран

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric 3D construction of a jack-screw s part: The paper describes a method for a parametric construction of the nut, which

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позициониране и навигация на автомобили Даниел Любенов, Митко Маринов A comparative study of some characteristics of the

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

НА ВНИМАНИЕТО НА:

НА ВНИМАНИЕТО НА: О Б Щ И Н А Б У Р Г А С 8000 Бургас, ул. Александровска 26 тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14 www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg 93-ОП-15(3)/09.03.2015 г. УВАЖАЕМИ ДАМИ

Подробно

Платежни документи

Платежни документи Цел на представянето Запознава с модул от интегрираната система за фирмено управление. Съдържа информация за предназначението и функциите на модула. Разглежда възможностите и предимствата на за автоматизация

Подробно

ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ВИРТУАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА VI-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за: 1. предоставяне,

Подробно

План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия BOSC Реализация на BOSC Забележки... 5

План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия BOSC Реализация на BOSC Забележки... 5 План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия... 2 2. BOSC... 3 3. Реализация на BOSC... 3 4. Забележки... 5 1. Визия Българският облак за отворена наука (BOSC)

Подробно

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (само

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н за образователно-квалификационна степен бакалавър

Подробно

Microsoft PowerPoint - P5_InfoSystem_V3.ppt

Microsoft PowerPoint - P5_InfoSystem_V3.ppt Проект Усъвършенстване на координацията и мониторинга при реализацията на концесии, финансиран от Оперативна програма Административен капацитет (ОПАК), приоритетна ос I Добро управление, подприоритет 1.4

Подробно

ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРА

ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРА СРЕДИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРА Същност на програмното осигуряване За да могат компютрите да разбират описаните на езика за програмиране алгоритми, те трябва да бъдат преведени

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Проект: BG051PO001-4.3.04-0052 Развитие на център за електронни форми на дистанционно обучение в Лесотехнически университет Безвъзмездна финансова помощ в размер на 648 744,71 лева. Продължителност 24

Подробно

Графика и Презентации - Геометрично Моделиране

Графика и Презентации - Геометрично Моделиране Компютърна Графика и ГПИ Геометрично Моделиране. Представящи схеми. Свойства. Математическо пространство. Геометрични преобразования и задачи. доц. д-р А. Пенев Геометрично Моделиране КГиГПИ - Геометрично

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Методика за изследване изпреварването между автомобили с помощта на GPS приемници Свил

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Методика за изследване изпреварването между автомобили с помощта на GPS приемници Свил Методика за изследване изпреварването между автомобили с помощта на GPS приемници Свилен Костадинов, Митко Маринов, Даниел Любенов Method for testing overtaking between cars using GPS loggers: In this

Подробно

Slide 1

Slide 1 Online pre-test Защо online pre-test? Какво можем да постигнем? Как работи и Как изглежда? Къде се случва всичко? Кой ни се довери? Защо online pre-test Pre-test предварителен тест Online pre-test е количествен

Подробно

Услуга Web Presence Описание на услугата Версия: 4.0 Май 2018 Страница 1 от 7

Услуга Web Presence Описание на услугата Версия: 4.0 Май 2018 Страница 1 от 7 Услуга Web Presence Описание на услугата Версия: 4.0 Май 2018 Страница 1 от 7 Съдържание 1 Обща информация... 2 2 Описание на услугата... 2 2.1 Предлагани пакети... 2 2.1.1 Business... 4 2.1.2 Business

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) , (02) ; E-MAI

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) , (02) ;   E-MAI ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) 965-3469, (02) 965-2422; HTTP://WWW.ACSTRE.COM E-MAIL: OFFICE@ACSTRE.COM АКСТЪР Портал за електронни административни

Подробно

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл.

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. тел. 02/92 21821 по конкурса за заемане на академична

Подробно

Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията

Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията на НАП от 01.01.2014 г. за едновременно подаване на

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейки фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българск

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейки фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българск BG161PO003-1.1.06-0022-C0001 Ръководство за работа със системата Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма на българската икономика 2007-2013, съфинансирана от Европейския

Подробно

Въведение в информационните технологии и компютърните системи

Въведение в информационните технологии и компютърните системи Въведение в информационните технологии и компютърните системи ПЛАН НА УРОКА 1. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ Информация Технология Информационни технологии 2. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОМПЮТЪРНАТА

Подробно

Графика и Презентации - Стандартизация на графичният Вход/Изход

Графика и Презентации - Стандартизация на графичният Вход/Изход Компютърна Графика и ГПИ Технически средства. Стандартизация на графичния вход/изход. Графични фаи лови формати доц. д-р А. Пенев Технически Средства 2/44 Технически Средства В компютърната графика с термина

Подробно

XХIV MНТК АДП-2015 ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИ ПОЗИЦИИ В АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА МОНТАЖ НА ДЕТАЙЛ ТИП ПЛАСТИНА Любомир Личев, Ренета Димитрова Резюме:

XХIV MНТК АДП-2015 ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИ ПОЗИЦИИ В АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА МОНТАЖ НА ДЕТАЙЛ ТИП ПЛАСТИНА Любомир Личев, Ренета Димитрова Резюме: ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИ ПОЗИЦИИ В АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА МОНТАЖ НА ДЕТАЙЛ ТИП ПЛАСТИНА Любомир Личев, Ренета Димитрова Резюме: Целта на настоящата статия е проектиране на захранващи позиции на детайли

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор по научна специалност Автоматизирани системи за обработка на

РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор по научна специалност Автоматизирани системи за обработка на РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор по научна специалност Автоматизирани системи за обработка на информация и управление Автор на дисертационния труд:

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Мобилната дигитализация (MobiDig)- технология и обучителни материали Проект по Erasmus+ на Р.Б "П.Р.Славейков", Национална професионална гимназия по фотография и полиграфия, Студентско общество за компютърно

Подробно

Microsoft Word - MEIT_Burova-BD.doc

Microsoft Word - MEIT_Burova-BD.doc Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Физически... Специалност: (код и наименование)... Магистърска програма: Микроелектроника и информационни технологии Дисциплина:

Подробно

Microsoft Word - document.rtf

Microsoft Word - document.rtf НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 2 ОТ 2000 Г. ЗА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ (ОБН., ДВ, БР. 48 ОТ 2000 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г. 1. В приложение

Подробно

SoftwareDoc.docx

SoftwareDoc.docx Описание на програмата SwitchManager СЪДЪРЖАНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ... 2 ИНСТАЛИРАНЕ И АКТИВИРАНЕ НА ПРОГРАМНИЯ МОДУЛ... 2 СТАРТИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА... 3 РЕЖИМИ НА РАБОТА НА УСТРОЙСТВОТО... 6 WI-FI НАСТРОЙКИ...

Подробно

Slide 1

Slide 1 Методи и алгоритми за моделиране, симулация и оптимизация на полупроводникови сензори Венцеслав Шопов E-mail: vkshopov@yahoo.com BG051PO001-3.3.06-0002 Цел на дисертационния труд е да се създаде софтуерна

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ПРОГРАМИРАНЕ И АЛГОРИТМИЧНИ ЕЗИЦИ ЗА ПРОФЕСИЯ: КОД 482010 ИКОНОМИСТ - ИНФОРМАТИК СПЕЦИАЛНОСТ:

Подробно

СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: Емилия Радева Колева Тема на дисерт

СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: Емилия Радева Колева Тема на дисерт СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: Емилия Радева Колева Тема на дисертационния труд: Автоматизирана система за оценка на

Подробно

Машинно обучение Лабораторно упражнение 9 Класификация с множество класове. Представяне на невронна мрежа Упражнението демонстрира класификация в множ

Машинно обучение Лабораторно упражнение 9 Класификация с множество класове. Представяне на невронна мрежа Упражнението демонстрира класификация в множ Машинно обучение Лабораторно упражнение 9 Класификация с множество класове. Представяне на невронна мрежа Упражнението демонстрира класификация в множество класове чрез методи логаритмична регресия и невронни

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 6.1 Web-базирана система за проследяване на поръчки Магдалена Андреева, Шенай Наилова We

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 6.1 Web-базирана система за проследяване на поръчки Магдалена Андреева, Шенай Наилова We Web-базирана система за проследяване на поръчки Магдалена Андреева, Шенай Наилова Web-based system for order tracking: The paper focuses on the necessity of developing a system for order tracking for the

Подробно

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЪБНА ПРЕДАВКА ОТ ВОДНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В СРЕДА НА САЕ СИСТЕМА Милчо Ташев Резюме: В настоящата статия са представени получените резултати от изследване в среда на САЕ система една конкретна зъбна

Подробно

Microsoft PowerPoint - Windows2003 Intro.ppt

Microsoft PowerPoint - Windows2003 Intro.ppt Windows2003 Server Въведение Надежда Рускова ruskova@tu-varna.acad.bg Историческо развитие Развитие и влияние на Windows server 2003 VMS VMS OS/2 OS/2 Влияния Netware Netware UNIX UNIX TCP/IP TCP/IP and

Подробно

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в 1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на версиите 1.10 *подредба име, размер в наличност екран

Подробно

?????? ?? ?????? ?? ???? ???????

?????? ?? ?????? ?? ???? ??????? ПРЕХОДЕН МОДУЛ RS- 03/02.7 Общо описание Преходния модул RS- е предназначен за осъществяване на комуникация между централи, производство на и персонален компютър, използвайки интернет мрежата. Работата

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за предоставяне на достъп до специализирана уеб-базирана електронна платформа, позволяваща провеждане на Национално онлайн външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците

Подробно

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx Онлайн актуализация на карти Общи указания онлайн актуализация на картата Тъй като картовите данни остаряват, се актуализират редовно. Съществуват следните възможности за актуализация в мултимедийната

Подробно