РЕЗЮМЕ на хабилитационен труд на гл. ас. д-р Момчил Мирчев за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по специалност 8.2. Изобразит

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕЗЮМЕ на хабилитационен труд на гл. ас. д-р Момчил Мирчев за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по специалност 8.2. Изобразит"

Препис

1 РЕЗЮМЕ на хабилитационен труд на гл. ас. д-р Момчил Мирчев за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по специалност 8.2. Изобразително изкуство, Скулптура за нуждите на катедра Керамика, Национална Художествена Академия, гр. София Хабилитационният труд Скулптура на гл. ас. д-р Момчил Мирчев, разкрива художествено-пластичните методи в сферата на скулптурата и по този начин ефективно допринася за обучението по изобразително изкуство. Разкриват се теоретико-методичните особености и принципи на изобразителния процес по скулптура, като към тези постановки се прилага достатъчно обоснована творческа част. В монографията, могат да бъдат обобщени две основни насоки: творческа / хабилитационна и преподавателска дейност. Творческите си идеи авторът Момчил Мирчев превъплъщава в трайни знакови монументални композиции и успешно овладява скулптурна форма, като използва богатство от техники и материали. По този начин, той достига силна изразителност и свобода на творческата изява, постига високи скулптурни резултати в съвременната пластика в керамика, дърво и бронз. Търси и намира нови теми в абстрактно-асоциативната линия, като по този начин открива различни простори за лична изява, подчинена на творческите му възгледи. През последните години, темите и композициите в творчеството на гл. ас. д-р Момчил Мирчев, се оформят в отделни цикли. Творбите участват в самостоятелни, общи и колективни изложби в България и чужбина. В хабилитационният труд на Момчил Мирчев са представени пет цикъла скулптурно творчество от 2012 до 2018 г. Цикъл Монументална скулптура Работата в дърво е едно взаимно проникване на природни и скулптурни силуети, изграждащи богата пластика от плътни форми, пространства, светлина и сянка. Монументалните скулптурни композиции в материал дърво се открояват с ярък силует и обобщени изчистени форми. Авторът владее пресъздаването на монументалните форми и обеми, гледайки ги от дистанция, 1

2 характеризиращи овладяването на пространството. Творбите му се отличават със знаковост, мащабност и въображение. Авторът представя последните реализирани от него скулптури в дърво като участник в най-актуалните за България скулптурни симпозиуми. Бюст-паметник В портретите си авторът търси образа, като разкрива цялостното пластично решение за облика и духа на портретувания. Той постига дълбок психологизъм в предаване на характерните черти и търсене на прилика в израза и цялостното силно монументално въздействие и пластичност на формата. Цикъл Скулптури от дърво Материалът дърво, осигурява нови и богати възможности в изграждането на сложни композиции, в които движението, обемите и тяхното многообразие, създават усещане за нови възможности и акценти при изграждане на формата за реализирането й. С непрекъснатото търсене и намиране на теми за творческо интерпретиране, се осъществява един задълбочен творчески процес. Релефни обеми и дълбоки пластични вертикални пробиви се отличават и вписват в общата композиция с раздвижена светлосенъчна структура в едни от последните скулптури на автора. Тук той търси изчистването на формата от ненужни детайли в силуетно-обемния пластичен изказ. Архитектурно-скулптурният синтез, както и интериорното ситуиране на творбите в дърво, показват експресивност и геометричен виталитет при тяхното изпълнение. Цикъл Структури, скулптури от керамичен материал Керамиката е изключително директен и стойностен за пресъздаване материал, излъчващ непосредственост. Творецът предава и усеща нейната топлота и естествено излъчване на формата. Творчеството му се отличава с многообразие на идеите, с които ярко демонстрира пластичното си чувство. Творбите на Момчил Мирчев се отличават с абстрактно-асоциативен характер и са отнесени към времето и проблематиката на XXI век. Те привличат зрителят с нестандартните и философски разсъждения, превъплътени през призмата на естетическите и художествените му възгледи. Във всички творби от цикъла той определя границите и овладяването на триизмерното пространство и ритъма на пластично-обемните форми. Вътрешното послание на тези триизмерни структури, залага философското начало на генетиката, вечността и формата в изкуството. 2

3 Цикъл Малка пластика Характерното за този цикъл е търсене на движение, експресия на силует и форма в керамика и бронз. Темите са разнообразни и показват позицията на Момчил Мирчев към съвременните тенденции в скулптурата. Творбите му притежават ясна пластична идея, при която тя се съчетава с въздействието на формата, по този начин образът достига до силна психологическа многоплановост. Интерпретирането на фигуралните композиции има различна трактовка, те имат архитектоничен строеж на тялото и собствено обемно-пластично израстване. Яснота и стабилност на скулптурната форма, искреност и дълбочина при предаване на натурата и психологизъм, към всичко това автора се стреми в творчеството си. С избора на тези теми, определено Момчил Мирчев променя и усъвършенства скулптурния си език. Рисунката се превръща в скулптурна триизмерност в творбите му, така започва да създава абстрактни динамични композиции. Преподавателска дейност и методи на обучението по изобразително изкуство и скулптура във висшите учебни институции. Като обобщава различните подходи, въведени от художествените концепции в изобразителното изкуство и скулптурата, върху основата на анализа, преподавателят допринася и създава ново виждане за художествено-образователния процес. Ето защо, творческия процес на преподавателят се разглежда като личностно качество, обусловено от интегритета на методическата работа и непрекъсващия интерес за иновативност. В катедра Керамика обучението по скулптура като дисциплина е един от необходимите моменти с фундаментално обучение и база за студентите. Друг важен аспект е откриването и насърчаването на индивидуалното начало у студента. В XXI век информационният поток, новите визуални технологии и навлизането на 3D принтирането достигат бързо до студентите, с което се разширяват кръгозора и полето на знание в съвременното изобразително изкуство. Тук е важно мястото на водещият преподавател с неговите насоки, индивидуален пример в работата и лични творчески изяви. Студентите се запознават с пластично-обемните и композиционни принципи при изграждане на скулптурното произведение. Методите на обучение по скулптура, зависят от вида и съдържанието на всеки етап от творческото развитие на студентите. Обуславят се от вида и характера на формираните знания, умения, навици и др. За обучението по скулптура е характерно, че 3

4 освен използването на традиционни и утвърдени, се прилагат и иновативни специфични методи и похвати, които до голяма степен спомагат за пълноценното реализиране на образователните цели и задачи. В хабилитационния труд, авторът акцентира върху: Методи за преподаване по скулптура Иновации и видове иновации в обучение по скулптура Нови аспекти в преподаването интерактивно обучение по скулптура Ролята на преподавателя в учебния процес по скулптура Създаване на студентско портфолио В хабилитационният труд са разгледани иновациите и иновационните методи, които са акценти с водещо значение за художественото образование и образователната система във висшите училища по изобразително изкуство. Създават се условия за високо качество на образованието, което е най-важният елемент в дейността на съвременната образователна система в тази област. Иновационните методи, създават възможност за адаптирането на студентите към новите променящи се художествено-творчески методи за обучаване по скулптура. Чрез тези методи всеки студент избира свой специфичен модел на творческа работа. По този начин се изгражда интерес на студентите към скулптурата, като с това не се налага определен задължителен подход. Основен момент в процеса на усвояване на материала и уменията за изграждане на студентите като творчески личности, са основните принципи на скулптурата, както и нейните изразни средства. Друг съществен актив на монографията, е че тя разкрива теоретико-методични особености на изобразителния процес по скулптура и прилагането към тези постановки на достатъчно обоснована изследователска част. Тя е посветена на иновациите и интерактивното обучение по скулптура нови аспекти в преподаването и ролята на преподавателя в учебния процес. При използването на интерактивните методи се прилагат взаимодействието, обратната връзка, ангажираността на участниците студенти и преподаватели, и търсене на общи решения. Монографията разкрива и възможности за практически действия в сферата на образованието, благодарение на които обучението по скулптура получава нов стимул. Методологията, както и отделните методики, на които са посветени отделни глави от хабилитационния труд, създават възможност за адаптирането на методиките 4

5 към специфичните особености на студентите, обучавани по съответните програми. Последователността на използваните методики дава възможност за оформяне на цялостен интерес при студентите от съответните специалности, като заедно с това се създава определен индивидуален метод на работа с тях. Така всеки студент ще може да избере свой специфичен модел на творчески подход. Важен аспект на приложните методики е това, че те не съществуват изолирано, а могат да бъдат съчетани, както с различни аспекти на обучението, така и с реализирането на собствени проекти на студентите. Функционалните възможности на методиките се базират върху специфичния метод на тяхното прилагане: развитие на сензитивността на студентите обучение в технически подходи развитие на въображението и висока степен на ориентация в творческия процес и избор на самостоятелни решения при творческите задачи Иновационните методи в развитието на изобразителните възможности на студентите по скулптура, могат да бъдат приложени самостоятелно, така че да бъдат използвани като основа за разработване на други пластично-изобразителни методики, имащи специфична насоченост. Идентифицирани и анализирани са същностни черти на творческата дейност на преподавателя по скулптура, като: отлично познаване на материала по скулптура задълбочено познаване на пластичната анатомия при преподаване на лекции стимулиране на творческо мислене у студентите умело водене на лекции въвеждане на иновации в учебния процес прилагане на нова арт методика в учебния процес Светът на XXI век е голяма отворена система от различни нива на развитие във всички направления. Задачата на висшите училища по изобразително изкуство е, да подготвят творци, които да изграждат културни ценности в национален и глобален мащаб. По този начин, се създават условия за развитие и разкриване основите на креативното мислене у студентите. Тогава вече може да се очаква, че иновациите през следващите десетилетия в областта на изобразително изкуство ще обновяват българското общество, култура и образование. 5

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 /

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / 88 55 01; info@swu.bg; www.swu.bg КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА ИЗГРЕВ гр. ПЕЩЕРА УЛИЦА: Д-Р. П. ЦИКАЛОВ 35, ТЕЛЕФОН: 0350/ e- mail: 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМО

ДЕТСКА ГРАДИНА ИЗГРЕВ гр. ПЕЩЕРА УЛИЦА: Д-Р. П. ЦИКАЛОВ 35, ТЕЛЕФОН: 0350/ e- mail: 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМО 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни

Подробно

Извлечение от протокол 19 от заседание на катедра “Рисуване” на 18

Извлечение от протокол 19  от заседание на катедра “Рисуване” на 18 С Т А Н О В И Щ Е от хон. проф. Стоян Петров Домусчиев, катедра Рисуване, НХА за Дисертациония труд на тема: Проблеми на пространството в стенно-монументалната живопис в България в периода 60-те 80-те

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

Портфолио на Миглена Стефанова Димова

Портфолио на   Миглена Стефанова Димова Портфолио на Миглена Стефанова Димова Детски учител гр.божурище ДГ Буратино Съдържание: 1 Общи сведения 2 Автобиография 3 Философия на преподаване 4 Отговорности на учителя 5 Методи на преподаване 6 Бъдещи

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / 14.03. 2011г. Относно: конкурс за получаване на академичната длъжност доцент

Подробно

Microsoft PowerPoint - 02_Gergana Andreeva_FBO [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 02_Gergana Andreeva_FBO [Compatibility Mode] МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Идентифициране на потребностите от квалификация на преподавателите във висшите училища предварителни резултати от проведено анкетно проучване Гергана Андреева Национален

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и

Подробно

ПРОГРАМА ЗА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И СПЕЦИАЛНОСТ ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗ

ПРОГРАМА ЗА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И СПЕЦИАЛНОСТ ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗ ПРОГРАМА ЗА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И СПЕЦИАЛНОСТ ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 1. Специалности от професионално направление

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите,

Подробно

ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ, ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Сравнителни резултати от изследванията на студентското мнение за учебния процес, които се прове

ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ, ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Сравнителни резултати от изследванията на студентското мнение за учебния процес, които се прове ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ, ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Сравнителни резултати от изследванията на студентското мнение за учебния процес, които се провеждат в края на всяка учебна година Запознати ли сте

Подробно

Microsoft PowerPoint - BIP ppt.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - BIP ppt.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ: BG051PO0001-4.3.04-0039 «Дистанционнообучениепобиблиотечно-информационнинауки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Антон Андонов Относно кандидатурата на гл. ас. д-р Рослана Иванова Моравенова за Доцент по професионално направление 8.3 Музикал

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Антон Андонов Относно кандидатурата на гл. ас. д-р Рослана Иванова Моравенова за Доцент по професионално направление 8.3 Музикал РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Антон Андонов Относно кандидатурата на гл. ас. д-р Рослана Иванова Моравенова за Доцент по професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство, научна специалност Хореографска

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО Галина Колева Станева ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж 38 Заемана длъжност Учебни дейности Галина Колева Станева Висше образование - Бакалавър

Подробно

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучение

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучение АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучението по дисциплината е огласено в раздел Анотация в учебната

Подробно

1 РЕЦЕНЗИЯ От Проф. Георги Костов Георгиев По конкурса за заемане академичната длъжност доцент по хармония в катедра Теория на музиката при ТКДФ на НМ

1 РЕЦЕНЗИЯ От Проф. Георги Костов Георгиев По конкурса за заемане академичната длъжност доцент по хармония в катедра Теория на музиката при ТКДФ на НМ 1 РЕЦЕНЗИЯ От Проф. Георги Костов Георгиев По конкурса за заемане академичната длъжност доцент по хармония в катедра Теория на музиката при ТКДФ на НМА Проф.П.Владигеров, обявен в Държавен вестник от 13.09.2016

Подробно

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образователни направления в три части за учебната година Индивидуални

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност Област на висшето образование: 3. Социални,

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. Цветан Цветанов Илиев научно направление 05.08.04. Изкуствознание и изобразително изкуство (графичен дизайн) Относно: КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ,,ДОЦЕНТ в професионално направление

Подробно

Рецензия

Рецензия Рецензия за представения труд на Анна Цоловска във връзка с конкурса за доцент по скулптура и художествени конструкции от проф. Емил Мирчев Представени са няколко серии от работи в различни посоки на търсения

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ за дисертацията на тема : Мястото на българската религиозна народна песен в учебния процес на докторанта Цветелина Велева за присъждане на об

РЕЦЕНЗИЯ за дисертацията на тема : Мястото на българската религиозна народна песен в учебния процес на докторанта Цветелина Велева за присъждане на об РЕЦЕНЗИЯ за дисертацията на тема : Мястото на българската религиозна народна песен в учебния процес на докторанта Цветелина Велева за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално

Подробно

П Л А Н

П Л А Н ДЕТСКА ГРАДИНА 20 ВЕСЕЛИ ОЧИЧКИ 6300 гр.хасково, ул. Филип Тотю 4, тел 038/624 971 E- mail veseliochichki_20@abv.bg УТВЪРДИЛ: Д.Нейкова Директор ДГ 20 П Л А Н ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ДГ 20 Весели очички

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО Златка Панайотова Маджарова Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж Заемана длъжност Учебни дейности Златка Панайотова Маджарова Висше, II Клас квалификация Българска

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Галина Пенчева Младенова, УНСС, катедра Маркетинг и стратегическо планиране, професор по ПН 3.8. Икономика, научна специалност

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Галина Пенчева Младенова, УНСС, катедра Маркетинг и стратегическо планиране, професор по ПН 3.8. Икономика, научна специалност СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Галина Пенчева Младенова, УНСС, катедра Маркетинг и стратегическо планиране, професор по ПН 3.8. Икономика, научна специалност Маркетинг върху научни трудове за участие в конкурс

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Е

По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Е По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Европейският потребителски център България ОРГАНИЗИРАТ

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ

РЕЦЕНЗИЯ РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор", професионално направление 1.2 Педагогика, научна специалност: 1.3 Педагогика на обучението по... (методика на обучението

Подробно