Ръководство за допълнителни функции MFC-8510DN MFC-8520DN Не всички модели се предлагат във всички страни. Вариант 0 BUL

Размер: px
Започни от страница:

Download "Ръководство за допълнителни функции MFC-8510DN MFC-8520DN Не всички модели се предлагат във всички страни. Вариант 0 BUL"

Препис

1 Ръководство за допълнителни функции MFC-8510DN MFC-8520DN Не всички модели се предлагат във всички страни. Вариант 0 BUL

2 Ръководство на потребителя и къде да го намерим? Кое ръководство? Какво има в него? Къде е то? Ръководство за безопасност Ръководство за бързо инсталиране Основно Ръководство за потребителя Ръководство за допълнителни функции Ръководство за потребителя на софтуера Ръководство за мрежовия потребител Прочете първо това ръководство. Моля, прочетете Инструкции за безопасност, преди да монтирате устройството си. Направете справка в настоящото ръководство във връзка с търговските марки и законовите ограничения. Следвайте инструкциите за монтаж на устройството и инсталиране на драйверите и софтуера за операционната система, и за типа връзка, която използвате. Научете основните операции Факс, Копиране, Сканиране и Директен печат, и как се сменят консумативите. Вижте съветите за отстраняване на неизправности. Научете по-разширени операции: факс, копиране, функции за сигурност, отпечатване на справки и извършване на рутинно обслужване. Следвайте тези инструкции за Печат, Сканиране, Мрежово сканиране, Дистанционна настройка, PC-Fax и работа с допълнителната помощна програма ControlCenter от Brother. Настоящото ръководство предлага полезна информация за настройки на жични и безжични мрежи, и настройки за сигурност с помощта на устройството Brother. Можете да намерите и информация за поддържани протоколи за вашето устройство и подробни съвети за отстраняване на неизправности. Печатно / в кашона Печатно / в кашона Печатно / в кашона За Чешка република, Република България, Република Унгария, Република Полша, Румъния, Словашка република : PDF файл / CD-ROM с документация / във факса PDF файл / CD-ROM с документация / в кашона PDF файл / CD-ROM с документация / в кашона PDF файл / CD-ROM с документация / в кашона i

3 Кое ръководство? Какво има в него? Къде е то? Ръководство за печат през Google Cloud Настоящото ръководство предоставя подробности за конфигурирането на устройството Brother към Google акаунт и използването на услугите Google Cloud Print за печат по Интернет от устройства, които използват Gmail за мобилни приложения, GOOGLE DOCS за мобилни приложения и приложения за ОС Chrome. PDF файл / Brother Solutions Center 1 1 Посетете ни на ii

4 Съдържание 1 Обща настройка 1 Запазване в паметта...1 Автоматично преминаване към лятно часово време...1 Функции, свързани с екологията...2 Пестене на тонер...2 Време на бездействие (Sleep)...2 Режим на дълбоко заспиване...2 Функция за тих режим...3 Тих режим...3 Контраст на екрана...3 Таймер за режимите Функции за сигурност 5 Secure Function Lock Задаване на паролата за администратора...6 Промяна на паролата за администратора...6 Задаване на режим обществен потребител...7 Задаване на ограничени потребители...7 Включване/изключване на заключващата функция за безопасност...8 Превключване между потребители...8 Заключване на настройка...9 Настройване на паролата...10 Промяна на паролата за заключване на настройка...10 Включване/изключване на Заключване на настройка...11 Ограничено набиране...11 Ограничаване на цифровата клавиатура...11 Ограничаване на набирането с едно натискане...12 Ограничаване на бързо набиране...12 Ограничение на LDAP сървър Изпращане на факс 13 Допълнителни опции за изпращане...13 Промяна на оформлението на двустранен факс (MFC-8520DN)...13 Изпращане на факсове с помощта на няколко настройки...13 Контраст...14 Промяна на резолюция...14 Допълнителни операции на изпращане...15 Ръчно изпращане на факс...15 Двустранен достъп...15 Разпращане...16 Предаване в реално време...17 Режим Чужбина...18 Отложен факс...18 Отложено пакетно предаване...19 Проверка и отмяна на чакащи заявки...19 Електронна титулна страница...20 Дисплей на получателя...22 iii

5 Преглед на Поискване...23 Предаване при поискване Получаване на факс 25 Опции за дистанционно управление на факса...25 Препращане на факс...25 Съхранение на факсове...25 Промяна на опциите за дистанционно управление на факса...26 Дистанционно възстановяване...27 Дистанционни команди за факса...30 Допълнителни операции по получаване...31 Отпечатване на редуциран входящ факс...31 Двустранен (2-странен) печат в режим ФАКС...31 Задаване на щампа за получен факс...32 Задаване на плътността на печат...32 Отпечатване на факс от паметта...32 Приемане при липса на хартия...33 Преглед на Поискване...33 Получаване при поискване...33 Спиране на свързването Набиране и съхранение на номера 35 Допълнителни операции за набиране...35 Комбиниране на номера за бързо набиране...35 Още начини за съхраняване на номера...35 Задаване на групи за разпращане...35 Промяна на номера на групи...41 Изтриване на номера на групи Отпечатване на справки 46 Справки за факсове...46 Отчет за потвърждаване на предаването...46 Факс отчет (справка за операциите)...46 Справки...47 Как се печата справка Копиране 48 Настройки на копиране...48 Спиране на копирането...48 Уголемяване или намаляване на копирано изображение...48 Използване на бутона Options (Опции)...50 Сортиране на копия...51 Подобряване на качеството на копиране...52 Регулиране на яркост и контраст...53 Получаване N в 1 копия (оформление на страницата)...54 Копиране на лична карта 2 в Избор на тава...56 iv

6 Двустранно (двустранно) копиране...57 Двустранно копиране (обръщане по надлъжен ръб)...57 Разширено двустранно копиране (обръщане по напречен ръб)...58 A Рутинно техническо обслужване 60 Почистване и проверка на устройството...60 Проверка на броячите на страници...61 Проверка на оставащия живот на частите...61 Подмяна на части, подлежащи на периодично обслужване...62 Опаковане и транспортиране на устройството...63 B Опции 66 Допълнителна тава за хартия (LT-5400)...66 Платка с памет...66 Видове SO-DIMM...66 Инсталиране на допълнителна памет...67 C Речник 69 D Индекс 73 v

7 1 Обща настройка 1 Запазване в паметта 1 Настройките на менюто се съхраняват трайно и в случай на прекъсване на електрозахранването няма да се изгубят. Временните настройки (например контраст, международен режим) ще се изгубят. Освен това, по време не прекъсване на електрозахранването устройството запазва датата и часа, и програмираните в таймера на факса заявки (напр. Отложен факс) за до 60 часа. Останалите факс заявки в паметта на устройството няма да се загубят. Автоматично преминаване към лятно часово време 1 Можете да настроите устройството автоматично да преминава към лятно часово време. То ще се настрои с един час напред през пролетта и един час назад през есента. a Натиснете Menu (Меню), 0, 2, 2. b Натиснете a или b, за да изберете Вкл. или Изкл.. c Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). 1 1

8 Глава 1 Функции, свързани с екологията 1 Пестене на тонер 1 С помощта на тази функция можете да пестите тонер. Когато настроите пестене на тонер на Вкл., разпечатките изглеждат по-бледи. Настройката по подразбиране е Изкл.. a Натиснете Menu (Меню), 1, 4, 1. b Натиснете a или b, за да изберете Вкл. или Изкл.. c Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). Забележка Ние не препоръчваме да използвате икономичен режим за спестяване на тонер при разпечатване на снимки или изображения в сиви полутонове. Време на бездействие (Sleep) 1 Настройката на режим на почивка може да намали разхода на електроенергия. Когато устройството е в режим на почивка (режим Икономия на електроенергия), той се държи така, като че ли е изключен. Устройството се активира и започва да печата, когато получи заявка за печат. Можете да изберете колко време устройството да е неактивно, преди да премине в режим на почивка. Когато устройството получава факс или заявка за печат, таймерът се нулира. Настройката по подразбиране е 3 минути. Когато устройството е в режим Почивка, на LCD дисплея се вижда надпис Почивка. a Натиснете Menu (Меню), 1, 4, 2. b Въведете времетраенето (0-90 минути), след което неактивното устройство да преминава в режим Почивка. c Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). Режим на дълбоко заспиване 1 Ако устройството е в режим Sleep и не получава заявки през определен период от време, устройството автоматично преминава в режим Deep Sleep и на LCD дисплея се вижда Енергоспест.. Режим Deep Sleep използва по-малко енергия, отколкото режим Sleep. Устройството се активира, когато получи факс или заявка за печат. 2

9 Обща настройка Функция за тих режим1 Тих режим 1 Настройката за тих режим може да намали шума, докато се печата. Когато е включен тих режим Включен, скоростта на печатане се забавя. Настройката по подразбиране е Изключен. a Натиснете Menu (Меню), 1, 5. b Натиснете a или b, за да изберете Включен или Изключен. c Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). Контраст на екрана 1 Можете да промените контраста, за да осветлите или затъмните екрана. a Натиснете Menu (Меню), 1, 7. b Натиснете c, за да потъмните екрана. Или натиснете d, за да осветлите екрана. c Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). 1 3

10 Глава 1 Таймер за режимите 1 Устройството има три бутон за режим на контролния панел: FAX (Факс), SCAN (Сканиране) и COPY (Копиране). Можете да зададете колко време след последното сканиране или копиране устройството да се връща в режим ФАКС. Ако изберете Изкл., устройството ще остане в последния използван режим. Тази настройка задава часа, в който устройството ще премине от регистриран потребител към обществен режим при използване на заключващата функция за безопасност. (Вижте Превключване между потребители uu стр. 8.) a Натиснете Menu (Меню), 1, 1. b Натиснете a или b, за да изберете 0 Сек., 30 Сек., 1 Мин, 2 Мин., 5 Мин. или Изкл.. c Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). 4

11 2 Функции за сигурност 2 Secure Function Lock 2.02 Заключващата функция за безопасност дава възможност да ограничите публичния достъп до следните функции на устройството: Факс Tx Факс Rx Копиране Сканирай USB Директ Печат 1 Page Limit (Ограничение за страниците) 2 1 Печатът включва заявки за печат чрез Google 2 Cloud Print. Ограничението за страниците се конфигурира с помощта на Уеб-базирано управление. Освен това, тази функция пречи на потребителите да променят настройките по подразбиране на устройството, като ограничава достъпа до настройките на менюто, определени от потребителя. Преди използването на функциите за безопасност, трябва първо да въведете парола на администратор. Достъпът до ограничените операции може да бъде разрешен чрез създаването на ограничен потребител. Ограничените потребители трябва да въведат парола, за да използват устройството. Внимателно запишете вашата парола. Ако сте я забравили, вие ще трябва да нулирате запаметената парола в устройството. За информация за това как да нулирате паролата се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на Brother. Забележка Заключващата функция за безопасност може да бъде настроена ръчно от контролния панел, чрез Уеббазираното управление или BRAdmin Professional 3 (само за Windows ). Ние препоръчваме да се използва Уеббазираното управление или BRAdmin Professional 3 (само за Windows ) за конфигуриране на тази функция. (uu Ръководство за мрежовия потребител) Само администраторите могат да задават ограничения и правят промени за всеки потребител. Когато заключващата функция за безопасност е включена, можете да използвате само 1.Контраст, 6.Поискване TX и 7.Загл. страница под 2.Настр. изпр. в меню на факса. Ако факс Tx е забранена, не можете да използвате никоя от функциите от менюто на факса. Получаване при поискване се разрешава само когато факс Tx и факс Rx са разрешени. 2 5

12 Глава 2 Задаване на паролата за администратора 2 Паролата, която задавате в следващите стъпки, е за администратора. Тази парола се използва за задаване на потребителите и за включване или изключване на заключващата функция за безопасност. (Вижте Задаване на ограничени потребители uu стр. 7 и Включване/изключване на заключващата функция за безопасност uu стр. 8.) a Натиснете Menu (Меню), 1, 8, 1. b Въведете четирицифрено число за паролата, като използвате числата от 0 до 9. c Въведете отново паролата, когато на екрана се появи Потвърди:. Промяна на паролата за администратора 2 a Натиснете Menu (Меню), 1, 8, 1. b Натиснете a или b, за да изберете Сложи парола. c Въведете регистрираната четирицифрена парола. d Въведете четирицифрено число за новата парола. e Ако на екрана се появи Потвърди:, въведете отново новата парола. f Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). d Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). 6

13 Функции за сигурност Задаване на режим обществен потребител 2 Режим обществен потребител ограничава функциите, които са достъпни за обществени потребители. За обществените потребители не е необходимо да въвеждат парола за достъп до функциите, предоставяни от тази настройка. Можете да зададете един обществен потребител. a Натиснете Menu (Меню), 1, 8, 1. b Натиснете a или b, за да изберете ИД настройка. c Въведете парола на администратор. d Натиснете a или b, за да изберете Обществен. e Натиснете a или b, за да изберете Разреши или Забрани за Факс Tx. След като сте настроили Факс Tx, повторете тази стъпка за Факс Rx, Копиране, Сканирай, USB Директ и Печат. Когато на LCD дисплея се появи Излез, натиснете OK (ОК). f Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). Задаване на ограничени потребители 2 Можете да настройвате потребители с парола и да ограничавате функциите, които са налични за тях. Чрез Уеббазираното управление можете да зададете повече допълнителни ограничения, като например брой страници или име за вход за компютър. (uu Ръководство за мрежовия потребител) Можете да задавате до 25 ограничени потребители. a Натиснете Menu (Меню), 1, 8, 1. b Натиснете a или b, за да изберете ИД настройка. c Въведете парола на администратор. d Натиснете a или b, за да изберете Потреб.XX. e Използвайте числовите бутони, за да въведете потребителското име. (uu Основно Ръководство за потребителя: Въвеждане на текст) f Въведете четири-цифрена парола за потребителя. g Натиснете a или b, за да изберете Разреши или Забрани за Факс Tx. След като сте настроили Факс Tx, повторете тази стъпка за Факс Rx, Копиране, Сканирай, USB Директ и Печат. Когато на LCD дисплея се появи Излез, натиснете OK (ОК). h Повторете стъпки d до g при въвеждането на всеки допълнителен потребител и парола. 2 7

14 Глава 2 i Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). Забележка Не можете да въвеждате едно и също име за различни потребители. Включване/изключване на заключващата функция за безопасност 2 Ако въведете погрешна парола, дисплеят ще покаже Грешна парола. Въведете повторно правилната парола. Включване на заключващата функция за безопасност a Натиснете Menu (Меню), 1, 8, 1. b Натиснете a или b, за да изберете Закл.Изкл.iВкл.. c Въведете четирицифрената администраторска парола. Изключване на заключващата функция за безопасност a Натиснете Menu (Меню), 1, 8, 1. b Натиснете a или b, за да изберете Закл.Вкл.iИзкл.. c Въведете четирицифрената администраторска парола. Превключване между потребители 2 Тази настройка дава възможност да превключвате между регистрирани ограничени потребители или режим обществен потребител, когато заключващата функция за безопасност е включена. Смяна към режим ограничен потребител a Задръжте Shift (Смяна) и натиснете Secure Print (Сигурен печат). b Натиснете a или b, за да изберете идентификация. c Въведете четирицифрената парола. Забележка Ако текущата идентификация няма достъп до функцията, която искате да използвате, на LCD дисплея ще се появи Забранен достъп, а след това устройството ще поиска да потвърдите името си. Ако ви се позволява достъп до тази функция, натиснете a или b, за да изберете вашето име и да въведете четирицифрена парола. Ако вашата потребителска идентификация има ограничение за страници и вие вече сте достигнали максималния брой страници, на LCD дисплея ще се вижда Надвишен лимит, когато печатате данни. Помолете администратора да провери вашите настройки на защитната блокировка. 8

15 Функции за сигурност Смяна към режим Обществен режим След като ограничен потребител приключи с използването на устройството, то ще се върне към обществената настройка в рамките на същото време, като зададеното за таймер за режимите (Menu (Меню), 1, 1). (Вижте Таймер за режимите uu стр. 4.) Можете също да излезете от режим ограничен потребител чрез натискане на бутона за текущия режим, в който сте. След това дисплеят ще ви попита Отиди на Общест?. Натиснете 1, за да изберете 1.Да. Забележка Ако функцията, която искате да използвате, е ограничена за всички потребители, на LCD дисплея ще се появи Недостъпен, устройството ще се върне в режим на готовност и вие няма да имате достъп до функцията, която искате да използвате. Помолете администратора да провери вашите настройки на защитната блокировка. Заключване на настройка 2 Заключването на настройка позволява да зададете парола, за да попречите на други хора случайно да променят настройките на устройството. Внимателно запишете вашата парола. Ако сте я забравили, вие ще трябва да нулирате запаметените пароли в устройството. Моля, обърнете се към администратора или към центъра за обслужване на клиенти на Brother. Докато заключването на настройка е Вкл., не можете да променяте настройките без парола. Можете да променяте само следните настройки за изпращане на факс, които са в меню ФАКС (Menu (Меню), 2, 2). Контраст Резолюция на факс Отложен факс Предаване в реално време Изпращане при свързване Режим Чужбина Настройките на устройството не могат да се променят с помощта на Отдалечено Конфигуриране, докато Заключване на настройка е Вкл.. 2 9

16 Глава 2 Настройване на паролата 2 a Натиснете Menu (Меню), 1, 8, 2. b Въведете четирицифрено число за паролата, като използвате числата от 0 до 9. c Въведете отново паролата си, когато на екрана се появи Потвърди:. d Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). Промяна на паролата за заключване на настройка 2 a Натиснете Menu (Меню), 1, 8, 2. b Натиснете a или b, за да изберете Сложи парола. c Въведете текущата си четирицифрена парола. d Въведете четирицифрено число за новата парола. e Въведете повторно новата парола, когато на екрана се появи Потвърди:. f Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). 10

17 Функции за сигурност Включване/изключване на Заключване на настройка 2 При въвеждане на грешна парола, докато следвате указанията по-долу, на екрана ще се появи Грешна парола. Въведете повторно правилната парола. Включване на Заключване на настройка a Натиснете Menu (Меню), 1, 8, 2. b Натиснете a или b, за да изберете Вкл.. c Въведете четирицифрената парола. d Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). Изключване на Заключване на настройка a Натиснете Menu (Меню), 1, 8, 2. b Въведете четирицифрената парола. Натиснете два пъти OK (ОК). c Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). Ограничено набиране2 Тази функция пречи на потребителите да изпращат факсове по грешка или да набират грешни номера. Можете да настроите устройството да ограничава набирането, когато използвате клавиатурата, набиране с един бутон, скоростното набиране или LDAP търсене 1. Ако изберете Изкл., устройството няма да ограничава метода за набиране. Ако изберете Въведи # двукр, устройството ще ви напомни да въведете повторно номера и след това, ако наберете повторно и правилно същия номер, устройството ще започне набиране. Ако въведете повторно погрешен номер, дисплеят ще покаже съобщение за грешка. Ако изберете Вкл., устройството ще ограничи всяко изпращане на факсове и изходящи повиквания за този начин на набиране. 1 LDAP може да се изтегли като файл от Brother Solutions Center на адрес: Ограничаване на цифровата клавиатура 2 2 a Натиснете Menu (Меню), 2, 6, 1. b Натиснете a или b, за да изберете Вкл., Изкл. или Въведи # двукр. c Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). 11

18 Глава 2 Ограничаване на набирането с едно натискане 2 a Натиснете Menu (Меню), 2, 6, 2. b Натиснете a или b, за да изберете Вкл., Изкл. или Въведи # двукр. c Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). Ограничаване на бързо набиране 2 a Натиснете Menu (Меню), 2, 6, 3. b Натиснете a или b, за да изберете Вкл., Изкл. или Въведи # двукр. c Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). Ограничение на LDAP сървър 2 (Функцията LDAP може да се изтегли като файл.) a Натиснете Menu (Меню), 2, 6, 4. b Натиснете a или b, за да изберете Вкл., Изкл. или Въведи # двукр. c Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). Забележка Функцията Ограничаване на набирането няма да работи, ако използвате външната телефонна слушалка. Устройството не може да ограничи набирането, когато използвате бутона Redial/Pause (Повторно набиране/пауза). Ако сте избрали Вкл. или Въведи # двукр, вие не можете да използвате функцията разпращане и не можете да комбинирате номера за бързо набиране при набиране. 12

19 3 Изпращане на факс 3 Допълнителни опции за изпращане 3 Напречен ръб Портрет Пейзаж Промяна на оформлението на двустранен факс (MFC-8520DN) 3 Трябва да изберете формат за двустранно сканиране, преди да изпратите двустранен факс. Форматът, който избирате, ще зависи от оформлението на вашия двустранен документ. a Натиснете Menu (Меню), 1, 9, 3. b Направете едно от следните неща: Ако документът ви е обърнат по надлъжния ръб, натиснете a или b, за да изберете Дълъг ръб. Надлъжен ръб Портрет Пейзаж Ако документът ви е обърнат по напречния ръб, натиснете a или b, за да изберете Къс ръб. c Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). Изпращане на факсове с помощта на няколко настройки 3 Преди изпращането на факс можете да промените всяка комбинация от тези настройки: контраст, резолюция, международен режим, таймер за отложен факс, трансмисия за свързване, трансмисия в реално време или настройки на заглавната страница. a Уверете се, че сте в режим ФАКС. След приемането на всяка от настройките, LCD издава съобщение дали желаете да въведете още настройки. 22.Настр. изпр. Следващ? a 1.Да b 2.Не Избери ab или OK b Направете едно от следните неща: За да промените още настройки, натиснете 1. LCD се връща към менюто Настр. изпр. и вие можете да промените друга настройка. Ако сте приключили с промяната на настройките, натиснете 2 и преминете към следващата стъпка за изпращане на факса. 3 13

20 Глава 3 Контраст 3 При повечето документи настройката по подразбиране Авто дава най-добри резултати. Авто избира автоматично подходящия за вашия документ контраст. Ако документът ви е твърде светъл или тъмен, промяната на контраста може да подобри качеството на факса. Използвайте Тъмен, за да направите изпращания документ по-светъл. Използвайте Светъл, за да направите изпращания документ по-тъмен. a Уверете се, че сте в режим ФАКС. b Заредете документа. c Натиснете Menu (Меню), 2, 2, 1. d Натиснете a или b, за да изберете Авто, Светъл или Тъмен. Забележка Дори ако изберете Светъл или Тъмен, устройството ще изпрати факса като използва Авто настройката, ако изберете Снимка като резолюция на факса. Промяна на резолюция 3 Качеството на факса може да бъде подобрено чрез промяна на резолюцията на факса. Резолюцията може да бъде променяна за всеки следващ факс или за всички факсове. За да промените настройката за резолюция на факса по подразбиране 3 a Уверете се, че сте в режим ФАКС. b Натиснете Menu (Меню), 2, 2, 2. c Натиснете a или b, за да изберете Стандартно, Фино, Супер фино или Снимка. Забележка Можете да избирате измежду четири различни настройки. Стандартно: Подходяща за повечето печатни документи. Фино: Подходяща за малка разпечатка, а изпращането се осъществява малко по-бавно, отколкото при стандартната разделителна способност. Супер фино: Подходяща за малка разпечатка или графични изображения, а изпращането се осъществява малко по-бавно, отколкото при фината резолюция. Снимка: Използва се, когато документът съдържа различни нюанси на сивото или е снимка. Времето за изпращане при тази настройка е найголямо. 14

21 Изпращане на факс Допълнителни операции на изпращане 3 Ръчно изпращане на факс 3 Ръчно предаване 3 Ръчното предаване ви позволява да чувате набирането, позвъняването и сигналите за получаване на факс при изпращане на факс. a Уверете се, че сте в режим ФАКС. b Заредете документа. c Вдигнете слушалката на външен телефон и проверете за тон за набиране. d Изберете номера на факса с помощта на външния телефон. e Когато чуете сигнала на факса, натиснете Start (Старт). Ако използвате стъклото на скенера, натиснете 1, за да изпратите факс. f Оставете слушалката на външния телефон. Двустранен достъп 3 Можете да набирате номер и да започнете да сканирате факса в паметта - дори когато устройството изпраща факсове от паметта, получава факсове или разпечатва данни от компютър. Дисплеят показва новия номер на заявката. Броят страници, които можете да сканирате в паметта, може да варира в зависимост от данните, които са разпечатани върху тях. Забележка Ако получите съобщение Няма памет, докато сканирате първата страница на факса, натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез), за да отмените сканирането. Ако получите съобщение Няма памет, докато сканирате следващата страница, можете да натиснете Start (Старт), за да изпратите сканираните до този момент страници, или натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез), за да отмените операцията. 3 15

22 Глава 3 Разпращане 3 Разпращането позволява да изпратите едно и също факс съобщение до повече от един номер на факс. Можете да включите групи, набиране с едно натискане, скоростно набиране и до 50 ръчно набрани номера в едно и също разпращане. Можете да разпращате до 366 различни номера. Това зависи от броя Групи, кодове за достъп или номера на кредитни карти, които сте запазили, и от броя отложени или съхранени в паметта факсове. Преди започнете разпращането 3 Номерата с едно натискане и скоростно набиране трябва да се съхранят в паметта на устройството, преди да се използват за разпращане. (uu Основно Ръководство за потребителя: Съхраняване на номера за набиране с един бутон и Съхраняване на номера за скоростно набиране) Номерата на група трябва да се съхранят в паметта на устройството, преди да се използват за разпращане. Номерата на група включват много съхранени по-рано номера с едно натискане и скоростно набиране за по-лесно набиране. (Вижте Задаване на групи за разпращане uu стр. 35.) Как се разпраща факс 3 Забележка Използвайте (Адресна книга) за полесно избиране на номера. a Уверете се, че сте в режим ФАКС. b Заредете документа. c Въведете номер. Можете също така да използвате номер с едно набиране, номер за скоростно набиране, номер на група или ръчно въведен от клавиатурата за набиране номер. (uu Основно Ръководство за потребителя: Начин на набиране) d Повтаряйте стъпка c, докато въведете всички номера на факсове, на които искате да разпратите документа. e Натиснете Start (Старт). След приключване на разпращането, устройството ще разпечата доклад за разпространение, за да ви уведоми за резултатите. Забележка Профилът на сканиране на номера за набиране с един бутон, номера за скоростно набиране или номера на групата, който сте избрали първо, ще се приложи при разпращането. 16

23 Изпращане на факс Прекратяване разпращане в процес3 По време на разпращането можете да отмените текущо изпращания факс или цялото заявка за разпространение. a Натиснете Menu (Меню), 2, 7. На LCD дисплея ще се появи номера на заявката за разпространение, следван от номера на факса или името, което се набира (например, # ) и номера на заявката за разпространение (например, Разпращане#001). 27.Оставащи зад. a # b Разпращане#001 Избери ab или OK b Натиснете a или b, за да изберете едно от посочените неща: Изберете номера на факса, който се набира, и натиснете OK (ОК). Изберете номера на заявката за разпространение и натиснете OK (ОК). 27.Оставащи зад. Разпращане#001 a 1.Изчисти b 2.Излез Избери ab или OK c Натиснете 1, за да отмените номера на факса или номера на заявката за разпространение, които избрахте в точка b, или натиснете 2, за да излезете, без да отменяте. Ако изберете само отмяна на изпращания в момента факс в стъпка b, устройството ще ви попита дали желаете да отмените заявката за разпространение. Натиснете 1, за да изтриете цялата заявка за разпространение или 2, за да излезете. d Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). Предаване в реално време 3 Когато изпращате факс, устройството сканира документа в паметта, преди да бъде изпратен. След това, когато телефонната линия се освободи, устройството ще започне да набира и да изпраща. Понякога е възможно да поискате да изпратите важни документи незабавно, без да чакате предаване от паметта. Можете да настроите Реално времетх на Вкл. за всички документи или Следващ Fax:Вкл. само за следващия факс. Забележка Ако паметта е пълна и вие изпращате факс от ADF, устройството ще изпрати документа в реално време (дори ако Изпращане в реално време е изключена ). Ако паметта е пълна, не могат да бъдат изпращани факсове от стъклото на скенера, докато не се изтрие нещо от паметта. При предаване в реално време, функцията автоматично повторно набиране не е активна, когато се използва стъклото на скенера. Изпращане в реално време на всички факсове 3 a Уверете се, че сте в режим ФАКС. b Натиснете Menu (Меню), 2, 2, 5. c Натиснете a или b, за да изберете Вкл

24 Глава 3 Изпращане в реално време само на следващ факс 3 a Уверете се, че сте в режим ФАКС. b Натиснете Menu (Меню), 2, 2, 5. c Натиснете a или b, за да изберете Следващ Fax:Вкл.. Неизпращане в реално време само на следващ факс 3 a Уверете се, че сте в режим ФАКС. b Натиснете Menu (Меню), 2, 2, 5. c Натиснете a или b, за да изберете Следващ Fax:Изкл. Отложен факс 3 Можете да съхранявате до 50 факса в паметта, които да се изпратят в рамките на двадесет и четири часа. a Уверете се, че сте в режим ФАКС. b Заредете документа. c Натиснете Menu (Меню), 2, 2, 3. d Въведете часа, когато искате факсът да бъде изпратен в 24-часов формат. Забележка Броят страници, които можете да сканирате в паметта, зависи от количеството данни, разпечатани на всяка страница. Режим Чужбина 3 Ако имате затруднения с изпращането на факс в чужбина поради лоша връзка, включването на режима за чужбина може да помогне. Това е временна настройка и ще бъде активна само за вашия следващ факс. a Уверете се, че сте в режим ФАКС. b Заредете документа. c Натиснете Menu (Меню), 2, 2, 8. d Натиснете a или b, за да изберете Вкл. или Изкл.. 18

25 Изпращане на факс Отложено пакетно предаване 3 Преди да изпрати отложените факсове, вашето устройство ще ви позволи да спестите време, като сортира всички факсове в паметта по местоназначение и планирано време. Всички отложени факсове, които са планирани да бъдат изпратени по едно и също време на един и същ номер на факс, ще бъдат изпратени като един факс, за да се спести времето за изпращане. a Уверете се, че сте в режим ФАКС. b Натиснете Menu (Меню), 2, 2, 4. c Натиснете a или b, за да изберете Вкл. или Изкл.. d Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). Проверка и отмяна на чакащи заявки 3 Проверете кои заявки са все още в паметта и чакат да бъдат изпратени. Ако няма заявки, дисплеят ще покаже Няма други зад.. Можете да отмените факс задачата, която е съхранена в паметта и чака да бъде изпратена. a Натиснете Menu (Меню), 2, 7. Ще видите броя на очакващите изпращане заявки. b Натиснете a или b за преглеждане на изчакващите заявки, а след това изберете заявката, която искате да отмените. c Направете едно от следните неща: Натиснете 1, за да отмените изчакващата заявка. Натиснете 2, за да излезете без отмяна на заявката. d След като приключите, натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). 3 19

26 Глава 3 Електронна титулна страница 3 Тази функция няма да работи, освен ако не сте програмирали идентификация на станцията. (uu Ръководство за бързо инсталиране) Можете автоматично да изпращате титулна страница с всеки факс. Заглавната страница включва идентификация на станцията, коментар и името, съхранени в паметта за набиране с един бутон или скоростно набиране. Избирайки Следващ Fax:Вкл., можете да покажете и броя страници на титулната страница. Можете да изберете един от следните предварително зададени коментари. 1.Без коментар 2.Моля обади се 3.Спешно 4.Поверително Вместо да използвате някой от предварително зададените коментари, можете да въведете две лични съобщения с дължина до 27 символа. (Вижте Създаване на ваши собствени коментари uu стр. 20.) 5.(Определено от потребителя) 6.(Определено от потребителя) Създаване на ваши собствени коментари 3 Имате възможност да създадете два ваши собствени коментара. a Уверете се, че сте в режим ФАКС. b Натиснете Menu (Меню), 2, 2, 7, 2. c Натиснете a или b, за да изберете 5. или6., за да запишете вашия коментар. d Въведете вашия коментар, като използвате цифровата клавиатура. (uu Основно Ръководство за потребителя: Въвеждане на текст) 20

27 Изпращане на факс Изпращане на титулна страница за следващия факс 3 Ако желаете да изпратите титулна страница само за следващия факс, за да се отпечата броя изпращани страници на титулната страница, устройството ще поиска да въведете техния брой. a Уверете се, че сте в режим ФАКС. b Заредете документа. c Натиснете Menu (Меню), 2, 2, 7, 1. d Натиснете a или b, за да изберете Следващ Fax:Вкл. (или Следващ Fax:Изкл). e Натиснете a или b, за да изберете коментар. f Въведете две цифри, за да се изобрази броят изпращани страници. Например, въведете 0, 2 за 2 страници или 0, 0, за да оставите броя на страниците празен. Ако направите грешка, натиснете d или Clear (Изчисти), за да се върнете обратно и да въведете отново броя на страниците. Изпращане на титулна страница за всички факсове 3 Имате възможност да настроите устройството да изпраща титулна страница при всяко изпращане на факс. a Уверете се, че сте в режим ФАКС. b Натиснете Menu (Меню), 2, 2, 7, 1. c Натиснете a или b, за да изберете Вкл. (или Изкл.). d Натиснете a или b, за да изберете коментар. Използване на разпечатана титулна страница 3 Ако желаете да използвате разпечатана титулна страница, на която да пишете, можете да разпечатате примерна страница и да я поставите във вашия факс. a Уверете се, че сте в режим ФАКС. b Натиснете Menu (Меню), 2, 2, 7, 1. c Натиснете a или b, за да изберете Образец за печат. d Натиснете Start (Старт). e След като устройството разпечата копие от вашата титулна страница, натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). 3 21

28 Глава 3 Дисплей на получателя 3 Устройството показва записаната във вашата адресна книга информация или номера, който сте избрали за изпращане на факс. Можете да настроите устройството да скрива информацията за получателя на LCD дисплея. a Уверете се, че сте в режим ФАКС. b Натиснете Menu (Меню), 2, 2, 9. c Натиснете a или b, за да изберете Скрит или Дисплей. d Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). 22

29 Изпращане на факс Преглед на Поискване 3 Поискването ви позволява да настроите вашето устройство така, че другите хора да могат да получават факсове от вас, като заплащат позвъняването. То също ви позволява да се обаждате на нечие друго факс устройство и да получавате факсове от него, като заплащате позвъняването. Функцията Поискване трябва да бъде настроена и на двете устройства, за да може да работи. Не всички факс устройства поддържат Поискване. Предаване при поискване 3 Предаването при поискване ви позволява да настроите вашето факс устройство да отложи изпращането на документа, за да може друго факс устройство да позвъни и да го изтегли. Настройка на предаване при поискване 3 a Уверете се, че сте в режим ФАКС. b Заредете документа. c Натиснете Menu (Меню), 2, 2, 6. d Натиснете a или b, за да изберете Стандарт. e Натиснете 2, за да изберете 2.Не, ако не искате да променяте други настройки, когато на дисплея се задава следния въпрос: 22.Настр. изпр. Следващ? a 1.Да b 2.Не Избери ab или OK f Натиснете Start (Старт). g Ако използвате стъклото на скенера, дисплеят ще ви подскаже да изберете една от следните опции: Стъкло Fax: Следваща стр.? a 1.Да b 2.Не (Изпрати) Избери ab или OK Натиснете 1, за да сканирате друга страница. Преминете към стъпка h. Натиснете 2 или Start (Старт), ако сте завършили сканирането на страниците. h Поставете следващата страница върху стъклото на скенера и натиснете OK (ОК). Повторете стъпки g и h за всяка следваща страница. Документът ще бъде съхранен в паметта и ще чака поискване. Забележка Документът ще бъде съхранен и ще може да се изтегли от всяко друго факс устройство, докато не изтриете факса от паметта. За да изтриете факса от паметта, натиснете Menu (Меню), 2, 7. (Вижте Проверка и отмяна на чакащи заявки uu стр. 19.) 3 23

30 Глава 3 Настройка на предаване при поискване със защитен код 3 Защитеното поискване ви позволява да ограничите лицата, които могат да получат документите, изпращани от вас, чрез поискване. Защитеното поискване работи само с факс устройства Brother. Ако друго лице пожелае да изтегли факс от вашето устройство, ще се наложи да въведе защитен код. a Уверете се, че сте в режим ФАКС. b Заредете документа. c Натиснете Menu (Меню), 2, 2, 6. d Натиснете a или b, за да изберете Сигурно. e Въведете четирицифрен номер. h Ако използвате стъклото на скенера, дисплеят ще ви подскаже да изберете една от следните опции: Стъкло Fax: Следваща стр.? a 1.Да b 2.Не (Изпрати) Избери ab или OK Натиснете 1, за да сканирате друга страница. Преминете към стъпка i. Натиснете 2 или Start (Старт), ако сте завършили сканирането на страниците. i Поставете следващата страница върху стъклото на скенера и натиснете OK (ОК). Повторете стъпки h и i за всяка следваща страница. Устройството автоматично ще изпрати факса, когато бъде поискан. f Ако не искате да променяте други настройки, натиснете 2, за да изберете 2.Не, когато на дисплея се задава следния въпрос: 22.Настр. изпр. Следващ? a 1.Да b 2.Не Избери ab или OK g Натиснете Start (Старт). 24

31 4 Получаване на факс 4 Опции за дистанционно управление на факса 4 Опциите за дистанционно управление на факса ви дават възможност да получавате факсове, когато не се намирате в близост до устройството. Можете да използвате опциите за дистанционно управление на факса само една по една. Препращане на факс 4 Функцията Препращане на факс ви позволява автоматично да препращате получените факсове към друго устройство. Ако изберете Архивен печат Вкл., устройството също ще отпечата факса. a Натиснете Menu (Меню), 2, 5, 1. b Натиснете a или b, за да изберете Fax препращане. Дисплеят ще поиска да въведете номера на факса, към който желаете да препращате вашите факсове. c Въведете номера за препращане (не повече от 20 цифри). d Натиснете a или b, за да изберете Вкл. или Изкл.. 25.Отдал Fax опер Архивен печат a Изкл. b Вкл. Избери ab или OK e Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). Важно Ако решите да включите функцията Архивиращо разпечатване, устройството, също така, ще разпечата факса на вашето устройство, така че ще имате копие. Това е мярка за безопасност в случай на прекъсване на електрозахранването преди препращането на факса или при проблем с приемното устройство. Съхранение на факсове 4 Функцията Съхранение на факсове ви позволява да съхранявате получените факсове в паметта на устройството. Можете да изтегляте съхранените факс съобщения от факс устройството от друго местоположение, като използвате командите за дистанционно възстановяване. (Вижте Изтегляне на факс съобщения uu стр. 29.) Вашето устройство автоматично ще разпечата копие от съхранения факс. a Натиснете Menu (Меню), 2, 5, 1. b Натиснете a или b, за да изберете Fax памет. c Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). 4 25

32 Глава 4 Промяна на опциите за дистанционно управление на факса 4 Ако получените факсове остават в паметта на вашето устройство, когато променяте опцията за дистанционно управление на факса, на дисплея ще ви зададе един от следните въпроси: 25.Отдал Fax опер Изтрий вс. док.? a 1.Да b 2.Не Избери ab или OK или 25.Отдал Fax опер Печатай вс. Fax? a 1.Да b 2.Не Избери ab или OK Ако натиснете 1, факсовете от паметта ще бъдат изтрити или разпечатани преди промяната на настройката. Ако архивно копие вече е разпечатвано, факсовете няма да се разпечатват повече. Ако натиснете 2, факсовете от паметта няма да бъдат изтрити или разпечатани и настройката ще остане непроменена. Ако получените факсове остават в паметта на вашето устройство, когато променяте на PC Fax получ. от друга опция за дистанционно управление на факса (Fax препращане или Fax памет), дисплеят ще ви зададе следния въпрос: Ако натиснете 1, факсовете от паметта ще бъдат изпратени към вашия компютър преди промяната на настройката. Ако натиснете 2, факсовете от паметта няма да бъдат изтрити или прехвърлени към вашия компютър и настройката ще остане непроменена. На дисплея ще се покаже следния въпрос: 25.Отдал Fax опер Архивен печат a Изкл. b Вкл. Избери ab или OK Натиснете a или b, за да изберете Вкл. или Изкл.. Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). Важно Ако решите да включите функцията Архивиращо разпечатване, устройството, също така, ще разпечата факса на вашето устройство, така че ще имате копие. Това е мярка за безопасност в случай на прекъсване на електрозахранването преди препращането на факса или при проблем с приемното устройство. 25.Отдал Fax опер Изпрати Fax->PC? a 1.Да b 2.Не Избери ab или OK 26

33 Получаване на факс Изключване на опциите за дистанционно управление на факса4 a Натиснете Menu (Меню), 2, 5, 1. b Натиснете a или b, за да изберете Изкл.. Забележка На дисплея ще се изобразят опции за наличие на останали получени факсове в паметта на вашето устройство. (Вижте Промяна на опциите за дистанционно управление на факса uu стр. 26.) c Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). Дистанционно възстановяване 4 Функцията Дистанционно възстановяване ви позволява да изтегляте съхранените факс съобщения, когато не сте в близост до устройството. Можете да се обадите на вашето устройство от всеки телефон със сензорен звук или факс устройство, а след това да използвате Кода за дистанционен достъп, за да изтеглите вашите съобщения. Настройка на код за дистанционен достъп 4 Функцията Код за дистанционен достъп ви позволява достъп до функциите за дистанционно възстановяване, когато вие не сте в близост до устройството. Преди да използвате функциите Дистанционен достъп и Дистанционно възстановяване, трябва да зададете ваш собствен код. Кодът по подразбиране е неактивен: l. a Натиснете Menu (Меню), 2, 5, Отдал Fax опер 2.Отдал. достъп Код достъп:---* Влез и ОК бутон b Въведете трицифрения код, като използвате числата 0 9, l или #. c Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). Забележка НЕ въвеждайте код, който съвпада с вашия Код за дистанционно Активиране (l51) или Кода за дистанционно Деактивиране (#51). (uu Начално ръководство за потребителя: Работа с Отдалечени кодове) 4 27

34 Глава 4 Можете да променяте вашия код по всяко време. Ако искате да деактивирате вашия код, натиснете Clear (Изчисти), а след това OK (ОК) в b, за да възстановите настройката по подразбиране l. Употреба на кода за дистанционен достъп 4 a Наберете вашия номер на факс от телефон или друго факс устройство със сензорен звук. b Когато вашето устройство отговори, незабавно въведете вашия Код за дистанционен достъп. c Устройството издава сигнал, ако има получени съобщения: Без звукови сигнали Няма получени съобщения. 1 дълъг звуков сигнал Получено факс съобщение. d Устройството издава два кратки звукови сигнала, за да ви съобщи, че трябва да въведете команда. (Вижте Дистанционни команди за факса uu стр. 30.) Устройството ще приключи разговора, ако изчакате повече от 30 секунди, преди да въведете команда. Ако въведете невалидна команда, устройството ще издаде три звукови сигнала. e Натиснете 9 0, за да нулирате устройството, когато приключите. f Поставете слушалката на мястото й. Забележка Ако вашето устройство е настроено в режим Ръчно, все още имате достъп до функциите за дистанционно възстановяване. Наберете номера на факса, както обикновено, и оставете устройството да звъни. След 100 секунди ще чуете дълъг звуков сигнал, който ви предупреждава да въведете кода за дистанционен достъп. Имате 30 секунди за въвеждане на кода. 28

35 Получаване на факс Изтегляне на факс съобщения 4 a Наберете вашия номер на факс от телефон или друго факс устройство със сензорен звук. b Когато вашето устройство отговори, незабавно въведете вашия код за дистанционен достъп (3 цифри, последвани от l). Ако чуете един дълъг звуков сигнал, това означава, че имате съобщения. c Когато чуете два кратки звукови сигнала, използвайте цифровата клавиатура, за да натиснете d Изчакайте дълъг звуков сигнал, а след това използвайте цифровата клавиатура, за да въведете номера на отдалеченото факс устройство, към което искате да изпратите вашите факс съобщения, последван от ## (не повече от 20 цифри). e Оставете слушалката след звуковия сигнал на вашето устройство. Вашето устройство ще се свърже с отдалеченото устройство, което след това ще разпечата вашите факс съобщения. Забележка Можете да въведете пауза в номера на факса, като използвате бутона #. Промяна на номера за препращане на факс 4 Можете да променяте настройката по подразбиране на вашия номер за препращане на факс от друг телефон или факс устройство със сензорен звук. a Наберете вашия номер на факс от телефон или друго факс устройство със сензорен звук. b Когато вашето устройство отговори, въведете вашия код за дистанционен достъп (3 цифри, последвани от l). Ако чуете един дълъг звуков сигнал, това означава, че имате съобщения. c Когато чуете два кратки звукови сигнала, използвайте цифровата клавиатура, за да натиснете d Изчакайте дълъг звуков сигнал, а след това използвайте цифровата клавиатура, за да въведете новия номер на отдалеченото факс устройство, към което искате да изпратите вашите факс съобщения, последван от ## (не повече от 20 цифри). e Натиснете 9 0, за да нулирате устройството, когато приключите. f Оставете слушалката след звуковия сигнал на вашето устройство. Забележка Можете да въведете пауза в номера на факса, като използвате бутона #. 4 29

36 Глава 4 Дистанционни команди за факса 4 Изпълнете следните команди, за да получите достъп до функциите, когато не сте в близост до устройството. Когато се свържете с устройството и въведете Кода за дистанционен достъп (3 цифри, последвани от l), системата ще издаде два кратки звукови сигнала, а вие трябва да въведете отдалечена команда. Отдалечени команди 95 Променя настройките за препращане на факс или за съхранение на факсове Подробности за операцията 1 ИЗКЛЮЧЕНО Можете да изберете Изкл., след като сте изтеглили или изтрили всичките си съобщения. 2 Препращане на факс Един дълъг звуков сигнал означава, че промяната е 4 Номер за препращане на приета. Ако чуете три кратки звукови сигнала, не можете да факс промените настройката, защото условията не са спазени (например регистриране на номер за препращане на 6 Съхранение на факсове факс). Можете да регистрирате вашия номер за препращане на факс, като въведете 4. (Вижте Промяна на номера за препращане на факс uu стр. 29.) След като сте регистрирали номера, препращането на факсове ще е активно. 96 Изтегля факс 2 Възстановяване на всички факсове Въведете номера на отдалечено факс устройство, за да получите съхранените факс съобщения. (Вижте Изтегляне на факс съобщения uu стр. 29.) 3 Изтрива факсове от паметта Ако чуете един дълъг звуков сигнал, това означава, че факс съобщенията са изтрити от паметта. 97 Проверява състоянието на получаване 1 Факс Можете да проверите дали вашето устройство е получило факсове. Ако това е така, ще чуете един дълъг звуков сигнал. Ако не е така, ще чуете три кратки звукови сигнала. 98 Променя режима на получаване 1 Външен TAD Ако чуете един дълъг звуков сигнал, промяната е приета. 2 Факс/Телефон 3 Само Факс 90 Изход Натиснете 90, за да излезете от Дистанционно изтегляне. Изчакайте дългия звуков сигнал, а след това поставете слушалката на мястото й. 30

37 Получаване на факс Допълнителни операции по получаване 4 Отпечатване на редуциран входящ факс 4 Ако изберете Вкл., устройството автоматично намалява всяка страница от входящия факс до размер A4, Letter, Legal или Folio. Устройството изчислява мащаба за намаляване, като използва размера на страницата във факса, вашата настройка на размера на хартията (Menu (Меню), 1, 2, 2) и Използвана тава за Настройка на факса (Menu (Меню), 1, 6, 2). a Уверете се, че сте в режим ФАКС. b Натиснете Menu (Меню), 2, 1, 5. c Натиснете a или b, за да изберете Вкл. или Изкл.. d Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). Двустранен (2-странен) печат в режим ФАКС 4 Вашето устройство може да печата автоматично получените факсове от двете страни на хартията, когато двустранния печат е на Вкл.. Можете да използвате размер на хартията A4 за тази функция (от 60 до 105 г/м 2 ). a Уверете се, че сте в режим ФАКС. b Натиснете Menu (Меню), 2, 1, 9. c Натиснете a или b, за да изберете Вкл. (или Изкл.). d Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). Забележка Когато е включен Двустранен печат, входящите факсове ще се намаляват автоматично според размера на хартията в тавата за хартия. 4 31

38 Глава 4 Задаване на щампа за получен факс 4 Можете да зададете на устройството да разпечатва получената дата и час в средата на най-горната част на всяка получена факс страница. a Уверете се, че сте в режим ФАКС. b Натиснете Menu (Меню), 2, 1, 8. c Натиснете a или b, за да изберете Вкл. или Изкл.. Отпечатване на факс от паметта 4 Ако използвате функцията за съхранение на факсове (Menu (Меню), 2, 5, 1), вие пак можете да разпечатвате факсове от паметта, когато сте до устройството. (Вижте Съхранение на факсове uu стр. 25.) a Натиснете Menu (Меню), 2, 5, 3. b Натиснете Start (Старт). c Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). d Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). Забележка Часът на получаване и датата няма да се виждат, когато се използва Вътрешен факс. Уверете се, че сте въвели в устройството текущата дата и час. (uu Ръководство за бързо инсталиране) Задаване на плътността на печат 4 Можете да регулирате настройката на плътността на печат, за да направите разпечатаните страници по-тъмни или посветли. a Уверете се, че сте в режим ФАКС. b Натиснете Menu (Меню), 2, 1, 6. c Натиснете c, за да направите отпечатъка по-тъмен. Или натиснете d, за да направите отпечатъка по-светъл. d Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). 32

39 Получаване на факс Приемане при липса на хартия 4 Когато, при получаване на факс, тавата за хартия се изпразни, дисплеят показва Няма хартия. Поставете известно количество хартия в тавата за хартия. (uu Основно Ръководство за потребителя: Зареждане на хартия и медия за отпечатване) Устройството ще продължи да получава факса, а оставащите страници ще се съхранят в паметта, ако има достатъчно памет. Входящите факсове ще продължат да се съхраняват в паметта, докато паметта се напълни или се постави хартия в тавата за хартия. Когато паметта се напълни, устройството ще спре автоматично да отговаря на позвъняванията. За да разпечатате факсове, поставете нова хартия в тавата. Преглед на Поискване 4 Поискването ви позволява да настроите вашето устройство така, че другите хора да могат да получават факсове от вас, като заплащат позвъняването. То също ви позволява да се обаждате на нечие друго факс устройство и да получавате факсове от него, като заплащате позвъняването. Функцията Поискване трябва да бъде настроена и на двете устройства, за да може да работи. Не всички факс устройства поддържат Поискване. Получаване при поискване 4 Получаване при поискване ви позволява да се обаждате на друго факс устройство, за да получите факс. a Уверете се, че сте в режим ФАКС. b Натиснете Menu (Меню), 2, 1, Настр. получ. 7.Поискване RX a Стандарт b Сигурно Избери ab или OK c Натиснете a или b, за да изберете Стандарт. d Въведете номера на факса за поискване. Натиснете Start (Старт). 4 Защитено поискване 4 Защитеното поискване ви позволява да ограничите лицата, които могат да получат документите, изпращани от вас, чрез поискване. Защитеното поискване работи само с факс устройства Brother. Ако желаете да получите факс от защитено устройство Brother, трябва да въведете защитния код. 33

РЪКОВОДСТВО ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Вариант 0 BUL

РЪКОВОДСТВО ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Вариант 0 BUL РЪКОВОДСТВО ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Вариант 0 BUL Ръководства за потребителя и къде мога да ги намеря? Кое ръководство? Какво има в него? Къде е то? Ръководство за безопасност

Подробно

Ръководство за допълнителни функции MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW Не всички модели се предлагат във всички страни. Вариант 0 BUL

Ръководство за допълнителни функции MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW Не всички модели се предлагат във всички страни. Вариант 0 BUL Ръководство за допълнителни функции MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW Не всички модели се предлагат във всички страни. Вариант 0 BUL Ръководство на потребителя и къде да го намерим? Кое ръководство?

Подробно

Ръководство за допълнителни функции MFC-J245 DCP-J132W Вариант 0 BUL

Ръководство за допълнителни функции MFC-J245 DCP-J132W Вариант 0 BUL Ръководство за допълнителни функции MFC-J245 DCP-J132W Вариант 0 BUL Ръководства за потребителя и къде мога да ги намеря? Кое ръководство? Какво има в него? Къде е то? Ръководство за безопасност Ръководство

Подробно

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL Ръководство за печат през irprint Вариант 0 BUL Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя използваме следните икони: Забележка Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация

Подробно

Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL

Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL Приложими модели Настоящото ръководство за потребителя се отнася за следните модели. DCP-8250DN/MFC-8950DW(T) Дефиниции на бележките В настоящото ръководство

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL

Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL Приложими модели Това Потребителско ръководство важи за следните модели. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Дефиниции на бележките Ние използваме

Подробно

Функции Интернет факс и Факс към сървър РЪКОВОДСТВО ЗА МРЕЖОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛ MFC-9460CDN MFC-9465CDN MFC-9560CDW За да намерите основна информация за мр

Функции Интернет факс и Факс към сървър РЪКОВОДСТВО ЗА МРЕЖОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛ MFC-9460CDN MFC-9465CDN MFC-9560CDW За да намерите основна информация за мр Функции Интернет факс и Факс към сървър РЪКОВОДСТВО ЗА МРЕЖОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛ MFC-9460CDN MFC-9465CDN MFC-9560CDW За да намерите основна информация за мрежа и разширени функции на мрежата на Вашето устройство

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

‍ Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL Приложими модели Това Ръководство за потребителя се отнася за следните модели: ADS-2500W и ADS-2600W Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя

Подробно

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа СЪДЪРЖАНИЕ Изтегляне и регистрация... 3 Регистриране на нова карта... 3 Добавяне на последваща карта... 5 Изтриване на карта... 6 Подмяна на мобилен телефон...

Подробно

9-P550S UM (BULGARIAN)

9-P550S UM (BULGARIAN) 1 2 1.1 1.2 3 2.1 2.2 2.3 4 3.1 3.2 5 ЗАПОЗНАВАНЕ С ВАШИЯ НОВ ТЕЛЕФОН Научете повече за приложенията, ключовете, дисплея и иконите на Вашия телефон. Клавиши Вижте 1.1 - страница 3 Следната таблица Ви предлага

Подробно

HPRECV3BK_Notice.indd

HPRECV3BK_Notice.indd BLUETOOTH ТОНКОЛОНА Инструкции за употреба AUX DC 5V SD MIC LED Характеристики на продукта 1. Bluetooth безжична технология 2. AUX вход за слушалки 3. FM радио 4. Поддържа карта памет( MP3 аудио формати

Подробно

CD275/270 Bulgarian quick start guide

CD275/270 Bulgarian quick start guide Ръководство за бързо инсталиране CD270/CD275 Какво има в кутията Слушалка * Базова станция (CD275) Зарядно устройство * Базова станция (CD270) Адаптер за електрозахранване * Телефонен кабел ** Ръководство

Подробно

MFC240C_QSG_BUL.book

MFC240C_QSG_BUL.book MFC-240C Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да го настроите и да инсталирате софтуера. Правилната инсталационна процедура и инструкциите за инсталация се

Подробно

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (само

Подробно

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата... 2 2. Избор на събитие...5 3. Избор на места (Попълване на заявка)... 7 4. Резервация на места...

Подробно

Основно Ръководство за потребителя MFC-J470DW Вариант 0 BUL

Основно Ръководство за потребителя MFC-J470DW Вариант 0 BUL Основно Ръководство за потребителя MFC-J470DW Вариант 0 BUL Ако трябва да се свържете с отдела за работа с клиенти Моля, попълнете следната информация за бъдеща справка: Номер на модел: MFC-J470DW Сериен

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ e.xpert 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg СМЯНА НА ХАРТИЕНА РОЛКА При работа с ЕКАФП се

Подробно

Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Цветно мултифункционално устройство Контролен панел Кратко ръководство за употреба Наличните приложения м

Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Цветно мултифункционално устройство Контролен панел Кратко ръководство за употреба Наличните приложения м Контролен панел Кратко ръководство за употреба Наличните приложения могат да варират в зависимост от настройките на вашето устройство. За повече подробности относно приложенията и функциите, вижте Ръководството

Подробно

‍ Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален Ethernet печатен сървър РЪКОВОДСТВО ЗА МРЕЖОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛ Настоящото Ръководство за мрежовия потребител

Подробно

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционно обучение на НИП 2. Инсталиране на мобилното приложение

Подробно

Мебели Виденов - поща на Андроид устройство

Мебели Виденов - поща на Андроид устройство Мебели Виденов - поща на Андроид устройство За помощ: todor.todorov@videnov.bg, тел. 0893 602 225 Съдържание Инсталиране на пощенски клиент...3 Начало на конфигурация...3 Email и парола...4 Настройки на

Подробно

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел. 0888-640825, 0877-660667 office@edis-bg.com, https://www.edis-bg.com ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА \ Пловдив, юни 2019 г. - 1 - 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩАТА

Подробно

MFC5460CN_qsg_BUL.book

MFC5460CN_qsg_BUL.book MFC-5460CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да го настроите и да инсталирате софтуера. Правилната инсталационна процедура и инструкциите за инсталация

Подробно

ICS Natioanal

ICS Natioanal РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ Март 2019 г. История на промените Дата Версия Описание Автор 28.09.2018 1.0 Ръководство за потребителя ИО АД 07.03.2019 2.0 Ръководство за потребителя ИО АД СЪДЪРЖАНИЕ:

Подробно

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО 6.6 1. ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА. 1.1. Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтеглената актуализация (файл aso6600.exe) в папката, където

Подробно

Основно Ръководство за потребителя MFC-J200 Вариант 0 BUL

Основно Ръководство за потребителя MFC-J200 Вариант 0 BUL Основно Ръководство за потребителя MFC-J200 Вариант 0 BUL Ако трябва да се свържете с отдела за работа с клиенти Моля, попълнете следната информация за бъдеща справка: Номер на модел: MFC-J200 Сериен номер:

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

M03L Wired Laser Mouse

M03L Wired Laser Mouse Основни операции Натиснете и задръжте Бутон захранване за да включите устройството. То автоматично влиза в главното меню на Началния екран. Главното меню включва Книги, Музика, Снимки, Букмарки, Предпочитани,

Подробно

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 6.0.0 за 2019 г. Последна актуализация на указанието: 01.02.2019 г. Препоръка: Да се извърши от системен администратор! Изисквания

Подробно

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx Онлайн актуализация на карти Общи указания онлайн актуализация на картата Тъй като картовите данни остаряват, се актуализират редовно. Съществуват следните възможности за актуализация в мултимедийната

Подробно

IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен

IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен модул позволяващ Ви да наблюдавате и контролирате алармената си система

Подробно

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG F U LL H D КАМЕ РА В НАС Т ОЛЕН ЧАС ОВ НИК С ДАТ ЧИК ЗА Д В ИЖ ЕНИЕ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ 1. Заредете добре устройството, като го оставите на зарядното поне 4 часа. 2. Поставете microsd карта

Подробно

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ПЛАТФОРМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД В тези инструкции ще намерите: 1. Как да влезем в плаформата за обучение?

Подробно

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогнем да го усвоите по-лесно. Нека стане ваш Персонализирайте

Подробно

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea Ultimate Comfort Спецификации на дистанционното Съдържание Модел ŒŸÎË fiÿ ÒfiŸ Спецификации на дистанционното... 2 Захранване Ú Æß æø ªÆ ª Œ Ò Œ Функционални бутони... 3 Работа

Подробно

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на фърмуера. Ако не сте уверени,че можете да извършите актуализирането

Подробно

Microsoft Word - Release notes Word document.docx

Microsoft Word - Release notes Word document.docx BenchMark MobileTrader Ръководство за употреба 2 Съдържание Отчет за сметка... 3 Основно Меню... 3 Търсене на инструменти... 4 Цени и Търговия... 5 Модул за Търговия... 6 Поставяне на поръчка... 7... 7

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате или

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате   или Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате www.google.com или www.google.bg. Няма значение кой адрес ще напишете. Най-вероятно

Подробно

Color Touch Heating Thermostat

Color Touch Heating Thermostat Екотерм Проект ЕАД www.ecotherm.bg ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на термостат с цветен сензорен дисплей HT-CS02 Редакция 2016 Термостат с цветен сензорен дисплей - HT-CS02 Термостатът HT-CS02 е дигитален,

Подробно