ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ"

Препис

1 ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Лице, което пуска на пазара МУЛТИИМПЕКС ЕООД Дата на издаване: Химично вещество/препарат СТУКО ВЕНЕЦИАНО Гр./ с. София ИН по ЗДДС: BG Идент Стр.(брой) 6 Наименование на веществото/препарата 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩСТВОТО/ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО 1.1 наименование на веществото/препарата: СТУКО ВЕНЕЦИАНО 1.2 Употреба на веществото/препарата: Готова за употреба еластична декоративна мазилка СТУКО ВЕНЕЦИАНО е предназначена за декорация на вътрешни стени и тавани на жилищни помещения, офиси и обществени сгради. Не се допуска смесването на мазилката с други типове мазилки и нанасяне при температура, по-ниска от 5 С 1.3 Наименование и адрес на лицето, което пуска на пазара химичното вещество/препаарат: МУЛТИИМПЕКС - ЕООД Република България гр. София кв. Гео Милев ул. Маестро М. Милков 12, вх. Б тел/факс 02/ ; 11; 12;13;14; факс: GSM: Телефони за връзка в случай на спешност: 150 ; 112 1

2 2. СЪСТАВ НА ПРЕПАРАТА 2.1 Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание: стиролакрилат - 15% Креда - 52% Целулозен дериват 0,5% Вода 15,5% Титандиоксид 4% 2.2 Концентрации или гранични стойности на концентрации на веществата за препарати, класифицирани като опасни: Няма. 2.3 Концентрации или гранични стойности на концентрации на веществата за препарати, които не са класифицирани като опасни: стиролакрилат - > 5% < 15% Креда - > 30% < 50% Целулозен дериват < 2,5% Вода >30% < 50% 3. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ Препаратът не е класифициран като опасно вещество. Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (Закон за химикалите) (Обн. ДВ, бр. 10 от 2000 г.) Наредба за реда и начина на класифицирането, опаковането и етикирането на химичните вещества и препарати (Наредба на КОЕ) Наредба 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа, обн. ДВ, бр. 8 от 2004 г. 4. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ 4.1 При вдишване: Не е необходима спешна помощ. 4.2 При контакт с кожата: Измийте засегнатата кожа с вода и сапун. 4.3 При контакт с очите: След контакт с очите, изплакнете обилно с вода, като държите клепачите отворени. Махнете контактните лещи ако има такива, след това се консултирайте с очен лекар. 4.4 При поглъщане: Изплакнете обилно устата с вода. Консултирайте се с личния лекар. 4.5 Необходимост от квалифицирана лекарска помощ (задължителна или препоръчителна): Препоръчителна. 2

3 5. МЕРКИ ПРИ ГАСЕНЕ НА ПОЖАР 5.1 Подходящи средства за гасене на пожар: Алкалоустойчива пяна, АВС прах, въглероден диоксид, водна мъгла. 5.2 Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност: Не са известни неподходящи средства за гасене. 5.3 Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове: При горене сухия препарат образува гъст черен пушек. 5.4 Специални предпазни средства за пожарникарите: Изолиращ противогаз. 6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ 6.1 Лични предпазни мерки: Носете лични предпазни средства Разсипване на готовия продукт: Почистете замърсената повърхност. Препаратът може да бъде абсорбиран с инертни материали. 6.2 Мерки за опазване на околната среда: Да не се допуска замърсяване на канализация, повърхностни води и почва. 6.3 Средства за почистване: Механично отстраняване на разсипания препарат. Замърсения материал да се третира съгласно местните разпоредби. 7. РАБОТА С ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И СЪХРАНЕНИЕ 7.1 Работа с веществото/препарата: Общи предпазни мерки при работа с препарата: Спазвайте обичайните предпазни мерки за работа с течни шпакловки. Хора с кожна повишена чувствителност не трябва да са в контакт с продукта Вентилация: Не е необходима поради физичните свойства на препарата. 7.2 Съхранение: Да се съхранява в сухи, закрити складови помещения при температура не по ниска от 5 С и не по висока от 30 С. 3

4 8. КОНТРОЛ ПРИ ЕКСПОЗИЦИЯТА И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 8.1Граници на експозицията: Съгласно Наредба 13 за защита на работещите от рискове свързани с експозиция на химични агенти при работа ( обн.,дв, бр. 8 от 2004 г. ) Няма. 8.2 Контрол на експозиция: Контрол при експозиция в работната среда: Не е необходима Защита на дихателните пътища: Не е необходима Защита на ръцете: Защитни ръкавици Защита на очите: Защитни очила Защита на кожата и тялото: Предпазно облекло Контрол на въздействието на веществото/препарата върху околната среда: Препаратът не е опасен за околната среда. 9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 9.1 Обща информация: Мирис Външен вид Агрегатно състояние Цвят на веществото/препарата Форма, в която се доставя Характерен Еднородна вискозна маса Течно Бял Пластмасови кофи 4

5 9.2 По-важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда: рн воден разтвор 7,5 8,8 Точка на кипене С 100 С Точка на възпламеняване С Запалимост С Незапалим Експлозивни свойства Не Оксидиращи свойства Не Парно налягане Относителна плътност g/m³ при 20 С 1,450 1,650 Разтворимост във вода g/l при 20 С Неограничена Разтворимост в мазнини Коефициент на разпределение Вискозитет ВЗ 6 ( 23±0,5) С сек. > 80 Плътност на парите Скорост на изпарение 10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ При нормални условия, препаратът е стабилен Условия, които трябва да се избягват: Във вида, в които е доставен, препаратът е безопасен Вещества, които трябва да се избягват: Добавянето на киселини или многовалентни метални соли може да причини коагулация Опасни продукти при разпадане: Не се разлага, когато се използва за предвидената употреба. 11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Няма данни. 12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА 12.1 Екотоксичност: Препаратът не се очаква да бъде опасен за околната среда Устойчивост и разградимост: Опасни реакции не са известни. Не са известни опасни вещества, получени при разпадане Потенциал за био-акумулиране: Неприложим. 5

6 13. ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 13.1 Препарат неизползван остатък или сухо разпиляване: Остатъците могат да се третират с голямо количество вода. Не изхвърляйте препарата заедно с битовите отпадъци Препарат след добавянето на вода или втвърден: Изхвърляйте съгласно местната разпоредба. Не изхвърляйте в канализацията. EWC- Европейски код на отпадъка: ( водни суспензии, съдържащи бои и лакове, не съдържащи органични разтворители или други опасни вещества ) Опаковки: Изпразвайте изцяло опаковките и ги изхвърляйте според местната нормативна уредба на посочените места за хартиени отпадъци. EWC- Европейски код на отпадъка: ( пластмасови опаковки ). 14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ Препарата не е включен в международните директиви за транспорт на опасни стоки ( IMDG, IATA, ADR/RID ), не се изисква класифициране. Не са необходими специални предпазни мерки, с изключение на посочените в точка ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА Наредба за опасни химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба ( изм. ДВ бр. 62 от 2004 г. ) ЕС Списък на веществата, класифицирани като опасни (Приложение І от Директива 67/548/ЕЕС) Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) 16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ Направените препоръки и изложения в настоящия документ се основават на признатите познания и правила за търговия, както и дългогодишния опит на производителя за безопасна работа с тези материали.настоящите изложения и препоръки са подготвени съгласно Наредбите на Република България, Директивите на ЕС и съответните Международни споразумения, отнасящи се до транспортирането на опасни материали. IMDG Международни морски опасни стоки IATA Международна асоциация за въздушен транспорт ADR/RID Споразумение за транспортиране на опасни стоки по пътищата/наредби за международния транспорт на опасни стоки с железопътен транспорт 6

ОД

ОД 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО 1.1. Наименование на препарата Лепила за етикети и опаковки: П О Л И В И Н И Л А Ц Е Т А Т Н И Л Е П И Л А /марки L, Lx, M, M1, M2, N, P, P1, PP/ 1.2.

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 9 Thomsit P 625 Дата на съставяне: 20.05.2009 Ревизия: 20.05.2009 Дата на отпечатване: 27.08.2009 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CТ 127 Дата на съставяне: 25.01.2004 Ревизия: 14.01.2008 Дата на отпечатване: 19.08.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител Flügger A/S Дата на издаване: 01.10.2012 Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre Заменя издание: ДАНИЯ Тел. +45 70 15 15 05 Стр. 5 Пуска на пазара Лимекс Ко. EООД

Подробно

Maxforce MSDS

Maxforce MSDS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител: BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE 16, rue Jean-Marie leclair 69009 Lyon France Тел.: 0039 (0) 2 93371 Лице, което пуска на пазара: Дата на издаване: 01.02.2008

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език Пяна за гуми Стр. 1/5 1.Идентификация на субстанцията/производство и фирма Търговско наименование Пяна за гуми Артикулен номер: 435 300-544 Употреба Грижа за автомобила. Фирма Sonax GmbH Münchener Straβe

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP-3380-0001,

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CS 23 Дата на съставяне: 12.03.2008 Ревизия: 08.04.2008 Дата на отпечатване: 10.09.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

BG_SDS-Gazpromneft-PM

BG_SDS-Gazpromneft-PM Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/EC, статия 31 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА Наименование на продукта Описание Фирма/предприятие Телефон (Maslo Gazpromneft PM) Масло-омекотител

Подробно

Fury 10 EC new.doc

Fury 10 EC new.doc ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Вносител: Суммит Агро България ЕООД Дата на издаване: 06.02.2002 гр./с. София Издание: 3 Дан. 2220109138 Заменя издание: 12.07.2001 БУЛСТАТ 130109978 Стр. (брой): 8 ФЮРИ

Подробно

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc Лице, което пуска на пазара химичният препарат: Еилфикс България ООД ул. Юбилейна 6 кв. Меден рудник Бургас тел.: 056/85 38 39; 0899 89 76 26 ЕИК: 147144446 Дата на издаване: 20.02.2012 г. Номер на материала:

Подробно

Cempatch Primer

Cempatch Primer ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци Страница 1 от 6 1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1 Идентификатори на продукта Пазарно име на продукта: Код на продукта: Нанопокритие за пластмаса 10007 1.2 Подробни

Подробно

Microsoft Word - murdex.doc

Microsoft Word - murdex.doc МУРДЕКС Страница: 1/5 1.ИНДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА Употреба: Родентицид съдържащ Флокумафен, ефективен срещу резистентни гризачи. Търговско наименование: МУРДЕКС паста, пелети, восъчни блокчета Производител

Подробно

Tibmix 500

Tibmix 500 ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Cempatch GP

Cempatch GP ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP9835-P3

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

1

1 Дата на последната ревизия: 31.5.2012 г. Страница 1 от 8 1. Идентификация на веществото/сместа и дружеството/предприятието 1.1. Идентификатор на продукта: Grand Maximo препарат за премахване на петна Номер

Подробно

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс 873 77 94, 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс 973 31 32 www.chimspectar.dir.bg 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО Име на продукта

Подробно

Repcoat FF

Repcoat FF ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 7 Дата на съставяне: 04.01.2007 Ceresit CT 84 Express Ревизия: 04.01.2007 Дата на отпечатване: 19.08.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА последно издание БОРОЛЕКС СЪС СПЕЦИАЛНИ ЕФЕКТИ Акрилатен латекс със специални ефекти ЗА ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА последно издание БОРОЛЕКС СЪС СПЕЦИАЛНИ ЕФЕКТИ Акрилатен латекс със специални ефекти ЗА ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКА КАРТА 29.01.2015 последно издание БОРОЛЕКС СЪС СПЕЦИАЛНИ ЕФЕКТИ Акрилатен латекс със специални ефекти ЗА ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: За постигане на специфични ефекти върху върху боядисани

Подробно

Microsoft Word - MSDS - Cereist TS 22 - BG.doc

Microsoft Word - MSDS - Cereist TS 22 - BG.doc Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 7 Ceresit TS 22 Ръчна и пистолетна ПУ пяна Дата на съставяне: 12.04.2006 Ревизия: 10.01.2008 Дата на отпечатване: 11.10.2011

Подробно

Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидро

Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидро Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / 04.2018 Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидроизолация и през зимата! Описание на продукта Приложения

Подробно