КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация:

Размер: px
Започни от страница:

Download "КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация:"

Препис

1 Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 29 г. Следваща актуализация: 3 юни 29 г. 1. Производство Септ. '8 Окт. '8 Ноем. '8 Дек. '8 Ян. '9 Февр. '9 Показател на доверие в промишлеността 1.1 баланс Промишлено производство 1.2.* III тр. '7 IV тр. '7 I тр. '8 II тр. '8 III тр. '8 IV тр. '8 Брутен вътрешен продукт 1.3.* Индивидуално потребление III тр. '7 IV тр. '7 I тр. '8 II тр. '8 III тр. '8 IV тр. '8 Показател на доверие на потребителите 2.1 баланс Септ. '8 Окт. '8 Ноем. '8 Дек. '8 Ян. '9 Февр. '9 Продажби в търговията на дребно 2.2.* III тр. '7 IV тр. '7 I тр. '8 II тр. '8 III тр. '8 IV тр. '8 Индивидуално крайно потребление 2.3.* Инвестиции III тр. '7 IV тр. '7 I тр. '8 II тр. '8 III тр. '8 IV тр. '8 Използване на оборудването в промишлеността 3.1 % Бруто образуване в основен капитал 3.2.* Изменение на запасите 3.3 % от БВП Пазар на труда III тр. '7 IV тр. '7 I тр. '8 II тр. '8 III тр. '8 IV тр. '8 Безработица 4.1 % Заети лица 4.2.* Разходи за труд 4.3.* Септ. '8 Окт. '8 Ноем. '8 Дек. '8 Ян. '9 Февр. '9 Недостиг на работна сила в промишлеността 4.4 % Заплати 4..* Международни трансакции Септ. '8 Окт. '8 Ноем. '8 Дек. '8 Ян. '9 Февр. '9 Поръчки от чужбина в промишлеността.1 баланс Износ на стоки.2 млн. евро Внос на стоки.3 млн. евро Търговско салдо.4 млн. евро Текуща сметка. млн. евро Преки инвестиции (нето).6 млн. евро Портфейлни инвестиции (нето).7 млн. евро III тр. '7 IV тр. '7 I тр. '8 II тр. '8 III тр. '8 IV тр. '8 Износ на стоки и услуги.8.* Внос на стоки и услуги.9.* Цени Септ. '8 Окт. '8 Ноем. '8 Дек. '8 Ян. '9 Февр. '9 ХИПЦ 6.1.* Цени на производител на вътрешния пазар (промишленост) 6.2.* Очаквания за продажните цени в промишлеността 6.3 баланс Очаквания за продажните цени в търговията на дребно 6.4 баланс Парични и финансови показатели Септ. '8 Окт. '8 Ноем. '8 Дек. '8 Ян. '9 Февр. '9 СОФИБОР (тримесечен) 7.1 индекс М3 7.2.* Вземания по кредити от нефинансови предприятия и домакинства 7.3.* Обменен курс USD/BGN 7.4 стойност Номинален ефективен валутен курс 7. индекс Забележка: *. - темп на нарастване спрямо същия период на предходната година. 1

2 Коментар 1. Производство По данни от бизнес анкетите на през март 29 г. показателят на доверие в промишлеността се понижава с 3.2 пункта спрямо равнището си през февруари. Намалението се дължи на пониженото търсене и песимистичните очаквания на мениджърите за производствената дейност през следващите три месеца. Същевременно и нивото на запасите от готова продукция се увеличава. През януари 29 г. индексът на промишленото производство намалява с 13.3 пункта в сравнение със същия месец на предходната година (по предварителни данни). Най-голям спад - с 27.2 пункта, е регистриран в добивната промишленост. В преработващата промишленост намалението е с.7 пункта., а при производството на електроенергия, газ и вода - с 4.1 пункта. По предварителни оперативни данни брутният вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 28 г. възлиза на млн. лв. по текущи цени, като на човек от населението се падат лева. При среден за тримесечието валутен курс от лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на млн. долара и съответно долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на млн. евро, като на човек от населението се падат евро. Спрямо четвъртото тримесечие на 27 г. реалният растеж на БВП е 3.%. 2. Индивидуално потребление През януари 29 г. показателят на доверие на потребителите се понижава с 6.7 пункта в сравнение с октомври 28 г. (съответно с 8. пункта при потребителите в градовете и с 4.3 пункта - в селата). Засилва се негативизмът в оценките на потребителите за настоящата икономическа ситуация в страната. През януари 29 г. приходите от продажби в търговията на дребно намаляват с 1.7% спрямо същия месец на 28 г. (по предварителни данни). Намалението се дължи изцяло на отрицателните темпове в търговията с битова техника, мебели и други стоки за бита (-7.2%) и в търговията с компютърна и комуникационна техника (-13.8%). Във всички останали дейности се наблюдава ръст, като в търговията с фармацевтични и медицински стоки той е.2%, а в търговията с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия -.1%. За индивидуално потребление на населението през четвъртото тримесечие на 28 г. се изразходват 7.8% от произведения БВП. Реалното увеличение на показателя е 1.8% спрямо съответното тримесечие на 27 година. 3. Инвестиции През януари 29 г. средното натоварване на мощностите в промишлеността се оценява на 7.6%, което е с 3.9 пункта под октомврийското равнище. Реалното увеличение на бруто образуването в основен капитал с.8% през четвъртото тримесечие на 28 г. спрямо същия период на предходната година определя и нарастващ относителен дял на тази категория до ниво 36.9% от БВП. 4. Пазар на труда През четвъртото тримесечие на 28 г. общият брой на заетите лица на възраст и повече навършени години е хил., а относителният им дял от населението на същата възраст -.8%. В сравнение със същия период на 27 г. броят на заетите лица се увеличава с 7.1 хил., а коефициентът на заетост - с 1. пункт. Безработните лица през четвъртото тримесечие на 28 г. са хил., или.% от икономически активното население. В сравнение със същото тримесечие на предходната година коефициентът на безработица е намалял с 1.1 пункта, а броят на безработните лица е с 37.6 хиляди по-малко. Според бизнес анкетите на през март 29 г. 12.% от промишлените предприятия посочват недостига на работна сила като фактор, затрудняващ дейността им. През декември 28 г. средната работна заплата е 66 лв. (по предварителни данни), което е с 4.4% повече в сравнение с предходния месец. Спрямо декември 27 г. ръстът е 17.9%. 2

3 . Международни трансакции Според оценките на мениджърите от промишлеността през март 29 г. осигуреността на производството с поръчки от чужбина се е влошила в сравнение с предходния месец. За януари 29 г. текущата сметка има дефицит в размер на млн. евро (1.2% от прогнозния БВП за 29 г.) при дефицит от 86.8 млн. евро (2.4% от БВП) за същия период на 28 година. Основен фактор за намалението на дефицита по текущата сметка е по-ниският дефицит по търговското салдо (с 268. млн. евро). Търговското салдо за януари 29 г. е отрицателно - в размер на млн. евро (.9% от прогнозния БВП за 29 г.), при отрицателно салдо в размер на 67.8 млн. евро (1.8% от БВП) за същия период на 28 година. Износът на стоки (FOB) възлиза на млн. евро за януари 29 г. при млн. евро за същия период на 28 г., като намалява с 27.2% на годишна база при ръст от 28.2% за същия период на миналата година. Вносът на стоки (FOB) е млн. евро при млн. евро за януари 28 г., като намалява с 33.2% на годишна база при ръст от 19.1% за същия период на миналата година. Преките инвестиции в чужбина за януари 29 г. са 6.3 млн. евро при 21.6 млн. евро за същия период на 28 година. Преките чуждестранни инвестиции в страната са 26.2 млн. евро (.6% от прогнозния БВП за 29 г.) при млн. евро (1.% от БВП) за същия период на 28 година. Те покриват 46.9% от дефицита по текущата сметка за отчетния период при 4.8% за януари 28 година. За януари 29 г. портфейлните инвестиции - активи нарастват с 8.3 млн. евро, а за същия период на 28 г. те намаляват с 99.2 млн. евро. Портфейлните инвестиции - пасиви намаляват със млн. евро при намаление с 2.4 млн. евро за януари 28 година. Външнотърговското салдо от стоки и услуги за четвъртото тримесечие на 28 г. e отрицателно. Вносът на стоки и услуги надвишава с млн. лв. стойностния обем на износа. Спрямо съответното тримесечие на 27 г. износът на стоки и услуги е намалял реално с 6.%, а вносът - с 3.2%. 6. Цени През февруари 29 г. хармонизираният индекс на потребителските цени нараства общо с.4% в сравнение със същия месец на 28 г., като увеличение на цените има във всичките наблюдавани групи стоки, с изключение на транспорта и съобщенията. Цените на производител на вътрешния пазар в промишлеността през януари 29 г. нарастват с 2.2% в сравнение със съответния месец на 28 година. Най-висок е индексът в производството и разпределението на електроенергия, газ и вода, където увеличението е 23.%. По данни от конюнктурната анкета за първи път през март предприятията от промишлеността, които предвиждат намаление на цените, са повече от тези, които считат, че цените им ще се повишат през следващите месеци, в резултат на което балансовият показател е отрицателен (- 3.7%). 7. Парични и финансови показатели През февруари 29 г. тримесечният индекс на междубанковия пазар СОФИБОР намалява от 7.3 на 6.61 в сравнение с предходния месец при стойност 6.6% през февруари 28 година. Годишното увеличение на широките пари (агрегат М3) през февруари 29 г. е 7.6% при 8.3% през януари, като в края на февруари обемът им възлиза на млрд. лв. (62.6% от прогнозния БВП за 29 г.). Тесните пари М1 възлизат на млрд. лв., като намаляват с 8.4% на годишна база през февруари при 6.2% спад през януари. Обемът на вземанията по кредити от нефинансови предприятия и домакинства през февруари 29 г. нараства до млрд. лв. (67.7% от прогнозния БВП за 29 г.), като годишното му увеличение е 27.% при 3.6% през януари 29 година. Темпът на годишен прираст на кредитите на нефинансовите предприятия през февруари е 29.% при 32.% през предходния месец, а на кредитите за домакинства и НТООД % през февруари при 28.3% през януари. През февруари 29 г. обменният курс на лева спрямо долара се повишава в сравнение с предходния месец - от 1.48 на

4 1. ПРОИЗВОДСТВО 2. ИНДИВИДУАЛНО ПОТРЕБЛЕНИЕ Последни данни - март 29 г. Баланс Показател на доверие в промишлеността % Показател на доверие на потребителите Дългосрочна средна Промишлено производство 3 Приходи от продажби в търговията на дребно Последни данни - четвърто тримесечие 28 г. Последни данни - четвърто тримесечие 28 г. 2 Брутен вътрешен продукт 2 Индивидуално крайно потребление Забележка: - темп на нарастване спрямо същия период на предходната година. 4

5 3. ИНВЕСТИЦИИ 4. ПАЗАР НА ТРУДА Последни данни - четвърто тримесечие 28 г. % Натоварване на мощностите в промишлеността % Коефициент на безработица 2 Дългосрочна средна Последни данни - четвърто тримесечие 28 г Последни данни - четвърто тримесечие 28 г. 1 Бруто образуване в основен капитал 8 Заети лица Последни данни - четвърто тримесечие 28 г Последни данни - четвърто тримесечие 28 г. 1 % от БВП Изменение на запасите Индекс на общите разходи на работодателите за труд Забележка: - темп на нарастване спрямо същия период на предходната година.

6 . МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСАКЦИИ Последни данни - декември 28 г. Баланс Поръчки от чужбина в промишлеността Млн. евро 2. Търговско салдо Износ стоки Дългосрочна средна Търговско салдо Внос стоки Млн. евро 4. Текуща сметка Млн. евро 12. Преки инвестиции - нето Последни данни - четвърто тримесечие 28 г. Млн. евро 4. Портфейлни инвестиции - нето Износ и внос на стоки и услуги Внос Износ Забележка: - темп на нарастване спрямо същия период на предходната година. 6

7 6. ЦЕНИ 7. ПАРИЧНИ И ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ Последни данни - февруари 29 г. Последни данни - февруари 29 г. 16. Хармонизиран индекс на потребителските цени 9. Индекс СОФИБОР Последни данни - февруари 29 г. 18 Цени на производител на вътрешния пазар (промишленост) 1 Паричен агрегат М3 и вземания по кредити на нефинансови предприятия и домакинства Вземания по кредити на нефинансови предприятия и домакинства Паричен агрегат М Последни данни - март 29 г. Последни данни - февруари 28 г. Баланс 1 Очаквания за продажните цени в търговията на дребно 7. Индекс (1997 = 1) Динамика на паричните агрегати Дългосрочна средна. 4. М3 Пари в обращение М Забележка: - темп на нарастване спрямо същия период на предходната година. 7

8 Ключови показатели за България - Обяснителни бележки Показатели Обяснение Източник 1. Производство 1.1. Показател на доверието в промишлеността Бизнес наблюдение в промишлеността. Показателят на доверие в промишлеността е средна аритметична на балансите на очакваната производствена активност, нивото на поръчките и нивото на запасите от готова продукция (последният баланс се взема с обратен знак) 1.2. Промишлено производство Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година 1.3. Брутен вътрешен продукт Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година 2. Индивидуално потребление 2.1. Показател на доверие на потребителите Наблюдение на потребителите. Показателят на доверие на потребителите е средна аритметична на балансите от четири въпроса (икономическа ситуация, финансово състояние, безработица и спестявания на домакинствата през следващите 12 месеца) 2.2. Продажби в търговията на дребно Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година 2.3. Индивидуално крайно потребление Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година 3. Инвестиции 3.1. Използване на оборудването в промишлеността Средно натоварване на мощностите в промишлеността като процент от пълното натоварване (данните се събират през януари, април, юли и октомври) 3.2. Бруто образуване в основен капитал Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година 3.3. Изменение на запасите В % от БВП 4. Пазар на труда 4.1. Безработица Процент от работната сила на България (данни от Наблюдението на работната сила) 4.2. Заети лица Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година (данни от Наблюдението на работната сила) 4.3. Разходи за труд Индекс на общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите по трудово и служебно правоотношение, темп на нарастване спрямо същия период на предходната година 4.4. Недостиг на работна сила в промишлеността Процент от промишлените предприятия, посочили недостига на работна сила като затруднение за осъществяване на дейността им 4.. Заплати Номинална стойност, темп на нарастване спрямо същия период на предходната година, средна месечна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение. Международни трансакции.1. Поръчки от чужбина в промишлеността Бизнес наблюдение в промишлеността. Баланс между положителните и отрицателните отговори.2. Износ на стоки Платежен баланс, млн. евро.3. Внос на стоки Платежен баланс, млн. евро.4. Търговско салдо Платежен баланс, млн. евро.. Текуща сметка Платежен баланс, млн. евро.6. Преки инвестиции (Нето) млн. евро, платежен баланс.7. Портфейлни инвестиции (Нето) млн. евро, платежен баланс.8. Износ на стоки и услуги Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година.9. Внос на стоки и услуги Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година 6. Цени 6.1. Хармонизиран индекс на потребителските цени Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година 6.2. Цени на производител на вътрешния пазар (промишленост) 6.3. Очаквания за продажните цени в промишлеността 6.4. Очаквания за продажните цени в търговията на дребно 7. Парични и финансови показатели Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година Бизнес наблюдение в промишлеността. Баланс между положителните и отрицателните отговори Бизнес наблюдение в търговията на дребно. Баланс между положителните и отрицателните отговори 7.1. СОФИБОР Тримесечен индекс на междубанковия пазар (SOFIBOR: SOFia Interbank Offered Rate, фиксинг на котировките на необезпечени депозити в български левове, предлагани на междубанковия пазар) 7.2. М3 Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година (месечни стойности: стойности в края на месеца) 7.3. Вземания по кредити от нефинансови Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година (месечни стойности: предприятия, домакинства и НТООД стойности в края на месеца) 7.4. Обменен курс USD/BGN Средни стойности за периода 7.. Номинален ефективен валутен курс Индекс (юни 1997 = 1) 8

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 юни 29 г. Следваща актуализация: 3 септември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Дек. '8 Ян. '9 Фев. '9 Март '9 Април '9 Май

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 29 г. Следваща актуализация: 3 декември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Март '9 Април '9 Май '9 Юни '9 Юли '9

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 21 г. Следваща актуализация: 3 юни 21 г. 1. Производство 27 28 29 Септ. '9 Окт. '9 Ноем. '9 Дек. '9 Ян. '1 Февр.

Подробно

Ключови показатели за България, г.

Ключови показатели за България, г. Ключови показатели за България Последни данни: 1 април 11 г. Следваща актуализация: 1 юли 11 г. 1. Производство 9 1 Септ. '1 Окт. '1 Ноем. '1 Дек. '1 Ян. '11 Февр. '11 Показател на доверие в промишлеността

Подробно

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г.

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г. Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 21 г. Следваща актуализация: 3 декември 21 г. 1. Производство 27 28 29 Март '1 Април '1 Май '1 Юни '1 Юли '1 Август '1 Показател на доверие в

Подробно

Ключови показатели за България (към г.)

Ключови показатели за България (към г.) Ключови показатели за България* Последни данни: 3 декември 1 година Следваща актуализация: април 17 година 1. Производство Май'1 Юни'1 Юли'1 Август'1 Септ.'1 Окт.'1 Ноем.'1 Дек.'1 Показател на доверие

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Подробно

BG_design_04_2010.pub

BG_design_04_2010.pub БЪЛГАРИЯ: ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ Април, 2010 За март 2010 текущата сметка е отрицателна, в размер на EUR 238.7 млн., при отрицателна текуща сметка в размер на EUR 566.8 млн. за март 2009 България:

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март -0. 0.5 0.3 0.3 0.8 0.4.3.5. 0.9.0-3. 0. Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q* Q* Q3* Q4*

Подробно

BG_design_11_2010.pub

BG_design_11_2010.pub БЪЛГАРИЯ: ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ Ноември, 21 България: Ключови индикатори 28 29 21e Растеж БВП (%) y/y 6.% -5.1%.3% Инфлация ИПЦ към края на годината (%) 7.8%.6% 2.2% Безработица (%) 6.31% 9.1%

Подробно

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2, ОКТОМВРИ 9 ГОДИНА През октомври 9 г. бизнес анкетите на НСИ продължават да отчитат понижение на равнището на общия показател на бизнес климата 3, който намалява

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Юни 219 * 219Q1*.%.5% 1.9% 1.8% 3.5% 3.9% 3.8% 3.1% 4.8% * Q1.219**..5 1.3 1.9 1.8 3.1 3.5 3.4 3.8 3.9 Изменение на БВП

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Февруари 2019 * Q1-Q3, 0.0% 0.5% 1.9% 1.8% 3.5% 3.2% 3.9% 3.8% * 0.0 0.5 1.3 1.8 1.9 3.3 3.5 3.8 3.9 Изменение на БВП в

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2* Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2*

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември -0.1 0.5 0.3 0.3 0.8 0.4 0.9 0.9 1.3 1.5 1.1 1.3 1.8 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2** -8.3-5.5-5.5-5.5-4.7-4.5-3.6-2.3

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2, НОЕМВРИ 9 ГОДИНА Общият показател на бизнес климата 3 сe повишава с.4 пункта в сравнение с октомври, което е резултат главно от отчетения относително по-добър

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 203 * * * * * * * -8.9-5.4-3.7-5.3-4.7-4.3-5.4-2.5-2. -.2-0.2 - -0.3-0.4 0.0 0. 0.8 0.9.0 2.3 2.2 2. 2.4 2.3 2.4

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март2015

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март2015 София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4*

Подробно

Стопанска конюнктура през април 2018 година

Стопанска конюнктура през април 2018 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, АПРИЛ 18 ГОДИНА През април 18 г. общият показател на бизнес климата 4 нараства с 2.8 пункта в сравнение с предходния месец (фиг. 1 от приложението), като

Подробно

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ През 2012 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 78 089 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в съпоставими цени за 2005 г., БВП се е

Подробно

Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2019 година (експресни оценки)

Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2019 година (експресни оценки) СЪОБЩЕНИЕ НСИ на България ще извърши еталонна ревизия на данните в областта на националните сметки. Ревизията ще бъде осъществена съгласно утвърдените препоръки на Комитета по монетарна и финансова статистика

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЯНУАРИ 2013 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЯНУАРИ 2013 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ЯНУАРИ 13 ГОДИНА През януари 13 г. общият показател на бизнес климата 4 се понижава с 3.2 пункта спрямо равнището си от декември 12 г. (фиг. 1 от приложението)

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Октомври 2014

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Октомври 2014 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Октомври Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Подробно

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ)

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ) БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ) През четвъртото тримесечие на 2015 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.1% спрямо съответното тримесечие

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ЮЛИ 19 ГОДИНА През юли 19 г. общият показател на бизнес климата 4 остава приблизително на равнището си от предходния месец (фиг. 1 от приложението). Понижение

Подробно

201506_S_BOP6_Press-bg

201506_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 17 август 2015 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юни 2015 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 191.9 млн. евро при излишък от 449.1 млн. евро за юни 2014 г. За януари юни

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЮЛИ 2011 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЮЛИ 2011 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1, 2, 3, ЮЛИ 11 ГОДИНА През юли 11 г. общият показател на бизнес климата 4 се покачва с.7 пункта спрямо нивото си от предходния месец (фиг. 1), като подобрение

Подробно

Стопанска конюнктура през октомври 2018 година

Стопанска конюнктура през октомври 2018 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ОКТОМВРИ 18 ГОДИНА През октомври 18 г. общият показател на бизнес климата 4 се понижава с 1.9 пункта спрямо предходния месец (фиг. 1 от приложението) в

Подробно

201511_S_BOP6_Press-bg

201511_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 януари 2016 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Ноември 2015 г. Текущата и капиталова сметка е отрицателна и възлиза на 133.3 млн. евро при излишък от 215.7 млн. евро за ноември За януари ноември

Подробно

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ЯНУАРИ 29 ГОДИНА Редовното наблюдение на потребителите, проведено от Националния статистически институт (НСИ) през януари 29 г., отчита, че показателят доверие на потребителите

Подробно

Bulletin BG 07 08

Bulletin BG 07 08 За януари юни 2008 г. текущата и капиталовата сметка има дефицит в размер на 3584.6 млн. евро (10.9% от БВП), при дефицит от 2821 млн. евро (9.8% от БВП) за същия период на 2007 Преките чуждестранни инвестиции

Подробно

201710_S_BOP6_Press-bg

201710_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 декември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Октомври 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 185.6 млн. евро при излишък от 13.7 млн. евро за октомври 2016 г. За

Подробно

Стопанска конюнктура през май 2019 година

Стопанска конюнктура през май 2019 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, МАЙ 19 ГОДИНА През май 19 г. общият показател на бизнес климата 4 се повишава с 1.3 пункта спрямо предходния месец (фиг. 1 от приложението), което се дължи

Подробно

201802_S_BOP6_Press-bg

201802_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 април 2018 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Февруари 2018 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 241.5 млн. евро при излишък от 247 млн. евро за февруари 2017 г. За януари

Подробно

201508_S_BOP6_Press-bg

201508_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 16 октомври 2015 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2015 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 539.2 млн. евро при излишък от 562.6 млн. евро за август 2014 г. За януари

Подробно

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 20 май 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Март 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 200.7 млн. евро при дефицит от 48.1 млн. евро за март 2018 г. За януари март

Подробно

НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ОКТОМВРИ 2014 ГОДИНА

НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ОКТОМВРИ 2014 ГОДИНА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ОКТОМВРИ 214 ГОДИНА През октомври 214 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 2.9 пункта спрямо равнището си отпреди три месеца (фиг. 1 от приложението),

Подробно

Стопанска конюнктура през декември 2016 година

Стопанска конюнктура през декември 2016 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ДЕКЕМВРИ 16 ГОДИНА През декември 16 г. общият показател на бизнес климата 4 остава на нивото си от предходния месец (фиг. 1 от приложението). Подобрение

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 1216.5 млн. евро при излишък от 813.5 млн. евро за юли 2016 г. За януари

Подробно

Стопанска конюнктура през юни 2019 година

Стопанска конюнктура през юни 2019 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ЮНИ 19 ГОДИНА През юни 19 г. общият показател на бизнес климата 4 намалява с 1.3 пункта в сравнение с май (фиг. 1 от приложението) в резултат на по-неблагоприятния

Подробно

Наблюдение на потребителите, април 2019 година

Наблюдение на потребителите, април 2019 година НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, АПРИЛ 219 ГОДИНА През април 219 г. общият показател на доверие на потребителите се понижава с.7 пункта в сравнение с януари, което се дължи изцяло на пониженото доверие сред

Подробно

Стопанската конюнктура през март 2013 година

Стопанската конюнктура през март 2013 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, МАРТ 13 ГОДИНА Общият показател на бизнес климата 4 през март 13 г. бележи намаление спрямо нивото си от предходния месец с 1.8 пункта (фиг. 1 от приложението)

Подробно

Стопанска конюнктура през септември 2019 година

Стопанска конюнктура през септември 2019 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, СЕПТЕМВРИ 19 ГОДИНА През септември 19 г. общият показател на бизнес климата 4 запазва равнището си от предходния месец (фиг. 1 от приложението). Подобрение

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 203 II. 203 III.203 IV. 203 V. 203 VI. 203 VII. 203 VIII. 203 IX. 203 X. 203 XI. 203 XII. 203 I. 204 II. 204 III. 204 IV. 204 V. 204 VI. 204 VII. 204 VIII. 204 IX. 204 X. 204 XI. 204 XII. 204 I. 205

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ОКТОМВРИ 2014 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ОКТОМВРИ 2014 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ОКТОМВРИ 14 ГОДИНА През октомври 14 г. общият показател на бизнес климата 4 се понижава с.5 пункта в сравнение с предходния месец (фиг. 1 от приложението)

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 424.1 млн. евро при 31.7 млн. евро за май 2018 г. За януари май 2019 г. текущата

Подробно

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 август 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юни 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 945.6 млн. евро при излишък от 434.1 млн. евро за юни 2018 г. За януари юни

Подробно

Стопанска конюнктура през февруари 2017 година

Стопанска конюнктура през февруари 2017 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ФЕВРУАРИ 17 ГОДИНА През февруари 17 г. общият показател на бизнес климата 4 запазва приблизително равнището си от предходния месец (фиг. 1 от приложението).

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро пр

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро пр ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 792.2 млн. евро при излишък от 575.7 млн. евро за август 2016 г. За януари

Подробно