КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация:

Размер: px
Започни от страница:

Download "КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация:"

Препис

1 Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 юни 29 г. Следваща актуализация: 3 септември 29 г. 1. Производство Дек. '8 Ян. '9 Фев. '9 Март '9 Април '9 Май '9 Показател на доверие в промишлеността 1.1 баланс Промишлено производство 1.2.* IV тр. '7 I тр. '8 II тр. '8 III тр. '8 IV тр. '8 I тр. '9 Брутен вътрешен продукт 1.3.* Индивидуално потребление IV тр. '7 I тр. '8 II тр. '8 III тр. '8 IV тр. '8 I тр. '9 Показател на доверие на потребителите 2.1 баланс Дек. '8 Ян. '9 Фев. '9 Март '9 Април '9 Май '9 Продажби в търговията на дребно 2.2.* IV тр. '7 I тр. '8 II тр. '8 III тр. '8 IV тр. '8 I тр. '9 Индивидуално крайно потребление 2.3.* Инвестиции IV тр. '7 I тр. '8 II тр. '8 III тр. '8 IV тр. '8 I тр. '9 Използване на оборудването в промишлеността 3.1 % Бруто образуване в основен капитал 3.2.* Изменение на запасите 3.3 % от БВП Пазар на труда IV тр. '7 I тр. '8 II тр. '8 III тр. '8 IV тр. '8 I тр. '9 Безработица 4.1 % Заети лица 4.2.* Разходи за труд 4.3.* Дек. '8 Ян. '9 Фев. '9 Март '9 Април '9 Май '9 Недостиг на работна сила в промишлеността 4.4 % Заплати 4..* Международни трансакции Дек. '8 Ян. '9 Фев. '9 Март '9 Април '9 Май '9 Поръчки от чужбина в промишлеността.1 баланс Износ на стоки.2 млн. евро Внос на стоки.3 млн. евро Търговско салдо.4 млн. евро Текуща сметка. млн. евро Преки инвестиции (нето).6 млн. евро Портфейлни инвестиции (нето).7 млн. евро IV тр. '7 I тр. '8 II тр. '8 III тр. '8 IV тр. '8 I тр. '9 Износ на стоки и услуги.8.* Внос на стоки и услуги.9.* Цени Дек. '8 Ян. '9 Фев. '9 Март '9 Април '9 Май '9 ХИПЦ 6.1.* Цени на производител на вътрешния пазар (промишленост) 6.2.* Очаквания за продажните цени в промишлеността 6.3 баланс Очаквания за продажните цени в търговията на дребно 6.4 баланс Парични и финансови показатели Дек. '8 Ян. '9 Фев. '9 Март '9 Април '9 Май '9 СОФИБОР (тримесечен) 7.1 индекс М3 7.2.* Вземания по кредити от нефинансови предприятия и домакинства 7.3.* Обменен курс USD/BGN 7.4 стойност Номинален ефективен валутен курс 7. индекс Забележка: *. - темп на нарастване спрямо същия период на предходната година. 1

2 Коментар 1. Производство По данни от бизнес анкетите на през юни 29 г. показателят на доверие в промишлеността се понижава с 3.6 пункта спрямо равнището си през май. Намалението се дължи на по-песимистичните очаквания на мениджърите за производствената дейност през следващите три месеца. Същевременно и нивото на запасите от готова продукция се увеличава. През април 29 г. индексът на промишленото производство намалява с 2.% в сравнение със същия месец на предходната година (по предварителни данни). Най-голям спад е регистриран в преработващата промишленост (с 22.2%). В добивната промишленост и производството на електроенергия, газ и вода понижението е съответно с 21. и 13.%. По предварителни оперативни данни брутният вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 29 г. възлиза на млн. лв. по текущи цени, като на човек от населението се падат лева. При среден за тримесечието валутен курс от лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на млн. долара и съответно долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на млн. евро, като на човек от населението се падат евро. Спрямо първото тримесечие на 28 г. реалният спад на БВП е 3.%. 2. Индивидуално потребление През април 29 г. показателят на доверие на потребителите се понижава със 7.6 пункта в сравнение с януари. Засилва се негативизмът в оценките на потребителите за настоящата икономическа ситуация в страната. През април 29 г. приходите от продажби в търговията на дребно намаляват с 9.3% спрямо същия месец на 28 година (по предварителни данни). Понижението се дължи на взаимодействието между положителния темп в търговията с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (2.9%) и отрицателните темпове в останалите съставни групи. В търговията с компютърна и комуникационна техника и търговията с битова техника, мебели и други стоки за бита понижението достига съответно.3 и 17.3%. За индивидуално потребление на населението през първото тримесечие на 29 г. се изразходват 81.7% от произведения БВП. Реалното намаление на показателя спрямо съответното тримесечие на 28 година е 6.%. 3. Инвестиции През периода от януари до април 29 г. средното натоварване на мощностите в промишлеността намалява с 3.2 пункта и се оценява на 67.4%. Бруто образуването в основен капитал през първото тримесечие на 29 г. спрямо същия период на предходната година е 8.9%. Относителният дял на тази категория е 2.9% от БВП. 4. Пазар на труда През първото тримесечие на 29 г. общият брой на заетите лица на възраст и повече навършени години е хил., а относителният им дял от населението на същата възраст - 49.%. В сравнение със същия период на 28 г. броят на заетите лица намалява с 27.1 хил., а коефициентът на заетост - с.2 пункта. Безработните лица през първото тримесечие на 29 г. са хил., или 6.4% от икономически активното население. В сравнение със същото тримесечие на предходната година коефициентът на безработица не отбелязва съществено изменение, а броят на безработните лица е с 6.6 хил. по-малко. Според бизнес анкетите на през юни 29 г. 12.2% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им. През март 29 г. средната работна заплата е 79 лв. (по предварителни данни), което е с 4.7% повече в сравнение с предходния месец. Спрямо март 28 г. ръстът е.8%. 2

3 . Международни трансакции Според оценките на мениджърите от промишлеността през юни 29 г. продължава свиването на осигуреността на производството с поръчки от чужбина. За януари - април 29 г. текущата сметка има дефицит в размер на млн. евро (.% от прогнозния БВП за 29 г.) при дефицит от млн. евро (8.1% от БВП) за същия период на 28 година. Основни фактори за намалението на дефицита по текущата сметка са по-ниските дефицити по търговското салдо (с млн. евро) и по статия Услуги (с 26.7 млн. евро). Търговското салдо за януари - април 29 г. е отрицателно - в размер на млн. евро (4.7% от прогнозния БВП за 29 г.), при отрицателно салдо в размер на млн. евро (7.% от БВП) за същия период на 28 година. Износът на стоки (FOB) възлиза на млн. евро за януари - април 29 г. при 2.9 млн. евро за същия период на 28 г., като намалява с 3.4% на годишна база при ръст от 27.4% за същия период на миналата година. Вносът на стоки (FOB) e 98.6 млн. евро при млн. евро за януари - април 28 г., като намалява с 32.6% на годишна база при ръст от 26.2% за същия период на миналата година. Преките инвестиции в чужбина за януари - април 29 г. са 24. млн. евро при 436. млн. евро за същия период на 28 година. Преките чуждестранни инвестиции в страната са 9.4 млн. евро (2.8% от прогнозния БВП за 29 г.) при млн. евро (.6% от БВП) за същия период на 28 година. Те покриват 6.% от дефицита по текущата сметка за отчетния период при 69.3% за януари - април 28 година. За януари - април 29 г. портфейлните инвестиции - активи нарастват със 3.1 млн. евро, а за същия период на 28 г. те намаляват с 37.6 млн. евро. Портфейлните инвестиции - пасиви намаляват с млн. евро при намаление от 6.9 млн. евро за януари - април 28 година. Външнотърговското салдо от стоки и услуги за първото тримесечие на 29 г. е отрицателно. Вносът на стоки и услуги надвишава с млн. лв. стойностния обем на износа. Спрямо съответното тримесечие на 28 г. износът на стоки и услуги е намалял реално със 17.4%, а вносът - с 21.1%. 6. Цени През май 29 г. хармонизираният индекс на потребителските цени нараства общо с 3.% в сравнение със същия месец на 28 г., като увеличение на цените има във всички наблюдавани групи стоки, с изключение на хранителните продукти и безалкохолните напитки, транспорта и съобщенията. Цените на производител на вътрешния пазар в промишлеността през май 29 г. намаляват с 3.2% в сравнение със същия месец на 28 година. В преработващата промишленост цените през май спадат с 1.% спрямо съответния месец на 28 г., докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е регистрирано увеличение с 18.3%. По данни от конюнктурната анкета през юни 29 г. предприятията от промишлеността, които предвиждат намаление на цените, са повече от тези, които считат, че цените им ще се повишат през следващите месеци, в резултат на което балансовият показател е отрицателен (-2.9%). 7. Парични и финансови показатели През май 29 г. тримесечният индекс на междубанковия пазар СОФИБОР намалява спрямо предходния месец от 6. на.98% при стойност 6.88% през май 28 година. Годишното увеличение на широките пари (агрегат М3) през май 29 г. е 4.6% при.1% през април, като в края на май обемът им възлиза на млрд. лв. (68.2% от прогнозния БВП за 29 г.) при 4.23 млрд. лв. за април 29 година (67.9% от БВП). Тесните пари М1 намаляват през май с 13.7% на годишна база (12.8% спад през април). Обемът на вземанията по кредити от нефинансови предприятия и домакинства през май 29 г. нараства до млрд. лв. (73.% от прогнозния БВП за 29 г.), като годишното му увеличение е.% при 2.2% през април 29 година. Темпът на годишен прираст на кредитите за нефинансовите предприятия през май е.4% при 2.% през предходния месец, а на кредитите за домакинства и НТООД -.7% през май при 19.8% през април. През май 29 г. обменният курс на лева спрямо долара се понижава в сравнение с предходния месец - от 1.48 на

4 1. ПРОИЗВОДСТВО 2. ИНДИВИДУАЛНО ПОТРЕБЛЕНИЕ Последни данни - юни 29 г. Баланс Показател на доверие в промишлеността % Показател на доверие на потребителите Дългосрочна средна Промишлено производство 3 Приходи от продажби в търговията на дребно Последни данни - първо тримесечие 29 г. Последни данни - първо тримесечие 29 г. 2 Брутен вътрешен продукт 2 Индивидуално крайно потребление Забележка: - темп на нарастване спрямо същия период на предходната година. 4

5 3. ИНВЕСТИЦИИ 4. ПАЗАР НА ТРУДА Последни данни - първо тримесечие 29 г. % Натоварване на мощностите в промишлеността % Коефициент на безработица 2 Дългосрочна средна Последни данни - първо тримесечие 29 г Последни данни - първо тримесечие 29 г. 1 Бруто образуване в основен капитал 8 Заети лица Последни данни - първо тримесечие 29 г Последни данни - първо тримесечие 29 г. 1 % от БВП Изменение на запасите Индекс на общите разходи на работодателите за труд Забележка: - темп на нарастване спрямо същия период на предходната година.

6 . МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСАКЦИИ Последни данни - юни 29 г. Баланс Поръчки от чужбина в промишлеността Млн. евро 2. Търговско салдо Износ стоки Дългосрочна средна Търговско салдо Внос стоки Млн. евро 4. Текуща сметка 12. Млн. евро Преки инвестиции - нето Последни данни - първо тримесечие 29 г. Млн. евро 4. Портфейлни инвестиции - нето Износ и внос на стоки и услуги Внос Износ Забележка: - темп на нарастване спрямо същия период на предходната година. 6

7 6. ЦЕНИ 7. ПАРИЧНИ И ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ Последни данни - май 29 г. Последни данни - май 29 г. 16. Хармонизиран индекс на потребителските цени 9. Индекс СОФИБОР Последни данни - май 29 г. Последни данни - май 29 г. 18 Цени на производител на вътрешния пазар (промишленост) 1 Паричен агрегат М3 и вземания по кредити на нефинансови предприятия и домакинства Вземания по кредити на нефинансови предприятия и домакинства Паричен агрегат М Последни данни - юни 29 г. Последни данни - май 29 г. Баланс 1 Очаквания за продажните цени в търговията на дребно 7. Индекс (1997 = 1) Динамика на паричните агрегати Дългосрочна средна. 4. М3 Пари в обращение М Забележка: - темп на нарастване спрямо същия период на предходната година. 7

8 Ключови показатели за България - Обяснителни бележки Показатели Обяснение Източник 1. Производство 1.1. Показател на доверието в промишлеността Бизнес наблюдение в промишлеността. Показателят на доверие в промишлеността е средна аритметична на балансите на очакваната производствена активност, нивото на поръчките и нивото на запасите от готова продукция (последният баланс се взема с обратен знак) 1.2. Промишлено производство Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година 1.3. Брутен вътрешен продукт Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година 2. Индивидуално потребление 2.1. Показател на доверие на потребителите Наблюдение на потребителите. Показателят на доверие на потребителите е средна аритметична на балансите от четири въпроса (икономическа ситуация, финансово състояние, безработица и спестявания на домакинствата през следващите 12 месеца) 2.2. Продажби в търговията на дребно Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година 2.3. Индивидуално крайно потребление Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година 3. Инвестиции 3.1. Използване на оборудването в промишлеността Средно натоварване на мощностите в промишлеността като процент от пълното натоварване (данните се събират през януари, април, юли и октомври) 3.2. Бруто образуване в основен капитал Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година 3.3. Изменение на запасите В % от БВП 4. Пазар на труда 4.1. Безработица Процент от работната сила на България (данни от Наблюдението на работната сила) 4.2. Заети лица Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година (данни от Наблюдението на работната сила) 4.3. Разходи за труд Индекс на общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите по трудово и служебно правоотношение, темп на нарастване спрямо същия период на предходната година 4.4. Недостиг на работна сила в промишлеността Процент от промишлените предприятия, посочили недостига на работна сила като затруднение за осъществяване на дейността им 4.. Заплати Номинална стойност, темп на нарастване спрямо същия период на предходната година, средна месечна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение. Международни трансакции.1. Поръчки от чужбина в промишлеността Бизнес наблюдение в промишлеността. Баланс между положителните и отрицателните отговори.2. Износ на стоки Платежен баланс, млн. евро.3. Внос на стоки Платежен баланс, млн. евро.4. Търговско салдо Платежен баланс, млн. евро.. Текуща сметка Платежен баланс, млн. евро.6. Преки инвестиции (Нето) млн. евро, платежен баланс.7. Портфейлни инвестиции (Нето) млн. евро, платежен баланс.8. Износ на стоки и услуги Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година.9. Внос на стоки и услуги Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година 6. Цени 6.1. Хармонизиран индекс на потребителските цени Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година 6.2. Цени на производител на вътрешния пазар (промишленост) 6.3. Очаквания за продажните цени в промишлеността 6.4. Очаквания за продажните цени в търговията на дребно 7. Парични и финансови показатели Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година Бизнес наблюдение в промишлеността. Баланс между положителните и отрицателните отговори Бизнес наблюдение в търговията на дребно. Баланс между положителните и отрицателните отговори 7.1. СОФИБОР Тримесечен индекс на междубанковия пазар (SOFIBOR: SOFia Interbank Offered Rate, фиксинг на котировките на необезпечени депозити в български левове, предлагани на междубанковия пазар) 7.2. М3 Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година (месечни стойности: стойности в края на месеца) 7.3. Вземания по кредити от нефинансови Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година (месечни стойности: предприятия, домакинства и НТООД стойности в края на месеца) 7.4. Обменен курс USD/BGN Средни стойности за периода 7.. Номинален ефективен валутен курс Индекс (юни 1997 = 1) 8

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 29 г. Следваща актуализация: 3 юни 29 г. 1. Производство 26 27 28 Септ. '8 Окт. '8 Ноем. '8 Дек. '8 Ян. '9 Февр.

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 29 г. Следваща актуализация: 3 декември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Март '9 Април '9 Май '9 Юни '9 Юли '9

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 21 г. Следваща актуализация: 3 юни 21 г. 1. Производство 27 28 29 Септ. '9 Окт. '9 Ноем. '9 Дек. '9 Ян. '1 Февр.

Подробно

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г.

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г. Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 21 г. Следваща актуализация: 3 декември 21 г. 1. Производство 27 28 29 Март '1 Април '1 Май '1 Юни '1 Юли '1 Август '1 Показател на доверие в

Подробно

Ключови показатели за България, г.

Ключови показатели за България, г. Ключови показатели за България Последни данни: 1 април 11 г. Следваща актуализация: 1 юли 11 г. 1. Производство 9 1 Септ. '1 Окт. '1 Ноем. '1 Дек. '1 Ян. '11 Февр. '11 Показател на доверие в промишлеността

Подробно

Ключови показатели за България (към г.)

Ключови показатели за България (към г.) Ключови показатели за България* Последни данни: 3 декември 1 година Следваща актуализация: април 17 година 1. Производство Май'1 Юни'1 Юли'1 Август'1 Септ.'1 Окт.'1 Ноем.'1 Дек.'1 Показател на доверие

Подробно

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2, ОКТОМВРИ 9 ГОДИНА През октомври 9 г. бизнес анкетите на НСИ продължават да отчитат понижение на равнището на общия показател на бизнес климата 3, който намалява

Подробно

BG_design_04_2010.pub

BG_design_04_2010.pub БЪЛГАРИЯ: ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ Април, 2010 За март 2010 текущата сметка е отрицателна, в размер на EUR 238.7 млн., при отрицателна текуща сметка в размер на EUR 566.8 млн. за март 2009 България:

Подробно

BG_design_11_2010.pub

BG_design_11_2010.pub БЪЛГАРИЯ: ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ Ноември, 21 България: Ключови индикатори 28 29 21e Растеж БВП (%) y/y 6.% -5.1%.3% Инфлация ИПЦ към края на годината (%) 7.8%.6% 2.2% Безработица (%) 6.31% 9.1%

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2, НОЕМВРИ 9 ГОДИНА Общият показател на бизнес климата 3 сe повишава с.4 пункта в сравнение с октомври, което е резултат главно от отчетения относително по-добър

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Юни 219 * 219Q1*.%.5% 1.9% 1.8% 3.5% 3.9% 3.8% 3.1% 4.8% * Q1.219**..5 1.3 1.9 1.8 3.1 3.5 3.4 3.8 3.9 Изменение на БВП

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2** -8.3-5.5-5.5-5.5-4.7-4.5-3.6-2.3

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Февруари 2019 * Q1-Q3, 0.0% 0.5% 1.9% 1.8% 3.5% 3.2% 3.9% 3.8% * 0.0 0.5 1.3 1.8 1.9 3.3 3.5 3.8 3.9 Изменение на БВП в

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март -0. 0.5 0.3 0.3 0.8 0.4.3.5. 0.9.0-3. 0. Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q* Q* Q3* Q4*

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2* Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2*

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември -0.1 0.5 0.3 0.3 0.8 0.4 0.9 0.9 1.3 1.5 1.1 1.3 1.8 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 203 * * * * * * * -8.9-5.4-3.7-5.3-4.7-4.3-5.4-2.5-2. -.2-0.2 - -0.3-0.4 0.0 0. 0.8 0.9.0 2.3 2.2 2. 2.4 2.3 2.4

Подробно

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ През 2012 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 78 089 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в съпоставими цени за 2005 г., БВП се е

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март2015

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март2015 София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4*

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЯНУАРИ 2013 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЯНУАРИ 2013 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ЯНУАРИ 13 ГОДИНА През януари 13 г. общият показател на бизнес климата 4 се понижава с 3.2 пункта спрямо равнището си от декември 12 г. (фиг. 1 от приложението)

Подробно

Стопанска конюнктура през април 2018 година

Стопанска конюнктура през април 2018 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, АПРИЛ 18 ГОДИНА През април 18 г. общият показател на бизнес климата 4 нараства с 2.8 пункта в сравнение с предходния месец (фиг. 1 от приложението), като

Подробно

Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2019 година (експресни оценки)

Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2019 година (експресни оценки) СЪОБЩЕНИЕ НСИ на България ще извърши еталонна ревизия на данните в областта на националните сметки. Ревизията ще бъде осъществена съгласно утвърдените препоръки на Комитета по монетарна и финансова статистика

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Октомври 2014

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Октомври 2014 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Октомври Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ЮЛИ 19 ГОДИНА През юли 19 г. общият показател на бизнес климата 4 остава приблизително на равнището си от предходния месец (фиг. 1 от приложението). Понижение

Подробно

201506_S_BOP6_Press-bg

201506_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 17 август 2015 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юни 2015 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 191.9 млн. евро при излишък от 449.1 млн. евро за юни 2014 г. За януари юни

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЮЛИ 2011 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЮЛИ 2011 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1, 2, 3, ЮЛИ 11 ГОДИНА През юли 11 г. общият показател на бизнес климата 4 се покачва с.7 пункта спрямо нивото си от предходния месец (фиг. 1), като подобрение

Подробно

Стопанска конюнктура през октомври 2018 година

Стопанска конюнктура през октомври 2018 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ОКТОМВРИ 18 ГОДИНА През октомври 18 г. общият показател на бизнес климата 4 се понижава с 1.9 пункта спрямо предходния месец (фиг. 1 от приложението) в

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ОКТОМВРИ 2014 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ОКТОМВРИ 2014 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ОКТОМВРИ 14 ГОДИНА През октомври 14 г. общият показател на бизнес климата 4 се понижава с.5 пункта в сравнение с предходния месец (фиг. 1 от приложението)

Подробно

Стопанска конюнктура през декември 2016 година

Стопанска конюнктура през декември 2016 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ДЕКЕМВРИ 16 ГОДИНА През декември 16 г. общият показател на бизнес климата 4 остава на нивото си от предходния месец (фиг. 1 от приложението). Подобрение

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 1216.5 млн. евро при излишък от 813.5 млн. евро за юли 2016 г. За януари

Подробно

Стопанска конюнктура през септември 2019 година

Стопанска конюнктура през септември 2019 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, СЕПТЕМВРИ 19 ГОДИНА През септември 19 г. общият показател на бизнес климата 4 запазва равнището си от предходния месец (фиг. 1 от приложението). Подобрение

Подробно

201508_S_BOP6_Press-bg

201508_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 16 октомври 2015 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2015 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 539.2 млн. евро при излишък от 562.6 млн. евро за август 2014 г. За януари

Подробно

Стопанска конюнктура през май 2019 година

Стопанска конюнктура през май 2019 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, МАЙ 19 ГОДИНА През май 19 г. общият показател на бизнес климата 4 се повишава с 1.3 пункта спрямо предходния месец (фиг. 1 от приложението), което се дължи

Подробно

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ)

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ) БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ) През четвъртото тримесечие на 2015 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.1% спрямо съответното тримесечие

Подробно

Bulletin BG 07 08

Bulletin BG 07 08 За януари юни 2008 г. текущата и капиталовата сметка има дефицит в размер на 3584.6 млн. евро (10.9% от БВП), при дефицит от 2821 млн. евро (9.8% от БВП) за същия период на 2007 Преките чуждестранни инвестиции

Подробно

201511_S_BOP6_Press-bg

201511_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 януари 2016 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Ноември 2015 г. Текущата и капиталова сметка е отрицателна и възлиза на 133.3 млн. евро при излишък от 215.7 млн. евро за ноември За януари ноември

Подробно

201802_S_BOP6_Press-bg

201802_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 април 2018 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Февруари 2018 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 241.5 млн. евро при излишък от 247 млн. евро за февруари 2017 г. За януари

Подробно

201710_S_BOP6_Press-bg

201710_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 декември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Октомври 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 185.6 млн. евро при излишък от 13.7 млн. евро за октомври 2016 г. За

Подробно

Стопанска конюнктура през юни 2019 година

Стопанска конюнктура през юни 2019 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ЮНИ 19 ГОДИНА През юни 19 г. общият показател на бизнес климата 4 намалява с 1.3 пункта в сравнение с май (фиг. 1 от приложението) в резултат на по-неблагоприятния

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро пр

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро пр ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 792.2 млн. евро при излишък от 575.7 млн. евро за август 2016 г. За януари

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 424.1 млн. евро при 31.7 млн. евро за май 2018 г. За януари май 2019 г. текущата

Подробно

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 август 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юни 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 945.6 млн. евро при излишък от 434.1 млн. евро за юни 2018 г. За януари юни

Подробно

Стопанска конюнктура през февруари 2017 година

Стопанска конюнктура през февруари 2017 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ФЕВРУАРИ 17 ГОДИНА През февруари 17 г. общият показател на бизнес климата 4 запазва приблизително равнището си от предходния месец (фиг. 1 от приложението).

Подробно

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ЯНУАРИ 29 ГОДИНА Редовното наблюдение на потребителите, проведено от Националния статистически институт (НСИ) през януари 29 г., отчита, че показателят доверие на потребителите

Подробно

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 20 май 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Март 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 200.7 млн. евро при дефицит от 48.1 млн. евро за март 2018 г. За януари март

Подробно

Стопанската конюнктура през март 2013 година

Стопанската конюнктура през март 2013 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, МАРТ 13 ГОДИНА Общият показател на бизнес климата 4 през март 13 г. бележи намаление спрямо нивото си от предходния месец с 1.8 пункта (фиг. 1 от приложението)

Подробно

НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ОКТОМВРИ 2014 ГОДИНА

НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ОКТОМВРИ 2014 ГОДИНА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ОКТОМВРИ 214 ГОДИНА През октомври 214 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 2.9 пункта спрямо равнището си отпреди три месеца (фиг. 1 от приложението),

Подробно

Microsoft Word - Ec_activity_text_ doc

Microsoft Word - Ec_activity_text_ doc Обзор на икономическата активност в България към края на трето тримесечие на 212 г. Икономическата активност у нас се забавя през първите девет месеца на 212 г. в сравнение със същия период на предходната

Подробно