УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ” ОКС „МАГИСТЪР”

Размер: px
Започни от страница:

Download "УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ” ОКС „МАГИСТЪР”"

Препис

1 ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ Катедра Строителство на сгради и съоръжения УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ ОКС МАГИСТЪР I. Разработване на дипломна работа 1. Дипломната работа се изготвя на базата на задание, издадено от катедра Строителство на сгради и съоръжения към Архитектурен факултет на ВСУ Черноризец Храбър гр. Варна. Образец на заданието е даден в Приложение Разработването на дипломната работа се ръководи от научен ръководител от Катедра Строителство на сгради и съоръжения. 3. Темата на дипломната работа трябва да дава възможност на дипломанта да приложи придобитите знания и умения по компетенциите по части Конструктивна и Организация и изпълнение на строителството, посочени в Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен магистър" по специалности от регулираната професия Инженер в инвестиционното проектиране. Примерни теми за дипломна работа са дадени в Приложение Обемът и съдържанието на дипломната работа трябва да съответства на изискванията, дадени в Приложение Към дипломната работа се прилага подписана от дипломанта Декларация за оригиналност (Приложение 4). II. Условия за допускане до защита на дипломна работа 1. До защита на дипломна работа се допускат студенти, завършили семестриално и положили успешно всички изпити от учебния план.

2 2. Необходимите документи за явяване на защита на дипломна работа се публикуват на страницата на ВСУ Черноризец Храбър и се подават в катедрата при секретаря на магистърската програма по предварително обявен график. 3. Дипломната работа се предава в един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител CD/DVD. На електронния носител текстовата част на дипломната работа се представя във формат DOC/DOCX, а графичната част във формат DWG или PDF. Дипломният ръководител проверява съответствието между съдържанието на двата носителя. 4. Дипломната работа се заверява предварително от дипломния ръководител и се предава в обявените от Катедра Строителство на сгради и съоръжения срокове. Предадени дипломни работи след обявения срок не се допускат до текущата защита. 5. Дипломните работи се оценяват от рецензент, определен от ръководството на катедра Строителство на сгради и съоръжения. 6. Рецензията съдържа кратко описание на обема и съдържанието на дипломната работа, критични забележки, препоръки, становище за допускане на дипломанта до дипломна защита и оценка на дипломната работа. Екземпляр от рецензията се връчва на дипломанта не по-късно от ден преди датата на дипломната защита. 7. При отрицателно становище от рецензента дипломната работа се връща на дипломанта за преработване. III. Явяване на защита на дипломна работа 1. Защитата на дипломна работа е устна и се извършва пред изпитна комисия, определена със заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър. 2. Графичната част от дипломната работа се представя на табла на твърда основа. 3. Защитата на дипломната работа протича в следния ред: представяне от страна на дипломанта (до 10 мин); четене на рецензията; отговор от страна на дипломанта на забележките от рецензията; устно изпитване от членовете на комисията. IV. Оценяване на дипломната работа 1. При оценяване на дипломната работа изпитната комисия взема под внимание представената дипломна работа, нейното оформление и спазване на графичните стандарти, оценката на рецензента, както и отговорите на дипломанта на забележките от рецензията и на зададените от комисията въпроси.

3 2. Оценяването се извършва на закрито заседание на комисията, като се поставя една оценка за съдържание и една оценка за защита на дипломната работа. 3. Оценяването на дипломната работа е по шестобалната система. Защитата се счита за успешна при получени оценки, не по-малки от Среден 3 (Е). 4. При неуспешна дипломна защита на дипломанта се предоставя възможност за последващо явяване на защита на същата дипломна работа. 5. В случай на неуспешна втора дипломна защита дипломантът разработва нова дипломна работа под ръководството на друг дипломен ръководител. В този случай се заплаща нова такса за защита на дипломна работа. Ръководител катедра Строителство на сгради и съоръжения :... /доц. д-р инж. М.Кичекова/

4 Приложение 1 ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ Утвърждавам: Декан:. ЗАДАНИЕ за ДИПЛОМНА РАБОТА На студент:.... Фак., специалност... Тема на проекта.... Срок за предаване:. Изходни данни за проекта:..... Съдържание на обяснителната записка: Обем на графичната част:... Консултант:.. Ръководител: Дата на задаването:. Студент:

5 Приложение 2 ПРИМЕРНИ ТЕМИ ЗА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ЗАВЪРШВАЩИТЕ СПЕЦИАЛНОСТ СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ ОКС МАГИСТЪР 1. Проектиране на стоманобетонна конструкция на многоетажна сграда. 2. Проектиране на стоманена носеща конструкция на многоетажна сграда. 3. Проектиране на стомано-стоманобетонна носеща конструкция на многоетажна сграда. 4. Проектиране на тънкостенна конструкция. 5. Проектиране на стоманобетонен, стоманен или стомано-стоманобетонен мост. Научни ръководители: доц. д-р инж. Дария Михалева доц. д-р инж. Иван Павлов ас. д-р инж. Николай Кузманов Посочените теми за дипломни работи са примерни и дават възможност да се разработват реални инженерни задачи от строителния бранш. След съгласуване с преподавателите, включени в списъка на научните ръководители, могат да бъдат разработени и други теми, отговарящи на квалификационната характеристика на специалността. катедрата. Научният ръководител за всеки дипломант се определя от Ръководството на Документи за допускане до защита на дипломна работа се подават в сектор Дипломиране и сертифициране по обявен график.

6 Приложение 3 КРИТЕРИИ ЗА ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР Дипломният проект се изготвя на базата на задание, издадено от катедра Строителство на сгради и съоръжения към Архитектурен факултет на ВСУ Черноризец Храбър гр. Варна и се състои от обяснителна записка и графична част. Обяснителната записка трябва да съдържа: 1. Челна страница; 2. Оригинал на заданието за дипломна работа; 3. Декларация за оригиналност; 4. Съдържание; 5. Глава I Общи положения, натоварвания и въздействия ; 6. Глава II Статическо изчисляване и оразмеряване на характерни елементи от конструкцията ; 7. Глава III Изчисляване и оразмеряване на конструкцията за сеизмични въздействия ; 8. Глава IV Технология и организация на строителството ; 9. Използвана литература; 10. Приложения (ако има такива). Конструкцията трябва да бъде моделирана изцяло с помощта на специализиран софтуер. Резултатите от статичния и динамичния анализ се представят в графичен и табличен вид. Получените усилия за характерни елементи, както и автоматизираното им оразмеряване, се проверяват чрез ръчни изчисления. Графичната част трябва да съдържа минимум следните чертежи: 1. За дипломен проект в областта на многоетажните стоманобетонни конструкции: - кофражни планове на всички плочи и армировъчни планове на характерна стоманобетонна плоча; - армировъчни планове на характерни греди; - детайли за армиране на характерни колони; - армировъчни планове на характерни елементи, поемащи сеизмичните въздействия; - кофражен и армировъчен план на фундаментната конструкция. 2. За дипломен проект в областта на многоетажните стоманени конструкции: - характерни напречни и надлъжни разрези; - монтажни планове на конструкцията на характерно етажно ниво; - детайли за изпълнение на характерни елементи и възли от конструкцията; - кофражен и армировъчен план на фундаментите; - технология за изпълнение на характерно етажно ниво. 3. За дипломен проект в областта на специалните стоманобетонни, стоманени и стоманостоманобетонни конструкции: - кофражни и армировъчни планове на характерни елементи от конструкцията; - детайли за изпълнението на характерни елементи и възли от конструкцията; - кофражен и армировъчен план на фундаментите. Архитектурните чертежи се прилагат към графичната част в мащаб 1:50 или 1:100. Чертежите се предават сгънати и се подвързват заедно с обяснителната записка (със спирала или твърди корици). Дипломният проект се предава в един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител CD/DVD. На електронния носител текстовата част на дипломната работа се представя във формат DOC/DOCX, а графичната част във формат DWG или PDF. Изчислителният модел на конструкцията се включва към съдържанието на електронния носител. Дипломният проект се съгласува задължително с дипломния ръководител и се предава в завършен вид в обявени от Катедрата срокове. За дипломната защита чертежите се оформят като табла с твърда основа.

7 Приложение 4 ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ Декларация за оригиналност Долуподписаният / Долуподписаната, специалност... фак. Декларирам, че настоящата работа е мое лично дело. Декларирам също така, че съм спазил(а) изискванията за авторско право по отношение на използваните източници и не съм използвал(а) неправомерно чужди текстове, без да посоча техния автор и източник. Заглавие на дипломната работа: Дата:... Подпис:...

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ” СЪС

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ” СЪС ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ Катедра Строителство на сгради и съоръжения УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР ФАКУЛТЕТ МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ КАТЕДРА ИНФОРМАТИКА И ИКОНОМИКА ПРОЦЕДУРНИ СРОКОВЕ специалности Международен маркетинг и Международни икономически

Подробно

Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С О Ф И Я ФАКУЛТЕТ ПО ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ Утвърдил: Декан ФЕТТ (доц. Е. Манолов) Дата УКАЗАНИЯ З

Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С О Ф И Я ФАКУЛТЕТ ПО ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ Утвърдил: Декан ФЕТТ (доц. Е. Манолов) Дата УКАЗАНИЯ З Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С О Ф И Я ФАКУЛТЕТ ПО ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ Утвърдил: Декан ФЕТТ (доц. Е. Манолов) Дата УКАЗАНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИПЛОМНИТЕ ЗАЩИТИ НА

Подробно

Факултет Международна икономика и администрация Kатедра "Информатика" НАСОКИ за подготовка и защита на магистърска теза за студентите от магистърски п

Факултет Международна икономика и администрация Kатедра Информатика НАСОКИ за подготовка и защита на магистърска теза за студентите от магистърски п Факултет Международна икономика и администрация Kатедра "Информатика" НАСОКИ за подготовка и защита на магистърска теза за студентите от магистърски програми от професионално направление Информатика и

Подробно

УКАЗАНИЯ за ДИПЛОМАНТИ в специалност Инженерен дизайн, МФ, ТУ-София І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Разработването и защитата на дипломни работи е заключителен е

УКАЗАНИЯ за ДИПЛОМАНТИ в специалност Инженерен дизайн, МФ, ТУ-София І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Разработването и защитата на дипломни работи е заключителен е УКАЗАНИЯ за ДИПЛОМАНТИ в специалност Инженерен дизайн, МФ, ТУ-София І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Разработването и защитата на дипломни работи е заключителен етап от обучението в специалност Инженерен дизайн за

Подробно

Варненски свободен университет Черноризец Храбър Факултет Международна икономика и администрация Kатедра "Информатика" НАСОКИ за подготовка и защита н

Варненски свободен университет Черноризец Храбър Факултет Международна икономика и администрация Kатедра Информатика НАСОКИ за подготовка и защита н Варненски свободен университет Черноризец Храбър Факултет Международна икономика и администрация Kатедра "Информатика" НАСОКИ за подготовка и защита на дипломна работа за бакалаври от специалност Информатика

Подробно

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕТО НА ДИПЛОМНИТЕ ЗАДАНИЯ, ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДИПЛОМНИТЕ ЗАЩИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В КАТЕДРА ИИТ

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕТО НА ДИПЛОМНИТЕ ЗАДАНИЯ, ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДИПЛОМНИТЕ ЗАЩИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В КАТЕДРА ИИТ ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕТО НА ДИПЛОМНИТЕ ЗАДАНИЯ, ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДИПЛОМНИТЕ ЗАЩИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В КАТЕДРА ИИТ 1. Цел на дипломната работа Разработването на дипломната

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона за професионалното

Подробно

Научно –изследователски проект – отчет

Научно –изследователски проект – отчет СТАНДАРТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ ВАРНА 2011 Настоящият документ представя Стандарти за разработване

Подробно

<4D F736F F D20D1D2C0CDCEC2C8D9C55F E20D2EEF2FE20C1EEF0E8F1EBE0E2EEE220C4E0E0EBEEE2>

<4D F736F F D20D1D2C0CDCEC2C8D9C55F E20D2EEF2FE20C1EEF0E8F1EBE0E2EEE220C4E0E0EBEEE2> СТАНОВИЩЕ на научните трудове и учебната дейност на асист. д-р инж.иван Желев Павлов, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 5.7 Архитектура,

Подробно

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСК

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСК НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ София 2019 г. 1 ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

Подробно

Fig.A

Fig.A РЕЗЮМЕ НА ТРУДОВЕТЕ на ас. д-р инж. Иван Желев Павлов, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучение

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучение АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучението по дисциплината е огласено в раздел Анотация в учебната

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност Област на висшето образование: 3. Социални,

Подробно

Microsoft Word - v norm dokum-PROCEDURES_AD.doc

Microsoft Word - v norm dokum-PROCEDURES_AD.doc Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С О Ф И Я Утвърдил, Ректор:... (проф. д-р инж. М. Христов) ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ I. Последователност на процедурите за заемане на академична

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждането на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение за учебна

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждането на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение за учебна ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ - ЛОВЕЧ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ С УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. К. Веселинов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Ф

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П ЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ УТВЪРЖДАВАМ:

Подробно

Коментари по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради публикувани до 15 февруари 2019 г.

Коментари по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради публикувани до 15 февруари 2019 г. Коментари по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради публикувани до 15 февруари 2019 г. 18:39:32 Коментар 1 Автор: Zdravka Sabahova Дата:

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ ГР. НЕСЕБЪР гр. Несебър 8230 тел. 0554/4-23-30, 4-51-83 ул. Любен Каравелов 1 тел./факс: 0554/4-28-49 УТВЪРЖДАВАМ ТОДОРКА ЖЕЛЯЗКОВА ДИРЕКТОР Правилник за приемане и обучение

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ТРАНСПОРТ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ХАСКОВО адрес: ул."република" 1, тел , З А П О В Е Д /

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ТРАНСПОРТ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ХАСКОВО адрес: ул.република 1, тел , З А П О В Е Д / ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ТРАНСПОРТ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ХАСКОВО адрес: ул."република" 1, тел.622783, З А П О В Е Д 1575-685 / 29. 08. На основание: чл. 259 (1) от ЗПУО; чл. 19(1),

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П ЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 2; Централа: (02) 261 261 Ректор: (02) 61 9 факс (02) 628 90 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ УТВЪРЖДАВАМ:

Подробно

Microsoft Word - imB_kr

Microsoft Word - imB_kr ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: /п/ (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата : 10.12.2008 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалността ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ Професионално направление:

Подробно

Образец 14 Приложение N14, към чл.7, т.14 към Наредба N3 / 2003г. Строеж: Сграда със смесено предназначение "Акация" Местонахождение: УПИ1Х-1427,/ид.

Образец 14 Приложение N14, към чл.7, т.14 към Наредба N3 / 2003г. Строеж: Сграда със смесено предназначение Акация Местонахождение: УПИ1Х-1427,/ид. Образец 14 Приложение N14, към чл.7, т.14 към Наредба N3 / 2003г. Строеж: Сграда със смесено предназначение "Акация" Местонахождение: УПИ1Х-1427,/ид. 10135.3512.1427/,кв.5,1м.р-н,жк"Младост", грларна Възложител:

Подробно

Microsoft Word - Tipov_UchebenPlan_ _B15_050819

Microsoft Word - Tipov_UchebenPlan_ _B15_050819 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.8 Икономика ОКС магистър

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление в енергетиката,

Подробно

Тракийски университет гр. Стара Загора Правилник За административно обслужване на студенти и докторанти Стара Загора 2017

Тракийски университет гр. Стара Загора Правилник За административно обслужване на студенти и докторанти Стара Загора 2017 Тракийски университет гр. Стара Загора Правилник За административно обслужване на студенти и докторанти Стара Загора 2017 Съдържание I. Нормативна база 3 II. Структура на организацията на обслужването

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно