RXTH ДВУКАНАЛЕН СТАЕН ДАТЧИК / ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ Инструкция за монтаж и работа

Размер: px
Започни от страница:

Download "RXTH ДВУКАНАЛЕН СТАЕН ДАТЧИК / ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ Инструкция за монтаж и работа"

Препис

1 ДВУКАНАЛЕН СТАЕН ДАТЧИК / ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ Инструкция за монтаж и работа

2 Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 5 РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 5 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ 6 КАРТИ НА MODBUS РЕГИСТРИТЕ 9 ПРОВЕРКА ПРАВИЛНОСТТА НА ИЗВЪРШЕНИЯ МОНТАЖ 10 ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ 10 ГАРАНЦИЯ И РЕСТРИКЦИИ 10 ПОДДРЪЖКА 10 MIW--BG / 12 /

3 ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА Прочетете цялата информация, спецификацията и монтажната инструкция и се запознайте с електрическата схема на свързване преди да започнете работа с този продукт. От съображения за лична безопасност и безопасност на оборудването, както и за постигането на оптимални показатели на продукта се убедете, че сте разбрали изцяло съдържанието на този документ преди да пристъпите към неговия монтаж, експлоатация или профилактика. По лицензионни съображения, неупълномощеното приспособяване и/или модифициране на продукта не са разрешени. Този продукт не трябва да се излага на влиянието на необичайни условия като: висока температура, пряка слънчева светлина или вибрации. Изпарения на химически вещества с висока концентрация, съчетани с продължително излагане на тяхното въздействие могат да влошат експлоатационните характеристики на продукта. Уверете се, че работната среда е възможно най - суха; проверете за места с кондензация. Всички монтажни работи трябва да се извършват в съответствие с действащите местни правилници за здраве и безопасност при работа в електрически уредби, както и с действащите наредби за устройство на електрическите уредби и мрежи. Този продукт може да се монтира единствено от инженери или техници имащи експертни познания за продукта и мерките за безопасна работа. Избягвайте контакт с електрически части под напрежение; винаги работете с продукта така, сякаш е под напрежение. Винаги изключвайте източника на захранване преди да започнете свързване на захранващите кабели към продукта, преди неговото обслужване или ремонт. Винаги проверявайте дали използвате подходящи кабели за захранване и използвайте проводници с подходящ размер и характеристики. Уверете се, че всички винтове и гайки са затегнати, а предпазителите (ако има такива) са поставени добре. При рециклиране на изделието и неговото предаване на отпадъци трябва да се съблюдават местното и националното законодателство и действащите наредби. В случай, че има въпроси, на които не е отговорено, моля свържете се с нашия отдел за техническа поддръжка или се консултирайте със специалист. MIW--BG / 12 /

4 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА Серията са комбинирани стайни датчици / превключватели, които измерват температурата и относителната влажност в стайни помещения. За всяка измервана величина има четири предварително определени обхвата, както и един по избор на потребителя. Тези комбинирани датчици / превключватели поддържат Modbus RTU (RS485) комуникация и имат по един аналогов и един релеен изход за всяка измервана величина. АРТИКУЛНИ КОДОВЕ Код Захранване Свързване G VAC ± 10 % трипроводно VDC F VDC четирипроводно ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ За поддържане на температурата и нивото на относителна влажност в ОВК приложения Само за закрити помещения ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 2 аналогови изхода: 0 10 VDC / 0 20 ma 2 релейни изхода С/О (230 VAC / 2 A) Консумация: без товар: макс. 40 ma пълен товар: макс. 80 ma Съпротивление на товара: режим 0 10 VDC: > 500 Ω pежим 0 20 ma: < 500 Ω Избираеми температурни обхвати: 0 30 C / C / C / 0 50 C Обхват на датчика, избиран по Modbus: 0 50 C Обхвати на отн. влажност: % rh / 0 60 % rh / 0 80 % rh / % rh Обхват на отн. влажност, избиран по Modbus: % rh 2 точки на сработване на релетата: задават се с тример или по Modbus Фиксиран хистерезис на релето за температура: 2 C Фиксиран хистерезис на релето за отн. влажност: 5 % rh Кутия: заден капак: пластмаса ABS, цвят - черен (RAL9004) преден капак: ASA, цвят - слонова кост (RAL9010) Степен на защита: IP30 (съгласно EN60529) Условия на окол. среда: температура: 0 50 C отн. влажност: < 100 % rh (без кондензация) Температура на съхранение: C MIW--BG / 12 /

5 СТАНДАРТИ Директива за съоръженията на ниско напрежение - LVD 2006/95/EC Директива за електромагнитна съвместимост - EMC 2004/108/EC: EN Директива ОЕЕО за намаляване на въздействието на отпадъците от електрическо и електронно оборудване върху околната среда (WEEE Directive 2012/19/EU) Директива за ограничаване използването на опасни вещества (RoHs Directive 2011/65/EU) РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Аналогов изход 1 [VDC] 10 Релеен изход 1 реле вкл. реле изкл. 0 SP-хист SP 50 T, [ C] 0 мин. макс. 50 T, [ C] диапазон диапазон Аналогов изход 2 [VDC] 10 Релеен изход 2 реле вкл. реле изкл. 0 SP-хист SP 100 rh, [%] 0 мин. диапазон макс. диапазон 100 rh, [%] ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ Vin Постояннотоково / променливотоково захранване GND Заземяване / AC ~ A Modbus RTU (RS485), сигнал A /B Modbus RTU (RS485), сигнал /B Ao1 Аналогов изход (0 10 VDC / 0 20 ma) GND Заземяване Ao2 Аналогов изход (0 10 VDC / 0 20 ma) GND Заземяване NO1 Нормално отворен контакт COM1 Общ контакт NC1 Нормално затворен контакт NO2 Нормално отворен контакт COM2 Общ контакт NC2 Нормално затворен контакт Свързване Сечение на кабела: макс. 1,5 мм 2 MIW--BG / 12 /

6 ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ реди да започнете с монтажа на Вашия датчик / превключвател, П внимателно прочетете документа Предпазни мерки за безопасна работа. Изберете за място на монтаж гладка повърхност (като стена, панел и т.н.). Следвайте тези монтажни стъпки: 1. О творете белия капак като освободите заключващите пластини намиращи се от двете му страни и го махнете. (Вижте Fig. 1 Освобождаване на заключващите пластини.) 2. Промушете кабелите през отвора на задния капак на кутията. (Вж. Fig. 2 Монтажни размери.) Fig. 1 Освобождаване на заключващите пластини Fig. 2 Монтажни размери 59,8 2x Ø 9, И звършете електрическия монтаж като използвате информацията от легендата в раздел Електрическо свързване и електрическата схема (Fig. 3). Fig. 3 Електрическа схема Аналогов изход VDC / 0 20 ma Контакти на реле 2 Нормално затворен Общ Нормално отворен Modbus RTU /B A Контакти на реле 1 Нормално отворен Общ Нормално затворен Аналогов изход VDC / 0 20 ma Захранване VAC ± 10% / VDC 4. П роверете дали Вашето устройство е в началото или края на мрежата от устройства (за справка вж. Example 1 и Example 2). Ако не е, отстранете джъмпер NBT (вж.fig. 4). Example 1 Fig. 4 Джъмпер за съгласуващия резистор Example 2 Slave 1 RX RX Master ТX ТX NBT NBT NBT NBT NBT Slave 2 Master MIW--BG / 12 / 2015 Slave n Slave 1 Slave 2 Slave n 6-10

7 ВНИМАНИЕ Когато се използва променливотоково захранване от някое от устройствата свързани в мрежа (Modbus RTU), изводът за заземяването GND не трябва да се свързва с други устройства от мрежата или с конвертор CNVT-USB-RS485. Това може да предизвика повреда в комуникационните полупроводникови елементи и / или в самия компютър! 5. Направете настройките за автономен режим на работа: 5.1 За да зададете режим на работа на аналоговия изход за отн. влажност, използвайте джъмпер JP За да зададете режим на работа на аналоговия изход за температура, използвайте джъмпер JP5. (Вижте Fig. 5 Джъмпери за избор на режими на аналоговите изходи.) 5.3 За да изберете температурен обхват, използвайте джъмпер JP2. За да изберете обхват на датчика за влажност, използвайте джъмпер JP3 и приложената информация (вж. Fig. 6). Fig. 5 Джъмпери за избор на аналогов изходи Относителна влажност Температура Fig. 6 Джъмпери за избор на обхвати Температура Относителна влажност 0 10 VDC 0 20 ma C % rh C 0 60 % rh C 0 80 % rh C % rh JP2 JP3 JP2 JP3 JP2 JP3 JP2 JP3 5.4 За да възстановите фабричните Modbus настройки, поставете и задръжте джъмпер Р1 в продължение на 20 секунди. (Вижте Fig. 7 Джъмпер за възстановяване на фабричните Modbus настройки.) 5.5 За да зададете работна точка за превключване на реле 1 за температура, използвайте тример VR1. За да зададете работна точка за превключване на реле 2 за отн. влажност, използвайте тример VR2 (вж. Fig.8). Fig. 7. Джъмпер за възстановяване на фабричните Modbus настройки Fig. 8 Тримери за избор на работни точки Температура Относителна влажност Поставете и задръжте джъмпера в продължение на 20 секунди MIW--BG / 12 /

8 6. Затворете горния капак на кутията и завийте металните винтове. 7. Включете захранването. ВНИМАНИЕ Не надвишавайте зададеното допустимо максимално захранващо напрежение! Измервайте го преди монтаж! Захранващи блокове на нерегулирано напрежение 24 VАС подават напрежение на изхода си, което надвишава номиналното напрежение, и което активира вградената защита (предпазител). ВНИМАНИЕ Когато изделие от версия G и изделие от версия F използват един и същи източник на АС захранване (трансформатор), при заземяване на захранването и аналоговия сигнал към една и съща заземяваща точка е възможно да се получи КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ! За да се предотврати това, винаги свързвайте изделия от различни версии към отделни АС трансформатори или използвайте изделия от една и съща продуктова версия. 8. Промените фабричните настройки с желаните от Вас параметри посредством софтуерното приложение 3SModbus (ако е необходимо). За фабричните настройки на изделието направете справка с Table Карти на Modbus регистрите. MIW--BG / 12 /

9 КАРТИ НА MODBUS РЕГИСТРИТЕ INPUT REGISTERS Data type Description Data Values 1 Temperature level Actual temperature level 50 50,0 C 2 Relative humidity level un Actual relative humidity level ,0 % rh 3 Dew point Calculated dew point 20 20,0 C 4-10 Reserved, returns 0 11 Temperature output value Value of the analogue output for temperature - Ao Relative humidity output value Value of the analogue output for relative humidity - Ao Temperature relay status Status of the relay for temperature. When it is On, the contact between COM1 and NO1 is closed Relative humidity relay status Status of the relay for relative humidity. When it is On, the contact between COM2 and NO2 is closed Temperature range Temperature working range selected by jumper or a holding register = 4 = 5 = 0 % 100 % 0 % 100 % Off On Off On 0 30 C C C 0 50 C Custom % rh 16 Relative humidity range Relative humidity working range selected by jumper or holding register = 0 60 % rh 0 80 % rh 4 = % rh 5 = Custom 17 Temperature setpoint Temperature setpoint selected by trimmer or holding register ,0 C 18 Relative humidity setpoint Relative humidity setpoint selected by trimmer or holding register ,0 % rh 19 Temperature hysteresis Hysteresis for temperature relay switching 2 2,0 C 20 Relative humidity hysteresis Hysteresis for relative humidity relay switching 5 5,0 % rh 21 Temperature setpoint out of range Flag that shows if the temperature setpoint is out of the working range Relative humidity setpoint out of range Flag that shows if the relative humidity setpoint is out of the working range Reserved, returns 0 30 Sensor communication lost un Flag that shows if the communication with the sensor module is lost 0 1 No Yes No Yes No Yes HOLDING REGISTERS Data type Description Data Default Values 1 Device slave address un Modbus device address Modbus baud rate un Modbus communication baud rate Modbus parity mode un Parity check mode Device type un Device type (Read only) X = = 4 = N1 8E1 8O1 5 HW version un Hardware version of the device (Read only) XXXX 0 x 011 HW version FW version un Firmware version of the device (Read only) XXXX 0x012 FW version Operating mode un Enables Modbus control and disables the jumpers and trimmers Output overwrite un Enables the direct control over the outputs. Always settable. Active only if holding register 7 is set to Standalone mode Modbus mode Disabled Enabled 9-10 Reserved, returns 0 11 Temperature range 12 Relative humidity range Minimum custom temperature range Maximum custom temperature range Minimum custom relative humidity range Maximum custom relative humidity range 17 Temperature setpoint 18 Relative humidity setpoint Selects the temperature working range. Always settable. Active only if holding register 7 is set to 1. Selects the relative humidity working range. Always settable. Active only if holding register 7 is set to 1. Minimum value of the custom temperature range. Always settable. Active only if holding register 7 is set to 1 and register 11 is set to 5. Maximum value of the custom temperature range. Always settable. Active only if holding register 7 is set to 1 and register 11 is set to 5. Minimum value of the custom relative humidity range. Always settable. Active only if holding register 7 is set to 1 and register 12 is set to 5. Maximum value of the custom relative humidity range. Always settable. Active only if holding register 7 is set to 1 and register 12 is set to 5. Selects the setpoint for the temperature relay switching. Always settable. Active only if holding register 7 is set to 1. Selects the setpoint for the relative humidity relay switching. Always settable. Active only if holding register 7 is set to = 4 = 5 = 3 = 4 = 5 = 0 30 C C C 0 50 C Custom % rh 0 60 % rh 0 80 % rh % rh Custom 0 Max ,0 C Min ,0 C 0 Max ,0 % rh Min ,0 % rh ,0 C ,0 % rh Reserved, returns 0 21 Temperature output overwrite value Overwrite value for the temperature analogue output. Always settable. Active only if holding registers 7 and 8 are set to % 100 % 22 Relative humidity output overwrite value Overwrite value for the relative humidity analogue output. Always settable. Active only if holding registers 7 and 8 are set to % 100 % Reserved, returns 0 Ако желаете да научите повече относно протокола за серийна комуникация Modbus, посетете: MIW--BG / 12 /

10 ПРОВЕРКА ПРАВИЛНОСТТА НА ИЗВЪРШЕНИЯ МОНТАЖ След включване на захранването проверете статуса на синия светодиод (ON/ OFF LED) на платката. (Вижте Fig. 9 Светлинна индикация за работно състояние.) Светодиодът ON/OFF трябва да премигва в периода на инициализация (30 сек) на равни интервали от 2 секунди, през 2 секунди. След това той свети с непрекъсната синя светлина. Ако това не е така, проверете свързването отново. Проверете дали и двата светодиода (LEDTX и LEDRX) мигат, след като включите захранването. (Вижте Fig. 10 Индикация за налична Modbus комуникация.) Ако те мигат, Вашето устройство е открило мрежа от устройства. Ако мигат начесто е възможно: да използвате неправилно захранване. Проверете захранването. комуникацията с датчика да е изгубена. Fig. 9 Светлинна индикация за Fig. 10. Индикация за налична Modbus работно състояние комуникация ВНИМАНИЕ Статусът на двата светодиода (LEDTX и LEDRX) може да се провери само, когато устройството е под напрежение. Вземете съответните предпазни мерки! ВНИМАНИЕ Когато връзката с датчика не е налична, аналоговият изход нараства до максималната стойност, а релето се включва. Статусът на датчика може да се провери във входен регистър 30! ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ Да се предпазва от удари и да се избягват екстремни условия; съхранявайте продукта в оригиналната опаковка. ГАРАНЦИЯ И РЕСТРИКЦИИ Две години от датата на производство срещу производствени дефекти. Всички модификации и промени направени на продукта след датата на публикуване на този документ, освобождават производителя от всякаква отговорност. Производителят не носи отговорност за каквито и да е печатни или други грешки в този документ. ПОДДРЪЖКА При нормални условия това изделие не се нуждае от поддръжка. В случай на леко замърсяване, почистете със суха или леко влажна кърпа. При по сериозно замърсяване, почистете с неагресивни продукти. В тези случаи винаги изключвайте устройството от захранването. Внимавайте в него да не попаднат течности. Включете захранването, когато устройството е напълно сухо. MIW--BG / 12 /

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

DTTH КАНАЛЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ Инструкция за монтаж и работа

DTTH КАНАЛЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ Инструкция за монтаж и работа КАНАЛЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА АРТИКУЛНИ КОДОВЕ ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Подробно

DST ТЕМПЕРАТУРЕН ДАТЧИК ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ И ТРЪБИ Инструкция за монтаж и работа

DST ТЕМПЕРАТУРЕН ДАТЧИК ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ И ТРЪБИ Инструкция за монтаж и работа ТЕМПЕРАТУРЕН ДАТЧИК ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ И ТРЪБИ Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

DTT2 ТЕМПЕРАТУРЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ Инструкция за монтаж и работа

DTT2 ТЕМПЕРАТУРЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ Инструкция за монтаж и работа ТЕМПЕРАТУРЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА АРТИКУЛНИ КОДОВЕ ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Подробно

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА

Подробно

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

DXTP КАНАЛЕН ТЕМПЕРАТУРЕН КОНТРОЛЕР С ПРОПОРЦИОНАЛНО-ИНТЕГРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

DXTP КАНАЛЕН ТЕМПЕРАТУРЕН КОНТРОЛЕР С ПРОПОРЦИОНАЛНО-ИНТЕГРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа КАНАЛЕН ТЕМПЕРАТУРЕН КОНТРОЛЕР С ПРОПОРЦИОНАЛНО-ИНТЕГРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА

Подробно

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа Инструкции за работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 5 ПРОВЕРКА

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

DPOM8-24/20 ЗАХРАНВАЩ МОДУЛ С MODBUS КОМУНИКАЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа

DPOM8-24/20 ЗАХРАНВАЩ МОДУЛ С MODBUS КОМУНИКАЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа ЗАХРАНВАЩ МОДУЛ С MODBUS КОМУНИКАЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

STR-1 АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа

STR-1 АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Подробно

АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC STR-1МОЩНОСТ: 10,0 20,0 A Инструкция за монтаж и работа

АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC STR-1МОЩНОСТ: 10,0 20,0 A Инструкция за монтаж и работа ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC STR-1МОЩНОСТ: 10,0 20,0 A Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подробно

SATD1 ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА МОНТАЖ НА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа

SATD1 ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА МОНТАЖ НА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ

Подробно

ITRS ЕЛЕКТРОНЕН / ЦИФРОВ РЕГУЛАТОР НА ОБОРОТИ Инструкция за монтаж и работа

ITRS ЕЛЕКТРОНЕН / ЦИФРОВ РЕГУЛАТОР НА ОБОРОТИ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 5 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 РАБОТНИ

Подробно

DADCM АНАЛОГОВО-ЦИФРОВ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪРХУ DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа

DADCM АНАЛОГОВО-ЦИФРОВ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪРХУ DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа DADCM АНАЛОГОВО-ЦИФРОВ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪРХУ DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подробно

MVS Електронен регулатор на обороти за монтаж на DIN шина Регулаторите MVS автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение еле

MVS Електронен регулатор на обороти за монтаж на DIN шина Регулаторите MVS автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение еле Регулаторите автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение електродвигатели ( VАС / 5 6 Hz) със стандартен управляващ сигнал. Те са оборудвани с Modbus RTU комуникация и се отличават

Подробно

ALR -M1 СИГНАЛИЗИРАЩО УСТРОЙСТВО Инструкция за монтаж и работа

ALR -M1 СИГНАЛИЗИРАЩО УСТРОЙСТВО Инструкция за монтаж и работа СИГНАЛИЗИРАЩО УСТРОЙСТВО Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подробно

MVSS Електронен регулатор на обороти с термоконтакти за монтаж на DIN релса Основни характеристики Инвертируем аналогов входен сигнал: 0 10 / 10 0 VDC

MVSS Електронен регулатор на обороти с термоконтакти за монтаж на DIN релса Основни характеристики Инвертируем аналогов входен сигнал: 0 10 / 10 0 VDC Основни характеристики Инвертируем алогов входен сигл: / VDC или / ma Настройка минимални и максимални обороти посредством тримери или по Modbus, задавано с тример или по Modbus Modbus RTU (RS485) комуникация

Подробно

AH2X1-6 Регулатор за управление на електрически нагреватели Серия AH2X1-6 представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електронагреватели, които

AH2X1-6 Регулатор за управление на електрически нагреватели Серия AH2X1-6 представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електронагреватели, които Серия представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електрои, които използват ШИМ управление: съотношението между включеното и изключеното състояние се мени в зависимост от обходимата мощност на я.

Подробно

HPSPX-2 ПИ РЕГУЛАТОР ЗА ДИФЕРЕНЦИАЛНО НАЛЯГАНЕ Инструкция за монтаж и работа

HPSPX-2 ПИ РЕГУЛАТОР ЗА ДИФЕРЕНЦИАЛНО НАЛЯГАНЕ Инструкция за монтаж и работа ПИ РЕГУЛАТОР ЗА ДИФЕРЕНЦИАЛНО НАЛЯГАНЕ Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4

Подробно

DPS-X -2 ТРАНСМИТЕР ЗА ДИФЕРЕНЦИАЛНО НАЛЯГАНЕ Инструкция за монтаж и работа

DPS-X -2 ТРАНСМИТЕР ЗА ДИФЕРЕНЦИАЛНО НАЛЯГАНЕ Инструкция за монтаж и работа ТРАНСМИТЕР ЗА ДИФЕРЕНЦИАЛНО НАЛЯГАНЕ Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ

Подробно

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L ISO 9001:2008 Certified Company Тел./факс: 064 801 597 e-mail :office@dm-teh.com web : www.dm-teh.com Адрес : гр. Плевен 5800 ул. Ген.л-т Ат. Стефанов ДМТех ЕООД гр. Плевен Пожароизвестителна конвенционална

Подробно

7203_pasport_

7203_pasport_ Входноизходно устройство тип FD0 вход / изход Паспорт 000 CPD0 Общо описание Входноизходното устройство FD0 (фиг.) е предназначено да изработва и подава електрически сигнал към различни устройства при

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 2 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1,

Подробно

MAS830

MAS830 Цифров мултиметър MAS830 /MAS830, MAS830B, MAS830L, MAS838/ Ръководство за експлоатация 1. Въведение Цифровият мултиметър серия MAS830 e малък, преносим уред с разрядност на дисплея 3½. Характеризира се

Подробно

Presentazione di PowerPoint

Presentazione di PowerPoint Общо продуктово описание Типология: безжично пожароизвестяване Общо описание: самостоятелна безжична пожароизвестителна система Настоящото решение и предназначено основно за онези инсталации, при които

Подробно

?????? ?? ?????? ?? ???? ???????

?????? ?? ?????? ?? ???? ??????? ПРЕХОДЕН МОДУЛ RS- 03/02.7 Общо описание Преходния модул RS- е предназначен за осъществяване на комуникация между централи, производство на и персонален компютър, използвайки интернет мрежата. Работата

Подробно

KU12-3

KU12-3 Инвест Електроникс ЕООД КРАЙНО ИЗПЪЛНИТЕЛНО УСТРОЙСТВО Упътване за монтаж и експлоатация (версия 1.1 / януари 2008) Инвест Електроникс си запазва правото на промяна на този документ без предизвестие СЪДЪРЖАНИЕ

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

Контролен блок CP

Контролен блок CP L8542396 Rev.05/08/04 Управляващ блок за двигател за плъзгаща врата до 400 кг. / 230v Инструкция за работа 1 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ Ние декларираме по този начин, че нашият продукт Отговаря на следните

Подробно

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 1 2-пътен вентил със задвижващ механизъм Модел SBMV22/SBMV28 Инструкция за експлоатация Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 2 2 Salus

Подробно

Термоконтролер – Модел E5CS - Инструкция за експлоатация

Термоконтролер – Модел E5CS - Инструкция за експлоатация Термоконтролер модел E5CS Серия микропроцесорни контролери с двойна индикация Внимание : Инструкция за експлоатация Моля, преди да включите и използвате уреда, прочетете тази инструкция - Този уред е с

Подробно

Охранителна алармена система Автоматична система за наблюдение Интелигентен външен датчик SIR10S Tri Watcher Ръководство за инсталиране Благодарим ви

Охранителна алармена система Автоматична система за наблюдение Интелигентен външен датчик SIR10S Tri Watcher Ръководство за инсталиране Благодарим ви Охранителна алармена система Автоматична система за наблюдение Интелигентен външен датчик SIR10S Tri Watcher Ръководство за инсталиране Благодарим ви за използването на тази охранителна алармена система

Подробно

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и г

Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и г Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и границите на използване им, упоменати в нея са дадени

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЕЛЕМЕНТИ НА УСТРОЙСТВОТО 1. ВХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 2. ИЗХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 3. ИЗХОДЕН

Подробно

book

book 80 105 TEST STB Управляващо табло CFB 810 Ръководство за обслужване BG 2 Важни общи указания за употреба Техническият уред трябва да се използва само по предназначение и при съблюдаване на ръководството

Подробно

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово присъединяване, мотор EC с автоматично адаптиране на мощността.

Подробно