ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 /

Размер: px
Започни от страница:

Download "ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 /"

Препис

1 ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / ; КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДОКТОРСКА ПРОГРАМА НАУЧНА ОБЛАСТ: 3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.7. Администрация и управление ДОКТОРСКА ПРОГРАМА: Организация и управление извън сферата на материалното производство /мениджмънт на публичната сфера/ ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН: ДОКТОР НИВО ПО НКР: 8 ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: ИЗСЛЕДОВАТЕЛ СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 3 /три / или 4 /четири/ ГОДИНИ ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА / САМОСТОЯТЕЛНА ЗАДОЧНА / ДИСТАНЦИОННА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ХАРАКТЕРИСТИКА Е ВЪВЕДЕНА С ПЛАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ: 2016 г. БЛАГОЕВГРАД, 2019 г.

2 1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМАТА Публичният мениджмънт и публичната администрация по своето развитие, теоретичен фундамент и характер на приложението на идеите в публичното управление са самостоятелна специалност, която е обособила свой тематичен кръг в областта на професионално направление Администрация и управление. Повишените изисквания на потребителите и динамиката на социалните процеси пораждат нови изследователски полета в мениджмънта на публичната сфера. Тяхното разработване дава възможност за обвързване на организационната политика с интересите на публичната администрация като цяло чрез възпроизвеждане, натрупване и прилагане на научното знание в областта. Характерните знания в областта на управлението на публичната сфера са с интердисциплинарен характер и включват понятийни и познавателни модули от управлението, правото, икономиката, психологията и други. Хетерогенността на тематиката предполага изследване на широк кръг научно-практически проблеми, които дават отражение върху обучението по ОНС доктор. 2. ЦЕЛИ НА ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМА Основната цел на докторската програма Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт на публичната сфера) е да се осъществи устойчив процес на задълбочена научноизследователска подготовка на кадри, които да придобият комплекс от качества за компетентно осъществяване на научно-практическа и преподавателска дейност в областта на публичната администрация и публичния мениджмънт. Обучението е насочено към реализиране на следните основни задачи: 1. Създаване на предпоставки за високо качество на обучението в областта на систематизираното знание по публична администрация и публичен мениджмънт и граничните научни области. 2. Обучение за овладяване на специализираните методи и техники, необходими за решаване на основни проблеми в сферата на научните изследвания на публичната администрация и публичния мениджмънт. 3. Стимулиране на лично и интелектуално израстване с цел придобиване на преносими умения чрез създаване на среда за усъвършенстване на логическото, творческото и критическото мислене, необходими за намиране на широк диапазон от научно-практически решения.

3 3. ОБЩА КВАЛИФИКАЦИЯ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА Докторската програма по Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт на публичната сфера) предполага усвояване на задълбочени знания в интердисциплинарната област на публичната администрация и публичния мениджмънт, които са динамична сфера на социалното познание. Докторантите трябва да умеят да интерпретират наученото чрез критичен анализ на най-новите тенденции. Същевременно програмата включва познаване и прилагане на богат набор от изследователска методика за търсене на ново научно-практическо знание и усъвършенстване на преносими умения и социални компетентности за справяне в реална и критична среда. 4. УСВОЕНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА В процеса на обучение докторантът придобива следните знания, умения и компетенции: 4.1. Знания (теоретически и/или фактологически) - Познания за утвърдени и доказани практики и теории в областта на публичното управление и свързаните с него области; - Познания за нови и актуални управленски концепции от публичната администрация; - Знания за управление на сложни процеси, които изискват съвременни стратегически подходи с цел извеждане на ново знание на база оригинални изследвания чрез извършване на критичен анализ и синтезиране на нови идеи, в контекста на интерпретиране на сложните процеси на мениджмънта на публичната сфера; - За обвързване на научните показатели с практическата реалност. - Изготвяне, организиране и осъществяване на идейни научни проекти, ръководене на екипи и управление на финансов и времеви ресурс за извършване на оригинални изследвания с научна устойчивост в областта на публичната администрация Умения (познавателни и/или практически)

4 - Формиране на творческо и креативно мислене и синтез на необходимата информация за внедряване на нови техники, идеи или подходи в процеса на мениджмънт на публичната сфера; - Развиване на умения за подготовка и реализация на изследвания с насоченост към реализация на ефективни публични политики; - Оценяване, интерпретация и критичен анализ на специализираното познание в областта на публичния мениджмънт и приложението на комплексни подходи за работа със заинтересованите страни. - Прилагане на съвременни научни постижения, методи и техники за решаване на критични основни научно-практически проблеми в сферата на публичната администрация и публичния мениджмънт. - Придобиване на умения за работа и справяне с кризисни ситуации. - Умения за интерпретация на различни управленски техники и модели и адаптирането им в практиката на публичните институции чрез инструментариума на бенчмаркинга и бенчлърнинга Самостоятелност и отговорност - Самоуправление на дейностите в работен и научен контекст за създаване и интерпретация на нови знания. - Усвояване методиката на научните изследвания и нейното прилагане през призмата на конкретния научно-практически проблем и решаване на комплексни проблеми чрез нови технологични методи и инструменти. - Самоусъвършенстване на личностните качества и научна продукция чрез критичен самоанализ и самооценка Компетентност за учене - Планиране и организация за придобиване на знания от областта на публичната администрация и публичния мениджмънт и сродните области от най-новите научни и практически постижения Комуникативни и социални компетентности - Свободно общуване на някои от най-разпространените европейски езици.

5 - Развиване и усъвършенстване на основните преносими умения като комуникационни и презентационни умения, работа в екип, умения за самостоятелна инициативност и други. - Проектиране, чрез критичен анализ на най-модерните достижения, на нови знания и внедряването им в практическа среда в областта на публичната администрация и публичния мениджмънт и сродните области Професионални компетентности - Изчерпателно разбиране и прилагане на научноизследователските методи за научни изследвания и академични проучвания. - Демонстриране, изразяване и обосноваване на придобитото сложно знание в полето на публичната администрация и публичния мениджмънт и сродните области чрез комбиниране на различни оригинални стратегии и технологии. - Извеждане и защита на заключенията, свързани с мениджмънта на публичната сфера и ефективното им представяне пред специалисти и неспециалисти. 5. СФЕРИ НА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ Професионална реализация Подготовката на докторантите в програмата дава възможност за професионална реализация като преподаватели и изследователи в университети, висши експерти в държавните институции, висококвалифицирани кадри в публичната администрации и публичния мениджмънт. Квалификационната характеристика на докторска програма Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт на публичната сфера) за образователна и научна степен ДОКТОР е основен документ, който определя разработването на учебния план и учебните програми. Тя е съобразена със Закона за висшето образование, със Закона за развитието на академичния състав в

6 Република България и Правилника за неговото приложение, с Националната квалификационна рамка и с Правилниците на ЮЗУ Неофит Рилски и е в изпълнение на Решение на Катедрата ППНПМ от януари 2016 година за приемането на учебен план по докторската програма.

<4D F736F F D20C0E2F2EEECE0F2E8E7E8F0E0EDE820F1E8F1F2E5ECE820E7E020EEE1F0E0E1EEF2EAE020EDE020E8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20E820F3EFF0E0E2E

<4D F736F F D20C0E2F2EEECE0F2E8E7E8F0E0EDE820F1E8F1F2E5ECE820E7E020EEE1F0E0E1EEF2EAE020EDE020E8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20E820F3EFF0E0E2E ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГАБРОВО ФАКУЛТЕТ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА Приета с решение на АС Протокол 7/28.03.2017 г. Утвърдил Ректор:. /проф. дтн инж Р. Иларионов/ КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.3. Политически науки ОКС

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

Microsoft PowerPoint - BIP ppt.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - BIP ppt.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ: BG051PO0001-4.3.04-0039 «Дистанционнообучениепобиблиотечно-информационнинауки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

Подробно

:, I, J ' ' L..,..., t f КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА на специалността,,сигурност и отбрана" София 2019 г. 1

:, I, J ' ' L..,..., t f КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА на специалността,,сигурност и отбрана София 2019 г. 1 :, I, J ' ' L..,..., t f КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА на специалността,,сигурност и отбрана" София 2019 г. 1 МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА ВОЕННА АКАДЕМИЯ,,ГЕОРГИ СТОЙКОВ Р АКОВСКИ" Заличено на осн. чл.2

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

Microsoft Word - Kvalif_har_POM_mag.doc

Microsoft Word - Kvalif_har_POM_mag.doc KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ЕПИСКОП К О Н С Т А Н Т И Н ПРЕСЛ АВСКИ Утвърждавам: Декан:. (доц.. д-р В. Хасанов) КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност Област на висшето образование: 3. Социални,

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp 2 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам: Утвърден от Академически съвет с протокол / Професионално направление: 38 Икономика ОКС магистър Специалност:

Подробно

Приложение 3 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето о

Приложение 3 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето о ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни науки Професионално

Подробно

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И гр. Шумен 970

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И гр. Шумен 970 KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И гр. Шумен 9700, www.shu.bg ул. Университетска 115 Ректор 054/ 830

Подробно

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Утвърждавам:

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Утвърждавам: KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Утвърждавам: Декан:. (доц. д-р В. Хасанов) КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Microsoft Word - Kvalif_har_POIIT_mag.doc

Microsoft Word - Kvalif_har_POIIT_mag.doc Утвърждавам: Декан:. (доц.. д-р В. Хасанов) КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Област на висшето образование: 1. Педагогически

Подробно

Microsoft Word - Kvalif_h-ka_MMT.doc

Microsoft Word - Kvalif_h-ka_MMT.doc KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА КАТЕДРА КОМПЮТЪРНА СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ Утвърждавам: Декан:. (проф.д-р

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

KONSTANTIN

KONSTANTIN KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА КАТЕДРА КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА Утвърждавам: Декан:. (проф.д-р Р. Петрова)

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я от проф. дпн Клавдия Василева Сапунджиева, СУ "Св. Кл. Охридски" на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степе

Р Е Ц Е Н З И Я от проф. дпн Клавдия Василева Сапунджиева, СУ Св. Кл. Охридски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степе Р Е Ц Е Н З И Я от проф. дпн Клавдия Василева Сапунджиева, СУ "Св. Кл. Охридски" на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор" в област на висше образование: 1. Педагогически

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълкадинова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра

Подробно

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Венцеслав Козарев Фондация Приложни изследвания и комуникации Габрово, 21 февруари 2019 г. Вместо въведение Индустрия 4.0 като социално предизвикателство

Подробно

Microsoft Word - Kvalif_h-ka_SI.doc

Microsoft Word - Kvalif_h-ka_SI.doc KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА КАТЕДРА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ Утвърждавам: Декан:. (проф.д-р

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление в енергетиката,

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.8 Икономика ОКС магистър

Подробно

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Ф А К У Л Т Е

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Ф А К У Л Т Е KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Ф А К У Л Т Е Т ПО П Р И Р О Д Н И Н А У К И КАТЕДРА ТЕОРЕТИЧНА

Подробно

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ФАКУЛТЕТ "БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ" Утвърдил Ректор: (проф. дтн Хр.Белоев) УЧЕБЕН ПЛАН Шифър на учебния план: ЗА

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ ФАКУЛТЕТ БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ Утвърдил Ректор: (проф. дтн Хр.Белоев) УЧЕБЕН ПЛАН Шифър на учебния план: ЗА РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ФАКУЛТЕТ "БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ" Утвърдил Ректор: (проф. дтн Хр.Белоев) УЧЕБЕН ПЛАН учебния план: 14500 ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: 3.7.3 ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

Подробно

KONSTANTIN

KONSTANTIN KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ КАТЕДРА РУСКИ ЕЗИК КВАЛИФИКАЦИОННА

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА Ръководството на Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов,

Подробно

MergedFile

MergedFile СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд на тема: ИНЖЕНЕРНОТЕХНОЛОГИЧНО ОБУЧЕНИЕ В БИЛИНГВАЛНА СРЕДА, За придобиване на образователна и научна степен Доктор Област на висше образование:педагогически науки Професионално

Подробно