Становище За участието на доц. д-р Тодор Румянов Полименов, преподавател в катедра Логика, етика и естетика на СУ Св. Климент Охридски в конкурса за п

Размер: px
Започни от страница:

Download "Становище За участието на доц. д-р Тодор Румянов Полименов, преподавател в катедра Логика, етика и естетика на СУ Св. Климент Охридски в конкурса за п"

Препис

1 Становище За участието на доц. д-р Тодор Румянов Полименов, преподавател в катедра Логика, етика и естетика на СУ Св. Климент Охридски в конкурса за професор по професионално направление 2.3 Философия (Логика), обявен в ДВ, бр. 44/ г. Доц. Тодор Полименов участва в конкурса с монография и три оригинални научни студии: едната от които на български и по една на английски и немски език. Всички публикации са излезли след присъждането на докторската степен и доцентското звание на колегата Полименов и не повтарят нито докторската дисертация, нито хабилитационния труд или останалите научни трудове, въз основа на които е бил избран за доцент. В библиометричната информация са отбелязани значим брой цитирания и библиографски индексации от такива меродавни източници като Web of Science Clarivate Analytics, Scopus ELSEVIER, Central and Eastern European Online Library /CEEOL/, EBSCO, ProQuest Ebook Central, JSTOR, Central and Eastern European Online Library /CEEOL /, CiteSeerX и ИНИОН РАН. Монографията Истина и смисъл. Категории на логическия анализ на езика, София, Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2018, ISBN: , 383 с. е книга, която може де се чете както като сериозен изследователски труд с приносен характер, така и като учебно пособия по философска логика за всички нива на висшето образование, а и като въведение в тази проблематика за широката публика с философски интереси. Достъпността на изказа се дължи на пълното владеене на материала и постоянното съотнасяне с потенциалния читател. Избегнато е самоцелното теоретизиране и излишни подробности от какъвто и да било вид. Изложението се характеризира с образцова прецизност, както и с ерудиция, която надхвърля аналитичния подход и показва солидни историко-философски познания, говорещи за непредубедено отношение към предходната традиция. Очертани са ясно три значения на термина философска логика, като авторът на няколко места подчертава, че ще се занимава преди всичко с метаанализ на смисъла на истините, които са предмет на анализа на формалната логика в нейния съвременен 1

2 вариант на модерната логика, като изследване на най-общите закони на изводимостта по истинност, 1 използващо математически инструментариум. Тази стратегия се извършва от позициите на лингвистическия обрат във философията, чиято логическа специфика се състои в интереса към изреченията, имената и предикатите, за разлика от онтологичния етап през античността и средновековието, където в логиката преобладават термини, пропозиции и силогизми, както от логиката на Новото време, в която става дума за понятия, съждения и умозаключения. 2 Авторът цели да докаже, че както модерната логика, така и философската логика, в така очертаното значение на термина, успяват да уловят спецификата на логическата проблематика и да я освободят от, внасящите неяснота и обърквания, психологически и епистемологични теми, главно в логиката на Новото време, а също така и от онтологическите подходи, характерни за логиката през античността и средновековието. 3 Несъмнено, в Декартовия опит за преобразуването на логиката, а и в изградената по този модел картезианска логика на Пор Роял, могат да се открият епистемологични и психологически моменти, както и чисто онтологични твърдения. Оправдано е да се търси психологизъм и в Кантовата концепция за трансценденталната логика с широката употреба на термина представа, а що се касае до епистемологичната проблематика, тя е открито декларирана при Кант с тезата, че и общата логика и трансценденталната логика, наистина по различен начин, но служат на познанието. В същата линия на разграничение Готлоб Фреге, напълно оправдано, критикува ранния Едмунд Хусерл от периода на Философия на аритметиката за психологизъм, което е споменато в труда на Тодор Полименов. Хусерл, обаче, няколко пъти преразглежда логическата си позиция и ако в Логически изследвания той все още си служи с дескриптивна психология, говорейки за обосноваването на логиката, като смята, че новият вид психология е принципно различен от емпиричната психология на Вилхелм Вунд, 1 Тодор Полименов, Истина и смисъл. Категории на логическия анализ на езика, София, Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2018, с Пак там, с Пак там, с

3 неспособна по дефиниция да обосновава логиката, като сфера на идеалното, то във Формална и трансцендентална логика и в Опит и съждение застава на позициите на трансцендентализма. Трансцендентализмът още от Кантовата Критика на чистия разум е призован да формира мета-позиция, от която философски да се рефлектира върху логиката /само по себе си, това, разбира се, не означава, че автоматично се преодолява всеки психологизъм/. Но още в Логически изследвания Хусерл засяга теми като различие между значение и изразяване, теория на абстракциите, последователността и съответствието като идеални отношения, смисъл и разбиране и др., което показва твърдо намерение да се скъса с психологизма. В по-късните работи той продължава да върви в тази насока, като различава логическия психологизъм от логическия идеализъм, обсъжда идеализиращите предпоставки на логиката, говори за синтактичните и несинтактичните форми и, съответно, за синтактичните и несинтактичните неща, както и за генеалогията на предикативните форми. Колегата Полименов след обстойното и добре ориентиращо историкофилософско въведение в темата за истината и смисъла от първата част на книгата започва теоретичното изложение на собствената си концепцията с понятието за езиков акт, което гарантира, че на езиковите знаци няма неоправдано да бъде приписван онтичен, телеологичен или генетичен характер. 4 Това е един от найсъществените приносни моменти на хабилитационния труд, който оригинално доразвива проблематиката, заложена от Фреге и Джон Сърл. Авторът подчертава интенционалността като решаваща съставляваща страна на езиковия акт, а също и това, че езиковият акт се извършва в интерсубективна практическа среда, с което според Тодор Полименов се преодолява приоритетът на изолираното индивидуално съзнание, преобладавал в логиката на Немската класическа философия. 5 Езиковият акт 4 Пак там, с Пак там, с Очевидно темата за интерсубективността е витаела в интелектуалната атмосфера на Германия в началото на 20. в., защото и Хусерл я въвежда във Формална и трансцендентална логика, както и в по-широко известните Картезиански размишления. С това Хусерл се опитва да преодолее Кантовото хипостазирано индивидуално съзнание, както и егоцентризма в собствената си по-ранна теза за трансценденталното съзнание. За разлика от Кант и Хусерл, Георг Ф. В. Хегел включва логическата 3

4 конституира пространството на основанията, откъдето, по същество, започва логическата проблематика, 6 а първите две категории, които се въвеждат за нейния анализ са пропозиционално съдържание и илокутивна сила. 7 Тодор Полименов различава езика като система от езика като дейност. Във вида си на система езикът е обект на граматиката, филологията и литературознанието, а като езикова дейност става обект на логиката 8 и на семантиката 9 теорията за отношението на различните типове езикови единици към различни онтични категории 10. Семантичният подход чрез въвеждането на понятието смисъл радикално променя перспективата при разглеждане на логическото от мислене само по себе си към към анализ на езиковите действия на фона на техните комуникативни и социални функции. 11 Авторът се солидаризира с позицията на Фреге, че изречението притежава семантичен приоритет пред своите части, което показва, че изреченията имат определящо значение спрямо субсентенциалните изрази, които ги съставят. От друга страна, обаче, и съставляващите изречението изрази влияят върху значението на изречението. Очевидно се образува типичен херменевтичен кръг в духа на Ханс-Георг Гадамер, което навежда Фреге на мисълта, че логиката трябва да започва от изреченията, тъй като именно те са носители на стойност по истинност. 12 Тази контекстуална взаимозависимост между частите на изречението, които нямат конкретно значение извън цялостта на изречението, и значението на самото изречение е особено важна за теорията и практиката на превода от един естествен език на друг, проблематика в разгръщането на духа, което е вариант на преодоляване на индивидуалното съзнание с цената на пан-егоцентризма на абсолютния идеализъм. 6 Пак там, с Пак там Интересно е да се отбележи, че едно от основните понятия на Хегеловата феномeнология и логика е спекулативното изречение (speculativer Satz), а не съждението, което показва наличие на връзки между логика и езикова дейност още в началото на 19. в. С това в никакъв случай не твърдя, че Хегел е предшественик на езиковия обрат в съвременната аналитична философия. 9 Пак там, с Пак там, с Пак там, Пак там, с , 170,

5 както и при създаването на системи за дигитален превод на базата на изкуствен интелект. Тук се въвеждат категории, които са съществени, както за философската логика, така и за теорията и практиката на превода: пропозициите, т.е. смислите /интензиите/ на изреченията, 13 които са идеални за разлика от знаците, които имат физически характер. 14 Обръща се внимание и на основополагащи разграничения: на идеален тип и конкретна актуализация на нивото на изречението и на пропозиция /мисъл/ и лексикално значение на нивото на смисъла. 15 Пропозициите /мислите/ са абстрактни предмети и поради това са онтологични категории, 16 които са носители на стойност по истинност, докато другият елемент на значението на изречението силата не е носител на стойност по истинност. 17 Тодор Полименов отговаря на въпроса Що е смисъл? с помощта на кондиционално-истинната семантика, при което следва Фреге, но се отличава от него по това, че започва изследването си от речевите актове. 18 В общи линии, авторът се солидаризира с постановката на Лудвиг Витгенщайн, че при смислените изречения условията за истинност не водят до знание за истината, а също така и в това, че единствено случайните изречения могат да бъдат образи на действителността, докато необходимите изречения са само езикови репрезентации на действителността. 19 Свързаната с този възглед теза, че в света няма универсални феномени (каквито и да са те: факти, събития, предмети, снопове от свойства и т.н.), на които да припишем ролята да правят истинни универсалните изказвания. Напротив, тяхната истинност почива в крайна сметка на истината на елементарни изречения, които имат работа с единични предмети. 20, разбирането, че генералните термини нямат референт, 21 както и преодоляването на недоразуменията в традиционното схващане за категоричните 13 Пак там, Пак там, Пак там, с. 186, Пак там, с Пак там, с Пак там, с Пак там, с Пак там, с Пак там, с

6 съждения, 22 освен, че са значими за философската логика, могат да бъдат използвани при решаването на задачи в различни практически области, като, напр., определяне на критерии за въвеждане на диагностични /нозологични/ единици при соматичните и, особено, при психичните заболявания. Изложението в книгата приключва с логическо различаване на понятия и предмети, 23 отиване отвъд убеждението на Бертран Ръсел и Витгенщайн, присъщо и на други логици, за достатъчността на екстензионалната семантика при описанието на смисъла на едно изречение и допълването й с интензионална семантика на възможните светове, 24 както и набелязване на конструктивистка теория за абстракцията. 25 В това, според самият автор, се състои основният принос на неговия монографичен труд. Студията Semantic and Pragmatic Aspects of Frege s Approach to Fictional Discourse, in: Bengtsson, G., Säätelä, S., Pichler, A. (eds.): New Essays on Frege. Between Science and Literature. Dordrecht Heidelberg Cham: Springer, 2018, pp разграничава семантическия и прагматичния аспект на възгледа на Фреге за фикцията, с което избягва привидни непоследователности в позицията на немския логик. Разглежда се и онтологическият статус на фикционалните обекти, с което оригинално се допълва позицията на Фреге. Освен философско-логическата стойност на дадената студия, бих искал да подчертая и нейната дидактическа полезност, в която се убедих при използването на студията при обсъждане на фикцията, въображението и въображаемото с магистри и докторанти в програмите по философия с преподаване на английски език. Другите две студии Логическата нотация на Фреге, в: Бешкова, А., Латинов, Е., Полименов, Т. (съст.): Логическата традиция. В чест на проф. Витан Стефанов. София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2015, с и Teile des Sinns und Teile der Bedeutung, in: Wismarer Frege-Reihe 02 (2013), pp Пак там, с Пак там, с Пак там, с Пак там, с

7 представляват критика на осъвременяване на логическата нотация в издаденото през 2009 г. централно съчинение на Фреге Основни закони на аритметиката, както и обсъждане на неговата теза за част от смисъла, при което се изказват доводи в полза на вижданията на Фреге срещу схващанията по този въпрос, идващи от логическия атомизъм на ранния Витгенщайн и Ръсел. И трите студии са стойностни изследвания, които допълват отличните впечатления от монографичния труд. Колегата Полиминов е съорганизатор заедно с Волфганг Кинцлер (Университета в Йена) и Аня Вайберг (Университета във Виена) на посветената на 100 годишнината от написването на Логико-философския трактат на Витгенщайн международна научна конференция Tractatus Logico-Philosophicus : The Beginning of Philosophical Modernity в Българския културен институт Дом Витгенщайн във Виена, Австрия, от 13 до 15 август 2018 г., както и докладчик в същата научна конференция. Той представя доклад на Деветия европейски конгрес по аналитична философия през 2017 г., участва в три проекта по НИС към СУ Св. Климент Охридски, като е ръководител на единия от тях, изнася няколко пъти лекции в различни европейски университети в рамките на програма Еразъм. Не на последно място е значимостта на международното признание, което доц. Полименов получава за академичната си дейност с присъждането на Хумболтова стипендия за изследване в Университета на Саарланд през учебната г. Кандидатът има достатъчна преподавателска натовареност за заемане на длъжността професор съгласно Закона за академичното израстване и Правилника за устройството и дейността на СУ. Въз основа на всичко казано дотук, както и въз основа на личните ми впечатления, убедено смятам, че доц. д-р Тодор Руменов Полименов отговаря на всички изисквания за присъждането на длъжността професор по професионално направление 2.3 Философия (Логика). Убеден съм, че ще изпълнява достойно задълженията по тази длъжност, като и че ще работи за престижа и доброто име на СУ в страната и чужбина. Ще гласувам без съмнения за присъждането на длъжността. 7

8 г. Съставил становището: /проф. д-р Александър Л. Гънгов/ 8

АВТОБИОГРАФИЯ

АВТОБИОГРАФИЯ АВТОБИОГРАФИЯ Име: Анна Николова Бешкова Образование: 1985-1989 ЕСПУ по математика и информатика П.Хилендарски, София 1990 1996 СУ Св., специалност философия, докторант по логика, СУ Св. 2006 образователна

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

Microsoft Word - E_Paspalanova

Microsoft Word - E_Paspalanova Вх. ЧР-01-294/04.09.2018 г. СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Елена Паспаланова (пенсионер, Департамент Когнитивна наука и психология, Нов български университет) Относно: кандидатурата на доц. Катя Георгиева Стойчева

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове на гл. ас. д-р Албена Крумова участник в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.

РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове на гл. ас. д-р Албена Крумова участник в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3. РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове на гл. ас. д-р Албена Крумова участник в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.2. Психология /Възрастова и педагогическа психология

Подробно

Sem 1

Sem 1 Дипломантски семинар Методология и изисквания към научните изследвания Методология на научните изследвания Всяко научно изследване е насочено към постигане на определени научни резултати, създаване на

Подробно

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и науч

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти за присъждане на образователната и науч СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и научна степен доктор на Яна Красимирова Събева, редовен

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обявения конкурс ДВ. брой 18/2016 г. за заемане на академичната

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите,

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Евгени Петров Танчев на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР Област на висше образование. Социални, стопански и правни науки. Професионално

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

Stan_D_Danov_R_Penev

Stan_D_Danov_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Данаил Кирилов Данов за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология 1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология и принципът на релевантността за присъждане на образователната

Подробно

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението по религия Разработена от Росица Борисова Георгиева

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на социални компетенции у зрително затруднени ученици Научен

Подробно

BGavrilov-Stanovi6te К. Грозев

BGavrilov-Stanovi6te К. Грозев 1 СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Борислав Гаврилов Гаврилов член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР по Нова и съвременна (Съвременна история) във СУ Свети Климент Охридски Исторически

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ Божидар Ангелов

РЕЦЕНЗИЯ Божидар Ангелов РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Божидар Ангелов на материалите на доц. д-р Светозара Халачева, представени за участие в конкурс за академична длъжност професор по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

ВИСШЕУЧИЛИЩЕ110 АГРОБЩЩ ИРАЗВИТИЕНАРЕШИШ РЕЦЕНЗИЯ гр. ПЛОВДИВ от проф. д.ик.н. Пейо Иванов Пеев За учебната, научноизследователската и практико-прилож

ВИСШЕУЧИЛИЩЕ110 АГРОБЩЩ ИРАЗВИТИЕНАРЕШИШ РЕЦЕНЗИЯ гр. ПЛОВДИВ от проф. д.ик.н. Пейо Иванов Пеев За учебната, научноизследователската и практико-прилож ВИСШЕУЧИЛИЩЕ110 АГРОБЩЩ ИРАЗВИТИЕНАРЕШИШ РЕЦЕНЗИЯ гр. ПЛОВДИВ от проф. д.ик.н. Пейо Иванов Пеев За учебната, научноизследователската и практико-приложната дейност на доц. д-р Любен Димитров Христов от

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ

РЕЦЕНЗИЯ СТАНОВИЩЕ От проф. д.ик.н. Невяна Стефанова Кръстева- член на жури за заемане на академичната длъжност професор по научно направление.7. Администрация и управление (Управление на МСП и фамилен бизнес и

Подробно

Sem 2

Sem 2 Дипломантски семинар Основни етапи на научното изследване: избор на тема, цели и задачи, структура Някои основни етапи избор на тема на изследване + набелязване на основните цели и задачи съставяне на

Подробно

/ До председателя на научно жури проф. д-р П. Славейков СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов, член на научното жури, Геол

/ До председателя на научно жури проф. д-р П. Славейков СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов, член на научното жури, Геол / До председателя на научно жури проф. д-р П. Славейков СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов, член на научното жури, Геологогеографски факултет, СУ Св. Климент Охридски. Относно:

Подробно

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Александра Данкова Парашкевова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

СТАНОВИЩЕ за трудовете на доц. дфн Ерика Георгиева Лазарова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност професор в професионал

СТАНОВИЩЕ за трудовете на доц. дфн Ерика Георгиева Лазарова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност професор в професионал СТАНОВИЩЕ за трудовете на доц. дфн Ерика Георгиева Лазарова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност професор в професионално направление 2.3. Философия, научна специалност Философия

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология и Философия на култ

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология и Философия на култ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология 5.11.02 и Философия на културата, политиката, правото и икономиката 5.01.13 на:

Подробно

СТАНОВИЩЕ от Доц. д-р Румяна Крумова-Пешева, Софийски университет Св. Климент Охридски, Философски факултет Катедра Социална, трудова и педагогическа

СТАНОВИЩЕ от Доц. д-р Румяна Крумова-Пешева, Софийски университет Св. Климент Охридски, Философски факултет Катедра Социална, трудова и педагогическа СТАНОВИЩЕ от Доц. д-р Румяна Крумова-Пешева, Софийски университет Св. Климент Охридски, Философски факултет Катедра Социална, трудова и педагогическа психология по конкурс за заемане на академична длъжност

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Станислав Видев Коев по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в ПН 3.6. Право (Административно право

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Станислав Видев Коев по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в ПН 3.6. Право (Административно право С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Станислав Видев Коев по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в ПН 3.6. Право (Административно право и административен процес) във ВСУ Черноризец Храбър,

Подробно

БЪЛГАРСКА АКДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

БЪЛГАРСКА АКДЕМИЯ НА НАУКИТЕ БЪЛГАРСКА АКДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Секция Публични политики и социални промени С Т А Н О В И Щ Е От доцент д-р по социология Божидар Сашков Ивков ИИОЗ при БАН,

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно