Microsoft Word - NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_registrirane_na_cenite_na_tutunevite_izdeliq_ot_mestno_proizvodstvo_i.rtf

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_registrirane_na_cenite_na_tutunevite_izdeliq_ot_mestno_proizvodstvo_i.rtf"

Препис

1 НАРЕДБА за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия от местно производство и от внос, търговията с тютюневи изделия и контрола върху търговията Приета с ПМС 192 от г., обн., ДВ, бр. 71 от г., в сила от г., изм. и доп., бр. 2 от г., в сила от г., бр. 61 от г., в сила от г., бр. 100 от г., в сила от г., изм., бр. 83 от г., в сила от г., бр. 92 от г., в сила от г. Сборник закони - АПИС, кн. 9/2004 г., стр. 325 Раздел I Общи положения Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., изм., бр. 83 от 2006 г.) С наредбата се определят условията и редът за регистриране на цените на тютюневите изделия от местно производство и от внос, търговията с тютюневи изделия и контролът върху търговията. Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2005 г.) Продажната цена на тютюневите изделия, предназначени за продажба на територията на Република България, се определя свободно от притежателя на правото върху търговската марка на тютюневите изделия, производителя или вносителя и подлежи на уведомяване и регистриране в Министерството на финансите по реда на раздел II от наредбата. (2) Продажната цена на тютюневите изделия задължително включва и: 1. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) дължимия акциз съгласно Закона за акцизите и данъчните складове; 2. дължимия данък върху добавената стойност съгласно Закона за данък върху добавената стойност; 3. дължимите митни сборове; 4. други данъци, вноски и такси, дължими съгласно действащите нормативни актове; 5. разходите за производство и реализация; 6. други. (3) Продажната цена на тютюневите изделия се отпечатва върху акцизните бандероли. (4) Търговската отстъпка от продажната цена се определя свободно от производителя или вносителя. Раздел II Регистриране на цените на тютюневите изделия Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2005 г.) За регистриране на продажна цена на тютюневите изделия или за промяна на регистрирана цена се подава уведомление до Министерството на финансите по образец - приложение 1. (2) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2005 г.) Министърът на финансите определя съответното звено в Министерството на финансите и упълномощава длъжностни лица, които приемат уведомленията, извършват съответните вписвания в регистъра по чл. 6, ал. 1 и издават удостоверения за регистрирана цена. (3) Служителите, които приемат и обработват уведомленията, както и лицата, които приемат и изпълняват заявки за бандероли, са длъжни да не разгласяват или публикуват сведенията и фактите, които са им станали известни във връзка с уведомленията за продажни цени преди датата на влизането в сила на цените съгласно чл. 7, ал. 3. Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2005 г.) Уведомлението по чл. 3, ал. 1 се подава само от притежателя на правото върху търговската марка на тютюневите изделия, съответно от негов търговски пълномощник или представител в Република България. За всяка разновидност (тип) на тютюневите изделия от съответната марка се подава отделно уведомление. (2) За тютюневите изделия от внос притежателят на правото върху търговската марка може да упълномощи само едно лице да подава уведомление за продажна цена на едно тютюнево изделие. Притежателят на правото върху търговската марка уведомява

2 Министерството на финансите за упълномощеното лице, както и за оттегляне на пълномощното. Регистрираната продажна цена е задължителна за всички вносители на конкретното тютюнево изделие от съответната марка. (3) Уведомлението по ал. 1 се подава в два екземпляра - един за Министерството на финансите и един за уведомителя. На всеки от екземплярите се поставят печат и подпис на уведомителя, дата и входящ номер на Министерството на финансите. (4) (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2005 г.). (5) (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2005 г.). (6) (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2005 г.). (7) (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2005 г.). (8) (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2005 г.). Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2005 г.) (1) Към подаденото уведомление по чл. 3, ал. 1 се прилагат: 1. копие на съдебното решение за регистрация на уведомителя; 2. копие на документ, който съгласно местното законодателство удостоверява търговската регистрация на уведомителя и представителната власт на лицето, което го представлява по регистрация - когато уведомителят или упълномощителят е чуждестранно лице; 3. копие от свидетелството за регистрация на марката на тютюневите изделия, издадено от Патентното ведомство на Република България, с приложена към него библиографска справка; 4. (отм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г.); 5. копие на пълномощното, издадено от притежателя на правото върху търговската марка на тютюневите изделия - когато уведомлението се подава от пълномощник. (2) Когато от датата на издаване на съдебното решение за регистрация по ал. 1, т. 1 или на свидетелството за регистрация на търговската марка по ал. 1, т. 3 са изтекли повече от 6 месеца, освен документите по ал. 1 към уведомлението се прилагат съответно удостоверение за актуално състояние по търговския регистър на уведомителя и документ за действаща на територията на страната регистрация на търговската марка, издаден от Патентното ведомство на Република България, с приложена към него библиографска справка. Всеки от приложените документи е актуален за регистриране на цени на тютюневите изделия до 6 месеца от датата на неговото издаване. (3) При необходимост регистриращият орган може да поиска от уведомителя допълнителна писмена информация или документи, които удостоверяват изпълнението на изискванията на наредбата. (4) Всички копия на документи се заверяват с подпис и печат на уведомителя, а когато са на чужд език, е необходимо да бъдат придружени с превод на български език. Чл. 4б. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) Регистриращият орган по чл. 3, ал. 2 е длъжен в срок 14 дни след получаване на уведомлението да издаде на уведомителя удостоверение за регистрирана продажна цена на тютюневи изделия или за промяна на регистрирана цена по образец - приложение 2. В срока по предходното изречение регистриращият орган извършва проверка от външна страна за попълването на подаденото уведомление и за наличието на необходимите към него приложения. (2) При констатиране на непълноти в информацията, съдържаща се в уведомлението, при липса на някое от приложенията или при необходимост от допълнителна информация по чл. 4а, ал. 3 регистриращият орган в срока по ал. 1 изпраща съобщение до уведомителя, в което посочва констатираните непълноти, като вписва това обстоятелство в регистъра по чл. 6, ал. 1. (3) Регистриращият орган след получаване на уведомлението, в което са отстранени съответните непълноти и/или са представени поисканите документи или допълнителна информация по чл. 4а, ал. 3, издава на уведомителя съответното удостоверение в срока по

3 ал. 1. (4) Продажната цена на тютюневите изделия се счита за регистрирана от датата на издаване на уведомителя на удостоверението по ал. 1 или 3. За регистрацията регистриращият орган извършва съответните вписвания в регистъра по чл. 6, ал. 1. Чл. 4в. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2005 г.) Регистриращият орган може да заличи регистрация на продажна цена на тютюнево изделие, когато бъде установено, че тя е извършена въз основа на представена невярна информация от уведомителя или при нарушаване изискванията на закона. Чл. 4г. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) Когато на уведомителя не е изпратено съобщение за отстраняване на непълноти и/или не е поискана допълнителна информация по реда на чл. 4б, ал. 2 и в срок 14 дни от датата на подаване на уведомлението не е издадено удостоверение за регистрирана продажна цена на тютюнево изделие, цената се счита за регистрирана. В тези случаи уведомителят съобщава това обстоятелство на регистриращия орган, който е длъжен да впише в регистъра заявената цена и незабавно да уведоми за това митницата по местонахождение на данъчния склад, съответно митницата по седалище на вносителя. (2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) Когато на уведомителя е изпратено съобщение за отстраняване на непълноти или е поискана допълнителна информация по реда на чл. 4б, ал. 2 и в срок 14 дни от датата на подаване на уведомлението не е издадено удостоверение за регистрация на продажна цена на тютюнево изделие, цената се счита за регистрирана при спазване на условията по ал. 1. Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2005 г., бр. 92 от 2006 г.) Министерството на финансите незабавно изпраща копие от съответното удостоверение по чл. 4б, ал. 1 и 3 на митницата по местонахождение на данъчния склад, съответно митницата по седалище на вносителя. (2) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г.) От датата на получаване от уведомителя на удостоверение за регистрирана цена производителите или вносителите могат да заявят по последната регистрирана цена пред митницата по местонахождение на данъчния склад, съответно митницата по седалище на вносителя необходимото количество бандероли и продажната цена за съответното тютюнево изделие, като към заявлението прилагат копие от удостоверението за регистрирана цена, както и платежен документ за платената себестойност на бандеролите. Уведомителят изпраща копие от заявлението за бандероли и до отдел "Контрол върху отпечатването на ценни книжа" към Министерството на финансите. (3) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2005 г., бр. 92 от 2006 г.) Вносителите на тютюневи изделия от дадена марка, които не са упълномощени от притежателя на правото върху търговската марка по реда на чл. 4, ал. 2, могат да заявяват пред митницата по местонахождение на данъчния склад, съответно митницата по седалище на вносителя бандероли въз основа на регистрирана цена. В този случай съответната митница служебно извършва проверка в регистъра за регистрираната цена, по която се заявяват и получават бандеролите. Чл. 6. (1) Регистърът на цените на тютюневите изделия се води по образец, утвърден от министъра на финансите, на хартиен носител и в електронна форма на страницата на Министерството на финансите в интернет. (2) В регистъра се вписват: 1. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2005 г.) последната регистрирана продажна цена на тютюнево изделие, за която има издадено удостоверение за регистрирана цена, както и предходно регистрираната цена; 2. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2005 г.) производителят/вносителят и притежателят на правото върху търговската марка на изделията; 3. търговската марка; 4. описание на тютюневото изделие; 5. броят на цигарите, на пуретите или на пурите или грамажът на тютюневите изделия

4 в потребителската опаковка и описание на потребителската опаковка; 6. максималното съдържание на катран, никотин и въглероден оксид в една цигара. (3) Информацията, вписана в регистъра, става публична от момента на влизането в сила на съответната регистрирана цена съгласно чл. 7, ал. 3. До влизането в сила на съответната регистрирана цена информацията, вписана в регистъра, е предназначена за служебно ползване от регистриращия орган и данъчните и митническите органи. Раздел III Търговия с тютюневи изделия и контрол върху търговията Чл. 7. (1) Всички тютюневи изделия се продават с бандерол с обозначена продажна цена. (2) Тютюневите изделия не могат да се продават на дребно на цена, различна от продажната цена, обозначена върху бандерола, с който е облепена потребителската опаковка. (3) Регистрираната цена влиза в сила от датата на получаване на бандероли, което се удостоверява с протокол, съставен в 3 екземпляра. Митницата по местонахождение на данъчния склад, съответно митницата по седалище на вносителя в 5-дневен срок от съставянето на първия протокол за предаване на бандероли за съответната регистрирана цена служебно изпраща екземпляр от протокола на Министерството на финансите. (4) При промяна на регистрирана цена, за която производителят или вносителят е получил бандероли, в 7-дневен срок от датата на влизането в сила на промяната на регистрираната цена производителят или вносителят е длъжен да върне неизползваните бандероли в митницата по местонахождение на данъчния склад, съответно митницата по седалище на вносителя. (5) При промяна на регистрирана цена продажбата на тютюневите изделия, облепени с бандерол с изписана върху него стара цена, се извършва по цената върху бандерола до изчерпване на количествата. (6) В 7-дневен срок от датата на влизането в сила на новите продажни цени производителите и вносителите декларират в митницата по местонахождение на данъчния склад, съответно митницата по седалище на вносителя наличните тютюневи изделия, облепени с бандерол с изписана върху него стара цена. Чл. 8. Който наруши условията и реда, установени в наредбата, се наказва по реда на чл. 32 от Закона за административните нарушения и наказания от упълномощени от министъра на финансите лица. ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 1. По смисъла на наредбата: 1. (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., изм., бр. 83 от 2006 г.) "Тютюневи изделия" са изброените в чл. 10, 11 и 12 от Закона за акцизите и данъчните складове. 2. "Производител" е лице, притежаващо разрешение за производство на тютюневи изделия, издадено при условията и по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия. 3. "Вносител" е лице по 2, т. 27 от допълнителните разпоредби на Закона за акцизите. 4. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г.) "Потребителска опаковка" е най-малката самостоятелна опаковка на тютюневи изделия, облепена с акцизен бандерол, която се предлага на потребителите. 5. "Продажна цена" е цена, изписана върху бандерол, по която тютюневите изделия се продават на дребно на краен потребител. 6. "Разходи за производство и реализация" са разходите по смисъла на чл. 34, ал. 7 от Закона за защита на конкуренцията. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ (Загл. изм. - ДВ, бр. 2 от 2005 г.) 2. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2005 г.) За периода от 1 януари до 31 март 2005 г. срокът за

5 издаване на удостоверенията за регистрирани цени по чл. 4, ал. 5 е 5 работни дни. 3. (Предишен 2 - ДВ, бр. 2 от 2005 г.) Наредбата се приема на основание чл. 29 от Закона за тютюна и тютюневите изделия. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 160 на Министерския съвет от 15 юли 2005 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия от местно производство и от внос, търговията с тютюневи изделия и контрола върху търговията (ДВ, бр. 61 от 2005 г., в сила от г.) Навсякъде в наредбата думите "заявителя" и "заявителят" се заменят съответно с "уведомителя" и "уведомителят". 8. Навсякъде в наредбата думите "собственика на търговската марка на изделията" се заменят с "притежателя на правото върху търговската марка на изделията" ПОСТАНОВЛЕНИЕ 270 на Министерския съвет от 3 октомври 2006 г. за изменение на Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия от местно производство и от внос, търговията с тютюневи изделия и контрола върху търговията (ДВ, бр. 83 от 2006 г., в сила от г.) Допълнителна разпоредба 8. Навсякъде в наредбата думите "съответната териториална данъчна дирекция" се заменят с "митницата по местонахождение на данъчния склад, съответно митницата по седалище на вносителя". Преходни и заключителни разпоредби 10. (1) Цигарите, облепени с бандерол с обозначена върху него цена, определена с Постановление 298 на Министерския съвет от 2005 г. за определяне цените на цигарите от местно производство и от внос на вътрешния пазар, се продават по цената върху бандерола до изчерпване на количествата. (2) Производителите и вносителите на цигари са длъжни в 7-дневен срок от влизането в сила на постановлението да подадат в съответната митница по местонахождение на данъчния склад на заявителя или в съответната митница по седалище на вносителя справка-декларация за наличните към датата на влизане в сила на постановлението количества тютюневи изделия по ал Цените на цигарите по чл. 1 от Постановление 298 на Министерския съвет от 2005 г. за определяне цените на цигарите от местно производство и от внос на вътрешния пазар се считат за регистрирани и се вписват служебно в регистъра по реда на Наредбата за условията и реда за регистриране цените на тютюневите изделия от местно производство и от внос, търговията с тютюневи изделия и за контрола върху търговията. 13. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

Scanned Document

Scanned Document Проект ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113

Подробно

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ Приета с ПМС 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм., бр. 61 от 25.07.2000

Подробно

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

uid= ?0

uid= ?0 стр. 1 от 13 ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр.

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

No Title

No Title Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г.) (1) Производството на винено грозде, вино и други продукти от грозде или вино се осъществява от юридически и физически лица, които са вписани в регистъра при Националната

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ........ от.....................2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет МИНИСТЕРСКИЯТ

Подробно

НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Приета с ПМС 263 от г., обн., ДВ, бр. 6 от

НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Приета с ПМС 263 от г., обн., ДВ, бр. 6 от НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Приета с ПМС 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм., бр. 61 от 25.07.2000

Подробно

Microsoft Word - 73 НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ.rtf

Microsoft Word - 73 НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ.rtf НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ В сила от 1 януари 2000 г. Обн. ДВ. бр.6 от 21 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.19 от 19

Подробно

tarifa1

tarifa1 ТАРИФА 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ДО Г- ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО Д О К Л А Д от ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ДО Г- ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО Д О К Л А Д от ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ДО Г- ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО Д О К Л А Д от ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение

Подробно

Microsoft Word - Правила за достъп до електронни дела_edit.doc

Microsoft Word - Правила за достъп до електронни дела_edit.doc РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В И С Ш С Ъ Д Е Б Е Н С Ъ В Е Т ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА В ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1.

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ДОСТАВЧИК София, август 2019 г.

Подробно

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПОТОМСТВО, НА НАУЧНИ, УЧЕБНИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В СТРАНАТА

Подробно

Проект! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 7 от г. за разпореждането с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки (об

Проект! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 7 от г. за разпореждането с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки (об НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 7 от 02.09.2010 г. за разпореждането с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки (обн., ДВ, бр. 72 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 44 от 2016 г.)

Подробно

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за: 1. предоставяне,

Подробно

Проект! НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за воденето, поддържането и п

Проект! НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за воденето, поддържането и п Проект! НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за воденето, поддържането и ползването на Националния туристически регистър относно

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/16.01.2019 г./ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ

Подробно

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ХАРМАНЛИ МОТИВИ ЗA ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли От Мария

Подробно

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Д З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е Приложение към Заповед РД-05-936/.04.2013 г. УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР

Подробно

Microsoft Word - 2

Microsoft Word - 2 НАРЕДБА 3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 50

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приложение към заповед РД -08-086/12.06.2014 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Благоевград ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в Областна

Подробно

Правила за достъп до обществена информация.docx

Правила за достъп до обществена информация.docx І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 1. Обществената информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПР

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПР РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН

Подробно

NAREDBA_RD161117_ot_ _g_za_usloviqta_i_reda_za_izdavane_prehvyrlqne_otmqna_i_priznavane_na_garanciite_za_proizhod_na_energiqta_ot_vyzobnovqemi_

NAREDBA_RD161117_ot_ _g_za_usloviqta_i_reda_za_izdavane_prehvyrlqne_otmqna_i_priznavane_na_garanciite_za_proizhod_na_energiqta_ot_vyzobnovqemi_ НАРЕДБА РД-16-1117 от 14.10.2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници Издадена от министъра на икономиката,

Подробно

Microsoft Word - el-summons.docx

Microsoft Word - el-summons.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УТВЪРЖДАВАМ: АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. ВАСИЛЕВ ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС ПО РЕДА НА ЧЛ. 137, АЛ. 2 АПК, ВР. ЧЛ. 42, АЛ. 4 И СЛ.

Подробно

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД УТВЪРДЕНИ:Заповед РД07-1361 от 07.09.2018г. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ Регистриране и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация Дейността по

Подробно

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до ВП-ДАМТН обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: г. съхр

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до ВП-ДАМТН обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: г. съхр Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: 01.06.2018 г. съхранява от ДАМТН ДАМТН Страница 2 от 9 Чл. 1. (1) С Вътрешните правила

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

ИНСТРУКЦИЯ 1 от г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване

ИНСТРУКЦИЯ 1 от г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване ИНСТРУКЦИЯ от 2.02.2006 г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване Издадена от председателя на Комисията за финансов надзор

Подробно

Регистър

Регистър МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Н А Р Е Д Б А 3 ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СГРАДИТЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Общинската/районната

Подробно

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба Ред за осигуряване на достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров 1. Достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров се предоставя в съответствие

Подробно