РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 6 Днес,

Размер: px
Започни от страница:

Download "РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 6 Днес,"

Препис

1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 6 Днес, г. в 12:20 часа. Районна избирателна комисия в четвърти многомандатен избирателен район Велико Търново се събра на извънредно заседание. Присъстваха, както следва: Председател: Зам.-председатели: ЧЛЕНОВЕ: ОТСЪСТВАТ: Доброслава Димитрова Керекова Ирена Петкова Стасинопулу Илияна Кирилова Димова Людмила Йорданова Николова Кернова В залата влезе членът на комисията в 12:22ч. Присъстват 11 члена на РИК Велико Търново. Комисията има необходимия кворум за вземане на решения, съгласно чл.70, ал.3 ИК. Председателят обяви, че причина за провеждане на днешното извънредно заседание е подадено заявление от Дима Николова Чонова за оттеглянето й от регистрираната кандидатска листа на КП ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ" по лични причини, постъпило в РИК по електронна поща на г. и в оригинал на г. Посочи също така, че заседанието ще се проведе при следния дневен ред: 1. Вземане на решения за регистрация на секционни избирателни комисии. 2. Вземане на решение относно поправка на явна фактическа грешка. 3. Вземане на решение относно заличаване регистрацията на Дима Николова Чонова. следва: Председателят подложи на гласуване подготвените проекти за решения, като Т.1 Във връзка с поправка на явни фактически грешки в Решение 46/ г., Председателят подложи на гласуване следния проект за решение 55. 1

2 Р Е Ш Е Н И Е 55/ г. Относно: Поправка на явна фактическа грешка в Решение 46/ г. След направена проверка на регистрираните в РИК В-Търново кандидатски листи за народни представители от Централната избирателна комисия и Информационно обслужване АД на трите имена и Единни граждански номера на кандидатите за народни представители, както и извършена служебна проверка от комисията се установи, че е допусната явна фактическа грешка в Предложението на коалицията ДЕСНИТЕ (Приложение 64-НС от изборните книжа), а именно: В предложението на коалиция от партии ДЕСНИТЕ подписано от Илко Тодоров Семерджиев в качеството му на председател и представляващ коалицията, регистрирано с вх. 70/ г. във входящия регистър на РИК Велико Търново и под 19/ г. в Регистъра на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014г. е допусната явна фактическа грешка при изписването на фамилното име на лицето регистрирано под 6 в кандидатската листа, като вместо ДИМЧОВСКИ е посочено ДИМЧЕВСКИ. С фамилията ДИМЧЕВСКИ е регистриран кандидата и във взетото решение на РИК Велико Търново 46/ г. Предвид горното и на основание с чл.72, ал. 1 т.8 от Изборния кодекс във вр. чл. 62 ал. 2 от АПК, Районната избирателна комисия - Велико Търново. Извършва поправка на явна фактическа грешка в диспозитива на Решение 46/ г. на РИК В-Търново, както следва: -фамилното име на лицето регистрирано под 6 в кандидатската листа на коалиция от партии ДЕСНИТЕ, да се чете ДИМЧОВСКИ вместо ДИМЧЕВСКИ. АНУЛИРА издаденото от РИК-В. Търново Удостоверение 19-06/ г.на регистрираните кандидати за народен представител - Приложение към Решение 697- НС от г. на ЦИК. На лицето да се издаде ново Удостоверение. В останалата си част решението остава без промяна. Решението подлежи на обжалване пред ЦИК София, в тридневен срок, считано от обявяването му. 2

3 Решението беше взето в 12:24 часа. Т.2 По постъпило заявление, вх. 82/ г., относно регистрация на СИК на територията на община Стражица. Председателят подложи на гласуване следния проект за решение 56: Р Е Ш Е Н И Е 56/ г. относно:регистрация на СИК на територията на община Стражица Постъпило е предложение за назначаване на състава на СИК в Община Стражица от Кмета на Общината, заведено под 82/ г. във входящият регистър на РИК-В. Търново. Към заявлението са приложени: 1. Писмено предложение за състав на 26 броя секционни избирателни комисии, заедно със списък на резервни членове, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията от партии, която ги предлага и телефон за връзка; 2. Предложенията на партиите и коалициите от партии за състава на СИК (6 бр.); 3. Копие на удостоверение за актуално правно състояние на партиите издадено не по-рано от 5- ти август 2014 г. - 3 броя и решенията за създаване на коалициите за участие в изборите за 42-ро Народно събрание през 2013г. или в изборите за членове на ЕП от Република България през 2014г. 3 бр., с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица; 4. Пълномощно от представляващия съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица - 12 броя; 5. Протокол от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите от партии, подписани от участниците в консултациите, ведно с поканите до партиите и коалициите за участие в консултациите; 6. Копие от съобщението за датата, часа и мястото на провеждане на консултациите. 3

4 Всички представени документи бяха подробно разгледани и проверени. Същите отговарят на изискванията посочени в решение 672-НС/ г. и на ЦИК София и на визираното в чл. 91 от Изборния кодекс. Налице са предвидените в закона предпоставки за назначаване на секционните избирателни комисии в Община Стражица, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т.4, във връзка с чл. 89, ал.1 и чл. 72, ал. 1, т.4 от Изборния кодекс, РИК- Велико Търново. НАЗНАЧАВА състава на секционните избирателни комисии в Община Стражица, предложен от кмета на Община Стражица съгласно Приложение 1, съдържащо номера на съответната СИК, разпределението на местата в ръководството на СИК, броя на членовете на СИК от всяка партия и коалиция и имената на назначените членове. УТВЪРЖДАВА списъците на резервните членове, приложени към предложение с рег. 82/ г. на кмета на община Стражица. Решението подлежи на обжалване пред ЦИК София, в тридневен срок, считано от обявяването му. Решението беше взето в 12:26 часа. Т.3 По постъпило заявление, вх. 84/ г., относно регистрация на СИК на територията на община Свищов. Председателят подложи на гласуване следния проект за решение 57: Р Е Ш Е Н И Е 57/ г. относно:регистрация на СИК на територията на община Свищов Постъпило е предложение за назначаване на състава на СИК в Община Свищов от Кмета на Общината, изх / заведено под 84/ г. във входящият регистър на РИК-В. Търново. 4

5 Към заявлението са приложени: 1. Писмено предложение за състав на 55 броя секционни избирателни комисии, заедно със списък на резервни членове, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията от партии, която ги предлага и телефон за връзка; 2. Предложенията на партиите и коалициите от партии за състава на СИК (6 бр.); 3. Копие на удостоверение за актуално правно състояние на партиите издадено не по-рано от 5- ти август 2014 г. - 3 броя и копия от решенията за създаване на коалициите за участие в изборите за 42-ро Народно събрание през 2013г. или в изборите за членове на ЕП от Република България през 2014г. 3 бр., с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица; 4. Пълномощно от представляващия съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица - 11 броя; 5. Протокол от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите от партии, подписани от участниците в консултациите; 6. Покана за провеждане на консултации за сформиране съставите на СИК във връзка с изборите за народни представители на г. с датата, часа и мястото на провеждане на консултациите оригинал, с подписите на представляващите партиите и коалициите. Всички представени документи бяха подробно разгледани и проверени. Същите отговарят на изискванията посочени в решение 672-НС/ г. и на ЦИК София и на визираното в чл. 91 от Изборния кодекс. Налице са предвидените в закона предпоставки за назначаване на секционните избирателни комисии в Община Свищов, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т.4, във връзка с чл. 89, ал.1 и чл. 72, ал. 1, т.4 от Изборния кодекс, РИК- Велико Търново. НАЗНАЧАВА състава на секционните избирателни комисии в Община Свищов, предложен от кмета на Община Свищов съгласно Приложение 1, съдържащо номера на съответната СИК, разпределението на местата в ръководството на СИК, броя на членовете на СИК от всяка партия и коалиция и имената на назначените членове. УТВЪРЖДАВА списъците на резервните членове, приложени към предложение с рег. 84/ г. на кмета на община Свищов. Решението подлежи на обжалване пред ЦИК София, в тридневен срок, считано от обявяването му. 5

6 Решението беше взето в 12:27 часа. Т.4 По постъпило заявление, вх. 86/ г., относно регистрация на СИК на територията на община Сухиндол. Председателят подложи на гласуване следния проект за решение 58: Р Е Ш Е Н И Е 58/ г. относно:регистрация на СИК на територията на община Сухиндол Постъпило е предложение за назначаване на състава на СИК в Община Сухиндол от Кмета на Общината изх. РД / , заведено под 86/ г. във входящият регистър на РИК-В. Търново. Към заявлението са приложени: 1. Писмено предложение за състав на 8 броя секционни избирателни комисии, заедно със списък на резервни членове, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията от партии, която ги предлага и телефон за връзка; 2. Предложенията на партиите и коалициите от партии за състава на СИК (6 бр.); 3. Копие на удостоверение за актуално правно състояние на партиите издадено не по-рано от 5- ти август 2014 г. - 3 броя и копия от решенията за създаване на коалициите за участие в изборите за 42-ро Народно събрание през 2013г. или в изборите за членове на ЕП от Република България през 2014г. 3 бр., с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица; 4. Пълномощно от представляващия съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица - 13 броя; 5. Протокол от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите от партии, подписани от участниците в консултациите, ведно с поканите до партиите и коалициите за участие в консултациите; 6. Копие от съобщението за датата, часа и мястото на провеждане на консултациите. Всички представени документи бяха подробно разгледани и проверени. Същите отговарят на изискванията посочени в решение 672-НС/ г. и на ЦИК София и на визираното в чл. 91 от Изборния кодекс. Налице са предвидените в закона предпоставки за назначаване на секционните избирателни комисии в Община Сухиндол, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т.4, във връзка с чл. 89, ал.1 и чл. 72, ал. 1, т.4 от Изборния кодекс, РИК- Велико Търново. НАЗНАЧАВА състава на секционните избирателни комисии в Община Сухиндол, предложен от кмета на Община Сухиндол, съгласно Приложение 1, съдържащо номера на съответната СИК, разпределението на местата в ръководството на СИК, броя на членовете на СИК от всяка партия и коалиция и имената на назначените членове. УТВЪРЖДАВА списъците на резервните членове, приложени към предложение с рег. 86/ г. на кмета на община Сухиндол. 6

7 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК София, в тридневен срок, считано от обявяването му. Решението беше взето в 12:29 часа. Т.5 По постъпило заявление, вх. 87/ г., относно регистрация на СИК на територията на община Полски Тръмбеш. Председателят подложи на гласуване следния проект за решение 59: Р Е Ш Е Н И Е 59/ г. относно:регистрация на СИК на територията на община Полски Тръмбеш Постъпило е предложение за назначаване на състава на СИК в Община Полски Тръмбеш от Кмета на Общината изх. РД / , заведено под 87/ г. във входящият регистър на РИК-В. Търново. Към заявлението са приложени: 1. Писмено предложение за състав на 21 броя секционни избирателни комисии, заедно със списък на резервни членове, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията от партии, която ги предлага и телефон за връзка; 2. Предложенията на партиите и коалициите от партии за състава на СИК(6бр.); 3. Копие на удостоверение за актуално правно състояние на партиите издадено не по-рано от 5- ти август 2014 г.- 3 броя и решенията за създаване на коалициите за участие в изборите за 42-ро Народно събрание през 2013г. или в изборите за членове на ЕП от Република България през 2014г.- 3бр., с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица; 4. Пълномощно от представляващия съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица - 11 броя; 5. Протокол от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите от партии, подписани от участниците в консултациите; 6. Уведомление за провеждане на 7

8 консултации за съставите на СИК за произвеждане на избори за народни представители; Всички представени документи бяха подробно разгледани и проверени. Същите отговарят на изискванията посочени в решение 672-НС/ г. и на ЦИК София и на визираното в чл. 91 от Изборния кодекс. Налице са предвидените в закона предпоставки за назначаване на секционните избирателни комисии в Община Полски Тръмбеш, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т.4, във връзка с чл. 89, ал.1 и чл. 72, ал. 1, т.4 от Изборния кодекс, РИК- Велико Търново. НАЗНАЧАВА състава на секционните избирателни комисии в Община Полски Тръмбеш, предложен от кмета на Община Полски Тръмбеш, съгласно Приложение 1, съдържащо номера на съответната СИК, разпределението на местата в ръководството на СИК, броя на членовете на СИК от всяка партия и коалиция и имената на назначените членове. УТВЪРЖДАВА списъците на резервните членове, приложени към предложение с рег. 87/ г. на кмета на община Полски Тръмбеш. Решението подлежи на обжалване пред ЦИК София, в тридневен срок, считано от обявяването му. Решението беше взето в 12:30 часа. Т.6 По постъпило заявление, вх. 88/ г., относно регистрация на СИК на територията на община Лясковец. Председателят подложи на гласуване следния проект за решение 60: Р Е Ш Е Н И Е 60/ г. относно:регистрация на СИК на територията на община Лясковец 8

9 Постъпило е предложение за назначаване на състава на СИК в Община Лясковец от Кмета на Общината изх. РД / г., заведено под 88/ г. във входящия регистър на РИК-В. Търново. Към заявлението са приложени: 1. Писмено предложение за състав на 17 броя секционни избирателни комисии, заедно със списък на резервни членове, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията от партии, която ги предлага и телефон за връзка; 2. Предложенията на партиите и коалициите от партии за състава на СИК (6 бр.); 3. Копие на удостоверение за актуално правно състояние на партиите издадено не по-рано от 5- ти август 2014 г. - 3 броя и копия от решенията за създаване на коалициите за участие в изборите за 42-ро Народно събрание през 2013г. или в изборите за членове на ЕП от Република България през 2014г. 3 бр., с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица; 4. Пълномощно от представляващия съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица - 11 броя; 5. Протокол от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите от партии, подписани от участниците в консултациите, ведно с поканите до партиите и коалициите за участие в консултациите; 6. Копие от съобщението за датата, часа и мястото на провеждане на консултациите. Всички представени документи бяха подробно разгледани и проверени. Същите отговарят на изискванията посочени в решение 672-НС/ г. и на ЦИК София и на визираното в чл. 91 от Изборния кодекс. Налице са предвидените в закона предпоставки за назначаване на секционните избирателни комисии в Община Лясковец, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т.4, във връзка с чл. 89, ал.1 и чл. 72, ал. 1, т.4 от Изборния кодекс, РИК- Велико Търново. НАЗНАЧАВА състава на секционните избирателни комисии в Община Лясковец, предложен от кмета на Община Лясковец, съгласно Приложение 1, съдържащо номера на съответната СИК, разпределението на местата в ръководството на СИК, броя на членовете на СИК от всяка партия и коалиция и имената на назначените членове. УТВЪРЖДАВА списъците на резервните членове, приложени към предложение с рег. 88/ г. на кмета на община Ляковец. Решението подлежи на обжалване пред ЦИК София, в тридневен срок, считано от обявяването му. 9

10 Решението беше взето в 12:31 часа. Т.7 По постъпило заявление, вх. 89/ г., относно регистрация на СИК на територията на община Павликени. Председателят подложи на гласуване следния проект за решение 61: Р Е Ш Е Н И Е 61/ г. относно:регистрация на СИК на територията на община Павликени Постъпило е предложение за назначаване на състава на СИК в Община Павликени от Кмета на Общината изх. АИО / , заведено под 89/ г. във входящият регистър на РИК-В. Търново. Към заявлението са приложени: 1. Писмено предложение за състав на 40 броя секционни избирателни комисии, заедно със списък на резервни членове, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията от партии, която ги предлага и телефон за връзка; 2. Предложенията на партиите и коалициите от партии за състава на СИК (6 бр.); 3. Копие на удостоверение за актуално правно състояние на партиите издадено не по-рано от 5- ти август 2014 г. - 3 броя и копия от решенията за създаване на коалициите за участие в изборите за 42-ро Народно събрание през 2013г. или в изборите за членове на ЕП от Република България през 2014г. 3 бр., с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица; 4. Пълномощно от представляващия съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица - 16 броя; 5. Протокол от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите от партии, подписани от участниците в консултациите, ведно с поканите до партиите и коалициите за участие в консултациите; 6. Копие от съобщението за датата, часа и мястото на провеждане на консултациите. Всички представени документи бяха подробно разгледани и проверени. Същите отговарят на изискванията посочени в решение 672-НС/ г. и на ЦИК София и на визираното в чл. 91 от Изборния кодекс. Налице са предвидените в закона предпоставки за назначаване на секционните избирателни комисии в Община Павликени, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т.4, във връзка с чл. 89, ал.1 и чл. 72, ал. 1, т.4 от Изборния кодекс, РИК- Велико Търново. 10

11 НАЗНАЧАВА състава на секционните избирателни комисии в Община Павликени, предложен от кмета на Община Павликени, съгласно Приложение 1, съдържащо номера на съответната СИК, разпределението на местата в ръководството на СИК, броя на членовете на СИК от всяка партия и коалиция и имената на назначените членове. УТВЪРЖДАВА списъците на резервните членове, приложени към предложение с рег. 89/ г. на кмета на община Павликени. Решението подлежи на обжалване пред ЦИК София, в тридневен срок, считано от обявяването му. Решението беше взето в 12:32 часа. Т.8 По постъпило заявление, вх. 90/ г., относно регистрация на СИК на територията на община Елена. Председателят подложи на гласуване следния проект за решение 62: Р Е Ш Е Н И Е 62/ г. относно:регистрация на СИК на територията на община Елена Постъпило е предложение за назначаване на състава на СИК в Община Елена от Кмета на Общината изх. РД / г., заведено под 90/ г. във входящия регистър на РИК-В. Търново. Към заявлението са приложени: 1. Писмено предложение за състав на 25 броя секционни избирателни комисии, заедно със списък на резервни членове, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията от партии, която ги предлага и телефон за връзка; 2. Предложенията на партиите и коалициите от партии за състава на СИК (6 бр.); 3. Копие на удостоверение за актуално правно състояние на партиите издадено не по-рано от 5- ти август 2014 г. - 3 броя и копия от решенията за създаване на коалициите за участие в изборите за 42-ро Народно събрание през 2013г. или в изборите за членове на ЕП от Република България през 2014г. 3 бр., с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица; 4. Пълномощно от представляващия 11

12 съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица - 12 броя; 5. Протокол от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите от партии, подписани от участниците в консултациите, ведно с поканите до партиите и коалициите за участие в консултациите; 6. Копие от съобщението за датата, часа и мястото на провеждане на консултациите. Всички представени документи бяха подробно разгледани и проверени. Същите отговарят на изискванията посочени в решение 672-НС/ г. и на ЦИК София и на визираното в чл. 91 от Изборния кодекс. Налице са предвидените в закона предпоставки за назначаване на секционните избирателни комисии в Община Eлена, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т.4, във връзка с чл. 89, ал.1 и чл. 72, ал. 1, т.4 от Изборния кодекс, РИК- Велико Търново. НАЗНАЧАВА състава на секционните избирателни комисии в Община Елена, предложен от кмета на Община Елена, съгласно Приложение 1, съдържащо номера на съответната СИК, разпределението на местата в ръководството на СИК, броя на членовете на СИК от всяка партия и коалиция и имената на назначените членове. УТВЪРЖДАВА списъците на резервните членове, приложени към предложение с рег. 90/ г. на кмета на община Елена. Решението подлежи на обжалване пред ЦИК София, в тридневен срок, считано от обявяването му. Решението беше взето в 12:33 часа. Т.9 По постъпило заявление, вх. 91/ г., относно регистрация на СИК на територията на община Горна Оряховица. Председателят подложи на гласуване следния проект за решение 63: Р Е Ш Е Н И Е 63/ г. относно:регистрация на СИК на територията на община Горна Оряховица 12

13 Постъпило е предложение за назначаване на състава на СИК в Община Горна Оряховица от Кмета на Общината изх. РД / г., заведено под 91/ г. във входящия регистър на РИК-В. Търново. Към заявлението са приложени: 1. Писмено предложение за състав на 67 броя секционни избирателни комисии, заедно със списък на резервни членове, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията от партии, която ги предлага и телефон за връзка; 2. Предложенията на партиите и коалициите от партии за състава на СИК (6 бр.); 3. Копие на удостоверение за актуално правно състояние на партиите издадено не по-рано от 5- ти август 2014 г. - 3 броя и копия от решенията за създаване на коалициите за участие в изборите за 42-ро Народно събрание през 2013г. или в изборите за членове на ЕП от Република България през 2014г. 3 бр., с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица; 4. Пълномощно от представляващия съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица - 13 броя; 5. Протокол от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите от партии, подписани от участниците в консултациите, без наличието на особени мнения и писмени възражения, ведно с поканите до партиите и коалициите за участие в консултациите; 6. Копие от съобщението за датата, часа и мястото на провеждане на консултациите и начина на оповестяването. Всички представени документи бяха подробно разгледани и проверени. Същите отговарят на изискванията посочени в решение 672-НС/ г. и на ЦИК София и на визираното в чл. 91 от Изборния кодекс. Налице са предвидените в закона предпоставки за назначаване на секционните избирателни комисии в Община Горна Оряховица, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т.4, във връзка с чл. 89, ал.1 и чл. 72, ал. 1, т.4 от Изборния кодекс, РИК- Велико Търново. НАЗНАЧАВА състава на секционните избирателни комисии в Община Горна Оряховица, предложен от кмета на Община Горна Оряховица, съгласно Приложение 1, съдържащо номера на съответната СИК, разпределението на местата в ръководството на СИК, броя на членовете на СИК от всяка партия и коалиция и имената на назначените членове. УТВЪРЖДАВА списъците на резервните членове, приложени към предложение с рег. 91/ г. на кмета на община Горна Оряховица. Решението подлежи на обжалване пред ЦИК София, в тридневен срок, считано от обявяването му. 13

14 Решението беше взето в 12:34 часа. Т.10 По постъпило заявление, вх. 93/ г., от г-жа ДИМА НИКОЛОВА ЧОНОВА за отказ от участие в регистрирана кандидатска листа на коалиция ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ. Председателят подложи на гласуване следния проект за решение 64: Р Е Ш Е Н И Е 64/ г. ОТНОСНО: Постъпило заявление от г-жа ДИМА НИКОЛОВА ЧОНОВА за отказ от участие в регистрирана кандидатска листа на коалиция ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ Постъпило е Заявление с вх. 93 от г. от г-жа Дима Николова Чонова за оттеглянето й като кандидат за народен представител от регистрираната от РИК-В. Търново кандидатска листа на коалиция ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ" по лични причини. Съгласно чл.258, ал.5 от ИК и т.30 от Раздел VІІ на Решение 697-НС от година на ЦИК, когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 4 септември 2014 г. (30 дни преди изборния ден). В настоящия случай е налице изричен отказ на регистрирания кандидат - г-жа Дима Николова Чонова от кандидатската листа на коалиция ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ", направен в законово допустимия срок за това г., без да е налице направено предложение от името на същата коалиция друг кандидат да заеме освободеното място в регистрираната кандидатска листа. Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.9 във връзка с чл.258, ал.5, от Изборния кодекс, РИК- Велико Търново. ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на ДИМА НИКОЛОВА ЧОНОВА, ЕГН регистрирана под 5 в кандидатската листа на коалиция ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ за изборите за народни представители на г. с Решение 36 от година на РИК-В. Търново, като пренарежда листата на коалицията, както следва: 1 Любомир Тодоров Терзиев 2 Ермак Тодоров Димов 3 Ружка Велчева Василева 14

15 4 Илиян Пламенов Пътев 5 Дилиян Маринов Сливневлиев 6 Силвия Валентинова Коцева 7 Крум Йорданов Крумов АНУЛИРА издаденото от РИК-В. Търново Удостоверение 9-05/ г.на регистриран кандидат за народен представител - Приложение към Решение 697-НС от г. на ЦИК. Решението подлежи на обжалване пред ЦИК София, в тридневен срок, считано от обявяването му.. Решението беше взето в 12:35 часа. Т.11 Председателят докладва постъпило писмо, изх. ОА / г., наш вх. 95/ г., от страна на Областен управител Велико Търново, към което е приложена мостра на торба (чувал) за съхранение на изборните книжа и материали за утвърждаване. Председателят подложи да се вземе процедурно решение за одобряване на представената мостра на торба/чувал, с оглед предприемане на своевременни действия от страна на Областна администрация Велико Търново за заявяване на необходимите количества. Подложи на гласуване одобряване на представената на вниманието на комисията мостра на торба/чувал. 15

16 Решението беше взето в 12:37 часа. Поради изчерпване на дневния ред, извънредното заседание на РИК-Велико Търново бе закрито от Председателя. Председателят обяви, че следващото заседание на комисията ще се състои на г., като часът на същото ще бъде уточнен допълнително в съобщението за провеждането му, което ще се оповести на интернет страницата на комисията. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Йонкова СЕКРЕТАР: Ирена Стасинопулу 16

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 18 Днес, 01.10.2014г. в 17:05 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., 17.12 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 26 Днес, 05.10.2014г. в 13:45 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 20 Днес, 12.11.2016 г. в 18:00 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:00 часа от председателя

Подробно

Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ 672-НС София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК в страната в изборите за народни представители на

Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ 672-НС София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК в страната в изборите за народни представители на Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ 672-НС София, 13.08.2014 ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК в страната в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. На основание чл. 57, ал. 1, т.

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 19 НС/09.03.2017г. Днес, 09.03.2017г.,

Подробно

Microsoft Word - resh_1029

Microsoft Word - resh_1029 РЕШЕНИЕ 1029-МИ София, 10.09.2019 ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г. На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 87,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 11 Смолян, 15 май 2019 г. Днес 15 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 11 Смолян, 15 май 2019 г. Днес 15 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 11 Смолян, 15 май 2019 г. Днес 15 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна администрация Смолян. На заседанието

Подробно

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 150-ЕП София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент о

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 150-ЕП София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент о Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 150-ЕП София, 11.04.2019 ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г. На

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 12 Днес 21.09.2015 г., в 17:00 часа в град, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - град, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015 г.

Подробно

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 8-ЕП София, ОТНОСНО: провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на р

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 8-ЕП София, ОТНОСНО: провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на р Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 8-ЕП София, 26.03.2019 ОТНОСНО: провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на районните избирателни комисии и назначаването им за

Подробно

Microsoft Word - reshenie_cik

Microsoft Word - reshenie_cik Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 600-МИ София, 09.08.2019 ОТНОСНО: провеждане на консултации при кметовете на общини за определяне съставите на общинските избирателни комисии и назначаването им за

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., 16.45 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието

Подробно

Microsoft Word - protokol_20_ doc

Microsoft Word - protokol_20_ doc РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 20 София, 04.10.2014 г.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 10 НС Днес, 002014 год. от 17,40 часа се проведе седание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/102014 год. и Решение 783-НС/202014

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март, 17.30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието присъстват

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 14 На 15 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Ре

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 14 На 15 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Ре РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 14 На 15 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 694 НС 14.08.2014 на ЦИК. На заседанието присъстваха:

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 91 - МИ 15.02.2017г. Днес, 15.02.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 25 Днес, 05.10.2014г. в 12:15 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна администрация Смолян. На заседанието

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, П Р О Т О К О Л 31 Днес 23

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297,   П Р О Т О К О Л 31 Днес 23 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, e-mail: oik2524@cik.bg П Р О Т О К О Л 31 Днес 23.10.2015г. в 17.00 часа се проведе заседание на ОИК-Попово,

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 14 Днес, 05.11.2016 г. в 18:30 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 16 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:30 часа от председателя

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 30 Днес 24.10.2015 г., в 13:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 29 НС Днес, год. от 8,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бу

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 29 НС Днес, год. от 8,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бу РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 29 НС Днес, 05.10.2014 год. от 8,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. и

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 7 НС/18.02.2017г. Днес, 18.02.2017г., се

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 20 НС/10.03.2017г. Днес, 10.03.2017г.,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 9 На 02 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Реш

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 9 На 02 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Реш РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 9 На 02 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 694 НС 14.08.2014 на ЦИК. На заседанието присъстваха:

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 23 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назна

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 23 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назна РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 20 23.03.2017г. Днес, 23 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 4215 - НС от 03.02.2017г. на ЦИК. На

Подробно

Протокол г.

Протокол г. ПРОТОКОЛ Днес, 25.03.2017 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 17 от членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 17:30 часа от председателя Тодор Тодоров.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 07.05.2019 г. Днес, 07.05.2019г., се проведе

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 27 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, н

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 27 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, н РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 10 Днес, 27 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 4215 - НС от 03.02.2017г. на ЦИК. На заседанието

Подробно

Prot29_

Prot29_ Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 29 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 04.10.2014г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе при следния дневен

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 3 НС Днес, год. от 18 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бурга

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 3 НС Днес, год. от 18 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бурга РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 3 НС Днес, 20.08.2014 год. от 18 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. на Централна

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 15 Днес, 27.09.2014г. в 15:00 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ \341\345\347 \305\303\315 ot doc)

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ \341\345\347 \305\303\315 ot doc) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 13 София, 18.09.2014 г.

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 51 - МИ /НР

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 51 - МИ /НР ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 51 - МИ /НР 24.10.2015г. Днес, 24.10.2015 г., в 11.15 часа се проведе

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 21 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, на

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 21 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, на РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 7 Днес, 21 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 4215 - НС от 03.02.2017г. на ЦИК. На заседанието

Подробно

Microsoft Word - Pr doc

Microsoft Word - Pr doc РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/8054133, 02/8054130 факс 02/8054130, e-mail: rik23-sofia@mail.bg ПРОТОКОЛ 7/03.09.2014

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 27/02.10.2014 г. Днес, 02.10.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 11 НС Днес, 08.09.2014 год. от 17,30 часа се проведе седание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. и Решение

Подробно

ïðîòîêîë

ïðîòîêîë ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 6 Дупница 13.09.2019 г. На 13 септември 2019 г. от 15,00 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., 10.15 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 24 НС/15.03.2017г. Днес, 15.03.2017г.,

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 17 Днес, 01.10.2014г. в 11:40 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 8 На 01 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Реш

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 8 На 01 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Реш РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 8 На 01 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 694 НС 14.08.2014 на ЦИК. На заседанието присъстваха:

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 13 Днес 29.09.2015г. в гр. Пловдив се проведе тринадесето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 13 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстват Милена Станджикова, Цеца Бресковска,

Подробно

Microsoft Word - 6-Заседание

Microsoft Word - 6-Заседание РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, ул. Освобождение 25, РА Красна поляна, заседателна зала тел./факс. 02/921-72-47, rik25@cik.bg ПРОТОКОЛ 6/31.08.2014 г. Днес,

Подробно

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 3524-ПВР/НР София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за президент и вицепрезидент на

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 3524-ПВР/НР София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за президент и вицепрезидент на Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 3524-ПВР/НР София, 16.09.2016 ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за националния референдум, насрочени

Подробно

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Ру

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Ру Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе. Заседанието бе

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 16 На 18 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Ре

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 16 На 18 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Ре РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 16 На 18 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 694 НС 14.08.2014 на ЦИК. На заседанието присъстваха:

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 13 Днес, 25.09.2014г. в 17:20 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: е-mail: Протокол 86 - МИ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: е-mail: Протокол 86 - МИ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 86 - МИ 20.01.2017 г. Днес, 20.01.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, П Р О Т О К О Л 34 Днес 28

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297,   П Р О Т О К О Л 34 Днес 28 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, e-mail: oik2524@cik.bg П Р О Т О К О Л 34 Днес 28.10.2015г. в 17.00 часа се проведе заседание на ОИК-Попово,

Подробно

ïðîòîêîë

ïðîòîêîë ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 5 Дупница 12.09.2019 г. На 12 септември 2019 г. от 16,30 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 62 Днес 24.01.2017 г., в 17:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

протокол 17

протокол 17 Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 17 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 14.03.2017 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе, при следния дневен

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 13 май 2019 г. Днес 13 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 13 май 2019 г. Днес 13 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 13 май 2019 г. Днес 13 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна администрация Смолян. На заседанието

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 13 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назна

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 13 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назна РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 15 13.03.2017г. Дс, 13 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 4215 - НС от 03.02.2017г. на ЦИК. На заседанието

Подробно

Неозаглавен прикачен файл 00004

Неозаглавен прикачен файл 00004 ПРОТОКОЛ 18 Днес 08.10.2015г. в гр. Пловдив се проведе осемнадесето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстват Елена Сиракова и Димитър Кръстев.

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 25/29.09.2014 г. Днес, 29.09.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 10-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 10-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 10-НС Днес, 23.02.2017 година от 17:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе

Подробно

Microsoft Word - П docx

Microsoft Word - П docx РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ -ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр. София, ул. Освобождение 25, РА Красна поляна, заседателна зала тел./факс. 02/921-72-47, rik25@cik.bg ПРОТОКОЛ 13/24.05.2019 г. гр. София Днес,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 27 Днес 20.10.2015 г., в 17:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ШУМЕН П Р О Т О К О Л г. Днес, 15 май 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия Шумен, наз

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ШУМЕН П Р О Т О К О Л г. Днес, 15 май 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия Шумен, наз РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ШУМЕН П Р О Т О К О Л 12 15.05.2019г. Днес, 15 май 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия Шумен, назначена с Решение 67 - ЕП от 04.04.2019 г. на ЦИК. На

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 26-НС Днес, година от 11:20 часа в заседателната зала, нахо

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 26-НС Днес, година от 11:20 часа в заседателната зала, нахо РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 26-НС Днес, 25.03.2017 година от 11:20 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в сградата на Областна администрация

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 11 Днес 24.09.2015г. в гр. Пловдив се проведе единадесето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстват Деница Чингарова и Мария Дюлгерска.

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 22/22.09.2014 г. Днес, 22.09.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Районна избирателна комисия - Добрич ПРОТОКОЛ 9 Добрич, Днес г. от 17:30 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна админи

Районна избирателна комисия - Добрич ПРОТОКОЛ 9 Добрич, Днес г. от 17:30 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна админи Районна избирателна комисия ПРОТОКОЛ 9 Добрич, 05.09.2014 Днес 05.09.2014 г. от 17:30 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна администрация гр.добрич се проведе заседание на Районна избирателна

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО н

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО н ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, 19.09.2015 г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО на адрес: гр. Малко Търново, ул. Цар Калоян 9А на основание

Подробно

ПРОТОКОЛ № 1

ПРОТОКОЛ № 1 ПРОТОКОЛ 23 На 26.05.2019 г. в 13:15 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия Видин при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Промени в състава и броя на членовете на СИК в изборния ден в община Димово.

Подробно

ПРОТОКОЛ № 1

ПРОТОКОЛ № 1 ПРОТОКОЛ 9 На 08.05.2019 г. в 16:00 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия Видин при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Определяне реда и начина за извършване на промени в съставите на секционните

Подробно

Протокол от

Протокол от ПРОТОКОЛ Днес, 13.02.2017г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 14 членове на РИК 16 Пловдив.Отсъстваха 3-ма от членовете. Заседанието се откри в 18:00 часа

Подробно