№………

Размер: px
Започни от страница:

Download "№………"

Препис

1 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Н А М И Н И С Т Е Р С К И Я С Ъ В Е Т Д И Р Е К Ц И Я И К О Н О М И Ч Е С К А И С О Ц И А Л Н А П О Л И Т И К А У К А З А Н И Е ЗК-10 от 07 август 2018 г. ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ В изпълнение на функциите си за извършване на мониторинг на прилагането на изискванията за възлагане на концесии дирекция Икономическа и социална политика установи наличието на проблеми, свързани с изготвянето на плановете за действие за общински концесии (Плановете за действие). В тази връзка, на основание чл. 41, т. 4 от Закона за концесиите, 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията (Наредбата), приета с Постановление 83 на Министерския съвет от 2018 г. (обн., ДВ, бр. 44 от 2018 г.) и Заповед В 205 от 1 декември 2017 г. на министър-председателя на Република България, дирекцията издава указания по следните въпроси: 1) Какво е съдържанието на Плановете за действие? 2) Кои са органите, имащи правомощия във връзка с изготвянето и приемането на Плановете за действие? 3) Какъв е редът за изготвяне, приемане и публикуване на Плановете за действие? 4) За какъв период се изготвя планът за действие по 8 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите? 5) Следва ли да се изготви, съответно одобри, план за действие за общинските концесии в случаите, когато кметът на общината не предвижда възлагането на концесии? По първия въпрос: Плановете за действие са за концесии, които ще се възлагат през съответния програмен период. Съгласно 1, т. 12 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите програмен период е периодът, съвпадащ със съответната многогодишна финансова рамка на Европейския съюз. Плановете за действие не са относими към вече предоставени концесии и не следва да съдържат каквито и да било данни за такива концесии. Съдържанието на Плановете за действие е определено с чл. 45, ал. 2 от ЗК, съгласно който плановете съдържат прогнозираните: 1. строителство и услуги, които ще се възлагат чрез концесии, както и обектите, които ще се предоставят за ползване чрез концесия; 2. максимални срокове на концесиите, включително сроковете за изпълнение на възложеното строителство; 3. публични средства за плащания от концедента по размер и източници на финансиране, включително от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

2 4. концесионни възнаграждения. В съответствие с чл. 45, ал. 4 от ЗК и чл. 10, ал. 1 от Наредбата, така определеното от ЗК съдържание на Плановете за действие се разпределя по години и по планирани процедури за определяне на концесионер, наричани в Наредбата и по-нататък проекти за концесии. За да се изпълни изискването съдържанието на Плановете за действие да бъде по проекти за концесии, всеки проект следва да бъде индивидуализиран, като е препоръчително индивидуализацията да се извърши най-малко със следните данни по чл. 11, ал. 1 от Наредбата: - наименование на проекта за концесия; - предмет на концесията; - обект на концесията. В Приложението е даден примерен образец, който съответства на посоченото по-горе, който може да се използва при изготвянето на Плановете за действие. Към таблицата в образеца са дадени и указания за попълването й. По втория въпрос: Органите, имащи отношение към изготвяне и приемане на Плановете за действие, са определени със ЗК и те, както и нормативно определените им функции, са: 1) Общинският съвет, който с решение приема Плана за действие за съответната община, както и актуализиран План за действие (чл. 40, ал. 1 от ЗК, чл. 19, ал. 1 и чл. 20, ал. 1 от Наредбата); 2) Кметът на общината, който: - внася за приемане от общинския съвет за всеки програмен период проект на План за действие, заедно с предложенията за включените в плана проекти за концесии (чл. 18, ал. 1 от Наредбата); - прави предложения до общинския съвет за включването, изключването и промяната на проекти за концесии в приет План за действие (чл. 40, ал. 3, т. 2 от ЗК); - публикува в Националния концесионен регистър приетия от общинския съвет План за действие, както и всеки актуализиран План за действие чл. 40, ал. 3, т. 6 от ЗК, чл. 19, ал. 3 и чл. 21, ал. 2 от Наредбата. По третия въпрос: Редът за изготвяне, приемане и публикуване на Плановете за действие е определен с Глава трета от Наредбата. Този ред включва: 1) Кметът на общината осигурява изготвянето на предложения за проекти за концесии и въз основа на тях на проект на План за действие за съответния програмен период. Предложенията са със съдържанието, определено в чл. 11, ал. 1 от Наредбата, мотивират включените в Плана за действие проекти за концесии и като такива са неразделна част от Плана за действие. 2) Кметът на общината внася за обсъждане в заседание на общинския съвет проекта на План за действие за общинските концесии, заедно с приложените към него предложения за 2

3 проекти за концесии в срок до 3 месеца преди началото на всеки програмен период (чл. 18, ал. 1 във връзка с чл. 11, ал. 1 от Наредбата). 3) Общинският съвет с решение приема Плана за действие по реда, определен с правилника за организацията и дейността на съвета по чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. 4) Общинският съвет може да откаже включването на проект в Плана за действие, предложението за който не отговаря на изискванията по чл. 11, ал. 1 от Наредбата. Няма пречка общинският съвет да откаже и по целесъобразност включването на проект за концесия в Плана за действие. 5) Приетият План за действие, заедно с предложенията неразделна част от него, се изпраща на дирекция Икономическа и социална политика в Министерския съвет за публикуване в Националния концесионен регистър. 6) Срокът, определен с 3 от ПЗР на Наредбата по чл. 35 от ЗК е препоръчителен и има за цел да осигури законосъобразното откриване на процедури за определяне на концесионер в съответствие с изискването на чл. 45, ал. 5 от ЗК, който влиза в сила на 2 декември 2018 г. По четвъртия въпрос: С 8 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗК е определено, че общинският съвет следва да приеме План за действие в срок до три месеца от одобряването на Националната стратегия за развитие на концесиите. Националната стратегия за развитие на концесиите е одобрена от Министерския съвет на 20 юни 2018 г., от което следва че тримесечният срок изтича на 21 септември 2018 г. В тази връзка за настоящия програмен период ( г.) Планът за действие следва да обхваща периода от предполагаемата дата на приемане на плана от общинския съвет до 2020 г. включително, като в плана се включват само проекти за концесии, за които се предлага процедурата за определяне на концесионер да бъде открита до края на 2020 г. По петия въпрос: Ако за програмен период г. не се предвижда възлагане на концесии кметът на общината не изготвя, съответно общинският съвет не одобрява План за действие. Ако впоследствие възникне необходимост от възлагане на една или повече концесии, за да се осигури законосъобразното откриване на процедурите за определяне на концесионер, е необходимо преди това да се приеме План за действие за периода от датата на приемането му до 2020 г. включително. ЗА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА : /п/ Мариана Славкова 3

4 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Н А М И Н И С Т Е Р С К И Я С Ъ В Е Т Д И Р Е К Ц И Я И К О Н О М И Ч Е С К А И С О Ц И А Л Н А П О Л И Т И К А Приложение към Указание 10 от 7 август 2018 г. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА ( г.) ОБРАЗЕЦ! Индивидуализация на проекта за концесия 1 Наименование на проекта за концесия (наименование на концесията) Предмет на концесията Обект на концесията Максимален срок на концесията г. Строителство/услуги, които ще се възложат с концесията 3 Срокове за изпълнение на възложеното строителство 4 Плащания от концедента 5 Концесионн о възнагражде ние г г. УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ТАБЛИЦАТА: 1. Индивидуализацията на проекта за концесия следва да дава необходимата минимална информация за всяка включена в Плана за действие процедура за определяне на концесионер, планирана за откриване от датата на приемането на плана от общинския съвет до г. датата, на която приключва настоящият програмен период. Индивидуализацията на проекта на концесията включва най-малко:

5 1) Наименование на проекта за концесия - изписва се пълното наименование на всяка включена в Плана за действие концесия. 2) Предмет на концесията - посочва се конкретният предмет на всяка планирана за възлагане концесия концесия за строителство или концесия за услуги и на всяка планирана за предоставяне концесия за ползване на обекти, публична общинска собственост, при условията и по реда на Закона за концесиите (ЗК), както и на всяка планирана за предоставяне концесия за добив на минерална вода при условията и по реда на Закона за водите (ЗВ) и на наредбата по чл. 47, ал. 1 от ЗВ. 3) Обект на концесията представят се данни за обекта на всяка включена в плана за действие концесия, които включват: - при концесиите за строителство данни за (i) обекта на концесията, който може да бъде един или повече самостоятелни строежи или част от строеж с определено наименование, местоположение и самостоятелно функционално предназначение, за който публичният орган е възложил конкретното строителство (чл. 15, ал. 1 от ЗК), а когато е определена към обекта на концесията се посочва и (ii) концесионна територия - поземленият имот или имоти, или част от поземлен имот, върху или под който е разположен обектът на концесията (чл. 16, ал. 1 и ал. 2 от ЗК), както и (iii) вида на собствеността на обекта на концесията/концесионната територия, която може да бъде публична или частна общинска собственост, както и собственост на концесионера или на друго лице (чл. 15, ал. 3 от ЗК); - при концесиите за услуги данни за (i) конкретната вещ или съвкупност от вещи, чрез които се предоставят услугите, като обект на концесия за услуги може да бъде и съществуващ строеж (чл. 15, ал. 2 от ЗК), (ii) концесионната територия, която се определя към обекта на концесия само когато това следва от естеството на обекта на концесията и представлява поземления имот или имоти, или част от поземлен имот, върху или под който е разположен обектът на концесията (чл. 16, ал. 1 и ал. 2 от ЗК), както и (iii) вида на собствеността на обекта на концесията, която може да бъде публична или частна общинска собственост, както и собственост на концесионера или на друго лице (чл. 15, ал. 3 от ЗК); - при концесиите за ползване данни за обекта, имота или частта от имот публична общинска собственост, който се предоставя възмездно на икономически оператор, за да извършва с него определена стопанска дейност, като при концесията за ползване не трябва да се възлага изпълнение на строителство или предоставяне и управление на услуги, предвижда се концесионерът да заплаща на концедента концесионно възнаграждение и поемане от концесионера на задължение за изпълнение на инвестиционна програма, с която ще се осигури поддържането на обекта на концесията в експлоатационна годност (чл. 9, ал. 1 от ЗК); - при концесиите концесия за добив на минерална вода данни за минералната вода, включително наименованието на находището на минерална вода, конкретното водовземно съоръжение (съществуващо или което ще бъде изградено от концесионера) и вътрешния пояс на санитарно-охранителната зона (чл. 47, ал. 5 от ЗВ), както и данни за ресурса на минералната вода. 2. Посочва се прогнозираният максимален срок концесията, определен при условията на чл. 34 от ЗК, включително с прогнозираното удължаване, ако се предвижда такова. За концесиите за добив на минерална вода се посочва и максималният срок за пълно усвояване на ресурса. 3. Попълва се само за включените в плана за действие: 1) концесии за строителство, като се представят данни за възлаганото строителство по чл. 7, ал. 2, т. 1 от ЗК [изпълнение на строеж ] и/или възлагано строителство по чл. 7, ал. 2, т. 2 от ЗК [изпълнение на строителни и монтажни работи за реконструкция и преустройство на.]; 2) концесии за услуги, като се изброяват основните услуги, които ще се предоставят от концесионера при изпълнение на концесията. 4. Попълва се само за включените в плана концесии за строителство, като се посочват прогнозираните сроковете за изпълнение на възложеното строителство. 5

6 5. С отбелязване на Да или Не се посочва дали при изпълнението на концесията се предвижда плащане на концесионера на публични средства, включително от Европейските структурни и инвестиционни фондове. В случаите, когато е отбелязано Да, се посочват (i) прогнозираният за срока на концесията размер на публичните средства за плащания в лева и (ii) източниците на финансиране. 6. С отбелязване на Да или Не се посочва дали при изпълнението на концесията концесионерът ще заплаща концесионно възнаграждение, като в случаите, когато е отбелязано Да, се посочва прогнозираният за срока на концесията размер на концесионното възнаграждение в лева. 6

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ НАРЕДБА 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ Издадена от Министерството на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. С тази наредба се урежда редът

Подробно

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА ШУМЕН (2018 2020 г.) Индивидуализация на проекта за концесия Наименование на проекта за Предмет концесия (наименование на на Обект на концесията концесията)

Подробно

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/31-79 e-mail: obs_garmen@bifex.bg, web: www.garmen.bg ДОКЛАД Относно : Приемане бюджети на обшина

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

Проект! НАРЕДБА за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и

Проект! НАРЕДБА за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и НАРЕДБА за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1.

Подробно

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ВАРВАРА, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВ

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ВАРВАРА, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВ ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ВАРВАРА, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЕНО ОТ ДЪРЖАВАТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ От решение 255 протокол 34/05.09.2019 г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 255 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.6 от ЗУТ, Общински съвет - Маджарово приема изготвения Общ

Подробно

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc)

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc) УТВЪРДИЛ: / П / ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ Областен управител на област Русе ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Отчет за целите за 2013 г. Наименование на администрацията: Областна администрация Русе Цели за 2013 г. Дейности Резултат

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с тъ р н а земеделието и х р а н и те П Р О Е К Т! ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от проф. д.с.н.д

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с тъ р н а земеделието и х р а н и те П Р О Е К Т! ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от проф. д.с.н.д РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с тъ р н а земеделието и х р а н и те П Р О Е К Т! ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от проф. д.с.н.димитър Греков министър на земеделието и храните Относно:

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2016 година ЗА изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет М И Н И С Т

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 7500 Силистра e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ НАРЕДБА 20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец ------------------------------------------- П р а в е ц, 2008 година Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 2 Чл.1. С тази Наредба се определя

Подробно

<4D F736F F D20D0E5F8E5EDE8FF20EFEE20EFF0EEF2EEEAEEEB20B EEF E320>

<4D F736F F D20D0E5F8E5EDE8FF20EFEE20EFF0EEF2EEEAEEEB20B EEF E320> ПРОТОКОЛ 3 От заседание на Общински съвет Сатовча проведено на 02.12.2011 година Дневния ред: 1. Приемане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието

Подробно

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно

НАРЕДБА за инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена почва, необходимите възстановителни мерки, както и поддържан

НАРЕДБА за инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена почва, необходимите възстановителни мерки, както и поддържан НАРЕДБА за инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена почва, необходимите възстановителни мерки, както и поддържането на реализираните възстановителни мероприятия Приета с ПМС 30 от 6.02.2007

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ   – ПОМОРИЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ Р Е Ш Е Н И Я ОТ 25-ТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 21.05.2013г. /мандат 2011-2015г. / Решенията ще влязат в сила след изтичане н сроковете по чл.45 от ЗМСМА 07.06.2013г.

Подробно