РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН О Б Щ И Н А Л Е В С К И 5900 Левски, бул. България 58, тел / , факс 0650 / ,

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН О Б Щ И Н А Л Е В С К И 5900 Левски, бул. България 58, тел / , факс 0650 / ,"

Препис

1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН О Б Щ И Н А Л Е В С К И 5900 Левски, бул. България 58, тел / , факс 0650 / , Д О К Л А Д Относно: Изготвянето на Проект на План-сметка за необходимите средства за заплащане на услугите по събиране, извозване и обезвреждане на БО, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Левски за 2019г. и определяне на размера на ТБО в населените места за 2019г.; Представяме Ви разходите през 2018г. и планираните такива за 2019г., за услугите сметосъбиране и сметоизвозване, обработка на отпадъка на РД Санадиново и поддържане чистотата на обществените територии за обществено ползване на територията на община Левски, както следва: І. СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ : 1. Разходи 2018г. Разходи за заплащане на услугите по събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депо : лв. В т. число : - Разходи за услугите сметосъбиране и сметоизвозване Закупуване на съдове за БО и машини, в това число : ,12 лв; Контейнер тип Бобър 1,1 куб. м 14 бр. х 575,88лв. = 8 062,32 лв.; Еднофамилни кофи (метални) тип Мева 0,11 куб.м 135 бр. х 65,88 лв. = 8 893,80 лв.; Еднофамилни кофи, пластмасови 0,12 куб.м 200 бр. х 37,68 = лв. Компостери 400л. 100 бр. х 96лв. = 9 600лв. Бетонови кошчета за смет 40бр. х 132лв. = лв. 2. По план-сметка 2018: 1. Разходи за заплащане на услугите по събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депо в лв.: в т.ч: Всичко в лв Разходи за сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО в лв Закупуване на съдове/техника за битови отпадъци, в т.ч съдове за битови отпадъци, тип "Бобър" , съдове за битови отпадъци, тип "Мева" , пластмасови кофи за битови отпадъци, тип 120л , компостери 400л , улични кошчета за отпадъци (бетонови) , Прогноза за 2019 Разходи за сметосъбиране съгласно справка на БКС лв. 1

2 Контейнер тип Бобър 1,1 куб. м по заявки от кметства и юридически лица 7бр. + необходим брой за подмяна (БКС) 10бр. или 17 бр.; Поради по-добри експлоатационни качества се предвижда еднофамилните кофи да бъдат само пластмасови 0,12 куб.м необходим брой 400 бр. (към момента са раздадени всички закупени 335, чакащи за подмяна около 70 души) Компостери 400л. 100 бр. 4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАН-СМЕТКАТА за услугата сметосъбиране и сметоизвозване: Разходи за заплащане на услугите по събиране на битови отпадъци и транспортирането им до регионално депо: лв. В т. число : - Разходи за услугите сметосъбиране и сметоизвозване лв.; - Закупуване на съдове за БО и машини, в това число : лв; Контейнер тип Бобър 1,1 куб. м 17 бр. х 576лв. = лв.; Еднофамилни пластмасови кофи 0,12 куб.м 400 бр. х 40,00лв. = лв. Компостери 400л. 100 бр. х 96лв. = 9600лв. ІІ. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ В ДЕПА 1. Разходи 2018: (включва до месец октомври) ,22лв ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ-РСУО-САНАДИНОВО ,95 лв. Общо транспортирани и сортирани отпадъци на РСУО 1819,32т. Депонирани отпадъци 1051,03т. (*включени са и количествата неоползотворима фракция след компостиране и неоползотворима фракция след сепариране на разделно събраните отпадъци от опаковки ) Рециклируеми 106,19т. Компостирани 789,9т. 2

3 Справка2 Годишни резултати от обработката на отпадъци на регионално депо Санадиново г. на вход сепараци *ед.цена обща цена без компости ед.цена обща цена без депонира ед.цена обща цена без постигнат а цел за рециклир ане (заложен рециклир всичко разходи всичко разходи с цена на месец я, тон без ДДС ДДС ране, тон без ДДС ДДС не, тон без ДДС ДДС а25%) уеми, тон без ДДС ДДС тон с ДДС януари 354,96 38, ,62 21, , ,74 24, ,8562 6,03 21, , , ,773 февруари 260,6 37, ,65 108,01 21, , ,33 24, ,7229 5,18 13, ,08 март 259,5 37, ,97 100,88 21, , ,97 24, ,9961 4,7 11, ,96 април 101,72 38, , ,84 21,84 979, ,01 24, ,3413 5,71 6, , ,43 май 63,98 39, , ,37 21,84 510, ,5 24,13 808,355 7,26 4, , ,75 юни 103,6 40, ,108 44,35 21,84 968,604 52,92 24, ,96 7,05 6, , ,05 юли 168,74 39, ,359 67,61 21, ,602 85,07 24, ,739 6,74 10, август 64,02 39, ,716 29,99 21,84 654, ,33 24,13 852,5129 7,22 4, , , ,99 септември 40,24 38, ,958 12,79 21,84 279, ,86 24,13 406,8318 6,08 1, , ,123 67,25 октомври 401,96 38, ,13 205,44 21, ,81 260,3 24, ,039 5,47 25, , ,975 78,75 ноември 0 21, декември 0 21, общо 1819,32 38, ,18 789,9 21, , ,03 24, ,35 6, , , ,1 73,735 3

4 1.2. ОТЧИСЛЕНИЯ ПО РЕДА НА Наредба 7 от г. за реда и начина на изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. Със Заповед РД0609/ г., Директорът на РИОСВ Плевен, на основание чл. 27, ал.10 от Наредба 7, разрешава размерът по чл.64 от ЗУО от 45лв. на тон депониран отпадък на РСУО Санадиново да бъде намален с 50%, с което размерът се коригира на 22,50лв./тон. Размерът по чл.60 от ЗУО е за три годишен период за 2016,2017 и 2018 на 4,00лв. на тон, съгласно направените калкулации и приетата ср. цена на тон от РИОСВ Плевен. Отчисления на община Левски по сметка на Община Никопол и преведени в РИОСВ-Плевен по чл.64 ЗУО по 22,50лв. на тон депониран отпадък на РСУО са: ,15лв. Отчисления на община Левски по сметка на Община Никопол и преведени в РИОСВ-Плевен по чл.60 от ЗУО са: 4 204,12лв По план сметка Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци, в т.ч: Всичко в лв Преработка на отпадъци в Регионално съоръжение за управление на отпадъците РСУО-Санадиново в лв Отчисления по чл.64 ЗУО в лв Отчисления по чл.60 ЗУО в лв Прогноза Средно месечно транспортирания отпадък на вход сепараторна линия приемаме 333т.; - Общо генерирания и транспортиран отпадък до РСУО за 2019г. е 4000т., в това число и разделно събрани зелени отпадъци.; - Средната цена на тон за обработка на отпадъка може да се приеме приблизително 73,00лв. с ДДС. Приблизително около 55-56% от отпадъка след сепарация се отправя за депониране, т.е около 2250т./годишно. - Размерът на отчисленията по чл.60 от ЗУО се запазва 4,00лв./тон; - Размерът на отчисленията по чл.64 от ЗУО се предполага да бъде 50% от определения (при 57лв. на тон за 2019г.) 28,50лв. До края на месец ноември ще бъде внесено Заявление в РИОСВ-Плевен на основание чл.27, ал.5 от Наредба 7 от г. за намаляване на отчисленията. 2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАН-СМЕТКАТА за услугата Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци са : общо лв. 4

5 Преработка на отпадъци в Регионална система-санадиново в лв. 4000т.х73,00лв.= ; Отчисления по чл. 64 от ЗУО (съгласно Наредба 7, размерът за 2019г. е 57лв./тон. Приемаме, че е одобрено от РИОСВ Плевен намалението с 50%) 2250т.х28,50лв.=64 125лв. Отчисления по чл. 60 от ЗУО 2250т.х4,00=9000лв., III. Изчисляване на количество отпадък на годишна основа при реално събран и транспортиран отпадък, според вместимост на брой съдове: 1. Население вж. Приложение 2 и Приложение м3 - еднофамилни кофи, с обем 0,10 м м3 контейнери 1,1 м3 (град, села, фирми села) Предложение за цена на 1 бр. еднофамилна кофа с обем 0,10 м3 70,18лв./год Предложение за цена на 1 бр. контейнер (тип Бобър) с обем 1,1 м3 за град Левски 701,18лв./год; Предложение за цена на 1 бр. контейнер (тип Бобър) с обем 1,1 м3 за град села и фирми села 801,75лв./год 2. Фирми гр. Левски вж. Приложение м3 контейнери 1,1 м3 Предложение за цена на 1 бр. контейнер (тип Бобър) с обем 1,1 м3 за град Левски фирми 1248,39лв./год ІІІ. ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЧНИ ПЛАТНА, ПЛОЩАДИ, АЛЕИ, ПАРКОВЕ И ДРУГИ ТЕРИТОРИИ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАН-СМЕТКАТА за услугата Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване - Общо разходи: лв. В т. число : - поддържане чистотата на обществените територии в населените места лв.; - поддържане чистотата на обществените територии в гр. Левски лв.; IV. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА 2019г лв лв лв. = лв. Вж. Приложение 1 V. Предложение за размера на Такса за битови отпадъци за количество /един съд/ за 2019 г., изчислена при честота на обслужване съгласно Заповед 924 от г. на Кмета на Община Левски вж. Приложение 5 Размерът на таксата според количеството, (за един съд) се определя като сбор от: 1. таксата по чл. 66, ал. 1, т.1, 2 и 3, като абсолютна стойност за съответния вид съд; 2. таксата по чл. 67, ал. 4 в промил към отчетната стойност или данъчната оценка - повисоката от двете. І. за гр.левски: 1. Фирми 1.1. Контейнер 1,1 куб.м ,39 лв. + 2,9 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка 2. Население 5

6 2.1. Кофа поцинкована 0,110 куб.м. - 70,18 лв. + 2,8 промила върху данъчната оценка 2.2. Контейнер 1,1 куб.м ,84 лв. + 2,8 промила върху дан.оценка ІІ. В останалите населени места - за фирми и население: 1. Контейнер 1,1 куб.м. 801,75 лв. + 3,4 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка 2. Кофа пластмасова 0,24 куб.м ,08 лв. + 1,5 промила върху по-високата между данъчната оценка и отчетната стойност Забележка: При двукратна обработка седмично, съгласно график на ОП "БКС", утвърден от кмета на общината, цената за един съд се умножава по 2. При тези параметри на предвидените за 2019 г. разходи, общият промил за определяне на таксата за битови отпадъци, за физически и юридически лица, запазва нивото определено през 2018 г. Приложения: 1. Анализна цена за 1 куб.м. смет при обработка с контейнер 1,1 куб.м.; 2. Анализна цена за 1 куб. м. смет при обработка с кофа 0,110 куб. м.; 3. Анализна цена за 1 машиносмяна на булдозер; 4. Анализна цена за 1 машиносмяна на багер; 5. Анализна цена за ръчно метене и поддържане на площади, улици, паркове и алеи, тесане и обработка с пестициди за 1 декар обработена площ; 6. Анализна цена за метене с мотометачка за 1 декар обработена площ; 7. План-сметка Сметосъбиране 2019 г., с приложения 1, 2, 3, 4 и 5. ЛЮБКА АЛЕКСАНДРОВА Кмет на Община Левски 6

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО ДЕЙНОСТИ ЗА 2011 ГОДИНА ПРИЕТО С РЕШЕНИЕ 575, ПРОТОКОЛ 74 ОТ Г. ОТ ОбС, ИЗМЕНЕН

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО ДЕЙНОСТИ ЗА 2011 ГОДИНА ПРИЕТО С РЕШЕНИЕ 575, ПРОТОКОЛ 74 ОТ Г. ОТ ОбС, ИЗМЕНЕН ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО ДЕЙНОСТИ ЗА 2011 ГОДИНА ПРИЕТО С РЕШЕНИЕ 575, ПРОТОКОЛ 74 ОТ 20.01.2011 Г. ОТ ОбС, ИЗМЕНЕНО И ДОПЪЛНЕНО С РЕШЕНИЕ 241, ПРОТОКОЛ 27 ОТ 18.12.2012

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ РЕШЕНИЕ 169 ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ 27 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ По Докладна записка 161/08.11.2013

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Р Е Ш Е Н И Е 372 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ 46 Относ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Р Е Ш Е Н И Е 372 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ 46 Относ 372 Относно: Актуализация на капиталови разходи към 31.12.2018 г. и актуализация в дейност Център за обществена подкрепа /526/ и Дневен център за работа с деца и младежи с увреждания/551/. 143/20.12.2018

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 43 Протокол 4 от 27.01.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx решение 183 протокол 25/ 28.12.2009 г. на Общински съвет - Маджарово Р Е Ш Е Н И Е 183 На основание чл.27, ал.6, от ЗМСМА, Общински съвет Маджарово приема отчета за дейността на Общински съвет Маджарово

Подробно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ЗА 2018 ГОДИНА Данък върху недвиимите имоти Вид Данъчна основа размер Жилищни и нежи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ЗА 2018 ГОДИНА Данък върху недвиимите имоти Вид Данъчна основа размер Жилищни и нежи ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ЗА 2018 ГОДИНА Данък върху недвиимите имоти Вид Данъчна основа размер Жилищни и нежилищни имоти на Данъчна оценка на недв. имот 2.5 физически

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи От решение 81 протокол 12/ 20.12.2012г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 81 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2от Закона за народните читалища Общински съвет Маджарово приема Годишна

Подробно

ОТЧЕТ ЗА ОПЕРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ОТ

ОТЧЕТ ЗА ОПЕРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ОТ Януари.2012 г. ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2012 г. 45 47 4 2-4 Дадени предписания- 75. 43 000 лв. 4 2 092 лв. 7 980,05 - Февруари.2012 г. ПРЕДПРИЕТИ

Подробно

Проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр

Проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО Процедура с референтен : BG161PO005/10/2.10/07/22 Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците

Подробно

ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; ; РЕГИОНА

ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034;   ;   РЕГИОНА ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; e-mail: obshtina@elhovobg.org ; kmet@elhovobg.org; www.elhovobg.org РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ ЕЛХОВО И БОЛЯРОВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ ПРЕПИС! Р Е Ш Е Н И Е 609 Взето с протокол 44 на заседание на Общински съвет гр.брезово, проведено на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ ПРЕПИС! Р Е Ш Е Н И Е 609 Взето с протокол 44 на заседание на Общински съвет гр.брезово, проведено на 609 ОТНОСНО: Актуализиране състава на Постоянните комисии в Общински съвет-брезово. Общинският съвет след като изслуша предложението общинския съветник Рангел Рангелов, станалите разисквания, и след поименно

Подробно

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2016 г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 404,675 млн.лв. 1.1. Структура на приходите:

Подробно

Microsoft Word - res__.doc

Microsoft Word - res__.doc ДЪРЖАВНА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. няз Дондуков 8-10, тел. 988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 076/18.12.2008 г. ДЪРЖАВНАТА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

Folie 1

Folie 1 Добре дошли в Горна Австрия Paul Zarzer Правителство на Горна Австрия Дирекция Околна среда & управление на водите Отдел Защита на околната среда Провинция Горна Австрия 18 Региона 444 Общини 1,4 милиона

Подробно

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ  ПО ПРОЕКТ НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РУСО Русе Дата:15.08.2019 г. структурни и инвестиционни фондове.

Подробно

Проекти -sait xls

Проекти -sait xls 1 Община Изграждане и функциониране на областен информационен център по ОП Техническа помощ Оперативна програма Техническа помощ 2007 2013 100% финансиране 416 825,16 лв. 12.07.2011г. 12.06.2015г. Улеснен

Подробно

КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА Столичната РЗИ извършва непрекъснато наблюдение на качеството на питейната вода, подавана за нуждите на столичани. Броят на

КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА Столичната РЗИ извършва непрекъснато наблюдение на качеството на питейната вода, подавана за нуждите на столичани. Броят на КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА Столичната РЗИ извършва непрекъснато наблюдение на качеството на питейната вода, подавана за нуждите на столичани. Броят на пунктовете, честотата и вида на мониторинга са съобразени

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 7 2 9 на Столичния общински

Подробно

Общо събрание на Регионално сдружение за управление па отпадъците-регион Омуртаг ПРОТОКОЛ от Общо събрание на Регионално сдружение за управление на от

Общо събрание на Регионално сдружение за управление па отпадъците-регион Омуртаг ПРОТОКОЛ от Общо събрание на Регионално сдружение за управление на от Общо събрание на Регионално сдружение за управление па отпадъците-регион Омуртаг ПРОТОКОЛ от Общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Омуртаг Днес, на 15.11.2013 г. от

Подробно

Microsoft Word - Copy of 258

Microsoft Word - Copy of 258 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 2 5 8 на Столичния общински

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е Проект З А К О Н за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. (Обн., ДВ, бр. 106 от

Подробно

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3 ПРОЕКТ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от ДЕЛЯН ДОБРЕВ Министър на икономиката, енергетиката и туризма ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа

Подробно

Общинска администрация Суворово

Общинска администрация Суворово http://www.suvorovo.bg/bg/288-решения-от-17-з-е Страница 1 Общинска администрация Суворово Решения от 17 з-е РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ХVІI заседание, проведено на 18.12.2013 г. На основание чл.

Подробно

Microsoft Word - Copy of 458.doc

Microsoft Word - Copy of 458.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 4 5 8 на Столичния общински

Подробно

Вълчи дол ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел: 05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Ботев 1; e-mai

Вълчи дол ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел: 05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Ботев 1; e-mai ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел: 05131/2313 кмет; 2720 зам.кмет; централа 2315; факс 05131/3450 9280 гр., пл. Хр.Ботев 1; email: oba_valchidol@mail.bg Област Варна РЕГИСТЪР НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ И ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

generated pdf

generated pdf 2009 Екобюлетин брой 1: 28 декември 2009 г. - 3 януари 2010 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 азотен диоксид, азотен оксид,,

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 120 протокол 17/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 120 протокол 17/ г. на Общ От решение 120 протокол 17/ 18.05.2017г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 120 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища Общински съвет - Маджарово приема Доклада

Подробно

Докладна записка отчет г г..xls

Докладна записка отчет г г..xls Изх.... До Общински Съвет Брусарци ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2014г. ДО 30.06.2014г. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 21, ал. 1, т. 6

Подробно

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2015 г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 365,585 млн.лв. 1.1. Структура на приходите:

Подробно

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. актуализация на поименния списък за капиталови разходи. 2. приемане на План-сметка и определяне размера

Подробно

tarifa1

tarifa1 ТАРИФА 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР.

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно засед

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно засед Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно заседание с Протокол 66/02.09.2015 г. Препис-извлечение:

Подробно

Microsoft Word - res_c16_09.doc

Microsoft Word - res_c16_09.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.:988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 16 от 28.05.2009 г. на закрито заседание, проведено на 28.05.2009

Подробно

Microsoft Word - inf doc

Microsoft Word - inf doc І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2012 г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ) 303,299 млн.лв. 1.1. Структура на приходите:

Подробно

Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите-русе Повишаване ефикасността на работата и подпомагане дейност

Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите-русе Повишаване ефикасността на работата и подпомагане дейност Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите-русе Повишаване ефикасността на работата и подпомагане дейността на РИОСВ - Русе с GIS Трансформиране на администрацията

Подробно