ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАУЧНОТО ЖУРИ, ОПРЕДЕЛЕНО СЪС ЗАПОВЕД 2075/ г. НА РЕКТОРА НА УНСС СОФИЯ Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Марин Найденов Нешков

Размер: px
Започни от страница:

Download "ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАУЧНОТО ЖУРИ, ОПРЕДЕЛЕНО СЪС ЗАПОВЕД 2075/ г. НА РЕКТОРА НА УНСС СОФИЯ Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Марин Найденов Нешков"

Препис

1 ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАУЧНОТО ЖУРИ, ОПРЕДЕЛЕНО СЪС ЗАПОВЕД 2075/ г. НА РЕКТОРА НА УНСС СОФИЯ Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Марин Найденов Нешков, ПН 3.9. «Туризъм», научна специалност «Икономика и управление» (Туризъм), ИУ Варна, кат. Икономика и организация на туризма Относно: конкурс за академична длъжност «доцент» по ПН 3.8 Икономика, научна специалност «Икономика и управление» (Управление на проекти в туризма) в УНСС, обнародван в ДВ, бр. 67/ г., с кандидат гл. ас. д-р Ася Димитрова Пенчева 1. Информация за конкурса Конкурсът е обявен за нуждите на катедра Икономика на туризма към факултет Икономика на инфраструктурата на УНСС, на основание решение на АС 3/ г. Участвам в състава на научното жури по него съгласно Заповед 2075/ г. на Ректора на УНСС. 2. Информация за кандидата в конкурса Ася Димитрова Пенчева е родена на г. в гр. София. Завършва средно образование през 1999 г. в 164-та Испанска езикова гимназия и Първа английска езикова гимназия, а висшето си образование - в УНСС София, ОКС Бакалавър, (първа спец. Туризъм през 2003 и втора спец. Финанси през 2005 г.) и ОКС 1

2 Магистър, спец. Туризъм през 2004 г. През 2010 г. й е присъдена ОНС доктор (диплома 34908/ г. на ВАК), придобита след успешна докторантура в УНСС София. За сравнително кратък период ( г.) А. Пенчева натрупва професионален опит като административен директор в London College Dublin, администратор в Гранд хотел София АД, директор на Център за професионално обучение към същия хотел и хоноруван преподавател в УНСС. След 2007 г. тя е назначена като редовен асистент в кат. Икономика на туризма на УНСС след успешно участие в конкурс. От 2010 г. до сега е главен асистент в тази катедра. Член е на ФС на ф-т Управление на инфраструтурата. Работи и като хоноруван преподавател в СУ и Европейски колеж по икономика и управление Пловдив. 3. Изпълнение на изискванията за заемане на академичната длъжност Задължителните по ЗРАСРБ (чл. 24) и допълнителните условия по същия закон (чл. 15, ал.1) и ППЗРАСРБ (чл. 53, ал. 2) за учебна и научно-изследователска дейност, са изпълнени по всички критерии и показатели от вътрешните нормативни актове на УНСС. Общата оценка по тях е 727 точки, от изискваните минимум 300. В детайлизиран вид и с фактологически доказателствен материал тя е аргументирана подробно в Картите за изпълнение на количествените и качествените изисквания (под 8 и 9 в списъка с приложени документи). Последните са под форма на: нотариално заверено копие от диплома за ОНС доктор ; удостоверения за стаж от д-я Човешки ресурси на УНСС, участия в проекти и обучения; копия на документи за наличие и обсъждане в катедрата на самостоятелен рецензиран и публикуван монографичен труд и други необходими за конкурса публикации; справка и доказателства за установени цитати в Thomson Reuters и SCOPUS; служебни бележки за учебна натовареност, разработени лекционни курсове, академична мобилност и изнесени лекции по програма Еразъм ; членство в различни организации; развити нови научни направления; членство в ръководни органи и редколегии; ръководство и участие в бизнес-проекти; признати постижения като преподавател извън УНСС; иновации в развитие на ефективна учебна среда; получено обществено признание, принос към утвърждаване на университетските традиции и академичен дух и др. 2

3 На основата на представените документи и доказателства за степента на изпълнение на законовите и вътрешно-нормативните изисквания Съветът по хабилитация е дал положително становище за кандидата в конкурса за доцент Ася Пенчева и е предложил конкурсът да се внесе за одобрение в АС на УНСС. Общата ни оценка в тази част от рецензията е, че във връзка с участието на Ася Пенчева в конкурса за доцент са изпълнени в пълна степен всички изисквания на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, Правилника за организация и провеждане на конкурси за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности и другите нормативни документи на УНСС. 4. Оценка на учебно-преподавателската дейност на кандидата Д-р Ася Пенчева е титуляр на лекционни курсове пред студенти от ОКС бакалавър по дисциплините Управление на проекти в туризма, Техникоикономически проучвания в туризма, Икономика на туризма и Основи на туризма, а пред ОКС магистър Управление на проекти в туризма, Електронна търговия в международния туризъм и Технология на международния туризъм. Тя е изнасяла и лекции на английски език пред студенти от програма Еразъм по 30 часа през две учебни години. Освен по някои от представените дисциплини е водила и семинарни занятия по Хотелиерство и ресторантьорство, Специфични инструменти за финансиране в туризма и Управление на инвестициите в туризма. Автор е на три, съавтор на една (в ОКС бакалавър ) и съставител на три (в ОКС магистър) учебни програми. Била е лектор 3 пъти към ЦПО, в 1 международен проект и обучителни форуми на кадри за работа в туризма. За 5-те последни учебни години ( ) А. Пенчева е изпълнила годишна аудиторна заетост съответно от 455, 345, 455, 440, 520 и 425 ч. (за ОКС бакалавър) и 330 и 343 ч. (за ОКА магистър през последните две учебни години). През оценявания период тя е ръководила над 30 магистърски дипломни работи. Д-р Ася Пенчева владее писмено и говоримо английски, френски, испански и италиански език, което допълнително подсилва преподавателската й дейност. Затова съдейства и съвместната й работата със студентите и колегите-преподаватели, както и поддържането на делови контакти с представители от практиката. 3

4 Представената информация ни дава основание да дадем положителна оценка за преподавателския опит, степента на подготовка и съответствие на компетентностите на кандидата за доцент със спецификата на конкурса. 5. Обща характеристика на представените научни трудове Научното творчество на единствения кандидат в конкурса за доцент гл. ас. д-р Ася Пенчева обхваща 4-годишен период ( г.) и включва 30 публикации, предложени за рецензиране и несвързани по съдържание с темата на дисертационния й труд. В това число са включени: 2 монографии, 1 студия, 13 статии, 7 научни доклада, 3 учебника и 4 проекта. Не се предлагат за рецензиране като научни трудове представените в списъка проекти под 27, 28, 29 и 30. За научната продукция на А. Пенчева е характерна изключителната целенасоченост и тематична концентрираност. Основния й монографичен труд, както и почти всички публикации (без тези под 2, 5 и 22) са по проблеми, свързани с управлението на проекти и в частност на такива в туризма). Студията й в съавторство ( 2) е посветена на елктронната търговия в туризма и по-конкретно на онлайн-дистрибуционните системи. С нюанс към финансовите проблеми в туризма е съдържанието на трудове под 5 и 22). Тази съдържателна характеристика на основните научни направления изцяло съответства на кокретното направление на обявения конкурс за доцент. Към научното портфолио на д-р Ася Пенчева се отнесат и: участие в 4 изследователски проекти, 2 доказани цитирания в Thomson Reuters и SCOPUS и 10 в други информационни системи. Отбелязаните публикации са рецензирани от утвърдени хабилитирани учени. В преобладаващата си част те са в специализирани издателства и са популяризирани по официалните канали за книгоразпространение. При всички тях ясно е откроено личното авторово участие. Общият обем на научната продукция на кандидата за доцент е 1040 страници, разпределена по видове научни трудове и структура, показани в таблица 1. Приетите за рецензиране публикации по вид и участие, са както следва: 2 монографии, едната от които самостоятелно, а другата в съавторство, с общ обем 224 страници; 4

5 Таблица 1 Вид и обем на публикациите след присъждане на образователната и научна степен доктор, приети за рецензиране Вид научна продукция Брой Номер в списъка Бр. страници 1. Монографии 2 1, Студии Научни статии 13 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 75 13, 14, 15, Научни доклади 7 17, 18, 19, 20, 21, 22, Учебници 3 24, 25, Проекти 4 27, 28, 29, 30 Общо: студия самостоятелна, с общ обем 75 стр.; 13 научни статии с общ обем 75 стр., от които: 2 с обем 17 стр. публикувани в научни списания, индексирани в Thomson Reuters и SCOPUS, съответно на английски (в чуждестранно издание) и френски език; 7 с обем 52 стр. - в специализирани списания с редколегии, 4 от които на английски език и 4 с обем 6 стр. в томове с термини на УНСС; 7 научни доклада с общ обем 47 стр., 1 от които (3 стр.) от конференция в страната, организирана от международна организация (на англ. език), 3 с обем 23 стр. от участия в международни конференции в страната и 3 с обем 21 стр. от юбилейни конференции в страната с международно участие; 3 учебника с общ обем 619 стр., 2 от които самостоятелни, вкл. 1 пряко свързан с научната специалност по конкурса (общо 582 стр.) и 1в съавторство (37 стр.). Основният монографичен труд на д-р Ася Пенчева, Управление на проекти. Теоретико-методологически проблеми, е с общ обем от 213 страници. В структурно отношение е съставен от увод, заключение, четири глави и списък на използваните 117 литературни източници (30 от които от родни, 84 от чужди автори и 13 от интернет). Актуалността и значимостта на изследваната от д-р А. Пенчева тематика се определя преди всичко от динамичната пазарна среда, в която функционират стопанските субекти у нас, която изисква бързата им и ефективна адаптация към променящите се условия в нея. За постигане на поставените изследователски цели и произтичащите от тях задачи, д-р Пенчева е 5

6 използвала подходи и методи, съответстващи на теоретико-методологическия характер на изследването. Специално внимание в него е отделено и на възможностите за използване на съвременните финансови инструменти на ЕС. Научните резултати в монографичния труд оценяваме предимно по отношение изясняването на основни теоретико-методологически въпроси, свързани с: изследване на факторите, обуславящи успеха на проекта; изграждане на концепцията, дефиниране и планиране на проекта; преодоляване на рисковете в проектната дейност и решаването на проблемни ситуации свързани с нея. 6. Оценка на научните и научно-приложните приноси В обобщен вид научните приноси в основния монографичен труд, както и в останалите представени за рецензиране във връзка с участието в конкурса, могат да се оценят както в теоретичен, така и в практико-приложен аспект. Според нас те се свеждат основно до: теоретичен анализ и определяне на характеристиките и концептуалните особености в туризма на системата за управление на проекти, което разширява познанието в тази сравнително нова и неизследвана задълбочено и комплексно научна област у нас; разработване на основните методологически проблеми, свързани с управлението на дейностите по подготовката, разработването и реализацията на проекти, което значително ще улесни работата на специалистите в тази насока; изясняване на типичните приложни проблеми в процеса на управление на проектите, с акцент върху възможностите за преодоляване на рисковете и проблемните ситуации в проектната среда и финансовото осигуряване на проектната дейност; изследване на конкретни аспекти и проблеми на проектната дейност в туризма управление дейността на човешкия фактор, на екологични проекти, обучението на кадри в тази насока и др. Така определени научните приноси в публикациите на д-р Ася Пенчева я представят като утвърден млад изследовател с ясна научна визия и последователно развитие в избраното конкрено научно направление. 6

7 7. Критични бележки и препоръки Независимо от безспорните положителни страни и постижения на д-р Ася Пенчева като участник в конкурса за доцент ще отбележим и някои критични бележки, а именно: 1) Тематично ограничаване на изследователската й дейност, което не съдейства за цялостното и пълноценно подпомагане чрез нея на преподаваните дисциплини; 2) Недостатъчна насоченост и подчиненост на теоретичните анализи и обобщения към спецификата на управлението на проектите в туризма; 3) Повторения на идеи и постановки в някои от научните трудове. Във връзка с тези бележки са и основните ни препоръки, насочени към бъдещата изследователска работа на д-р А. Пенчева: да се разшири нейният съдържателен и предметен обхват и засилят акцентите й съобразно спецификата на туризма като сфера за реализация на нейнните научни и практикоприложни идеи и решения. Посочените критични бележки не омаловажават постиженията на кандидата за доцент. Представените за рецензиране трудове са с добре структуриран езиков текст и композиция, осигуряваща необходимата организираност на текста. Изследванията се отличават с ясно формулирана цел, задълбочено проучване и с полезни за науката и практиката изводи и препоръки. Стилът на д-р А. Пенчева е ясен и недвусмислен. Логичната й мисъл затвърждава впечатлението за добро познаване на изследваните от нея проблеми. 8. Заключение Проверката на документите и публикациите по конкурса ми дава основание да заключа, че нарушения в процедурата не са допуснати. Спазени са изискванията на чл. 24 (1), 27 (4) т. 1 и т. 2 от ЗРАСРБ и на чл. 53 (1) и (2) и чл. 57а (2) т. 1 и т. 2 от ППЗРАСРБ. От запознаването ми с документите по конкурса и оценката на представените публикации считам, че д-р А. Пенчева: е единствен кандидат в конкурса; притежава образователната и научна степен доктор ; заема академичната длъжност главен асистент в УНСС повече от две 7

8 години; осигурена е с необходимата по норматив аудиторна и извънаудиторна заетост; има публикуван монографичен труд и достатъчна по обем, структура и качество, несвързана с докторската дисертация научна продукция с неоспорими научни и практико-приложни приноси. Общото ми заключение, основано на горните констатации е, че гл. ас.д-р Ася Димитрова Пенчева отговаря на всички изисквания на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Правилника за организация и провеждане на конкурси за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности на УНСС. Това ми дава основание с пълна убеденост да предложа на уважаемите членове на научното жури да гласуват «ЗА» избирането на кандидата на академичната длъжност «доцент» по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност Икономика и управление (Управление на проекти в туризма). Варна, г. РЕЦЕНЗЕНТ:... (проф. д-р М. Нешков) 8

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

ПЪТНА КАРТА

ПЪТНА КАРТА Приложение 1 Количествени изисквания за заемане на академичната длъжност Професор в УНСС І. Задължителни условия по ЗРАСРБ (Чл.29) 1. Да са придобили образователната и научна степен "доктор". 2. Да са

Подробно

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е необходимо да отговарят на условията отразени в таблицата

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: кон

УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: кон УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: конкурс за заемане на академична длъжност доцент в Университет

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на гл. ас. д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 4.6.

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р инж. Румен Дончев Недков, член на Научно жури съгласно Заповед РД38-26/22.04.2016 на Ректора на СУ Св.Кл.Охридски и Протокол No 1/27.0.2016 г от заседание на Научното жури

Подробно

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Александра Данкова Парашкевова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика на

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика на УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Икономика и управление /икономика

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН Относно: конкурс за заемане на академична длъжност

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Даниела Костадинова Михалева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

/ До председателя на научно жури проф. д-р П. Славейков СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов, член на научното жури, Геол

/ До председателя на научно жури проф. д-р П. Славейков СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов, член на научното жури, Геол / До председателя на научно жури проф. д-р П. Славейков СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов, член на научното жури, Геологогеографски факултет, СУ Св. Климент Охридски. Относно:

Подробно

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (счетоводство и одит) от акад. Иван П. Попчев Със

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност Област на висшето образование: 3. Социални,

Подробно

До Председателя на научното жури по конкурса за заемане на академична длъжност доцент към катедра Счетоводство и анализ при УНСС С Т А Н О В И Щ Е От

До Председателя на научното жури по конкурса за заемане на академична длъжност доцент към катедра Счетоводство и анализ при УНСС С Т А Н О В И Щ Е От До Председателя на научното жури по конкурса за заемане на академична длъжност доцент към катедра Счетоводство и анализ при УНСС С Т А Н О В И Щ Е От : проф. д-р ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА МИЛАНОВА, Университет

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите,

Подробно

ВИСШЕУЧИЛИЩЕ110 АГРОБЩЩ ИРАЗВИТИЕНАРЕШИШ РЕЦЕНЗИЯ гр. ПЛОВДИВ от проф. д.ик.н. Пейо Иванов Пеев За учебната, научноизследователската и практико-прилож

ВИСШЕУЧИЛИЩЕ110 АГРОБЩЩ ИРАЗВИТИЕНАРЕШИШ РЕЦЕНЗИЯ гр. ПЛОВДИВ от проф. д.ик.н. Пейо Иванов Пеев За учебната, научноизследователската и практико-прилож ВИСШЕУЧИЛИЩЕ110 АГРОБЩЩ ИРАЗВИТИЕНАРЕШИШ РЕЦЕНЗИЯ гр. ПЛОВДИВ от проф. д.ик.н. Пейо Иванов Пеев За учебната, научноизследователската и практико-приложната дейност на доц. д-р Любен Димитров Христов от

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.8 Икономика ОКС магистър

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я С Т А Н О В И Щ Е на проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев, член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научна област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научните трудове на д-р ВЯРА СТОЙКОВА ЖЕКОВА, представени

Подробно

До Научното жури, определено със заповед на Ректора на УНСС за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално напра

До Научното жури, определено със заповед на Ректора на УНСС за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално напра До Научното жури, определено със заповед на Ректора на УНСС за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност 05.02.26

Подробно