Microsoft Word - DOKLAD_god_ZD-2003.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - DOKLAD_god_ZD-2003.doc"

Препис

1 Състояние на застрахователния пазар през 2003 г. 1. Участници на пазара През 2003 г. на застрахователния пазар осъществяваха дейност 31 застрахователи, от които 20 в общото застраховане и 11 в животозастраховането. От 11-те животозастрахователи осем са акционерни дружества, а три са взаимозастрахователни кооперации. Броят на взаимозастрахователните кооперации намаля с една ВЗК Тангра, поради отнемането на лиценза й през месец май 2003 г. с решение на Комисията за финансов надзор. 2. Показатели за мястото на застраховането в българската икономика ПОКАЗАТЕЛИ мярка 2003г. 2002г. 2001г. 1. Брутен вътрешен продукт по пазарни цени** в хил. лв Брутен премиен от застраховане в хил. лв Застрахователно проникване (брутен премиен към % БВП в %) /2/:/1/ 1,94 1,91 1,61 5. Население в края на годината Души Застрахователна плътност (премиен на човек от населението) /2/:/5/ лв. 85,41 78,79 60,31 8. Депозити на населението в хил. лв Математически резерв и капитализирана стойност на в хил. лв. пенсиите През 2003 г. застрахователното проникване продължи да се увеличава. Утвърди се трайна тенденция към нарастване значението на застраховането за развитието на националната икономика. Коефициентът на еластичност на премийния от застраховане, изчислен като съотношение между темповете на прираст на брутния премиен и на брутния вътрешен продукт в текущи цени, трайно се задържа на равнище над единица. За г. този показател е 1,20 при 3,19 за г. и 2,18 съответно за г. Застрахователната плътност също нарасна през 2003 г. като достигна равнище от 85,41 лв. на човек от населението, което е с 8,40 % повече спрямо 2002 г. Посочените общи тенденции не могат да се отнесат към животозастраховането, където е налице спад през 2003 г. и е отчетено намаление както на брутния премиен, така и на формираните застрахователни резерви. Математическият резерв и капитализираната стойност на пенсиите по животозастраховане намаляха с 14,02 %, докато в същото време депозитите на населението нараснаха с 19,11% спрямо предходната година. Брутен вътрешен продукт по пазарни цени г. 2002г. 2003г.

2 Брутен премиен от застраховане г. 2002г. 2003г. Застрахователно проникване (брутен премиен към БВП в %) 2 1,5 1 0,5 1,61 1,91 1, г. 2002г. 2003г. 3. и пазарни дялове 3.1. Общо за застрахователния пазар През 2003 г. брутният премиен на лицензираните застрахователи достигна 666,346 млн. лв. Темпът на прираст спрямо предходната година е 7,80 %, което е с 21,47 процентни пункта по-ниско от равнището му за 2002 г. Въпреки това темпа на прираст показва динамиката в развитието на застрахователния отрасъл. ЗАСТРАХОВАТЕЛИ (в хил.лв.) (в хил.лв.) А. ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ВСИЧКО, в т.ч.: , ,94 1 ЗПАД Булстрад АД , ,34 2 ДЗИ Общо застраховане АД , ,91 3 ЗПАД Алианц България АД , ,63 4 ЗД Бул инс АД , ,34 5 Застрахователно и презастрахователно дружество Витоша АД , ,46 6 ЗАД Енергия , ,92 7 Застрахователно дружество Евро инс АД , ,76 8 ЗК Орел АД , ,80 9 Застрахователна компания Юпитер АД , ,41 10 ЗАД ЗК Левски Спартак АД , ,06 11 Застрахователно акционерно дружество Армеец АД , ,03 12 Застрахователна компания Български имоти АД , ,56 2

3 13 Ей Ай ДЖи България застрахователно и презастрахователно дружество ЕАД , ,11 14 ЗАД Виктория , ,05 15 МЗК Европа А Д , ,88 16 Хановер КООП България ЗАД , ,42 Кю Би И Интернешънъл Иншурънс Лимитид - клон 17 София , ,18 18 Общинска застрахователна компания АД , ,58 19 Интерамерикан България ЗАД , ,48 20 Българска агенция за експортно застраховане АД 157 0, ,03 Б. ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ВСИЧКО, в т.ч.: , ,06 І. Акционерни дружества , ,23 1 ДЗИ АД , ,66 2 ЗАД Алианц България Живот АД , ,78 3 Ей Ай Джи Лайф (България) - Животозастрахователно Дружество ЕАД , ,02 4 ЗК Орел Живот АД , ,67 5 ЗАД Булстрад ДСК Живот АД , ,69 6 Граве България АД , ,49 7 Застрахователна Компания Витоша Живот АД , ,09 8 ЖЗК Български имоти АД , ,83 II. Взаимозастрахователни кооперации , ,83 1 ВЗК Добруджа М Живот , ,37 2 Взаимозастрахователна кооперация Медик център 409 0, ,04 3 Българска взаимозастрахователна кооперация 244 0, ,42 ОБЩО ЗА ПАЗАРА (А+Б): Общото застраховане продължи да се развива с устойчиви темпове. Относителният дял на сектора в брутния премиен от застраховането е 88,78 %, което е с 12,84 процентни пункта повече от предходната година. По-различна е тенденцията в развитието на животозастраховането. За разлика от предходните години, когато секторът увеличаваше дела си в брутния премиен от застраховането благодарение на силно изпреварващите си темпове на прираст, през 2003 г. относителният му дял намаля на 11,22 %, при 24,06 % съответно за 2002 г Пазар по общо застраховане През 2003 г. двадесетте застрахователни дружества, извършващи дейност по общо застраховане, реализираха премиен в размер на 591,609 млн. лв., което е с 26,02 % повече в сравнение с 2002 г. Нарастването на премийния от общото застраховане е с 5,92 процентни пункта повече от нарастването му през 2002 г. спрямо 2001 г. Показателят за застрахователно проникване на сектора възлезе на 1,72 % срещу 1,45 % за предходната година, което потвърждава тенденцията на стабилно динамично развитие на този пазар и илюстрира нарасналото значение на общото застраховане за икономиката на страната. и пазарни дялове на застрахователите по общо застраховане ЗАСТРАХОВАТЕЛИ (в хил.лв.) (в хил.лв.) 1 ЗПАД Булстрад АД , ,52 2 ДЗИ - Общо застраховане АД , ,36 3 ЗПАД Алианц България АД , ,94 4 ЗД Бул инс АД , ,3 3

4 5 Застрахователно и презастрахователно дружество Витоша АД , ,87 6 ЗАД Енергия , ,16 9 Застрахователно дружество Евро инс АД , ,63 7 ЗК Орел АД , ,69 8 Застрахователна компания Юпитер АД , ,49 14 ЗАД ЗК Левски Спартак АД , ,39 11 Застрахователно акционерно дружество Армеец АД , ,35 10 Застрахователна компания Български имоти АД , ,05 Ей Ай Джи България застрахователно и 12 презастрахователно дружество ЕАД , ,46 19 ЗАД Виктория , ,07 16 МЗК Европа А Д , ,16 18 Хановер КООП България ЗАД , ,55 Кю Би И Интернешънъл Иншурънс Лимитид - клон 13 София , ,56 15 Общинска застрахователна компания АД , ,76 17 Интерамерикан България ЗАД , ,63 20 Българска агенция за експортно застраховане АД 157 0, ,04 ОБЩО: , Нарастването на премийния е показателно за преобладаващата част от общозастрахователните дружества. Само четири от тях не увеличиха премийния си. През 2003 г. продължи преструктурирането на българския общозастрахователен пазар. Утвърди се тенденцията към намаляване степента на концентрация на пазара. Делът на трите най-големи общозастрахователни дружества продължи да намалява. Ако през 1999 г. те реализираха 59,98 % от премийния по общо застраховане, през 2001 г. общият им премиен намаля на 57,45 %, през 2002 г. на 53,82 %, а през 2003 г. на 49,53 %. Така през последните няколко години се установи ясно изразена тенденция към деконцентрация на общозастрахователния пазар. ПРЕМИЕН ПРИХОД ПО ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ Булстрад ДЗИ - ОЗ Алиац България Бул инс Витоша Енергия Евро инс Орел Юпитер Левски Спартак 0 Армеец Български имоти Ей Ай Джи България Виктория Европа Хановер КООП България Кю Би И Клон София Общинска застрахователна компания Интерамерикан България БАЕЗ 4

5 ПАЗАРЕН ДЯЛ ПО ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЗА 2003 г. (в %) Интерамерикан Кю Би И Клон България; 0,55 София; 0,85 Хановер КООП България; 0,85 Европа; 0,86 Виктория; 0,97 Общинска застрахователна компания; 0,74 Булстрад; 17,26 ДЗИ - ОЗ; 16,36 Алиац България; 15,94 Бул инс; 14,33 Витоша; 6,08 Ей Ай Джи България; 1,81 Енергия; 5,34 Български имоти; 1,88 Армеец; 2,16 Левски Спартак; 3,1 Юпитер; 3,15 Орел; 3,86 Евро инс; 3, Пазар на животозастраховането През 2003 г. осем животозастрахователни акционерни дружества и три взаимозастрахователни кооперации реализираха брутен премиен в размер на 74,737 млн. лв. при 148,709 млн. лв. през 2002 г. Намалението спрямо предходната година е с 49,74 %. Застрахователното проникване през 2003 г. спадна на 0,22 % при 0,46 % през 2002 г. Както при общото застраховане и в животозастраховането е налице тенденция на пазарна деконцентрация. Сумарният дял на трите най-големи животозастрахователни дружества през 2003 г. е 66,14 % срещу 63,03 % през 2002 г., 74,02 % през 2001 г. и 86,02 % през 2000 г., което показва, че независимо от лекото нарастване дела на големите животозастрахователни компании през 2003 г., се запазва тенденцията към деконцентрация на пазара. Наблюдава се и преразпределение на пазара ЗАД Алианц България Живот АД измести от второто място ЖЗК Български имоти АД, което драстично намали пазарния си дял. ЗК Орел живот АД, който до 2001 г. заемаше второ място, през 2002 г. и 2003 г. остана на четвърта позиция в сектора. и пазарни дялове на животозастрахователите ЗАСТРАХОВАТЕЛИ І. АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА 1 ДЗИ АД , ,85 2 ЗАД Алианц България Живот АД , ,41 Ей Ай Джи Лайф (България) Животозастрахователно 3 Дружество ЕАД , ,22 4 ЗК Орел живот АД , ,09 5 ЗАД Булстрад ДСК Живот АД , ,00 6 Граве България АД , ,05 7 Застрахователна компания Витоша Живот АД , ,68 8 ЖЗК Български имоти АД , ,09 ОБЩО ЗА І: , ,39 ІІ. ВЗАИМОЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КООПЕРАЦИИ 5

6 1 ВЗК Добруджа М Живот , ,70 2 Взаимозастрахователна кооперация Медик център 409 0, ,15 3 Българска взаимозастрахователна кооперация 244 0, ,76 ОБЩО ЗА ІІ: , ,61 ІІІ. ОБЩО І+ІІ: ПАЗАРЕН ДЯЛ ПО ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЗА 2003 г. (в %) Алианц България Живот; 21,75 Ей Ай Джи Лайф (България) ; 12,63 Орел живот; 12,53 ДЗИ; 31,76 ВЗК Медик - център; 0,55 БВЗК; 0,33 ВЗК Добруджа М - Живот; 2,24 ЖЗК - Български имоти; 2,21 Витоша - Живот; 4,32 Булстрад ДСК - Живот; 6,29 Граве България; 5,39 4. Изплатени обезщетения Общият размер на изплатените нетни обезщетения и суми през 2003 г. възлезе на хил. лв. срещу хил. лв. през 2002 г. Намалението спрямо предходната година е с 18,24 %, което е следствие на почти два пъти и половина по-малко изплатените суми по животозастраховане. Изплатени Изплатени ЗАСТРАХОВАТЕЛИ обезщетения обезщетения и суми и суми А. ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ - ВСИЧКО, в т.ч.: ЗПАД Булстрад АД ЗПАД Алианц България АД ДЗИ - Общо застраховане АД ЗД Бул инс АД Застрахователно и презастрахователно дружество Витоша АД ЗК Орел АД Застрахователна компания Юпитер АД Застрахователно дружество Евро инс АД Застрахователна компания Български имоти АД Застрахователно акционерно дружество Армеец АД ЗАД Енергия

7 12 Общинска застрахователна компания" АД Кю Би И Интернешънъл Иншурънс Лимитид - клон София ЗАД Виктория ЗАД ЗК Левски Спартак АД Хановер КООП България ЗАД МЗК Европа А Д Ей Ай Джи (България) застрахователно и презастрахователно 18 дружество ЕАД Интерамерикан България ЗАД Българска агенция за експортно застраховане АД Б. ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ВСИЧКО (І+ІІ), в т.ч.: І. Акционерни дружества ВСИЧКО, в т.ч.: ДЗИ АД ЗК Орел Живот АД ЖЗК Български имоти АД Застрахователна компания Витоша Живот АД ЗАД Булстрад ДСК Живот АД ЗАД Алианц България Живот АД Ей Ай Джи Лайф (България) - Животозастрахователно 7 Дружество ЕАД Граве България АД ВЗАИМОЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КООПЕРАЦИИ ВСИЧКО, II. вт.ч.: ВЗК Добруджа - М Живот Българска взаимозастрахователна кооперация Взаимозастрахователна кооперация Медик център ОБЩО ЗА ПАЗАРА (А+Б): Щетимост и технически резултат Технически резултат на дружества по общо застраховане Section 1.01 ЗАСТРАХОВАТЕЛИ Технически (застрахователен) резултат (в хил.лв.) Коефициент на разходите (%) Нетен коефициент на щетимост (%) 1 ЗАД Енергия ,74 10,89 2 ЗПАД Алианц България АД ,45 50,02 3 Застрахователна компания Юпитер АД ,86 35,39 4 ДЗИ - Общо застраховане АД ,76 36,55 5 Застрахователно дружество Евро инс АД ,73 34,48 6 ЗД Бул инс АД ,37 41,02 7 ЗПАД Булстрад АД ,74 47,56 8 ЗАД ЗК Левски Спартак АД ,11 1,80 9 Застрахователно и презастрахователно дружество Витоша АД ,09 42,85 10 Ей Ай Джи България застрахователно и презастрахователно дружество ЕАД 456 3,12 17,27 11 МЗК Европа А Д ,31 20,04 12 Застрахователна компания Български имоти АД 22 87,20 51,40 13 ЗК Орел АД 21 39,94 54,05 14 ЗАД Виктория ,35 18,77 15 Кю Би И Интернешънъл Иншурънс Лимитид - клон София ,57 34,76 16 Интерамерикан България ЗАД ,72 28,85 17 Общинска застрахователна компания АД ,21 23,96 18 Българска агенция за експортно застраховане АД ,62 17,70 7

8 19 Застрахователно акционерно дружество Армеец АД ,44 32,17 20 Хановер КООП България ЗАД ,11 35,21 ОБЩО ,48 38,07 Технически резултати на животозастрахователите ЗАСТРАХОВАТЕЛ Технически (застрахователен) резултат I. АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА ВСИЧКО, в т.ч.: ЗАД Алианц България Живот АД ЗАД Булстрад ДСК Живот АД ЖЗК Български имоти АД 9 4 Застрахователна компания Витоша Живот АД 6 5 Граве България АД ЗК Орел живот АД ДЗИ АД Ей Ай Джи Лайф (България) Животозастрахователно Дружество ЕАД II. ВЗАИМОЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КООПЕРАЦИИ ВСИЧКО, в т.ч.: Взаимозастрахователна кооперация Медик център 48 2 Българска взаимозастрахователна кооперация ВЗК Добруджа - М Живот ОБЩО І + II: Технически резерви 6.1. Застрахователни технически резерви общо застраховане Обща стойност на активите Застрахователни резерви Пренос-премиен резерв Резерв за предстоящи плащания Запасен фонд Други резерви, одобрени от КФН Застрахователни резерви към активи (%) 57,44 43,74 Размерът на застрахователните резерви по общо застраховане е по-висок с 31,32 % спрямо 2002 г., а общата стойност на активите намалява с 0,76 %. В следствие нарастването на застрахователните резерви при относително запазване на размера на активите непроменен, съотношението на застрахователните резерви към общите активи е по-високо с 13,70 процентни пункта, спрямо това за 2002 г. С най-висок темп е нараснал пренос-премийния резерв 56,30 %, като изпреварва темпа на нарастване на премийния повече от два пъти. Нарастването на резерва за предстоящи плащания е с по-нисък темп 13,35 %. Единствено запасният фонд намалява спрямо предходната година с 18,19 % и през 2003 г. представлява едва 0,27 % от брутния премиен по общо застраховане Застрахователни технически резерви животозастраховане Резерв по застраховки "Живот", свързани с инвестицонен фонд Обща стойност на активите

9 Застрахователни резерви Математически резерв Резерв за предстоящи плащания Пренос-премиен резерв Капитализирана стойност на пенсиите За пасен фонд Други резерви, одобрени от КФН Застрахователни резерви към активи (%) 45,44 45,36 Налице е спад в размера на застрахователните резерви, като спрямо 2002 г. те са намалели с 5,75 %. В същата степен намалява и общия обем на активите 5,9 % по-малко в сравнение с 2002г. и съотношението застрахователни резерви към активи остава непроменено. 7. Финансови резултати на застрахователите А. ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ 1 ЗАД Енергия ЗПАД Алианц България АД ДЗИ - Общо застрахо6ане АД Застрахователна компания Юпитер АД Застрахователно дружество Евро инс АД ЗАД ЗК Левски Спартак АД ЗД Бул инс АД Застрахователно и презастрахователно дружество Витоша АД Застрахователно акционерно дружество Армеец АД ЗПАД Булстрад АД МЗК Европа АД ЗАД Виктория ЗК Орел АД Застрахователна компания Български имоти АД Българска агенция за експортно застраховане АД Общинска застрахователна компания АД Кю Би И Интернешънъл Иншурънс Лимитид - клон София Ей Ай Джи България застрахователно и презастрахователно дружество ЕАД Интерамерикан България ЗАД Хановер КООП България ЗАД Б. ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ І Акционерни дружества 1 ДЗИ АД ЗАД Алианц България Живот АД ЗАД Булстрад ДСК Живот АД Граве България АД Застрахователна компания Витоша Живот АД ЗК Орел Живот АД ЖЗК Български имоти АД Ей Ай Джи Лайф (България) Животозастрахователно дружество ЕАД II. Взаимозастрахователни кооперации 1 Взаимозастрахователна кооперация Медик център Българска взаимозастрахователна Кооперация" ВЗК Добруджа М Живот ОБЩО ЗА ПАЗАРА (А+Б):

2015_06_NC_IAR-bg_rev_Люси_Димова

2015_06_NC_IAR-bg_rev_Люси_Димова БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ април юни 2015 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

201409_NC_IAR-bg

201409_NC_IAR-bg БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 214 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

201209_NC_IAR-bg_1

201209_NC_IAR-bg_1 БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 2012 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

2015_09_NC_IAR-bg

2015_09_NC_IAR-bg БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 2015 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

Microsoft Word - Doklad PPF Saglasie 2006 site.doc

Microsoft Word - Doklad PPF Saglasie 2006 site.doc О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ ПРЕЗ 2006Г. І. Професионален пенсионен фонд Съгласие : пазарни позиции Професионален пенсионен фонд Съгласие е регистриран

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 27 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ Януари март 2008 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ октомври декември 2008 г. І. Пари в

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ октомври декември 2008 г. І. Пари в БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика на парите в обращение

Подробно

Bulletin BG 07 08

Bulletin BG 07 08 За януари юни 2008 г. текущата и капиталовата сметка има дефицит в размер на 3584.6 млн. евро (10.9% от БВП), при дефицит от 2821 млн. евро (9.8% от БВП) за същия период на 2007 Преките чуждестранни инвестиции

Подробно

<CFF0E5E3EBE5E420EDE020E5ECE8F1E8EEEDEDEE2DEAE0F1EEE2E0F2E020E4E5E9EDEEF1F220EDE020C1CDC FFEDF3E0F0E82DECE0F0F2292E696E6464>

<CFF0E5E3EBE5E420EDE020E5ECE8F1E8EEEDEDEE2DEAE0F1EEE2E0F2E020E4E5E9EDEEF1F220EDE020C1CDC FFEDF3E0F0E82DECE0F0F2292E696E6464> Съдържание I. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ)... 3 1. Динамика на парите в обращение... 3 2. Динамика и купюрен строеж на банкнотите и монетите в обращение... 4 II. Неистински

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ Април юни 29 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 29 г. Следваща актуализация: 3 декември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Март '9 Април '9 Май '9 Юни '9 Юли '9

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ Януари март 29 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

ПРЕГЛЕД НА ЕМИСИОННО-КАСОВАТА ДЕЙНОСТ НА БНБ ЮЛИ СЕПТЕМВРИ 2017 г.

ПРЕГЛЕД НА ЕМИСИОННО-КАСОВАТА ДЕЙНОСТ НА БНБ ЮЛИ СЕПТЕМВРИ 2017 г. ПРЕГЛЕД НА ЕМИСИОННО-КАСОВАТА ДЕЙНОСТ НА БНБ ЮЛИ СЕПТЕМВРИ 2017 г. Съдържание I. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ)... 3 1. Динамика на парите в обращение... 3 2. Динамика и купюрен

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ПЕРНИК Текуща демографска ситуация в областта през 2015 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява. Намалява абсолютният брой на живородените

Подробно

<CFF0E5E3EBE5E420EDE020E5ECE8F1E8EEEDEDEE2DEAE0F1EEE2E0F2E020E4E5E9EDEEF1F220EDE020C1CDC E0EFF0E8EB2DFEEDE8292E696E6464>

<CFF0E5E3EBE5E420EDE020E5ECE8F1E8EEEDEDEE2DEAE0F1EEE2E0F2E020E4E5E9EDEEF1F220EDE020C1CDC E0EFF0E8EB2DFEEDE8292E696E6464> ПРЕГЛЕД НА ЕМИСИОННО-КАСОВАТА ДЕЙНОСТ НА БНБ Съдържание I. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ)... 3 1. Динамика на парите в обращение... 3 2. Динамика и купюрен строеж на банкнотите

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ Юли септември 2009 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

Методика за изчисление на доходностите, постигнати при управлението на активите на фондовете за допълнитено пенсионно осигуряване, управлявани от ПОД

Методика за изчисление на доходностите, постигнати при управлението на активите на фондовете за допълнитено пенсионно осигуряване, управлявани от ПОД Пенсионно осигурително дружество Алианц България Методика за изчисление на постигнатата номинална доходност и равнището на инвестиционен риск при управлението на активите на фондовете за допълнително пенсионно

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 29 г. Следваща актуализация: 3 юни 29 г. 1. Производство 26 27 28 Септ. '8 Окт. '8 Ноем. '8 Дек. '8 Ян. '9 Февр.

Подробно

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ През 2012 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 78 089 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в съпоставими цени за 2005 г., БВП се е

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 юни 29 г. Следваща актуализация: 3 септември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Дек. '8 Ян. '9 Фев. '9 Март '9 Април '9 Май

Подробно

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г.

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г. Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 21 г. Следваща актуализация: 3 декември 21 г. 1. Производство 27 28 29 Март '1 Април '1 Май '1 Юни '1 Юли '1 Август '1 Показател на доверие в

Подробно

Slide 1

Slide 1 2010 2009 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ НЕФИНАНСОВИЯ СЕКТОР НА ИКОНОМИКАТА КЪМ 1 ЯНУАРИ 2010 Г. 2008 Пресконференция 21.02.2011 г. Задължения и БВП (в млн. лв.) 121 592 147 740 156 607 67 021 81 006 45

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ПЕРНИК ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Текуща демографска ситуация в областта през 2018 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява. Увеличава се абсолютният

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В демографското развитие на област Кърджали се наблюдават идентични с тези за страната, тенденции: продължаващо намаление и застаряване

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО Текуща демографска ситуация в област Габрово през 2016 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява; Задълбочава

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 21 г. Следваща актуализация: 3 юни 21 г. 1. Производство 27 28 29 Септ. '9 Окт. '9 Ноем. '9 Дек. '9 Ян. '1 Февр.

Подробно

2013_Q1_s_FCSL_Press_bg

2013_Q1_s_FCSL_Press_bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ СТАТИСТИКА НА ДРУЖЕСТВАТА, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ В КРЕДИТИРАНЕ 1 Март 2013 г. 16 май 2013 г. 12:00 ч. Към края на март 2013 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране,

Подробно

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ)

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ) БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ) През четвъртото тримесечие на 2015 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.1% спрямо съответното тримесечие

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ" НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА (

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА ( НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ) Брой и структури на населението Към 31 декември 2018 г. населението на област Добрич е 173 831 души, което представлява

Подробно

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД КОНСОЛИДИРАНИ МЕЖДИННИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 31 Декември 2009г. Консолидиран отчет за доходите на Еврохолд България АД за периода от 01.01.2009 до 31.12.2009 година 01.01.2009 31.12.2009 01.01.2008 31.12.2008

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО Демографска ситуация в областта през 2018 година: Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението; Задълбочава се дисбалансът

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ СОФИЯ (СТОЛИЦА) Към 31 декември 2018 г. населението на област София (столица) е 1 328 120 души, което представлява 19.0% от населението на България.

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (О

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (О НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ) Брой и структури на населението Към 31 декември 2015 г. населението на област Добрич е 180 601 души, което представлява

Подробно

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През 2011 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са 429.6 млн. лв., или с 1.9% повече в сравнение

Подробно

Ключови показатели за България, г.

Ключови показатели за България, г. Ключови показатели за България Последни данни: 1 април 11 г. Следваща актуализация: 1 юли 11 г. 1. Производство 9 1 Септ. '1 Окт. '1 Ноем. '1 Дек. '1 Ян. '11 Февр. '11 Показател на доверие в промишлеността

Подробно

Microsoft Word - EUBG_Consolid_MSS_ doc

Microsoft Word - EUBG_Consolid_MSS_ doc Консолидиран отчет за доходите Бележки 01.01.2008 30.06.2008 01.01.2007 30.06.2007 Приходи от продажби 3 152,584 85,149 в т.ч. Приходи от застрахователна и здравноосигурителна дейност 77,653 26,597 Разходи

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 БРОЙ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА Брой и структури на населението Към 31.12.2016 г. населението на област Стара Загора е 321 377 души,

Подробно

Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2015 година (експресни оценки)

Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2015 година (експресни оценки) БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ) 1 През третото тримесечие на 2015 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2.9% спрямо съответното тримесечие на предходната

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Брой и структури на населението Към 31 декември 2018 г. населението на област Русе възлиза на 218 556 души, което представлява 3.1% от общия

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2, НОЕМВРИ 9 ГОДИНА Общият показател на бизнес климата 3 сe повишава с.4 пункта в сравнение с октомври, което е резултат главно от отчетения относително по-добър

Подробно

Потребление и кредитиране в растеж: Рискове и предизвикателства пред икономиката Юли 2017 (резюме на редовния годишен обзор на Industry Watc

Потребление и кредитиране в растеж: Рискове и предизвикателства пред икономиката Юли 2017 (резюме на редовния годишен обзор на Industry Watc Потребление и кредитиране в растеж: Рискове и предизвикателства пред икономиката 2017-2018 Юли 2017 (резюме на редовния годишен обзор на Industry Watch) Въведение В средата на 2017 г. икономическият растеж

Подробно

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес e-mail ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА на бюджета, сметките

Подробно

Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2019 година (експресни оценки)

Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2019 година (експресни оценки) СЪОБЩЕНИЕ НСИ на България ще извърши еталонна ревизия на данните в областта на националните сметки. Ревизията ще бъде осъществена съгласно утвърдените препоръки на Комитета по монетарна и финансова статистика

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 1216.5 млн. евро при излишък от 813.5 млн. евро за юли 2016 г. За януари

Подробно

201802_S_BOP6_Press-bg

201802_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 април 2018 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Февруари 2018 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 241.5 млн. евро при излишък от 247 млн. евро за февруари 2017 г. За януари

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 25 февруари 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ ДЕКЕМВРИ 2007 г. Брутният външен дълг 1 в края на декември 2007 г. възлиза на 27 039.7 млн. евро (9.6% от БВП), като нараства с 6929 млн. евро (3.5%)

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ" НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА (

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА ( НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ) Брой и структури на населението Към 31 декември 2017 г. населението на област Добрич е 176 145 души, което представлява

Подробно

201710_S_BOP6_Press-bg

201710_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 декември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Октомври 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 185.6 млн. евро при излишък от 13.7 млн. евро за октомври 2016 г. За

Подробно

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] НА - 1 / 10 - БЮДЖЕТ

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] НА - 1 / 10 - БЮДЖЕТ ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] НА - 1 / 10 - БЮДЖЕТ - БЮДЖЕТ - ЕИК/БУЛСТАТ 000 043 578 КОД ПО ЕБК 520 2

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро пр

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро пр ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 792.2 млн. евро при излишък от 575.7 млн. евро за август 2016 г. За януари

Подробно

ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕЛО РЯХОВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ

ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕЛО РЯХОВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕЛО РЯХОВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ 000 521 619 КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес e-mail ЗА

Подробно

Ключови показатели за България (към г.)

Ключови показатели за България (към г.) Ключови показатели за България* Последни данни: 3 декември 1 година Следваща актуализация: април 17 година 1. Производство Май'1 Юни'1 Юли'1 Август'1 Септ.'1 Окт.'1 Ноем.'1 Дек.'1 Показател на доверие

Подробно