О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма

Размер: px
Започни от страница:

Download "О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма"

Препис

1 О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2019 год. Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. Към същото е приложен протокола за проведеното публично обсъждане на годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в Община Пазарджик, като направените предложения са взети предвид и включени в предложения проект. Поради това Общинският съвет Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и след станалите разисквания Р Е Ш И: 1. Приема предложеният проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2019 г. 2. При необходимост да бъде извършвана актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2019 г. Общ брой на общинските съветници Общо гласували За Против Въздържали се ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

2 Председател на Общинскисъвет Пазарджик ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2019 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради на територията на Община Пазарджик 1. гр. Пазарджик Населено място квартал Урегулиран поземлен имот - описание 1. гр.пазарджик ул. Екзарх Йосиф 2. гр. Пазарджик ул. Старобанска 3. гр. Пазарджик ул. Старобанска 4. гр. Пазарджик ул.. Д. Дебелянов 5. гр. Пазарджик ул. Мургаш 6. гр. Пазарджик 7. гр. Пазарджик 8. гр. Пазарджик 9. гр. Пазарджик 10. гр. Пазарджик 11. гр. Пазарджик ул. Мургаш 12. гр. Пазарджик ул. Мургаш 13. гр. Пазарджик ул. Мургаш 14. гр. Пазарджик ул. Мургаш 15. гр. Пазарджик 16. гр. Пазарджик 17. гр. Пазарджик 18. гр. Пазарджик 345 Поземлен имот с идентификатор , съставляващ УПИ ІІ-880, търговия и услуги 257 б Поземлен имот с идентификатор ,съставляващ УПИ VІ- 865, търговия и услуги 257 б Поземлен имот с идентификатор , съставляващ УПИ VІІ- 866, търговия и услуги до кв. Поземлен имот с идентификатор ,съставляващ УПИ V, търговия и услуги площ на имота, кв.м. Акт за общинска собственост 116 кв.м. 4672/ ,50 кв.м. 31,50 кв.м кв.м. 221 г УПИ І - общ. 256 кв.м. 221 г УПИ ІІ - общ. 301 кв.м. 221 г УПИ ІІІ - общ. 241 кв.м. 221 г УПИ ІV- общ. 368 кв.м. 221 г УПИ V - общ. 294 кв.м. 221 г УПИ VІ - общ. 370 кв.м. 221 д УПИ І - общ. 240 кв.м. 221 г УПИ ІІ - общ. 50кв.м. 221 д УПИ ІІІ - общ. 281 кв.м. 221 д УПИ ІV - общ. 300 кв.м. 221 д УПИ V - общ. 305 кв.м. 221 д УПИ V І - общ. 350 кв.м. 221 д УПИ VІІ - общ. 287 кв.м. 221 д УПИ VІІІ - общ. 234 кв.м. 4406/

3 19. гр. Пазарджик 20. гр. Пазарджик 21. гр. Пазарджик 22. гр. Пазарджик ул. Мургаш 23. гр. Пазарджик ул. Мургаш 24. гр. Пазарджик ул. Мургаш 25. гр. Пазарджик 26. гр. Пазарджик 27. гр. Пазарджик 28. гр. Пазарджик 29. гр. Пазарджик 30. гр. Пазарджик 31. гр. Пазарджик 32. гр. Пазарджик и с. Главиница 33. гр.батак,курортна зона Цигов чарк 34. гр. Пазарджик ул. Йордан Ненов гр. Пазарджик ул. Заводска 36. гр. Пазарджик ул. Пловдивска 221 д УПИ ІХ - общ. 380 кв.м. 221 д УПИ Х - общ. 263 кв.м. 221 д УПИ Х І - общ. 263 кв.м. 221 е УПИ І - общ. 426 кв.м. 221 е УПИ ІІ - общ. 403 кв.м. 221 е УПИ ІІІ - за търг. и услуги 223 кв.м. 221 е УПИ ІV - общ. 531 кв.м. 221 е УПИ V - общ. 412 кв.м. 221 е УПИ V І - общ. 215 кв.м. 221 е УПИ V ІІ - общ. 262 кв.м. 221 е УПИ VІІІ - общ. 423 кв.м. 221 е УПИ ІХ - общ. 286 кв.м. 221 е УПИ Х - общ. 279 кв.м. Продажба на общински апартаменти на настанените в тях наематели 30 Двуетажна масивна сграда, със застр. площ 37,30 кв.м.(банята) в УПИ -І инд.вилно стр. кв.30, п.и. 629 кв.481 б Поземлен имот с идентифик , съставл. УПИ УПИ ІХ- 290 и построените в него сгради с идентификатори кв.м. (жил. сграда) и кв.м ( гараж) кв.4 - инд. зона Поземлен имот с идентификатор , съставляващ УПИ ХLV І - база на Заводски строежи в кв. 4 по плана на индустриална зона на гр. Пазарджик и построената в него него сграда с идентификатор със застроена площ 191 кв.м. 420 Поземлен имот с идентификатор бр. 37,30 кв.м. 350 кв.м. 3940/ г. 541 кв.м. 396 кв.м. 1350/ г. 37. гр.пазарджик ул. Кочо Честименски 113 Поземлен имот с идентификатор ,съст.УПИ ХXXV жил. стр., търг. и услуги 263 кв.м. 4551/ г.

4 38. гр.пазарджик ул. Кочо Честименски 39. гр.пазарджик ул. Ангел Кънчев 40. гр.пазарджик ул. Верила 41. гр.пазарджик ул. Рила 42. Гр. Пазарджик, ул. Чая Гр. Пазарджик, ул. Неофит Бозвели Гр. Пазарджик, ул. Йордан Ненов Гр. Пазарджик, ул. Найден Геров гр. Пазарджик, ул. Георги Пенев гр. Пазарджик ул. Веслец гр. Пазарджик ул. Веслец гр. Пазарджик ул. Веслец гр. Пазарджик ул. Веслец УПИ ХXXIV жил. стр., търг. и услуги 293 кв.м. 335 УПИ XIII търг. и усл. 228 кв.м. 149 Поземлен имот с идентифик , УПИ XIII Поземлен имот с идентификатор Поземлен имот с идентификатор , ведно със сгради 278 Поземелен имот с идентификатор , ведно със сграда с идентификатор Сгради с идентификатори и , ведно със земя 184 Поземлен имот с идентификатор , ведно със сграда 126 Поземлен имот с идентификатор Сграда с идентификатор с площ от 51 кв.м., на два етажа, предназначение жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор с площ 7 кв.м., предназначение складова база, склад 539 Сграда с идентификатор с площ от 39 кв.м., на два етажа, предназначение жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор с площ 7 кв.м., предназначение складова база, склад 539 Сграда с идентификатор с площ от 51 кв.м., на два етажа, предназначение жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор с площ 6 кв.м., предназначение складова база, склад 539 Сграда с идентификатор с площ от 48 кв.м., на два етажа, предназначение жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор с площ 7 кв.м., предназначение 379 кв.м. 4856/ кв.м кв.м 1364/ г. 91 кв.м. 4478/ кв.м. 4912/ кв.м. 4673/ кв.м. 4780/ / г. 4755/ г. 4756/ г. 4757/ г.

5 51. гр. Пазарджик ул. Веслец гр. Пазарджик ул. Веслец гр. Пазарджик ул. Веслец гр. Пазарджик ул. Веслец гр. Пазарджик ул. Веслец гр. Пазарджик ул. Веслец гр. Пазарджик ул. Веслец 44 складова база, склад 539 Сграда с идентификатор с площ от 40 кв.м., на два етажа, предназначение жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор с площ 7 кв.м., предназначение складова база, склад 539 Сграда с идентификатор с площ от 39 кв.м., на два етажа, предназначение жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор с площ 7 кв.м., предназначение складова база, склад 539 Сграда с идентификатор с площ от 40 кв.м., на два етажа, предназначение жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор с площ 7 кв.м., предназначение складова база, склад 539 Сграда с идентификатор с площ от 52 кв.м., на два етажа, предназначение жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор с площ 7 кв.м., предназначение складова база, склад 539 Сграда с идентификатор с площ от 48 кв.м., на два етажа, предназначение жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор с площ 7 кв.м., предназначение складова база, склад 539 Сграда с идентификатор с площ от 40 кв.м., на два етажа, предназначение жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор с площ 6 кв.м., предназначение складова база, склад 539 Сграда с идентификатор с площ от 40 кв.м., на два етажа, предназначение жилищна сграда-еднофамилна и сграда с 4758/ г. 4759/ г. 4760/ г. 4761/ г. 4762/ г. 4763/ г. 4764/ г.

6 58. гр. Пазарджик, ул. Христо Ботев гр. Пазарджик ул. Струма гр. Пазарджик ул. Струма идентификатор с площ 7 кв.м., предназначение складова база, склад Поземлен имот с идент , ведно със сграда 503 Поземлен имот с идентификатор Поземлен имот с идентификатор кв.м. 3147/ г / г / г. 61. гр. Пазарджик ул. Луда Яна 62. гр. Пазарджик ул. Луда Яна гр. Пазарджик ул. Ст.Стамболов 64. гр. Пазарджик ул. Гладстон 65. гр. Пазарджик ул. Струма 66. гр. Пазарджик ул. Струма 67. гр. Пазарджик ул. Спартак 2А 68. гр. Пазарджик ул. Спартак 2Б 69. гр. Пазарджик ул. Спартак 2В 70. гр. Пазарджик ул. В. Априлов 71. гр. Пазарджик ул. В. Априлов 72. гр. Пазарджик ул. В. Априлов 73. гр. Пазарджик ул. В. Априлов 74. гр. Пазарджик ул. Спартак 75. гр. Пазарджик ул. Спартак 76. гр. Пазарджик ул. Спартак 77. гр. Пазарджик, ул. Рила гр.пазарджик ул. Кочо Честименски 79. гр.пазарджик ул. Странджата 292 Поземлен имот с идентификатор Поземлен имот с идентификатор , ведно със сграда 376 кв.м. 242 кв.м. 4907/ г. Поземлен имот с идентификатор кв.м. 96/ г Поземлен имот с идентификатор 20 кв.м Г УПИ XXX кв.м. 405 Г УПИ XV кв.м. 420 Поземлен имот с идентификатор кв.м. 4946/ Поземлен имот с идентификатор 181 кв.м. 4947/ Поземлен имот с идентификатор 127 кв.м. 4948/ А Поземлен имот с идентификатор 142 кв.м. 4887/ г В УПИ IV В УПИ V Б УПИ I-1366, 1376, за жилищно строителство поз.имот с идент proekt 425 УПИ XII УПИ XIII А УПИ XXVII-1567 Самостоятелен обект в сграда с идентифик (гараж), кв.м Поземлен имот , УПИ II -1522, за търг. 57 Поземлен имот с идентификатор кв.м. 5179/ г. 347 кв.м. 317 кв.м. 355 кв.м кв.м / г /

7 80. гр.пазарджик 57 Поземлен имот с идентификатор / ул. Странджата гр.пазарджик 57 Поземлен имот с идентификатор / ул. Странджата гр.пазарджик 57 Поземлен имот с идентификатор / ул. Странджата Гр. Пазарджик - Поземлен имот с идентификатор /2016 г Гр. Пазарджик, ул. 258 Самостоятелен обект в сграда с / г. Пейо Яворов 2 идентификатор Гр. Пазарджик, ул. 22 Поземлен имот с идентификатор 319 Иван Соколов Гр. Пазарджик, ул. 59а Поземлен имот с идентификатор /2018 г. Иван Чунчев Гр. Пазарджик, ул. 68 УПИ I-658, търг. и усл. 140 Райко Алексиев 88. Гр. Пазарджик, ул. 138 УПИ XI- търг. и усл. 60 Стоян Василев 89. Гр. Пазарджик, ул. Епископ Дионисий 436 УПИ XII- за гаражи Гр. Пазарджик, ул. Васил Априлов 91. Гр. Пазарджик, ул. Стоян Ангелов 92. Гр. Пазарджик, ул. Стоян Ангелов 93. Гр. Пазарджик, ул. Петър Бонев 94. Гр. Пазарджик, ул. Спартак 413 Поземлен имот с идентификатор , УПИ V-1467, за търг. и усл. 2 УПИ XXVI-жил. стр УПИ XXVII-жил. стр УПИ X-за търг. и усл Поземлен имот с идентификатор Общо очаквани приходи от продажби на урегулирани поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради в гр. Пазарджик лева 2. Населените места в община Пазарджик по ред Населено място квартал Урегулиран поземлен имот - описание Площ на имота Акт за общинска собственост с.алеко Константиново 1. с.алеко Константиново 2. с.алеко Константиново 3. с.алеко Константиново 4. с.алеко Константиново 60 УПИ V общ. 880кв.м. 60 УПИ VІ общ. 880кв.м. 60 УПИ VІІ общ. 900кв.м. 5 УПИ ХVІ общ. 443 кв.м. 2633/ г.

8 5. с.алеко Константиново 6. с.алеко Константиново 7. с.алеко Константиново 8. с.алеко Константиново 9. с.алеко Константиново 10. с.алеко Константиново 11. с.алеко Константиново 12. с.алеко Константиново 54 УПИ VІІ общ. 590 кв.м. 54 УПИ VІІІ общ. 600кв.м. 54 УПИ ІХ общ. 685кв.м. 2 УПИ VІІІ кв.м. 60 УПИ III общ. 881 кв.м. 38 УПИ IX 153, търг. 240 кв.м. и усл. 54 УПИ І общ. 587 кв.м. 54 УПИ ІX общ. 431 кв.м. с.априлци 1. Априлци 4 УПИ V търговия и 350кв.м. Услуги 2. Априлци 41 УПИ ІV общ кв.м. 3. Априлци 4 Едноетажна масивна сграда в УПИ VІІ 4. Априлци 9 УПИ XVI -за услуги, ведно с построените в него сгради с площ 450 кв.м., с площ 470 кв.м., с площ 81 кв.м. с площ 21 кв.м. с.братаница 8/ г. 36 6/2001 г кв.м. 9/2005 г. 1. с.братаница 82 УПИ ХV общ. 688 кв.м. 3026/ с.братаница 82 УПИ ХVІ общ. 659 кв.м. 3027/ с.братаница 82 УПИ ХVІІ общ. 635 кв.м. 3028/ с.братаница 82 УПИ ХVІІІ общ. 637 кв.м. 3029/ с.братаница 82 УПИ ХІХ общ. 589 кв.м. 3030/ с.братаница 82 УПИ ХХ общ. 535 кв.м. 3031/ с.братаница 82 УПИ ХХІ общ. 518 кв.м. 3032/ с.братаница 82 УПИ ХХІІ общ. 534 кв.м. 3033/ с.братаница 76 УПИ ХХІV общ. 369кв.м. 4137/ с.братаница 72 УПИ ІV мнс 465кв.м. 4596/ с.величково 1. Величково 7 УПИ ІІ общ кв.м. 9/ г.

9 2. Величково 7 УПИ ХІ общ. 550кв.м. 11/ г. 3. Величково 7 УПИ ХІV общ. 605кв.м. 12/ г. 4. Величково 8 УПИ ХVІ общ. 675 кв.м. 5. Величково 8 УПИ ХVІІ общ. 675 кв.м. 6. Величково 51 УПИ VІІІ търговия 305кв.м. и услуги 614/ г. с.гелеменово 1. Гелеменово 49 УПИ V общ. 484кв.м. с.говедаре 1. Говедаре 37 УПИ І общ. 840кв.м. 6/ г. 2. Говедаре 37 УПИ ІІ общ кв.м. 7/ г. 3. Говедаре 40 УПИ VІІІ общ. 510кв.м. 10/ г. 4. Говедаре 40 УПИ VІІ общ. 640 кв.м. 11/ г. 5. Говедаре 40 УПИ ХV общ. 510кв.м. 12/ г. 6. Говедаре 12 УПИ ХХV кв.м. 7. с. Говедаре 1 УПИ І с. Говедаре 1 УПИ ХІV с. Говедаре 1 УПИ ІІІ с. Говедаре 1 УПИ ХІІІ с. Говедаре 1 УПИ ХІІ с. Говедаре 1 УПИ ІV с. Говедаре 1 УПИ V с. Говедаре 1 УПИ VІ с. Говедаре 23 УПИ ХV / с.дебръщица 1. Дебръщица извън регулац Двуетажна масивна сграда канцелария в УПИ ХХVІІ по парцеларен план на стопански двор 33/ Дебръщица 41 УПИ VІІІ общ. 616кв.м. 31/ Дебръщица 20 УПИ ІІ търг. и усл. 231 с.добровница 1. Добровница 18 УПИ Х- за услуги 390кв.м. 1306/ г 2. Добровница 72 УПИ Х-общ. 860 кв.м. 49/ г. 3. Добровница 72 УПИ ІХ-общ. 850 кв.м. 48/ г. 4. Добровница 72 УПИ ХІІ-общ. 680 кв.м. 51/ г. 5. Добровница 72 УПИ ХІ-общ. 700 кв.м. 50/ г. 6. Добровница 75 УПИ VІІ-общ. 785 кв.м. 77/ г.

10 7. Добровница 75 УПИ VІІІ-общ. 900 кв.м. 78/ г. 8. Добровница 75 УПИ ІV-общ. 950кв.м. 74/ г. 9. Добровница 75 УПИ V-общ. 920 кв.м. 75/ г. 10. Добровница 75 УПИ VІ-общ. 950 кв.м. 76/ г. 11. Добровница 75 УПИ ІІ-общ. 920 кв.м. 72/ г. 12. Добровница 75 УПИ І-общ. 765 кв.м. 71/ г. 13. Добровница 75 УПИ ІІІ-общ. 920 кв.м. 73/ г. 14. Добровница 69 УПИ І-общ. 726 кв.м. 83/ г. 15. Добровница 69 УПИ ХХІ-общ. 957 кв.м. 18/ г. 16. Добровница 69 УПИ Х-общ. 594 кв.м. 101/ г. 17. Добровница 73 УПИ І-общ. 680 кв.м. 3129/ Добровница 73 УПИ ІІ-общ. 741 кв.м. 3130/ Добровница 73 УПИ ІІІ-общ. 720 кв.м. 3132/ Добровница 73 УПИ ІV-общ. 717 кв.м. 3133/ Добровница 73 УПИ V-общ. 756 кв.м. 3134/ Добровница 73 УПИ VІ-общ. 801 кв.м. 3135/ Добровница 73 УПИ VІІ-общ. 702 кв.м. 3136/ Добровница 73 УПИ VІІІ-общ. 760 кв.м. 3137/ Добровница 73 УПИ ІХ-общ. 890 кв.м. 3138/ Добровница 73 УПИ ХІІ-общ. 726 кв.м. 3140/ Добровница 73 УПИ ХІІІ-общ. 798 кв.м. 3141/ Добровница 73 УПИ ХVІІ 735 кв.м. 3142/ Добровница 61 УПИ ХІІ 398 кв.м. с.звъничево 1. Звъничево 20 а УПИ ХХV общ. 700 кв.м. 2632/ г 2. Звъничево 54 УПИ І автомивка 254 кв.м. 3. Звъничево 54 УПИ ІІ общ. 885 кв.м. 4. Звъничево 54 УПИ ІІІ общ. 704 кв.м. 5. Звъничево 54 УПИ ІV общ. 720 кв.м. 6. Звъничево 54 УПИ V общ. 672 кв.м. 7. Звъничево 54 УПИ VІ общ. 642 кв.м. 8. Звъничево 54 УПИ VІІ общ. 642 кв.м. 9. Звъничево 54 УПИ VІІІ общ. 642 кв.м. 10. Звъничево 54 УПИ ІХ общ. 590 кв.м. 11. Звъничево 54 УПИ Х общ. 560 кв.м. 12. Звъничево 55 УПИ І общ. 530 кв.м. 13. Звъничево 55 УПИ ІІ общ. 520 кв.м. 14. Звъничево 47 УПИ ХІІ кв.м. 3092/ Звъничево 20 б УПИ-II-за производство, търговия и услуги кв.м. 54/ г. 16. Звъничево 20 УПИ-XXV-общ. 747 кв.м. 2632/ г. 17. Звъничево 50 УПИ VІ кв.м. 18. Звъничево 46 УПИ XVІ 1300 кв.м. с. ИВАЙЛО 1. Ивайло 36 в УПИ ХVІ-общ. 643кв.м. 27/ г.

11 2. Ивайло 36 б УПИ ІІІ кв.м. 3. Ивайло 36 б УПИ VІ кв.м. 4. Ивайло 36 б УПИ ХVІ кв.м. 5. Ивайло 36 а УПИ ІІ кв.м. 6. Ивайло 36 б УПИ V кв.м. 7. Ивайло 36 в УПИ ІІ кв.м. 8. Ивайло 36 а УПИ ІІІ кв.м. 9. Ивайло 62 УПИ ХІ - общ. 700 кв.м. 4038/ г. 10. Ивайло 63 УПИ Х общ. 432 кв.м. 11. Ивайло 11 УПИ ХІІІ-общ. 608 кв.м. 12. Ивайло 11 УПИ ХІV -общ. 656 кв.м. 13. Ивайло 11 УПИ ХV -общ. 704 кв.м. 14. Ивайло 11 УПИ ХVІ -общ. 644 кв.м. 15. Ивайло 12 УПИ ХХІV -общ. 720 кв.м. 16. Ивайло 12 УПИ ХХV -общ. 752 кв.м. 17. Ивайло 12 УПИ ХХVІІ -общ. 608 кв.м. с.мало КОНАРЕ 1. Мало Конаре 180 УПИ ІІ - СНС 850 кв.м. 8/ г. 2 Мало конаре 180 УПИ ІІІ - СНС 760 кв.м. 9/ г. 3. Мало Конаре 180 УПИ ІV - СНС 550 кв.м. 10/ г. 4. Мало Конаре 180 УПИ V - СНС 558кв.м. 11/ г. 5. Мало Конаре 180 УПИ VІ - СНС 556кв.м. 12/ г. 6 Мало Конаре 180 УПИ VІІ - СНС 560кв.м. 13/ г. 7. Мало Конаре 180 УПИ VІІІ - СНС 510кв.м. 14/ г. 8. Мало Конаре 180 УПИ ІХ - СНС 540кв.м. 15/ г. 9. Мало Конаре 180 УПИ ІV - СНС 602кв.м. 17/ г. 10. Мало Конаре 180 УПИ ХV - СНС 578кв.м. 18/ г. 11. Мало Конаре 90 УПИ ХІІІ - СНС 460кв.м. 710/ г. 12. Мало Конаре 90 УПИ ХVІ - СНС 493кв.м. 711/ г. 13. Мало Конаре 90 УПИ VІІ - СНС 493кв.м. 712/ г. 14. Мало Конаре 80 УПИ І производств о и услуги кв.м. 1032/ г. 15. Мало Конаре 198 УПИ VІ общ. 468кв.м. 2112/ Мало Конаре 198 УПИ VІІ общ. 546 кв.м. 2113/ Мало Конаре 198 УПИ ІХ общ. 503 кв.м. 2115/ Мало Конаре 198 УПИ Х общ. 490 кв.м. 2116/ Мало Конаре 198 УПИ ХІ общ. 480 кв.м. 2117/ Мало Конаре 198 УПИ ХІІ общ. 480 кв.м. 2118/ Мало Конаре 199 УПИ ІІ общ 475 кв.м. 2124/ Мало Конаре 199 УПИ ІІІ общ 475 кв.м. 2125/ Мало Конаре 199 УПИ ІV общ 475 кв.м. 2126/ Мало Конаре 199 УПИ V общ 474кв.м. 2127/ Мало Конаре 199 УПИ VІ общ 481 кв.м. 2128/ Мало Конаре 199 УПИ VІІ общ 478 кв.м. 2129/ Мало Конаре 199 УПИ VІІІ общ 553 кв.м. 2130/ Мало Конаре 199 УПИ ІХ тп 110 кв.м. 2131/ Мало Конаре 199 УПИ Х общ 482 кв.м. 2132/ Мало Конаре 199 УПИ ХІ общ 480 кв.м. 3133/

12 31. Мало Конаре 199 УПИ ХІІ общ 482 кв.м. 3134/ Мало Конаре 199 УПИ ХІІІ общ 487 кв.м. 3135/ Мало Конаре 199 УПИ ХІV общ 487 кв.м. 3136/ Мало Конаре 197 УПИ ХVІ тп 79 кв.м. 1971/ Мало Конаре 31 УПИ ХХХІ търг. и ус 350 кв.м. 36. с. Мало Конаре 163 УПИ V кв.м. 37. с. Мало Конаре Стоп. двор Едноетажна масивна сграда (общ. обор) 38. с. Мало Конаре 1 УПИ ІV- безвредно 1045 кв.м. 40/ г. производство, ведно с постр. в него триетажна сграда от 408 кв.м и пристройка на един етаж от 205 кв.м. и двете в груб вид 39. Мало Конаре 150 УПИ ІІІ снс 289 кв.м. 40. Мало Конаре 35 УПИ ХІ снс 885 кв.м. 41. Мало Конаре 18 УПИ Х кв.м. с.мокрище 1. Мокрище 4 УПИ ХХІІ 1350 кв.м. 445/ г. произв.дейност и услуги 2. Мокрище 38 а УПИ І общ кв.м. 3. Мокрище 38 а УПИ ІІ общ кв.м. 4. Мокрище 38 а УПИ ІІІ общ кв.м. 5. Мокрище 38 а УПИ ІV общ кв.м. 6. Мокрище 39 УПИ ІV общ. 963 кв.м. 2310/ г. 7. Мокрище 39 УПИ V общ кв.м. 8. Мокрище 31 УПИ ХІХ общ. 9. Мокрище 31 УПИ ХХ общ. с.огняново 1. с. Огняново 46 УПИ X- произв / дейност, търг. и усл., ведно със сграда от 485 кв.м. 2. с. Огняново 79 УПИ ХІ-общ. 720 с.овчеполци УПИ ХХІ-общ. 720 кв.м. 24/ г 2. с.овчеполци 4 УПИ Х кв.м. 2577/ г. 3. с.овчеполци 35 УПИ IV кв.м. 4. с.овчеполци 40 УПИ I-произв., скл дейност, търг. и усл. 5. с.овчеполци 40 УПИ VI-произв., скл дейност, търг. и усл. 6. с.овчеполци 40 УПИ VII-произв., 1 024

13 скл. дейност, търг. и усл. 7. с.овчеполци 40 УПИ VIII-произв., 912 скл. дейност, търг. и усл. 8. с.овчеполци 41 УПИ XVI- търг. и 483 усл. 9. с.овчеполци 41 УПИ XXI-общ. 520 с. Пищигово 1. с. Пищигово 89 УПИ II-общ кв.м. 2. с. Пищигово 77 УПИ III-общ. 700 с.росен 1. Росен 6 УПИ ХІV общ. 697кв.м. 13/ г. 2. Росен 6 УПИ ХІІІ общ. 720кв.м. 12/ г. 3. Росен 6 УПИ ХІІ общ. 787кв.м. 11/ г. 4. Росен 6 УПИ ХІ общ. 765кв.м. 10/ г. 5. Росен 6 УПИ VІІІ общ. 900кв.м. 8/ г. 6. Росен 6 УПИ VІІ общ. 832кв.м. 7/ г. 7. Росен 7 УПИ ХІ общ. 720кв.м. 6/ г. 8. Росен 7 УПИ Х общ. 589кв.м. 5/ г. 9. Росен 7 УПИ ІХ общ. 594кв.м. 4/ г. 10. Росен 6 УПИ Х общ. 765 кв.м. 3/ г. 11. Росен 13 УПИ ХІV общ. 525 кв.м. 12. Росен 17 УПИ ХVII 126, 860 кв.м. ведно с едноетажна паянтова сграда от 112 кв.м. 13. Росен 32 УПИ ІІ общ., ведно със сграда 1176 с. Сарая 1. Сарая 41 УПИ VII кв.м. 4951/ г. с. СБОР 1. с. Сбор 24 УПИ VII-общ /2018 г. 2. с. Сбор 27 УПИ I-общ с. Сбор 27 УПИ II-общ с.синитово 1. Синитово 26 УПИ ХІІІ услуги 735кв.м. 48/ г. 2 Синитово 75 УПИ V общ. 1000кв.м. 4973/ Синитово 75 УПИ VІ общ. 758кв.м. 4977/ Синитово 75 УПИ VІІ общ. 681кв.м. 4978/

14 5. Синитово 75 УПИ ІХ общ. 1238кв.м. 4979/ Синитово 75 УПИ Х общ. 651кв.м. 4980/ Синитово 75 УПИ ХІ общ. 689кв.м. 4981/ Синитово 75 УПИ ХІІ общ. 724кв.м. 4982/ Синитово 75 УПИ ХІІІ общ. 595кв.м. 4983/ Синитово 75 УПИ ХІV общ. 756кв.м. 4984/ Синитово 73 УПИ ІХ общ Синитово 38 самост.обект, съставл. помещение 2 на площ от 22,76 кв.м. от едноетажна масивна сграда с площ от кв.м., построена в УПИ XXIII-кметство и поща 13. Синитово 77 УПИ ІV общ /2005 г. 14. Синитово 77 УПИ VІІ общ /2005 г. Хаджиево 1. Хаджиево 7 УПИ V кв.м. 37/ год. 2. Хаджиево 34 УПИ ІХ общ. 919 кв.м. 2761/ г. 3. Хаджиево 6 УПИ ІV кв.м. 1918/ г. 4. Хаджиево 9 УПИ ІІІ кв.м. 3103/ г 5. Хаджиево 9 УПИ ІV-общ кв.м. 3102/ г 6. Хаджиево 9 УПИ V-общ 917 кв.м. 3100/ г 7. Хаджиево 9 УПИ VІІ-общ кв.м. 3101/ г 8. с. Хаджиево 7 УПИ VIII / г. с.црънча 1. Црънча 28 УПИ ХV търговия и услуги, ведно с недовърш. двуетажна масивна сграда 774 кв.м кв.м. 1486/ г. с.черногорово 1. Черногорово 88 УПИ ХІХ-общ. 876 кв.м. с.юнаците 1. Юнаците 53 УПИ І- общ. 610 кв.м. 2. Юнаците 53 УПИ ІІ- общ. 544 кв.м. 3. Юнаците 53 УПИ ХІІ-общ. 452 кв.м. 4. Юнаците 53 УПИ ХІІІ- търг.и услуг 379 кв.м. 510/ г. 5. Юнаците 3 УПИ VІІ кв.м. 1294/ г.

15 6. Юнаците 3 УПИ VІ кв.м. 7. Юнаците 7 УПИ ХІІ общ 264 кв.м. 702/ г 8. Юнаците 35 УПИ IV кв.м 4313/ Юнаците 37 УПИ ХІІ-общ. 264 кв..м. 10. Юнаците Самост.обект в сграда с идент кв.м. Общо очаквани приходи от продажби на урегулирани поземлени имоти и сгради в селата лева. Общо очаквани приходи от продажби на урегулирани поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради: лева ІІ. Прекратяване на съсобственост. по ред Населено място квартал Урегулиран поземлен имот описание 1. гр. Пазарджик 134 б УПИ ХІІ-търг. и услуги с идентификатор гр. Пазарджик ул. Марица 3. гр. Пазарджик ул. Марица 4. гр. Пазарджик ул. Марица 5. гр. Пазарджик ул. Дунав 299 Поземелен имот с идентификатор Поземелен имот с идентификатор Поземелен имот с идентификатор й Поземелен имот с идентификатор Площ на общинск. Част-кв.м. 64 кв.м. 282 кв.м. 73 кв.м. 115 кв.м. 26 кв.м. 6. с. Братаница 14 УПИ ІІІ кв.м УПИ V-търг., усл. И 331 складова дейност 8. гр. Пазарджик ул. Кочо Честименски 9. Всички допълнително подадени заявления за прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36 от ЗОС и чл. 15, ал. 5 от ЗУТ Поз.имот с идент , съставл. УПИ I-144,1463, за търговия 113 Акт за общинска собственост Общо очаквани приходи от прекратяване на съсобственост: лева

16 ІІI.Учредяване право на строеж, пристрояване и надстрояване по ред Населено място квартал Урегулиран поземлен имот описа 1. гр. Пазарджик ЖК Устрем 2. гр. Пазарджик ЖК Устрем 3. гр. Пазарджик ЖК Устрем 4. Гр. Пазарджик ул. Свобода 5. Гр. Пазарджик ул. Свобода 6. Гр. Пазарджик ул. Свобода 7. Гр. Пазарджик ул. Свобода 8. Гр. Пазарджик Ул. Свобода 9. Гр. Пазарджик ул. Свобода 10. Гр. Пазарджик ул. Свобода 11. Гр. Пазарджик ул. Свобода 12. Гр. Пазарджик ул. Болнична 13. гр.пазарджик ул. Стефан Караджа 14. гр.пазарджик ул. Стефан Караджа 15. гр.пазарджик ул. Стефан Караджа 16. гр.пазарджик ул. Стефан Караджа 17. гр.пазарджик ул. Преспа 18. гр.пазарджик ул. Стоян Василев 19. гр.пазарджик ул. Пловдивска 20. гр.пазарджик ул. Васил Априлов Площ на застрояване 134 а УПИ ІV-гаражи 567 кв.м. 134 а УПИ V-гаражи 568 кв.м. 134 а УПИ VІ-гаражи 253 кв.м. 139 УПИ ІІІ 1095, гаражи 86 кв.м. 139 УПИ І V 1096, гаражи 117 кв.м. 139 УПИ Х І V за гаражи 109 кв.м. 139 УПИ Х V за гаражи 105 кв.м. 138 УПИ Х за гаражи 97 кв.м. 138 УПИ ХІ за гаражи 108 кв.м. 138 УПИ ХІІ за гаражи 173 кв.м. 138 УПИ Х ІІІ за гаражи 159 кв.м. 146 б УПИ Х за гаражи 887 кв.м. (стар 416) 156 а УПИ ІIІ- за търг. И усл. 234 кв.м. 156 а УПИ ІV- за търг. И усл 234 кв.м а УПИ VІ- за търг. И усл. 292 кв.м. 156 в УПИ ІV за търг. И усл. 222 кв.м. 242 УПИ IX за гаражи 118 кв.м. 138 ПИ , УПИ X за гаражи 420 ПИ УПИ XXIV-1327, за гаражи 413 УПИ IV-1467, за гаражи 97 кв.м Акт за общинска собственост

17 21. гр.пазарджик 134 УПИ I- за гаражи 265 ул. Петър Бонев 22. гр.пазарджик 134 УПИ IV- за гаражи 567 ул. Петър Бонев 23. гр.пазарджик 134 УПИ V- за гаражи 568 ул. Петър Бонев 24. гр.пазарджик 134 УПИ VI- за гаражи 254 ул. Петър Бонев 25. гр.пазарджик 78 УПИ VI- за гаражи 208 ул. Петър Бонев 26. Гр. Пазарджик Поз. имот с идент. 234 кв.м Гр. Пазарджик Поз. имот с идент Гр. Пазарджик Поз. имот с идент Гр. Пазарджик Поз. имот с идент Гр. Пазарджик Поз. имот с идент Всички постъпили нови заявления за учредяване право на строеж и право на пристрояване на жилищни сгради Общо очаквани приходи от учредяване право на строеж, пристрояване и надстрояване лева ІV. Общински имоти за отдаване под наем /от Общината/ 1. гр. Пазарджик СУ Кирил и Методий Помещение предназначение стомат. К-т 2. с. Сбор УПИ ІІІ, В. 25 помещения с предназначение лекарски к-т 3. гр. Пазарджик ул. «Градски пазар» 4. гр. Пазарджик ул. «Градски пазар» 5. гр. Пазарджик ул. «Градски пазар» 6. гр. Пазарджик ул. «Градски пазар» Помещение с търговия Помещение с търговия Помещение с търговия Помещение с търговия с 48.50кв.м. АПОС 425/ кв.м. АПОС 1/ кв.м. АЧОС 2649/ кв.м. АЧОС 2638/ кв.м. АЧОС 609/ кв.м. АЧОС 2665/

18 7. гр. Пазарджик ул. «Градски пазар» 8. гр. Пазарджик ул. «Градски пазар» 9. гр. Пазарджик ул. «Градски пазар» 10. гр. Пазарджик ул. «Градски пазар» 11. гр. Пазарджик ул. «Градски пазар» 12. гр. Пазарджик ул. «Градски пазар» 13. гр. Пазарджик ул. «Градски пазар» 14. гр. Пазарджик ул. «Градски пазар» 15. гр. Пазарджик ул. «Градски пазар» 16. гр. Пазарджик ул. «Градски пазар» 17. гр. Пазарджик ул. «Градски пазар» Помещение с търговия Помещение с търговия Помещение с търговия Помещение с търговия Помещение с търговия Помещение с търговия Помещение с търговия Помещение с търговия Помещение с търговия Помещение с търговия Помещение с търговия 18. УПИ І, В. 31 Помещение с стомат. К-т 19. гр. Пазарджик ул. Любен Боянов 1 помещения с предназначение спортносъстезателна, трениров. И концертна д-ст 20. с. Величково УПИ І, В. 53 Помещение с стомат. К-т 21. гр. Пазарджик ул. «Стоян Василев» 6 Помещения с предназначение за ученическо хранене 22. гр. Пазарджик УПИ Х-ТП, В. 4 Внтифи едноет. Сграда трафопост 23. с. Априлци УПИ І, В. 4 помещение с предназначение кафене кв.м. АЧОС 2638/ кв.м. АЧОС 2638/ кв.м. АЧОС 2653/ кв.м. АЧОС 2644/ кв.м. АЧОС 2644/ кв.м. АЧОС 2644/ кв.м. АЧОС 2634/ кв.м. АЧОС 482/ кв.м. АЧОС 482/ кв.м. АЧОС 2637/ кв.м. АЧОС 2637/ кв.м. АПОС 2/ кв.м. АПОС 287/ кв.м. АПОС 8/ кв.м. АПОС 157/ кв.м. АЧОС 1425/ кв.м. АПОС 1/

19 24. с. Априлци УПИ VІІ, В. 4 едноет. Вн. Сграда, с предназначение за търговия 25. с. Говедаре УПИ ІХ, В. 26 помещения с предназначение аптека 26. с. Синитово УПИ ХХІІІ, В. 38 самост. Обект в сграда с предназначение фриз. Салон 27. с. Синитово УПИ ХХІІІ, В. 38 самост. Обект в сграда с предназначение за офис 28. с. Паталеница УПИ V, В. 39 помещение с предназначение офис на медия /от БМ СПЖФНСИ / Улица, Кв.м. Описание кв.м. АЧОС 6/ кв.м. АПОС 23/ кв.м. АЧОС 3111/ кв.м. АЧОС 3113/ кв.м. АПОС 16/ частна АОС ; квартал публична 1. СЗ В.Левски Внтификатори ПИ бр. Помещение под стълбищното пространство във фоайето на залата Диабет 1 214/ г. 215/ г. 275 кв. 2. Спортен комплекс Хебър Внтификатори на ПИ Спортен комплекс Хебър Внтификатори на ПИ ул. Марица 20 Идентификатор ПИ кв.м. 139 кв.м.. Спортна сграда, база Боен клуб Съблекалня, санит. Възел, коридор, ст Щурм за треньора и склад бр. Помещения Съблекална Футбол. Клуб Част от втори етаж представляващ помещение с площ 125 км.м 749/ г. 140 кв. 748/ г 837/ г. 1075/ г. 295 кв. 5. ул. Марица 20 Идентификатор ПИ Част от втори етаж представляващ два бр. Помещения и фоайе 93.00кв.м. Сдружение Бъдеще 837/ г. 1075/ г 295 кв. 6. ул. Марица 20 Идентификатор ПИ Едноетажна масивна сграда 121кв.м. Сдружение Бъдеще 937/ г. 295 кв. 7. Ул. Пейо Яворов 2 Внтификатори на ПИ бр. Помещение, находящи се на III е в триетажна масивна сграда 786/ г. Кв Ул. Спартак Гараж кв.м. гараж 3072/ Кв Ул. Рила 62 Внтификатори на ПИ Гараж кв. М гараж 3086/ г Кв Ул. Гео Милев Гараж кв.м. гараж

20 11. ул. Пловдивска 2 Внтификатори на ПИ Ул. Ал. Стамболийски 16 Идентификатор ПИ СОУ Г. Бенковски бр. Помещение, находящо се на ІV етаж в масивна сграда бр. Помещения на втория етаж от двуетажна масивна сграда Фут. Игрище с изкуст. Настилка под метален навес, рамкова констр. На четири колони кв. М. офис Дружество Алеко Тенис клуб Фаворит 4792/ г Кв / г Кв / г. Кв Ул. П.Яворов бр. Помещение-32.00кв. м.; килер 2к м. И санитарен възел на първия етаж 15. Ул. П. Яворов бр. Помещение на втория етаж кв.м. 16. Ул. П бр. Помещение на втория етаж Яворов кв.м. Идентификатор ПИ Ул. Пейо Яворов 2 Внтификатори на ПИ кв.м. Помещение кв. М. Сдружение Активни потребители 744/ г. Кв / г. Кв / г. Кв / г Кв.258 Общо очаквани приходи от отдавани под наем имоти лева V. Продажба на земеделски имоти Населено място ИМОТ ПЛОЩ дка 1. гр. Пазарджик поземлен имот с идентификатор , гр. Пазарджик поземлен имот с идентификатор , гр. Пазарджик поземлен имот с идентификатор гр. Пазарджик поземлен имот с идентификатор гр. Пазарджик поземлен имот с идентификатор гр. Пазарджик поземлен имот с идентификатор поземлен имот с идентификатор с. Априлци (стар ПИ ) поземлен имот с идентификатор с. Априлци (стар ПИ ) 4, поземлен имот с идентификатор с. Априлци поземлен имот с идентификатор с. Братаница (стар ПИ ) поземлен имот с идентификатор с. Братаница (стар ПИ ) поземлен имот с идентификатор с. Братаница (стар ПИ ) с. Величково поземлен имот с идентификатор

21 (стар ПИ ) 14. поземлен имот с идентификатор с. Величково (стар ПИ ) поземлен имот с идентификатор с. Величково (стар ПИ ) поземлен имот с идентификатор с. Величково (стар ПИ ) поземлен имот с идентификатор с. Величково (стар ПИ ) поземлен имот с идентификатор с. Величково (стар ПИ ) поземлен имот с идентификатор с. Величково (стар ПИ ) поземлен имот с идентификатор с. Величково (стар ПИ ) поземлен имот с идентификатор с. Величково (стар ПИ ) 0, Поземлен имот с идентификатор с. Гелеменово (стар ПИ ) 30, Поземлен имот с идентификатор с. Гелеменово (стар ПИ ) 0, Поземлен имот с идентификатор с. Гелеменово (ПИ ) 1, Поземлен имот с идентификатор с. Гелеменово (ПИ ) 6, с. Гелеменово Поземлен имот с идентификатор , с. Гелеменово Поземлен имот с идентификатор , с. Гелеменово Поземлен имот с идентификатор ,573 Поземлен имот с идентификатор с. Главиница (стар ПИ ) 5, с. Говедаре Стопански двор кантар 31. с. Говедаре Поземлен имот с идентификатор , с. Говедаре Поземлен имот с идентификатор , Поземлен имот с идентификатор с. Говедаре (стар ПИ ) 1, Поземлен имот с идентификатор с. Дебръщица (стар ПИ ) 0, поземлен имот с идентификатор с. Крали Марко (стар ПИ ) поземлен имот с идентификатор с. Крали Марко (стар ПИ ) поземлен имот с идентификатор с. Крали Марко (стар ПИ ) Поземлен имот с идентификатор с. Мало Конаре (стар ПИ ) 1, Поземлен имот с идентификатор с. Мало Конаре (стар ПИ ) 1, Поземлен имот с идентификатор с. Мало Конаре (стар ПИ ) 1,213

22 с. Мало Конаре с. Мало Конаре с. Мало Конаре с. Мало Конаре с. Мало Конаре с. Мало Конаре с. Мало Конаре с. Мало Конаре с. Мало Конаре с. Мокрище Поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) 1,815 Поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) 1,866 Поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) 2,374 Поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) 1,012 Поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) 3,218 Поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) 3,251 Поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) 2,136 Поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) 2,151 Поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) 5,767 поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) Поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) 12,249 Поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) 17,5 Поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) 4 Поземлен имот с идентификатор (ПИ ) 8,057 Поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) 2 Поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) 11,204 Поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) 14,51 Поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) 3,001 Поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) 17,378 Поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) 4,162 Поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) 1,943 Поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) 27,786 Поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) 5,134 Поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) 10,489 Поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) 22,942

23 66. Поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) 8, Поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) 5, Поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) 15, Поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) 12, Поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) 1,5 71. Поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) Поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) Поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) Поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) Поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) Поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) 16, Поземлен имот с идентификатор с. Oвчеполци (стар ПИ ) 8, Поземлен имот с идентификатор с. Oвчеполци (стар ПИ ) 3, поземлен имот с идентификатор с. Огняново (стар ПИ ) 8, поземлен имот с идентификатор с. Огняново (стар ПИ ) поземлен имот с идентификатор с. Огняново (стар ПИ ) поземлен имот с идентификатор с. Огняново (стар ПИ ) 2, с. Огняново поземлен имот с идентификатор , поземлен имот с идентификатор с. Паталеница (стар ПИ ) поземлен имот с идентификатор с. Паталеница (стар ПИ ) Поземлен имот с идентификатор с. Пищигово (стар ПИ ) 11, поземлен имот с идентификатор с. Пищигово (стар ПИ ) 2, поземлен имот с идентификатор с. Пищигово (стар ПИ ) 10, поземлен имот с идентификатор с. Пищигово (стар ПИ ) 2, Поземлен имот с идентификатор с. Росен (стар ПИ ) 2,619

24 91. Поземлен имот с идентификатор с. Росен (стар ПИ ) 5, Поземлен имот с идентификатор с. Росен (стар ПИ ) 1, Поземлен имот с идентификатор с. Росен (стар ПИ ) 3, Поземлен имот с идентификатор с. Росен (стар ПИ ) 4, с. Росен Трафопост в Стопански двор 96. Поземлен имот с идентификатор с. Сарая (стар ПИ ) 7, с. Сарая Поземлен имот с идентификатор поземлен имот с идентификатор с. Синитово (стар ПИ ) поземлен имот с идентификатор с. Синитово (стар ПИ ) поземлен имот с идентификатор с. Синитово (стар ПИ ) 0, с. Сбор поземлен имот с идентификатор , с. Сбор поземлен имот с идентификатор , поземлен имот с идентификатор с. Цар Асен (стар ПИ ) поземлен имот с идентификатор с. Цар Асен (стар ПИ ) поземлен имот с идентификатор с. Цар Асен (стар ПИ ) поземлен имот с идентификатор с. Црънча (стар ПИ ) поземлен имот с идент , с. Црънча др. вид поз.имот, без определ.стоп. предназн. 1, Поземлен имот с идентификатор , (стар ПИ ) 1, Поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) 4, Поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) 1, Поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) 0, Поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) 0, Поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) 15, Поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) 17, Поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) 10, Поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) 11, поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) 13,826

25 с. Юнаците поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) Поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) 7,473 Поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) 24,569 Поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) 21,371 поземлен имот с идентификатор (стар ПИ ) Общо очаквани приходи от продажба на земеделски земи: лева VІ. ИМОТИ, ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ КОНЦЕСИЯ ПРЕЗ 2019 г.: Обект на концесия по ред 1. Концесия за строителство за изграждане, управление и поддържане на спортен център за тенис на корт Писковец, която да се осъществява върху обект публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик,, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. Любен Боянов, ведно със сгради и поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик 2. Концесия за услуга за управление и поддържане на летателна площадка и предоставяне на летателни услуги, въздушни спортове и атракции, както и активен отдих за жителите и гостите на община Пазарджик, която да се осъществява върху обект публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор , с. Пищигово, находящ се в местността Потока, с начин на трайно ползване: за летище. 3. Концесия за ползване, включваща стопанисване, техническа експлоатация, текущо поддържане и ремонт на водоем и свързаните с него съоръжения, която да се осъществява върху обект публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на. Площ кв.м. Акт за общинска Собственост / г. 272/ г / г / г.

26 4. Концесия за ползване, включваща предоставяне и управление на услуги рибовъдство, индивидуален и спортен риболов, туристическа, почивна и спортна дейност, напояване, която да се осъществява върху обект частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло. 5. Концесия за услуга за изграждане, управление и поддържане на спортно-развлекателен комплекс Зона на здравето, която да се осъществява върху обект публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик,, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. Д-р Никола Ламбрев, ведно със сгради. 6. Концесия за услуга за изграждане, управление и поддържане на спортно-развлекателен комплекс Балона, която да се осъществява върху обект публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик,, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. Д-р Никола Ламбрев, ведно със сгради. 7. Концесия за услуга за предоставяне на спортни услуги в областта на спортните танци с цел популяризирането им сред децата, юношите и обществеността на общината, която да се осъществява върху обект публична общинска собственост, находяща се в югозападната част на сграда с Внтификатори , разположена в ПИ с Внтификатори , ул. Любен Боянов / г кв.м. 386/ кв.м. 385/ / г. ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ 2019 г.: 1. Очаквани приходи лв., в т.ч.: 1.1. Приходи от общински концесии лв Приходи от държавни концесии лв. VІІ. Очаквани приходи от продажба на земя, частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда (без търг или конкурс) съгл. Чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 48 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства лева. VIII. Очаквани приходи от продажба на имоти, частна общинска собственост, за които има взето решение за разпореждане на Общински съвет Пазарджик лева.

27 РЕШЕНИЯ НА ОБС ИМОТ ПЛОЩ КВ.М / УПИ IV-общ., кв. 9, с. Тополи дол / УПИ V-общ., кв. 9, с. Тополи дол / УПИ VI-общ., кв. 9, с. Тополи дол / УПИ VII-общ., кв. 9, с. Тополи дол / УПИ VIII-общ., кв. 9, с. Тополи дол / УПИ IX-общ., кв. 9, с. Тополи дол / УПИ II-общ., кв. 78 a, с. Братаница / УПИ IV-общ., кв. 78 a, с. Братаница / УПИ V-общ., кв. 78 a, с. Братаница / УПИ VI-общ., кв. 78 a, с. Братаница / УПИ VIII-фурна., кв. 45, / УПИ X-търг. и усл., кв. 15, с. Гелеменово / УПИ X-общ., кв. 196, с. Мало Конаре / УПИ XI-общ., кв. 196, с. Мало Конаре / УПИ XII-общ., кв. 196, с. Мало Конаре / УПИ XIII-общ., кв. 196, с. Мало Конаре / УПИ IV общ., кв. 75, с. Огняново 379, / УПИ XVI-общ., кв. 52, с. Юнаците / УПИ XV общ., кв. 52, с. Юнаците / УПИ XII търг. и усл., кв. 55, с. Пищигово / УПИ XIII за усл., кв. 15, с. Тополи дол , кв.36 а ул. Христо Смирненски, гр. 53/ Пазарджик / УПИ XXIII- произв. дейн. И усл.., кв. 4, с. Мокрище / УПИ VI общ., кв. 77, с. Синитово / УПИ VIII общ., кв. 76, с. Синитово / УПИ IX общ., кв. 76, с. Синитово / УПИ X общ., кв. 76, с. Синитово / УПИ III общ., кв. 64, с. Априлци / УПИ V общ., кв. 64, с. Априлци / УПИ IV 84., кв. 7, с. Хаджиево / УПИ VI общ., кв. 7, с. Хаджиево / УПИ VII общ., кв. 7, с. Хаджиево / УПИ I общ., кв. 8, с. Хаджиево / УПИ IV общ., кв. 8, с. Хаджиево / УПИ V общ., кв. 8, с. Хаджиево / УПИ XIII общ., кв. 8, с. Хаджиево / УПИ X-търг., кв. 40, с. Юнаците / УПИ III-общ., кв. 3, с. Величково / УПИ XVI-общ., кв. 3, с. Величково / УПИ XVII-общ., кв. 3, с. Величково 745

28 41. 59/ УПИ XIV-общ., кв. 51, с. Величково / УПИ II-общ., кв. 76, с. Величково / УПИ II за услуги., кв. 24, с. Дебръщица / УПИ VII - търг. и услуги, кв. 33, с.пищигово, ведно със сграда ти етаж от сграда и ¼ от двор в УПИ XI търг. 100/ и усл, кв. 43, / УПИ XI-oбщ, кв. 52, с. Юнаците / УПИ II-oбщ, кв. 31, с. Говедаре / УПИ III-oбщ, кв. 31, с. Говедаре / УПИ XVII-48, кв. 4, с. Говедаре / УПИ XI-общ., кв. 197, с. Мало Конаре / УПИ XIII-общ., кв. 197, с. Мало Конаре / УПИ XIII-усл. И търг., кв. 52, с. Юнаците / УПИ IV-252., кв. 38, с. Хаджиево / УПИ I общ., кв. 53, с. Хаджиево / УПИ II общ., кв. 53, с. Хаджиево / УПИ III 489., кв. 53, с. Хаджиево / УПИ IV-489, кв. 53, с. Хаджиево / УПИ XI-общ., кв. 82, с. Братаница / УПИ XVIII-общ., кв. 52, с. Юнаците / Поземлен имот с идентификатор , 425 гр. Пазарджик, Ул. Павел Бобеков / Поземлен имот с идентификатор , 410 гр. Пазарджик, Ул. Павел Бобеков / УПИ VІ-общ., кв. 8, с. Хаджиево / УПИ VIІ-общ., кв. 8, с. Хаджиево / УПИ ІX-общ., кв. 8, с. Хаджиево / УПИ X-общ., кв. 8, с. Хаджиево / УПИ XІ-общ., кв. 8, с. Хаджиево / УПИ XIІ-общ., кв. 8, с. Хаджиево / УПИ I общ., кв. 53, с.алеко Константиново / УПИ VІІІ общ., кв. 198, с. Мало Конаре / УПИ XI-446, фурна, ведно със сгради, кв. 50, 1152 с. Хаджиево / УПИ XI-366, кв. 44, с. Хаджиево / УПИ XII-366, кв. 44, с. Хаджиево / УПИ ІI общ., кв.73, с. Синитово / УПИ XXIII-455, кв. 45, с. Звъничево / г. УПИ ХХХ общ., кв. 20, с. Звъничево / г. УПИ ХХІХ общ., кв. 20, с. Звъничево / г. УПИ V-общ., кв. 77, с. Синитово / г. УПИ I-общ., кв. 11, с. Юнаците / г. Самост. Обект в сграда с идент с площ от 117 кв.м., предназначение-за офис, гр. Пазарджик, ул. Пловдивска 2, ет.4, кв. 1361

ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземл

ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземл ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради на

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Programa imoti 2019

Programa imoti 2019 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ по ред и дата на съставяне на акта за Общинска собственост Номер На Преписката 1. 1/11.10.2005 1. 2. 2/11.10.2005 1. 3. 3/11.10.2005 1. 4. 4/11.10.2005 1.

Подробно

Pop-Kralevo-chasna.xls

Pop-Kralevo-chasna.xls АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. ПОП КРАЛЕВО 1 1101 Сграда и кантар /в стопански двор/ с обща ЗП 58,50 15.12.2000 г. кв.м. сграда стопански двор, парцел 8, ЕКНМ 57604 2 1438 21.08.2001

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с протокол... от...2012 г.) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата

Подробно

ïðîãðàìà 2018

ïðîãðàìà 2018 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ 1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ПРЕЗ 2013 г. 2 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

Smilez-chasna.xls

Smilez-chasna.xls по ред на акт за собственост дата 1 646 25.02.1999 г. 2 649 25.02.1999 г. 3 650 25.02.1999 г. 4 832 10.03.2000 г. АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. СМИЛЕЦ описание на имота вид на имота

Подробно

Srebarna-chasna.xls

Srebarna-chasna.xls 1 269 12.02.1998 г. Парк с площ 1760 кв. м терен кв. 16, парцел І пл. 241, ул. "Дунав" 34 А 2 712 29.06.1999 г. Автоспирка - 1 със ЗП 12,5 кв. м пл. 562,566, Сребърна 3 713 29.06.1999 г. Автоспирка -2

Подробно

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛОМ ПРЕЗ 2009 г. (Приета с Решение 303/22.05.2009 г. на Общинския съвет на Община Лом) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2018г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

PROGRAMA2009

PROGRAMA2009 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2009 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 г. Общи положения Настоящата програмата е разработена на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската

Подробно

spr.-Obqva

spr.-Obqva Община Сливен уведомява заинтересованите лица, че продава чрез публичен търг свободни имоти- частна общинска собственост, находящи се в гр.сливен и населените места на общината представляващи, УПИ за жилищно

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описание на има Данъчна оценка на има момента на утвържда

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д ГР. ЯМБОЛ 30.08.2017г. Заповед РД-07-0900 от 30.08.2017г. на Кмета на Община Тунджа - Ямбол, Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, както следва: - втори етаж от 2МС застроена

Подробно

Microsoft Word - програма 2019.doc

Microsoft Word - програма 2019.doc ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В ОБЩИНА САТОВЧА ПРEЗ 019 ГОДИНА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛО САТОВЧА Настоящата програма отразява намеренията на Община Сатовча за управление и разреждане

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63>

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63> ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2950 с. САТОВЧА, ул. Тодор Шов 37, тел. 07541 21-16, факс 20-95, e-mail- satovchabl@abv.bg ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

Подробно

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc)

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc) О Б Щ И Н А О М У Р Т А Г На основание чл.5 от Наредбата за търговете и конкурсите О Б Я В Я В А Приватизация, чрез търгове с явно наддаване за следните общински нежилищни обекти, невключени в имуществото

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОС, свиквам заседание на Общинския

Подробно

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА ШУМЕН (2018 2020 г.) Индивидуализация на проекта за концесия Наименование на проекта за Предмет концесия (наименование на на Обект на концесията концесията)

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2016 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община ПРОГРАМА за управление и разреждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Карнобат за управление и разреждане с имоти общинска

Подробно

ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма з

ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма з ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско

Подробно

836

836 Препис! О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С М О Л Я Н Р Е Ш Е Н И Е 836 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 07.06.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ 38 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане

Подробно

Aidemir-chasna.xls

Aidemir-chasna.xls 1 147 08.10.1997 г. Парк с площ 1058 кв. м / чешма в "Деленките"/ терен ж.к."деленки - юг", ул."софия" 2 697 14.06.1999 г. Клуб "Татарица" със ЗП 96 кв.м сграда ул. "Лозарска", ул."бендер" и ул."бряст",

Подробно

О Б Щ И Н А М Ъ Г Л И Ж

О Б Щ И Н А   М Ъ Г Л И Ж О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-281 / 13.09.2017 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община Мъглиж обявява публичен търг за: І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове, както следва:

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2013 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

Kalipetrovo-chasna.xls

Kalipetrovo-chasna.xls собсвенос даа 1 950 20.07.2000 г. Друга селищна ериория с площ 1,352 дка, ка. VІ имо 000198, Калиперово 2 991 14.08.2000 г. Нива с площ 1,841 дка, ка. VІ имо 027007, м-с "Малка Бешевица" 3 1014 25.09.2000

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. д.с.н. Димитър Греков - министър на земеделието и

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год.

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. на Общински съвет / 2017 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробно

13

13 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради върху поземлен имот с идентификатор 67653.916.457,

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1,

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1, 101 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.42, ал.1 и чл.52, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 /

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 / П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 / 29.02.2016 год. на Общински съвет / /Допълнена с решение

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на: 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин на

Подробно

Microsoft Word - Naredba prilojenia.doc

Microsoft Word - Naredba prilojenia.doc П Р И Л О Ж Е Н И Я КЪМ НАРЕДБА 4/ОбС Козлодуй 1. Приложение 1- цени на отдадените под наем помещения 2. Приложение 2 цени на отдадените под наем терени 3. Приложение 3 цени за отстъпено право на строеж

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

Вх.. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Бейсим Руфад Расим Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Промяна в характера на собствено

Вх.. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Бейсим Руфад Расим Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Промяна в характера на собствено Вх.. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Бейсим Руфад Расим Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Промяна в характера на собствеността от публична в частна на имот Домашен социален

Подробно