НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц"

Препис

1 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позициониране и навигация на автомобили Даниел Любенов, Митко Маринов A comparative study of some characteristics of the measuring systems of the location and car navigation systems: In this paper a commonly information about the GPS has been described. It is carryout a static and dynamic study about location parameters - longitude and latitude. Comparative study between igo and VBOX car navigation systems has been made. Key words: GPS, Location, Navigation Systems, Comparison and Evolution. ВЪВЕДЕНИЕ В съвременните условия при решаване на редица задачи, свързани с движението на транспортните средства по даден маршрут се налага използването на специализирано оборудване за прецизни измервания на параметрите на движещия се обект в реални условия, представящи се най-често чрез неговите координати, скорости и ускорения. С помощта на получените данни от оборудването на дадено ТС се правят изследвания на: алгоритмите за движение на транспортните средства по предварително зададена траектория, очертаване на маршрута на движение, движение в средата на лентата, смяна на лентата, движение в крива, прогнозиране поведението на водача при опасност от възникване на произшествия, поведението на различни системи за съветване и подпомагане на водача при управление на транспортните средства, геометричните параметри на пътя и други. ИЗЛОЖЕНИЕ Използването на съвременно високопроизводително оборудване за събиране на данни за параметрите на движението чрез лабораторен автомобил без съмнение води до повишаването на ефективността и безопасността на превозния процес. Ползването на GPS системите за позициониране и навигация на автомобили в България далеч не е екзотика и за доста хора е част от ежедневието им. Какво е GPS? Глобална система за позициониране (на английски Global Positioning System ) е името на спътникова радионавигационна система за определяне на положението, скоростта и времето с точност до 1 наносекунда във всяка точка на земното кълбо и околоземна орбита в реално време [6]. Принципът на действие се базира на измерването на разстоянието от мястото, чиито координати търсим, до група спътници, чиито координати са точно определени и известни. Разстоянието се пресмята на базата на времето за разпространение на радиосигнала от спътника до потребителя. Принципът на действие на GPS се базира на т. нар. метод на трилатерация, чрез който позицията на една точка се определя като пресечената точка на няколко окръжности (или сфери) с известен радиус и известни координати на центъра. Целта на настоящата работа е да се проведе сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позициониране и навигация на автомобили. За постигането на тази цел е необходимо да бъдат решени следните задачи: 1. Стационарно изследване, включващо отчитане на точни координати на автомобила с двете навигационни системи;

2 2. Динамично изследване, включващо избиране на маршрут и извършване на изследване с различни скорости на движение на тестовия автомобил; 3. Сравняване и анализ на получените резултати от експерименталното изследване на някои от параметрите регистрирани от отделните навигационни системи. Методика на изследването За решаване на така поставените задачи са проведени експериментални опити, включващи стационарно и динамично изследване на някой от параметрите на описаните по горе системи за навигация. Изследванията са извършени с автомобил Volkswagen Passat оборудван с VBOX и igo навигационни системи [1 и 2 ]. Стационарно изследване При стационарното изследване тестовия автомобил бе установен на подходящо избрано място, без да се премества по време на изследването. Продължителността на изследването бе 8 часа. На всеки кръгъл час са отчитани точните координати за положението на автомобилa (географска дължина - Longitude и географска ширина - Latitude) от системите за навигация VBOX и igo [5]. Динамично изследване За провеждане на динамично изследване е избран участък от път с дължина метра, маркиран през десет метра Точните координати на маркираните места са определени чрез стационарни измервания. Опити са проведени при движение на лабораторния автомобил по избрания маршрут със скорост 5, 20 и 40 km/h. На фиг. 1 е показан лабораторния автомобил оборудван с прецизна навигационна система VBOX. На фиг. 2 е показана навигационната система igo [3 и 4 ]. Фиг. 1 Лабораторен автомобил оборудван с навигационна система VBOX. Фиг. 2 Навигационна система igo. Резултати от проведеното изследване Резултатите от проведените статични изследвания са показани на фиг. 3 и 4. Направена е сравнителна характеристика на точните координатите от навигационните системи igo и VBOX. От проведеното изследване се вижда, че интервалите на вариране на географската дължина (Г.Д.) и географската ширина (Г.Ш.) отбелязани в минути са в следните граници:

3 igo - Г.Ш. 2631,191` до 2631,206` - Г.Д. 1558,262` до 1558,278` VBOX - Г.Ш. 2631,196` до 2631,` - Г.Д. 1558,267` до 1558,270` За по голяма нагледност при графичното представянето на резултатите за Г.Д. и Г.Ш. (фиг. 3 и 4) се работи със стойностите след десетичната запетая. Г.Д igo VBOX Време, ч Фиг. 3 Сравнителна характеристика на координатите на географската дължина на igo и VBOX Г.Ш igo VBOX Време, ч Фиг. 4 Сравнителна характеристика на координатите на географската ширинаа на igo и VBOX При системата за навигация igo интервала на вариране на координатите е от порядъка на 0,005`- 0,015`, което на практика е около 8-10 метра. При системата за навигация VBOX интервала на вариране на координатите е от порядъка на 0,001` 0,003`, което е около 0,5-1 метра. Резултати от проведеното динамично изследване Резултатите от проведеното динамично изследване са показани на фиг. 5 и фиг. 6. Направена е сравнителна характеристика на координатите на географската дължина (Г.Д.) при различни скорости на движение по предварително избрам маршрут с дължина метра

4 Г.Д km/h km/h 120 Дължина, м Стационарно 40 km/h Фиг. 5 Сравнителна характеристика на координатите на географската дължина при различни скорости на движение Сравнителните характеристика на координатите (Г.Д. и Г.Ш) отчетени от навигационната система VBOX при проведеното динамично изследване показват, че с увеличаване на скоростта на движение на лабораторния автомобил се увеличава и интервала на вариране на отчетените координати, т.е. увеличава се грешката при локацията на транспортното средство. Г.Ш km/h km/h 40 km/h 120 Дължина, м Стационарно Фиг. 6 Сравнителна характеристика на координатите на географската ширина при различни скорости на движение При скорост на движение около 40 km/h грешката при позиционирането на транспортното средство е от порядъка на 1,0 2,0 метра. От направените изследване може да се заключи, грешката при локацията на транспортното средство при системата за навигация VBOX в сравнение с навигационната система igo е от порядъка на 2 до 5 пъти по-малка. Поради това при събирането на данни за параметрите на движението с цел повишаването на ефективността и безопасността на превозния процес да се използват системи, като прецизната навигационна система VBOX. Трябва да се отбележи също така и цената на уредите, че по-прецизната навигация в случая VBOX е петдесет пъти по скъпа от другата

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ В резултат на проведеното изследване може да се направят следните изводи: - Проведено е стационарно изследване, включващо отчитане на точни координати на автомобила с навигационните системи VBOX и igo. Интервала на вариране на координатите при igo е от порядъка на 0,005`- 0,015`, което ( 8 10 метра). При системата за навигация VBOX интервала на вариране на координатите е от порядъка на 0,001` - 0,003`, (0,5-1 метра) за избраното място и време на провеждане на изследването. Навигационната система VBOX е около 10 пъти по-точна от навигационната система igo. - Проведено е динамично изследване, включващо избиране на маршрут и извършване на изследване с различни скорости на движение на тестовия автомобил. При скорост на движение около 20 km/h грешката при позиционирането на транспортното средство е от порядъка на 0,5 1,0 метър, при скорост на движение около 40 km/h грешката при позиционирането на транспортното средство е от порядъка на 1,0 2,0 метра. От двете изследвания може да се направи извода, че когато не се налага определяне на координатите с голяма точност (навигация на лични МПС), може да се използва навигационната система igo, но при решаването на сложни задачи, свързани с движението на транспортните средства по даден маршрут се налага използването на специализирано оборудване (за прецизни измервания в реални условия), каквато е навигационната система VBOX. ЛИТЕРАТУРА [1] VBOX Tools. Software User Manual. [2] igo My Way. Navigation Software User Manual. [3] [4] [5] [6] За контакти: Доц. д-р инж. Митко Маринов, катедра Транспорт, Русенски университет Ангел Кънчев, Тел.: , Е-mail: Инж. Даниел Любенов, катедра Транспорт, Русенски университет Ангел Кънчев, Тел.: , Е-mail: Докладът е рецензиран

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Методика за изследване изпреварването между автомобили с помощта на GPS приемници Свил

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Методика за изследване изпреварването между автомобили с помощта на GPS приемници Свил Методика за изследване изпреварването между автомобили с помощта на GPS приемници Свилен Костадинов, Митко Маринов, Даниел Любенов Method for testing overtaking between cars using GPS loggers: In this

Подробно

Системи за глобално позициониране

Системи за глобално позициониране СИСТЕМИ ЗА ГЛОБАЛНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ GPS Системи за глобално позициониране Global Positioning System - GPS Спътникови навигационни системи: За определяне на местоположението Измерване на разстоянието Времето

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 53, серия 4 Една възможност на енергийна ефективност на челен товарач Цветелин Василев Summary In

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 53, серия 4 Една възможност на енергийна ефективност на челен товарач Цветелин Василев Summary In Една възможност на енергийна ефективност на челен товарач Цветелин Василев Summary In recent years, fuel consumption has become one of the basic indicators for performance quality evaluation of mobile

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 4 Изследване на спирачните свойства на лек автомобил с пиезоелектрически сензори Георги

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 4 Изследване на спирачните свойства на лек автомобил с пиезоелектрически сензори Георги Изследване на спирачните свойства на лек автомобил с пиезоелектрически сензори Георги Кадикянов Research on the Braking Performance of a Car with Piezoelectric Sensors: In this paper a facility for the

Подробно

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна Програма Развитие на Човешките Ресурси , Съфинансиран от Европейския Социален Фо

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна Програма Развитие на Човешките Ресурси , Съфинансиран от Европейския Социален Фо ЛЯТНА ШКОЛА 2013 ПОВИШАВАНЕ ТОЧНОСТТА НА РОБОТ ЧРЕЗ ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РАЗПОЗНАВАНЕ Доц. д-р инж. Роман Захариев ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ И НА НАУЧНИЯ ПОТЕНЦИАЛ В ОБЛАСТТА НА СИСТЕМНОТО

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-01-kinematika.doc

Microsoft Word - VypBIOL-01-kinematika.doc ВЪПРОС 1 КИНЕМАТИКА НА МАТЕРИАЛНА ТОЧКА ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ВЕЛИЧИНИ Във въпроса Кинематика на материална точка основни понятия и величини вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяван

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяван ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяване на пътнотранспортни произшествия в Република Турция,

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric 3D construction of a jack-screw s part: The paper describes a method for a parametric construction of the nut, which

Подробно

FEDERATION OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL UNIONS IN BULGARIA SCIENTIFIC AND TECHNICAL UNION OF TRANSPORT ФЕДЕРАЦИЯ НА НAУЧНО- ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАР

FEDERATION OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL UNIONS IN BULGARIA SCIENTIFIC AND TECHNICAL UNION OF TRANSPORT ФЕДЕРАЦИЯ НА НAУЧНО- ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАР FEDERATION OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL UNIONS IN BULGARIA SCIENTIFIC AND TECHNICAL UNION OF TRANSPORT ФЕДЕРАЦИЯ НА НAУЧНО- ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТА ИЗСЛЕДВАНЕ

Подробно

Глобални Навигационни Спътникови Системи (ГНСС) ③-то лятно училище EEOBSS радио-навигационни системи за определяне на пространственото положението, ск

Глобални Навигационни Спътникови Системи (ГНСС) ③-то лятно училище EEOBSS радио-навигационни системи за определяне на пространственото положението, ск Глобални Навигационни Спътникови Системи (ГНСС) радио-навигационни системи за определяне на пространственото положението, скоростта и времето с точност до 1 наносекунда във всяка точка на земното кълбо

Подробно

Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисле

Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисле Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисления върху уравненията за отравяне на ядрения реактор

Подробно

1 РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Любомира Илиева Дим

1 РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Любомира Илиева Дим 1 РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Любомира Илиева Димитрова Тема на дисертационния труд: Създаване и изследване

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 53 серия 1.1 Изменение на мощностните показатели на бензинов ДВГ при прилагане на горивоспестяващи

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 53 серия 1.1 Изменение на мощностните показатели на бензинов ДВГ при прилагане на горивоспестяващи Изменение на мощностните показатели на бензинов ДВГ при прилагане на горивоспестяващи технологии Георги Комитов, Димитър Кехайов Variation of power indicators to petrol engine by using of fuelsave technology:

Подробно

Microsoft Word _bg.docx

Microsoft Word _bg.docx Механика ISSN 1312-3823 Транспорт том 12, брой 3/3, 2014 г. Комуникации статия 1048 Научно списание ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА НАДЕЖДНОСТ НА БУКСОВ ЛАГЕР ОТ ПЖПС Людмил Константинов Паскалев

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 50, серия 4 Изследване коефициента на напречно увличане на пневматични гуми за леки автомобили Рос

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 50, серия 4 Изследване коефициента на напречно увличане на пневматични гуми за леки автомобили Рос Изследване коефициента на напречно увличане на пневматични гуми за леки автомобили Росен Иванов Investigation of lateral force coefficient of car tires: The paper presents the results from experimental

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационeн труд за получаване на образователната и научна степен доктор, Автор: маг.инж. Ивайло Пламенов Пенев Тема: ПОДХОД ЗА ПЛАНИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРАЛЕЛНИ ЗАДАЧИ В РАЗПРЕДЕЛЕНА

Подробно

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ОБЛАСТ ВАРНА п.к гр. Дългопол, ул.г. Димитров,105; тел.0517/ ; факс:0517/ П Р О Г Р А

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ОБЛАСТ ВАРНА п.к гр. Дългопол, ул.г. Димитров,105; тел.0517/ ; факс:0517/ П Р О Г Р А ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ОБЛАСТ ВАРНА п.к. 9250 гр. Дългопол, ул.г. Димитров,105; тел.0517/2 21 85; факс:0517/2 21 35 e-mail: оbshtina@dalgopol.org П Р О Г Р А М А за опазване живота и здравето на децата в пътното

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 49, серия 3.2 Един подход за обработка и конвертиране на векторни изображения в WEB-базираните сис

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 49, серия 3.2 Един подход за обработка и конвертиране на векторни изображения в WEB-базираните сис Един подход за обработка и конвертиране на векторни изображения в WEB-базираните системи Цветан Христов Христов An Approach for Vector Graphics Manipulation and Conversion in the WEB-Based Systems: In

Подробно

This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен

This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен фактор за дълготрайността и надеждността на машинните

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 2. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на Тема на урока Очаквани резултати от обучението

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 3.1 Предварителни резултати от изследване на слънчева сушилня Малин Цветков, Николай Мих

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 3.1 Предварителни резултати от изследване на слънчева сушилня Малин Цветков, Николай Мих Предварителни резултати от изследване на слънчева сушилня Малин Цветков, Николай Михайлов, Светлозар Митев, Борис Борисов Preliminarily results from the research of solar drier: Оценена е работата на слънчева

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 1.2 Спектрално-честотни рискове от шум в производството Николай Ковачев Spectral-frequen

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 1.2 Спектрално-честотни рискове от шум в производството Николай Ковачев Spectral-frequen Спектрално-честотни рискове от шум в производството Николай Ковачев Spectral-frequency noise risks in manufacture: The paper presents the results of noise measurements in CASE 2388 combine harvester during

Подробно

МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ОБР

МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ОБР МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ОБРАЗОВАТЕЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: МАГИСТЪР ПРОФЕСИОНАЛНА

Подробно

Пропуски и грешки при изпълнението на ограничителни системи за пътища по РПИ. Препоръки за изпълнение на критични точки Пета годишна конференция на те

Пропуски и грешки при изпълнението на ограничителни системи за пътища по РПИ. Препоръки за изпълнение на критични точки Пета годишна конференция на те Пропуски и грешки при изпълнението на ограничителни системи за пътища по РПИ. Препоръки за изпълнение на критични точки Пета годишна конференция на тема БЕЗОПАСНА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА гр. Хисаря 18 19

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 10 Създаване на дистанционен модул с практически упражнения за раздел Оптика от учебната

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 10 Създаване на дистанционен модул с практически упражнения за раздел Оптика от учебната Създаване на дистанционен модул с практически упражнения за раздел Оптика от учебната дисциплина Физика Йордан Димов Creating a Remote Module for Practical Еxercises on Тhe Оptics of Тhe Course Physics

Подробно

Термограф Cargo Log Master Ръководство за работа и настройки през WiFi, V1.0 Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимац

Термограф Cargo Log Master Ръководство за работа и настройки през WiFi, V1.0 Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимац Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимация с 3 светодиода и възходящ звук на дисплея, при което се изписват ID номер на термографа, версията на фърмуера и сайта на производителя.

Подробно

Microsoft Word - K.Buchkov[3. doc.doc

Microsoft Word - K.Buchkov[3. doc.doc Р е ц е н з и я на дисертационен труд на Кръстьо Милчев Бучков за придобиване на образователна и научна степен доктор на тема Изследване на свръхлегираното състояние в свръхпроводима система Y(Ca)BaCuO.

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-06-rabota.doc

Microsoft Word - VypBIOL-06-rabota.doc ВЪПРОС 6 МЕХАНИЧНА РАБОТА И МОЩНОСТ КИНЕТИЧНА И ПОТЕНЦИАЛНА ЕНЕРГИЯ Във въпроса Механична работа и мощност Кинетична и потенциална енергия вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони,

Подробно

License Plate Recognition    Уеб базирана система за разпознаване на регистрационни номера и отчитане на средна скорост

License Plate Recognition        Уеб базирана система за разпознаване на регистрационни номера и отчитане на средна скорост License Plate Recognition Уеб базирана система за разпознаване на регистрационни номера и отчитане на средна скорост Ен Ер Джи СОФТ ЕООД Възможности на LPR системата лесен и интуитивен потребителски интерфейс

Подробно

I

I . Числено решаване на уравнения - метод на Нютон. СЛАУ - метод на проста итерация. Приближено решаване на нелинейни уравнения Метод на допирателните (Метод на Нютон) Това е метод за приближено решаване

Подробно

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЪБНА ПРЕДАВКА ОТ ВОДНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В СРЕДА НА САЕ СИСТЕМА Милчо Ташев Резюме: В настоящата статия са представени получените резултати от изследване в среда на САЕ система една конкретна зъбна

Подробно

Проектиране на непрекъснат ПИД - регулатор. Динамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектиранет

Проектиране на непрекъснат ПИД - регулатор. Динамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектиранет Проектиране на непрекъснат П - регулатор инамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектирането им, могат да се окажат незадоволителни по отношение на

Подробно

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е ЯЗОВИР ЖРЕБЧЕВО 1. Експертен доклад 2. Координатен регистрър на точките от РГО-GPS net и триангулачните точки; 3. Данни за парамет

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е ЯЗОВИР ЖРЕБЧЕВО 1. Експертен доклад 2. Координатен регистрър на точките от РГО-GPS net и триангулачните точки; 3. Данни за парамет С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е ЯЗОВИР ЖРЕБЧЕВО 1. Експертен доклад 2. Координатен регистрър на точките от РГО-GPS net и триангулачните точки; 3. Данни за параметрите на извършената трансформация на GPS координатите;

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 48, серия 10 Кинетика на преориентация на F A центрове, при осветяване с неполяризирана F A светли

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 48, серия 10 Кинетика на преориентация на F A центрове, при осветяване с неполяризирана F A светли Кинетика на преориентация на F центрове, при осветяване с неполяризирана F светлина Димитър Попов, Йордан Димов Reorienaion Kineics Of F Ceners In KCL:Na Obained Under Illuminaion Wih Unpolarized F Lighs:

Подробно