МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ОТЧЕТ НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО Относно постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на глава ІІІ а от Зако

Размер: px
Започни от страница:

Download "МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ОТЧЕТ НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО Относно постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на глава ІІІ а от Зако"

Препис

1 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ОТЧЕТ НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО Относно постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на глава ІІІ а от Закона за съдебната власт За периода 01 юли 2013 г. 30 септември 2013 г. УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, На основание чл. 60 м от ЗСВ предоставям на Вашето внимание отчет относно постъпилите от Инспектората към ВСС в Министерство на правосъдието заявления по реда на глава ІІІ а от Закона за съдебната власт, както и за сключените споразумения и заплатените по тях обезщетения за периода 01 юли 2013 г. 30 септември 2013 г. През разглеждания период от Инспектората към ВСС в Министерство на правосъдието са постъпили общо 105 заявления. На основание изготвените от ИВСС Констативни протоколи експертите от Дирекция ППРБЕСПЧ са определили заявленията, както следва:

2 Оставени без разглеждане по същество 40 броя - поради липса на окончателен акт по производството съгласно чл. 60а ал. 2 от ЗСВ - заявителят не е страна по производството съгласно чл. 60а ал. 2 от ЗСВ - поради наличие на заведена пред ЕСПЧ жалба, която е била обявена за недопустима - поради неспазване на срока по чл. 60а ал. 4 от ЗСВ - тъй като разглежданата преписка няма характер на съдебно или досъдебно производство - поради неотстраняване в срок на нередовности в заявлението Получени в МП Изпратени уведомления до заявителя Разгледани по същество 37 броя Неоснователни ( на ИВСС) РС * РС РС РС РС РС РС РС РС РС РС РС Получени в МП Изпратени предложения или уведомления Сключени споразумения 12 бр. 12 бр. - - Отказ от страна на заявителя да се сключи споразумение в предвидения едномесечен срок Основателни ( на ИВСС) 25 бр. 23 бр. 15 бр. 2 1 * Подадено на основание 34 от ПЗР към ЗИД на ЗСВ 2

3 РС РС РС РС РС-13-76* РС-13-79* РС РС РС РС РС РС РС РС РС РС РС РС РС РС РС РС РС РС РС РС РС РС РС РС-13-76* РС-13-79* РС РС РС РС РС РС РС РС РС РС РС РС РС РС РС РС РС РС РС РС РС РС РС РС РС РС РС РС РС РС РС РС РС РС-13-52/ г. * Предстои да бъдат разгледани по същество 28 броя заявления. Предложените споразумения са в размери от 300 до лв. Към 30 септември 2013 г. се очакват отговорите на заявителите по три направени предложения за сключване на споразумения (по заявления с на ИВСС РС-13-76, РС и РС ). Изрично са приети предложенията за сключване на споразумение по заявления РС-13-58, РС-13-93, РС и РС Споразуменията по тях, както и по останалите основателни заявления, получени в разглеждания период, ще бъдат включени в доклада за следващото тримесечие. Сключени са петнадесет споразумения по заявления, получени в МП в периода 01 юли септември 2013 г. (по заявления с на ИВСС РС-13-72, РС-13-73, РС-13-74, РС-13-82, РС-13-96, РС , РС , РС , РС , РС , РС , РС , РС , РС , РС ). В същия период е приключила и процедурата по сключване на още двадесет споразумения по заявления, получени в МП до 30 юни 2013 г. (по заявления с на ИВСС РС-13-4, РС-13-20, РС-13-45*, РС-13-49, РС-13-50, РС-13-54, РС-13-63*, РС *, РС-13-65*, РС-13-66, РС-13-70, РС-13-86*, РС-13-94, РС , РС , РС , РС , РС , РС , РС ). 3

4 Разгледани са и заявления РС-13-53/ г. и РС-13-84/ г. и са изпратени предложения за сключване на споразумение. Определената сума по всяко от заявленията е лв. Сключени споразумения:. 1. Споразумение по заявление РС-13-72/ г.беше сключено на г. за сума в размер на лв. При извършената от Инспектората към ВСС проверка е установено, че общият срок на наказателното производство по НОХД 855/2010 г. по описа на РС Разлог за една инстанция в периода от г. до г. е 15 г. и 2 м. 2. Споразумение по заявление РС-13-73/ г. беше сключено на г. за сума в размер на лв. При извършената от Инспектората към ВСС проверка е установено, че общият срок на наказателното производство НОХД 855/2010 г. по описа на РС Разлог за една инстанция в периода от г. до г. е 15 г. и 2 м. 3. Споразумение по заявление РС-13-74/ г. беше сключено на г. за сума в размер на лв. При извършената от Инспектората към ВСС проверка е установено, че общият срок на наказателното производство НОХД 855/2010 г. по описа на РС Разлог за една инстанция в периода от г. до г. е 15 г. и 2 м. 4. Споразумение по заявление РС-13-82/ г. беше сключено на г. за сума в размер на лв. При извършената от дело 7474/2000 г. по описа на Софийски районен съд на три инстанции е 12 години, 3 месеца и Споразумение по заявление РС-13-96/ г. беше сключено на г. за сума в размер на лв. При извършената от Инспектората към ВСС проверка е установено, че общият срок на движение на гр. дело 7474/2000 г. по описа на Софийски районен съд на три инстанции е 12 години, 3 месеца и Споразумение по заявление РС / г. беше сключено на г. за сума в размер на лв. При извършената от дело 3234/2005 г. по описа на СГС е 7 г., 1 м. и Споразумение по заявление РС / г. беше сключено на г. за сума в размер на лв. При извършената от дело 2679/2005 г. по описа на СГС е 10 г., 6 м. и 5 дни, обхващащ разглеждането на делото на три съдебни инстанции. 8. Споразумение по заявление РС / г. беше сключено на г. за сума в размер на лв. При извършената от производството по сл. дело 658/1999 г. по описа на ОСлС Сливен е 13 г. и 10 4

5 9. Споразумение по заявление РС / г. беше сключено на г. за сума в размер на лв. При извършената от производството по сл. дело 658/1999 г. по описа на ОСлС Сливен е 13 г. и Споразумение по заявление РС / г. беше сключено на г. за сума в размер на лв. При извършената от Инспектората към ВСС проверка е установено, че общата продължителност на ДП 224-В/2000 г. по описа на 01 РПУ Благоевград, пр.пр. 351/2000 г. по описа на РП-Благоевград е 11 г., 1м. и 10 дни като периодът, който подлежи на разглеждане спрямо заявителя е 9 г., 10 м. и Споразумение по заявление РС / г. беше сключено на г. за сума в размер на лв. При извършената от Инспектората към ВСС проверка е установено, че общият срок на движение на ДП ЗМ 2781/1997 г. по описа на 01 РПУ-СДВР на досъдебна фаза обхваща период от около 9 г. и 10 м. 12. Споразумение по заявление РС / г. беше сключено на г. за сума в размер на 800 лв. При извършената от д /2009 г. по описа на СРС на три съдебни инстанции, обхваща период от 3 години и Споразумение по заявление РС / г. беше сключено на г. за сума в размер на лв. При извършената от Инспектората към ВСС проверка е установено, че общият срок на движение на ДП 244/2005 г. по описа на РУ Полиция Ловеч (пр. пр. 623/05 по описа на ЛРП) на две съдебни инстанции, обхваща период от 7 години, 10 месеца и Споразумение по заявление РС / г. беше сключено на г. за сума в размер на лв. При извършената от Инспектората към ВСС проверка е установено, че общият срок на движение на адм. д /06г. по описа на СГС обхваща период от 6 г. и 10 м. 15. Споразумение по заявление РС / г. беше сключено на г. за сума в размер на лв. При извършената от Инспектората към ВСС проверка е установено, че общата продължителност на производството по адм. дело С-87/2005 г. по описа на ВАС е 7 г., 11 м. и Споразумение по заявление РС-13-4/ г. беше сключено на г. за сума в размер на лв. При извършената от Инспектората към ВСС проверка е установено, че общият срок на движение на гр.д /2006 г. по описа на СРС за две инстанции е 5 г., 11 м. и Споразумение по заявление РС-13-20/ г. беше сключено на г. за сума в размер на лв. При извършената от производството по гр. дело /2002 г. по описа на СРС при движение на три съдебни инстанции е 9 години, 7 месеца и 20 По отношение на заявителката продължителността на производството е 8 години, 11 месеца и Споразумение по заявление РС-13-45/ г. беше сключено на г. за сума в размер на лв. При извършената от 5

6 дело 7501/2001 г. по описа на СРС е 10 години, 6 месец и 13 През този период делото е разгледано на 3 съдебни инстанции. 19. Споразумение по заявления РС-13-49/ г. и РС-13-50/ г. беше сключено на г. за сума в общ размер на лв. при равен дял за всеки от заявителите. При извършената от Инспектората към ВСС проверка е установено, че общият срок на продължителност на наказателното производство по НОХД 7886/2009 г. и НОХД 12134/2009 г. по описа на СРС и по ВНОХД 3326/2011 г. по описа на СГС е 13 г., 2 м. и Споразумение по заявление РС-13-54/ г. беше сключено на г. за сума в размер на лв. При извършената от Инспектората към ВСС проверка е установено, че общият срок на движение на НОХД 10988/2007 г. по описа на СРС е 5 г., 8 м. и 12 дни, обхващащ досъдебното производство и разглеждането на делото на две съдебни инстанции. 21. Споразумение по заявление РС-13-63/ г. беше сключено на г. за сума в размер на лв. При извършената от производството по гр. д. 1044/1993 г. по описа на СРС при движение на делото на три инстанции е 17 г., 3м. и Споразумение по заявления РС-13-64/ г. и РС-13-65/ г. беше сключено на г.за сума в размер на лв. общо. При извършената от Инспектората на ВСС проверка е установено, че общият период на производството по гр. д. 5670/1993 г. по описа на СРС е 18 г., 2м. и 3 дни Заявителите по двете заявления са встъпили в разглежданото производство в качеството на наследници на лицето, което е било първоначална страна по него и съгласно практиката на ЕСПЧ следва да се определи едно общо обезщетение. 23. Споразумение по заявление РС-13-66/ г. беше сключено на г. за сума в размер на 800 лв. При извършената от Инспектората на ВСС проверка е установено, че общата продължителност на производството по НЧХД 1295/2007 г. по описа на СРС е 6 години, 3 месеца и Споразумение по заявление РС-13-70/ г. беше сключено на г. за сума в размер на лв. При извършената от Инспектората към ВСС проверка е установено, че общата продължителност на производството по гр. д. 2142/1995 г. на СРС е 17 години, 8 месеца, 1 седмица и Споразумение по заявление РС-13-86/ г. беше сключено на г. за сума в размер на лв. При извършената от Инспектората към ВСС проверка на производството по гр. д. 1289/1993 г. по описа на СРС е установено, че общият срок на движение на делото за три инстанции е 16 години, 4 месеца и 26 Срокът по отношение на заявителката следва да се отчита от датата на конституирането й като ответник през 2000 г., поради което относимия срок на делото се редуцира със седем години. 26. Споразумение по заявление РС-13-94/ г. беше сключено на г. за сума в размер на лв. При извършената от 6

7 д. 4073/2001 г. по описа на РС Варна за три инстанции е 10 години, 11 месеца и Споразумение по заявление РС / г. беше сключено на г. за сума в размер на 800 лв. При извършената от Инспектората към ВСС проверка е установено, че общият срок на движение на гр. дело 315/2010 г. по описа на СРС е 2 години, 9 месеца и 5 Този срок като цяло не излиза извън рамките на разумния срок съгласно практиката на ЕСПЧ, но при преценката на срока е съобразена квалификацията на делото като бързо производство и допуснатите забавяния при насрочване на делото и пред трите съдебни инстанции. 28. Споразумение по заявление РС / г. беше сключено на г. за сума в размер на лв. При извършената от производството по гр. д. 2446/1998 г. по описа на СГС е 14 години, 5 месеца и Споразумение по заявление РС / г. беше сключено на г. за сума в размер на лв. При извършената от производството по адм. дело 2649/2003 г. по описа на СГС е 9 г., 6 м. и Споразумение по заявление РС / г. беше сключено на г. за сума в размер на лв. При извършената от дело 4396/1997 г. по описа на СРС делото е 15 години, 5 месеца и Споразумение по заявление РС / г. беше сключено на г. за сума в размер на лв. При извършената от производството по гр. д. 935/2003 г., по описа на Районен съд Благоевград е 9 години, 4 месеца и Споразумение по заявление РС / г. беше сключено на г. за сума в размер на лв. След извършена проверка Инспекторатът към ВСС установи, че общата продължителност на производството по гр. д /2009 г. по описа на Софийския районен съд е 3 години и Споразумение по заявление РС / г. беше сключено на г. за сума в размер на лв. При извършената от дело 1157/2008 г. по описа на РС-Пловдив е 4 години, 7 месеца и 26 дни, като в рамките на този период делото е разгледано на три съдебни инстанции. ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО: 7 ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ОТЧЕТ НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО Относно постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на Глава трета а от За

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ОТЧЕТ НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО Относно постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на Глава трета а от За МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ОТЧЕТ НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО Относно постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на Глава трета а от Закона за съдебната власт За периода 01 октомври 2014

Подробно

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ П

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ П ОТЧЕТ НА КОМИСИЯ ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ И НАЛОЖЕНИТЕ

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) ПРОТОКОЛ 39 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 07 декември 2015 г. Днес, 07 декември

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) ПРОТОКОЛ 25 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 27 юли 2015 г. Днес, 27 юли 2015 г.,

Подробно

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ 1 ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ КЪМ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 Г. 31.12.2017 Г. І. Образувани

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.05.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 33 и 34. *точка 3 отложена от вносителя Гласували: 10 10

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 18.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 28 Мария Кузманова Гласували: 11 9 2 Резултати от избор 1.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС НА ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН А К Т ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/ г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРН

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/ г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРН РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/09.03.2017 г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ЕДИННИЯ КАТАЛОГ

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 05.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 27-33 Васил Петров Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 07.11.2017 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 12 в дневния ред. Гласували: 13 13 0 1. Определение по дисциплинарно дело

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23 и 24 Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.05.2019 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 18-21 в дневния ред. 1. Обобщен отчет за дейността на КДДВИВСС към Съдийската

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН Д О К Л

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. А К Т с резултати от извъ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. А К Т с резултати от извъ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 Изх. Дата:. А К Т с резултати от извършена проверка На основание заповед 52/24. 02. 2009г.

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) ПРОТОКОЛ 24 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 20 юли 2015 г. Днес, 20 юли 2015 г.,

Подробно

ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН ЗАПОВЕД г р/1 -{ З? гр. ПЛЕВЕН На осн. Чл. 86 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт ЗАПОВЯДВАМ: I. През съдебната вака

ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН ЗАПОВЕД г р/1 -{ З? гр. ПЛЕВЕН На осн. Чл. 86 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт ЗАПОВЯДВАМ: I. През съдебната вака ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН ЗАПОВЕД 30.07.2017 г р/1 -{ З? гр. ПЛЕВЕН На осн. Чл. 86 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт ЗАПОВЯДВАМ: I. През съдебната ваканция се разглеждат наказателни дела, както следва;

Подробно

. СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АП

. СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АП . СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД Целта на настоящите правила е да се осигури

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 26.09 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Емилия Кабурова Ирина Гошева Председател:

Подробно

АНАЛИЗ НА КОНСТАТИРАНИТЕ ОТ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС СЛУЧАИ НА НАРУШАВАНЕ ПРАВОТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ И РЕШАВАНЕ НА ДЕЛОТО В РАЗУМЕН СРОК ЗА ПЕРИОДА

АНАЛИЗ НА КОНСТАТИРАНИТЕ ОТ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС СЛУЧАИ НА НАРУШАВАНЕ ПРАВОТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ И РЕШАВАНЕ НА ДЕЛОТО В РАЗУМЕН СРОК ЗА ПЕРИОДА АНАЛИЗ НА КОНСТАТИРАНИТЕ ОТ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС СЛУЧАИ НА НАРУШАВАНЕ ПРАВОТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ И РЕШАВАНЕ НА ДЕЛОТО В РАЗУМЕН СРОК ЗА ПЕРИОДА 01.04.2017 г. - 30.09.2017 г. В изпълнение на задължението на

Подробно

1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. АКТ С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗ

1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. АКТ С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗ 1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 Изх. Дата:. АКТ С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА На основание чл.58 от Закона за съдебната

Подробно

П Р О Т О К О Л № 2

П Р О Т О К О Л   №  2 П Р О Т О К О Л 32 от заседание на комисия Бюджет и финанси, проведено на 14 август 2019 г. ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев председател Калина Чапкънова Севдалин Мавров Георги Кузманов От

Подробно

Microsoft Word - Res-KS

Microsoft Word - Res-KS ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.03.2017 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21-23 в дневния ред Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС НА СОФИЙСКИЯ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН АКТ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ

Подробно

<4D F736F F D20EFF02E E202D E30342E CACFC520EAFAEC20D1CA20EDE020C2D1D120E8EDF2E5F0EDE5F2>

<4D F736F F D20EFF02E E202D E30342E CACFC520EAFAEC20D1CA20EDE020C2D1D120E8EDF2E5F0EDE5F2> П Р О Т О К О Л 09 от заседание на Комисия по професионална етика към Съдийската колегия на ВСС, проведено на 02.04.2019 г. Днес, 02.04.2019 г. от 13.30 часа се проведе заседание на Комисия по професионална

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 12.05.2016 г. ДР. Дневен ред Георги Колев Гласували: 14 8 6 Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Окръжен съд гр. Велико

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, ет.4-5, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, ет.4-5, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, ет.4-5, тел.факс 989 48 66 ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА СЪДЕБЕН АПЕЛАТИВЕН

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС НА СОФИЙСКИЯ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН А К Т ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.02.2019 г. Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Административен съд Варна. Кандидати: Евгения Иванова Баева съдия

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 14.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21 и 22 Резултати от избор Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2016 г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 404,675 млн.лв. 1.1. Структура на приходите:

Подробно

Microsoft Word - inf doc

Microsoft Word - inf doc І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2012 г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ) 303,299 млн.лв. 1.1. Структура на приходите:

Подробно