MergedFile

Размер: px
Започни от страница:

Download "MergedFile"

Препис

1 РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Кафемашина Smeg ECF01 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 телефон на сервиз

2 Инструкции 1 Инструкции 1.1 Въведение Ключова информация за потребителя: Инструкции Обща информация по това ръководство, по безопасността и окончателното изхвърляне. Описание Описание на уреда Използване Информация по използването на Вашия уред. Почистване и поддръжка Информация за правилното почистване и поддръжка на уреда. Инструкции по безопасността Информация Съвет 1.2 Това ръководство Това ръководство за потребителя представлява неразделна част от уреда и поради това трябва да се пази непокътнато и на достъпно място за целия експлоатационен срок на уреда. 1.3 Надлежно използване Използвайте уреда само на закрито. Този уред е разработен специално за битово потребление. Уредът може да се използва за приготвяне на еспресо и капучино, използвайки смляно кафе или кафе на капсули. Всяко друго използване се счита за неуместно. Не използвайте уреда за други цели, освен по предназначение. Уредът не е предназначен да работи с външни таймери или със системи за дистанционно управление. Този уред не бива да се използва от лица (включително деца) с понижени физически, сетивни или умствени способности, или без достатъчен опит и познания, освен ако не бъдат надзиравани и инструктирани от възрастни, които са отговорни за тяхната безопасност. 26

3 EN Инструкции 1.4 Общи инструкции по безопасност Спазвайте всички инструкции по безопасност, за да бъде използването на уреда безопасно. Прочетете внимателно това ръководство преди да използвате уреда. Изключвайте уреда веднага след използване. Не оставяйте кафе-машината без надзор по време на използване. Изключвайте уреда от контакта веднага след приключване на използването му и преди почистването му. Не потапяйте уреда, захранващия шнур или щепсела във вода или някаква друга течност. Не използвайте уреда, когато захранващият шнур или щепселът е повреден или когато уредът е бил изпуснат или повреден по някакъв начин. Ако захранващият шнур е повреден, се свържете незабавно с техническата поддръжка за подмяната му с цел избягване на всякакви възможни опасности. Не пипайте уреда или щепсела му с мокри ръце. Пазете захранващия шнур от влизане в контакт с остри ръбове. Не дърпайте захранващия шнур, за да извадите щепсела на машината от контакта. Никога не разполагайте уреда над или близо до газови или електрически нагревателни плочи, когато са горещи или се използват в момента, вътре във фурна или близо до други източници на топлина. Не разполагайте уреда близо до мивки или кранове. Не се опитвайте да ремонтирате уреда сами или без помощта на квалифициран техник. В случай на неизправност ремонтът трябва да бъде извършен от квалифициран инженер. Не правете каквито и да било видоизменения по уреда. Никога не се опитвайте да гасите огън или пламъци с вода: изключете уреда и извадете щепсела от контакта, и задушете пламъците с противопожарно одеяло или друго подходящо покривало. Изключвайте уреда от захранващия контакт преди сглобяване, разглобяване и почистване, и веднага след като сте приключили използването му. Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, при условие, че те се надзирават или са инструктирани по безопасното ползване на уреда и осъзнават свързаните с него рискове. Почистване и обслужване могат да се извършват от деца на възраст над 8 години, ако бъдат контролирани подобаващо. В никакъв случай не бива деца да си играят с уреда. Дръжте уреда надалеч от обсега на деца. 27

4 Инструкции За този уред Винаги изключвайте кафе-машината от захранващия контакт, ако се оставя без надзор и преди сглобяване/разглобяване на компоненти или почистване. Изключвайте кафе-машината от контакта преди почистването й или ако забележите някаква неизправност. Оставете кафе-машината да изстине преди почистване. Не използвайте кафе-машината без поставен резервоар или ако няма вода в резервоара. Оставяйте най-малко 3 cm разстояние между кафе-машината и всякакви стени отзад или отстрани, и 15 cm просвет над кафе-машината. Опасност от изгаряне! Кафе-машината създава топлина и произвежда гореща вода и пара по време на работата си. Опасност от изгаряне! Не докосвайте поличката за затопляне на чаши, когато уредът работи. Не използвайте кафе-машината с части или принадлежности на други производители. Използвайте само оригинални резервни части. Използването на резервни части, неодобрени от производителя, може да доведе до пожар, електрически удар или телесна повреда. Поставяйте кафе-машината само върху хоризонтални и сухи повърхности. Избягвайте измокряне на машината и не пръскайте течности върху нея. В случай на контакт с течност незабавно изключете електрозахранването от контакта или главния изключвател подсушете уреда щателно: Опасност от електрически удар! Не използвайте агресивни почистващи средства или остри предмети за почистване на кафе-машината. 28

5 EN Инструкции 1.5 Отговорност на производителя Производителят няма да бъде отговорен за наранявания или имуществени щети, причинени от: Използване на уреда, различно от определеното Непрочитане на ръководството за потребителя Произволно боравене с някаква част на уреда Използване на неоригинални резервни части Неспазване на инструкциите по безопасност 1.6 Идентификационна табела Идентификационната табела носи техническите данни, серийния номер и фирмената марка на уреда. Не снемайте идентификационната табела по каквато и да било причина. 1.7 Изхвърляне Този уред трябва да се изхвърля отделно от другите отпадъци (Директива 2012/19/ЕС). Уредът не съдържа вещества в количества, достатъчни за категоризирането им като опасни за здравето и околната среда съгласно действащи европейски директиви. Електрическо напрежение Опасност от поражение от електрически ток Изключете мрежовото захранване. Извадете щепсела на уреда. Старите уреди не се отнасят към битовите отпадъци! За спазване на действащото законодателство, в края на техния експлоатационен срок старите уреди трябва да се отнасят в съоръжение за утилизация на отпадъци, където те могат да се сортират. Това позволява рециклирането на ценни материал от стари уреди и спомага за опазване на околната среда. За допълнителна информация се свържете със съответните местни власти или Вашия най-близък център за рециклиране на отпадъци. Нашите уреди се опаковат в незамърсяващи и подлежащи на рециклиране материали. Отнасяйте тези опаковъчни материали до съответния център за рециклиране. Пластмасова опаковка Опасност от задушаване Не оставяйте опаковката или някаква част от нея без надзор. Не позволявайте на деца да си играят с пластмасовите пликове. 29

6 Описание 2 Описание 2.1 Описание на изделието Поличка за затопляне на чаши 2 Изход на водонагревателя 3 Държач на филтъра 4 Стоманена подставка за чаши 5 Поплавък 6 Капкосъбирател от неръждаема стомана Модел ECF01 Кафе-машина 7 Дюза за гореща вода/пара и разпенваща дюза за капучино 8 Ръчка за пара 9 Ключ за включване/изключване 10 Капак на резервоара за вода Резервоар за вода (1 литър) 12 Лъжичка за дозиране/уплътняване 13 Филтър за кафе на капсули 14 Филтър за смляно кафе, 1 чаша 15 Филтър за смляно кафе, 2 чаши 16 Филтър за омекотяване на водата (по избор) 17 Бутон за една чаша кафе (бяла лампичка) 18 Бутон за две чаши кафе (бяла лампичка) 19 Бутон за пара (бяла лампичка)/бутон за отстраняване на котлен камък (оранжева лампичка) 20 Неплъзгаща се пета

7 EN Използване 3 Използване Опасност от поражение от електрически ток Включете щепсела в заземен 3-щифтов контакт. Не премахвайте заземителния щифт. Не използвайте адаптер. Не използвайте удължителен шнур. Неспазване на тези предупреждения може да доведе до пожар, поражение от електрически ток или дори смърт. 3.1 Преди първо използване 1. Отстранете всякакви етикети и стикери от кафе-машината. 2. Грижливо измийте и подсушете компонентите на кафе-машината (вижте 4 Почистване и поддръжка ). 3. Извадете капака (1) с издърпване нагоре, след това извадете резервоара (2). 4. Напълнете резервоара (2) с хладка, чиста вода директно от крана или с помощта на кана, като внимавате да не надвишите максималното ниво в резервоара. 2 1 Опасност от неизправна работа Не използвайте кафе-машината без поставен резервоар или ако няма вода в резервоара. Компонентите, предназначени да влизат в контакт с хранителни продукти, са изработени от материали, отговарящи на действащото законодателство. 2 31

8 Използване 3.2 Първо използване 1. Включете машината с натискане на ключа ON/OFF (1): лампичките на трите бутона (2), (3) и (4) ще присветнат последователно. 3. Поставете един съд под дюзата за гореща вода/пара (4). 4. Завъртете ръчката за пара (5) към и отлейте 100 ml вода. 5. Върнете ръчката за пара (5) към Лампичките (3) и (4) присветват за индикация, че машината затопля до зададената температура. Кафемашината е готова за използване веднага щом лампичките престанат да присветват и започнат да светят постоянно. 1 Пригответе 4-5 кафета или 4-5 капучино за получаване на найдобри резултати. 32

9 EN 3.3 Приготвяне на кафе експресо Смляно кафе: 1. Поставете филтъра за смляно кафе (1) в държача на филтъра (2), избирайки между една чаша и две чаши 1 Използване 3. Отстранете всякакво излишно кафе от ръба на държача на филтъра. Закрепете държача на филтъра като центровате дръжката със знака. и я завъртите надясно до положение 2 2. Уплътнете смляното кафе с помощта на лъжичката за уплътняване (3). 3 3 За една чаша, напълнете филтъра с едно деление кафе (прибл. 7 грама). За две чаши, напълнете филтъра с две деления кафе. За да получите силно кафе, уплътнете кафето добре. За да получите по-леко кафе, уплътнете кафето по-малко. 33

10 Използване 4. Поставете чашата (чашите) под чучурите на държача и натиснете бутона за разливане или Кафе на капсули: 1. Поставете филтъра за кафе на капсули в държача на филтъра. 2. Поставете капсулата кафе в държача на филтъра, като я центровате възможно най-добре. 3. Продължете по същия начин, както за смляно кафе. Опасност от изгаряния За избягване на струи не изваждайте държача на филтъра, докато машината работи: изчакайте няколко секунди след завършване на разливането. Опасност от изгаряния За избягване на струи не изваждайте държача на филтъра, докато машината работи: изчакайте няколко секунди след завършване на разливането. Можете да спрете подаването на кафе във всеки момент с натискане на бутона за разливане отново. За да увеличите количеството кафе в чашата, задръжте в долно положение бутона за разливане. 3.4 Приготвяне на капучино 1. Пригответе едно кафе еспресо в голяма чаша. 2. Натиснете : лампичката ще присветне. 3. Напълнете един съд със 100 ml полуобезмаслено мляко за всяко капучино, което искате да приготвите. 34

11 EN Използване 4. Когато престане да присветва и светне постоянно, поставете празен съд под разпенващата дюза за капучино (1), след това отворете ръчката за пара (2) до положение за изпразване на всякаква налична вода, преди да затворите ръчката отново. 5.Поставете съда с мляко под разпенващата дюза за капучино (1), после потопете дюзата няколко милиметра в млякото. Завъртете ръчката (2) до положението и бавно повдигнете съда, за да получите повече пяна Щом обемът мляко се удвои, потопете разпенващата дюза за капучино изцяло и загрейте млякото до 60 C. Спрете парата посредством завъртане на ръчката за пара надясно. 7. Налейте млякото в чашите с еспресо. 1 За приготвяне на повече от едно капучино първо пригответе всички необходими чаши еспресо, след това попарете млякото за всичките порции капучино заедно. От хигиенни съображения се препоръчва да се почиства разпенващата дюза за капучино след използване. Източете остатъка от мляко със завъртане на парната дюза за изпускане на парата навън. Не пускайте пара за повече от 60 секунди. 35

12 Използване 3.5 Загряване на вода 1. Включете машината с ключа ON/ OFF. 2. Поставете съд под разпенващата дюза за капучино. 3. Завъртете ръчка за пара до, за да позволите на горещата вода да излиза. Не пускайте пара за повече от 60 секунди. 3.6 Достъп до менюто за настройки и променяне на настройките 1. Подгответе машината за работа, после натиснете и задръжте за 10 сек., докато трите бутона започнат да присветват: Сега машината е в режим настройки. 2. Пригодете настройките на машината според Вашите изисквания. 3. За да излезете от менюто, просто изчакайте 15 секунди без да натискате никакъв бутон. Настройка на температурата на кафето 1. Влезте в менюто за настройки. 2. Натиснете за избор на температура на кафето. Лампичките за текущата настройка ще светнат: Лампички Настройка на температурата Ниска Средна Висока 3. Лампичките ще започнат да присветват последователно. 4. Натиснете бутона, отговарящ на исканата температура: ниска, средна или висока. 5. Бутон присветва, за да покаже, че изборът е съхранен. Настройка на количеството на кафето За да променяте количеството на кафето, отлято от машината: 1. Поставете една или две чаши под чучурите на държача на филтъра. 2. Натиснете бутона за 1 чаша или 2 чаши и го задръжте в долно положение. 3. Машината ще започне за отлива кафе. 36

13 EN Използване 4.Освободете бутона, щом исканото количество кафе бъде достигнато. 5. Лампичката присветва, за да покаже, че избраното количество е съхранено. Настройка на твърдостта на водата 1. Влезте в менюто за настройки. 2. Натиснете за избор на твърдостта на водата. Лампичките за текущата настройка ще светнат: Лампички Настройка на водата Мека Настройка на времето за автоматично изключване За пестене на енергия кафе-машината ще се самоизключва, когато не е била използвана за определен период от време. За настройка на това време 1. Влезте в менюто за настройки. 2. Натиснете за избор на времето на автоматично изключване. Лампичките за текущата настройка ще светнат: Лампички Настройка на времето 9 минути Средна 30 минути Твърда 3. Лампичките ще започнат да присветват последователно. 4. Натиснете бутона, отговарящ на твърдостта на водата: мека (<18 f), средна (18 f-36 f) или твърда (>36 f). 5. Бутон присветва, за да покаже, че изборът е съхранен. 3 часа 3. Лампичките ще започнат да присветват последователно. 4. Натиснете бутона, отговарящ на исканото време на настройка: 9 минути, 30 минути или 3 часа. 5. Бутон присветва, за да покаже, че изборът е съхранен. 37

14 Използване Възстановяване на заводските стойности по подразбиране За връщане на машината към заводските й настройки: 1. Влезте в менюто за настройки. 2. Завъртете ръчката за пара на. 3. Натиснете : трите лампички ще присветнат, за да покажат, че заводските стойности по подразбиране са възстановени. 4. Върнете ръчката за пара към. 3.7 Охлаждане на водонагревателя Водонагревателят трябва да се охлади, ако желаете да приготвите кафе непосредствено след разпенване на мляко. Ако това не бъде направено, отлятото кафе ще има вкус на изгоряло. 1. Поставете съд под разпенващата дюза за капучино и отворете ръчката за пара за пускане на гореща вода. 2. Горещата вода ще престане да излиза, щом водонагревателят се охлади. 3. Затворете отново ръчката за пара и пригответе кафето. 38

15 EN Почистване и поддръжка 4 Почистване и поддръжка 4.1 Инструкции Неправилно използване Опасност от поражение от електрически ток Извадете щепсела на кафе-машината преди почистването й. Не потапяйте кафе-машината във вода или други течности. Оставяйте кафе-машината да се охлади преди почистване. Неправилно използване Риск от повреда на повърхности Не използвайте парни струи за почистване на кафе-машината. Не използвайте почистващи продукти, съдържащи хлор, амоняк или избелващи вещества върху части с метални повърхностни покрития (например с анодно, никелово или хромово покритие). Не използвайте абразивни или корозионни почистващи средства (например прахообразни продукти, средства за отстраняване на петна и метални телчета за чистене). Не използвайте груби или абразивни материали или остри метални стъргалки. 4.2 Почистване на корпуса на кафемашината За да се запази външната повърхност на кафе-машината в добро състояние, тя трябва да се почиства редовно след използване. Първо оставете уредът да изстине. Почистете с мека, влажна кърпа. 4.3 Почистване на компонентите на кафе-машината Почистване на капкосъбирателя Капкосъбирателят е снабден с червен поплавък (1), който се подава навън от подставката за чашите, когато бъде превишено максималното ниво на течността. 1. Извадете подставката за чаши (2), а след това извадете капкосъбирателя (3), за да го изпразните Почистете капкосъбирателя с кърпа и след това го върнете на място заедно с подставката за чаши. Почистете филтрите за кафе Почиствайте филтрите за кафе редовно под течаща вода. Ако отворите са запушени, ги почиствайте с топлийка или четка

16 Почистване и поддръжка Почистване на разпенващата дюза за капучино Почиствайте разпенващата дюза за капучино непосредствено след използване. 1. Завъртете ръчката за пара, за да позволите да излезе малко пара и да изтласка всякакво мляко вътре в дюзата. 2. Изключете кафе-машината посредством натискане на ключа ON/OFF. 3. Задръжте в неподвижно състояние тръбичката на разпенващата дюза (1) с едната ръка и използвайте другата, за да завъртите разпенващата дюза (2) по часовниковата стрелка, и я измъкнете надолу. 4. Извадете гумения съединителен щуцер (3) от тръбичката на разпенващата дюза посредством издърпването й надолу Измийте разпенващата дюза и гумения съединителен щуцер щателно с топла вода. 6. Проверете дали отворът (4) не е запушен. 7. Вкарайте гумения съединителен щуцер (3) обратно в тръбичката на разпенващата дюза (1), след това поставене обратно разпенващата дюза (2) посредством натискането й нагоре и завъртането й. 8. Монтирайте отново разпенващата дюза в кожуха й, следвайки инструкциите за почистване в обратна последователност. Почистване на изхода на водонагревателя Изходът на водонагревателя трябва да се изплаква на всеки 200 направени кафета посредством отливане на приблизително 500 ml вода чрез натискане на бутона за разливане на кафе без да се добавя смляно кафе или капсула. Почистване на резервоара за вода Почиствайте резервоара за вода веднъж месечно с помощта на влажна кърпа и мек почистващ препарат. 4 40

17 EN 4.4 Отстраняване на котлен камък Кафе-машината се нуждае от отстраняване на котления камък, когато светне лампичката върху бутон. 1. Напълнете резервоара за вода с разтвор от вода и препарат за отстраняване на котлен камък, като следвате инструкциите върху опаковката. 2. Натиснете ключа ON/OFF. 3. Снемете държача на филтъра и разположете един съд под разпенващата дюза. 4. Изчакайте или да светнат постоянно. 5. Натиснете и задръжте за 10 секунди, докато трите бутона присветнат последователно. 6. Завъртете ръчката за пара към. 7. Натиснете за започване на отстраняването на котления камък. 8. Цикълът на отстраняване на котления камък изпълнява автоматично серия от цикли на изплакване за отстраняване на котления камък от кафе-машината. 9. Цикълът на отстраняване на котлен камък ще спре и (оранжевата лампичка) ще присветне. 10.Извадете резервоара за вода, изпразнете го и го изплакнете. Почистване и поддръжка 11. Напълнете резервоара до делението за максимално ниво и го вкарайте в кожуха му. 12. Разположете празен съд под разпенващата дюза и проверете дали ръчката за пара е в положение. 13. Когато резервоарът е празен, това означава, че цикълът на плакнене е завършил и оранжевата лампичка ще угасне. 14.Завъртете ръчката за пара към. Опасност от нараняване Препаратът за отстраняване на котлен камък съдържа киселина, която може да раздразни кожата и очите. Спазвайте точно инструкциите и предупрежденията за опасност на производителя върху опаковката, те ще Ви укажат също така какво да правите в случай на контакт с кожата или очите. Използвайте продукти за отстраняване на котлен камък, препоръчани от Smeg, за да се избегне повреждане на кафемашината. Отстраняване на котлен камък и изплакване на изхода на водонагревателя По време на цикъла на отстраняване на котлен камък заваряйте ръчката за пара отвреме-навреме, за да се изпуска навън част от почистващия разтвор през изхода на водонагревателя. По време на цикъла на изплакване заваряйте ръчката за пара отвременавреме, за да се изплаква изходът на водонагревателя. 41

18 4.5 Какво да се прави, ако... Почистване и поддръжка Проблем Възможни причини Решение Няма вода в резервоара. Напълнете резервоара. Не излиза кафе Отворите на филтъра са запушени. Резервоарът не е вкаран правилно. Почистете филтъра с четка или топлийка. Вкарайте резервоара правилно в кожуха му. Кафето изтича от държача на филтъра, а не от чучурите Отлагане на котлен камък. Държачът на филтъра не е вмъкнат правилно, или е замърсен. Уплътнението на изхода на водонагревателя е износено. Изпълнете цикъл на отстраняване на котлен камък. Вкарайте държача на филтъра и го завъртете така, че да се затвори напълно. Почистете държача на филтъра. Подменете го в оторизиран сервизен център. Отворите на чучурите са запушени. Почистете отворите на чучурите. 42

19 EN Почистване и поддръжка Проблем Възможни причини Решение Държачът на филтъра Използвайте доставената не се закрепва към Филтърът е препълнен. дозираща лъжичка и кафе-машината. подходящия филтър. Кафе-машината не Изключете кафе-машината работи и всички Възможна неизправност. и се свържете с оторизиран лампички присветват. сервизен център. Смляното кафе не е било уплътнено достатъчно. Уплътнете кафето по-силно. Кремата на кафето е светла на цвят и излиза от чучура много бързо Има недостатъчно смляно кафе. Кафето е смляно твърде едро. Използвайте по-голямо количество. Използвайте само смляно кафе за експресо-машини. Смляно кафе с лошо качество. Сменете вида на смляното кафе. 43

20 Почистване и поддръжка Проблем Възможни причини Решение Смляното кафе е уплътнено твърде силно. Уплътнете кафето с помалко сила. Кремата на кафето е тъмна на цвят и излиза от чучура бавно Има твърде много смляно кафе. Изходът на водонагревателя или филтърът е запушен. Намалете използваното количество. Почистете изхода и филтъра. Смляното кафе е твърде фино. Използвайте само смляно кафе за еспресо-машини. Отлагане на котлен камък. Изпълнете цикъл на отстраняване на котлен камък. Ръчката за пара е отворена. Затворете ръчката за пара. Лампичките и присветват за няколко секунди Температурата на Охладете водонагревателя. водонагревателя е твърде висока. Отлагане на котлен камък. Изпълнете цикъл на отстраняване на котлен камък. 44

21 EN Почистване и поддръжка Проблем Възможни причини Решение Няма вода в резервоара. Напълнете резервоара. Изходът на водонагревателя или филтърът е запушен. Почистете изхода на водосъбирателя и филтъра. Резервоарът не е вкаран правилно. Вкарайте резервоара правилно в кожуха му. Ако проблемът не бъде разрешен или в случай на други видове неизправност, влезте във връзка с Вашия местен център за техническа поддръжка. 45

22

Превод от английски език

Превод от английски език РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Електрическа кана SMEG KLF03 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нова електрическа кана за вода Smeg! За да извлечете

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Инструкции за безопасност Винаги използвайте уреда по предназначение Уредът не трябва да се използва

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

_ _BDA_Kaffeecenter_BellaVita.indd

_ _BDA_Kaffeecenter_BellaVita.indd BellaVita Кафемашина 10032806 10032807 Уважаеми клиенти, Поздравления за покупката на този продукт. Моля, прочетете внимателно ръководството и следвайте инструкциите по-долу, за да избегнете повреда на

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

Мини фурна 20 l

Мини фурна 20 l Мини фурна 20 l 10030100 10030101 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на този продукт. Моля, прочетете внимателно ръководството и спазвайте следните инструкции, за да избегнете повреда на устройството.

Подробно

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd Уред за направата на кубчета лед 10029294 10029295 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на това устройство. Моля прочетете внимателно следните инструкции за връзка и употреба и ги следвайте,

Подробно

Sup033R V3 - Xsmall 00- BG.indd

Sup033R V3 - Xsmall 00- BG.indd ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ EO 2009 г. 2006/95/ЕО, 2004/108/ЕО. SAECO INTERNATIONAL GROUP S.P.A Via Torretta, 240-40041 Gaggio Montano (Bo) - Италия декларираме на своя отговорност, че продуктът: АВТОМАТИЧНА

Подробно

SWK 1711SS BG Бързоварна кана Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017

SWK 1711SS BG Бързоварна кана Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017 SWK 1711SS BG Бързоварна кана - 1 - BG Бързоварна кана Важни инструкции за безопасност ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА Този уред може да бъде използван от деца на възраст над 8 години

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ F G E O P D C H I M K L N B A J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BG ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА Този уред трябва да се използва само за почистване в дома, както е

Подробно

MUM-HD8769-BG-00.indd

MUM-HD8769-BG-00.indd 22 Български ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА Type HD8769 Прочетете внимателно преди да започнете работа с машината. 22 BG Регистрирайте своя продукт и получете помощ на адрес: www.philips.com/welcome 2 БЪЛГАРСКИ

Подробно

MUM-HD8756_Thm-BG-01.indd

MUM-HD8756_Thm-BG-01.indd Регистрирайте своя продукт и получете помощ на адрес: www.philips.com/welcome 22 Български Type HD8756 ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 22 BG ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА С МАШИНАТА.

Подробно

C E B ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА D F N M G P O H I A MODEL:SS V~50Hz W PRINTED IN P.R.C /0 1 J K L P

C E B ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА D F N M G P O H I A MODEL:SS V~50Hz W PRINTED IN P.R.C /0 1 J K L P C E B ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА D F N M G P O H I A MODEL:SS 1700 220-240V~50Hz 1500-1700W PRINTED IN P.R.C. 48005776/0 1 J K L P 2 3 4 5 14 15 16 17 6 7 8 9 18 10 11 12 13 ВАЖНИ ЗАБЕЛЕЖКИ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Туристическа ютия Explorer Cod BG ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Туристическа ютия Explorer  Cod BG      ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG Туристическа ютия Explorer Cod. 30449 ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 1. Бутон за пулверизация 2. Бутон за подаване на пара 3. Бутон за плисиране 4. Изход на пулверизатора 5. Отвор за пълнене на резервоара за

Подробно

D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за б

D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за б D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за бъдещи справки. Отстранете цялата опаковка на продукта

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

_BG.pdf

_BG.pdf 1 2 W+156,7 Ø 125mm < 25 W (>23) >23 260+1 495+1-695+1 172 492,5-692,5 257 3 sx dx sx dx sx+dx clack! sx+dx OK! 4 OK! 5 Clack! Clack! 6 7 8 Note: The parts marked with the symbol "()" are optional accessories

Подробно

MANUAL PL438C.fh10

MANUAL PL438C.fh10 Модел PL438C Fecha de compra Certificado de garantía Certificado de garantia Mod. PL438C Sello del Vendedor Carimbo do Vendedor УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА Fecha de Venta Data da Venta Nombre y dirección del

Подробно