УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 8. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО

Размер: px
Започни от страница:

Download "УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 8. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО"

Препис

1 УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 8. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА Годишният брой часове за изучаване на учебния предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА в 8. клас е 144 часа - 72 часа за български език (от които 18 часа за развиване на комуникативните компетентности) и 72 часа за литература (от които 18 часа за развиване на комуникативните компетентности). Седмичният брой часове за изучаване на учебния предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА в 8. клас е 4 часа - 2 часа за български език (от които 0,5 час за развиване на комуникативните компетентности) и 2 часа за литература (от които 0,5 час за развиване на комуникативните компетентности). Препоръчително разпределение на часовете: За нови знания 40/44% (29 часа по български език и 32 часа по литература) За упражнения За преговор За обобщение За контролни и класни работи 40/36% (29 часа по български език и 26 часа по литература) 6% (4 часа по български език и 4 часа по литература) 6% (4 часа по български език и 4 часа по литература) 8% (6 часа по български език и 6 часа по литература) 1

2 ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК - 18 седмици X 4 часа седмично = 72 часа по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Вид урочна единица Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица Методи и форми на оценяване по теми и/или раздели Забележка (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 1 Запознаване с учебното съдържание в 8 клас Запознаване с учебното съдържание в 8 клас Съобразява се с останалите участници в общуването. Работи в екип. 2 1 Начален преговор Преговор Познава строежа на езика (звукове/букви, думи, изречения, текст). Ориентира се в ситуацията на общуване, определяйки целта, предмета, участниците и условията на общуване. Може да прави морфемен, морфологичен и синтактичен анализ. Съобразява се с особеностите на електронното общуване. Съобразява се с останалите участници в общуването. Работи в екип. Умее да извлича информация от електронни източници. 2

3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 3 1 Античността като културна епоха Познава значението на Античността като културна епоха. Различава отличителни за епохата на Античността светогледни идеи. Античност 4 1 Контролна за определяне на входно равнище (тест и създаване на теза) Проверка и оценка 5 2 Език, текст, общуване, 6 2 Езикът като система. Книжовен език, Разбира отношението език - личност, език - общество, език - култура. Разбира понятието книжовен език. Познава характеристиките на книжовния език. Разбира същността на кодификацията. книжовен езикова кодификация Подбира и обработва съобразно няколко критерия информация от различни източници, за да изпълни самостоятелно конкретна комуникативна задача, свързана с аргументиране на позиция по отличителна за епохата на Античността светогледна идея. Умее да работи в екип при изпълнение на съвместни задачи. Проявява толерантност и учтивост към събеседника. комуникативния акт. език, Умее да работи в екип при норма, изпълнение на съвместни задачи. Проявява толерантност и учтивост към събеседника. комуникативния акт. Оценки от контролна 7 2 Старогръцка митология Познава значението на понятията митология, митологичен цикъл. Познава съдържанието на митовете за Прометей, за Едип, Троянския митологичен цикъл. митология, митологичен цикъл Подбира и обработва съобразно няколко критерия информация от различни източници, за да изпълни самостоятелно конкретна изследователска задача, свързана с интерпретации на митовете за Прометей и/или за Едип в европейското изкуство. 3

4 8 2, Илиада на Омир - високохудожествен образец на античното изкуство 9 3 Книжовноезикови норми. Правоговор и правопис 10 3 Книжовноезикови норми. Правоговор и правопис 11 3 Свадата между Ахил и Агамемнон в I песен на Илиада - завръзка на поемата Познава значението на понятието епос. Разбира понятието книжовен език. Познава характеристиките на книжовния език. Разбира същността на кодификацията. Спазва книжовните езикови правила. Разбира понятието книжовен език. Познава характеристиките на книжовния език. Разбира същността на кодификацията. Спазва книжовните езикови правила. Прави сравнителна характеристика между епически герои. Познава значението на понятието епитет. Познава значението на понятието постоянен епитет. епос правописна норма, правоговорна норма епитет, постоянен епитет Разпознава родови характеристики на епоса, проявени в изучените откъси от Илиада. Умее да работи в екип при изпълнение на съвместни задачи. Съобразява се с участниците в комуникативния акт. Чете и предава информация, получена от различни източници. ситуация. Умее да работи в екип при изпълнение на съвместни задачи. Съобразява се с участниците в комуникативния акт. Чете и предава информация, получена от различни източници. ситуация. Разпознава основните черти на епическите герои. Разпознава родови характеристики на епоса, проявени в изучените откъси от Илиада. Тълкува изучените откъси от Илиада съобразно жанровите и/или културноисторическите характеристики на творбата. Разпознава епитети и постоянни епитети в изучените откъси от Илиада и обяснява 4

5 12 3 Анализ на резултатите от входното ниво 13 4 Книжовноезикови норми. Правоговор и правопис Уражнение Разбира понятието книжовен език. Познава характеристиките на книжовния език. Разбира същността на кодификацията. Спазва книжовните езикови правила. значението им за смисъла и въздействието на творбата. Умее да работи в екип при изпълнение на съвместни задачи. Използва текстове от електронни източници. Чете и предава информация, получена от различни източници. Извлича съществена информация от урочна статия. изпълнение на домашна и за 14 4 Книжовноезикови норми. Правоговор и правопис Разбира понятието книжовен език. Познава характеристиките на книжовния език. Разбира същността на кодификацията. Спазва книжовните езикови правила. Умее да работи в екип при изпълнение на съвместни задачи. Използва текстове от електронни източници. Чете и предава информация, получена от различни източници. Извлича съществена информация от урочна статия. изпълнение на домашна и за 15 4 Прощаването между Хектор и Андромаха в VI песен на Илиада, 16 4 Двубоят между Ахил и, Хектор в XXII песен на Илиада - кулминация на поемата Различава основни персонажи в поемата Илиада. Осъзнава мястото на хората и боговете в епическия разказ. Познава значението на понятието сравнение. Намира и извлича информация от древногръцкия мит за предисторията на конфликта, за силата и слабостта на всеки един от сравнение епическко сравнение Работи в екип при изпълнение на съвместни задачи. Коментира общочовешки въпроси, които открива в епизода. Тълкува изучените откъси от Илиада съобразно жанровите и/или културноисторическите характеристики на творбата. Планира та си с помощта на различни видове справочни материали. Разпознава епически сравнения в изучените откъси от Илиада и 5

6 двамата противници. Познава значението на понятието епическо сравнение. обяснява функциите им. Съпоставя с личния си опит интерпретирани в откъсите от Илиада ценности и норми, проблеми и конфликти, характерни за Античността, и обосновава позиция по тях Книжовноезикови норми. Граматична норма 18 5 Книжовноезикови норми. Граматична норма 19 5 XXIV песен на Илиада - помирението между Ахил и Приам Разбира понятието книжовен език. Познава характеристиките на книжовния език. Разбира същността на кодификацията. Спазва книжовните езикови правила. Разбира понятието книжовен език. Познава характеристиките на книжовния език. Разбира същността на кодификацията. Спазва книжовните езикови правила. Тълкува оригиналното Омирово решение за мира като алтернатива на войната. граматична норма епически герой Умее да работи в екип при изпълнение на съвместни задачи. Съобразява се с участниците в комуникативния акт. Чете и предава информация, получена от различни източници. ситуация. Умее да работи в екип при изпълнение на съвместни задачи. Съобразява се с участниците в комуникативния акт. Чете и предава информация, получена от различни източници. ситуация. Разпознава основните характеристики на епическия разказ. Съпоставя с личния си опит интерпретирани в откъсите от Илиада ценности и норми, проблеми и конфликти, характерни за Античността, и обосновава позиция по тях. 6

7 20 5 Илиада - културна съкровищница на знания за античния поглед към миналото Книжовноезикови норми. Граматична норма Обобщение Различава основни персонажи и характерни особености на епическия разказ за Троянската война. Извлича, подбира, синтезира информация от урочна статия за изпълнение на определена комуникативна задача. Обработва информация и я представя синтезирано във връзка с факти, събития, личности в зависимост от комуникативната задача. Представя теоретични знания например за сюжет, за персонажна система чрез дигитални средства. Съпоставя с личния си опит интерпретирани в откъсите от Илиада ценности и норми, проблеми и конфликти, характерни за Античността, и обосновава позиция по тях. Умее да работи в екип при изпълнение на съвместни задачи. Проявява толерантност и учтивост към събеседника. комуникативния акт. изпълнение на домашна и за 22 6 Книжовноезикови норми. Граматична норма Извлича, подбира, синтезира информация от урочна статия за изпълнение на определена комуникативна задача. Обработва информация и я представя синтезирано във връзка с факти, събития, личности в зависимост от комуникативната задача. Умее да работи в екип при изпълнение на съвместни задачи. Проявява толерантност и учтивост към събеседника. комуникативния акт. устно изпитване, за 23 6 Есе по морален проблем - съдържание и структура Познава особеностите на есето като тип съчинение. Създава есе по морален проблем, интерпретиран в изучен (откъс от) литературен текст. Спазва книжовните езикови правила. Приложе ние, с Анализ и редактиране на есето - примерен, Познава особеностите на есето като тип съчинение. Създава есе по морален проблем, интерпретиран в 7

8 вариант 25 7 Функционални стилове на БКЕ 26 7 Функционални стилове на БКЕ 27 7 Възникването на лириката в Древна Гърция 28 7 Любовта като болка в стихотворението Любов на Сафо,,, 29 8 Контролна Проверка и оценка 30 8 Разговорен стил, Разбира отношението между понятията текст и стил. Различава понятията индивидуален стил и функционален стил. Познава функционалните стилове на БКЕ. Разбира отношението между понятията текст и стил. Различава понятията индивидуален стил и функционален стил. Познава функционалните стилове на БКЕ. Познава значението на понятието лирика. Разпознава родови характеристики на лириката, проявени в Любов на Сафо. Тълкува Любов на Сафо съобразно родовите и културноисторическите характеристики на творбата. Спазва правописната и граматичната норма на БКЕ. Разпознава особеностите на разговорния стил. Участва в 8 изучен (откъс от) литературен текст. Спазва книжовните езикови правила. Анализира и критично оценява свои и чужди есета по морален проблем. стил, индивидуален стил, Умее да работи в екип при функционален стил изпълнение на съвместни задачи. Проявява толерантност и учтивост към събеседника. комуникативния акт. Умее да работи в екип при изпълнение на съвместни задачи. Проявява толерантност и учтивост към събеседника. комуникативния акт. лирика Умее да работи в екип при изпълнение на съвместни задачи. Идентифицира и оценява специфични начини на въздействие в Любов. ситуация. комуникативния акт. Чете изпълнение на домашна и за Оценка от контролна

9 31 8 Възникване на драмата в Древна Гърция 32 8 Антигона на Софокъл - образцова трагедия 33 9 Разговорен стил, 34 9 Поправка на контролна диалог, като се съобразява със ситуацията. Извлича и използва информация от разговорни текстове при решаване на комуникативни задачи. Познава значението на понятието драма. Познава значението на понятието трагедия. Разпознава особеностите на разговорния стил. Участва в диалог, като се съобразява със ситуацията. Извлича и използва информация от разговорни текстове при решаване на комуникативни задачи. Спазва правописната и граматичната норма на БКЕ. драма трагедия и предава информация, получена от различни източници. Формулира отговори в съответствие с учебната ситуация. Разпознава родови характеристики на драмата, проявени в Антигона. Разпознава жанрови характеристики на трагедията, проявени в Антигона. комуникативния акт. Чете и предава информация, получена от различни източници. ситуация. комуникативния акт. ситуация. Използва познанията за езиковите единици и закономерности при изпълнение на домашна и за устно изпитване, за 35 9 Образите на Антигона и Исмена в пролога на трагедията 36 9 Първи драматичен сблъсък: Креон - Антигона Съпоставя два типа женски характери и прави изводи въз основа на личния си опит. Познава значението на понятието трагически герой. Познава значението на понятието трагически конфликт. трагически герой трагически конфликт Съпоставя и различава нормите и ценностите в античната и съвременната общност, регулиращи човешките отношения. Съпоставя и различава нормите оценки за и ценностите, валидни за държавното 9

10 37 10 Художествен стил, Художествен стил, Втори драматичен сблъсък: Креон - Хемон, Човекът и съдбата в трагедията Антигона. Проблемът за правотата и за грешката Публично изказване по морален проблем Нови знания, Разпознава особеностите на художествения стил. Сравнява и анализира проблеми в художествените текстове. Извлича и използва информация от художествени текстове при решаване на комуникативни задачи. Разпознава особеностите на художествения стил. Сравнява и анализира проблеми в художествените текстове. Извлича и използва информация от художествени текстове при решаване на комуникативни задачи. Обяснява развитието на сюжета чрез трагическия конфликт в Антигона. Познава значението на понятието катарзис. Познава особеностите на публичното изказване. Формулира теза и се придържа към нея. Подбира и структурира аргументи. Оценява идеи, тези и аргументи. Търси, извлича и обработва информация от различни източници. 10 катарзис публично изказване управление и за общностната традиция. комуникативния акт. Чете и предава информация, получена от различни източници. ситуация. комуникативния акт. Чете и предава информация, получена от различни източници. ситуация. Съпоставя и различава нормите и ценностите, валидни за семейството в античната и в съвременната общност. Оценява завършека на Антигона във връзка със сюжета и с катарзиса. комуникативния акт. Чете и предава информация, получена от различни източници. ситуация. Умее да работи в екип при изпълнение на съвместни изпълнение на домашна и за

11 42 11 Публично изказване по морален проблем Трагедията Антигона - общочовешки идеи, Обобщение Представя информация по зададени параметри. Подготвя публично изказване. Познава особеностите на публичното изказване. Формулира теза и се придържа към нея. Подбира и структурира аргументи. Оценява идеи, тези и аргументи. Търси, извлича и обработва информация от различни източници. Представя информация по зададени параметри. Подготвя публично изказване. Тълкува Антигона съобразно жанровите и културноисторическите характеристики на творбата. задачи. Проявява толерантност и учтивост към събеседника. комуникативния акт. Чете и предава информация, получена от различни източници. ситуация. Умее да работи в екип при изпълнение на съвместни задачи. Проявява толерантност и учтивост към събеседника. изпълнение на домашна и за Съпоставя с личния си опит интерпретирани в Антигона ценности и норми, проблеми и конфликти, характерни за Античността, и обосновава позиция по тях. Съпоставяне на превод от/на чужд език като форма на езиково посредничество с трансформации на интерпретации на мотив и/или устойчив ( странстващ ) сюжет в изучен текст от дадена културна епоха на езика на друга културна епоха (в т.ч. и на съвременната) и/или на друго изкуство като други форми на същото комуникативно умение. 11

12 44 11 Подготовка за класна Публично изказване по морален проблем Есето като аргументативен вид текст. Есе по морален проблем Средновековието като културна епоха Библията като културен феномен,, Разпознава особеностите на различните стилове. Сравнява и анализира проблеми в различни по стил текстове. Извлича и използва информация от различни по стил текстове при решаване на комуникативни задачи. Познава особеностите на публичното изказване. Формулира теза и се придържа към нея. Подбира и структурира аргументи. Оценява идеи, тези и аргументи. Търси, извлича и обработва информация от различни източници. Представя информация по зададени параметри. Подготвя публично изказване. Познава особеностите на есето. Структурира въвеждаща част. Формулира теза и антитеза. Подбира аргументи и контрааргументи. Оценява идеи, тези и аргументи. Създава есе по морален проблем. Спазва изучените книжовноезикови правила. Познава значението на Средновековието като културна епоха. Познава структурата на Библията и значението й за Средновековие Библия комуникативния акт. Чете и предава информация, получена от различни източници. ситуация. Умее да работи в екип при изпълнение на съвместни задачи. Проявява толерантност и учтивост към събеседника. комуникативния акт. Чете и предава информация, получена от различни източници. ситуация. Умее да работи в екип при изпълнение на съвместни задачи. Различава отличителни за епохата на Средновековието светогледни идеи. Подбира, извлича и обработва съобразно в клас 12

13 49 13 Класна 1 Проверка и оценка Класна 1 Проверка и оценка Библейски сюжети в Стария завет Библейски сюжети в Стария завет Поправка на класната Електронно писмо, европейската култура. Познава библейските сюжети за грехопадението, Каин и Авел, Мойсей. Познава библейските сюжети за грехопадението, Каин и Авел, Мойсей. Разпознава местоименията и определя граматичните им признаци. Използва в свой текст местоименията като заместващи и свързващи думи; правилно ги изговаря и пише. Познава особеностите на електронното писмо. Създава електронно писмо. Оценява идеи, тези и аргументи съобразно своя опит. Представя различни видове информация по зададени параметри. Съобразява се с 13 Стар завет електронно писмо няколко критерия информация от различни източници. Изпълнява самостоятелно конкретна изследователска задача, свързана с интерпретации на сюжетите за грехопадението, за Каин и Авел и за Мойсей в европейското изкуство. Изпълнява самостоятелно конкретна изследователска задача, свързана с интерпретации на сюжетите за грехопадението, за Каин и Авел и за Мойсей в европейското изкуство. комуникативния акт. ситуация. Използва познанията за езиковите единици и закономерности при комуникативния акт. Чете и предава информация, получена от различни източници. ситуация. Умее да работи в екип при изпълнение на съвместни Оценки от класна Оценки от класна изпълнение на домашна и за

14 55 14 Библейски сюжети в Новия завет Библейски сюжети в Новия завет Електронно писмо, Електронно писмо, изискванията за графично и за сруктурно оформяне на електронното писмо. Спазва книжовноезиковите норми. Познава откъси от Евангелие от Матей и от Евангелие от Йоан, свързани с подбрани сюжети за Исус и за Богородица. Познава откъси от Евангелие от Матей и от Евангелие от Йоан, свързани с подбрани сюжети за Исус и за Богородица. Познава особеностите на електронното писмо. Създава електронно писмо. Оценява идеи, тези и аргументи съобразно своя опит. Представя различни видове информация по зададени параметри. Съобразява се с изискванията за графично и за сруктурно оформяне на електронното писмо. Спазва книжовноезиковите норми. Познава особеностите на електронното писмо. Създава електронно писмо. Оценява идеи, тези и аргументи съобразно своя опит. Представя различни видове информация по зададени параметри. 14 Нов завет задачи. Изпълнява самостоятелно конкретна изследователска задача, свързана с интерпретации на откъси от Евангелие от Матей и от Евангелие от Йоан в европейското изкуство. Изпълнява самостоятелно конкретна изследователска задача, свързана с интерпретации на откъси от Евангелие от Матей и от Евангелие от Йоан в европейското изкуство. комуникативния акт. Чете и предава информация, получена от различни източници. ситуация. Умее да работи в екип при изпълнение на съвместни задачи. комуникативния акт. Чете и предава информация, получена от различни източници. ситуация. Умее да работи в екип при

15 59 15 Контролна (Библия) Проверка и оценка Пространно житие на Константин-Кирил - фундаментална творба на старата българска литература Лексикални особености на думата в текста Лексикални особености на думата в текста Пространно житие на Константин-Кирил - фундаментална творба на старата българска литература Съобразява се с изискванията за графично и за сруктурно оформяне на електронното писмо. Спазва книжовноезиковите норми. Различава отличителни за епохата на Средновековието светогледни идеи, проявени в Пространно житие на Константин-Кирил. Използва уместно лексикални средства за изразяване на отношения между родови и видови понятия, между причина и следствие. Използва уместно лексикални средства за изразяване на отношения между родови и видови понятия, между причина и следствие. Различава отличителни за епохата на Средновековието светогледни идеи, проявени в Пространно житие на Константин-Кирил. пространно житие родово понятие, видово понятие изпълнение на съвместни задачи. ситуация. Разпознава жанровите характеристики на пространното житие, проявени в Пространно житие на Константин- Кирил. комуникативния акт. ситуация. Използва познанията за езиковите единици и закономерности при комуникативния акт. ситуация. Използва познанията за езиковите единици и закономерности при Разпознава жанровите характеристики на пространното житие, проявени в Пространно житие на Константин- Кирил. Оценка от контролна изпълнение на домашна и за 15

16 64 16 Образът на първия славянски светец в Пространно житие на Константин-Кирил Фразеологично словосъчетание Фразеологично словосъчетание Историческа истина и идеализация в Пространно житие на Константин- Кирил Ролята на библейските символи в Пространно житие на Константин- Кирил Речев етикет в електронното общуване, Нови знания, Тълкува Пространно житие на Константин-Кирил съобразно културноисторическите характеристики на творбата. Познава смисловите и граматичните особености на фразеологичното словосъчетание. Познава и използва уместно различни видове фразеологични словосъчетания. Познава смисловите и граматичните особености на фразеологичното словосъчетание. Познава и използва уместно различни видове фразеологични словосъчетания. Познава значенията на понятията агиография и пространно житие. Познава значението на понятието символ. Прави сравнение между общуване по електронен път и общуване в други комуникативни ситуации. Познава особеностите на речевия етикет в агиография свободно словосъчетание, фразеологично словосъчетание символ Тълкува Пространно житие на Константин-Кирил съобразно жанровите характеристики на творбата. комуникативния акт. ситуация. Използва познанията за езиковите единици и закономерности при комуникативния акт. ситуация. Използва познанията за езиковите единици и закономерности при Изпълнява самостоятелно конкретна изследователска задача, свързана с личността на Константин-Кирил Философ. Разпознава символи в Пространно житие на Константин-Кирил и обяснява функциите им. комуникативния акт. ситуация. Използва познанията за езиковите в час 16

17 70 18 Речев етикет в електронното общуване Азбучна молитва на Константин Преславски - възхвала на славянската писменост Жанр, композиция и символика в Азбучна молитва,, електронното общуване. Използва уместно етикетни формули. Прави сравнение между общуване по електронен път и общуване в други комуникативни ситуации. Познава особеностите на речевия етикет в електронното общуване. Използва уместно етикетни формули. Различава отличителни за епохата на Средновековието светогледни идеи, проявени в Азбучна молитва. Познава значението на понятието акростих. Разпознава акростиха в Азбучна молитва и обяснява функциите му. акростих единици и закономерности при комуникативния акт. ситуация. Използва познанията за езиковите единици и закономерности при Тълкува Азбучна молитва съобразно културноисторическите характеристики на творбата. Идентифицира и оценява специфични начини на въздействие в Азбучна молитва. изпълнение на домашна и за 17

18 ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК - 18 седмици X 4 часа седмично = 72 часа по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Вид урочна единица Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица Методи и форми на оценяване по теми и/или раздели Забележка (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Думите в текста Обобщение, Залог на глагола За буквите от Черноризец Храбър - пламенна защита на славянската писменост Етапи на славянската писменост според трактата За буквите Познава смисловите и граматичните особености на фразеологичното словосъчетание. Познава особеностите на речевия етикет в електронното общуване. залог, деятелен залог, Разпознава и образува формите страдателен залог за деятелен и страдателен залог. Уместно употребява форми за деятелен и страдателен съобразно ситуацията на общуване. Различава отличителни за полемично слово Средновековието светогледни идеи, проявени в За буквите. Тълкува За буквите съобразно културноисторическите характеристики на творбата. 18 комуникативния акт. ситуация. Използва познанията за езиковите единици и закономерности при Сравнява и осмисля езикови единици от българския език и от изучавания чужд език. Използва познанията за езиковите единици и закономерности при Разпознава жанрови характеристики на полемичното слово, проявени в За буквите. устно изпитване, за Тълкува За буквите съобразно жанровите характеристики на творбата.

19 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Залог на глагола Залог на глагола За буквите - полемична част. Аргументите на Храбър Черноризец Храбър - високообразован книжовник, Залог на глагола Вид и време на глагола Разпознава и образува формите за деятелен и страдателен залог. Уместно употребява форми за деятелен и страдателен съобразно ситуацията на общуване. Разпознава и образува формите за деятелен и страдателен залог. Уместно употребява форми за деятелен и страдателен съобразно ситуацията на общуване. Познава значението на понятието полемично слово. Познава значението на понятието апология. Разпознава и образува формите за деятелен и страдателен залог. Уместно употребява форми за деятелен и страдателен залог съобразно ситуацията на общуване. Познава особеностите на вида на глагола. Използва уместно различни глаголни времена и глаголи от различен вид в текст. 19 апология вид на глагола, свършен вид на глагола, несвършен вид на глагола Сравнява и осмисля езикови единици от българския език и от изучавания чужд език. Използва познанията за езиковите единици и закономерности при Сравнява и осмисля езикови единици от българския език и от устно изучавания чужд език. Използва изпитване, за познанията за езиковите единици и закономерности при Идентифицира и оценява специфични начини за въздействие в За буквите. Съпоставя с личния си опит интерпретирани в За буквите ценности и норми, проблеми и конфликти, характерни за Средновековието, и обосновава позиция по тях. Сравнява и осмисля езикови единици от българския език и от устно изучавания чужд език. Използва изпитване, за познанията за езиковите единици и закономерности при Сравнява и осмисля езикови единици от българския език и от изучавания чужд език. Използва познанията за езиковите единици и

20 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) закономерности при Античният човек и неговият свят Средновековният човек и неговият свят Преговор, Преговор, Определя проблемите и конфликтите, специфични за античния модел за света, съпоставя ги с личния си опит и обосновава позиция по тях. Определя проблемите и конфликтите, специфични за средновековния модел за света, съпоставя ги с личния си опит и обосновава позиция по тях Вид и време на глагола Познава особеностите на вида на глагола. Използва уместно различни глаголни времена и глаголи от различен вид в текст Вид и време на глагола Познава особеностите на вида на глагола. Използва уместно различни глаголни времена и глаголи от различен вид в текст Античността и Средновековието - два взаимнодопълващи се етапа в културата на Европа Обобщение Определя проблемите и конфликтите, специфични за античния и за средновековния модел за света и търси тяхната връзка със съвременния свят, като обосновава лична позиция по тях. Съпоставя и различава нормите и ценностите в античната общност и в съвременния свят. Съпоставя и различава нормите и ценностите в средновековната общност и в съвременния свят. Сравнява и осмисля езикови единици от българския език и от изучавания чужд език. Използва познанията за езиковите единици и закономерности при Сравнява и осмисля езикови единици от българския език и от изучавания чужд език. Използва изпълнение на познанията за езиковите домашна единици и закономерности при и за Съпоставя и различава нормите и ценностите в античната и средновековната общност и ги осмисля като културно наследство в съвременния свят. Таблица с Таблица с

21 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Ренесансът като културна епоха Ренесанс Познава значението на Ренесанса като културна епоха Вид и време на глагола Познава особеностите на вида на глагола. Използва уместно различни глаголни времена и глаголи от различен вид в текст Думите като части на речта Обобщение Сборникът Декамерон на Джовани Бокачо - теми, идеи, структура Коментар върху избрани новели от сборника Декамерон Подчинено допълнително изречение, Познава формите за деятелен и за страдателен залог. Познава особеностите на вида на глагола. Използва уместно различни глаголни времена и глаголи от различен вид и в различен залог в текст. Познава композицията на сборника, функцията на разказвачите, основните тематични ядра. Познава значението на понятието новела. Разпознава подчиненото допълнително изречение. Използва уместно в текст различни синтактични конструкции. Прилага пунктуационните правила, свързани с пунктуацията на сложно съставно изречение. 21 новела главно изречение, подчинено допълнително изречение Разпознава отличителни за епохата на Ренесанса светогледни идеи. Сравнява и осмисля езикови единици от българския език и от устно изучавания чужд език. Използва изпитване, за познанията за езиковите единици и закономерности при Сравнява и осмисля езикови устно единици от българския език и от изпитване, за изучавания чужд език. Използва познанията за езиковите единици и закономерности при Съпоставя и различава нормите и ценностите на Средновековието с нормите и ценностите на Ренесанса. Съпоставя идеята на избраната новела с ценностната система на Ренесанса и се обосновава. Сравнява и осмисля езикови единици от българския език и от изучавания чужд език. Използва познанията за езиковите единици и закономерности при

22 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Подчинено Сравнява и осмисля езикови допълнително изречение единици от българския език и от изучавания чужд език. Използва познанията за езиковите единици и закономерности при Ден първи, новела трета - Притчата за трите пръстена Притчата за трите пръстена Подчинено Подчинено допълнително изречение допълнително изречение Разпознава подчиненото допълнително изречение. Използва уместно в текст различни синтактични конструкции. Прилага пунктуационните правила, свързани с пунктуацията на сложно съставно изречение. Разпознава жанрови характеристики на новелата, проявени в Притчата за трите пръстена. Тълкува Притчата за трите пръстена съобразно жанровите и културноисторическите характеристики на творбата. Разпознава подчиненото допълнително изречение. Използва уместно в текст различни синтактични конструкции. Прилага пунктуационните правила, свързани с пунктуацията на сложно съставно изречение. Разпознава подчиненото допълнително изречение. Използва уместно в текст различни синтактични конструкции. Прилага пунктуационните правила, свързани с пунктуацията на сложно съставно изречение. 22 Идентифицира и оценява специфични начини на въздействие в притчата за трите пръстена. Идентифицира и оценява специфични начини на въздействие в Притчата за трите пръстена. Сравнява и осмисля езикови единици от българския език и от изпълнение на изучавания чужд език. Използва домашна познанията за езиковите и за единици и закономерности при Сравнява и осмисля езикови устно единици от българския език и от изпитване, за изучавания чужд език. Използва познанията за езиковите единици и закономерности при

23 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Романът Дон Кихот на Сервантес - повод за написване, творческа история Познава характеристиките на ренесансовия роман, особеностите при изграждането му. роман Сравнява романа и новелата като епически творби. в клас Дон Кихот - сюжет, композиция, структура Подчинено подложно изречение Подчинено подложно изречение Дон Кихот - пародия на рицарските романи Преображението на идалгото в рицар в първа Разпознава родови характеристики на епоса, проявени в романа Дон Кихот. Познава значението на понятието роман. Разпознава подчиненото подложно изречение. Използва уместно в текст различни синтактични конструкции. Прилага пунктуационните правила, свързани с пунктуацията на сложно съставно изречение. Разпознава подчиненото подложно изречение. Използва уместно в текст различни синтактични конструкции. Прилага пунктуационните правила, свързани с пунктуацията на сложно съставно изречение. Разпознава жанрови характеристики на романа, проявени в Дон Кихот. Познава значението на понятието пародия. Тълкува първа глава на Дон Кихот съобразно 23 подчинено подложно изречение пародия Съпоставя с личния си опит интерпретирани в откъсите от Дон Кихот ценности и норми, проблеми и конфликти, характерни за Ренесанса, и обосновава позиция по тях. Сравнява и осмисля езикови единици от българския език и от изучавания чужд език. Използва познанията за езиковите единици и закономерности при Сравнява и осмисля езикови единици от българския език и от изучавания чужд език. Използва познанията за езиковите единици и закономерности при Съпоставя с личния си опит интерпретирани в откъсите от Дон Кихот ценности и норми, проблеми и конфликти, характерни за Ренесанса, и обосновава позиция по тях. Разпознава пародията в първа глава от Дон Кихот

24 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) глава на романа Дон в клас Кихот Подчинено подложно изречение Подчинено подложно изречение Дон Кихот и светът на фантазията Дон Кихот и вятърните мелници, жанровите и културноисторическите характеристики на творбата. Разпознава подчиненото подложно изречение. Използва уместно в текст различни синтактични конструкции. Прилага пунктуационните правила, свързани с пунктуацията на сложно съставно изречение. Разпознава подчиненото подложно изречение. Използва уместно в текст различни синтактични конструкции. Прилага пунктуационните правила, свързани с пунктуацията на сложно съставно изречение. Съпоставя аналитично действително и въображаемо в мотивацията на героя. Тълкува осма глава на Дон Кихот съобразно жанровите и културноисторическите характеристики на творбата. 24 и обяснява функциите й. Изразява впечатления, чувства, настроения, мисли, позиции по проблеми с помощта на различни езици - вербален, визуален (в т.ч. и изобразителен), музикален. Сравнява и осмисля езикови единици от българския език и от изпълнение на изучавания чужд език. Използва домашна познанията за езиковите и за единици и закономерности при Сравнява и осмисля езикови устно единици от българския език и от изпитване, за изучавания чужд език. Използва познанията за езиковите единици и закономерности при Съпоставя с личния си опит интерпретирани в романа ценности и норми, проблеми и конфликти, характерни за Ренесанса, и обосновава позиция по тях. Съпоставя с личния си опит интерпретирани в романа ценности и норми, проблеми и конфликти, характерни за Ренесанса, и обосновава позиция по тях. в клас в клас

25 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Подчинено Разпознава подчиненото подчинено Сравнява и осмисля езикови определително изречение определително изречение. Използва уместно в текст определително изречение единици от българския език и от изучавания чужд език. Използва различни синтактични конструкции. Прилага пунктуационните правила, свързани с пунктуацията на сложно съставно изречение. познанията за езиковите единици и закономерности при Подчинено определително изречение Дискусия на тема: Тази война е справедлива, Мъдрост в безумието: философски и общочовешки идеи в романа Дон Кихот Подчинено определително изречение Разпознава подчиненото подложно изречение. Използва уместно в текст различни синтактични конструкции. Прилага пунктуационните правила, свързани с пунктуацията на сложно съставно изречение. Определя в Дон Кихот проблеми и конфликти, специфични за ренесансовия светоглед. Съпоставя ги с личния си опит и обосновава позиция по тях. Определя в Дон Кихот проблеми и конфликти, надхвърлящи конкретния сюжет на романа. Съпоставя ги с личния си опит и обосновава позиция по тях. Разпознава подчиненото подложно изречение. Използва уместно в текст различни синтактични конструкции. Прилага 25 Сравнява и осмисля езикови устно единици от българския език и от изпитване, за изучавания чужд език. Използва познанията за езиковите единици и закономерности при Съпоставя и различава нормите и ценностите в ренесансовия и в съвременния свят. Съпоставя и различава нормите и ценностите в ренесансовия и в съвременния свят. Сравнява и осмисля езикови единици от българския език и от изпълнение на изучавания чужд език. Използва домашна познанията за езиковите и за единици и

26 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) пунктуационните правила, свързани с пунктуацията на сложно съставно изречение. закономерности при Подчинено определително изречение Подготовка за писане на есе, по морален проблем - домашна Обсъждане на домашната Подчинено обстоятелствено изречение Подчинено обстоятелствено изречение, Разпознава подчиненото подложно изречение. Използва уместно в текст различни синтактични конструкции. Прилага пунктуационните правила, свързани с пунктуацията на сложно съставно изречение. Разкрива конкретни стратегии за писане на есе. Предлага теза. Разкрива конкретен план на есето. Предлага завършен модел. Разпознава подчиненото подложно изречение. Използва уместно в текст различни синтактични конструкции. Прилага пунктуационните правила, свързани с пунктуацията на сложно съставно изречение. Разпознава подчиненото подложно изречение. Използва уместно в текст различни синтактични конструкции. Прилага пунктуационните правила, 26 подчинено обстоятелствено изречение Сравнява и осмисля езикови устно единици от българския език и от изпитване, за изучавания чужд език. Използва познанията за езиковите единици и закономерности при Заявява лична позиция. Поставя проблема в актуален контекст. Заявява лична позиция. Поставя проблема в актуален контекст. Сравнява и осмисля езикови единици от българския език и от изучавания чужд език. Използва познанията за езиковите единици и закономерности при Сравнява и осмисля езикови единици от българския език и от изучавания чужд език. Използва познанията за езиковите единици и закономерности при

27 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Трагедията Хамлет на Шекспир - трагедия на отмъщението Хамлет - завръзка на драматичния конфликт Подчинено обстоятелствено изречение Подчинено обстоятелствено изречение Хамлет - развитие на драматичния конфликт свързани с пунктуацията на сложно съставно изречение. Разпознава жанрови характеристики на трагедията, проявени в Хамлет. Обяснява развитието на сюжета чрез трагическия конфликт в Хамлет. Разпознава подчиненото подложно изречение. Използва уместно в текст различни синтактични конструкции. Прилага пунктуационните правила, свързани с пунктуацията на сложно съставно изречение. Разпознава подчиненото подложно изречение. Използва уместно в текст различни синтактични конструкции. Прилага пунктуационните правила, свързани с пунктуацията на сложно съставно изречение. Обяснява мотивацията за действията на героите чрез 27 Подбира, извлича и обработва съобразно няколко критерия информация от различни източници, за да изпълни самостоятелно конкретна творческа задача, свързана с драматизацията на Хамлет. Съпоставя с личния си опит интерпретирани в Хамлет ценности и норми, проблеми и конфликти, характерни за Ренесанса, и обосновава позиция по тях. Оценки оценки за Сравнява и осмисля езикови единици от българския език и от изпълнение на изучавания чужд език. Използва домашна познанията за езиковите и за единици и закономерности при Сравнява и осмисля езикови устно единици от българския език и от изпитване, за изучавания чужд език. Използва познанията за езиковите единици и закономерности при Съпоставя с личния си опит интерпретирани в Хамлет

28 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) сюжета и трагическия конфликт в Хамлет Хамлет - развитие на драматичния конфликт. Образи в трагедията Изречението и неговият Обобщение състав Изречението и неговият състав Трагическата развръзка в Хамлет Хамлет и Дон Кихот - два универсални противоположни характера Обобщение Обобщение Тълкува Хамлет съобразно жанровите и културноисторическите характеристики на творбата. Разпознава подчинителните връзки в сложното изречение. Правилно оформя пунктуационно и използва уместно сложни съставни изречения в текст. Разпознава подчинителните връзки в сложното изречение. Правилно оформя пунктуационно и използва уместно сложни съставни изречения в текст. Тълкува Хамлет съобразно жанровите и културноисторическите характеристики на творбата. Съпоставя жанровите характеристики на двете произведения и определя типологията на героите. 28 ценности и норми, проблеми и конфликти, характерни за Ренесанса, и обосновава позиция по тях. Съпоставя с личния си опит и нтерпретирани в Хамлет ценности и норми, проблеми и конфликти, характерни за Ренесанса, и обосновава позиция по тях. Сравнява и осмисля езикови единици от българския език и от изучавания чужд език. Използва изпълнение на познанията за езиковите домашна единици и закономерности при и за Сравнява и осмисля езикови единици от българския език и от изучавания чужд език. Използва изпълнение на познанията за езиковите домашна единици и закономерности при и за Съпоставя с личния си опит интерпретирани в Хамлет ценности и норми, проблеми и конфликти, характерни за Ренесанса, и обосновава позиция по тях. Съпоставя с личния си опит интерпретирани в двете произведения ценности и норми, проблеми и конфликти, характерни за Ренесанса, и обосновава позиция по тях. в клас Оценки от устно изпитване

29 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Контролна (БЕ) Проверка и оценка Оценки от контролна Подготовка за класна Класна 2 Проверка и оценка Оценки от класна Класна 2 Проверка и оценка Оценки от класна Поправка на контролната Разпознава подчинителните връзки в сложното изречение. Правилно оформя пунктуационно и използва уместно сложни съставни изречения в текст Шекспир - сонети Познава значението на понятието сонет Шекспир - сонет 91 Разпознава жанрови характеристики на сонета, проявени в сонет Шекспир - сонет 130 Тълкува сонет 130 съобразно жанровите и културноисторическите му характеристики. сонет Сравнява и осмисля езикови единици от българския език и от изучавания чужд език. Използва познанията за езиковите единици и закономерности при Идентифицира и оценява специфични начини на въздействие в сонет на Уилям Шекспир. Идентифицира и оценява специфични начини на въздействие в сонет 91. Идентифицира и оценява специфични начини за въздействие в сонет 130. изпълнение на домашна и за в клас изпълнение на домашна и за в клас 29

30 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Античност, Средновековие, Ренесанс - обобщение Обобщение, Поправка на класната Годишен преговор Преговор Годишен преговор Преговор Годишен преговор Преговор Резерв на учителя Резерв на учителя Резерв на учителя Разработил:... (Име, фамилия, подпис) Съпоставя и различава светогледните идеи, характерни за Античността, Средновековието, Ренесанса и съвременната епоха. Съпоставя и различава историческите и литературните интерпретации на светогледните идеи, характерни за Античността, Средновековието, Ренесанса и съвременната епоха. Самонаблюдава се и наблюдава съучениците си, упражнява самоконтрол при изпълняване на дидактически и/или на комуникативни задачи, както и при учене с цел определяне на собствените силни и слаби страни, на собствения стил на учене. Таблица с

31 ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ: 1. Годишното тематично разпределение се разработва от преподаващия учител за всяка учебна година и за всеки клас (а при необходимост - и по паралелки), като се отчитат интересите на учениците и спецификата на образователната среда. 2. Годишното тематично разпределение на учителя по т. 1 се утвърждава от директора на училището преди началото на учебната година. 3. В колона 1 се записва поредният номер на учебния час. Броят на учебните часове в тематичното разпределение трябва да отговарят на броя на часовете по училищен учебен план за съответния клас. 4. В колона 2 се посочва учебната седмица по ред, като следва да се отчита броят на учебните седмици по заповед на министъра за графика на учебното време. 5. В колона 3 се посочва темата на урочната единица, като тя трябва да отговаря на темата, записана в дневника. Темата на урочната единица се определя от учителя и може да не е същата като темата на урока в учебника или темата в учебната програма. 6. В колона 4 се посочва урочната единица, като за ориентир може да се използва съответната таблица в учебната програма за препоръчителното процентно разпределение. 7. В колона 5 се описват накратко компетентностите като очаквани резултати от обучението в рамките на конкретната урочна единица. 8. В колона 6 се описват новите понятия за конкретната урочна единица (ако има такива). 9. В колона 7 се записват учебни дейности, свързани с преподаване на нов учебен материал, упражнения, преговор, както и за гарантиране на изпълнението на учебната програма, в съответствие с предвиденото в раздел Дейности за придобиване на ключови компетентности и междупредметни връзки на съответната учебна програма. 10. В колона 8 се посочват методите и формите за оценяване (те може да са свързани с конкретната тема на урочната единица, но може да са и ориентирани върху цял раздел) - при спазване на ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците, както и за оценяване на другите дейности (домашни работи, лабораторни упражнения, семинари, по проекти и др.), и при отчитане на съотношението при формиране на срочна и годишна оценка в раздел Специфични методи и форми за оценяване на постиженията на учениците на съответната учебна програма. 11. При възникнали обстоятелства от обективен характер годишното тематично разпределение подлежи на изменение, допълнение и преструктуриране, което се отразява в колона 9 или в допълнителна таблица, и се утвърждава допълнително от директора на училището, при спазване на препоръчителното процентно разпределение на задължителните учебни часове за годината. 31

Microsoft Word - UP_VIII_L

Microsoft Word - UP_VIII_L УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА VIII КЛАС КОМПОНЕНТ ЛИТЕРАТУРА (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Приложение 1 към т.1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по литература в VIII

Подробно

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Вид урочна единица ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Подробно

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

УТВЪРДИЛ

УТВЪРДИЛ УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 7. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет математика за 1. клас по ред Учебна седмица по ред

Подробно

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf Учебен комплект по руски език Матрьошка 4. клас ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Уточнения: 1. Годишното тематично разпределение се

Подробно

Microsoft Word клац Ð‚ÐŁÐł модел КЙО 2020.doc

Microsoft Word клац Ð‚ÐŁÐł модел КЙО 2020.doc МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В X КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА 1. Цели на НВО по български език и литература в Х клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба

Подробно

12/29/2016 Държавен вестник Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА с

12/29/2016 Държавен вестник Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА с Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата 8.12.2015 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.47 Наредба 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка МИНИСТЕРСТВО

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Информационни технологии за X клас ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 1

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Информационни технологии за X клас ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Информационни технологии за X клас ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици X 1 часа седмично = 18 часа по ред Учебна

Подробно

Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" ГР. СВИЩОВ, УЛ."П.АНГЕЛОВ" ДИРЕКТОР; ПОМ.ДИРЕКТОР

Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ГР. СВИЩОВ, УЛ.П.АНГЕЛОВ ДИРЕКТОР; ПОМ.ДИРЕКТОР Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" ГР. СВИЩОВ, УЛ."П.АНГЕЛОВ" 17 6-05-41 ДИРЕКТОР; 6-05-91 ПОМ.ДИРЕКТОР E-mail: soudblagoev@gmail.com КОНСПЕКТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН УТВЪРДИЛ Директор:...... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2часа седмично = 36 часа 18 седмици

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

ІІІ

ІІІ I. Общо представяне програмата Учебта програма по ЗИП БЕЛ е разработе в съответствие с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание и е съобразе с Учебта програма по БЕЛ за трети клас /МОН,

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм УТВЪРДИЛ: Директор :...... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока 09 1. 1. Начален преговор.

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас.

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас. УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 4. клас 34 седмици х 1 ч. седмично = 34 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока Очаквани резултати

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния пмет КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ за 2018/2019 учебна година III клас първи

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЛАТИНСКИ ЕЗИК ЗА XI КЛАС (II ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЧАСОВЕ) Класическото образование представлява ядрото на хуманитарното о

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЛАТИНСКИ ЕЗИК ЗА XI КЛАС (II ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЧАСОВЕ) Класическото образование представлява ядрото на хуманитарното о УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЛАТИНСКИ ЕЗИК ЗА XI КЛАС (II ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЧАСОВЕ) Класическото образование представлява ядрото на хуманитарното образование, а изучаването на класическите езици е неразделна

Подробно

Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен

Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен Мотивировка на темата Форум Изследователски подходи в обучението по български език Съвременните динамични процеси в езика и трудностите

Подробно

(пълно наименование на училището) Утвърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по инфор

(пълно наименование на училището) Утвърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по инфор ...... (пълно наименование на училището) твърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по информационни технологии за 10. клас Изготвил:... (подпис).

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВИЗУАЛНОТО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА I КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕ

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВИЗУАЛНОТО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА I КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕ УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВИЗУАЛНОТО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА I КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Въведение във Визуалното

Подробно

Годишно разпределение ИИ 2 клас.indd

Годишно разпределение ИИ 2 клас.indd ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебен предмет Изобразително изкуство за 2. клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) Забележки. Всяка една от темите е предвидена на разтвор в учебника.

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2018/2019 учебна

Подробно

MergedFile

MergedFile Приложение 2 ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЕТИ И ШЕСТИ КЛАС ХОРАРИУМ -1 0 + 2 ЧАСА РЕЗЕРВ РЪКОВОДИТЕЛ - АВНИ ИСМАИЛ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА Усвояване на обикновените

Подробно

Microsoft Word - romanian_12kl.doc

Microsoft Word - romanian_12kl.doc УЧБА ПРОГРАМА ПО РУМЪСКИ ЗИК - XII КЛАС, ПЪРВИ ЧУЖД ЗИК - ПРОФИЛИРАА ПОДГОТОВКА I. ОБЩО ПРДСТАВЯ А УЧБАТА ПРОГРАМА Учебните програми по румънски език като първи чужд език са разработени в съответствие

Подробно

Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx

Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В IV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА 1. Цели на Националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ ) в ІV клас Националното

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Учебна програма по български език за VІІІ клас Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 Ядра на учебно съдържание Очаквани р

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Учебна програма по български език за VІІІ клас Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 Ядра на учебно съдържание Очаквани р ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Учебна по български език за VІІІ клас (за цялото ядро и/или за цялата ) Ядро 1: Социокултурни компетентности Стандарт 1 Използват уместно езикови средства, адекватни на ситуацията на общуване,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИР

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИР ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ за 2018/2019 учебна година първи

Подробно

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ДИГИТАЛНА МАТЕМАТИКА ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Дигитална математика в начален етап е

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и

Подробно

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Тема 1. Информация 1 1 Видове информация Познава начините

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за 2018/2019 учебна

Подробно

годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 108 учебни часа I срок 18 учебни седмици = 54 учебни часа II срок

годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 108 учебни часа I срок 18 учебни седмици = 54 учебни часа II срок годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 08 учебни часа I срок 8 учебни седмици = 54 учебни часа II срок 8 учебни седмици = 54 учебни часа на урок Вид на урока

Подробно

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ISBN

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ISBN КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ISBN 978-954-18-1429-1 КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ЛИТЕРАТУРА за 10. клас Автори Бойко Пенчев Пенчев, 2018 Виолета Петрова Герджикова, 2018 Илияна Йорданова Кръстева, 2018 Графичен дизайн Ивац Иванов

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 2. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на Тема на урока Очаквани резултати от обучението

Подробно

Microsoft Word - armenski_ezik_proekt-1.doc

Microsoft Word - armenski_ezik_proekt-1.doc МИНИСТЕРСТВО НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАЙЧИН АРМЕНСКИ ЕЗИК ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА ОСМИ КЛАС София, 2009 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАЙЧИН АРМЕНСКИ ЕЗИК ЗА VІІI КЛАС ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА

Подробно

К О Н С П Е К Т

К О Н С П Е К Т К О Н С П Е К Т ЗА УСТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ Н У П Ч Е 1. Предмет на методиката на чуждоезиковото обучение. 2. Принципи на чуждоезиковото обучение. 3. Цели на чуждоезиковото обучение.

Подробно

Разпределение ОС 2 клас 2019

Разпределение  ОС 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Околен свят за 2. клас 32 седмици X 1 час седмично = 32 часа годишно Седмица на урока Вид на урока

Подробно

Приложение 7 към т. 7 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАЙЧИН ТУРСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС ИЛИ ЗА СЕДМА ГОДИНА НА ОБУЧЕНИЕ (ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ И/ИЛИ ФАКУЛТАТИВНИ УЧ

Приложение 7 към т. 7 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАЙЧИН ТУРСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС ИЛИ ЗА СЕДМА ГОДИНА НА ОБУЧЕНИЕ (ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ И/ИЛИ ФАКУЛТАТИВНИ УЧ Приложение 7 към т. 7 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАЙЧИН ТУРСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС ИЛИ ЗА СЕДМА ГОДИНА НА ОБУЧЕНИЕ (ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ И/ИЛИ ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х 1 часа = 32 часа ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 часа

Подробно

Разпределение ИИ 1 клас 2019

Разпределение ИИ 1 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС Тема на урочната

Подробно

Microsoft Word - document.rtf

Microsoft Word - document.rtf НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 2 ОТ 2000 Г. ЗА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ (ОБН., ДВ, БР. 48 ОТ 2000 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г. 1. В приложение

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазван

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазван РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния

Подробно