GFO 2005.xls

Размер: px
Започни от страница:

Download "GFO 2005.xls"

Препис

1 БЪЛГАРСКИ Съставител (предприятие) > ХТУ 99 АД > СТАРА ЗАГОРА БУЛСТАТ > Вид дейност > УСЛУГИ Дата на отчета > г. Дата на изготвяне на отчета > Съставител > ИВАН ЗЛАТЕВ Ръководител > МИТКО ДИНЕВ

2 ХТУ 99 АД УСЛУГИ БАЛАНС АКТИВ ПАСИВ Сума Сума Раздели, групи, статии текуща предходна Раздели, групи, статии текуща предходна година година година година а 1 2 а 1 2 А. Дълготрайни (дългосрочни) активи А. Собствен капитал I. Дълготрайни материални активи I. Капитал Сгради и конструкции Основен капитал Съоръжения и оборудване 74 5 Общо за група I: Земи (терени) II. Резерви Стопански инвентар 5 Резерв от последващи оценки на активите и пасивите Разходи за придобиване и ликвидация на дълготр. Матер. активи 6 Целеви резерви Общо за група I: в т.ч. общи резерви 1 1 II. Дълготрайни нематериални активи в т.ч. други резерви III. Дългосрочни финансови активи Общо за група II: IV. Търговска репутация III. Финансов резултат V. Разходи за бъдещи периоди Натрупана печалба (загуба) Общо за раздел "А": в т.ч. неразпределена печалба Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи в т.ч. непокрита загуба I. Материални запаси Текуща печалба (загуба) (13) 73 Стоки 5 Общо за група III: Общо за група I: 5 Общо за раздел "A": II. Краткосрочни вземания Б. Дългосрочни пасиви Други краткосрочни вземания I. Дългосрочни задължения Вземания от клиенти и доставчици Отсрочени данъци 4 4 Данъци за възстановяване 3 Общо за група I: 4 4 Общо за група II: II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания III. Краткосрочни финансови активи Общо за раздел "Б": 4 4 IV. Парични средства В. Краткосрочни пасиви Парични средства в безсрочни депозити I. Краткосрочни задължения Парични средства в брой Задължения към доставчици и клиенти Общо за група IV: Задължения към персонала V. Разходи за бъдещи периоди Задължения към осигурителни предприятия Общо за раздел "Б": Данъчни задължения Сума на актива (А+Б) Други краткосрочни задължения Общо за група I: II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания Общо за раздел "В": Сума на пасива (А+Б+B) В. Условни активи Г. Условни пасиви Дата: Съставител: Ръководител: ИВАН ЗЛАТЕВ Отговорен за одита, регистриран одитор: Управител: Дата: МИТКО ДИНЕВ

3 ХТУ 99 АД СТАРА ЗАГОРА УСЛУГИ ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ Сума Сума Наименование на приходите и разходите текуща предходна Наименование на приходите и разходите текуща предходна година година година година а 1 2 а 1 2 A. Разходи за обичайната дейност A. Приходи от обичайната дейност I. Разходи по икономически елементи I. Нетни приходи от продажби на: Разходи за материали Продукция Разходи за външни услуги Стоки Разходи за амортизации 9 9 Услуги Разходи за възнаграждения Други Разходи за осигуровки 6 7 Общо за група I: Други разходи, в т.ч.: 12 II. Приходи от финансирания, обезценка на активи в т.ч. от правителството провизии III. Финансови приходи Общо за група I: Приходи от лихви II. Суми с корективен характер в т.ч. лихви от свързани предприятия Балансова стойност на продадени активи (без продукция) 33 Приходи от съучастия Разходи за придоб. и ликв. на дълготрайни активи по стопански начи (20) в т.ч. дивиденти Изменение на запасите от продукция и незавършено производство Полож. разлики от операции с финансови активи и инструменти Други суми с корективен характер Полож. разлики от промяна на валутни курсове Общо за група II: (20) 33 Други приходи от финансови операции III. Финансови разходи Общо за група III: Разходи за лихви 1 в т.ч. лихви към свързани предприятия Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове Други разходи по финансови операции 1 Общо за група III: 1 1 Б. Общо разходи за дейността (I + II + III) Б. Общо приходи от дейността (I + II + III) В. Печалба от обичайната дейност В. Загуба от обичайната дейност 13 IV. Извънредни разходи IV. Извънредни приходи Г. Общо разходи (Б + IV) Г. Общо приходи (Б + IV) Д. Счетоводна печалба 73 Д. Счетоводна загуба 13 V. Разходи за данъци от печалбата Текущ данък от печалбата Други разходи за данъци Е. Печалба (Д V) 73 Е. Загуба (Д + V) Всичко (Г + V + Е) Всичко (Г+ Е) : Дата: Съставител: Ръководител: Отговорен за одита, регистриран одитор: Управител: Дата: ИВАН ЗЛАТЕВ Стр. 4

4 ХТУ 99 АД СТАРА ЗАГОРА УСЛУГИ ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК Текущ период Предходен период Наименование на паричните потоци постъпления плащания нетен потокпостъпления плащания нетен поток а А. Парични потоци от основната дейност Парични потоци, свързани с търговски контрагенти 110 (56) (227) (18) Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения (14) (14) Платени и възстановени данъци (55) (55) Други парични потоци от основната дейност (474) (474) Всичко парични потоци от основна дейност (А) 110 (585) (475) 209 (241) (32) Б. Парични потоци от инвестиционна дейност Парични потоци, свързани с дълготрайни активи Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) В. Парични потоци от финансова дейност Парични потоци от емитиране и обратно придобив. на ценни книжа Парични потоци от допълн. вноски и връщането им на собствениц Други парични потоци от финансова дейност 6 (110) (104) Всичко парични потоци от финансова дейност (В) 6 (110) (104) Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В) 116 (695) (579) 785 (241) 544 Д. Парични средства в началото на периода Е. Парични средства в края на периода Дата: Съставител: Ръководител: ИВАН ЗЛАТЕВ Стр. 5

5 ХТУ 99 АД СТАРА ЗАГОРА УСЛУГИ ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК Текущ период Предходен период Наименование на паричните потоци постъпления плащания нетен потокпостъпления плащания нетен поток а Отговорен за одита, регистриран одитор: Управител: Дата: МИТКО ДИНЕВ Стр. 6

6 ХТУ 99 АД СТАРА ЗАГОРА УСЛУГИ Показатели Основен Резерви Резултат Резерв от Общо капитал Премии Преоценъчен целеви резерви преводи собствен от емисия резерв общи специал. други печалба загуба капитал а Салдо на 1 януари (167) Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. а. увеличение б. намаление 2. Финансов резултат от текущия период (13) (13) 3. Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденти 4. Покриване на загуба 5. Последващи оценки на ДМА, в т.ч. а. увеличение б. намаление 6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. а. увеличение б. намаление 7. Промени в счетоводната политика, грешки и др Други изменения в собствения капитал Сладо към края на отчетния период (180) Промени от преводи на ГСО на предпря в чужбина 10. Промени от преизчисляване на финанс.отчети при свръхинхлация ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период (180) 223 Дата: Съставител: Ръководител: Отговорен за одита, регистриран одитор: Управител: Дата: ИВАН ЗЛАТЕВ МИТКО ДИНЕВ Стр. 7

7 ХТУ 99 АД ЕЛЕМЕНТ 7.2 СТАРА ЗАГОРА УСЛУГИ Справка за дълготрайните активи Отчетна стойност на дълготрайните активи Преоценка Преоценена Амортизация Показатели В началото на постъпи на излезли В края на стойност В началото Начислена Отписана В края на Преоценка Преоценена Балансова Увелич Намален на ли през през периода на... на през през периода Увеличе Намале амортизация стойност ение ие периода периода периода (1+23) (4+56) периода периода периода (8+910) ние ние ( ) (714) а I. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕР. АКТИВИ 1. Земи Гори 3. Сгради и конструкции Машини и оборудване Транспортни средства Съоръжения Други дълготрайни активи Обща сума I II. ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕР. АКТИВИ III. ДЪЛГОСР. ФИНАНС. АКТИВИ (БЕЗ ДЪЛГОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ) IV. ПОЛОЖИТЕЛНА РЕПУТАЦИЯ V. ОТРИЦАТЕЛНА РЕПУТАЦИЯ Обща сума ( I + II + III + IV+V ) Дата: Съставител: ИВАН ЗЛАТЕВ Ръководител: Отговорен за одита, регистриран одитор: Управител: Дата: МИТКО ДИНЕВ Стр. 9

8 ХТУ 99 АД ЕЛЕМЕНТ 7.3 СТАРА ЗАГОРА УСЛУГИ Справка за вземанията, задълженията и провизиите А. ВЗЕМАНИЯ Показатели Сума на Степен на ликвидност вземанията до 1 година над 1 година а I. Невнесен капитал II. Дългосрочни вземания 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: предоставени заеми други 2. Вземания по предоставени търговски заеми 3. Отсрочени данъци 4. Други дългосрочни вземания, в т.ч.: финансов лизинг аванси други Всичко за II: III. Краткосрочни вземания 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: предоставени заеми от продажби други 2. Вземания от клиенти Вземания по предоставени аванси 4. Вземания по предоставени търговски заеми 5. Съдебни вземания 6. Присъдени вземания 7. Данъци за възстановяване, в т.ч.: 3 3 данъци върху печалбата данък върху добавената стойност 3 3 други данъци Други краткосрочни вземания, в т.ч.: по липси и начети от социалното осигуряване по рекламации други Всичко за III: Общо вземания (I + II + III) Стр. 10

9 ХТУ 99 АД ЕЛЕМЕНТ 7.3 СТАРА ЗАГОРА УСЛУГИ Справка за вземанията, задълженията и провизиите Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ Показатели Сума на Степен на изискуемост Стойност на задължението до 1 година над 1 година обезпечението а I. Дългосрочни задължения 1.Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: заеми (депозити) доставки на активи и услуги и др. 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: към банки просрочени до 3 години просрочени над 3 години 3. Задължения по получени търговски заеми 4. Задължения по облигационни заеми 5. Задължения по получени аванси 6. Отсрочени данъци Други дългосрочни задължения, в т.ч.: по финансов лизинг Всичко за I: 4 4 II. Краткосрочни задължения 1.Задължения към свързани предприятия, в т.ч. за: доставки на активи и услуги дивиденти 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч: към банки просрочени 3. Задължения по търговски заеми 4. Задължения към доставчици Задължения по получени аванси 6. Задължения към персонала Данъчни задължения, в т.ч.: данък върху печалбата данък върху добавената стойност други данъци Задължения към осигурителни предприятия социално осигуряване здравно осигуряване 1 1 други 9. Други краткосрочни задължения, в т.ч. 5 5 неплатени лихви Всичко за II: Общо задължения (I + II): В. ПРОВИЗИИ Показатели В началото Увеличение Намаление В края на годината на годината а Провизии за правни задължения 2.Провизии за конструктивни задължения 3. Други провизии Общо провизии: Дата: Съставител: Ръководител: ИВАН ЗЛАТЕВ МИТКО ДИНЕВ Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

10 ХТУ 99 АД ЕЛЕМЕНТ 7.4 СТАРА ЗАГОРА УСЛУГИ Справка за ценните книжа Показатели Вид и брой на ценните книжа Стойност на ценните книжа Преоценена Преоценка обикновени привиле конверти Отчетна стойност гировани руеми стойност Увеличение Намаление (4+56) а I. Краткосрочни финансови активи в ценни книжа 1. Акции 2. Изкупени собствени акции 3. Облигации 4. Изкупени собствени облигации 5. Държавни ценни книжа 6. Други документи и права Обща сума I: II. Дългосрочни финансови активи в ценни книжа 1.Акции 2. Облигации 3. Държавни ценни книжа 4. Инвестиционни бонове 5. Други документи и права Обща сума II: Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна. Дата: Съставител: Ръководител: ИВАН ЗЛАТЕВ МИТКО ДИНЕВ

11 ХТУ 99 АД ЕЛЕМЕНТ 7.5 СТАРА ЗАГОРА УСЛУГИ Справка за участията в капиталите на други предприятия Процент на Съучастие в Съучастие в Наименование и седалище на Размер съучастието ценни книжа ценни книжа предприятията, в които са на в капитала на приети за неприети за съучастията съучастието другото търговия на търговия на предприятие фондовата фондовата борса борса а А. В страната I. В дъщерни предприятия Общо сума I: II. В асоциирани предприятия Общо сума II: III. В други предприятия Общо сума III: Обща сума за страната (I + II + III) Б. В чужбина I. В дъщерни предприятия Общо сума I: II. В асоциирани предприятия Общо сума II: III. В други предприятия Общо сума III: Обща сума за чужбина (I + II + III) Дата: Съставител: ИВАН ЗЛАТЕВ Ръководител: МИТКО ДИНЕВ

12 ХТУ 99 АД ЕЛЕМЕНТ 7.6 СТАРА ЗАГОРА УСЛУГИ Справка за разходите и приходите от лихви Показатели Сума Начислени Платени/получени а 1 2 I. Приходи от лихви 1. Лихви по разплащателни и депозитни сметки 2. Лихви по предоставени дългосрочни заеми 3. Лихви по предоставени краткосрочни заеми 4. Лихви по търговски вземания 5. Други лихви Обща сума на приходите от лихви: II. Разходи за лихви 1. Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч.: редовни заеми в левове просрочени заеми в левове редовни заеми във валута просрочени заеми във валута 2. Лихви по дългосрочни заеми, в т.ч.: редовни заеми в левове просрочени заеми в левове редовни заеми във валута просрочени заеми във валута 3. Лихви по дългове, свързани с дялово участие 4. Лихви по неизплатени заплати в срок 5. Лихви по държавни вземания 1 6. Лихви по търговски задължения 7. Други лихви Общa сума на разходите за лихви: 1 Дата: Съставител: Ръководител: ИВАН ЗЛАТЕВ МИТКО ДИНЕВ

13 ХТУ 99 АД ЕЛЕМЕНТ 7.7 СТАРА ЗАГОРА УСЛУГИ Справка за извънредните приходи и разходи Показатели Сума а 1 I. Извънредни приходи Получени застрахователни обезщетения Други Обща сума I: II. Извънредни разходи Разходи от природни и други бедствия Разходи от принудително отчуждаване на активи Други Обща сума II: Дата: Съставител: Ръководител: ИВАН ЗЛАТЕВ МИТКО ДИНЕВ

14 ХТУ 99 АД ЕЛЕМЕНТ 7.8 СТАРА ЗАГОРА УСЛУГИ А. Неразпределена печалба Справка за финансовите резултати Показатели Сума а 1 I. Неразпределена печалба в началото на периода 52 II. Увеличение на неразпределената печалба за сметка на: 1. Печалбата от предходната година 73 2.Приложение на препоръчителния подход за отразяване на грешки, промени в счетоводната политика и др Прехвърляне на преоценъчен резерв на отписани активи 4. Други източници Обща сума II: 108 III. Разпределение на печалбата от минали години 1. За покриване на загуба от минали години 2. За резерви 3. За дивиденти, в т.ч. за държавата 4. Дарения 5. Увеличаване на основния капитал 6. За други цели 7. Неразпределена печалба Общо сума III: IV. Неразпределена печалба в края на периода 160 Б. Непокрита загуба I. Непокрита загуба в началото на периода (167) II. Увеличение на загубата за сметка на: 1. Прехвърляне на загуба от предходната година 2. Други Общо сума II: III. Покриване на загуби от минали години за сметка на: 1. Неразпределена печалба от минали години 2. Резерви 3. Основен капитал Общо сума III: IV. Непокрита загуба към (167) В. Финансов резултат от текущата година 1. Печалба 2. Загуба (13) Забележка: В справката се оповестява разпределението на печалбата от минали години (покриването на загуби от минали години) без печалбата (загубата) от текущата година, посочена в раздел "Собствен капитал", група Финансов резултат Дата: Съставител: Ръководител:

15 ХТУ 99 АД ЕЛЕМЕНТ 7.9 Съставител (предприятие) БУЛСТАТ СТАРА ЗАГОРА Справка за активите и пасивите по отсрочени данъци ВИДОВЕ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ, ДАНЪЧНИ ЗАГУБИ И КРЕДИТИ кредит I. В началото на годината 4 А. Намаляеми 1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизация 2. Неизползвани отпуски 3 Превишение на лихвени плащания по ЗКПО 4. Провизии 5. Загуба Общо А: Б. Облагаеми Общо Б. В. Данъчни загуби Г. Данъчни кредити ІІ Изменения през годината (възникнали и признати през годината) А. Намаляеми 1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизация 2. Неизползвани отпуски 0 3. Превишение на лихвени плащания по ЗКПО 4. Провизии Загуба 6... Общо А: Б. Облагаеми Общо Б. В. Данъчни загуби Г. Данъчни кредити IІІ. Корекции на временни разлики А. Намаляеми 1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизация 2. Неизползвани отпуски 3.Превишение на лихвени плащания по ЗКПО 4.Провизии 5.Загуба 6... Размер на временната разлика, данъчната загуба или Актив по отсрочени данъци Пасив по отсрочени данъци

16 Общо А: Б. Облагаеми Общо Б. В. Данъчни загуби Г. Данъчни кредити ІV. В Края на годината (І+ІІ+ІІІ) 4 А. Намаляеми 1.Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизация 2. Неизползвани отпуски 3. Превишение на лихвени плащания по ЗКПО 4. Провизии 5. Загуба 6... Общо А: Б. Облагаеми Общо Б. В. Данъчни загуби Г. Данъчни кредити Забележка: 1. В раздел ІІ измененията на сумите на временните разлики, данъчните загуби и кредити и сумите на активите и пасивите по отсрочени данъци се посочват нетно (компенсирано като разлика между възникналите и признатите през годината). 2. В раздел ІІІ се посочва корекцията на сумата на активите и пасивите по отсрочени данъци само в резултат 3. В раздели на промяна ІІ и ІІІ измененията в данъчната и ставка. корекциите на сумите на временните разлики, данъчните загуби и кредити и сумите на активите и пасивите по отсрочени данъци се посочват като: Положителна величина, когато изменението / корекцията води до увеличение на сумата в края на годината спрямо сумата в началото на годината; Отрицателна величина, когато изменението/ корекцията води до намаление на сумата в края на годината спрямо сумата в началото на годината. Дата: Съставител: Ръководител: ИВАН ЗЛАТЕВ МИТКО ДИНЕВ

GFO20022.xls

GFO20022.xls СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "Медикет"-АД гр.етрополе 31-Декември-2002 АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна година година а 1 2 А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални

Подробно

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към 312003 г. Преоценена Отчетна стойност на дълготрайните активипоследваща оценк стойност (4+5-6) А

Подробно

приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Те

приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на ..СИВЕКС ГИНГЕР  ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Те приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна година година а 1 2 А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ)

Подробно

СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ година Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща година предход на година A.

СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ година Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща година предход на година A. СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2006 Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща предход на A. Дълготрайни (дългосрочни) активи I. Дълготрайни материални активи Земи

Подробно

Backup of Backup of GSO_2004_himcomers.xlk

Backup of Backup of GSO_2004_himcomers.xlk Счетоводен баланс КЪМ 31.12.2005Г. РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални активи 1. Сгради и конструкции

Подробно

GSO_2005_odit.AGROMEL.xls

GSO_2005_odit.AGROMEL.xls Счетоводен баланс на "АГРОМЕЛХРАН КОМЕРС" АД, град Стара Загора Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни

Подробно

ChirpanskiPlod.xls

ChirpanskiPlod.xls ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2002г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА " ЧИРПАНСКИ ПЛОД" ЕАД / в несъстоятелност / УПРАВЛЯВАЩ : ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ВЕЛКОВ - синдик АКТУАЛЕН АДРЕС : Град: ЧИРПАН Област: СТАРА ЗАГОРА Ул.,

Подробно

MI2003.xls

MI2003.xls ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 23г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА "МОНОЛИТ ИНВЕСТ" АД ХАСКОВО УПРАВЛЯВАЩ : ИВАН ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ АКТУАЛЕН АДРЕС : ХАСКОВО, ОКОЛОВРЪСТНО ШОСЕ Град: ХАСКОВО Област: ХАСКОВО Ул., ОКОЛОВРЪСТНО

Подробно

Consolidiran Otchet2005

Consolidiran Otchet2005 БЪЛГАРСКИ Съставител (предприятие) -------> "Болкан Бритиш Соушъл Сървейс" АД Град, (село) ул. -------> София, бул. Джеймс Баучер 23 БУЛСТАТ -------> 831517936,00 Вид дейност -------> Маркетингови проучвания

Подробно

TAI2003.xls

TAI2003.xls ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2003г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА ТРАНС АИДА ИНВЕСТ АД ХАСКОВО УПРАВЛЯВАЩ : ИВАН ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ АКТУАЛЕН АДРЕС : ГР. ХАСКОВО Град: ХАСКОВО Област: ХАСКОВО Ул., ОКОЛОВРЪСТНО

Подробно

FORMI2005-BGTRANS-TPP.xlk

FORMI2005-BGTRANS-TPP.xlk Счетоводен баланс на БГ ТРАНС ООД град Стара Загора Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални

Подробно

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АУТО ХИТ ООД АУТО ХИТ ООД е регистрирано в Русенския окръжен съд с Решение 782 от 2002 год. по ф.д. 297/2002 год. Предметът на дейност на дружеството е: търговия на едро и дребно с резервни части на автомобили

Подробно

VC2005_311205

VC2005_311205 Сума ( хил.лв) Сума (хил. лв) Раздели, групи, статии текуща Раздели, групи, статии предходна год. текуща год. предходна год. год. а 1 2 а 1 2 I. Дълготрайни материални активи 1. Земи (терени ) 1 559 1.

Подробно

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АУТО ХИТ ООД АУТО ХИТ ООД е регистрирано в Русенския окръжен съд с Решение 782 от 2002 год. по ф.д. 297/2002 год. Предметът на дейност на дружеството е: търговия на едро и дребно с резервни части на автомобили

Подробно

ballans.xls

ballans.xls Актив раздели, групи, статии СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 2005г сума (х.лв.) 2005г. 2004г. Пасив раздели, групи, статии сума (х.лв.) 2005г. 2004г. А. Дълготрайни активи А. Собствен капитал І. Дълготрайни материални

Подробно

Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: Отчетен период: (в лева) АКТИВИ Текущ период П

Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: Отчетен период: (в лева) АКТИВИ Текущ период П Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: 175680458 Отчетен период: 31.12.2011 (в лева) АКТИВИ Текущ период Предходен период СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ Текущ период

Подробно

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Булгаргаз ЕАД Междинен финансов отчет към 30 септември 2008 г. ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ на " БУЛГАРГАЗ" ЕАД

Подробно

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г.

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. СЪДЪРЖАНИЕ Страница МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 1 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 3 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В

Подробно

Example financial statements

Example financial statements 1 Съдържание Страница Консолидиран Отчет за финансовото състояние 2 Консолидиран Отчет за доходите 4 Консолидиран Отчет за всеобхватния доход 5 Консолидиран Отчет за паричните потоци (пряк метод) 6 Консолидиран

Подробно

Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД за периода, приключващ на 30 юни 2019 г. Пояснения лв. 000 лв. Прихо

Отчет за всеобхватния доход на  Сирма Груп Холдинг АД за периода, приключващ на 30 юни 2019 г. Пояснения лв. 000 лв. Прихо Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД Пояснения 30.06.2019 30.06.2018 Приходи от продажби 3 756 3 268 Приходи от лихви 3 135 135 Приходи от финансиране 3 27 27 Други приходи 3 31 - Приходи

Подробно

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г.

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г. КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г. СЪДЪРЖАНИЕ Страница МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 1 МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 3 МЕЖДИНЕН

Подробно

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. В хиляди лева Прило жение I-во трим I-во трим

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. В хиляди лева Прило жение I-во трим I-во трим Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. Прило жение I-во трим. 2016 I-во трим. 2015 Приходи от лихви, дивиденти и операции с инвестиции 1 1 3

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31.12.2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на ел.инструменти.

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружес

Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружес Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на

Подробно

Microsoft Word - EUBG_Consolid_MSS_ doc

Microsoft Word - EUBG_Consolid_MSS_ doc Консолидиран отчет за доходите Бележки 01.01.2008 30.06.2008 01.01.2007 30.06.2007 Приходи от продажби 3 152,584 85,149 в т.ч. Приходи от застрахователна и здравноосигурителна дейност 77,653 26,597 Разходи

Подробно

Kruni_95.xls

Kruni_95.xls АКТИВ С Ч Е Т О В О Д Е Н Б А Л А Н С на "К РУ Н И -95" АД град БАЛЧИК към 31.12.2002 г. Сума (хил.лв.) ПАСИВ Сума (хил.лв.) РАЗДЕЛИ,ГРУПИ, СТАТИИ Текуща година Предходна година РАЗДЕЛИ,ГРУПИ, СТАТИИ Текуща

Подробно

IFRS_Non-consolidated Financial Statements_31_12_2014_interim.xls

IFRS_Non-consolidated Financial Statements_31_12_2014_interim.xls Доверие Обединен холдинг АД Междинен неконсолидиран финансов отчет за периода, приключващ към 31 декември 2014 година Неконсолидиран отчет за финансовото състояние Междинен неконсолидиран финансов отчет

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛ

Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛ Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предмет на дейност

Подробно

Konsolidiran FO_Biovet AD_03_2011

Konsolidiran FO_Biovet AD_03_2011 Консолидиран отчет за финансовото състояние на "БИОВЕТ АД" АД за та, приключваща на 31 март 2011 г. "БИОВЕТ АД" АД 31.03.2011 Бележки / Notes Текуща Сума ( х.лв.) Предходна Активи Нетекущи активи Дълготрайни

Подробно

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД КОНСОЛИДИРАНИ МЕЖДИННИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 31 Декември 2009г. Консолидиран отчет за доходите на Еврохолд България АД за периода от 01.01.2009 до 31.12.2009 година 01.01.2009 31.12.2009 01.01.2008 31.12.2008

Подробно

Еврохолд България АД

Еврохолд България АД неразделна част от неконсолидирания финансов отчет за първото тримесечие на 2019 г. 71 Междинен неконсолидиран финансов отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За първото тримесечие

Подробно

Mehatronika_GFO_2003.xls

Mehatronika_GFO_2003.xls ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2003г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА МЕХАТРОНИКА АД УПРАВЛЯВАЩ : НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ДЯНКОВ АКТУАЛЕН АДРЕС : Град: ГАБРОВО Област: ГАБРОВО Ул., РАЙКО ДАСКАЛОВ 7 Тел. 066/ 413 323 Факс

Подробно

Microsoft Word - FS 2003 by NAS FINAL new.doc

Microsoft Word - FS 2003 by NAS FINAL new.doc СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА ДВЕ МОГИЛИ ЕНТЪРПАЙСИС АД към 31 декември 2003 година Раздели, групи, статии Прило жение 31.12.2003 31.12.2002 А. Дълготрайни активи І. Дълготрайни материални активи 3 1,117 1,118

Подробно

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕ Стр. Междинен консолидиран счетоводен баланс 3 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход 4 Междинен консолидиран отчет за собствения капитал

Подробно

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес e-mail ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА на бюджета, сметките

Подробно

Отчет за доходите

Отчет за доходите Неконсолидиран отчет за всеобхватния доход За периода, завършващ на 31 март 2010 (в хиляди лева) Бележка 31.03.2010 31.03.2009 Приходи от оперативна дейност Дивиденти от дъщерни предприятия 3 260 250 Приходи

Подробно

Microsoft Word - FinOtchatanins doc

Microsoft Word - FinOtchatanins doc "АТАНИНС ИНВЕСТ " АД изготвени към 31 декември 2005г. "Атанинс Инвест"АД към 31 декември 2005г. Отчет за приходи и разходи Към 31.12.2005г. В хиляди лева Прил. 31.12.2005 31.12.2004 Приходи от продажба

Подробно

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] НА - 1 / 10 - БЮДЖЕТ

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] НА - 1 / 10 - БЮДЖЕТ ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] НА - 1 / 10 - БЮДЖЕТ - БЮДЖЕТ - ЕИК/БУЛСТАТ 000 043 578 КОД ПО ЕБК 520 2

Подробно

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) - 1 / 13 - ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес НУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" - СТАР

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) - 1 / 13 - ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес  НУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ - СТАР (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) - 1 / 13 - ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail НУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" - СТАРА ЗАГОРА 7410201 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА

Подробно

ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕЛО РЯХОВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ

ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕЛО РЯХОВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕЛО РЯХОВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ 000 521 619 КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес e-mail ЗА

Подробно

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ 000 043 578 КОД ПО ЕБК 520 2 3 4 телефон: Web-адрес

Подробно