приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Те

Размер: px
Започни от страница:

Download "приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Те"

Препис

1

2

3

4

5 приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна година година а 1 2 А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални активи 1. Машини Транспортни средства Компютри Други - Офис оборудване 3 4 Общо за група I : II. Дълготрайни нематериални активи 1. Програмни продукти Други дълготрайни нематериални активи Общо за група II : III. Дългосрочни финансови активи Общо за група III : - - IV. Търговска репутация Общо за група IV : - - V. Разходи за бъдещи периоди - - Общо за раздел А : Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Материални запаси 1. Стоки Общо за група I : II. Краткосрочни вземания 1. Вземания от клиенти и доставчици Данъци за възстановяване Други краткосрочни вземания - 33 Общо за група II : III. Краткосрочни финансови активи Общо за група III : - - IV. Парични средства 1. Парични средства в брой Парични средства в безсрочни депозити Общо за група IV : V. Разходи за бъдещи периоди 25 6 Общо за раздел Б : Сума на актива (А+Б) ПАСИВ

6 приложение 1 към НСС 1 РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна година година а 1 2 А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ I. Основен капитал 1. Записан капитал Общо за група I : II. Резерви Общо за група II : - - III. Финансов резултат 1. Натрупана печалба (загуба) (17) - в т.ч. : - неразпределена печалба (17) - 2. Текуща печалба (загуба) 198 (17) Общо за група III : 181 (17) Общо за раздел А : Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ I. Дългосрочни задължения Общо за група I : - - II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания - - Общо за раздел Б : - - В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ I. Краткосрочни задължения 1. Задължения към доставчици и клиенти Задължения към персонала Задължения към осигурителни предприятия 3-4. Данъчни задължения 32 2 Общо за група I : II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания - - Общо за раздел В : Сума на пасива (А+Б+В) дата... гр. /с/... Съставител: Ръководител:

7 приложение 3 към НСС 1 ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД гр./с./...софия... за 2006 г. Н А И М Е Н О В А Н И Е Сума (хил. лв.) Н А Текуща Предходна Р А З Х О Д И Т Е година година а 1 2 А. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ I. Разходи по икономически елементи 1. Разходи за материали Разходи за външни услуги Разходи за амортизации Разходи за възнаграждения Разходи за осигуровки Други разходи 25 3 Общо за група I : II. Суми с корективен характер 1. Балансова стойност на продадени активи ( без продукция) Общо за група II : III. Финансови разходи 1. Разходи за лихви 1-2. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове Други разходи по финансови операции 8 1 Общо за група III : 12 2 Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I + II + III) В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ Г. ОБЩО РАЗХОДИ (Б + IV) Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА V. Разходи за данъци Данъци от печалбата 32 - Е. ПЕЧАЛБА (Д - V) Всичко (Г + V + Е)

8 приложение 3 към НСС 1 Н А И М Е Н О В А Н И Е Сума (хил. лв.) Н А Текуща Предходна П Р И Х О Д И Т Е година година а 1 2 А. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ I. Нетни приходи от продажби на: 1. Стоки Услуги 7-3. Други 19 - Общо за група I : II. Приходи от финансирания - - III. Финансови приходи 1. Приходи от лихви 1 - Общо за група III : 1 - Б. ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА (I + II + III) В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ - 17 IV. Извънредни приходи - - Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV) Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА - 17 Е. ЗАГУБА (Д + данъци) - 17 Всичко (Г + Е) дата... гр./с/... Съставител: Ръководител:

9 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по прекия метод на "...СИВЕКС ГИНГЕР " ООД гр. /с/.софия за 2006 година Мярка: Хил. лв. НАИМЕНОВАНИЕ Текущ период Предходен период НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ постъпления плащания нетен поток постъпления плащания нетен поток а А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ 1. Паричните потоци, свързани с търговски контрагенти (470) 2. Паричните потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търгов. цели Паричните потоци, свързани с трудови възнаграждения 43 (43) 10 (10) 4. Паричните потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни 16 (16) - 5. Паричните потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики - 1 (1) 6. Платени и възстановени данъци върху печалбата Плащания при разпределение на печалбата Други парични потоци от основна дейност 35 (35) 118 (118) Всичко парични потоци от осн. дейност (А) (599) Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТ. ДЕЙНОСТ 3 1. Паричните потоци, свързани с дълготрайни активи Паричните потоци, свързани с краткосрочни финансови активи Паричните потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни - - Вс. парични потоци от инвест. дейност (Б) В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНС. ДЕЙНОСТ 1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми (62) - приложение 1 към НСС 7

10 4. Паричните потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни Плащания на задължения по лизинг.д-ри Паричните потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики 3 (3) - 7. Други парични потоци от финанс. дейност 59 (59) 1 (1) Вс. парични потоци от финанс. дейност (В) (124) Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В) Д. Парични средства в началото на периода 200 Е. Парични средства в края на периода приложение 1 към НСС 7 дата... Съставител: Ръководител:

11 приложение 6 към НСС 1 ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на "...СИВЕКС ГИНГЕР " ООД гр./с/.софия.. за 2006 г. Мярка: Хил. лв. Р е з е р в и Основен Премии Резерв от по- Целеви резерви Финансов резултат Резерв Общо П О К А З А Т Е Л И капитал от следващи оце- Специа- от собствен емисия нки на активи Общи ли- Други Печалба Загуба преводи капитал и пасиви зирани а Салдо в началото на отчетния период Изменение за сметка на собствениците в т.ч. - увеличение - намаление 2. Финансов резултат за текущия период Разпределение на печалба в т.ч. за дивиденти 4. Покриване на загуба 5. Последващи оценки на дълг. мат. активи 6. Последващи оценки на фин.активи и инструменти 7. Промени в счетоводната политика, грешки и др. 8. Други изменения в собствения капитал Салдо към края на отчетния период Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина 10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период дата... гр. /с/... Съставител: Ръководител:

12 С П Р А В К А за дълготрайните (дългосрочни) активи към г. на "...СИВЕКС ГИНГЕР " ООД, гр./с/..софия приложение 7 към НСС 1 елемент 7.2 отчетна стойност на дълготрайните активи последваща преоце- амортизация последваща преоценена балансова в нача- на постъпи- на излез- в края оценка нена стой- в нача- начис- отписана в края оценка аморти- стойност ПОКАЗАТЕЛИ лото на лите през лите през на увели- нама- ност лото на лена през на увели- нама- зация в края в края периода периода периода периода чение ление (4+5-6) периода през периода периода чение ление на периода на периода (1+2-3) периода (8+9-10) ( ) (7-14) а І.ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 1.Земи (терени) 2.Машини Транспортни средства Компютри Други ДМА - Офис оборудване Обща сума І: ІІ.ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 1.Права върху собственост 2.Програмни продукти Продукти от развойна дейност 4.Други ДНА Обща сума ІІ: ІІІ.ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ (без дългосрочни вземания) 1.Дялове и участия, в т.ч.: 2.Инвестиционни имоти Обща сума ІІІ: ІV. ТЪРГОВСКА РЕПУТАЦИЯ Обща сума ІV: Общ сбор (І+ІІ+ІІІ+ІV) дата Съставител: Ръководител:

13 С П Р А В К А за вземанията, задълженията и провизиите към г. на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД, гр./с/.софия приложение 7 към НСС 1 елемент 7.3 А. ВЗЕМАНИЯ /хил.лева/ ПОКАЗАТЕЛИ Сума на Степен на ликвидност вземанията до 1 година над 1 година а І. Невнесен капитал ІІ. Дългосрочни вземания 1.Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: предоставени заеми други 2.Вземания от предоставени търговски заеми 3.Други дългосрочни вземания, в т.ч.: финансов лизинг аванси други Всичко ІІ: ІІІ.Краткосрочни вземания 1.Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: предоставени заеми от продажби други 2.Вземания от клиенти Вземания от предоставени аванси 4.Вземания от предоставени търговски заеми 5.Съдебни вземания 6.Присъдени вземания 7.Данъци за възстановяване, в т.ч.: данък за общините данък върху печалбата данък върху добавената стойност възстановими данъчни временни разлики други данъци 8.Други краткосрочни вземания, в т.ч.: по липси и начети от социалното осигуряване по рекламации други Всичко за ІІІ: Общо вземания: (І+ІІ+ІІІ)

14 приложение 7 към НСС 1 елемент 7.3 Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ /хил.лева/ ПОКАЗАТЕЛИ Сума на Степен на ликвидност Стойност на задължението до 1 над 1 обезпечението година година а І. Дългосрочни задължения 1.Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: заеми доставки на активи и услуги 2.Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: към банки просрочени до 3 години просрочени над 3 години 3.Задължения по получени търговски заеми 4.Задължения по облигационни заеми 5.Задължения по получени аванси 6.Отсрочени данъци 7.Други дългосрочни задължения, в т.ч.: по финансов лизинг Всичко за І: ІІ. Краткосрочни задължения 1.Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: доставени активи и услуги дивиденти 2.Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: към банки просрочени 3.Задължения по търговски заеми 4.Задължения към доставчици Задължения по получени аванси Задължения към персонала Данъчни задължения данък за общините данък върху печалбата данък върху добавената стойност други данъци Задължения към осигурителни предпр. социално осигуряване 2 2 здравно осигуряване други данъци 9.Други краткосрочни задължения, в т.ч.: неплатени лихви Всичко за ІІ: Общо задължения (І+ІІ)

15 приложение 7 към НСС 1 елемент 7.3 Б. ПРОВИЗИИ /хил.лева/ ПОКАЗАТЕЛИ В началото Увеличение Намаление В края на годината на годината а Провизии за правни задължения 2.Провизии за конструктивни задължения 3.Други провизии Обща сума (1+2+3) Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна дата.. Съставител: Ръководител:

GFO20022.xls

GFO20022.xls СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "Медикет"-АД гр.етрополе 31-Декември-2002 АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна година година а 1 2 А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални

Подробно

СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ година Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща година предход на година A.

СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ година Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща година предход на година A. СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2006 Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща предход на A. Дълготрайни (дългосрочни) активи I. Дълготрайни материални активи Земи

Подробно

Backup of Backup of GSO_2004_himcomers.xlk

Backup of Backup of GSO_2004_himcomers.xlk Счетоводен баланс КЪМ 31.12.2005Г. РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални активи 1. Сгради и конструкции

Подробно

GSO_2005_odit.AGROMEL.xls

GSO_2005_odit.AGROMEL.xls Счетоводен баланс на "АГРОМЕЛХРАН КОМЕРС" АД, град Стара Загора Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни

Подробно

FORMI2005-BGTRANS-TPP.xlk

FORMI2005-BGTRANS-TPP.xlk Счетоводен баланс на БГ ТРАНС ООД град Стара Загора Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални

Подробно

GFO 2005.xls

GFO 2005.xls БЪЛГАРСКИ Съставител (предприятие) > ХТУ 99 АД > СТАРА ЗАГОРА БУЛСТАТ > 123165292 Вид дейност > УСЛУГИ Дата на отчета > 31.12.2005 г. Дата на изготвяне на отчета > 24.02.2006 Съставител > ИВАН ЗЛАТЕВ Ръководител

Подробно

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АУТО ХИТ ООД АУТО ХИТ ООД е регистрирано в Русенския окръжен съд с Решение 782 от 2002 год. по ф.д. 297/2002 год. Предметът на дейност на дружеството е: търговия на едро и дребно с резервни части на автомобили

Подробно

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към 312003 г. Преоценена Отчетна стойност на дълготрайните активипоследваща оценк стойност (4+5-6) А

Подробно

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АУТО ХИТ ООД АУТО ХИТ ООД е регистрирано в Русенския окръжен съд с Решение 782 от 2002 год. по ф.д. 297/2002 год. Предметът на дейност на дружеството е: търговия на едро и дребно с резервни части на автомобили

Подробно

VC2005_311205

VC2005_311205 Сума ( хил.лв) Сума (хил. лв) Раздели, групи, статии текуща Раздели, групи, статии предходна год. текуща год. предходна год. год. а 1 2 а 1 2 I. Дълготрайни материални активи 1. Земи (терени ) 1 559 1.

Подробно

Consolidiran Otchet2005

Consolidiran Otchet2005 БЪЛГАРСКИ Съставител (предприятие) -------> "Болкан Бритиш Соушъл Сървейс" АД Град, (село) ул. -------> София, бул. Джеймс Баучер 23 БУЛСТАТ -------> 831517936,00 Вид дейност -------> Маркетингови проучвания

Подробно

Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: Отчетен период: (в лева) АКТИВИ Текущ период П

Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: Отчетен период: (в лева) АКТИВИ Текущ период П Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: 175680458 Отчетен период: 31.12.2011 (в лева) АКТИВИ Текущ период Предходен период СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ Текущ период

Подробно

Example financial statements

Example financial statements 1 Съдържание Страница Консолидиран Отчет за финансовото състояние 2 Консолидиран Отчет за доходите 4 Консолидиран Отчет за всеобхватния доход 5 Консолидиран Отчет за паричните потоци (пряк метод) 6 Консолидиран

Подробно

ballans.xls

ballans.xls Актив раздели, групи, статии СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 2005г сума (х.лв.) 2005г. 2004г. Пасив раздели, групи, статии сума (х.лв.) 2005г. 2004г. А. Дълготрайни активи А. Собствен капитал І. Дълготрайни материални

Подробно

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Булгаргаз ЕАД Междинен финансов отчет към 30 септември 2008 г. ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ на " БУЛГАРГАЗ" ЕАД

Подробно

ChirpanskiPlod.xls

ChirpanskiPlod.xls ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2002г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА " ЧИРПАНСКИ ПЛОД" ЕАД / в несъстоятелност / УПРАВЛЯВАЩ : ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ВЕЛКОВ - синдик АКТУАЛЕН АДРЕС : Град: ЧИРПАН Област: СТАРА ЗАГОРА Ул.,

Подробно

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г.

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г. КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г. СЪДЪРЖАНИЕ Страница МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 1 МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 3 МЕЖДИНЕН

Подробно

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г.

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. СЪДЪРЖАНИЕ Страница МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 1 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 3 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В

Подробно

Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД за периода, приключващ на 30 юни 2019 г. Пояснения лв. 000 лв. Прихо

Отчет за всеобхватния доход на  Сирма Груп Холдинг АД за периода, приключващ на 30 юни 2019 г. Пояснения лв. 000 лв. Прихо Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД Пояснения 30.06.2019 30.06.2018 Приходи от продажби 3 756 3 268 Приходи от лихви 3 135 135 Приходи от финансиране 3 27 27 Други приходи 3 31 - Приходи

Подробно

MI2003.xls

MI2003.xls ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 23г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА "МОНОЛИТ ИНВЕСТ" АД ХАСКОВО УПРАВЛЯВАЩ : ИВАН ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ АКТУАЛЕН АДРЕС : ХАСКОВО, ОКОЛОВРЪСТНО ШОСЕ Град: ХАСКОВО Област: ХАСКОВО Ул., ОКОЛОВРЪСТНО

Подробно

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. В хиляди лева Прило жение I-во трим I-во трим

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. В хиляди лева Прило жение I-во трим I-во трим Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. Прило жение I-во трим. 2016 I-во трим. 2015 Приходи от лихви, дивиденти и операции с инвестиции 1 1 3

Подробно

IFRS_Non-consolidated Financial Statements_31_12_2014_interim.xls

IFRS_Non-consolidated Financial Statements_31_12_2014_interim.xls Доверие Обединен холдинг АД Междинен неконсолидиран финансов отчет за периода, приключващ към 31 декември 2014 година Неконсолидиран отчет за финансовото състояние Междинен неконсолидиран финансов отчет

Подробно

Microsoft Word - EUBG_Consolid_MSS_ doc

Microsoft Word - EUBG_Consolid_MSS_ doc Консолидиран отчет за доходите Бележки 01.01.2008 30.06.2008 01.01.2007 30.06.2007 Приходи от продажби 3 152,584 85,149 в т.ч. Приходи от застрахователна и здравноосигурителна дейност 77,653 26,597 Разходи

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31.12.2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на ел.инструменти.

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружес

Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружес Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на

Подробно

Kruni_95.xls

Kruni_95.xls АКТИВ С Ч Е Т О В О Д Е Н Б А Л А Н С на "К РУ Н И -95" АД град БАЛЧИК към 31.12.2002 г. Сума (хил.лв.) ПАСИВ Сума (хил.лв.) РАЗДЕЛИ,ГРУПИ, СТАТИИ Текуща година Предходна година РАЗДЕЛИ,ГРУПИ, СТАТИИ Текуща

Подробно

Еврохолд България АД

Еврохолд България АД неразделна част от неконсолидирания финансов отчет за първото тримесечие на 2019 г. 71 Междинен неконсолидиран финансов отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За първото тримесечие

Подробно

TAI2003.xls

TAI2003.xls ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2003г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА ТРАНС АИДА ИНВЕСТ АД ХАСКОВО УПРАВЛЯВАЩ : ИВАН ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ АКТУАЛЕН АДРЕС : ГР. ХАСКОВО Град: ХАСКОВО Област: ХАСКОВО Ул., ОКОЛОВРЪСТНО

Подробно

Konsolidiran FO_Biovet AD_03_2011

Konsolidiran FO_Biovet AD_03_2011 Консолидиран отчет за финансовото състояние на "БИОВЕТ АД" АД за та, приключваща на 31 март 2011 г. "БИОВЕТ АД" АД 31.03.2011 Бележки / Notes Текуща Сума ( х.лв.) Предходна Активи Нетекущи активи Дълготрайни

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛ

Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛ Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предмет на дейност

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31 Декември 2017 г. Януари 2018 г., София Съдържание 1.Неконсолидиран финансов отчет...2 2.Бележки към неконсолидиран финансов отчет...8 3.Доклад

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31 Март 2017 г. Април 2017 г., София Съдържание 1.Неконсолидиран финансов отчет...2 2.Бележки към неконсолидиран финансов отчет...8 3.Доклад

Подробно

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД КОНСОЛИДИРАНИ МЕЖДИННИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 31 Декември 2009г. Консолидиран отчет за доходите на Еврохолд България АД за периода от 01.01.2009 до 31.12.2009 година 01.01.2009 31.12.2009 01.01.2008 31.12.2008

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕВЕТТЕ МЕСЕЦА НА 2014 г. Октомври 2014 г., София Неконсолидиран отчет за всеобхватния доход За периода приключващ на 30.09.2014 г. 30.09.2014

Подробно

Mehatronika_GFO_2003.xls

Mehatronika_GFO_2003.xls ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2003г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА МЕХАТРОНИКА АД УПРАВЛЯВАЩ : НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ДЯНКОВ АКТУАЛЕН АДРЕС : Град: ГАБРОВО Област: ГАБРОВО Ул., РАЙКО ДАСКАЛОВ 7 Тел. 066/ 413 323 Факс

Подробно

Microsoft Word - FS 2003 by NAS FINAL new.doc

Microsoft Word - FS 2003 by NAS FINAL new.doc СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА ДВЕ МОГИЛИ ЕНТЪРПАЙСИС АД към 31 декември 2003 година Раздели, групи, статии Прило жение 31.12.2003 31.12.2002 А. Дълготрайни активи І. Дълготрайни материални активи 3 1,117 1,118

Подробно

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес e-mail ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА на бюджета, сметките

Подробно

- 1 / 6 - ОБЩИНА АЛФАТАР (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] Web-адрес ЕИК/Б

- 1 / 6 - ОБЩИНА АЛФАТАР (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] Web-адрес  ЕИК/Б - 1 / 6 - ОБЩИНА АЛФАТАР 000 565 59 (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] Web-адрес e-mail ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК 6 9 0 1 телефон: ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Подробно

СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК АД Съвет на директорите: Милен Пенчев Тодоров Стефан Иванов Славов Радослав Петков Радев Председател на СД Изпълнителен Ди

СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК АД Съвет на директорите: Милен Пенчев Тодоров Стефан Иванов Славов Радослав Петков Радев Председател на СД Изпълнителен Ди СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК АД Съвет на директорите: Милен Пенчев Тодоров Стефан Иванов Славов Радослав Петков Радев Председател на СД Изпълнителен Директор Член на СД Финансов директор Диана Стоянова

Подробно

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] НА - 1 / 10 - БЮДЖЕТ

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] НА - 1 / 10 - БЮДЖЕТ ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] НА - 1 / 10 - БЮДЖЕТ - БЮДЖЕТ - ЕИК/БУЛСТАТ 000 043 578 КОД ПО ЕБК 520 2

Подробно

ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕЛО РЯХОВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ

ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕЛО РЯХОВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕЛО РЯХОВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ 000 521 619 КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес e-mail ЗА

Подробно

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ 000 043 578 КОД ПО ЕБК 520 2 3 4 телефон: Web-адрес

Подробно

- 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА

- 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА - 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА 2 0 1 6 НА БЮДЖЕТА,

Подробно