Microsoft Word - tema_7_klas_2009.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - tema_7_klas_2009.doc"

Препис

1 РЕГИОНАЛЕН ИНПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОАНИЕТО, ОФИЯ-ГРАД Национално състезание-тест по математика за VІІ клас Общински кръг, офия, февруари 009 г. Утвърдил:... аня Кастрева началник РИО, офия-град Тестът съдържа 50 задачи и лист за отговори. Задачите са два вида: със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е верният, и с кратък свободен отговор. Отговорите отбелязвайте със син цвят на химикалката в листа за отговори. За да отбележите своя отговор, срещу А Б Г номера на съответната задача зачертайте със знака буквата на избрания от ас отговор. Ако след това прецените, че първоначалният и отговор не е верен и искате да го поправите, запълнете кръгчето с грешния отговор и зачертайте със А Б Г знака буквата на друг отговор, който приемате за верен. За задачите със свободен отговор в листа за отговори е оставено празно място, на което трябва да запишете своя отговор. Ако искате да го коригирате, задраскайте го с хоризонтална черта и запишете над него отговора, който според ас е правилен. Правилните отговори задачи от до 5 се оценяват с по точка; задачи от 6 до 5 се оценяват с по точки; задачи от 6 до 50 се оценяват с по точки. Неправилните решения, както задачи без отговор или с повече от един отбелязан отговор със знака се оценяват с 0 точки. реме за работа 50 минути. Успешна работа!. тойността на израза,6 +,6 : 0, е: А) 0 Б) 5, ),7 Г) 0,. Произведението на едночлена е равно 9 6 А) 0a x Б) 5a x ). По данните от чертежа мярката на ъгъл х е: А) 55 Б) 0 ) 78 Г). тойността на израза.. 5a x с неговия противоположен 6 8 a x Г) е: А) Б) ) 9 Г) a x 5. На колко минути са равни от часа? 5 6. Изразът 6 А) x е равен x Б) ) 6x 8x 6 Г) 6x 6 6x 8x 6 7. Кое от дадените уравнения има корен, различен от 0? А) х = 0 Б) 0.х = ) 0.х = 0 Г) 6 х = 6 8. Ако броят на всички върхове на пирамида е 8, то пирамидата е: А) осмоъгълна Б) четириъгълна ) седмоъгълна Г) деветоъгълна 7 х 5

2 9. Единият от два съседни ъгъла е равен на от другия. По-малкият от тях е равен А) 60 Б) 0 ) 7 Г) 6 0. Ако 5x x и x x 5, то разликата М Р е равна А) x x Б) 7x 7x 6 6 ) x 7x 6 Г) x x. На чертежа C и B. Ако = 0 и BC = 80, намерете градусната мярка на А. (Напишете отговора в листа за отговори). Равенството е равно А) 6y Б) x y x xy x y 8 е тъждество, ако А y ) y Г) y. На чертежа правите а и b са успоредни. Кое от твърденията е винаги вярно? А) = b Б) = + ) = а Г) + + = Коренът на кое от дадените уравнения е цяло число? А) 6х 8 0 Б) х 0 ) 0,х 0, 0 0 Г) х На чертежа А BD и А = 65, BD = 80. Мярката на DC е: А) 5 Б) 5 ) 5 Г) m са равни А) 0 cm Б) cm ) 0 cm 7. тойността на израза Г) 9 :,5. е: А) Б),5 ),5 Г) 8. Изразът x y x y xy 0 cm е тъждествено равен А) x y x y Б) x y ) x y Г) x y y x 9. Багер трябвало да прокопае канал за определено време. Поради неблагоприятни условия вместо предвидените 0 m на час, багерът прокопавал с 0 m по-малко и свършил работата за часа повече от определеното време. Дължината на канала, който е трябвало да се прокопае, е равна А) 00 m Б) 50 m ) 70 m Г) 800 m D 80 65

3 b 5 b 7 0. Числената стойност на израза за b е: 7 А) Б) ) 05 Г) 5. Кое от числата е решение на уравнението x x? 8 6 А) Б) 5 ) Г) 6 6. Костенурката и таралежът тръгнали едновременно един срещу друг по горската пътечка. лед 5 min разстоянието между тях било 00 m, а след още 0 min те се срещнали. коростта на костенурката била с m/min по-малка от скоростта на таралежа. Разстоянието, което е изминала костенурката до срещата, е равно А) 5 m Б) 65 m ) 60 m Г) 80 m. На чертежа точка О е средата на отсечката А, а отношението АМ : МО = 5 :. Ако М = 6 cm, намерете на колко сантиметра е равна дължината на отсечката А. О. лед разлагане на многочлена b a b a на множители се получава: b a a b А) Б) b ab ) bb a Г) b a 5. сяко квадратче на мрежата е със страна cm. Колко квадратни сантиметра е лицето на оцветената фигура? 6. Ако ab, то стойността на израза 6 a b : a ab a ab е: А) 6 Б) ) 0 Г) 0 7. За триъгълниците А и МР на чертежа е дадено, че =, B = 50 и = 70. Двата триъгълника винаги ще са еднакви, ако: А) = 50 и АC = МР Б) = = 60 ) = 60 и АB = М Г) = 70 и = От кг домати се приготвя 00 г кетчуп. Колко килограма домати са необходими за приготвянето на кг кетчуп? А) Б),5 ) 9 Г) 6, 9. Единият от четирите ъгъла, образувани при пресичане на две прави, е с 5 по-малък от сбора на останалите три. Намерете градусната мярка на този ъгъл. 0. На чертежа е дадено, че АL = BL, BC = CL и АB = 80. Мярката на А е: А) 60 Б) 50 ) 0 Г) 5. Намерете стойностите на параметъра m, за които всяко число е корен на уравнението mx 0 = (x 5). 50 L 70 80

4 . Даден е А, в който CL е ъглополовяща, а М CL. Ако А е два пъти по-голям от АМ, то отношението А : М е равно А) : Б) : ) : Г) :. Намерете броя на цифрите в десетичния запис на числото ?. борът от корените на уравнението x 5x x 5x 0 е равен А),5 Б),5 ), Г), 5. На чертежа е правоъгълник, в който са вписани кръг и полукръг с диаметър 6 cm. Лицето на оцветената фигура в квадратни сантиметри е равно А) 5 9 Б) 08 7 ) 08 5 Г) 5,5 6. колко литра вода трябва да се разреди 80 %-ен разтвор на сярна киселина, за да се получат литра 50 %-ен разтвор на киселината? А),5 Б) 5 ) 6 Г) 7,5 L 7. Колко най-много едночлени може да съдържа нормалният вид на многочлен, който е от трета степен с две променливи? А) Б) 7 ) 0 Г) 8. Ако ху = у х, то стойността на израза x y е равна А) Б) ) Г) 9. На чертежа са дадени правите а, b и с. Ако А и Р са съответно ъглополовящи на ъглите РB и B и А = 80, кое от твърденията е винаги вярно? c А) BC = 50 b Б) a b ) BC + РC = 80 Г) BC + C = Ако числото е корен на уравнението x5 a, то другият му корен е равен А) Б) 7 ) Г). Цифрата на стотиците на трицифрено число е равна на 9. Ако я преместим след цифрата на единиците, ще получим число, което е с 6 по-малко от даденото. Кое е даденото число? x x x x x. тойността на израза при x е: А) 0 Б) а ) Г) 80

5 . Кутия котешка храна стига за малки котета за 8 дни, а за големи котки за един ден. За колко дни една голяма котка и малки котета ще изядат две кутии храна? А) Б) ) 5 Г). На чертежа ъглополовящите на А и на външния ъгъл при върха на А се пресичат в точка М. Ако големината на А е 0, то М е равен А) 70 Б) 90 ) 60 Г) тойностите на параметъра а, за които уравненията x x x 7 и x 5 a 5 a са равносилни, са: А) 0 и Б) и ) Г) и 0 8. Намерете най-голямото естествено число п, за което стойността 9 на израза e цяло число. n 9. редноаритметичното на 6 числа е. Ако едно от тях е с 0 % по-голямо от средноаритметичното на останалите, то това число е равно 50. Един ден тоян лъже, а на другия ден казва истината, после пак един ден лъже, а на следващия казва истината и т.н. Кое от посочените твърдения е излишното, ако един ден тоян е казал точно три от тях? А) Днес казвам истината. Б) чера излъгах. ) Утре няма да лъжа. Г) инаги казвам истината. 6. редицата,,,, 08 три от числата липсват. Ако всяко от числата след второто в редицата е произведение на предходните две, намерете произведението на липсващите числа. А) 5 Б) 6 ) Г) На чертежа височините и C в триъгълника А се пресичат в точка Н. Ако = C = 8 cm и лицето на А е равно на 56 cm, дължината на отсечката АН е: А) cm Б),5 cm ) cm Г) cm Н Р 5

4- 7 kl_ Matematika TEST 2

4- 7 kl_ Matematika TEST 2 Първи модул За задачите от 1 до 16 в листа за отговори зачертайте със знака според вас отговор. 1.Стойността на израза 9а 2-30а + 25 при а = 5 е: А)100 Б)325 В)400 2.Изразът 25х 2-1 е тъждествено равен

Подробно

Пробен ТЕСТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII КЛАС 18 май 2019 г. УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, Тестът съдържа 25 задачи по математика. Задачите са тр

Пробен ТЕСТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII КЛАС 18 май 2019 г. УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, Тестът съдържа 25 задачи по математика. Задачите са тр Пробен ТЕСТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII КЛАС 18 май 2019 г. УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, Тестът съдържа 25 задачи по математика. Задачите са три вида: с избираем отговор с четири възможности за

Подробно

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СЕКЦИЯ БУРГАС

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СЕКЦИЯ БУРГАС СЪЮЗ Н МТЕМТИЦИТЕ ЪЛГРИЯ СЕКЦИЯ УРГС ПРОЕН ИЗПИТ ПО МТЕМТИК З 7 КЛС.3.9 г. УЖЕМИ СЕДМОКЛСНИЦИ, Тестът съдържа 5 задачи. 7 от тях са с избираем отговор с четири възможности за отговор, от които само един

Подробно

Microsoft Word - зацайча-ваѕианч1качоÐflЊП.docx

Microsoft Word - зацайча-ваѕианч1качоÐflЊП.docx МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII клас, 9 юни 09 година ВАРИАНТ ПЪРВА ЧАСТ (60 минути) Отговорите на задачите от. до 7. включително отбелязвайте в листа

Подробно

ОУ,ПРОФЕСОР ИВАН БАТАКЛИЕВ ГР. ПАЗАРДЖИК ПРОБЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР г. ПЪРВИ МОДУЛ 1. Ако х 5у = 5, колко е сто

ОУ,ПРОФЕСОР ИВАН БАТАКЛИЕВ ГР. ПАЗАРДЖИК ПРОБЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР г. ПЪРВИ МОДУЛ 1. Ако х 5у = 5, колко е сто ОУ,ПРОФЕСОР ИВАН БАТАКЛИЕВ ГР. ПАЗАРДЖИК ПРОБЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР 28. 04. 2018 г. ПЪРВИ МОДУЛ 1. Ако х 5у = 5, колко е стойността на израза 5 5.(х 5у)? А) 0 Б) 30 В) 20 Г) 15

Подробно

MATW.dvi

MATW.dvi ТЕСТ 6. Ъглополовящите AA (A BC) и BB (B AC) на триъгълника ABC се пресичат в точката O. Ъгъл A OB не може да бъде равен на: А) 90 Б) 20 В) 35 Г) 50 ( ) 2 7 3 2. Изразът е равен на: 2 6.24 А) Б) 2 8 В)

Подробно

Тест за кандидатстване след 7. клас Невена Събева 1. Колко е стойността на израза : 8? (А) 201; (Б) 226; (В) 1973; (Г) На колко е ра

Тест за кандидатстване след 7. клас Невена Събева 1. Колко е стойността на израза : 8? (А) 201; (Б) 226; (В) 1973; (Г) На колко е ра Тест за кандидатстване след 7 клас Невена Събева 1 Колко е стойността на израза 008 00 : 8? (А) 01; (Б) 6; (В) 197; (Г) 198 На колко е равно средното аритметично на 1, 1, и 1,? (А) 4, 15(6); (Б) 49, ;

Подробно

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО СЛЕДНИТЕ УКАЗАНИЯ:

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО СЛЕДНИТЕ УКАЗАНИЯ: М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А Т А ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 6 май 9 г. Вариант УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ, Тестът съдържа 8 задачи по математика от два вида:

Подробно

Microsoft Word - зацайча-ваѕианч1качоÐflЊП.docx

Microsoft Word - зацайча-ваѕианч1качоÐflЊП.docx МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII клас, 9 юни 09 година ВАРИАНТ ПЪРВА ЧАСТ (60 минути) Отговорите на задачите от. до 7. включително отбелязвайте в листа

Подробно

Microsoft Word - doc15.doc

Microsoft Word - doc15.doc ТЕСТ ЗА 7. КЛАС ПО МАТЕМАТИКА = 5. Стойността на израза B 0 + 0 : е: +А) -70 Б) 50 В) -5 Г) -5. Кое твърдение НЕ е вярно? А) ( 00 )( 004)( 005)( 006)( 007) < 0 n Б) ( ) > 0, n Ν = +В) Г) Равенството a

Подробно

pim_03.dvi

pim_03.dvi ТЕСТ Пробен изпит по математика за приемане на ученици след завършен 7. клас 14.04.2007 г. Драги ученици, Тестът съдържа 50 задачи.времето за работа е 3 астрономически часа. Задачите са два вида: със структуриран

Подробно

Microsoft Word - variant1.docx

Microsoft Word - variant1.docx МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА.05.019 г. Вариант 1 МОДУЛ 1 Време за работа 90 минути Отговорите на задачите от 1. до 0. включително отбелязвайте в листа

Подробно

РИЛОН ЦЕНТЪР бул. Христо Ботев 92, вх. Г, тел/факс. 032/ GSM GSM

РИЛОН ЦЕНТЪР бул. Христо Ботев 92, вх. Г,   тел/факс. 032/ GSM GSM І модул (време за работа 60 минути) доц. Рангелова и екип преподаватели Верният отговор на всяка задача от 1 до 5 вкл. се оценява с 2 точки 1 зад. Стойността на израза 3,2 16 : ( 2 ) е : А) 4,8 Б) 4,8

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМ Т Е М А ЗА 4 К Л А С Задача. Дуорите са същества, които имат два рога, а хепторите имат 7 рога. В едно стадо имало и от двата вида същества, а общият брой на рогата им бил 6. Колко дуори и хептори е имало

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, МАТЕМАТИКА 7. КЛАС 20 МАЙ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, МАТЕМАТИКА 7. КЛАС 20 МАЙ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, МАТЕМАТИКА 7. КЛАС МАЙ 1 г. ПЪРВИ МОДУЛ Вариант 1 Време за работа минути. ПОЖЕЛАВАМЕ

Подробно

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_ Приложение 2 УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС І. Вид и времетраене Изпитът от националното външно оценяване е писмен. Равнището на компетентностите

Подробно

трите имена на ученика клас училище Прочетете внимателно указанията, преди да започнете решаването на теста! Формат на теста Тестът съдър

трите имена на ученика клас училище Прочетете внимателно указанията, преди да започнете решаването на теста! Формат на теста Тестът съдър ............ трите имена на ученика клас училище Прочетете внимателно указанията, преди да започнете решаването на теста! Формат на теста Тестът съдържа 8 задачи по математика. 7 задачи от двата вида:

Подробно

MA

MA Q C. A G B Задача 1 Уравнения Дадени са многочлените A x x ( 1) ( ) и А) Разложете многочлените А и B на множители; Б) Решете уравнението A B. B x x x x ( 5) (5 ) 4 9 A (x 1) ( x) ( 1) ( ). ( 1) ( ) A

Подробно

tu_ mat

tu_ mat ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА юли 00 г. ВАРИАНТ ВТОРИ ПЪРВА ЧАСТ Всяка от следващите 0 задачи има само един верен отговор. Преценете кой от предложените пет отговора на съответната задача

Подробно

\376\377\000T\000E\000M\000A\000_\0001\000_\0002\0007\000.\0000\0005\000.\0002\0000\0001\0003

\376\377\000T\000E\000M\000A\000_\0001\000_\0002\0007\000.\0000\0005\000.\0002\0000\0001\0003 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 7.0.0 Г. ВАРИАНТ Отговорите на задачите от. до 0. включително отбелязвайте в листа за отговори!. Колко на брой от

Подробно

НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. Л. ЧАКАЛОВ XXI МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ,,РИКИ 27 април 2014г. ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ Задача 1. Да се реши ур

НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. Л. ЧАКАЛОВ XXI МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ,,РИКИ 27 април 2014г. ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ Задача 1. Да се реши ур НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. Л. ЧАКАЛОВ XXI МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ,,РИКИ 7 април 0г. ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ Задача. Да се реши уравнението ( n. ) ( ), където n е естествено число. ( n n.

Подробно

DZI Tema 2

DZI Tema 2 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 6.05.05 г. ВАРИАНТ Отговорите на задачите от. до 0. включително отбелязвайте в листа за отговори!. Кое от числата е различно

Подробно

10 Годишен преговор Уроци стр Цели изрази Важно! Рационален израз израз, в който числата са записани с букви и цифри и са свързан

10 Годишен преговор Уроци стр Цели изрази Важно! Рационален израз израз, в който числата са записани с букви и цифри и са свързан 10 Годишен преговор Уроци 2.1 2.30 стр. 32 93 10.1 Цели изрази Рационален израз израз, в който числата са записани с букви и цифри и са свързани със знаци за действия събиране, изваждане, умножение и деление.

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели чис

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели чис СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели числа уравнението p( + b) = (5 + b) 2, където p е просто.

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА КЛАС Задача 1. Дадена е двуизмер

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА КЛАС Задача 1. Дадена е двуизмер СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 10-11 КЛАС Задача 1. Дадена е двуизмерна огледална стая във формата на правилен шестоъгълник

Подробно

Основен вариант за клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1

Основен вариант за клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1 Основен вариант за 10 12 клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n 1 + + a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1, a 0 са цели числа, са отбелязани две точки с целочислени

Подробно

puzzles-final.indd

puzzles-final.indd Български Шампионат по Главоблъсканици 2007 Квалификационен кръг юни 2007, :30 часа Продължителност: 0 минути Общо точки: 350 Този файл съдържа шампионатните задачи, които ще трябва да решите по време

Подробно

8 клас

8 клас ............ трите имена на ученика клас училище Прочетете внимателно указанията, преди да започнете решаването на теста! Формат на теста Тестът съдържа 7 задачи по математика. 7 задачи от двата вида:

Подробно

Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 31 март 2019 г. Tема 1 (x 1) x 2 =

Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 31 март 2019 г. Tема 1 (x 1) x 2 = Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 1 март 019 г. Tема 1 x 1) x = x x 6. Решение: 1.) При x

Подробно

(Microsoft Word - \342\340\360\350\340\355\362 2)

(Microsoft Word - \342\340\360\350\340\355\362 2) ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА 0 юли 0 г Вариант Периодичната десетична дроб, () е равна на: 6 6 6 ; б) ; в) ; г) 5 50 500 9 Ако a= 6, b= 6 +, то изразът a + b има стойност: b a ; б) ;

Подробно

ПРОЛЕТНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ Шумен, година Б Р О Ш У Р А

ПРОЛЕТНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ Шумен, година Б Р О Ш У Р А ПРОЛЕТНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ Шумен, 9.03-31.03.019 година Б Р О Ш У Р А УКАЗАНИЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ V клас 1 1,5 1, 4 1 5.1. Дадени са изразите: A 3. 3 и 1 1,5 3 1, 4 1 3 3 А) Пресметнете А и В и ги сравнете.

Подробно

Microsoft Word - Tema-8-klas-PLOVDIV.doc

Microsoft Word - Tema-8-klas-PLOVDIV.doc МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ Пролетен математически турнир 7 9 март 9 г., ПЛОВДИВ Тема за 8 клас Задача. Дадено е уравнението ax + 9 = x + 9ax 8x, където a е

Подробно

Задачи за подготовка по математика

Задачи за подготовка по математика Задачи за подготовка за общинки кръг на Републиканската олимпиада по математика ІV клас І вариант 1. Намерете сбора А + В + С, ако (504 А).9 = 936, 54 + В.9 = 936, а С е най-малкото число, сборът от всички

Подробно

2 клас 2019 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми учениц

2 клас 2019 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми учениц УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми ученици, ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ! Бургас, 24.03.2019 г. ІІ клас Състезателният

Подробно

Matematika_6_uchebnik_Arhimed

Matematika_6_uchebnik_Arhimed ТЕМА СТЕПЕНУВАНЕ (Урок Урок ) В ТАЗИ ТЕМА СЕ ИЗУЧАВАТ: действие степенуване с естествен степенен показател действие степенуване с нулев и отрицателен показател свойства на степените стандартен запис на

Подробно

munss2.dvi

munss2.dvi ОТГОВОРИ И РЕШЕНИЯ 3(x + y)(x xy + y )y(x y) 1. (Б) Преобразуваме: (x y)(x + y)(x + y ) x(x xy + y ) = 3y (x + y)(x y) x = (x + y ) 3 y x y x x + y = 3 y x (x y ) 1 ( x y ) + 1 = 3 ( 3 ) 1 9 3 ( 3 ) +

Подробно