ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО"

Препис

1 АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ - РУСЕ Алеи Възраждане 3 тел./факс : тел: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За условия и ред за получаване на стипендии от учениците от Английска езикова гимназия Гео Милев гр. Русе след завършено основно образование Настоящите Вътрешни правила са разработени от Комисия за стипендиите, определена със заповед на директора No. 97/ г. и са актуализирани със заповед на директора No.83/ г. в съответствие с Постановление на МС No.328 / г. и утвърден бюджет на ПАГ Гео Милев от Община Русе за 2018 I. ОБЩИ ПРАВИЛА 1.1. При условията и по реда на тези правила се отпускат стипендии на ученици в дневна (и индивидуална) форма на обучение след завършено основно образование, които са: 1. Български граждани 2. Граждани на държава-членка на ЕС, или чужденци, отговарящи на изискванията по чл.1, ал. 1, т.1,2 на ПМС No.328/ г Учениците нямат право на стипендия, когато: 1. Прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение на повтарящи поради болест. 2. Имат наложена санкция по предложение на педагогоческия съвет до заличаване на санкцията Ако е отпусната стипендия въз основа на заявление-декларация с невярно съдържание, ученикът се лишава от стипендията, а получените суми се възстановяват на училището от родителя или от ученика, ако е пълнолетен Стипендиите на учениците се финансират за сметка на целеви средства от държавния бюджет, които се определят ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година. Неусвоените към края на бюджетната година средства за стипендии от държавния бюджет преминават в преходен остатък по бюджета на училището и се използват за същата цел през следващата година Видове стипендии, които се отпускат на ученици в АЕГ Гео Милев гр. Русе: Месечни стипендии: 1. За постигнати образователни резултати; 1

2 2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането; 3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания; 4. За ученици без родители (ученици, чийто родители са починали, лишени от родителски права или поставени под пълно запрещение). 5. За ученици само с един родител (ученици, чийто родител е починал или е неизвестен) Стипендиите по т.1 и т.2 се отпускат от началото на всяка учебна година за месеците октомври, ноември, декември и януари; от началото на втория учебен срок за месеците февруари, март, април, май и юни (за XII клас до м.май). Тези стипендии се отпускат след класиране на учениците, като за всеки вид стипендия се извършва отделно класиране. Стипендиите по т. 3, т.4 и т.5 се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им и се изплащат и за периода на неучебните месеци. За тези стипендии не се извършва класиране Еднократни стипендии: 1. За преодоляване от ученика на еднократни социално обстоятелства, свързани с достъпа му до образование; 2. За постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност. За един и същ ученик еднократна стипендия може да се отпуска само веднъж в рамките на един учебен срок. За отпускане на еднократни стипендии за преодоляване на еднократни социално обстоятелства, свързани с достъпа до образование не се извършва класиране Еднократни стипендии за преодоляване на еднократни социални обстоятелства се предоставят целево на ученика за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението му и се доказват с разходооправдателни и други документи, удостоверяващи разходването им по предназначение. Когато изплатената стипендия не е използвана по предназначение или не е предоставен документ, получената сума се възстановява на училището от ученика или неговия родител/настойник, в случай, че ученикът не е пълнолетен Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, но може да получи по избор, въз основа на писмено заявление, само една от стипендиите Учениците с право на стипендии за постигнати образователни резултати, за подпомагане на ученици с трайни увреждания, за подпомагане на ученици без родители или с един родител при класиране за стипендия за постигнати образователни резултати имат право да получат и 50 на сто от размера й Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна стипендия. 2

3 1.10. Определената със заповед на основание чл.8 от ПМС No.328/ г. комисия за стипендиите е постоянно действаща Комисията предлага на директора разпределението на средствата по видове стипендии; критериите за допускане до класиране; критериите и показателите за класиране на различните видове стипендии; размера на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска; конкретните условия и реда за предоставяне на всеки вид стипендия и документите за кандидатстване Комисията актуализира и променя настоящите вътрешни правила в зависимост от нормативните промени и нуждите на гимназията, като дава предложения към директора Директорът утвърждава направените от комисията предложения или ги връща с мотивирано становище и указания, които са задължителни за комисията Всеки срок на учебната година, въз основа на определените целеви средства за стипендии на учениците, комисията предлага на директора тяхното разпределение по видове стипендии и конкретните им размери При планирането на средствата за стипендии се формира резерв от общите средства за стипендии, който да осигури изплащане на стипендия на ученик с трайни увреждания или на ученик без родители, при настъпване на събитие. Ако към 30 ноември на съответната година такова събитие не настъпи, резервът може да се използва за изплащане на еднократни стипендии Директорът представя предложенията на Комисията на Ученическия съвет Вътрешните правила за отпускане на стипендии и заповедта на директора се обявяват на видно място в училището и се публикуват на официалната електронна страница на училището, но не по-късно от 14 дни преди крайния срок за подаване на документите за кандидатстване. 2. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ 2.1. За постигнати образователни резултати 1. Отличен успех ( ). Когато се кандидатства за първия учебен срок се взема предвид успехът от предходната година, като за учениците от 8 клас - среден успех от Свидетелството за завършено основно образование. При кандидатстване за втория учебен срок се взема предвид успехът от първия учебен срок За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането: 1. Месечен доход на член от семейството под средния размер на минималната работна заплата за страната за предходните шест месеца (за първи срок от м.iv до м.ix, а за втори срок от м.viii до м. I) 2. Минимален успех Много добър Когато се кандидатства за първия учебен срок се взема предвид успехът от предходната учебна година, а при 3

4 кандидатстване за втория учебен срок успехът от първия срок. За учениците от 8 клас за първия срок се взема среден успех от Свидетелството за завършено основно образование. 3. КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ 3.1. За подпомагане на ученици с трайни увреждания 1. Ученикът да има трайно увреждане, доказано с протокол от ТЕЛК За ученици без родители (ученици, чийто родител са починали, лишени от родителски права или поставени под пълно запрещение). 1. Родителите на ученика да са починали, да са лишени от родителски права или поставени под пълно запрещение. Прилага се копие от смъртния акт или документи, доказващи лишаването им от родителски права или поставянето им под запрещение За ученици само с един родител (ученици, чийто родител е починал или е неизвестен) 1. Един от родителите на ученика да е починал или неизвестен. Прилага се копие от смъртен акт или акт за раждане, удостоверяващ, че родителят е неизвестен. 4. КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ СТИПЕНДИИ 4.1. За преодоляване от ученика на еднократни социално обстоятелства, свързани с достъпа му до образование 1. Покриване на конкретни разходи, свързани с продължително заболяване, осигуряване на лекарства, средства за пътуване, за униформено облекло, учебни помагала и други. Разходите се доказват с разходооправдателен документ За постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност. 1. За завоювани призови места на международен и национален кръг на олимпиади, състезания, конкурси и други. 2. За завоювани призови места на областен кръг на олимпиади, състезания, конкурси и други. Резултатите се доказват с документи (грамоти, удостоверения, сертификати и др.) 4.3. Ученикът кандидатства за еднократна стипендия чрез подадено заявление, подкрепено от становище на учител / класен ръководител и придружено от докъмент, доказващ постигнатите резултати или основанието Еднократни стипендии не се отпускат на ученици, които имат наложени санкции (или е стартирана процедура за налагане на санкция) към датата на кандидатстване; които нямат среден успех най-малко Добър (4,00) за предходния 4

5 срок/учебна година; чиито постижения не са свързани с други училищни изяви; чиито успехи нямат принос за престижа на гимназията; за които има внесени докладни записки от учители за нарушаване на Правилника за дейността на училището. 5. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ 5.1. За постигнати образователни резултати - класирането се извършва за отличен успех следните групи Успех 6.00 От 5.99 до 5.70 От 5.69 до 5.50 по низходящ ред до изчерпване на средствата. Класният ръководител удостоверява с подписа си верността на данните в декларацията-заявление За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането: 1. Месечен доход на член от семейството под средния размер на минималната работна заплата за страната за предходните шест месеца. Класирането се извършва във възходящ ред. 2. Минимален успех Много добър РАЗМЕР НА СТИПЕНДИИТЕ ПО ВИД И ПЕРИОД, ЗА КОЙТО СЕ ОТПУСКА Вид на стипендията Месечни стипендии 1. За постигнати образователни резултати 1.1. Успех 6, Успех от 5.99 до Успех от 5.69 до За подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането 3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания 4. За ученици без родители 35 Размер в лева до 50 до 40 до За ученици само с един родител Период За 8, 9, 10, 11 и 12 клас от м.х до м. I вкл. (I срок) За 8, 9, 10, 11 клас от м.ii до м.vi вкл. (II срок) За 12 клас - от м.ii до м.v вкл. (II срок) 35 За 8, 9, 10, 11 клас от м.x до м.ix вкл. За 12 клас - от м.x до м.v вкл. 5

6 Еднократни стипендии 1. За преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование 2. За постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност До 100 До 100 За 8, 9, 10, 11 клас от м.x до м.vi вкл. (еднократно/срок) За 12 клас - от м.x до м.v вкл. (еднократно/срок) 7. КОНКРЕТНИ УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИТЕ 7.1. Срокове за кандидатстване: Месечни стипендии: 1. За постигнати образователни резултати и за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането: За I учебен срок от 27 септември до 17 октомври; за II учебен срок - от 01 до 20 февруари 2. За ученици с трайни увреждания, за ученици без родители и за ученици само с един родител: За I учебен срок от 27 септември до 17 октомври; за II учебен срок - от 01 до 20 февруари, или до края на месеца, в който възникне основанието Еднократни стипендии: 1. За преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование - до един месец след настъпване на обстоятелството; 2. За постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност през учебните месеци. Еднократните стипендии се отпускат по реда на постъпване на документите в комисията и до изчерпване на средствата Ред за предоставяне на стипендиите: 1. Комисията предлага на директора учениците, които имат право да получат стипендията от съответния вид, въз основа на извършено класиране и до размера на утвърдените средства при отчитане на избора на учениците по Месечните стипендии се отпускат със заповед на директора на училището въз основа на предложението от комисията. 6

7 3. Заповедта на директора съдържа имената на ученика, вида и размера на стипендията и периода за изплащане и се съобщава на ученика и родителя/настойника чрез писмено уведомление. 4. Учениците, на които не е отпусната месечна стипендия, се уведомяват за резултат от класирането чрез писмено уведомеление до тях и техните родители/настойници. 5. Еднократните стипендии се отпускат със заповед на директора на училището въз основа на мотивирано предложение на комисията. 6. Заповедта за отпуснатите еднократни стипендии съдържа имената на ученика, вида и размера на стипендията и се съобщава на ученика и родителя/ настойника чрез писмено уведомление. 7

Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1 Месечни стипендии 1.1 За постигнати обра

Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1 Месечни стипендии 1.1 За постигнати обра Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1.1 За постигнати образователни резултати за 1.1.1 За успех Отличен 6 50 учебен 1.1.2 За успех

Подробно

Природо – математическа гимназия “Добри П

Природо – математическа гимназия “Добри П ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за отпускане на стипендии в ППМГ Добри Чинтулов, гр. Сливен Настоящите правила са изработени въз основа на ПМС 328 от 21 декември 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии

Подробно

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Акад. Боян Петканчин ГР. ХАСКОВО гр. Хасково, ул. Ст. Стамболов 10, тел./факс: (038) 62-40-98, GSM: 0878120761 www.pmg-haskovo.org, e-mail: pmg_haskovo@abv.bg Утвърждава:...

Подробно

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ЗА  СТИПЕНДИИ НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН ПАВЛОВ - СТАРА ЗАГОРА 6006, гр. Стара Загора, обл. Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 21, п.к. 128 042/ 607 767 - тел./факс, 042/ 607

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ 5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. Христо Янчев 58 тел.: Директор: 06514/20-47, , канцелария: 06514/22-31

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ 5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. Христо Янчев 58 тел.: Директор: 06514/20-47, , канцелария: 06514/22-31 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ 5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. Христо Янчев 58 тел.: Директор: 06514/20-47, 0879548700, канцелария: 06514/22-31, e-mail: sou_dabnik@abv.bg; web: www.soudabnik.com

Подробно

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел , факс , ЗАПОВЕД от

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел , факс ,   ЗАПОВЕД от НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел. 02 952 08 57, факс 02 952 30 25, e-mail: tbg1@abv.bg ЗАПОВЕД 2021-1121 от 6.02.2019 г. На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259,

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" З А П О В Е Д РД / г. На основание ПМС 90 от г. за условията и реда за предоста

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ З А П О В Е Д РД / г. На основание ПМС 90 от г. за условията и реда за предоста СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" З А П О В Е Д РД 19-111/25.02.2019 г. На основание ПМС 90 от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите

Подробно

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc П Р А В И Л Н И К ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ РАЗДЕЛ І Общи положения Чл. 1. С този Правилник се определят условията

Подробно

ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г.

ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г. ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г. Раздел I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.(1) С тази Наредба се определят условията и реда

Подробно

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ с. Ценово Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ Приет с Решение 278 по Протокол 48/23.09.2009 г. Ценово 2009г. Раздел I Общи положения Чл.1. Този правилник урежда реда

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ НАРЕДБА 20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец ------------------------------------------- П р а в е ц, 2008 година Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 2 Чл.1. С тази Наредба се определя

Подробно

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД 12-756 /29.03.2019г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на директора,

Подробно

АНКЕТА

АНКЕТА О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е град Белене - 5930, ул. България 35, тел. 0658/3 10 61, e-mail: obs.belene@gmail.com, www.belene.bg П Р А В И Л Н И К ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ

Подробно

О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г. ПРОЕКТ Раздел I Общи положен

О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г. ПРОЕКТ Раздел I Общи положен О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г. ПРОЕКТ Раздел I Общи положения 1. Общинската програма е разработена на основание

Подробно

Microsoft Word - 11P168.doc

Microsoft Word - 11P168.doc Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 6 8 от 17 юни 2011 година ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г. ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ

Подробно

ОБЩИНА ХАСКОВО НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ОБЩИНСКИ ЧИТАЛИ

ОБЩИНА ХАСКОВО НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ОБЩИНСКИ ЧИТАЛИ ОБЩИНА ХАСКОВО НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ОБЩИНСКИ ЧИТАЛИЩА, МЕСТНИ КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ТВОРЦИ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробно

<4D F736F F D20CDE0F0E5E4E1E020E7E020F0E5E4E020E820EDE0F7E8EDE020E7E020EEF2EFF3F1EAE0EDE520EDE020E5E4EDEEEAF0E0F2EDE020F4E8EDE0EDF

<4D F736F F D20CDE0F0E5E4E1E020E7E020F0E5E4E020E820EDE0F7E8EDE020E7E020EEF2EFF3F1EAE0EDE520EDE020E5E4EDEEEAF0E0F2EDE020F4E8EDE0EDF НАРЕДБА за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби ГЛАВА I Общи положения Чл.1.Тази Наредба урежда реда и начина за отпускане

Подробно

Настоящата Наредба е съобразена с разпоредбите на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 298/

Настоящата Наредба е съобразена с разпоредбите на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 298/ НАРЕДБА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Настоящата Наредба е съобразена с разпоредбите на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени

Подробно

Microsoft Word - Naredba_2.doc

Microsoft Word - Naredba_2.doc Н А Р Е Д Б А ЗА ФОРМИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЦЕЛЕВИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД ПРАВНА ПОМОЩ И ПОМОЩ ПРИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БОЛЕДУВАНЕ И ПРИ ИЗПАДАНЕ В ТЕЖКО МАТЕРИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби Приета с ПМС 298 от г., обн., ДВ, бр. 111 от г.,

НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби Приета с ПМС 298 от г., обн., ДВ, бр. 111 от г., НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби Приета с ПМС 298 от 17.12.2003 г., обн., ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., изм., бр. 51 от 21.06.2005

Подробно

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С тази наредба се уреждат

Подробно

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/28.02.2018 год.; изм. с р-е 1071/25.04.2019 г./ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази

Подробно

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите 1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии. Подалите заявления в училищата

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

izmenenie pyrvi klas

izmenenie pyrvi klas ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН. Чл. 6, ал. 2 се изменя така: Децата в Списъка по постоянен/настоящ адрес се разпределят

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

Naredba DG

Naredba DG НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САДОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН УЛ. СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 1, ПЛЕВЕН 5800, БЪЛГАРИЯ ТЕЛ.: ФАКС: З А П О В Е Д 883 гр.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН УЛ. СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 1, ПЛЕВЕН 5800, БЪЛГАРИЯ ТЕЛ.: ФАКС: З А П О В Е Д 883 гр. 883 На основание основание чл.4 по Постановление 90/26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации,

Подробно

НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИ

НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИ НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ, ПРОМЕНИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ И ДОСТАВКА

Подробно

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуал 1 / 28 Закон за предучилищното

Подробно