СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА КЛАС Задача 1. Дадена е двуизмер

Размер: px
Започни от страница:

Download "СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА КЛАС Задача 1. Дадена е двуизмер"

Препис

1 СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА КЛАС Задача 1. Дадена е двуизмерна огледална стая във формата на правилен шестоъгълник ABCDEF. В центъра ѝ има цел, а някъде другаде в стаята има и човек с лазерен пистолет, чийто изстрел се отразява от стените. Лазерът поразява целта ако мине на разстояние, по-малко от AB от нея. Приемете, че лазерът минава свободно през човека. Човекът стреля под остър ъгъл β спрямо отсечката AC, такъв m че sin β не може да се представи във вида 3 2 за неотрицателни цели числа m 2 +km+k m и k. Да се докаже, че целта ще бъде поразена след 2 краен брой отражения. Задача 2. Дадена е окръжност k с диаметър AB. Избрана е произволна точка X вън от окръжността и H AB е такава, че XH AB. Правата AX пресича за втори път окръжността в точка C. Правите XD и XE (D, E k) са допирателните от X към k. Означаваме ED AB = H 1 и нека допирателните към k в точките B и C се пресичат в точка Z. a) Да се докаже, че точките X, Z и H 1 лежат на една права. б) Вярно ли е, че точките BD CE = Y и BE DC = W лежат върху XZ? Задача 3. За реалните положителни числа a, b и c да се докаже неравенството 4(a + b + c) 3(a + ab + 3 abc) Задача 4. Дадено е 2n-цифрено число N, последните n цифри на което не са едновременно нули. Първата половина от цифрите в десетичния запис на N образуват n-цифреното число A, а останалите - числото B. Да се намери броят на възможните N, за които A.B дели N (в зависимост от n). Задача 5. Дадени са естествените числа a > 1, p, q и таблица с единични квадратчета и размери (ap + 1) (aq + 1). Разстояние между две единични квадратчета ще наричаме най-късият път от едното до другото, минаващ само през съседни по страна или връх квадратчета. Фигурата A с лице β > 1 е такава, че която разстоянието между всеки две нейни квадратчетa е най-много a 1. Да се докаже, че ако 0 < (β a 2 )pq + (β a)(p + q) + β 1, то върху таблицата не могат да се поставят краен брой фигури A, така че всяко единично квадратче да е покрито равен брой пъти. (Фигурите могат да се припокриват, но не и да излизат от таблицата). Задача 6. Да се намерят всички двойки от естествени числа (n; k), за които числото x n + 1 се дели на kn 2 за всяко естествено x > 1, удовлетворяващо (x, n) = 1.

2 РЕШЕНИЯ: Задача 1. Дадена е двуизмерна огледална стая във формата на правилен шестоъгълник ABCDEF. В центъра ѝ има цел, а някъде другаде в стаята има и човек с лазерен пистолет, чийто изстрел се отразява от стените. Лазерът поразява целта ако мине на разстояние, по-малко от AB от нея. Приемете, че лазерът минава свободно през човека. Човекът стреля под остър ъгъл β спрямо отсечката AC, такъв m че sin β не може да се представи във вида 3 2 за неотрицателни цели числа m 2 +km+k m и k. Да се докаже, че целта ще бъде поразена след 2 краен брой отражения. Решение. Първо ще докажем следната: Лема. За ъгълът 0 β < 90 е изпълнено, че sin β може да се представи като 3 m 2 тогава и само тогава, когато или съществува триъгълник с ъгли m 2 +km+k 2 120, β, (60 β) и целочислени страни с дължини m срещу β и k срещу 60 β, или β = 60, или β = 0. Доказателство. Случаите β = 60 и β = 0 се проверяват директно. Нека 0 < β < 90 и β 60. Ако съществува такъв триъгълник, Kосинусoвата теорема дава, че страната срещу ъгълът 120 е с дължина m 2 + km + k 2. От Синусовата теорема получаваме, че m sin 120 sin β = m2 + km + k = m m 2 + km + k. 2 Обратната посока следва аналогично, понеже m 3 2 m 2 +km+k = sin 120 тогава β < 60 и съществува триъгълник с ъгли 120, β, (60 β) и целочислена страна с дължина m срещу β. С това лемата е доказана. Като следствие от лемата знаем, че не съществува триъгълник с ъгли 120, β, (60 β) и целочислени страни с дължини m срещу β и k срещу 60 β. Да отбележим, че ако покрием цялата равнина с копия на началния шестоъгълник, то лазерът да се отрази е еквивалентно на това да продължи направо, но в следващия шестоъгълник. Тоест ако разгледаме правата (да я наречем l) и всички отражения на центъра, е достатъчно да покажем, че в даден момент l ще минава на разстояние, по-малко от AB от някое от тях. Но те формират мрежа от еднакви равностранни триъгълници, покриващи цялата равнина. Нещо повече, една от страните на всеки шестоъгълник е успоредна на AC, една на CE и една на EA. Без ограничение нека страната на триъгълниците е с дължина 1. Нека X и Y са различни пресечни точки на l с две единични отсечки от триъгълната мрежа, успоредни на AC. Нека векторът, съединяващ X и Y, представлява сума на векторите v, успореден на AC и u, успореден на BD. От следствието лесно се вижда, че поне един от v и u е с ирационална дължина s. Тогава от теоремата на Кронекер съществува цяло число t, за което {st} < AB. С това задачата е решена. Оценяване. Формулировка и доказателство на лемата 3 точки; Свеждане на твърдението до права върху решетка от шестоъгълници 3 точки; Довършване на решението 4 точки

3 Задача 2. Дадена е окръжност k с диаметър AB. Избрана е произволна точка X вън от окръжността и H AB така че XH AB. Правата AX пресича за втори път окръжността в точка C. Правите XD и XE(D, E k) са допирателните от X към k. Известно е, че ED AB = H 1 и допирателните към k в B и C се пресичат в точка Z. a) Да се докаже, че точките X, Z и H 1 лежат на една права. б) Вярно ли е, че точките BD CE = Y и BE DC = W лежат върху XZ? Решение а). Да разгледаме полярното съответствие π k спрямо окръжността k с център O. Ясно е, че π k (X) = ED и H 1 π k (X). Тогава и X π k (H 1 ). Нека π k (H 1 ) = l и H 2 = AB l. Тогава AH 2 X = 90 = AHX, откъдето H 2 H. Също, π k (H 1 ) = XH, π k (Z) = BC и π k (X) = DE. Така свеждаме колинеарността на X, Z и H 1 до това правите XH, BC и DE да се пресичат в една точка. Нека AC DE = T. Понеже четириъгълникът BAEC е хармоничен, то (X, C, T, A) = 1. От друга страна (H, B, H 1, A) = 1, понеже H 1 и H са инверсно спрегнати спрямо k. От зависимостите (X, C, T, A) = 1 и (H, B, H 1, A) = 1 следва, че правите XH, BC и DE да се пресичат в една точка, както се искаше. Решение б). Нека L е пресечната точка на XY, BC и DE. Имаме L π k (X), L π k (Z) и L π k (H 1 ), откъдето π k (L) = XH 1. От друга страна, от Теоремата на Брокар имаме, че DC BE = Y и BE DC = W лежат на π k (L). Следователно Y и W лежат на XZ. Оценяване. Доказване на първото твърдение - 6 точки; Доказване на второто твърдение - 4 точки; Опити за решение с хармонично отношение, хармоничен четириъгълник или симедиани се оценяват с до 3 точки. За верен отговор на въпроса от втората подточка - 0 точки. Задача 3. За реалните положителни числа a, b и c да се докаже неравенството Кога се достига равенство? 4(a + b + c) 3(a + ab + 3 abc) Решение. От неравенството между средноаритметично и средногеометрично имаме a a a + 4b ab 4 a + 4b + 16c 3 abc 12 Събираме почленно трите неравенства, откъдето a + a + 4b 4 + a + 4b + 16c 12 a + ab + 3 abc 4(a + b + c) 3(a + ab + 3 abc).

4 Равенство се достига при a : b : c = 16 : 4 : 1. Оценяване. За разглеждане на случай на равенство 2 точки, Доказателство на неравенството 8 точки. За разсъждения, не водещи до решение се присъждат не повече от 2 точки. Задача 4. Дадено е естествено число n. Нека N е 2n-цифрено число, последните n цифри на които не са едновременно нули. Първата половина от цифрите в десетичния запис на N образуват n-цифреното число A, а останалите - числото B (в същия ред). Да се намери броят на различните N, за които произведението A.B дели N (в зависимост от n). Решение. Да означим k = N AB = A10n + B AB, като k N. Понеже Bk = B A + 10n, следва, че A дели B, т.е. B = At за някое естествено число t. Тъй като A 10 n 1 и B < 10 n, то t = B A < 10n = 10. Освен това, от 10n 1 k = N AB = A10n + At A 2 t = 10n + t At следва, че t дели 10 n. Имаме следните случаи: Ak = 10n t 1. При t = 1 имаме A = B и Ak = 10 n + 1, където 10 n 1 A < 10 n. Оттук k = 10n + 1 A 10n + 1 = n 1 10n 1 Случаят k = 1 е невъзможен, а 10 n + 1 не се дели на 2, 3 и 5. При k = 11 трябва навсякъде да се достигат равенства, откъдето n = 1, B = A = 1 и N = 11. При k = 7 имаме, че 7 дели 10 n + 1, откъдето n 3 (mod 6). При n 3 (mod 6) имаме, че A = 10n + 1 = B и N = }{{} 31 } 44 {{... 4} 3. n 2 n 2 2. При t = 2 имаме Ak = 5.10 n Съгласно A 10 n 1, получаваме k 6. Ако n = 1, то Ak = 6 и A {1, 2, 3, 6}. Директно се проверява, че числата 12, 24 и 36 са решения за N. При n 2 имаме (5.10 n 1 + 1, 10) = 1, откъдето k = 3. и N = 1 } 66 {{... 6} 73 } 33 {{... 3} 4. n 2 n 2 3. При t = 4 имаме n 2 и Ak = n Тогава A = 10n + 2, B = 2A = 10n Да допуснем, че k = 1. Тогава B = At = 4A = 10 n + 4 > 10 n противоречие. Да допуснем, че k 3. Тогава получаваме противоречие от неравенствата + 1 A = 25 10n k 25 10n n 2 3 = 9.10 n 2 < 10 n 1. Единствената възможна стойност е k = 2, при което 2 дели n и значи n = 2, A = 13, B = 52 и N = 1352.

5 4. При t = 5 имаме Ak = 2.10 n Така получаваме k = 2.10n A 2.10n = n 1 10n 1 При k = 1 се получава B > 10 n, което е невъзможно, а случаят k = 2 е невъзможен. Единствената възможност за този случай е k = 3, което възможно, когатo се достига равнество по-горе, откъдето n = 1, A = 1, B = 5 и N = При t = 8 имаме Ak = n Случаят k = 1 аналогично води до B > 10 n, а k 2 дава A < 10 n 1. В този случай решения няма. Окончателно при n = 1 имаме решенията 11, 12, 15, 24 и 36. При n = 2 решенията са 1326 и При n > 2 има две решения за n 3 (mod 6) и едно решение в останалите случаи. Оценяване. За разглеждане на случаите n = 1 и n = 2 по 1 точка, За доказване на A дели B 1 точкa, За случая t = 1 3 точки, За случая t = 2 2 точки, За довършване 2 точки. Задача 5. Дадени са естествените числа a > 1, p, q и таблица с единични квадратчета и размери (ap + 1) (aq + 1). Разстояние между две единични квадратчета ще наричаме най-късият път от едното до другото, минаващ само през съседни по страна или връх квадратчета. Фигурата A с лице β > 1 е такава, че която разстоянието между всеки две нейни квадратчетa е най-много a 1. Да се докаже, че ако 0 < (β a 2 )pq + (β a)(p + q) + β 1, то върху таблицата не могат да се поставят краен брой фигури A, така че всяко единично квадратче да е покрито равен брой пъти. (Фигурите могат да се припокриват, но не и да излизат от таблицата). Решение. Да допуснем противното съществуват такава фигура и покритие. Да номерираме редовете и стълбовете с числата 1, 2,..., (ap + 1). Да оцветим в черно полетата (x, y), за които a дели x 1 и a дели y 1, а останалите в бяло. Да забележим, че разстоянието между всеки две черни полета е поне a. Това значи, че не е възможно фигурата A да покрива едновременно две черни полета. Тогава всяка фигура A покрива или 1 черно и β 1 бели или β бели полета. Нека от първия вид има p на брой, а от втория q. Като преброим колко пъти са покрити черните (има (p+1)(q+1) от тях) и колко пъти белите (има (ap+1)(aq +1) (p+1)(q +1) от тях), получаваме равенството p (p + 1)(q + 1) = p(β 1) + qβ (ap + 1)(aq + 1) (p + 1)(q + 1). Тогава или което е противоречие. p (p + 1)(q + 1) p(β 1) (ap + 1)(aq + 1) (p + 1)(q + 1) (β a 2 )pq + (β a)(p + q) + β 1 0 Оценяване. 5т. Оцветяване. 2т. За разсъждение, че всяка фигура покрива максимум едно оцветено. 3т. За довършване.

6 Задача 6. Да се намерят всички двойки от естествени числа (n; k), за които числото x n + 1 се дели на kn 2 за всяко естествено x > 1, удовлетворяващо (x, n) = 1. Решение. Отговор. (n; k) = (1; 1). Да допуснем, че за някое n > 1 съществува естествено k, за което условието на задачата е изпълнено. Нека p е най-малкият прост делител на n и нека x 0 = n + 1. Ясно е, че (n, n + 1) = 1. Ако p = 2, то kn 2 се дели на 4, откъдето x n се дели на 4. Така x n 0 3 (mod 4). Но понеже n е четно, то x n 0 е точен квадрат. Не съществува точен квадрат, който дава остатък 3 при деление на 4. Следователно p > 2. Тогава x n 0 1 (mod p), откъдето x 2n 0 1 (mod p). От Теоремата на Ферма следва сравнението x p (mod p). Нека m е показателят на x 0 по модул p. Тогава m дели (2n, p 1). Нека d = (2n, p 1). Ако (n, p 1) > 1, то съществува просто q, което дели n и p 1. Но q p 1 < p. Това е противоречие, защото q е по-малък прост делител на n от p, което е невъзможно. Тогава d = (2n, p 1) = (2, p 1) = 2. Оттук следва, че m дели 2. Имаме два случая. Първи случай. m = 1. Тогава x 0 1 (mod p), откъдето x n 0 1 (mod p). От друга страна x n 0 1 (mod p) и така 1 1 (mod p), откъдето p = 2, противоречие. Втори случай. m = 2. Тогава x 0 1 (mod p). Заместваме x 0 = n + 1 и получаваме n (mod p). Понеже n 0 (mod p), то 1 1 (mod p), което дава p = 2, противоречие. Във всички случаи имаме противоречие с допускането. Така остава да разгледаме случая n = 1, при който k дели x + 1 за всяко x. Нека x = k тогава k + 1 се дели на k и така k = 1. Директна проверка показва, че при (n; k) = (1; 1) условието е изпълнено. Оценяване. Избор на p 2 точки; Твърдение, че p е нечетно 2 точкr; Разглеждане на показател 1 точка; Намиране на показателя 5 точки; Отговор 0 точки;.

Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, г. Условия, кратки решения и кри

Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, г. Условия, кратки решения и кри Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, 1-1.0.011 г. Условия, кратки решения и критерии за оценяване Задача 11.1. Да се намерят всички стойности

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели чис

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели чис СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели числа уравнението p( + b) = (5 + b) 2, където p е просто.

Подробно

54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че 2005 x + y + 200

54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че 2005 x + y + 200 54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че x + y + 005 x + z + y + z е естествено число. Решение. Първо ще докажем,

Подробно

Microsoft Word - Tema-8-klas-PLOVDIV.doc

Microsoft Word - Tema-8-klas-PLOVDIV.doc МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ Пролетен математически турнир 7 9 март 9 г., ПЛОВДИВ Тема за 8 клас Задача. Дадено е уравнението ax + 9 = x + 9ax 8x, където a е

Подробно

Основен вариант, клас Задача 1. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа a 1, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число

Основен вариант, клас Задача 1. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа a 1, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число Основен вариант, 0. 2. клас Задача. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число? a 2 a 3 + + a n Решение: Ще докажем, че n =, n > 2. При n

Подробно

НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. Л. ЧАКАЛОВ XXI МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ,,РИКИ 27 април 2014г. ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ Задача 1. Да се реши ур

НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. Л. ЧАКАЛОВ XXI МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ,,РИКИ 27 април 2014г. ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ Задача 1. Да се реши ур НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. Л. ЧАКАЛОВ XXI МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ,,РИКИ 7 април 0г. ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ Задача. Да се реши уравнението ( n. ) ( ), където n е естествено число. ( n n.

Подробно

Основен вариант за клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1

Основен вариант за клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1 Основен вариант за 10 12 клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n 1 + + a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1, a 0 са цели числа, са отбелязани две точки с целочислени

Подробно

XXX МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ Пролетен тур, ОСНОВЕН ВАРИАНТ за клас РЕШЕНИЯ Задача 1. Правоъгълник е разделен на няколко по-малки право

XXX МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ Пролетен тур, ОСНОВЕН ВАРИАНТ за клас РЕШЕНИЯ Задача 1. Правоъгълник е разделен на няколко по-малки право XXX МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ Пролетен тур, ОСНОВЕН ВАРИАНТ за 10 1 клас РЕШЕНИЯ Задача 1 Правоъгълник е разделен на няколко по-малки правоъгълника Възможно ли е всяка отсечка, която свързва центровете

Подробно

Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 31 март 2019 г. Tема 1 (x 1) x 2 =

Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 31 март 2019 г. Tема 1 (x 1) x 2 = Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 1 март 019 г. Tема 1 x 1) x = x x 6. Решение: 1.) При x

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМ Т Е М А ЗА 4 К Л А С Задача. Дуорите са същества, които имат два рога, а хепторите имат 7 рога. В едно стадо имало и от двата вида същества, а общият брой на рогата им бил 6. Колко дуори и хептори е имало

Подробно

26. ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ ЕСЕНЕН ТУР Основен вариант, клас Задача 1. (5 точки) Функциите f и g са такива, че g(f(x)) = x и f(g(x)) = x за всяк

26. ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ ЕСЕНЕН ТУР Основен вариант, клас Задача 1. (5 точки) Функциите f и g са такива, че g(f(x)) = x и f(g(x)) = x за всяк 26. ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ ЕСЕНЕН ТУР Основен вариант, 10. - 12. клас Задача 1. (5 точки) Функциите f и g са такива, че g(f(x)) = x и f(g(x)) = x за всяко реално число x. Ако за всяко реално число x е в сила

Подробно

Министерство на образованието, младежта и науката 61. Национална олимпиада по математика Областен кръг, 8-9 април 2012 г. Условия, кратки решения и кр

Министерство на образованието, младежта и науката 61. Национална олимпиада по математика Областен кръг, 8-9 април 2012 г. Условия, кратки решения и кр Министерство на образованието, младежта и науката 61. Национална олимпиада по математика Областен кръг, 8-9 април 2012 г. Условия, кратки решения и критерии за оценяване Задача 9.1. Да се намерят стойностите

Подробно

Microsoft Word - variant1.docx

Microsoft Word - variant1.docx МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА.05.019 г. Вариант 1 МОДУЛ 1 Време за работа 90 минути Отговорите на задачите от 1. до 0. включително отбелязвайте в листа

Подробно

1 Основен вариант за клас Задача 1. Хартиен триъгълник, един от ъглите на който е равен на α, разрязали на няколко триъгълника. Възможно ли е

1 Основен вариант за клас Задача 1. Хартиен триъгълник, един от ъглите на който е равен на α, разрязали на няколко триъгълника. Възможно ли е 1 Основен вариант за 10 12 клас Задача 1 Хартиен триъгълник, един от ъглите на който е равен на α, разрязали на няколко триъгълника Възможно ли е всички ъгли на всички получени тръгълници да са по-малки

Подробно

Тест за кандидатстване след 7. клас Невена Събева 1. Колко е стойността на израза : 8? (А) 201; (Б) 226; (В) 1973; (Г) На колко е ра

Тест за кандидатстване след 7. клас Невена Събева 1. Колко е стойността на израза : 8? (А) 201; (Б) 226; (В) 1973; (Г) На колко е ра Тест за кандидатстване след 7 клас Невена Събева 1 Колко е стойността на израза 008 00 : 8? (А) 01; (Б) 6; (В) 197; (Г) 198 На колко е равно средното аритметично на 1, 1, и 1,? (А) 4, 15(6); (Б) 49, ;

Подробно

Как да съставим задачи като използваме подобните триъгълници, свързани с височините на триъгълника

Как да съставим задачи като използваме подобните триъгълници, свързани с височините на триъгълника Съставяне на задачи с подобни триъгълници, свързани с височините на триъгълника Бистра Царева, Боян Златанов, Катя Пройчева Настоящата работа е адресирана към учителите по математика и техните изявени

Подробно

Microsoft Word - 8-klas-JAMBOL-2012.doc

Microsoft Word - 8-klas-JAMBOL-2012.doc МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ Зимен математически турнир Атанас Радев 8 9 януари 0 г., ЯМБОЛ Тема за 8 клас Задача. Във футболно първенство всеки отбор

Подробно

036v-b.dvi

036v-b.dvi МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ, 2010 MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, 2010 Proceedings of the Thirty Ninth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians Albena, April 6 10,

Подробно

Microsoft Word - VM-LECTURE06.doc

Microsoft Word - VM-LECTURE06.doc Лекция 6 6 Уравнения на права и равнина Уравнение на права в равнината Тук ще разглеждаме равнина в която е зададена положително ориентирана декартова координатна система O с ортонормиран базис i и j по

Подробно

munss2.dvi

munss2.dvi ОТГОВОРИ И РЕШЕНИЯ 3(x + y)(x xy + y )y(x y) 1. (Б) Преобразуваме: (x y)(x + y)(x + y ) x(x xy + y ) = 3y (x + y)(x y) x = (x + y ) 3 y x y x x + y = 3 y x (x y ) 1 ( x y ) + 1 = 3 ( 3 ) 1 9 3 ( 3 ) +

Подробно

MATW.dvi

MATW.dvi ТЕСТ 6. Ъглополовящите AA (A BC) и BB (B AC) на триъгълника ABC се пресичат в точката O. Ъгъл A OB не може да бъде равен на: А) 90 Б) 20 В) 35 Г) 50 ( ) 2 7 3 2. Изразът е равен на: 2 6.24 А) Б) 2 8 В)

Подробно

Министерство на образованието и науката Съюз на математиците в България Зимни математически състезания Варна, 9 11 февруари 2007 г. Кратки решения на

Министерство на образованието и науката Съюз на математиците в България Зимни математически състезания Варна, 9 11 февруари 2007 г. Кратки решения на Министерство на образованието и науката Съюз на математиците в България Зимни математически състезания Варна, 9 11 февруари 007 г Кратки решения на задачите Задача 91 Да се намерят всички стойности на

Подробно

Министерство на oбразованието, младежта и науката Съюз на математиците в България Пролетни математически състезания Ямбол, март 2013 г. Тема за

Министерство на oбразованието, младежта и науката Съюз на математиците в България Пролетни математически състезания Ямбол, март 2013 г. Тема за Министерство на oбразованието, младежта и науката Съюз на математиците в България Пролетни математически състезания Ямбол, 9 31 март 013 г. Тема за 9 клас Задача 1. Да се намерят всички стойности на реалния

Подробно

РЕФЕРАТ по дисциплината Дискретни структури 1. (*) Докажете асоциативността на операциите обединение и сечение на множества, тоест, че за произволни м

РЕФЕРАТ по дисциплината Дискретни структури 1. (*) Докажете асоциативността на операциите обединение и сечение на множества, тоест, че за произволни м РЕФЕРАТ по дисциплината Дискретни структури. (*) Докажете асоциативността на операциите обединение и сечение на множества, тоест, че за произволни множества A, B и C са изпълнени следните равенства: (A

Подробно

Microsoft Word - nbb2.docx

Microsoft Word - nbb2.docx Коректност на метода на характеристичното уравнение за решаване на линейно-рекурентни уравнения Стефан Фотев Пиша този файл, тъй като не успях да намеря в интернет кратко и ясно обяснение на коректността

Подробно

kk7w.dvi

kk7w.dvi Конкурсен изпит за НПМГ Акад. Л. Чакалов За профил математика 7 юли 2006 година Време за работа 4 астрономически часа. Задача 1. Дадени са изразите A = x 2 810 502 4x 5 и B = ( 100) 251.3. 2006 а) Докажете,

Подробно

(не)разложимост на полиноми с рационални коефициенти Велико Дончев Допълнителен материал за студентите по Висша алгебра и Алгебра 2 на ФМИ 1 Предварит

(не)разложимост на полиноми с рационални коефициенти Велико Дончев Допълнителен материал за студентите по Висша алгебра и Алгебра 2 на ФМИ 1 Предварит (не)разложимост на полиноми с рационални коефициенти Велико Дончев Допълнителен материал за студентите по Висша алгебра и Алгебра 2 на ФМИ 1 Предварителни сведения и твърдения Както е ясно от основната

Подробно

munss2.dvi

munss2.dvi ОТГОВОРИ И РЕШЕНИЯ 1. (В) Даденото неравенство няма смисъл, в случай че някой от знаменателите на двата дробни израза е равен на нула. Тъй като x 4 = (x+)(x ), то x 4 = 0 за x = и за x =. Понеже x +3 >

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ Зимни математически състезания януари 2013 г., ПЛОВДИВ Тема за

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ Зимни математически състезания януари 2013 г., ПЛОВДИВ Тема за МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ Зимни математически състезания 6 7 януари 03 г., ПЛОВДИВ Тема за 8 клас, решения и оценяване Задача 8.. Цената на един

Подробно

Exam, SU, FMI,

Exam, SU, FMI, Поправителен изпит по Дискретни структури задачи СУ ФМИ 29. 08. 2016 г. Име: ФН: Спец.: Курс: Задача 1 2 3 4 5 Общо получени точки максимум точки 20 20 35 30 30 135 Забележка: За отлична оценка са достатъчни

Подробно

Microsoft Word - tema_7_klas_2009.doc

Microsoft Word - tema_7_klas_2009.doc РЕГИОНАЛЕН ИНПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОАНИЕТО, ОФИЯ-ГРАД Национално състезание-тест по математика за VІІ клас Общински кръг, офия, февруари 009 г. Утвърдил:... аня Кастрева началник РИО, офия-град Тестът съдържа

Подробно

ПРОЛЕТНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ Шумен, година Б Р О Ш У Р А

ПРОЛЕТНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ Шумен, година Б Р О Ш У Р А ПРОЛЕТНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ Шумен, 9.03-31.03.019 година Б Р О Ш У Р А УКАЗАНИЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ V клас 1 1,5 1, 4 1 5.1. Дадени са изразите: A 3. 3 и 1 1,5 3 1, 4 1 3 3 А) Пресметнете А и В и ги сравнете.

Подробно

Microsoft Word - BROSHURA.doc

Microsoft Word - BROSHURA.doc Тема за 4 клас МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗИМНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ В А Р Н А 7 8 февруари 9 г. Задача. Върху петте картички са написани числа. Наредете

Подробно

Microsoft Word - зацайча-ваѕианч1качоÐflЊП.docx

Microsoft Word - зацайча-ваѕианч1качоÐflЊП.docx МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII клас, 9 юни 09 година ВАРИАНТ ПЪРВА ЧАСТ (60 минути) Отговорите на задачите от. до 7. включително отбелязвайте в листа

Подробно

Microsoft Word - зацайча-ваѕианч1качоÐflЊП.docx

Microsoft Word - зацайча-ваѕианч1качоÐflЊП.docx МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII клас, 9 юни 09 година ВАРИАНТ ПЪРВА ЧАСТ (60 минути) Отговорите на задачите от. до 7. включително отбелязвайте в листа

Подробно

IATI Day 1/Junior Task 1. Trap (Bulgaria) X INTERNATIONAL AUTUMN TOURNAMENT IN INFORMATICS SHUMEN 2018 Задача 1. Капан Образуваме редица от точки, кои

IATI Day 1/Junior Task 1. Trap (Bulgaria) X INTERNATIONAL AUTUMN TOURNAMENT IN INFORMATICS SHUMEN 2018 Задача 1. Капан Образуваме редица от точки, кои Task 1. Trap (Bulgaria) Задача 1. Капан Образуваме редица от точки, които са върхове с целочислени координати в квадратна решетка. Всеки две последователни точки от редицата определят единична хоризонтална

Подробно