Проект! Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-3 от 2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за риск

Размер: px
Започни от страница:

Download "Проект! Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-3 от 2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за риск"

Препис

1 Проект! Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-3 от 2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, за военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (обн., ДВ, бр. 17 от 2011 г., изм. и доп., бр. 89 от 2018 г.) 1. Член 6 се изменя така: Чл. 6. (1) Постоянният секретар на отбраната, командирите (началниците) на военните формирования и ръководителите на структури отправят искания за измерване на факторите на работната среда, действащи на работните места в Министерството на отбраната/военнитe формирования/структурите до Научноприложния център по военна епидемиология и хигиена към Военномедицинска академия (НПЦВЕХ - ВМА). (2) Началникът на НПЦВЕХ - ВМА писмено уведомява длъжностното лице по ал. 1 за датата на посещението, което не може да бъде по-късно от 30 работни дни от постъпване на искането. (3) Измерванията се извършват в съответствие с действащото законодателство от длъжностни лица от НПЦВЕХ - ВМА. За резултатите от измерванията се съставят протоколи по образец. Образците на протоколите се разработват от НПЦВЕХ - ВМА и се обявяват със заповед на началника на Военномедицинска академия. (4) Протоколите от измерванията се изготвят в срок не по - дълъг от 20 работни дни от посещаването на работните места. (5) Валидността на протоколите е 3 години от датата на издаването им. 2. Член 8 се изменя така: Чл. 8. Искания за измерване на всички фактори на работната среда, действащи на работните места в Министерството на отбраната/военното формирование/ структурата се отправят в срок не по късно от три месеца преди изтичане на срока на действие на издадените протоколи." 3. Създава се член 8а: Чл. 8а. (1) При възникването на обстоятелства, които са от естество да повлияят върху фактор на работната среда - въвеждане на нови производствени процеси, оборудване, промяна на организацията на труда, нови сгради и помещения, реконструкция на съществуващи и др., както и при предприемане на мерки по отстраняване, ограничаване или намаляване на рисковете за живота и здравето, длъжностните лица по чл.6, ал.1 отправят искане за измерване на 1/9

2 конкретния фактор на работната среда за съответните работни места в срок от седем работни дни от възникването на обстоятелствата, съответно от предприемането на мерките. (2) За измерването се съставя нов протокол, който заменя протокола за измерване на съответния фактор на работната среда по чл.6, ал.3. Новият протокол е с валидност до изтичане срока на валидност на заменения протокол. 4. Алинея 1 на чл.10 се изменя така: (1) Оценяването на рисковете за живота и здравето се извършва от работна група, назначена със заповед на постоянния секретар на отбраната, командира (началника) на военното формирование или ръководителя на структурата за работните места съответно в Министерството на отбраната/военното формирование/структурата. 5. В чл. 12, ал. 1 думите,,не по-малко се заменят с,,не по-малко от половината. 6. Член 19. ал. 1 се изменя така:,,чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г.) Степента на риск на фактора,,електромагнитни полета се определя от действащите на работното място показатели на този фактор -,,Електромагнитни полета от 1 Hz до 10 MHz - нетоплинни ефекти,,,електромагнитни полета от 1 Hz до 10 MHz - топлинни ефекти,,,електромагнитни полета от 100 KHz до 300 GHz - топлинни ефекти" съгласно приложение 1, като се прилага формулата: С = (А В).100 В където: С - Степента на риска, изразена в %; А - Измерена стойност на конкретно работно място на фактора на работната среда,,електромагнитни полета (от Протокола за измерване на електромагнитни полета); В - Стойности за предприемане на действие (от Протокола за измерване на електромагнитни полета). 7. В чл.23, ал.1 се изменя така: (1) Картата за оценка на рисковете за живота и здравето се подписва от членовете на работната група и се утвърждава от длъжностното лице по чл. 10, ал.1. 2/9

3 8. В чл. 24, ал. 1 думите,,повече от половината се заменят с,,не по-малко от половината. 9. В чл. 25, ал. 1 думите,,повече от половината се заменят с,,не по-малко от половината. 10. В чл. 26, ал. 1 и ал.2 думите за една точка - 0,20лв. се заменят със за една точка - 0,25лв. 11. В чл. 28, ал.1 се изменя така: (1) Допълнителното възнаграждение се изплаща въз основа на ежемесечна заповед на постоянния секретар на отбраната - за военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната (без Щаба на отбраната), началника на отбраната - за военнослужещите и цивилните служители от Щаба на отбраната, командира (началника) на военното формирование - за военнослужещите и цивилните служители от военното формирование и ръководителя на структурата - за военнослужещите и цивилните служители от съответната структура. 12. В 1. на Допълнителната разпоредба се правят следните допълнения: 1. Създава се т. 10: 10. Структура е организационно - икономически обособено звено в структура на пряко подчинение на министъра на отбраната ; 2. Създава се т.11: 11. Военно формирование е военно формирование, чийто командир (началник) е разпоредител с бюджет. 3/9

4 13. Приложение 3 се изменя така: по ред "Приложение 3 Оценки на степените на риск за живота и здравето Рискове за живота и здравето Оценки на степените на риск в точки Микроклимат Химични агенти 2.1. Химични вещества и съединения Прах Шум Вибрации Осветление Електромагнитни полета В честотния обхват от 1 Hz до 10 MHz - нетоплинни ефекти - над ниските стойности за предприемане на действие В честотния обхват от 1 Hz до 10 MHz - нетоплинни ефекти - над високите стойности за предприемане на действие В честотния обхват от 100 KHz до 300 GHz - топлинни ефекти - над стойностите за предприемане на действие ЕМП с промишлена честота 50 Hz - над ниските стойности за предприемане на действие ЕМП с промишлена честота 50 Hz - над високите стойности за предприемане на действие Лазерни лъчения Йонизиращи лъчения - А Б В Производствен риск - риск А риск Б /9

5 14. Приложение 4 се изменя така:,,приложение 4 към чл. 11, ал.1 УТВЪРЖДАВАМ:.. (длъжност, звание, подпис, фамилия) КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКОВЕТЕ ЗА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ОТСТРАНЕНИ, ОГРАНИЧЕНИ ИЛИ НАМАЛЕНИ /.. г. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ/СТРУКТУРА: Гр./с. РАБОТНО МЯСТО: БРОЙ НА РАБОТЕЩИТЕ: 1. Микроклимат а) температура - С б) топлинно излъчване - W/m 2 2. Химични агенти Показатели на риска 2.1. Химични вещества и съединения: - mg/m Прах: Шум - dba eq Стойност на показателя Степен Оценка Вибрации - m.s (-2) - предавани на цялото тяло - предавани на система ръка - рамо 5. Осветление - lx 6. Електромагнитни полета В честотния обхват от 1 Hz до 10 MHz - нетоплинни ефекти - над ниските стойности за предприемане на действие В честотния обхват от 1 Hz до 10 MHz - нетоплинни ефекти - над високите стойности за предприемане на действие В честотния обхват от 100 KHz до 300 GHz - топлинни ефекти - над стойностите за предприемане на действие ЕМП с промишлена честота 50 Hz - над ниските стойности 5/9

6 за предприемане на действие ЕМП с промишлена честота 50 Hz - над високите стойности за предприемане на действие Лазерни лъчения 7. Йонизиращи лъчения 8. Производствен риск Оценка на рисковете за живота и здравето съгласно чл. 3, ал. 1: Оценка на рисковете за живота и здравето съгласно чл. 3, ал. 2: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ: ЧЛЕНОВЕ: /9

7 15. Приложение 5 се изменя така: Приложение 5 В Е Д О М О С Т за отработеното време при рискове за живота и здравето по чл. 25, ал. 1 в., гр./с..., (организационно звено във военно формирование/структура) за месец 20 г. Име, презиме и фамилия Длъжност на карта за оценка на рисковете Дни в месеца Всичко изработени дни І ІІ ІІІ V VІ Изготвил: Непосредствен командир/началник: (длъжност, звание, подпис, фамилия) 16. Приложение 6 се изменя така:,, Приложение 6 7/9

8 В Е Д О М О С Т за отработеното време при рискове за живота и здравето по чл. 25, ал. 2 в., гр./с.. (организационно звено във военно формирование/структура) за месец 20 г. Име, презиме и фамилия Длъжност на карта за оценка на рисковете Дни в месеца Всичко изработени дни І ІІ ІІІ V VІ Изготвил: Непосредствен командир/началник: (длъжност, звание, подпис, фамилия) 8/9

9 17. Създава се 5 в Заключителните разпоредби: 5. В три годишен срок от влизане в сила на Наредбата, при изтичане на валидността на протокол за измерване на фактор на работната среда на работно място в Министерство на отбраната/военно формирование/структура, НПЦВЕХ - ВМА извършва еднократно измервания на всички действащи фактори на работната среда на работните места в съответно Министерство на отбраната/военното формирование/структурата, независимо от валидността на издадените протоколи за измерване на другите фактори на работната среда. ПРЕХОДНА И ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА. 18. Наредбата влиза в сила на г. МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ 9/9

10 МОТИВИ за изготвяне на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н- 3 от 2011г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, на военнослужещите и цивилните служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (обн., ДВ, бр. 17 от 2011 г., изм. и доп., бр. 89 от 2018 г.) Изготвеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-3 от г., за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, за военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (обн., ДВ, бр. 17 от 2011 г., изм. и доп., бр. 89 от 2018 г.), има за цел да поправи допусната техническа грешка в инициираното с Наредбата за изменение и допълнение на акта /обн. ДВ, бр. 89 от 2018 г./ изменение на чл.12, ал.1 от същия и осигуряване на безпроблемното му тълкуване и прилагане в цялост. Предвид вътрешната връзка и взаимна зависимост между разпоредбата на чл.12, ал.1 и чл. 3, ал.1 е очевидно, че поради техническа грешка в изписването на 6 от Наредбата за изменение и допълнение на акта /обн. ДВ, бр. 89 от 2018 г./ в разпоредбата на чл.12, ал.1 думите през повече от половината вместо да се заменят с думите не по малко от половината са заменени с думите не по-малко от. С изменението се предлага и увеличаване на изплащаното допълнително възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, за военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, като се предлага стойността на една точка от 0,20 лв. да стане 0,25 лв. Това заплащане не е променяно от 2011 г. 10/9

ПРОЕКТ! НАРЕДБА Н - / г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ О

ПРОЕКТ! НАРЕДБА Н - / г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ О ПРОЕКТ! НАРЕДБА Н - /..2019 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО

Подробно

Проект! НАРЕДБА / г. за изменение и допълнение на Наредба Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграж

Проект! НАРЕДБА / г. за изменение и допълнение на Наредба Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграж Проект! НАРЕДБА /.. 2019 г. за изменение и допълнение на Наредба Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната

Подробно

ПРОЕКТ! НАРЕДБА г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/ г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане

ПРОЕКТ! НАРЕДБА г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/ г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане ПРОЕКТ! НАРЕДБА... 201 г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните

Подробно

ПРОЕКТ! НАРЕДБА. за изменение и допълнение на Наредба Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерство

ПРОЕКТ! НАРЕДБА. за изменение и допълнение на Наредба Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерство НАРЕДБА. за изменение и допълнение на Наредба Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра

Подробно

РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Тарифата за т

РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Тарифата за т РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2019 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

Проект! ИНСТРУКЦИЯ И- за изменение на Инструкция И-4 от г. за дейността на командирите (началниците, ръководителите) от Министерството на о

Проект! ИНСТРУКЦИЯ И- за изменение на Инструкция И-4 от г. за дейността на командирите (началниците, ръководителите) от Министерството на о Проект! ИНСТРУКЦИЯ И- за изменение на Инструкция И-4 от 26.09.2007 г. за дейността на командирите (началниците, ръководителите) от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение

Подробно

З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ г. OX - 39 гр. София ОТНОСНО: Организиране на процеса на атестиране на военно

З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ г. OX - 39 гр. София ОТНОСНО: Организиране на процеса на атестиране на военно З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 15.01.018 г. OX - 39 гр. София ОТНОСНО: Организиране на процеса на атестиране на военнослужещите от административните звена на Министерството

Подробно

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПОТОМСТВО, НА НАУЧНИ, УЧЕБНИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В СТРАНАТА

Подробно

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Подробно

Microsoft Word - pms15_2019_izmPMS

Microsoft Word - pms15_2019_izmPMS ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15 на МС от 25.01.2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет Обн. - ДВ, бр. 10 от 01.02.2019 г., в сила от 01.01.2019 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: 1.

Подробно

ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110

ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г.,

Подробно

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е Р А Б О Т И г. ПРОЕКТ! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 8121з-344 от 2014 г. за н

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е Р А Б О Т И г. ПРОЕКТ! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 8121з-344 от 2014 г. за н М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е Р А Б О Т И.... 2019 г. ПРОЕКТ! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е Проект З А К О Н за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. (Обн., ДВ, бр. 106 от

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2016 година ЗА изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет М И Н И С Т

Подробно

НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИ

НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИ НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ, ПРОМЕНИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ И ДОСТАВКА

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за приемане на Класификатор на длъ

Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за приемане на Класификатор на длъ Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от.. 2018 г. за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната,

Подробно

Проект! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 7 от г. за разпореждането с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки (об

Проект! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 7 от г. за разпореждането с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки (об НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 7 от 02.09.2010 г. за разпореждането с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки (обн., ДВ, бр. 72 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 44 от 2016 г.)

Подробно

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ........ от.....................2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет МИНИСТЕРСКИЯТ

Подробно

ЗАКОН за инспектиране на труда Обн., ДВ, бр. 102 от г., в сила от г., изм., бр. 35 от г., в сила от г., бр.

ЗАКОН за инспектиране на труда Обн., ДВ, бр. 102 от г., в сила от г., изм., бр. 35 от г., в сила от г., бр. ЗАКОН за инспектиране на труда Обн., ДВ, бр. 102 от 28.11.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., изм., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр.

Подробно

Наредба за допълнение на Наредба 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 1 от 20

Наредба за допълнение на Наредба 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 1 от 20 Наредба за допълнение на Наредба 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 1 от 2008 г.; изм. бр. 49 от 2009 г., бр. 38 от 2010, бр.

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

Microsoft Word - NID_Naredba11_2016 финал+ ( ).docx

Microsoft Word - NID_Naredba11_2016 финал+ ( ).docx Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (Обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г., изм. и доп., бр. 78 от 2017 г. и бр. 82 от 2018 г.)

Подробно

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата 26.6.2015 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни

Подробно

Microsoft Word - pms162_2001_izm

Microsoft Word - pms162_2001_izm ПОСТАНОВЛЕНИЕ 162 на МС от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления Обн. - ДВ, бр. 59 от 03.07.2001 г.; в сила от 01.01.2002

Подробно

Проект! НАРЕДБА за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и

Проект! НАРЕДБА за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и НАРЕДБА за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1.

Подробно

Утвърдена със заповед 42/ г. на председателя на РС Варна ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР ПРОТОКОЛИСТ ГРАЖДАНСКО ОТД

Утвърдена със заповед 42/ г. на председателя на РС Варна ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР ПРОТОКОЛИСТ ГРАЖДАНСКО ОТД Утвърдена със заповед 42/27.03.2014 г. на председателя на РС Варна ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР ПРОТОКОЛИСТ ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ ЕКД в органите на съдебната администрация: специализирана

Подробно

Microsoft Word - Naredba_Dobrovolni_formirovania.doc

Microsoft Word - Naredba_Dobrovolni_formirovania.doc Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът за създаване на доброволни формирования за подпомагане органите на Национална служба Пожарна безопасност и защита на населението при Министерството на вътрешните

Подробно

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 В сила от 01.07.2012 г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г. (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2012 г.,

Подробно

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc П Р А В И Л Н И К ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ РАЗДЕЛ І Общи положения Чл. 1. С този Правилник се определят условията

Подробно

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/28.02.2018 год.; изм. с р-е 1071/25.04.2019 г./ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази

Подробно