ПРОТОКОЛ 4 От дейността на комисия за провеждане на открита процедура с предмет: Доставка на лекарства за нуждите на УСБАЛЕ АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ ЕАД, откр

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОТОКОЛ 4 От дейността на комисия за провеждане на открита процедура с предмет: Доставка на лекарства за нуждите на УСБАЛЕ АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ ЕАД, откр"

Препис

1 ПРОТОКОЛ 4 От дейността на комисия за провеждане на открита процедура с предмет: Доставка на лекарства за нуждите на УСБАЛЕ АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ ЕАД, открита с Решение 59 от г. на Изпълнителния директор на УСБАЛЕ АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ ЕАД Днес, г. в заседателната зала в сградата на УСБАЛЕ Академик Иван Пенчев ЕАД, гр. София, ул. Здраве 2, ет. 11, се проведе заседание на Комисия назначена със Заповед 75/ г. на изпълнителния директор на УСБАЛЕ Акад. Иван Пенчев ЕАД, за провеждане на открита процедура по реда на ЗОП с предмет: Доставка на лекарства за нуждите на УСБАЛЕ АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ ЕАД, открита с Решение 59 от г. на Изпълнителния директор на УСБАЛЕ АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ ЕАД, с номер в АОП: Комисията е определена с цитираната Заповед и е със следния състав: Председател: Проф. д-р Цветелина Танкова - началник на Втора клиника по ендокринология и болести на обмяната И Членове: 1. Доц. д-р Атанаска Еленкова - лекар 2. Д-р Калин Видинов - хирург 3. Д-р Александър Шинков - лекар 4. Тонка Данчева - управител болн. аптека 5. Мариана Кованджиева - главен счетоводител 6. Ваня Т олева- правоспособен юрист Резервни членове: 1. Красимир Апостолов - правоспособен юрист 2. Радка Димова - счетоводител На заседанието присъстват всички редовни членове на Комисията с изключение на Ваня Толева, която се замества от резервния член на комисията Красимир Апостолов. В открито заседание, Комисията продължи своята работа по процедурата. Дневен ред: Оценка и класиране на офертите в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП - етап отваряне на ценовите предложения на участниците допуснати в този етап на процедурата. Председателят на комисията откри заседанието в 9:00 часа. Задача на заседанието на комисията е да разгледа представените от допуснатите участници, документи в Плик 3 Предлагана цена, след което да се направи оценка по Показател - Цена за изпълнение. ДЕЙСТВИЯ. КОНСТАТАЦИИ И РЕШЕНИЯ НА КОМИСИЯТА Точка I. Отваряне и оповестяване на ценовите оферти.

2 Комисията провери целостта на пликовете с ценовите оферти. Констатирано бе, че всички пликове са запечатани, е ненарушена цялост, подписани от трима членове на Комисията. Комисията присъпи към отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците, допуснати до този етап на процедурата, както следва: Предложение 1 с Вх. 74/ г...софарма ТРЕЙДИНГ АД Председателят на комисията отвори на Плик 3 на участника, съдържащ 10 бр. самостоятелно запечатени пликове с надпис плик 3, комисията отвори запечатените пликове по реда на обособените позиции, подписа ценовите предложения, оповести предлаганите от участника цени за изпълнение на поръчката за оферираните номенклатурни еденици като прочете на глас същите. Членовете на комисията констатираха, че представените ценови предложения са съгласно изискванията на документацията за участие. Предложение 2 с Вх. 75/ г...търговска ЛИГА НАТТИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР АД Председателят на комисията отвори на Плик 3 на участника, съдържащ 7 бр. самостоятелно запечатени пликове е надпис плик 3, комисията отвори запечатените пликове по реда на обособените позиции, подписа ценовите предложения, оповести предлаганите от участника цени за изпълнение на поръчката за оферираните номенклатурни еденици като прочете на глас същите. Членовете на комисията констатираха, че представените ценови предложения са съгласно изискванията на документацията за участие. За по-голяма прецизност предложените цени са в табличен вид /Приложение 1/, неразделна част към настоящ ия протокол. С това приключи публичната част от заседанието на комисията и същата продължи работата си в закрито заседание. Точка II. Оценяване на офертите на допуснатите участници по показателя Предложена цена в съответствие е обявените критерии съгласно одобрената методика. Комисията пристъпи към изготвяне на оценка на офертите на участниците по Показател 2 - П2 - предложена цена за всяка номенклатурна еденица от обособените позиции. Според одобрената от възложителя методика оценката по Показател Пц се определя по следната формула: П2 = 70 х мш -, където: С уч. С мин - минимална предложена цена; С уч. - цена, предложена от съответния участник; 70 - максимален брой точки по показателя.

3 За по-голяма прецизност, оценките по критерия предлагана цена са в табличен вид /Приложение 1/, неразделна част към настоящ ия протокол. Точка III. Изчисление на комплесната оценка на допуснатите участници в съответствие с обявените критерии. Комисията пристъпи към определяне на Комплексните оценки (КО) на участниците, в съответствие с методиката. Оценките бяха определени по следната формула: КО = П1 + П2, където: Показател 1 П1 срок на доставка Показател 2 П2 - предложена цена След направени внимателни изчисления, комисията определи комплексните оценки на участниците, базирани на оценките на предложенията им по посочените показатели. На основание чл. 72, ал. 1, т. 5 от ЗОП, предвид извършените изчисления за оценка, комисията направи класиране на участниците, които са допуснати до разглеждане и оценка на офертите. За по-голяма прецизност, комплексните оценки и класирането са в табличен вид /Приложение 1/, неразделна част към настоящ ия протокол. С направените предложения Комисията приключи работата по разглеждане, оценяване и класиране на офертите на г. Настоящият ПРОТОКОЛ 4, заедно с ПРОТОКОЛ 1; ПРОТОКОЛ 2, ПРОТОКОЛ 3, представляват цялостният и окончателен Протокол на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците, подали оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на лекарства за нуждите на УСБАЛЕ АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ ЕАД, открита с Решение 59 от г.на Изпълнителния директор, с номер в АОП: Настоящият протокол е технически изготвен на г. в 14:30 часа. Протоколът заедно сцялата документация се предава на Възложителя. Особено мнение на членовете на комисията и мотиви не бяха направени. За верността на гореизложеното Комисията се подписва в състав както следва: КОМИСИЯ: Председател: Проф. д-р Цветелина Танкова И Членове: 1. Доц. д-р Атанаска Еленкова -

4 2. Д-р Калин Видинов Д-р Александър Шинков 4. Тонка Данчева - 5. Мариана К овандж иева- 6. Красимир Апостолов-...

5 Приложение 1 към Протокол 4 код А ТС М еж дунар. непатентно наим енование INN А Н Т И Б И О Т И Ц И, Х И М И О Т Е Р А П Е В Т И Ц И, А Н Т И М И К О Т И Ц И Л ек форма Референ тна ст/ст за DDD/Te рапевти чен курс Мярк а (,m cg,dd D m ДР-) Колич Предлагана цена Соф арм Търг. а лига Срок на доставка П2 П2 П1 П1 к о КО Соф Тър Соф Тър Соф Тър Соф Тър арм г.ли арм г.ли арм г.ли арм г.ли а га а га а га а га КЛАСИРАН Е Соф арм Търг. а лига 2. J01CR02 Amoxicillin+Acidum clavulanicum Tab.film 0, бр. 3. J01CR02 Amoxicillin+Acidum clavulanicum Powder for inj. 4,516 1,2 g 20 бр. 4. J01CA04 Amoxicillin Caps. 0, бр. 5. J01FA10 Azitromycin Caps. 1, бр. 6. J01GB03 Gentamycin Sol.inj 1, бр. 7. J01AA02 Doxycyclin Caps. 0, бр. 8. J01FA09 Clarithromycin SR Tabl.modif.r el. 0, J01FF02 Lincomycin Caps. 1, бр бр. 0, J01FF02 Lincomycin Powder for inj. 11, бр. 11. J01XD01 Metronidazol Sol.inf. 5, бр. 12. J01DB04 Cefazolin Powder for inj. 13. J01DB04 Cefazolin Powder for inj. 14. J01DD04 Ceftriaxon Powder for inj. 15. J01DD04 Ceftriaxon Powder for inj. 16. J01MA02 Ciprofloxacin 17. J01MA02 Ciprofloxacin 4,77 l g 20 бр. 4,77 2g 40 бр. 3,751 1 g 20 бр. 3,751 2g 120 бр. 0, , бр. 250 бр. 1,

6 18. J01DH02 M eropenem Powder for.inj J01DH 02 Meropenem Powder for.inj JO 1 M AI 4 M oxifoxacin Tabl.film coat J01DH51 Imipenem/Cilastatin Povder for.inj lg / p 9, А Н Т И Д И А Б Е Т Н И С Р Е Д С Т В А 23. A16A X 01 T hioctic acid coat. tab!. 0, A16AX01 Thioctic acid 20 Sol.for inj. 3, A16AX01 Thioctic acid 24 Sol.for inj. 3, A16AX01 Thioctic acid 50 Sol.for inj. 3, A 10A B01 Insulin Human Actrapid Sol.for inj. 1, IU/ A10AC01 Insulin Human Insulatard 29. A10AD01 Insulin Human Mixtard 30 Sol.for inj. 1, IU/ -3 Sol.for inj. 1, IU/ A 10A B05 Insulin Aspart Sol for inj. 1, IU/ A 10A E05 Insulin Detemir Sol.for inj. 3,3 100IU/ A 10A D 05 Insulin Aspart/Novo M ix 30/ 33. A 10AD01 Insulin Human /Хумулин М 3/ 34. A10AC01 Insulin Human/ Hum ulin N / 35. A10A B01 Insulin Human / Humulin R / Sol.for inj. 1, IU/ - 3 Sol.for inj. 1, IU/ - 3 Sol.for inj. 1, IU/ - 3 Sol.for inj. 1, IU/ A 10A B 04 Insulin Lispro Sol for inj. 1, IU/ A 10A B 04 Insulin Lispo K wik Pen Sol.for inj. 1, IU/ A 10A D 04 Insulin Lispro / Hum alog M ix 25 / 39. A 10A D 04 Insulin Lispro /Hum alog M ix 25 KwikPen/ 40. A 10A D 04 Insulin Lispro /Humalog M ix50/ Sol.for inj. 2, ГО/ -3 Susp.for inj. 2, IU/ -3 Sol.for inj. 2, IU/ , , , , ,60 6, ,60 6, , , , , ,43 8, , , , , , , , , , , ,

7 41. A 10A D 04 Insulin Lispro/Humalog M ix 50 KwikPen/ Susp for inj. 2, IU/ A10AC01 Insulin Hum an/basal/ Sol.for inj. 1, IU/ A 10A B01 Insulin Human/Rapid/ Sol.for inj. 1, IU/ , A10AD01 Insulin Human /Comb 25/ Sol.for inj 1, IU/ A 10A B 06 Insulin G lulisine Solo Star Pre-filled pen. 1, IU/ A 10A E 04 Insulin Glargine Solo Star Pre filled pen 2, IU/ A10BF01 Acarbose Tablets 0, A 10BB07 Glipizide Tablets 0, A 10BB07 Glipizide XL Mod.rel.tabl. 0, A 10BB07 Glipizide XL Mod.rel.tabl. 0, A 10BB09 Gliclazide Tablets 0, A10BB09 Gliclazide MR Tablets 0, A10BB01 Glibenclamide Tablets 0,0482 3, , , , , A10BB12 Glimepiride Tablets 0, Sp. 55. A 10BB12 Glimepiride Tablets 0, _ 56. A 10BB12 Glimepiride Tablets 0, A 10BB12 Glimepiride Tablets 0, A10BB12 Glimepiride Tablets 0, A 10B A 02 Metformin hydrochloride Tablets 0, , , ,16 0, ,19 0, , , , A 10BA02 Metformin hydrochloride Tablets 0, , A 10BA02 Metformin hydrocloride Tablets 1, A10BX02 Repaglinide Tablets 0,2322 0, A10BX02 Repaglinide Tablets 0, A 10BX02 Repaglinide Tablets 0, A 10B D 07 S itagl iptin/metformin hydrochlorid 3, /

8 66. A 10BD07 Sitagliptin/metformin hydrochlorid. 3, / A10BH02 Vildagliptin Tablets 2, A 10BD08 Vildagliptin/metformin hydrochlorid 69. A 10BD08 Vildagliptin/metformin hydrochlorid 3, / ,794 50/ A10BH 05 Linagiiptin tablets A10BH 03 Saxagliptin 72. A 10BX04 Exanatide Sol.inj.pr.pe ns 73. A 10B X 04 Exanatide Pow.and solv. 74. A 10BX07 Liraglutide Pre -filled syr. 75. A 10B X 10 Lixisenatide solution for injection 2, , mcg/2, , ,641 6 / , meg 15 1, , , , , A 10B X 10 Lixisenatide solution for injection 91, meg H04AA01 Glucagon Pre -filled syr. 31, A10BG 03 Pioglitazone Tablets 1, A10BG03 Pioglitazone Tablets 1, A10BG03 Pioglitazone Tablets 1, p. 81. A 10BD10 Saxagliptin/Metformin coat.tabl / A 10BD10 Saxagliptin/Metformin 83. A io B D ll Linagl iptin/metformin.coat.tab /100 O / p A 10B D 11 Linagliptin/Metformin /100 O A 10BX09 Dapagliflozin ^ H Y P E T H U H 86. C 03B A 11 Indapamide Prol.rel.tabl. 0,1187 1, C03DA01 Spironolactone 88. C03DA01 Spironolactone 0, , C03CA01 Furosemide Tablets 0, , , , C03CA01 Furosemid Sol.for inj. 3, ,

9 91. C03AA03 Hydrochlorothiazid Tablets 0, C03EA01 Triamteren/hydrochloro thiazid Tablets 0, /12, C03CA04 Torasemid Tablets 0, C03CA04 Torasemid Tablets 0, C03CA04 Torasemid Sol. for inj. 2, , СПАЗМ ОЛИТИКА, АНТИЕМ ЕТИКА 97. A03BB01 Butylscopolamine Sol.for inj. 3, A03AD02 Drotaverine hydrochl. Sol.for inj. 0, , A03FA01 Metoclopramid Tablets 0, A03FA01 Metoclopramid Sol.for inj. 0, A03AD01 Papaverinum hydrochl.. Sol.for inj. 3, , , , ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА, ПОВЛИЯВАЩ И СЪРДЕЧНО СЪДОВАТА СИСТЕМ А И АНТИХИПЕРТЕНЗ ИВНИ 0, R03DA05 Ammophyllin 0, R03DA05 Aminophyilin Sol.for inj. 6, C09XA02 Aliskiren 106. C09XA02 Aliskiren 1, , C01BD01 Amiodaron hydrochl. Sol.for inf. 1, , , , C01BD01 Amiodaron hydrochl. Tablets 0, C08CA01 Aodipin Tablets 0, C08CA01 Aodipin Tablets 0, C07AB03 Atenolol 0, A03BA01 Atropinum sulf. Sol.for inj. 1, , ,11 0, , , ,20 0, , , ,

10 113. C07AB07 Bisoprolol 0, C08DA01 Verapamil hydrochl. Sol.for inj. 0, , C08DA01 Verapamil hydrochl C08DA01 Verapamil hydrochl C08DA01 Verapamii hydrochl. 0, , , , , , C08DA01 Verapamil hydrochl C01AA05 D igoxin Tablets 0,0614 0,25 0, C01AA05 Digoxin Sol.for inj. 0,524 0, C08DB01 Dilthiazem Tablets 0, C08DB01 Dilthiazem Tablets 0, C02CA04 Doxazosin Tablets 0, C01CA04 Dopamin hydrochl. Sol.for inf. 5, C09AA02 Enalapril maleat Tablets 0, C09AA02 Enalapril maleat Tablets 0, C01CA24 Epinephrin Sol.for inj. 0,554 1 /lm C01DA08 Isosorbid dinitrat Tablets 0, p 129. C01DA08 Isosorbid dinitrat Prol.rel.tabl. 0, , , , , , , , ,07 0, , , , , C01DA08 Isosorbid dinitrat Oromucspra y ,08 1,25 /dos e C01DA14 Isosorbid mononitrat Tablets 0, C02AC01 Clonidine Tablets 0,1973 0, C02AC01 Clonidine Sol.for inj. 2,8576 0, C013A01 Qinidine sulfate Tablets 1, C01BB01 Lidocaine hydrochl. Sol.for inj. 29, / 136. C01BB01 Lidocaine hydrochl. Sol.for inj. 29, / 137. C09CA01 Losartan , C07AB02 Metoprolol tartarate Tablets 0, C07AB02 M eioorolol tartarate Tablets 0, , , , , j CG8CA08 : Nitrendipine 1 I Tablets 0, j 0,

11 141. C08CA05 N ifedipine 0, C01D A 05 Pentaerithrityl tetranitrat Tablets 0, C 04AD03 Pentoxipylline 0, C04A D 03 Pentoxifylline Tabl.prol. 0, C04AD03 Pentoxifylline Sol.for inj. 2, C02CA01 Prazosin Tablets 0, , , C07AA05 Propranolol Tablets 0, C07AA05 Propranolol Tablets 0, C07AB02 M etoprolol tartarat Sol.for inj. 123, C09CA03 Valsartan 151. C09D A 03 Valsartan / hydrochlorothiazid 0, , / C09AA03 Lisinopril I Tablets 0, C09BA03 Lisinopril / hydrochlorothiazid Tablets 0, /12, C01BC03 Propafenone TaDl.film 0, C01BC03 Propafenone Tabl.film 0, C09AA05 Ramipril Tablets 0, C09AA05 Ramipril Tablets 0, C02AC06 Rilmenidin 0, C01EB15 Trimeth azidin Tablets 0, , , , ,22 0, , , ,16 0, / , ,25 0, C02AC05 ' M oxonidine 161. C02AC05 j M oxonidine 162. C08DA51 Trandolapril / Verapamil 0,2643 0, ,2643 0, p Mod.rel.tabl. 0,409 2 / , , C08DA51 Trandolapril / Verapamil Mod.rel.tabl. 0, / C09AA10 Trandolapril Caps.hasd 0, C09CA02 Eprosartan 1, C07AA07 Sotalol hydrochl. Tablets 0, C07AA07 Sotalol hydrochl. Tablets 0, i 168. C 09A A 04 Perindopril Orodisp.tabl. 0, ,

12 169. C 09A A 04 Perindopril Orodisp.tabl. 0, C09BA04 Perindopril / Indapamid 0,2705 5/1, , C09BA04 Perindoppil / Indapamid 0, /0, C09BB04 Perindopril / Aodipin Tablets 0, / , , C09BB04 Permaoprii / Aodipin Tablets 0, / C09BB04 Perindopril / Aodipin Tablets 0,2318 5/5 30 0, C09BB04 Perindopril / Aodipin Tablets 0,277 5/ , C09AA15 Zofenopril calcium 0, C07AB12 Nebivolol Tablets 0, C08CA02 Felodipin Prol. rel.tabl. 0, , , ,19 0, , , C08CA02 Felodipin Prol. rel.tabl. 0, ISO. C08CA13 Lercanidipine Tablets 0, ЛЕКАРСТВА С Р Е Д С Т В А,п о в л и ЯВАЩ И КРЪВОСЪСИРВАН ЕГО, Ф И БРИ Н О ЛЮ АТА, КРЪВО ТВОРЕНЕТ о 0, B01AA07 Acenucüumarol Tablets 0, B01AB06 Nadroparin calcium Pre-filled syringes 2, anti-xa IU B 0IA B 06 Nadrcparin calcium Pre-filled syringes 2, anti-xa IU В 03 AC 02 Saccharated Iran Oxyd Sol.for inj. 12, BOI ABO 1 Heparin sodium Sol.for inj. 3, I.U. 20 2, , , '/. ПРОТИВОАЛЕРГИ Ч Н Я 190. R06AC03 Cb! oropyramin hydrcchl. Sol.for inj. 1, ,

13 191. R06AE07 Cetirizin R06AD02 Prometazine Sol.for.inj П С И Х О Т Р О П Н И С Р Е Д С Т В А, А Н Е С Т Е Т И Ц И, О П И А Т И, С Р Е Д С Т В А ЗА П Р Е М Е Д И К А Ц И Я, А Я Т И Д О Т И 194. N 03A X 16 Prefab alin Hard caps. 4, N03A X 12 Gabapentin Caps. 2, N03A X 12 Gabapertin Caps. 2, N 06D A 04 Galantamine Sol.for inj. 4, N05BA01 Diazepam Sol.for inj. 0, N03AF01 Carbamazepin Tablets 0, , , , , N05CD08 Midazolam Sol.for inj. 2, M03AC01 Pancuronium Sol.for inj. 0, N 02 AB 02 Pethidine Sol.for inj. 6, M 03AC06 Pipecuronium Sol.for inj. 0, p 204. N06BX03 Piracetam Sol.for inj. 1, N 01A X 10 Propcfol Emuls.for inj. 30 5, M03AB01 Suxamethonium Sol.for inj. 0, M 03AB01 Suxamethonium, Sol.for inj. 0, , , , , , N01AF03! Thiopental sodium ] Powder for inj. 1, N 05AC02 Thioridazin hydrochl. Tablets 1, N 05A C 02 Thioridazin hydrochl. Tablets 1, N 03AA02 Phénobarbital Sol.for inj. 0, N01AH01 Fentanyl Sol.for inj. 16,265 0, V03AB25 Fhimazenil Sol.for.inj. 42,96 0,5 50 1, , N05AA01 i Chlorpromazine Sol.for inj. 1, ,

14 215. N01A B06 Isofiorane Inh.liq. 36, N01A B06 lsoflorane Inh.liq. 36, М 03АС04 Atacurium Sol.for inj. 0, М 03АС04 Atacunum Sol.for inj. 0, N 02AX02 Tramadol Sol.for inj. 2, N 01AX03 Ketamine Sol.for inj. 11, ХОРМ ОНАЛНИ П РЕПАРАТИ И ДРУГИ ЕНДОКРИННИ СРЕДСТВА 29, , , , , G02CB01 Bromocriptine Tablets 0,4307 2, Н02АВ02 Dexarnethazone Tablets 0,372 0, , , Н02АВ02 Dexamethazone Sol.for inj. 0, Н03АА01 Levothyroxin sodium Tablets 0, meg Н03АА01 Lei'othyroxin sodium Tablets 0, meg Н03АА01 Levothyroxin sodium Tablets 0, meg Н02АВ04 M ethylprednisolone Sol.for inj. 3, , Н 02АВ04 Methylprednisolone Sol.for inj. 0, H 02A B 04 [ M ethylprednisolone 1 Sol.for inj. 0, H02AB06 Prednisolone Tablets 0, , , , H03BA02 Propylthiouracil Tablets 0, H 03B B 02 Thiamazole 0, H02AB04 M ethylprednisolone! Sol.for. inj N04BC06 I Oanergoline Tablets N 04BC 06 I Cabergoline Tablets ВИТАМ ИНИ, М ИНЕРАЛИ, СРЕДСТВА ПОВЛИЯВАЩ И КАЛЦИЕВО- ФОСФАТНАТА ОБМ ЯНА

15 241. A U G A 01 Acidum ascorbinicum Sol.for inj. 0, A11CC04 Calcitriol Caps. 1,1987 0,25 meg 243. B03BA01 Cyancobal famine Sol.for inj. 0, meg B03BA01 Cyancobaltamine Sol.for inj. 0, A i 1CC03 Alfacalcidol Caps.soft 0, b. A11CC03 Aif'acalcidol Caps.soft. 0,7753 0,5 60 1, , , , A 12B A 30 M agnesium aspartat / Polas-ium aspartat / 0, Л Е К А Р С Т В Е Н И С Р Е Д С Т В А. П О В Л И Я В А Щ И Д И Х А Т Е Л Н А Т А С И С Т Е М А 249. R03CB02 Brom nexine hydrochl. Syrup 125 0, / R05CB02 Brom hexine hydrochl. Tablets 0, Л И Л И Д О П О Н И Ж А В А Ш И М Е Д И К А М Е Н Т И 254. C10A A 05 Atorvastatm 255. C i 0AA05.Atorvastatin coat tabl C10AA01 Simvastatin 257. C10AA01 Simvastatin 258. C 10A B05 Fenofibrate Caps.hard 0, , , , , , , , , C10A B05 Fenofibrate Caps.hard 0, C10AA07 Rosuvastatin.tabl ! C10AA07 I PjKjvfcSKtin.tabl

16 a HAjII E TH K A, A H T IfflH P E T H K A, A H lm P E B M A T H K A 263. M01AB05 Dicloïenac Prol.rel.tabl. 0, M01AC06 Meloxicam Tablets 0,232 7, MO 1AX 17 Nimesulide Tablets efferv. 1, N02BB02 Metamizol sodium Sol.for inj. 1, , N02BEO1 Psrscctcuriol Sol.for inf. 11, M01AE03 Keioprofen Powder for inf H H O Y 3H O H H H P A 3T B O P H 2, I.V , V07AB00 Glu: c se Sol.for inf. 0, % 500 2;?. B05BA03 G iucose Soî.for inf. 0, % , B05CX01 G lucose Sol.for inf. 0, % C05BB56 G.ucosî j '/c sodium ; Sol.for inf. chior.cc 0,9% 300 0, , A12AA03 Calcium gluconate Sol.for inf. 70,483 8,94 / B05BC01 M annitol Sol.for inf. 0, % B05BC01 M arn to! Sol.for inf. 0, % B05XA01 Potassium chloride Sol.forinj. 0, ,9% , , , B05BB01 Sodium,Potassium,Calc : Soi.forinf. ium chloride dihydrate j 0, , B05XA02 Sodium hvdrogencarbonat Sol.for inf. 7,728 8,4% ! B05XA03 1Sodiur.i chloride Sol.for inf. 0, B05XA03 Sodium chloride Sol.for inf. 0, B05XA03 1Sodium chloride Soi.for inf. 0, J 283. B05Xa 03 : Sodium chloride i Sol.forinj. I 0,0031 0,9%/ , , , ,59 0, , ,

17 284. В05АА01 Human albumin Sol.for inf. 1,236 20% В05А А 07 Hetastarh Sol.for inf. 0, % 500 мл , ОФТАЛМ ОЛОГИК А; ОТО-РИНО- ЛАРИНГОЛОГИКА 287. SO IA A 12 1Tobramycin Drops eye 0,2227 0,3% SO IAA 12 Tobramycin Oint.eye 0,3133 3/m 15 g S01G A05 Phony! ephrine Drops eye 0,0806 2,5% S01CA03 H ydrocortison / chloramphenicol Drops eye susp. 5, S01ED01 Timolol Drops eye 0, % 5 5 фл S01BA01 I Dexamethazone Ointm.eye 1,9314 3,5 g 5 бр. 16. ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА. ПОВЛИЯВАЩ И ХРАНОСМ ИЛАТЕЛ E la 1 а СИСТЕМА; ХЕП АТОПРОТЕКТ ОРИ 295. A 02B A 02 Ranitidin 296. A 02BA02 Rmi'iit'ii 0, бр. 0, бр A 05BA03 1Silymarin Caps 0, бр A 02BA03 1Famotidine tabl. 0, бр A 02BA03 ' Famotidine JSol for inj 4, бр A04A A 01 1 Ondansetron jsol.forinj.! / бр. СПЕСИФИКАЦИЯ НА ЛЕКАРСТВА {А ВЪНШНА УПОТРЕБА! Меж дун то i ародно зед 1 непатент j но генеричн о ' наимено ' вание ка 1 лекарств еното! средство 1. 1 Spiritus aeih ylicu Ф орм, и ) Прегн дозирс -.,U' ОЗНО J колмч ествс mi. «за 1 :>oi5r. j i 1 so! Предлагана цена Срок на доставка П2 П2 П1 П1 КО К О КЛАСИРАН Е Соф арм а Търг. л т а Софарма Търг. ли га Софарм а Търг. лига Софар ма Търг.ли га Софарма Тър г. ли га Софарма Търг. лига

18

19 12. Хипоалергиче 150 н цитопласт ю /2, ; Лигнин : Кърпи лапаротомичн и 15. Бял копринен лейкопласт кг : е ж : /45 см. м /2,5 : т. 5 ;

20 УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ ЕАД - СОФИЯ РЕШЕНИЕ V * гр. София, ^Д2 * г. За класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет Доставка на лекарства за нуждите на УСБАЛЕ АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ ЕАД, открита с Решение 59 от г. на Изпълнителния директор, с номер в АОП: На основание чл. 73 от ЗОП, като взех предвид протоколи 1/ г.; 2/ г.; 3/ г. и 4/ г.; от работата на комисия, назначена със Заповед 75/ г. на изпълнителния директор на УСБАЛЕ Акад. Иван Пенчев ЕАД, за провеждане на открита процедура по реда на ЗОП с предмет: Доставка на лекарства за нуждите на УСБАЛЕ АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ ЕАД, открита с Решение 59 от г.на Изпълнителния директор, с номер в АОП: РЕШИХ: код АТС I. Обявявям класирането на участниците, както следва: М еадун ар. непатентно наим енованиеinn Л ек форма Реф ерентна ст/ст за D DD/Tepane втичен курс М ярка (,meg, DDD и д р ) Кол ич П редлагана цена Приложение 1 С рок на доставка П2 П2 П1 П1 к о КО К ЛА СИРА Н Е А Н Т И Б И О Т И Ц И, Х И М И О Т ЕРА П Е В Т И Ц И, АНТИМ ИКОТИЦИ Софар ма Търг. лига Соф арм а Тър г.ли га Соф ар ма Т ърг. л и га Соф арм а Търг. л ига Софар ма Търг. лига Соф арм а Т ърг. л ига s. J01FA 09 Clarithromycin SR Tabl.modi f.rel. 0, бр. 14. J01D D04 Ceftriaxon Powder for inj. 3,751 1 g 20 бр. 0, ,

21 18. J01D Н02 Meropenem Powder for.inj g А Н Т И Д И А БЕТНИ С РЕ ДС ТВА 9, А 16А Х01 Thioctic acid coat, tab 1. 0, A16A X A16A X A16A X01 Thioctic acid 20 Sol.for inj. 3, Thioctic acid 24 Sol.for inj. 3, Thioctic acid 50 Sol.for inj. 3, , , , A10A B A 10A C A 10A D A10A B05 Insulin Human Actrapid Sol.for inj. 1, IU/ -3 Insulin Human Insulatard Insulin Human Mixtard 30 Sol.for inj. 1, IU/ -3 Sol.for inj. 1, IU/ -3 Insulin Aspart Sol for inj. 1, IU/ , ,60 6, , , ,60 6, , , ,43 8, , ,4 1 2 И. A 10A E A10A DO A10A D01 Insulin Detemir Sol.for inj. 3,3 100IU/ - 3 Insulin Aspart/Novo M ix 30/ Insulin Human /Хумулин М 3/ Sol.for inj. 1, IU/ - 3 Sol.for inj. 1, IU/ , , , A10A C A10A B A10A B04 Insulin Human/ Humulin N / Insulin Human / Humulin R / Sol.for inj. 1, IU/ -3 Sol.for inj. 1, IU/ - 3 Insulin Lispro Sol for inj. 1, IU/ , , A 10A B A 10A D04 Insulin Lispo Kwik Pen Sol.for inj. 1, IU/ - 3 Insulin Lispro / Humalog M ix 25 / Sol.for inj. 2, IU/ , , A10A D04 Insulin Lispro /Humalog M ix 25 KwikPen/ Susp.for inj. 2, IU/ , A 10A D A10A D04 Insulin Lispro /Humalog M ix50/ Insulin Lispro/Humalog Mix 50 KwikPen/ Sol.for inj. 2, IU/ -3 Susp for inj. 2, IU/ , , ,

22 49. A l OB B A10B B A10B B A 10B B A l OB BOI Glipizide XL Glipizide XL Mod.rel.ta bl. Mod.rel.ta bl , Gliclazide Tablets 0, Gliclazide MR Tablets 0, Glibenclamide Tablets 0, , , , , , A10B B A l OB B A10B B A10B B A10B B A l OB A A 10B H A10B D A10B D A10B HO 5 Glimepiride Tablets 0, Glimepiride Tablets 0, Glimepiride Tablets 0, Glimepiride Tablets 0, Glimepiride Tablets 0, Metformin hydrochloride Tablets 0, Vildagliptin Tablets 2, Vildagliptin/metformin hydrochlorid V ildagliptin/metformin hydrochlorid Linagliptin tablets 3, /1000 3, / , , ,16 0, ,19 0, , , , , , , A10B H03 Saxagliptin 2, , A10B X04 Exanatide Sol.inj.pr. pens 21, mcg/2,4 60 2, A10B X07 Liraglutide Pre -filled syr. 21, / , flh V P E T I im i 85, C03B A ll Indapamide Prol.rel.ta bl. 0, C03D A01 Spironolactone 0, , C03D A C03C A01 Spironolactone 0, Furosemide Tablets 0, , , C03C A01 Furosemid Sol.for inj. 3, ,

23 п. С03А АОЗ Hydrochlorothiazid Tablets 0, *6. 4. СПАЗМОЛИТИКА, АНТИЕМЕТИКА 97. АОЗВ В АОЗА D A03F А A03F А01 Butylscopolamine Sol.for inj. 3, Drotaverine hydrochl. Sol.for inj. 0, Metoclopramid Tablets 0, Metoclopramid Sol.for inj. 0, , , , , АОЗА D01 Papaverinum hydrochl.. Sol.for inj. 3, , ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ СЪРДЕЧНО СЪДОВАТА СИСТЕМА И АНТИХИПЕРТЕНЗ ИВНИ 0, R03D АО С09Х А С09Х А С01В D01 Aminophyllin Sol.for inj. 6, Aliskiren Aliskiren coattabl. coattabl. 1, , Amiodaron hydrochl. Tablets 0, , , , С08С А01 Aodipin Tablets 0, , С08С А01 Aodipin Tablets 0, ,11 0, , , С07А ВОЗ Atenolol coattabl. 0, ,20 0, , , АОЗВ А01 Atropinum sulf. Sol.for inj. 1, ИЗ. С07А В07 Bisoprolol coattabl. 0, , C08D А01 Verapamil hydrochl. Sol.for inj. 0, , ,

24 115. C08D A01 Verapamil hydrochl. 0, C08D A C08D A01 Verapamil hydrochl. Verapamil hydrochl. 0, , , , C08D A01 Verapamil hydrochl. 0, C01A A C01A A C08D B C08D B C02C A C01C A C09A A C09A A C01C A C01B B C01B B C09C A C07A B C07A B C04A D C04A D03 Digoxin Tablets 0,0614 0,25 50 Digoxin Sol.for inj. 0,524 0,5 50 Dilthiazem Tablets 0, Dilthiazem Tablets 0, Doxazosin Tablets 0, Dopamin hydrochl. Sol.for inf. 5, Enalapril maleat Tablets 0, Enalapril maleat Tablets 0, Epinephrin Sol.for inj. 0,554 1 / Lidocaine hydrochl. Sol.for inj. 29, / 50 Lidocaine hydrochl. Sol.for inj. 29, / 100 Losartan 0, Metoprolol tartarate Tablets 0, Metoprolol tartarate Tablets 0, Pentoxifylline Tabl.prol. 0, Pentoxifylline Sol.for inj. 2, p 0, , , , , , , ,07 0, , , , , , , , , , ,

25 149. C07A B02 Metoprolol tartarat Sol.for inj. 123, C09C A03 Valsartan 0, , C09D A03 Valsartan / hydrochlorothiazid 0, / , C09A A C01B C C01B C C09A A C09A A C02A C05 Lisinopril Tablets 0, Propafenone Tabl.film 0, Propafenone Tabl.film 0, Ramipril Tablets 0, Ramipril Tablets 0, Moxonidine 0, , , ,22 0, , , ,16 0, , , ,25 0, C02A C C09A A04 Moxonidine Perindopril Orodisp.ta bl. 0, , , , , C09A A04 Perindopril Orodisp.ta bl. 0, , C09B A04 Perindopril / Indapamid 0,2705 5/1, , C09B A C09B B C09B B04 Perindoppil / Indapamid 0, /0, Perindopril / Aodipin Tablets 0, /10 30 Perindopril / Aodipin Tablets 0, /5 30 0, , , ,

26 175. С09В В04 Perindopril / Aodipin Tablets 0, / С09А А15 Zofenopril calcium 0, , С07А В С08С А13 Nebivolol Tablets 0, Lercanidipine Tablets 0, , ,19 0, , , Л Е К А РС Т ВА С РЕДС ТВА, П О В Л И Я ВАЩ И К Р Ъ В О С Ъ С И Р ВА Н ЕТО, Ф ИБРИНОЛИЗАТА, КРЪВОТВО РЕНЕТ О 0, В01A B BOI A B ВОЗА С02 Nadroparin calcium Nadroparin calcium Pre-filled syringes Pre-filled syringes 2, anti-xa IU 2, anti-xa 1U Saccharated Iron Oxyd Sol.for inj. 12, , , П РО ТИ В О А Л Е РГИ ЧН И 190. R06A СОЗ Chloropyramin hydrochl П С И Х О ТРО П Н И СРЕДСТВА, А Н Е С ТЕ Т И Ц И, О П И АТИ, СРЕДСТВА ЗА ПРЕМ ЕДИКАЦИ Я, А Н ТИ Д О ТИ Sol.for inj. 1, , , N03A Х N03A X I N06D А04 Gabapentin Caps. 2, Gabapentin Caps. 2, Galantamine Sol.for inj. 4, , , ,

27 198. N05B А N02A B МОЗА C N 06B ХОЗ Diazepam Sol.for inj. 0, Pethidine Sol.for inj. 6, Pipecuronium Sol.for inj. 0, Piracetam Sol.for inj. 1, , , p 2, N 01A Х10 Propofol Emuls.for inj. 5, , МОЗА BOI 211. N03A A N 01A HOI 214. N 05A A N 01A B N 01A B МОЗА C04 Suxamethonium Sol.for inj. 0, Phénobarbital Sol.for inj. 0, Fentanyl Sol.for inj. 16,2652 0, Chlorpromazine Sol.for inj. 1, Isoflorane Inh.liq. 36, Isoflorane Inh.liq. 36, Atacurium Sol.for inj. 0, , , , , , , , МОЗА C N02A X N 01A ХОЗ Atacurium Sol.for inj. 0, Tramadol Sol.for inj. 2, Ketamine Sol.for inj. 11, Х О РМ О Н А Л Н И П РЕП А РА ТИ И ДРУ ГИ ЕН ДО К РИ Н Н И С РЕ ДС ТВА 222. G02C BOI 223. H02A B02 Bromocriptine Tablets 0, ,5 30 Dexamethazone Tablets 0,372 0, , , , , , H02A B H02A B H02A B04 Methylprednisolone Sol.for inj. 3, , Methylprednisolone Sol.for inj. 0, Methylprednisolone Sol.for inj. 0, , , , ,

28 ВИТАМИНИ, МИНЕРАЛИ, СРЕДСТВА ПОВЛИЯВАЩИ КАЛЦИЕВО- ФОСФАТНАТА ОБМЯНА 241. A11G A A11C C B03B A B03B A01 Acidum ascorbinicum Sol.for inj. 0, Calcitriol Caps. 1, ,25 meg 200 Cyancobaltamine Sol.for inj. 0, meg 10 Cyancobaltamine Sol.for inj. 0, ЛИПИДОПОНИЖА ВАЩИ МЕДИКАМЕНТИ 1, , , , C10A AO C10A A C10A A C10A A01 Atorvastatin Atorvastatin Simvastatin Simvastatin coat tabl. 0, , , , , , , АНАЛГЕТИКА, АНТИПИРЕТИКА, АНТИРЕВМАТИКА 0, M01A X17 Nimesulide Tablets efferv. 1, M 01A E03 Ketoprofen ИНФУЗИОННИ РАЗТВОРИ Powder for inf. 2, I.V. 10 0, , V 07A BOO Glucose Sol.for inf. 0, % B05C X C05B B56 Glucose Sol.for inf. 0, % 10 Glucose 5% sodium chloride 0,9% 300 Sol.for inf. 0, , , ,

29 274. А12А А03 Calcium gluconate Sol.for inf. 70, ,94 / В05В С01 Mannitol Sol.for inf. 0, % , В05Х А01 Potassium chloride Sol.forinj. 0, ,9% , В05Х А В05Х А В05Х А03 Sodium chloride Sol.for inf. 0, Sodium chloride Sol.for inf. 0, Sodium chloride Sol.for inf. 0, , , , В05Х А03 Sodium chloride Sol.for inj. 0, ,9%/ , ,59 0, , , II. СПЕСИФИКАЦИЯ НА ЛЕКАРСТВА ЗА ВЪНШНА УПОТРЕБА п 0 Р е А М еж дународно непатентно генерично наименование на лекарственото средство Форма и дозировка Прогн О З Н О К О Л И Ч ество за 2015r. Povidone jodine 10%90 g.ointm. 20 Povidone jodine 10%100.sol. 20 Hydrogen peroxide 3% Hydrogen peroxide 30% 600 g. 10 Aethacridine lactate 0Д% Deflamol 18 g.ointm. 50 Allergosan 1%18 g.ung. 20 Allergosan 1%18 g.creme 20 П редлагана цена С оф ар ма Търг. л и га С рок на доставка П2 П2 П1 П1 КО KO КЛА СИ РА Н Е Софар ма Т ърг. л и га Соф арм а Търг. лига Соф арм а Търг. лига Соф арм а 4, , , , , , , , Търг. лига Соф арма Т ърг.ли га Мотиви: Представените от участниците оферти отговарят на предварително обявените критерии за подбор, изискванията на възложинеля и ЗОП. II. Определям за изпълнител участниците, класирани на първо място за съответните номенклатурни еденици в обособените позиции. 10

30 III. Отстранени от участие в процедурата участници няма. IV. Прекратявам процедурата в частта за номенклатурни еденици в обособени позиции, поради неявили се кандидати, както следва: код А ТС М еадун ар. непатентно наименование INN Л ек форма Референтна ст/ст за DDD/Терапевтичен курс Мярка (,mcg,ddd и др.) Колич А Н Т И Б И О Т И Ц И, ХИМ ИОТЕРАПЕВТИЦИ, АНТИМ ИКОТИЦИ 2. J01CR02 Am oxicillin+acidum clavulanicum Tab.film 0, бр. 3. J01CR02 Am oxicillin+acidum clavulanicum Powder for inj. 4, g 20 бр. 4. J01CA04 Amoxicillin Caps. 0, бр. 5. J01FA10 Azitromycin Caps. 1, бр. 6. J01GB03 Gentamycin Sol.inj 1, бр. 7. J01AA02 Doxycyclin Caps. 0, бр. 9. J01FF02 Lincomycin Caps. 1, бр. 10. J01FF02 Lincomycin Powder for inj. 11, бр. 11. J01XD01 Metronidazol Sol.inf. 5, бр. 12. J01DB04 Cefazolin Powder for inj. 4,77 ig 20 бр. 13. J01DB04 Cefazolin Powder for inj. 4,77 2g 40 бр. 15. J01DD04 Ceftriaxon Powder for inj. 3,751 2g 120 бр. 16. J01MA02 Ciprofloxacin 0, бр. 11

31 17. J01MA02 Ciprofloxacin 0, J01DH02 Meropenem Powder for.inj J01MA14 Moxifoxacin Tabl.film coat J01DH51 Imipenem/Cilastatin Povder for.inj / p АНТИДИАБЕТНИ СРЕДСТВА 33. A10AD01 Insulin Human /Хумулин М 3/ Sol.for inj. 1, IU/ A10AC01 Insulin Human/Basal/ Sol.for inj. 1, IU/ A10AB01 Insulin Human/Rapid/ Sol.for inj. 1, IU/ A10AD01 Insulin Human /Comb 25/ Sol.for inj 1, IU/ A 10A B06 Insulin Glulisine Solo Star Pre-filled pen. 1, IU/ A10A E04 Insulin Glargine Solo Star Pre filled pen 2, IU/ A10BF01 Acarbose Tablets 0, A10BB07 Glipizide Tablets 0, A10BB01 Glibenclamide Tablets 0, , A10BA02 Metformin hydrochloride Tablets 0, A10BA02 Metformin hydrocloride Tablets 1, A 10BX02 Repaglinide Tablets 0, , A 10BX02 Repaglinide Tablets 0, A 10BX02 Repaglinide Tablets 0, A 10BD07 Sitagliptin/metformin hydrochlorid 66. A 10BD07 Sitagliptin/metformin hydrochlorid 68. A 10BD08 Vildagliptin/metformin hydrochlorid 3, / , / , / A10BX04 Exanatide Pow.and solv. 7,

32 75. А 10В Х 10 Lixisenatide solution for injection 76. A 10B X 10 Lixisenatide solution for injection 91, meg 15 91, meg H04AA01 Glucagon Pre -filled syr. 31, A10BG03 Pioglitazone Tablets 1, A10BG03 Pioglitazone Tablets 1, A10BG03 Pioglitazone Tablets 1, A10BD10 Saxagliptin/Metformin coat.tabl / A10BD10 Saxagliptin/Metformin / p 83. A10BD11 Linagliptin/Metformin / A10BD11 Linagliptin/Metformin / A10BX09 Dapagliflozin ДИУРЕТИЦИ 89. C03CA01 Furosemide Tablets 0, C03EA01 Triamteren/hydrochlorothiazid Tablets 0, /12, C03CA04 Torasemid Tablets 0, C03CA04 Torasemid Tablets 0, C03CA04 Torasemid Sol.for inj. 2, СПАЗМОЛИТИКА, АНТИЕМЕТИКА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ СЪРДЕЧНОСЪДОВАТА СИСТЕМА И АНТИХИПЕРТЕНЗИВНИ 103 R03DA05 Aminophyllin 0, C01BD01 Amiodaron hydrochl. Sol.for inf. 1,

33 111. C07AB03 Atenolol 0, C08DA01 Verapamil hydrochl. 0, C01DA08 Isosorbid dinitrat Tablets 0, p 129. C01DA08 Isosorbid dinitrat Prol.rel.tabl. 0, C01DA08 Isosorbid dinitrat Oromucsprayl5 622,08 1,25 /dose C01DA14 Isosorbid mononitrat Tablets 0, C02AC01 Clonidine Tablets 0, , C02AC01 Clonidine Sol.for inj. 2, , C01BA01 Qinidine sulfate Tablets 1, C08CA08 Nitrendipine Tablets 0, C08CA05 Nifedipine 0, C01DA05 Pentaerithrityl tetranitrat Tablets 0, C04AD03 Pentoxipylline 0, C02CA01 Prazosin Tablets 0, C07AA05 Propranolol Tablets 0, C07AA05 Propranolol Tablets 0, C09BA03 Lisinopril / hydrochlorothiazid Tablets 0, /12, C02AC06 Rilmenidin 0, C01EB15 Trimethazidin Tablets 0, C08DA51 Trandolapril / Verapamil Mod.rel.tabl. 0,409 2 / C08DA51 Trandolapril / Verapamil Mod.rel.tabl. 0, / C09AA10 Trandolapril Caps.hasd 0, C09CA02 Eprosartan 1,

34 166. С07АА07 Sotalol hydrochl. Tablets 0, С07АА07 Sotalol hydrochl. Tablets 0, С09ВВ04 Perindopril / Aodipin Tablets 0, / С08СА02 Felodipin Prol. rel.tabl. 0, С08СА02 Felodipin Prol. rel.tabl. 0, ЛЕКАРСТВА СРЕДСТВА,ПОВЛИЯВАЩИ КРЪВОСЪСИРВАНЕТО, ФИБРИНОЛИЗАТА, КРЪВОТВОРЕНЕТО 182. В01АА07 Acenocoumarol Tablets 0, BOI ABO 1 Fleparin sodium Sol.for inj. 3, I.U ПРОТИВОАЛЕРГИЧНИ 191. R06AE07 Cetirizin R06AD02 Prometazine Sol.for.inj ПСИХОТРОПНИ СРЕДСТВА, АНЕСТЕТИЦИ, ОПИАТИ, СРЕДСТВА ЗА ПРЕМЕДИКАЦИЯ, АНТИДОТИ 194. N03AX16 Pregabalin Hard caps. 4, N03AF01 Carbamazepin Tablets 0, N05CD08 Midazolam Sol.for inj. 2, M03AC01 Pancuronium Sol.for inj. 0, M03AB01 Suxamethonium Sol.for inj. 0,

35 208. N01AF03 Thiopental sodium Powder for inj. 1, N05AC02 Thioridazin hydrochl. Tablets 1, N05AC02 Thioridazin hydrochl. Tablets 1, V03AB25 Flumazenil Sol.for.inj. 42,96 0, ХОРМОНАЛНИ ПРЕПАРАТИ И ДРУГИ ЕНДОКРИННИ СРЕДСТВА Н02АВ02 Dexamethazone Sol.for inj. 0, Н03АА01 Levothyroxin sodium Tablets 0, meg Н03АА01 Levothyroxin sodium Tablets 0, meg Н03АА01 Levothyroxin sodium Tablets 0, meg Н02АВ06 Prednisolone Tablets 0, Н03ВА02 Propylthiouracil Tablets 0, Н03ВВ02 Thiamazole 0, Н02АВ04 Methylprednisolone Sol.for.inj N04BC06 Cabergoline Tablets N04BC06 Cabergoline Tablets ВИТАМИНИ, МИНЕРАЛИ, СРЕДСТВА ПОВЛИЯВАЩИ КАЛЦИЕВО- ФОСФАТНАТА ОБМЯНА 245. А11СС03 Alfacalcidol Caps.soft 0, А11СС03 Alfacalcidol Caps.soft. 0, , А12ВА30 Magnesium aspartat / Potassium aspartat / 0, ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ 16

36 ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА 249. R03CB02 Bromhexine hydrochl. Syrup 125 0, /l R05CB02 Bromhexine hydrochl. Tablets 0, ЛИПИДОПОНИЖАВАЩ И МЕДИКАМЕНТИ 1 бр. 100 бр С10АВ05 Fenofibrate Caps.hard 0, бр С10АВ05 Fenofibrate Caps.hard 0, бр С10АА07 Rosuvastatin.tabl бр С10АА07 Rosuvastatin.tabl бр АНАЛГЕТИКА, АНТИПИРЕТИКА, АНТИРЕВМАТИКА 263. М 01АВ05 Diclofenac Prol.rel.tabl. 0, бр М 01АС06 M eloxicam Tablets 0,232 7,5 20 бр N02BB02 Metamizol sodium Sol.for inj. 1, бр N02BE01 Paracetamol Sol.for inf. 11, бр ИНФУЗИОННИ РАЗТВОРИ 271. В05ВА03 Glucose Sol.for inf. 0, % бр В05ВС01 Mannitol Sol.for inf. 0, % бр В05ВВ01 Sodium,Potassium,Calcium chloride dihydrate Sol.for inf. 0, бр В05ХА02 Sodium hydrogencarbonat Sol.for inf. 7,728 8,4% бр В05АА01 Human albumin Sol.for inf. 1,236 20% 50 5 бр В05АА07 Hetastarh Sol.for inf. 0, % 500 мл 5 бр ОФТАЛМОЛОГИКА; ОТО-РИНО- ЛАРИНГОЛОГИКА 287. SO 1A A 12 Tobramycin Drops eye 0, ,3% 5 5 бр S01AA12 Tobramycin Oint.eye 0, /5 g 5 бр. 289.

37 290. S01GA05 Phenylephrine Drops eye 0, ,5% S01CA03 Hydrocortison / chloramphenicol Drops eye susp. 5, SOI EDO 1 Timolol Drops eye 0, % 5 5 фл S01BA01 Dexamethazone Ointm.eye 1, ,5 g 5 бр. 16. ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА; ХЕПАТОПРОТЕКТОРИ 295. A 02BA02 Ranitidin 0, бр A02BA02 Ranitidin 0, бр A 05BA03 Silymarin Caps 0, бр A02BA03 Famotidine tabl. 0, бр A02BA03 Famotidine Sol for inj 4, бр A04AA01 Ondansetron Sol.for inj / бр. II. СПЕСИФИКАЦИЯ НА ЛЕКАРСТВА ЗА ВЪНШНА УПОТРЕБА по ред М еж дународно непатентно генерично наим енование на лекарственото средство Форма и дозировка Прогнозно количество за 2015г. 1. Spiritus aethylicus 95 sol Spiritus dethylicus 70 sol Heparinoid 30 g.ointm Jod-benzin 0;l% 600g Lidocain 5%40 g.oint;. 60 I I I. Спесификация за превързочни материали по ред наименование Форма и дозировка Прогнозно количество за 2015г. 1. Бинт марлен 5 м./5 см Бинт марлен 10 м./ 10 см. 200

38 3. Вата 80 г.опак Марля 1 м Марля 5 м Марлени компреси нестерилни 5см./5 см Марлени компреси 7,5 см./7,5 см нестерилни 8. Б а п р ^ 5 м./5 см С К о р ^ 100 см./ 6 см С ^ а п р ^ 70x50x10 т т Цитопласт хипоалергичен стерилен 10 м./ 10 см Хипоалергичен цитопласт 10/2, Лигнин кг Кърпи лапаротомични 45см./45 см Бял копринен лейкопласт 5 м /2,5 см. 200 На основание чл. 120, ал.1 от ЗОП, настоящото решение подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Комисия за защита на конкуренцията в десетдневен срок от връчването му. На основание чл.73, ал.з от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници. На основание чл.73, ал. 4 от ЗОП, настоящото решение да се публикува в профила на купувача заедно с протокола на комисията и в същия ден да се изпрати на участниците. 19

Техническа спецификация

Техническа спецификация Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Ст.Загора Лекарствени продукти - Приложение 07 г АТС Международно непатентно наименования /INN/

Подробно

по ред On oo ON L.J to > О > п о > o > CO o A16AX01 A16AX01 A16AX01 A03BA01 A03AD01 A03FA01 A03AD02 A03BB01 A02BC01 A02BC01 A02BA

по ред On oo ON L.J to > О > п о > o > CO o A16AX01 A16AX01 A16AX01 A03BA01 A03AD01 A03FA01 A03AD02 A03BB01 A02BC01 A02BC01 A02BA ред 15. 14. 12. - 10. L.J t О A16A01 A16A01 A16A01 A0BA01 A0AD01 A0FA01 A0AD02 A0BB01 A02BC01 A02BC01 A02BA0 A02BA02 A02BA02 АТС чен кд Анатмтераети и я -0 н0 Isuli Huma Isulatard арентерална 7,78 1IU/ml-

Подробно

Приложение 1 към Протокол 3 на обособен а позиция /номенклатура Международно непатентно наименование Лекарствена форма и количество активно вещество М

Приложение 1 към Протокол 3 на обособен а позиция /номенклатура Международно непатентно наименование Лекарствена форма и количество активно вещество М Приложение 1 към Протокол 3 /номенклтур Междунродно нептентно нименовние Лекрствен форм и количество ктивно вещество Мярк съглсно посочент мярк в колон 8 1 2 3 8 9 I Доствки н лекрствени продукти, необходими

Подробно

Технически спецификации:.. Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет... "Доставка на лекарствени продукти. за нуждите на ЦСМП-Ст. Загора

Технически спецификации:.. Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет... Доставка на лекарствени продукти. за нуждите на ЦСМП-Ст. Загора Технически спецификации:.. Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет... "Доставка на лекарствени продукти. за нуждите на ЦСМП-Ст. Загора през 207 r.". ',. r. Приложение N2 Международно Лекарств

Подробно

Гр

Гр НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Акад. Любомир Чакалов София, район Лозенец, ул. Бигла 52, тел. 02/862 29 66 e-mail: npmg@npmg.org; npmg_sofia@abv.bg http//www.npmg.org П Р О Т О К О Л 4 ОТНОСНО:

Подробно

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк ПРОТОКОЛ 5/13.11.2017 год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на 13.11.2017 год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка

Подробно

СБАЛПФЗ д-р Д.Граматиков-РУСЕ ЕООД Номен клатур а 1 Анатомотерапевтич ен код (АТСcode) Международно непатентно наименование /INN/ Търговско наименован

СБАЛПФЗ д-р Д.Граматиков-РУСЕ ЕООД Номен клатур а 1 Анатомотерапевтич ен код (АТСcode) Международно непатентно наименование /INN/ Търговско наименован СБАЛПФЗ д-р Д.Граматиков-РУСЕ ЕООД Номен клатур а Анатомотерапевтич ен код (АТСcode) Международно непатентно наименование /INN/ Търговско наименование ПРОИЗВОДИТЕЛ Брой в опако вка Лекарствен а форма Количество

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ Заличено на основание 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД П

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ Заличено на основание 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД П УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД ПРОТОКОЛ л п - 1/0S3 Щ/

Подробно

Приложение 1 към Решение на Възложителя по ред Анатомотерапевти ч ен код /АТС код/ Международно непатентно наименование /INN/ (Генерика/група) Лекарст

Приложение 1 към Решение на Възложителя по ред Анатомотерапевти ч ен код /АТС код/ Международно непатентно наименование /INN/ (Генерика/група) Лекарст Приложение 1 към Решение на Възложителя по ред Анатомотерапевти ч ен код /АТС код/ Международно непатентно наименование /INN/ (Генерика/група) Лекарствна форма (едн. мярка) Количество на активното лекарствено

Подробно

ПРОТОКОЛ 2 от заседания на комисия, назначена със Заповед 431/ г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по oкomia среда (ИАОС) да

ПРОТОКОЛ 2 от заседания на комисия, назначена със Заповед 431/ г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по oкomia среда (ИАОС) да ПРОТОКОЛ 2 от заседания на комисия, назначена със Заповед 431/18.12.2017г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по oкomia среда (ИАОС) да отвори, разт:леда, оцени и класира представените оферти

Подробно

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ УТВЪРЖДАВАМ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР: чл. 2 от ЗЗЛД /СВЕТЛА ТОДОРОВА/ П Р О Т О К О Л от работата на комисия, назначена със Заповед З-ОФ-55/08.12.2014 г. на председателя на ДКЕВР, за получаване, разглеждане

Подробно

"Софийска вода" АД. София ПРОТОКОЛ 2 Протокол 2 по процедура ТТ На, година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН

Софийска вода АД. София ПРОТОКОЛ 2 Протокол 2 по процедура ТТ На, година в 10:30 часа в Софийска вода АД, на основание заповед СН "Софийска вода" АД. София ПРОТОКОЛ 2 На, 10.04.2019 година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-60/22.03.2019 г комисия в състав: Заличените данни са на основание ЗЗЛД се събра във

Подробно

Приложение 1 към Решение 180 от г. Окончателна обобщена таблица І.1. Лекарствени продукти - от приложение 2 на ПЛС ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА

Приложение 1 към Решение 180 от г. Окончателна обобщена таблица І.1. Лекарствени продукти - от приложение 2 на ПЛС ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА Приложение 1 към Решение 180 от 24.11.2015г. Окончателна обобщена таблица І.1. Лекарствени продукти - от приложение 2 на ПЛС ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА по ред обособе на позиция Анатомотерапевтичен код /

Подробно

(Microsoft Word - 10_\357\360\356\362\356\352\356\353_22_02_2017_ publish)

(Microsoft Word - 10_\357\360\356\362\356\352\356\353_22_02_2017_ publish) П Р О Т О К О Л 4 Днес 22.02.2017 г., 10.30 ч., в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН), гр. София, ул. Будапеща 16, зала 3 в изпълнение на Решение 839-ОП/08.12.2016 г. на председателя на КФН

Подробно

Таблица към Протокол по процедура: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД по три обособени позиции" за Обособена позиция 2 Номен

Таблица към Протокол по процедура: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД по три обособени позиции за Обособена позиция 2 Номен Таблица към Прокол по процедура: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД по три обособени позиции" за Обособена позиция 2 Номен клату ра Анатомерапевтичен код (АТС-code) Междуна- родно

Подробно

151 1 Протокол за Обект 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 - ТП ДГС Добрич УТВЪРДИЛ подписано и заличено Директор на ТП ДГС Добрич на осн.чл.2 ЗЗЛД /инж.ц

151 1 Протокол за Обект 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 - ТП ДГС Добрич УТВЪРДИЛ подписано и заличено Директор на ТП ДГС Добрич на осн.чл.2 ЗЗЛД /инж.ц 151 1 Протокол за Обект 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 - ТП ДГС Добрич УТВЪРДИЛ подписано и заличено Директор на ТП ДГС Добрич на осн.чл.2 ЗЗЛД /инж.цанко Иванов Николов / П Р О Т О К О Л Дата:01.03.2017г.

Подробно

Номен клату ра Класиране за Обособена позиция 2 Анатомотерапевтичен код (АТС-code) Междуна- родно непатен-тно наимено-вание /INN/ Участник ОБОСОБЕНА П

Номен клату ра Класиране за Обособена позиция 2 Анатомотерапевтичен код (АТС-code) Междуна- родно непатен-тно наимено-вание /INN/ Участник ОБОСОБЕНА П Номен клату ра Класиране за Обособена позиция 2 Анатомерапевтичен код (АТС-code) Междуна- родно непатен-тно наимено-вание /INN/ Участник ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - Лекарствени продукти, включени в Приложение

Подробно

ЦАРИЦА ЙОАННА- ИСУЛ УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ- ЕАД СИК: SS-I665S66 гр. София факс

ЦАРИЦА ЙОАННА- ИСУЛ УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ- ЕАД СИК: SS-I665S66 гр. София  факс ЦАРИЦА ЙОАННА- ИСУЛ УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ- ЕАД СИК: SS-I665S66 гр. София http://www.isul.eu/ факс: (+35 2) 432 144, S435 Ш Утвърдил: Изпълнителен дире

Подробно

О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А Р Е Г И О Н И В Р А С Т Е Ж г. П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на докуме

О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А Р Е Г И О Н И В Р А С Т Е Ж г. П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на докуме П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на документите, съобразно разпоредбите на чл. 39, ал.2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в открита процедура за възлагане

Подробно

Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по

Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по Списък с които НЗОК заплаща по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на продукти по чл. 262, ал. 4, т. 1 от Закона за те продукти в хуманната медицина, на медицински изделия

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПРОТОКОЛЪТ С ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ СА ВРЪЧЕНИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА г. ПОЛУЧИЛ: Инж. Ге

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПРОТОКОЛЪТ С ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ СА ВРЪЧЕНИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА г. ПОЛУЧИЛ: Инж. Ге Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПРОТОКОЛЪТ С ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ СА ВРЪЧЕНИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА 19.10.2018 г. ПОЛУЧИЛ: Инж. Георги Лапчев Кмет на Община Царево Подписът е заличен

Подробно

Списък с лекарствени продукти за лечение на есенциална хипертония с ниво на заплащане 100%, които НЗОК заплаща по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г

Списък с лекарствени продукти за лечение на есенциална хипертония с ниво на заплащане 100%, които НЗОК заплаща по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г Списък с и за лечение на есенциална хипертония с ниво на заплащане 100%, които НЗОК заплаща по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на и по чл. 262, ал. 4, т. 1 от Закона

Подробно

ОДОБРЯВАМ:

ОДОБРЯВАМ: Утвърдил:... /проф. д-р. Т. Кантарджиев, дмн, мзм/ П Р О Т О К О Л 3а На 08.10.2014 год, в НЦЗПБ, в изпълнение на на Заповед 430 / 16.09.2014 г. на директора на НЦЗПБ, се събра комисия в състав: Председател

Подробно

document

document Проект на решение Решение за публикуване Номер: 103 от 15/05/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

Техническа спецификация за Обособена позиция 1 Таблица 1 Номен клату ра Анатомотерапевтиче н код (АТСcode) Международно непатентно наименование /INN/

Техническа спецификация за Обособена позиция 1 Таблица 1 Номен клату ра Анатомотерапевтиче н код (АТСcode) Международно непатентно наименование /INN/ Техническа спецификация за Обособена позиция 1 Таблица 1 Номен клату ра Анатомотерапевтиче н код (АТСcode) Международно непатентно наименование /INN/ Количество на активното Лекарствена форма Мярка Количе

Подробно

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ представляващ ХОРИЗОНТИ ООД с вх.номер на документацията 2851/05.10.2017г.-15,47 Петър Иванов Петров представляващ РУСИЯ ЕООД с вх.номер на документацията

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Ангетоп Angetop Регистър ИАЛ Лекарствена форма 500 mg таблетки x

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Ангетоп Angetop Регистър ИАЛ Лекарствена форма 500 mg таблетки x Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Ангетоп Angetop Лекарствена форма 500 mg таблетки x 20 20090455 21.01.2015 Метамизол натрий Metamizole sodium N02BB02 ИНБИОТЕХ ООД без лекарско

Подробно

Име

Име Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Азакс Azax 500 mg филмирани таблетки x 3 20070007 Азитромицин Azithromycin J01FA10 Нобел Фарма ООД Амписулцилин Ampisulcillin 1.0 g/500 mg прах

Подробно

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД адрес: ул. Васил Априлов 63, Тел./факс: 054/ , РЕШЕНИЕ 003/ З

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД адрес: ул. Васил Априлов 63, Тел./факс: 054/ ,  РЕШЕНИЕ 003/ З КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН адрес: ул. Васил Априлов 63, Тел./факс: 054/800 832, e-mail: office@oncocenter.org РЕШЕНИЕ 003/03.05.2016 За класиране на участниците и определяне на изпълнител на

Подробно

Microsoft Word - Решение.doc

Microsoft Word - Решение.doc ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН гр.белене 5930, ул. България 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62 e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: http://obshtina.belene.net РЕШЕНИЕ 396 /18.04.2013г. за класиране

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Алонет Alonet Регистър ИАЛ Лекарствена форма 400 mg филмирани таблетки x

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Алонет Alonet Регистър ИАЛ Лекарствена форма 400 mg филмирани таблетки x Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Алонет Alonet Лекарствена форма 400 mg филмирани таблетки x 30 20100281 Амисулприд Amisulpride N05AL05 Чайкафарма Висококачествените Лекарства

Подробно

Microsoft Word - Opred_1337_ doc

Microsoft Word - Opred_1337_ doc О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1337 София, 04.10.2011г. Сименс ЕООД срещу Решение РД- 16-313/02.09.2011 г. на изп. директор на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД, гр. Плевен РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Име Азалонум Регистър ИАЛ Azalonum Лекарстве

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Име Азалонум Регистър ИАЛ Azalonum Лекарстве В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Азалонум Azalonum 20 mg/40 mg таблетки, блистери x 20; x 30; x 50; x 100 20190114 9.5.2019 Цинаризин/Дименхидринат

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Алвеско Alvesco Регистър ИАЛ Лекарствена форма I N N АТС код Притежател на РУ Начин на

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Алвеско Alvesco Регистър ИАЛ Лекарствена форма I N N АТС код Притежател на РУ Начин на Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Алвеско Alvesco Лекарствена форма 40 микрограма разтвор под налягане за инхалации 80 микрограма разтвор под налягане за инхалации 160 микрограма

Подробно

C09AA 4

C09AA 4 Уважаеми колеги, Хиперлинк от свободно избраното име и АТС кода ще Ви представи разрешените индикации и принадлежността към Анатомо-терапевтико-химичната класификация на съответния лекарствен продукт.

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л  № 1 О Б Щ И Н А Б О Т Е В Г Р А Д П Р О Т О К О Л 2 Днес, 18.02.2019г., комисия назначена със Заповед ОА-99/13.02.2019г. на зам.-кмета на Община Ботевград, издадена на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.17,

Подробно

ПРОТОКОЛ 3 от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез

ПРОТОКОЛ 3 от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез ПРОТОКОЛ 3 от дейността Комисията за разглежне, оценяване и класиране офертите за участие в процедура за възлагане обществе поръч чрез публично състезание, обяве с Решение 668/9.6.28 г., публикувано в

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 годин

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 годин КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е Й Н О С Т С Ъ Ю З Н А О Д И Т О Р И Т Е О Т С М Е

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Алотендин Alotendin Лекарствена форма 5

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Алотендин Alotendin Лекарствена форма 5 В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Алотендин Alotendin Лекарствена форма 5 mg/5 mg таблетки x 28; x 30; x 56; x 90 5 mg/10 mg tablets

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Име Вертизан N Vertisan N Лекарствена форма 24 mg таблетки, блистери x 20; x 24; x 30; x 4

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Име Вертизан N Vertisan N Лекарствена форма 24 mg таблетки, блистери x 20; x 24; x 30; x 4 Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Вертизан N Vertisan N 24 mg таблетки, блистери x 20; x 24; x 30; x 48; x 50; x 60; x 96; x 100 Бетахистин дихидрохлорид Betahystine dihydrochloridе

Подробно

G04CA 1

G04CA 1 Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Албиомин 20 % Albiomin 20% 200 g/l инфузионен разтвор x 50 ml; x 100 ml 20090135 10.07.2012 Човешки албумин Human Albumin B05AA01 Biotest Pharma

Подробно

ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД Днес, г., Комисията назначена със Заповед РД от г. на Кмета на Община

ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД Днес, г., Комисията назначена със Заповед РД от г. на Кмета на Община ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД 10-104 Днес, 05.12.2018г., Комисията назначена със Заповед РД 15-2728 от 02.11.2018г. на Кмета на Община Сливен в състав: Председател: Калинка Иванова специалист

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМА ПРОТОКОЛ 3 ЧАСТ ВТОРА от дейността на комисия, назначена със Заповед РД01-572/17.05.2016 г. на Възложителя, за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена

Подробно

Blanka

Blanka Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - П л о в д и в ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕН ТЪРГ

Подробно

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД 10-24 Днес, 09.05.2019г., Комисията назначена със Заповед РД 15-929 от 10.04.2019г. на Кмета на Община Сливен в състав: Председател: Калинка Иванова специалист

Подробно

J02AC 1

J02AC 1 В Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Вапрес Vapress 80 mg филмирани таблетки x 7; x 14; x 28, x 30; x 56; x 60; x 90; x 98; x 100; x

Подробно