Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологич

Размер: px
Започни от страница:

Download "Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологич"

Препис

1 Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологично развитие Раздел 1. Стратегия на програмата Предложение за промяна 1. Отпадат текстове свързани с прехвърлянето на средствата от специфична цел 2 по приоритетна ос 1 в размер на 51,1 млн. евро от ОП НОИР към ОПИК. Обосновка 1. На г. на осмото заседание на Комитета за наблюдение бе взето решение за прехвърляне на 51,1 млн. евро по ПО 1 от ОПНОИР към ОПИК. 2. Промяна и допълнение на текстове свързани с позовавания на нормативни документи дефиниращи потребности в програмата като цяло. Раздел 2. Приоритетни оси 2. Много от нормативните документи ( като ИСИС, Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България г. заложени в стратегията на програмата са вече приети. Други документи (като Националната пътна карта за научна инфраструктура) са актуализирани. Специфична цел 2 Подобрение на териториално и тематично разпределение на научни инфраструктури с цел развитие на регионална интелигентна специализация 1. Специфична цел 2 по приоритетна ос 1 Подобрение на териториално и тематично разпределение на научни инфраструктури с цел развитие на регионална интелигентна специализация. Предлага се специфичната цел да отпадне от оперативната програма. 1. С оглед засилване на връзките бизнес наука на регионално ниво се предлага прехвърлянето на средствата, планирани по Приоритетна ос 1, специфична цел 2 на ОПНОИР към ОПИК. Прехвърлянето се осъществява в рамките на тематична цел 1 Засилване на научноизследователската дейност, технологичното 1

2 2.1. Бюджет на Приоритетна ос евро. от ЕФРР Цел Финансов индикатор от рамката за изпълнение ,00 евро Бюджетът да бъде променен на ,00 евро. от ЕФРР 1.1. Предлага се крайната цел на индикатора да бъде променен на ,00 евро развитие и иновациите, което не води до промяна в общия ресурс по Тематична цел 1 на Споразумението за партньорство и не нарушава тематичната концентрация. Средствата за дейностите от ОПНОИР, отговарящи за Изграждане на регионални научни центрове, в размер на 51.1 млн. евро европейско и национално финансиране, ще бъдат интегрирани в рамките на Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации по ОПИК. В съответствие с целите на ИСИС и двете програми са насочени към насърчаване на интелигентната специализация и сътрудничеството между публичните научноизследователски организации и бизнеса, подкрепа за развитието на специфични научноизследователски лаборатории и експертиза в услуга на местните предприятия, създаване на нови видове продукти и услуги в приоритетните области на ИСИС и други. Специфична цел 3 Увеличаване на участието на български изследователи и научни организации в международно сътрудничество Специфична цел 3 Увеличаване на участието на български изследователи в международно сътрудничество. Промяната включва и преформулиране на целта с оглед предоставянето на възможност за финансиране на националния принос по одобрените проекти по Хоризонт 2020 (teaming) - фаза 2: Увеличаване на участието на български 1. Промяната е продиктувана от идентифицираната необходимост да бъде задълбочена допълняемостта с Хоризонт 2020 заложена в раздел 8 на програмата Координация между фондовете, ЕЗФРСР и ЕФМД и координация с други инструменти за финансиране, национални и на Съюза, както и с ЕИБ. По- конкретно част 8.2 Координация с други инструменти на ЕС (Хоризонт 2020, Life+, инструмент за свързване на Европа, програма за конкурентност на малките и средни предприятия (COSME), Еразъм за всички, Фонд за убежище и миграция, Програма за социална промяна и иновации и др. 2

3 изследователи и научни организации в международно сътрудничество. Предлага се прецизиране на дейностите и специфичните ръководни принципи за подбор на научни организации и научноизследователски инфраструктури, които да бъдат подпомагани по специфична цел 3. Промяната е наложителна с оглед увеличаването на българското участие в Програмата на ЕС за научни изследвания и иновации- Хоризонт ОП НОИР осигурява подкрепа за изграждането на научноизследователски капацитет на научните организации и висшите училища, чрез модернизация на оборудването им и създаване на привлекателни условия за изследователите. В резултат на това се очаква по - широко участие в Хоризонт Промяната се налага и поради необходимостта да бъдат постигнати и целите, заложени в приетият с РМС 354/ г. актуализиран вариант на Националната пътна карта за научна инфраструктура НПКНИ в България, обхващаща периода г. Документът е в изпълнение на Национална стратегия за развитие на научните изследвания (одобрена с РМС 282/ и приета от Народното събрание на 7 юни, решение обн. ДВ брой 47/ ). Актуализирането на националната пътна карта е едно от предварителните условия за оперативните програми "Наука и образование за интелигентен растеж" и "Иновации и конкурентоспособност". С нея се оценяват специфичното оборудване по райони и по приоритетите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). С предложената промяна национално значимите обекти в България ще могат да постигат интегрирани научни резултати, устойчиво финансиране и сътрудничество между учените в страната и чужбина. В допълнение ще бъде концентриран достъпа до модерна научноизследователска инфраструктура, с която ще 3

4 бъдат привлечени и съответно задържани в България студенти, докторанти и изследователи. В Пътната карта се отчита ключовата роля на научноизследователската инфраструктура за постигане на върхови научни резултати по Програма Хоризонт Предвижда се научноизследователската инфраструктура, включена в Хоризонт 2020, да бъде автоматично включена в НПКНИ. Именно формулираните в актуализираните национални документи цели за подкрепа на научноизследователска инфраструктура и участието на български научни организации в международното сътрудничество води до необходимост от префокусиране на специфична цел 3 от подкрепа за ограничен брой уникални научни инфраструктури и меки мерки за подкрепа на индивидуални специализации в чужбина в подкрепа за проекти, получили одобрение по Хоризонт 2020 teaming, фаза 2 и възможност за подкрепа на проекти, които са получили подкрепа по други механизми на международното сътрудничество като такива, одобрени за включване или включени в пан-европейски консорциуми и комплекси, европейски технологични платформи, съвместни технологични инициативи, Европейския институт за иновации и технологии и иновации и в Европейската пътна карта за научна инфраструктура. Индикатори Специфична цел 1 1. Предлага се промяна на базовата стойност на 4,5, а целевата стойност 1. Източник на данните за този индикатор е European union scoreboard. В Methodology Report за 2017 г. раздел 3 3. EIS 2017 measurement framework е описано подробно, че методологията за изчисление на 4

5 Научни публикации сред 10-те найцитирани. Целева стойност за 2023 г. - 4 (Мерна единица брой) Специфична цел 2 Публични разходи за НИРД (GOVERD плюс HERD) финансирани от предприятията във всички области извън BG411 област София (столица), като % от общите публични разходи за НИРД (GOVERD плюс HERD) CO26Научни изследвания, иновации: Брой предприятия, които си сътрудничат с научноизследователски институции 116 Обновени инфраструктури СО25 Изследователи, работещи в подобрени структури на научноизследователската инфраструктура извън София Специфична цел 3 1. Международни научни съвместни публикации на 1 млн. население. Базова стойност за 2013 г.; Целева стойност за (мерна единица брой) за 2023 г. на 5,5 (мерна единица брой) 2. Предлага се промяна във формулировката: те найцитирани да се промени с 10- те% най- цитирани в света Предлага се отпадане на индикаторите. Предлага се промяна в базовата стойност на 181,5 и целева стойност показателите е променена, тъй като последното основно преразглеждане на рамката за измерване е въведено през 2010 г. с откриването на Съюз за иновации. Тези промени се отразяват и на стойностите на индикаторите по ОП НОИР. Затова е необходимо актуализиране на стойностите спрямо промените в Методологията за индикаторите по ос Допусната е техническа грешка. Индикаторите отпадат във връзка с прехвърлянето на ресурса по специфична цел 2 на приоритетна ос 1. Източник на данните за този индикатор е European union scoreboard. В Methodology Report за 2017 г. раздел 3 3. EIS 2017 measurement framework е описано подробно, че методологията за изчисление на показателите е променена, тъй като последното основно преразглеждане на рамката за измерване е въведено през 2010 г. с откриването на Съюз за иновации. Тези промени се отразяват и на стойностите на индикаторите по ОП 5

6 2. Изследователи, обучени чрез международно сътрудничество. Целева стойност за 2023г (мерна единица брой) 3. Научноизследователски организации и университети, участващи в международни технологични инициативи и мрежи за научни изследвания. Целева стойност за 2023 г (мерна единица брой) 4. Проекти включващи международно сътрудничество. Целева стойност за 2023 г (мерна единица брой) Рамка за изпълнение СО25 Изследователи, работещи в подобрени структури на научноизследователската инфраструктура извън София Предлага се промяна на целевата стойност на 64 изследователи Предлага се промяна на целевата стойност на 16 научноизследователски организации и университети Предлага се промяна на целевата стойност на 4 проекта Предлага се отпадане на индикаторите. НОИР. Затова е необходимо актуализиране на стойностите спрямо промените в Методологията. Промяна в Методологията за изчисление на индикаторите по ПО1 с оглед актуализиране на допусканията върху които са изчислявани стойностите на показателите. С оглед преформулирането на специфична цел 3 по ОПНОИР се прави допускането че ще бъдат подкрепени общо 4 проекта (до 3 проекта по Хоризонт 2020 и поне един участващ в други механизми на международно сътрудничество, като например пан-европейски консорциуми и комплекси, европейски технологични платформи, съвместни технологични инициативи, Европейския институт за иновации и технологии и иновации и в Европейската пътна карта за научна инфраструктура). Базирайки се на единствения към момента одобрен проект по 2-ра фаза на Хоризонт 2020 (teaming), се прави допускането че този тип проекти включват средно 4 български партньора или общо 16 научноизследователски организации и университети, участващи в международни технологични инициативи и мрежи за научни Съгласно допусканията в Методологията за индикаторите в приоритетна ос 1, всяка участваща организация би следвало да обучи, чрез международно сътрудничество по около 4 изследователи или общо 64. Индикаторът отпада във връзка с прехвърлянето на ресурса по специфична цел 2 на приоритетна ос 1. 6

7 Финансов индикатор Раздел 3 План за финансиране Таблица 17 Таблица 18а и таблица 18 б Други Предлага се намаляване на целевата стойност на ,00 Намаляване на предвиденото разпределение на средства за 2018 г. и 2019 г. Бюджетът да бъде променен на ,00 евро. от ЕФРР Навсякъде в ОП, като Управляващ орган на програмата Главна дирекция Структурни фондове и международни образователни програми е заменена с Изпълнителна агенция Оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж Целевата стойност на финансовия индикатор се намалява с размера на прехвърляния ресурс в ОПИК. Намалява се предвиденото разпределение на средства от 2018 г. нататък до размера на средствата, предвидени за прехвърляне в ОПИК. Намалява се ресурсът по ЕФРР с размера на средствата, предвидени за прехвърляне В ОПИК. С Приложение 3 към ПМС 237 от г., обн., ДВ, бр. 86 от г., в сила от г. е създадена Изпълнителна агенция Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж. Агенцията е определена за Управляващ орган на ОП НОИР. 7

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13 Обща картина 2014-2020 Характеристики на растежа Интелигентен: по-ефект. инструменти в образованието, изсл. и иновациите; Устойчив: решително преминаване към нисковъглеродна икономика и конкурентоспособна

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Инвестиционни приоритети и начини за тяхното финансиране в България Семинар: Модернизиране на енергийните системи чрез инструменти на Европейската схема за търговия с емисии 12 ноември София Боряна Каменова

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10919/19 ADD 1 FIN 472 INST 191 PE-L 18 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10919/19 ADD 1 FIN 472 INST 191 PE-L 18 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10919/19 ADD 1 FIN 472 INST 191 PE-L 18 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета на постоянните представители/съвета Позиция на Съвета

Подробно

П Р О Г Р А М А

П Р О Г Р А М А Република България Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 2030 г. По-добра наука за по-добра България Проект С т р у к т у р а Преамбюл Анализ на състоянието

Подробно

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ НАРЕДБА 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ Издадена от Министерството на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. С тази наредба се урежда редът

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ Какви са целите на европейските спортни събития с нестопанска цел? Тази дейност е насочена към подкрепа за: доброволчеството в спорта; социалното приобщаване

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 9 юли 2018 г. (OR. en) 10826/18 ADD 1 FIN 535 INST 271 PE-L 37 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 9 юли 2018 г. (OR. en) 10826/18 ADD 1 FIN 535 INST 271 PE-L 37 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 9 юли 2018 г. (OR. en) 10826/18 ADD 1 FIN 535 INST 271 PE-L 37 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета на постоянните представители/съвета относно проекта

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation V G -OPT-major event

Microsoft PowerPoint - Presentation V G -OPT-major event ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ ТРАНСПОРТ 2007 2013 г. Весела Господинова Зам.-министър на транспорта ТРАНСПОРТ 2007 г. Цели на Европейската транспортна политика Осигуряване свободното движение на пътници

Подробно

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc Министерство на финансите Одобрен:/п/ Пламен Орешарски ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2009 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и в Република България за 2008 г. 2010 г.

Подробно

Slide 1

Slide 1 Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство РАБОТНА СРЕЩА гр. Добрич, 20.07.2016 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ЗАЛА 203 Проект за трансгранично сътрудничество,

Подробно

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E Приложение 7 към т. 1, буква ж НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ" 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Достъпът до информационните

Подробно

Колеж по Мениджмънт, Търговия и Маркетинг - София

Колеж по Мениджмънт, Търговия и Маркетинг - София Колеж по Мениджмънт, Търговия и Маркетинг - София СТАТУТ НА ЦЕНТЪР ПО ПРОЕКТЕН МЕНИДЖМЪНТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ПРИ КОЛЕЖ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ТЪРГОВИЯ И МАРКЕТИНГ - СОФИЯ София 2005 I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Центърът

Подробно

№………

№……… Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Н А М И Н И С Т Е Р С К И Я С Ъ В Е Т Д И Р Е К Ц И Я И К О Н О М И Ч Е С К А И С О Ц И А Л Н А П О Л И Т И К А У К А З А Н И Е ЗК-10 от 07 август

Подробно

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG05SFOP ГРАЖДАНСКИ

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG05SFOP ГРАЖДАНСКИ СПИСЪК НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG05SFOP001-3.003 ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА ВТОРИ

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул.

ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул. ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, 28.06.2018г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул. Св.св. Кирил и Методий 23 от 18.00 часа се проведе

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ ПОДКРЕПА Боряна Климентова Ръководител проект, ДАЗД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Проект ПОДКРЕПА 0102-ДАЗД-1.9;BG161PO002-1.9.01-0001 1051София, ул. Триадица 2, тел.+359 2 933 90 50,факс:

Подробно

[Presentation title] [Speaker’s name]

[Presentation title] [Speaker’s name] WOMEN IN BUSINESS Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион д-р Ралица Жекова Изпълнителен директор Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ) 17.10.2018,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

info_prodaljenie

info_prodaljenie Кандидатстването с проекти може да се осъществи в 3 фази: Фаза 1: Предпроектни проучвания Фаза 2: Иновативни дейности Фаза 3: Комерсиализация Възможно е да се кандидатства само по втора фаза, но Комисията

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Проект Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на ИАРА Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз

Подробно

Microsoft PowerPoint - OP_Competitiveness - May 2007_2.ppt

Microsoft PowerPoint - OP_Competitiveness - May 2007_2.ppt Приоритетите на ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 2013 фактор за икономически растеж Май 2007 ОП Конкурентоспособност се осъществява в рамките на европейската кохезионна

Подробно

Slide 1

Slide 1 XIV Международна конференция Лидерство и управление на хора 06 08 юни 2013 г., Албена ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА РАБОТНАТА СИЛА Този документ е изготвен с финансовата помощ на

Подробно

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ»

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» ПРОЕКТ, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СТОЙНОСТ НА БФП Проект ПОДКРЕПА Приоритетна ос 1: Подпомагане

Подробно

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1)

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1) Ефективен подход при изготвяне на държавния план-прием в контекста на Националните приоритети в образованието и науката от Националната програма за развитие: България 2020 Заседание на Секторната комисия

Подробно

ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА

ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ Разширяване капацитета и обхвата на Националната система за оценка на компетенциите - MyCompetence (Проект No BG05M9OP001-1.013-0001-C01) ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно