Основен вариант за клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1

Размер: px
Започни от страница:

Download "Основен вариант за клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1"

Препис

1 Основен вариант за клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1, a 0 са цели числа, са отбелязани две точки с целочислени координати. Докажете, че ако разстоянието между тези две точки е естествено число, то съединяващата ги отсечка е успоредна на абсцисната ос. Решение: Ще отбележим първо, че единствените цели решения на уравнението a = b 2 (b a)(b + a) = 1 се получват при b + a = b a = ±1 и са b = ±1, a = 0. Нека абсцисите на дадените точки с целочислени координати са x 1 и x 2, x 1 < x 2, а точките са i (x i, a n x n i + + a 1x i + a 0 ), i = 1, 2. Разстоянието между тях е равно на 1 2 = = (x 2 x 1 ) 2 + (a n x n a 1x 2 + a 0 (a n x n a 1x 1 + a 0 )) 2 = = (x 2 x 1 ) 1 + (a n (x n x n 2 2 x x 2 x n x n 1 1 ) + + a 1 ) 2 = = (x 2 x 1 ) 1 + M 2. Тъй като x k 2 x k 1 = (x 2 x 1 )(x k x k 2 2 x x 2 x k x k 1 1 ) за всяко естествено k, а коефициентите a n,..., a 1 и x 1, x 2 са цели числа, то M е цяло число. Следователно за да бъде 1 2 естествено число, трябва естественото число 1+M 2 да е точен квадрат, т.е. където 1 + M 2 = d 2, където d е естествено число. От направената в началото забележка следва, че M = 0, т.е. a n x n a 1 x 2 + a 0 = a n x n a 1 x 1 + a 0, което трябваше да се докаже. Задачата е решена от Димитър Илиев, Владислав Петков и Пламен Траянов от НПМГ, Тихомир Семов, Мирослав Михов и Владислав Симеонов от Русе. Задача 2. (5 точки) Окръжност W 1 минава през центъра на окръжността W 2. От точка W 1 са построени допирателните към W 2, които пресичат за втори път W 1 в точките и. Докажете, че отсечката е перпендикулярна на централата на двете окръжности. O 1 O 2 Фигура 1: Решение: Да означим с O 1 и O 2 центровете съответно на W 1 и W 2. Тъй като и са допирателни към W 2, то имаме <)O 2 = <)O 2, откъдето са равни 1

2 съответните на тези ъгли дъги O 2 = O 2 и хорди O 2 = O 2. Освен това O 1 = O 1 и можем да заключим, че централата O 1 O 2 е симетрала на, откъдето твърдението на задачата следва. Всички участници, избрали да решават задачите от Основния вариант на Турнира, са се справили с тази задача. Задача 3. (5 точки) Виж задача 6 от Основния вариант за клас. Задача 4. (6 точки) Съществува ли такава квадратна функция f(x), при която уравнението f(f(... f(f(x))...)) = 0 има точно 2 n различни реални корени за всяко естествено число n? n Решение: Ще докажем, че една от квадратните функции, удовлетворяващи условието, е f(x) = 2x 2 1 (друга подходяща е f(x) = x 2 2). Ясно е, че ако за някое c значението f(c) ( 1, 1), то c ( 1, 1). За удобство да означим f 1 (x) = f(x), f n+1 (x) = f(f n (x)). Ще докажем с индукция по n, че ако 1 < c < 1, то уравнението f n (x) = c има точно 2 n корени в интервала ( 1, 1). При n = 1 твърдението е очевидно (по графиката). Нека твърдението е доказано за n = k; ще го докажем за n = k + 1. При 1 < c < 1 имаме f k+1 (x) = c f(f k (x)) = c f k (x) = a f k (x) = b, където 1 < a < 1 и 1 < b < 1 са корените на f(x) = c. Всяко от последните две уравнения според индукционното предположение има по 2 k корени в интервала ( 1, 1), следователно уравнението f k+1 (x) = c има точно 2 k + 2 k = 2 k+1 корена в интервала ( 1; 1). Остана да отбележим, че степента на многочлена f k+1 (x) е 2 k+1 и следователно той има не повече от 2 k+1 корена, т.е. получихме всички негови корени. Задачата е решена от Георги Ставрев от Бургас, Александър Биков от НПМГ. Задача 5. (7 точки) Икосаедър и додекаедър са вписани в една и съща сфера. Докажете, че те са описани около една и съща сфера. (Напомняме, че икосаедърът има 20 еднакви стени с форма на равностранен триъгълник, във всеки връх се събират 5 стени и ъглите между съседните стени са равни; додекаедърът има 12 еднакви стени с форма на правилен петоъгълник, във всеки връх се събират по 3 стени и ъглите между съседните стени са равни.) Решение: Ключов при решението на задачата е фактът, че икосаедърът и додекаедърът са двойствени едно на друго тела: центровете на стените на икосаедър са върхове на додекаедър и обратно, центровете на стените на додекаедър са върхове на икосаедър. (Аналогична задача може да се постави за всеки два двойствени многостена, например за куб и октаедър.) Нека O е центърът на описаната около икосаедъра сфера, е център на една от стените му, а е един от върховете на тази стена. Тогава радиусът на описаната около икосаедъра сфера е R I = O, а на вписаната r I = O. 2

3 Да разледаме додекаедъра, който се получава, като свържем центровете на стените на икосаедъра. Точка е връх на три стени на този додекаедър, а центърът на една от тях лежи на O. Радиусът на описаната около този додекаедър сфера е R D = O, а на вписаната в него r D = O. Тъй като <)O = <)O и <)O = O O Фигура 2: 90 = <)O, триъгълниците O и O са подобни и оттук O O = O O, т.е. R I r I = R D r D. Последното всъщност означава, че отношението на радиуса на описаната и радиуса на вписаната сфери е едно и също при икосаедрите и додекаедрите. Оттук директно следва твърдението на задачата: ако икосаедър и додекаедър са вписани в една сфера, то R I = R D, следователно r I = r D, т.е. двете тела са описани около една и съща сфера. Задачата е решена от Димитър Илиев, Юлен Добрев и Пламен Траянов от НПМГ, Калоян Стойчев, Мирослав Пенчев и Владислав Симеонов от Русе. Задача 6. (7 точки) Нека е ъглово поле на шахматна дъска, а е съседното му по диагонал поле. Докажете, че броят на различните маршрути, тръгващи от, които "куц топ може да избере за да посети точно по веднъж всички полета на дъската, е по-голям от броя на различните маршрути на "куция топ, тръгващи от и обхождащи по веднъж всички полета на дъската. (За един ход "куц топ преминава в съседно на своето поле в хоризонтално или вертикално направление.) Решение: Идеята на решението е следната: на всеки обхождащ маршрут на куция топ, започващ от, ще съпоставим обхождащ маршрут на куция топ, започващ от (като на различни маршрути съответстват различни). Това ще означава, че маршрутите от са не по-малко от маршрутите от. За да докажем, че маршрутите от са повече, е достатъчно да намерим обхождащ маршрут на куция топ, започващ от, който не е съпоставен на нито един обхождащ маршрут на куция топ, започващ от. Ето как тази идея може да се реализира. Тъй като полетата и са едноцветни при стандартно шахматно оцветяване и по пътя на куция топ се редуват бели и черни полета, то няма маршрут, започващ в и завършващ в (или обратно). Тогава всеки маршрут, започващ от, минава през по един от следните два начина Y Z или ZY. 3

4 Z Y Фигура 3: Разглеждаме следното съответствие:.. Y Z... Y.. Z... ; (1) (2) обратно на (1) (2).. ZY... Z.. Y.... (1) (2) обратно на (1) (2) При това съответствие на всеки маршрут от се съпоставя (различен) маршрут от. Остана да забележим, че по този начин на нито един маршрут от не се съпоставя маршрут от, завършващ в Y или Z, какъвто е например показаният на фигура 3. Така твърдението е доказано. Задачата е решена от Георги Ставрев от Бургас, Вихрен Линдров и Владислав Петков от НПМГ. Задача 7. (8 точки) В пространството са дадени 200 точки. Всеки две от тях са свързани с отсечка, като никои две отсечки не се пресичат във вътрешни точки. Всяка отсечка е оцветена в един от k на брой цвята. Петър иска да оцвети дадените 200 точки в същите цветове така, че никои две точки да не бъдат едновременно оцветени в цвета на свързващата ги отсечка. Винаги ли е възможно това, ако а) (4 точки) k = 7? б) (4 точки) k = 10? Решение: а) Ще докажем по индукция, че ако броят на цветовете е n, а броят на точките е не по-малък от 2 n, то съществува оцветяване на отсечките, при което Петър не може да постигне своята цел. При n = 1 твърдението е очевидно. Нека то е доказано за n 1 цвята; ще го докажем за n. Да разделим точките в две множества, всяко от които се състои от не по-малко от 2 n 1 точки. Във всяко от множествата да оцветим отсечките в n 1 цвята в съответствие с индукционното предположение. Всички отсечки, свързващи точки от различни множества, оцветяваме в оставащия (нов) цвят. Нека Петър е оцветил по някакъв начин всички точки. Ако в някое от двете множества няма точки, оцветени в новия цвят, то търсената отсечка съществува според индукционното предположение. Ако и в двете множества има поне по една точка, оцветена в новия цвят, то свързващата тези точки отсечка е търсената. 4

5 б) Ще докажем, че отсечките, свързващи 121 точки, могат да бъдат оцветени така, че Петър да не може да постигне целта си. Да означим точките с двойки числа (a, b), където a и b са числа от 1 до 11. При k = 0,..., 9 отсечките между точките от вида (a 1, b 1 ) и (a 2, b 2 ), където (a 2 a 1 ) k(b 2 b 1 ) се дели на 11, оцветяваме в цвят k + 1. Избираме произволен цвят. Ако две точки са свързани с трета с отсечки от този цвят, то свързващата ги отсечка е от същия цвят. По такъв начин точките се разбиват на няколко множества така, че всички отсечки между точките от едно множество са оцветени в избрания цвят. При това за всеки a 1, b 1, b 2 (b 2 b 1 ) съществува точно едно a 2, за което отсечката между (a 1, b 1 ) и (a 2, b 2 ) е оцветена в дадения цвят. Затова всеки цвят поражда разбиване на точките в 11 множества с по 11 точки във всяко. Оставащите отсечки оцветяваме по произволен начин. Както и да оцветява Петър точките, съществуват 12 едноцветни точки. Да разгледаме разбиването на 11 множества, съответстващо на този цвят. Има две точки, попадащи в едно и също множество и свързващата ги отсечка е търсената. В задачата са дадени 200 точки. Избираме от тях 121 и както и да постъпи Петър, още сред тях ще се намери търсената отсечка. 5

26. ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ ЕСЕНЕН ТУР Основен вариант, клас Задача 1. (5 точки) Функциите f и g са такива, че g(f(x)) = x и f(g(x)) = x за всяк

26. ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ ЕСЕНЕН ТУР Основен вариант, клас Задача 1. (5 точки) Функциите f и g са такива, че g(f(x)) = x и f(g(x)) = x за всяк 26. ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ ЕСЕНЕН ТУР Основен вариант, 10. - 12. клас Задача 1. (5 точки) Функциите f и g са такива, че g(f(x)) = x и f(g(x)) = x за всяко реално число x. Ако за всяко реално число x е в сила

Подробно

Основен вариант, клас Задача 1. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа a 1, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число

Основен вариант, клас Задача 1. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа a 1, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число Основен вариант, 0. 2. клас Задача. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число? a 2 a 3 + + a n Решение: Ще докажем, че n =, n > 2. При n

Подробно

Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, г. Условия, кратки решения и кри

Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, г. Условия, кратки решения и кри Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, 1-1.0.011 г. Условия, кратки решения и критерии за оценяване Задача 11.1. Да се намерят всички стойности

Подробно

XXX МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ Пролетен тур, ОСНОВЕН ВАРИАНТ за клас РЕШЕНИЯ Задача 1. Правоъгълник е разделен на няколко по-малки право

XXX МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ Пролетен тур, ОСНОВЕН ВАРИАНТ за клас РЕШЕНИЯ Задача 1. Правоъгълник е разделен на няколко по-малки право XXX МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ Пролетен тур, ОСНОВЕН ВАРИАНТ за 10 1 клас РЕШЕНИЯ Задача 1 Правоъгълник е разделен на няколко по-малки правоъгълника Възможно ли е всяка отсечка, която свързва центровете

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА КЛАС Задача 1. Дадена е двуизмер

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА КЛАС Задача 1. Дадена е двуизмер СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 10-11 КЛАС Задача 1. Дадена е двуизмерна огледална стая във формата на правилен шестоъгълник

Подробно

036v-b.dvi

036v-b.dvi МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ, 2010 MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, 2010 Proceedings of the Thirty Ninth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians Albena, April 6 10,

Подробно

54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че 2005 x + y + 200

54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че 2005 x + y + 200 54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че x + y + 005 x + z + y + z е естествено число. Решение. Първо ще докажем,

Подробно

1 Основен вариант за клас Задача 1. Хартиен триъгълник, един от ъглите на който е равен на α, разрязали на няколко триъгълника. Възможно ли е

1 Основен вариант за клас Задача 1. Хартиен триъгълник, един от ъглите на който е равен на α, разрязали на няколко триъгълника. Възможно ли е 1 Основен вариант за 10 12 клас Задача 1 Хартиен триъгълник, един от ъглите на който е равен на α, разрязали на няколко триъгълника Възможно ли е всички ъгли на всички получени тръгълници да са по-малки

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМ Т Е М А ЗА 4 К Л А С Задача. Дуорите са същества, които имат два рога, а хепторите имат 7 рога. В едно стадо имало и от двата вида същества, а общият брой на рогата им бил 6. Колко дуори и хептори е имало

Подробно

Тест за кандидатстване след 7. клас Невена Събева 1. Колко е стойността на израза : 8? (А) 201; (Б) 226; (В) 1973; (Г) На колко е ра

Тест за кандидатстване след 7. клас Невена Събева 1. Колко е стойността на израза : 8? (А) 201; (Б) 226; (В) 1973; (Г) На колко е ра Тест за кандидатстване след 7 клас Невена Събева 1 Колко е стойността на израза 008 00 : 8? (А) 01; (Б) 6; (В) 197; (Г) 198 На колко е равно средното аритметично на 1, 1, и 1,? (А) 4, 15(6); (Б) 49, ;

Подробно

Microsoft Word - Tema-8-klas-PLOVDIV.doc

Microsoft Word - Tema-8-klas-PLOVDIV.doc МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ Пролетен математически турнир 7 9 март 9 г., ПЛОВДИВ Тема за 8 клас Задача. Дадено е уравнението ax + 9 = x + 9ax 8x, където a е

Подробно

munss2.dvi

munss2.dvi ОТГОВОРИ И РЕШЕНИЯ 3(x + y)(x xy + y )y(x y) 1. (Б) Преобразуваме: (x y)(x + y)(x + y ) x(x xy + y ) = 3y (x + y)(x y) x = (x + y ) 3 y x y x x + y = 3 y x (x y ) 1 ( x y ) + 1 = 3 ( 3 ) 1 9 3 ( 3 ) +

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели чис

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели чис СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели числа уравнението p( + b) = (5 + b) 2, където p е просто.

Подробно

Exam, SU, FMI,

Exam, SU, FMI, Поправителен изпит по Дискретни структури задачи СУ ФМИ 29. 08. 2016 г. Име: ФН: Спец.: Курс: Задача 1 2 3 4 5 Общо получени точки максимум точки 20 20 35 30 30 135 Забележка: За отлична оценка са достатъчни

Подробно

НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. Л. ЧАКАЛОВ XXI МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ,,РИКИ 27 април 2014г. ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ Задача 1. Да се реши ур

НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. Л. ЧАКАЛОВ XXI МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ,,РИКИ 27 април 2014г. ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ Задача 1. Да се реши ур НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. Л. ЧАКАЛОВ XXI МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ,,РИКИ 7 април 0г. ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ Задача. Да се реши уравнението ( n. ) ( ), където n е естествено число. ( n n.

Подробно

Microsoft Word - VM-LECTURE06.doc

Microsoft Word - VM-LECTURE06.doc Лекция 6 6 Уравнения на права и равнина Уравнение на права в равнината Тук ще разглеждаме равнина в която е зададена положително ориентирана декартова координатна система O с ортонормиран базис i и j по

Подробно

Microsoft Word - PRMAT sec99.doc

Microsoft Word - PRMAT sec99.doc Лекция 9 9 Изследване на функция Растене, намаляване и екстремуми В тази лекция ще изследваме особеностите на релефа на графиката на дадена функция в зависимост от поведението на нейната производна Основните

Подробно

Решения на задачите от Тема на месеца за м. март 2018 Даден е многоъгълник, който трябва да бъде нарязан на триъгълници. Разрязването става от връх къ

Решения на задачите от Тема на месеца за м. март 2018 Даден е многоъгълник, който трябва да бъде нарязан на триъгълници. Разрязването става от връх къ Решения на задачите от Тема на месеца за м. март 2018 Даден е многоъгълник, който трябва да бъде нарязан на триъгълници. Разрязването става от връх към несъседен връх и открай до край, без линиите на разрезите

Подробно

munss2.dvi

munss2.dvi ОТГОВОРИ И РЕШЕНИЯ 1. (В) Даденото неравенство няма смисъл, в случай че някой от знаменателите на двата дробни израза е равен на нула. Тъй като x 4 = (x+)(x ), то x 4 = 0 за x = и за x =. Понеже x +3 >

Подробно

Microsoft Word - nbb2.docx

Microsoft Word - nbb2.docx Коректност на метода на характеристичното уравнение за решаване на линейно-рекурентни уравнения Стефан Фотев Пиша този файл, тъй като не успях да намеря в интернет кратко и ясно обяснение на коректността

Подробно

kk7w.dvi

kk7w.dvi Конкурсен изпит за НПМГ Акад. Л. Чакалов За профил математика 7 юли 2006 година Време за работа 4 астрономически часа. Задача 1. Дадени са изразите A = x 2 810 502 4x 5 и B = ( 100) 251.3. 2006 а) Докажете,

Подробно

(не)разложимост на полиноми с рационални коефициенти Велико Дончев Допълнителен материал за студентите по Висша алгебра и Алгебра 2 на ФМИ 1 Предварит

(не)разложимост на полиноми с рационални коефициенти Велико Дончев Допълнителен материал за студентите по Висша алгебра и Алгебра 2 на ФМИ 1 Предварит (не)разложимост на полиноми с рационални коефициенти Велико Дончев Допълнителен материал за студентите по Висша алгебра и Алгебра 2 на ФМИ 1 Предварителни сведения и твърдения Както е ясно от основната

Подробно

Как да съставим задачи като използваме подобните триъгълници, свързани с височините на триъгълника

Как да съставим задачи като използваме подобните триъгълници, свързани с височините на триъгълника Съставяне на задачи с подобни триъгълници, свързани с височините на триъгълника Бистра Царева, Боян Златанов, Катя Пройчева Настоящата работа е адресирана към учителите по математика и техните изявени

Подробно

4- 7 kl_ Matematika TEST 2

4- 7 kl_ Matematika TEST 2 Първи модул За задачите от 1 до 16 в листа за отговори зачертайте със знака според вас отговор. 1.Стойността на израза 9а 2-30а + 25 при а = 5 е: А)100 Б)325 В)400 2.Изразът 25х 2-1 е тъждествено равен

Подробно

Министерство на образованието, младежта и науката 61. Национална олимпиада по математика Областен кръг, 8-9 април 2012 г. Условия, кратки решения и кр

Министерство на образованието, младежта и науката 61. Национална олимпиада по математика Областен кръг, 8-9 април 2012 г. Условия, кратки решения и кр Министерство на образованието, младежта и науката 61. Национална олимпиада по математика Областен кръг, 8-9 април 2012 г. Условия, кратки решения и критерии за оценяване Задача 9.1. Да се намерят стойностите

Подробно

Microsoft Word - tema_7_klas_2009.doc

Microsoft Word - tema_7_klas_2009.doc РЕГИОНАЛЕН ИНПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОАНИЕТО, ОФИЯ-ГРАД Национално състезание-тест по математика за VІІ клас Общински кръг, офия, февруари 009 г. Утвърдил:... аня Кастрева началник РИО, офия-град Тестът съдържа

Подробно

Homework 3

Homework 3 Домашно 3 по дисциплината Дискретни структури за специалност Информатика I курс летен семестър на 2015/2016 уч г в СУ ФМИ Домашната работа се дава на асистента в началото на упражнението на 25 26 май 2016

Подробно

DZI Tema 2

DZI Tema 2 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 6.05.05 г. ВАРИАНТ Отговорите на задачите от. до 0. включително отбелязвайте в листа за отговори!. Кое от числата е различно

Подробно

IATI Day 1/Junior Task 1. Trap (Bulgaria) X INTERNATIONAL AUTUMN TOURNAMENT IN INFORMATICS SHUMEN 2018 Задача 1. Капан Образуваме редица от точки, кои

IATI Day 1/Junior Task 1. Trap (Bulgaria) X INTERNATIONAL AUTUMN TOURNAMENT IN INFORMATICS SHUMEN 2018 Задача 1. Капан Образуваме редица от точки, кои Task 1. Trap (Bulgaria) Задача 1. Капан Образуваме редица от точки, които са върхове с целочислени координати в квадратна решетка. Всеки две последователни точки от редицата определят единична хоризонтална

Подробно

Microsoft Word - VM22 SEC55.doc

Microsoft Word - VM22 SEC55.doc Лекция 5 5 Диференциални уравнения от първи ред Основни определения Диференциално уравнение се нарича уравнение в което участват известен брой производни на търсената функция В общия случай ( n) диференциалното

Подробно

(Microsoft Word - \342\340\360\350\340\355\362 2)

(Microsoft Word - \342\340\360\350\340\355\362 2) ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА 0 юли 0 г Вариант Периодичната десетична дроб, () е равна на: 6 6 6 ; б) ; в) ; г) 5 50 500 9 Ако a= 6, b= 6 +, то изразът a + b има стойност: b a ; б) ;

Подробно

Microsoft Word - PMS sec1212.doc

Microsoft Word - PMS sec1212.doc Лекция Екстремуми Квадратични форми Функцията ϕ ( = ( K се нарича квадратична форма на променливите когато има вида ϕ( = aij i j i j= За коефициентите предполагаме че a ij = a ji i j При = имаме ϕ ( =

Подробно

Microsoft Word - BROSHURA.doc

Microsoft Word - BROSHURA.doc Тема за 4 клас МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗИМНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ В А Р Н А 7 8 февруари 9 г. Задача. Върху петте картички са написани числа. Наредете

Подробно

Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 31 март 2019 г. Tема 1 (x 1) x 2 =

Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 31 март 2019 г. Tема 1 (x 1) x 2 = Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 1 март 019 г. Tема 1 x 1) x = x x 6. Решение: 1.) При x

Подробно

ЛЕКЦИЯ 6 ЗАКОН ЗА ИНЕРЦИЯТА Определение. Броят на положителните коефициенти в каноничния вид на дадена квадратична форма се нарича положителен индекс

ЛЕКЦИЯ 6 ЗАКОН ЗА ИНЕРЦИЯТА Определение. Броят на положителните коефициенти в каноничния вид на дадена квадратична форма се нарича положителен индекс ЛЕКЦИЯ 6 ЗАКОН ЗА ИНЕРЦИЯТА Определение. Броят на положителните коефициенти в каноничния вид на дадена квадратична форма се нарича положителен индекс на инерцията на тази квадратична форма. Броят на отрицателните

Подробно

Microsoft Word - VM22 SEC66.doc

Microsoft Word - VM22 SEC66.doc Лекция 6 6 Теорема за съществуване и единственост Метричното пространство C [ a b] Нека [ a b] е ограничен затворен интервал и да разгледаме съвкупността на непрекъснатите функции f ( определени в [ a

Подробно

Министерство на oбразованието, младежта и науката Съюз на математиците в България Пролетни математически състезания Ямбол, март 2013 г. Тема за

Министерство на oбразованието, младежта и науката Съюз на математиците в България Пролетни математически състезания Ямбол, март 2013 г. Тема за Министерство на oбразованието, младежта и науката Съюз на математиците в България Пролетни математически състезания Ямбол, 9 31 март 013 г. Тема за 9 клас Задача 1. Да се намерят всички стойности на реалния

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ Зимни математически състезания януари 2013 г., ПЛОВДИВ Тема за

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ Зимни математически състезания януари 2013 г., ПЛОВДИВ Тема за МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ Зимни математически състезания 6 7 януари 03 г., ПЛОВДИВ Тема за 8 клас, решения и оценяване Задача 8.. Цената на един

Подробно