ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕРВЕЛ Тервел 9450, ул. Св.Св.Кирил и Методий 8, Номератор / 20-70, Факс 23-91, Изх. Дата: ИЗВ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕРВЕЛ Тервел 9450, ул. Св.Св.Кирил и Методий 8, Номератор / 20-70, Факс 23-91, Изх. Дата: ИЗВ"

Препис

1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕРВЕЛ Тервел 9450, ул. Св.Св.Кирил и Методий 8, Номератор / 20-70, Факс 23-91, Изх. Дата: ИЗВЛЕЧЕНИЕ От протокол 6 от заседание на Общински съвет гр.тервел, проведено на г. ТОЧКА ПЪРВА 1. Отчет за изпълнение на Общинска програма за превенция на насилието между учениците (2011г г.) ОТНОСНО: Отчет на Общинската програма за превенция на насилието между учениците, реализирана от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН), за периода г г. Решение 6 68 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.114, ал.2 и чл.5, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет гр.тервел Реши: Приема Отчета на Общинската програма за превенция на насилието между учениците, реализирана от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН), за периода г. ТОЧКА ВТОРА 2. Общинска програма за превенция на насилието между учениците (2016г г.) ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за превенция на насилието между учениците год. в Община Тервел. 1

2 Решение 6 69 На основание чл.21, ал.1, т.12 и 23 от ЗМСМА, чл.114, ал.2 и чл.5, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет гр. Тервел Реши: Приема Общинската програма за превенция на насилието между учениците г. в Община Тервел. ТОЧКА ТРЕТА 3. Отчет за дейността на Общински съвет гр.тервел и неговите комисии за първото шестмесечие на 2016г. ПРЕДЛОЖЕНИЕ: от инж. Симеон Симеонов председател на ОбС гр.тервел ОТНОСНО: Отчет за дейността на ОбС и Постоянните му комисии през първото шестмесечие на 2016г. Решение 6 70 На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, чл.10, ал.1, т.15 от ПОДОСНКВОА, Общински съвет гр.тервел Реши: Приема отчет за дейността на Общински съвет гр.тервел и Постоянните му комисии за периода г. до г. ТОЧКА ЧЕТВЪРТА 4. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет гр.тервел за първото шестмесечие на 2016г. ОТНОСНО: Приемане Отчет на Кмета на община Тервел за изпълнение на решенията на ОбС гр.тервел за І-то полугодие на 2016г. Решение 6 71 На основание чл.44, ал.1, т.7 и чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, Общински съвет гр.тервел Реши: Приема за сведение Отчета на Кмета на община Тервел за изпълнение на решенията на Общински съвет гр.тервел за периода от г. до г. 2

3 ТОЧКА ПЕТА 5. Изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тервел ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел. Решение На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.5, ал.1, т.6 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.8, ал.5 от ЗМДТ, Общински съвет гр. Тервел Реши: Приема изменение и допълнение в Наредбата за администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тервел, както следва: 1. Изменя чл.20, ал. 4 Било: (4) Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване по чл. 20 от Наредбата за определянето и администрирането на мести такси и цени на услуги на територията на Община Тервел, включва и деклариране, че за имота месечното потребление на ел. енергия няма да надвишава 10 kwh, а на вода 1 куб.м за физически лица и за юридически лица 100 kwh ел. енергия и 5 куб.м вода. Става: (4) Лицата по ал.3 дават изричното си съгласие за извършване на проверки от общинска администрация, относно декларираните от тях факти и обстоятелства и декларират, че за неверни данни носят наказателна отговорност. 2. Изменя чл.20, ал. 5 Било: (5) При констатирано ползване на недвижимия имот таксата и законната лихва за текущата година се определя и се дължи по общия ред в двоен размер. Става: (5) В случаите, когато декларацията не е подадена в срок, или след проверка от органите на общинска администрация се констатира, че 3

4 услугите, визирани в ал. 2 се ползват, таксата и законната лихва за текущата година се определя и се дължи по общия ред в двоен размер. 3. Изменя част в Приложение 4 Било: Декларирам/е, че съм/е запознат/и, че при установяване на декларирани от мен/нас неверни данни или при установяване на ежемесечно потребление на ел. енергия надвишаващо 100 kwh и на вода надвишаващо 5 куб. м. имотът ми/ни ще бъде обложен с годишния размер на такса битови отпадъци в частта за услугата за сметосъбиране и сметоизвозване, в двоен размер, както и че за неверни данни нося/им отговорност по чл. 313 от НК. Прилагам: Ксерокопие от една от платени от мен сметки за ел. енергия и вода за горния имот през последното тримесечие на настоящата година или документ от Е.ОН България АД, град Варна и В и К АД, гр. Добрич, удостоверяващ неползването на ел. енергия и вода и абонатните номера. Става: Декларирам/е, че съм/е запознат/и, че в случаите, когато след проверка от органите на общинска администрация се констатира потребление на електрическа енергия, вода или ползване на недвижимия имот, за който е подадена декларация, имотът ми/ни ще бъде обложен с годишния размер на такса битови отпадъци в частта за услугата сметосъбиране и сметоизвозване, в двоен размер, както и че за неверни данни нося/им отговорност по чл. 313 от НК. 4. Изменя част в Приложение 4 А Било: 4. В този имот ежемесечното потребление на ел. енергия няма да надвишава 10 kwh, а на вода 1 куб. м.; Декларирам/е, че съм/е запознат/и, че при установяване на декларирани от мен/нас неверни данни или при установяване на ежемесечно потребление на ел. енергия надвишаващо 10 kwh и на вода надвишаващо 1 куб. м. имотът ми/ни ще бъде обложен с годишния размер на такса битови отпадъци в частта за услугата за сметосъбиране и сметоизвозване, както и че за неверни данни нося/им отговорност по чл. 313 от НК. Прилагам/е: Ксерокопие от една от платени от мен/нас сметки за ел. енергия и вода за горния имот през последното тримесечие на настоящата година или документ от Е.ОН България АД и В и К АД удостоверяващ неползването на ел. енергия и вода и абонатните номера. Става: Декларирам/е, че съм/е запознат/и, че в случаите, когато след проверка от органите на общинска администрация се констатира потребление на електрическа енергия, вода или ползване на недвижимия имот, за който е подадена декларация, имотът ми/ни ще бъде обложен с годишния размер на такса битови отпадъци в частта за услугата сметосъбиране и 4

5 сметоизвозване, в двоен размер, както и че за неверни данни нося/им отговорност по чл. 313 от НК. 2. Възлага на Кмета на Община град Тервел, да предприеме последващите съгласно закона действия. ТОЧКА ШЕСТА 6. Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тервел, в Раздел ІІІ Такси за детски ясли, детски градини и други общински социални услуги. ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел, в частта и по Раздел ІІІ Такси за детски ясли, детски градини и други общински социални услуги. Решение 6 73 На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.5, ал.1, т.6 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при община Тервел, Общински съвет гр.тервел Реши: Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел, в частта и по Раздел ІІІ Такси за детски ясли, детски градини и други общински социални услуги да бъде изменена, както следва: Било: Чл. 23. (1) /Изменена с Решение 5-72/ г./ За заплащане на част от стойността на храната на децата в Целодневните детски ясли и Целодневните детски градини, в това число и на децата в подготвителните групи към Целодневните детски градини, родителите заплащат месечни такси, както следва : 1.За ЦДЯ (Целодневна детска ясла) 30, 00 лв. на месец; 2. За ЦДГ (отоплявани с течно гориво или газ) - 30,00 лв. на месец ; 3. За ЦДГ (отоплявани с твърдо гориво) - 25,00 лв. на месец; Става: Чл. 23. (1) За заплащане на част от стойността на храната на децата в Целодневните детски ясли и Детските градини, в това число и на децата в подготвителните групи към Детските градини се заплащат месечни такси, както следва : 5

6 1.За ЦДЯ (Целодневна детска ясла) 30, 00 лв. на месец; 2. За ДГ (отоплявани с течно гориво или газ) - 30,00 лв. на месец ; 3. За ДГ (отоплявани с твърдо гориво) - 25,00 лв. на месец; (2) т.1 За семейства с две и повече деца, посещаващи детско заведение на територията на община Тервел, месечната такса се заплаща в пълен размер на първото дете. За второ и следващи деца се начислява такса в размер на 50% от тази по ал.1; т.2 За семейства с един родител и родители на социално подпомагане, таксата се начислява и събира в размер на 50% от тази по ал.1; т.3 За деца на родители с увреждания таксата се начислява и събира в размер на 50% от тази по ал.1. т.4 За ползване на Детска градина извън общинския център от деца на две години, родителите не дължат месечна такса. ТОЧКА СЕДМА 7. Преобразуване на ОДК Малкият принц гр. Тервел в Център за подкрепа за личностното развитие Малкият принц гр. Тервел. ОТНОСНО: Преобразуване на Общински детски комплекс Малкият принц гр.тервел в Център за подкрепа за личностно развитие. Решение 6 74 На основание чл.21, ал.1, т.18 и т.23, и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.49, чл.310 и 311 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗУПО), както и 18, ал.1, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗУПО, Общински съвет гр.тервел Реши: 1.Общински съвет Тервел дава съгласие за Преобразуване на Общински детски комплекс Малкият принц гр.тервел в Център за подкрепа за личностно развитие Малкият принц гр.тервел, считано от влизане на Закона в сила от г. 2. Наименование и адрес: Център за подкрепа за личностно развитие Малкият принц гр.тервел, ул. Цар Калоян Дейност на Център за подкрепа за личностно развитие Малкият принц гр.тервел: развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. 4. Задължителната документация на ОДК Малкият принц гр.тервел да се съхранява в Център за подкрепа за личностно развитие Малкият принц 6

7 гр.тервел. Разплащателни ведомости и финансово-счетоводните документи да се съхраняват в Отдел Просвета на община Тервел. 5. Трудовите правоотношения на служителите от преобразуваното учреждение да се уредят съгласно чл.123 от КТ. 6. Възлага на Кмета на община Тервел да извърши последващите съгласно закона действия. ТОЧКА ОСМА 8. Предложения и докладни записки. ОТНОСНО: Промяна на наименованията на общински училища в община Тервел. Решение На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.114, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с чл.312, ал.6 и 8, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), Общински съвет гр.тервел Реши: Дава съгласие за промяна на наименованието на СОУ Йордан Йовков гр.тервел в Средно училище (СУ) Йордан Йовков, считано от влизането на Закона в сила от г. 2. Възлага на Кмета на община Тервел да извърши последващите съгласно закона действия. ОТНОСНО: Промяна на наименованията на общински детски градини в община Тервел. Решение На основание чл.21, ал.1, т.18 и т.23, и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.310, ал.5 и чл.311 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), Общински съвет гр.тервел Реши: Дава съгласие за промяна на наименованията на детските градини в община Тервел, считано от влизането на Закона в сила от г., съгласно Приложение 1. 7

8 2. Възлага на Кмета на община Тервел да извърши последващите съгласно закона действия. ОТНОСНО: Одобряване разходите за командировки на Кмета на община Тервел за периода от г. до г. Решение 6 77 На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, Общински съвет гр.тервел Реши: І. Утвърждава отчетът на кмета на община Тервел за направените разходи за командировки през периода г., както следва: г г. гр.софия Министерство на културата, НСОРБ - дневни пари за 3 дни 50,00 лв. - квартирни пари за 2 нощувки 120,00 лв г г., - гр.софия ДФЗ, Министерство на културата - НИНКН - дневни пари за 4 дни 70,00 лв. - квартирни пари за 3 нощувки 180,00 лв г г., - гр. София НСОРБ, Министерство на културата - дневни пари за 4 дни 60,00 лв. - квартирни пари за 2 нощувки 120,00 лв г г., гр. София МОСВ, МК Национален институт за недвижимо културно наследство - дневни пари за 3 дни 50,00 лв. - квартирни пари за 2 нощувки 120,00 лв. ОТНОСНО: Съгласие за прокарване на въздушен оптичен кабел за пренос на данни от БЕРГОН - ИНТЕРНЕТ ЕООД Добрич на територията на гр.тервел. 8

9 Решение 6 78 На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.193, ал.6 от ЗУТ, във връзка с чл.281 от ЗЕС, Общински съвет гр.тервел Реши: Не приема предложение от кмета на община Тервел за даване съгласие за прокарване на въздушен оптичен кабел за пренос на данни от БЕРГОН - ИНТЕРНЕТ ЕООД Добрич на територията на гр.тервел. ОТНОСНО: Предварително съгласие при определяне на трасе на подземен водопровод, одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП-ПП с цел захранване на поземлен имот по КК на гр.тервел с вода за питейни и битови нужди. Решение На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет гр.тервел Реши: Дава предварително съгласие за определяне на трасе и прокарване на Подземен водопровод за захранване на ПИ по КК на гр.тервел. Трасето засяга 8 бр. имоти частна собственост и 3 бр. имоти общинска собственост. 2. На основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет гр.тервел Реши: Одобрява предоставеното задание от възложителя и разрешава изработване на ПУП-ПП за обект Подземен захранващ водопровод за ПИ по КК на гр.тервел. Проектното трасе засяга 8 бр. имоти частна собственост: , , , , , , , и 3 бр. имоти общинска собственост: и (земеделска земя с НТП за двата имота селскостопански, горски, ведомствен път ) и (урбанизирана територия с НТП второстепенна улица ). ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от ВиК ООД гр.добрич. Решение 6 80 На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.5 9

10 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет гр.тервел Реши: 1. Дава мандат на инж. Живко Жеков Георгиев кмет на община Тервел да представлява община Тервел на общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособената територия, обслужвана от ВиК ООД гр.добрич, което ще се проведе на г. 2.Съгласува Бизнес плана на оператора Водоснабдяване и канализация ООД гр.добрич, за следващия регулаторен период, определен с разпоредбите на 14, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите г г. 3. При невъзможност за участие на определения по т.1 представител в заседанието на общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособената територия, обслужвана от ВиК ООД гр.добрич, което ще се проведе на г., той ще бъде заместван от Пламен Христов Желязков зам. кмет на община Тервел. ОТНОСНО: Участие на община Тервел в Нова Кампания 2016 на Проект Красива България с проект по Мярка М Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради. Решение 6 81 На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет гр.тервел Реши: 1. Общински съвет гр.тервел дава съгласието си община Тервел да кандидатства в Нова кампания 2016 на Проект Красива България с проектно предложение с наименование Достъпна среда за общински музей в гр.тервел ; 2. Общински съвет гр.тервел дава съгласието си община Тервел да осигури съфинансиране на проект Достъпна среда за общински музей в гр.тервел в размер на лв. (Двадесет хиляди лева); 3. Общински съвет гр.тервел дава съгласието си община Тервел да разчете по приложимия ред средствата за съфинансиране на проект Достъпна среда за общински музей в гр.тервел в бюджета на община Тервел за 2016г. 10

11 4. Общински съвет гр.тервел възлага на Кмета на община Тервел всички последващи действия за кандидатстване и евентуално изпълнение на проекта. (Последното в случай на неговото определяне за финансиране от Проект Красива България Нова кампания 2016г.) ПРЕДЛОЖЕНИЕ: от инж. Симеон Симеонов председател на ОбС гр. Тервел ОТНОСНО: Избор на представител на Общински съвет гр.тервел в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия. Решение 6 82 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.64а, ал.2 от Закона за защита при бедствия, Общински съвет гр.тервел Реши: Избира инж. Симеон Георгиев Симеонов председател на Общински съвет за представител на Общински съвет гр.тервел в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: ( инж. С. Симеонов ) ПРОТОКОЛЧИК: ( Й. Донева ) 11

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2 -ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 /18.03.2013 г 176 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7 ал.2 от ЗБППМН Общински съвет Исперих 1. Приема

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински с

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински с ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: 08.06.2017 година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му

Подробно

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 120 протокол 17/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 120 протокол 17/ г. на Общ От решение 120 протокол 17/ 18.05.2017г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 120 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища Общински съвет - Маджарово приема Доклада

Подробно

reshenie_28_03_2013

reshenie_28_03_2013 ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на нова Наредба 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост. След направените изказвания

Подробно

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ХАРМАНЛИ МОТИВИ ЗA ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли От Мария

Подробно

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност европейски програми и проекти, местно развитие, предотвратяване

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност европейски програми и проекти, местно развитие, предотвратяване ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност европейски програми и проекти, местно развитие, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, обществен ред,

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 132 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 132 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр 132 Общинският съвет на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА Общинският съвет отменя Решение 111/17.09.2013 година, прието с Протокол 8 на редовно заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.09.2013

Подробно

Microsoft Word - RE6ENIE PROTOKOL 21.doc

Microsoft Word - RE6ENIE PROTOKOL 21.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ Препис-извлечение: Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на заседание с Протокол 21/13.10.2008г. 134 На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, чл.6

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

Наредба предучилищно образование

Наредба предучилищно образование НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА МОНТАНА /приета с Решение 305/27.10.2016 г. изм. с р-е 1021/28.02.2019 г./ Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази наредба се определят:

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 43 Протокол 4 от 27.01.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 7 От 28.06.2011 година Днес 28.06.2011 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 1. Ахмед Мудин

Подробно

Microsoft Word - ПРОТОКОЛ_ doc

Microsoft Word - ПРОТОКОЛ_ doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ 3680 гр.брусарци, ул. Георги Димитров 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11, www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi_adm@abv.bg Препис-извлечение! П Р О Т О К О Л 14 Днес, 28.09.2016

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ 7.07.209 год. /сряда/ от 5.00 часа в зала 22 на Община Кричим Председател на Общински съвет при

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОС, свиквам заседание на Общинския

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Р Е Ш Е Н И Е 372 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ 46 Относ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Р Е Ш Е Н И Е 372 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ 46 Относ 372 Относно: Актуализация на капиталови разходи към 31.12.2018 г. и актуализация в дейност Център за обществена подкрепа /526/ и Дневен център за работа с деца и младежи с увреждания/551/. 143/20.12.2018

Подробно

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. актуализация на поименния списък за капиталови разходи. 2. приемане на План-сметка и определяне размера

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47, Относно: Р Е Ш Е Н И Е

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47,   Относно: Р Е Ш Е Н И Е Относно: 461 Прието по Протокол 61/21.01.2015г. Избор на съдебни заседатели при Районен съд-девин за мандата 2015-2020г., от Община Борино. По предложение инж. Осман Кафа-Секретар на Община Борино и Председател

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА гр.роман тел.09123 2064 бул. Христо Ботев 132-136 e-mail: romanoa@mail.bg П Р О Т О К О Л 17 Днес 20.12.2012г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община Роман.

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx решение 183 протокол 25/ 28.12.2009 г. на Общински съвет - Маджарово Р Е Ш Е Н И Е 183 На основание чл.27, ал.6, от ЗМСМА, Общински съвет Маджарово приема отчета за дейността на Общински съвет Маджарово

Подробно

<4D F736F F D20D0E5F8E5EDE8FF20EFEE20EFF0EEF2EEEAEEEB20B EEF E320>

<4D F736F F D20D0E5F8E5EDE8FF20EFEE20EFF0EEF2EEEAEEEB20B EEF E320> ПРОТОКОЛ 3 От заседание на Общински съвет Сатовча проведено на 02.12.2011 година Дневния ред: 1. Приемане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ПРОТОКОЛ 3 година От заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 30 декември 2015 Дневен ред: 1. Докла

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ПРОТОКОЛ 3 година От заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 30 декември 2015 Дневен ред: 1. Докла ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ПРОТОКОЛ 3 година От заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 30 декември 2015 Дневен ред: 1. относно актуализация на Поименния списък за капиталови разходи

Подробно

Общинска администрация Суворово

Общинска администрация Суворово http://www.suvorovo.bg/bg/732-решения-от-12-то-заседание-от-26102016г Страница 1 Общинска администрация Суворово Решения от 12-то заседание от 26.10.2016г. РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ХІІ заседание,

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Протокол 55/31.10.2018г. РЕШЕНИЕ 355 На основание чл.21,

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 183 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 183 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр 183 Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА Общински съвет Ивайловград приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата

Подробно

ОБС - Покани - Комисии

ОБС - Покани - Комисии ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ Кмет, относно допълнение на Програмата за управление и Кмет, относно преобразуване чрез сливане

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за П Р О Т О К О Л 7 от 25.10.2006 година Днес 25.10.2006 година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 10, отсъстваха 3 съветника. 1.

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви 1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от,,вик ЕООД

Подробно

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437 ПРЕПИС ОТ 418 По първа точка Заповед АК-04-44/02.10.2013 г. на Областният управител на област Монтана. Ст. Панталеев подложи Заповедтта на поименно гласуване. След проведеното поименно гласуване с 20 гласа

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т К А М Е Н О ПОКАНА На основание чл.23 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Председателят на

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т К А М Е Н О ПОКАНА На основание чл.23 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Председателят на О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т К А М Е Н О ПОКАНА На основание чл.23 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Председателят на Общински съвет Камено, Област Бургас свиква СЕДЕМНАДЕСЕТОТО

Подробно

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ВАРВАРА, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВ

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ВАРВАРА, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВ ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ВАРВАРА, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЕНО ОТ ДЪРЖАВАТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ   – ПОМОРИЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ Р Е Ш Е Н И Я ОТ 25-ТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 21.05.2013г. /мандат 2011-2015г. / Решенията ще влязат в сила след изтичане н сроковете по чл.45 от ЗМСМА 07.06.2013г.

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи От решение 81 протокол 12/ 20.12.2012г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 81 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2от Закона за народните читалища Общински съвет Маджарово приема Годишна

Подробно