КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация:

Размер: px
Започни от страница:

Download "КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация:"

Препис

1 Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 21 г. Следваща актуализация: 3 юни 21 г. 1. Производство Септ. '9 Окт. '9 Ноем. '9 Дек. '9 Ян. '1 Февр. '1 Показател на доверие в промишлеността 1.1 % Промишлено производство 1.2.* III тр. '8 IV тр. '8 I тр. '9 II тр. '9 III тр. '9 IV тр. '9 Брутен вътрешен продукт 1.3.* Индивидуално потребление III тр. '8 IV тр. '8 I тр. '9 II тр. '9 III тр. '9 IV тр. '9 Показател на доверие на потребителите 2.1 % Септ. '9 Окт. '9 Ноем. '9 Дек. '9 Ян. '1 Февр. '1 Продажби в търговията на дребно 2.2.* III тр. '8 IV тр. '8 I тр. '9 II тр. '9 III тр. '9 IV тр. '9 Индивидуално крайно потребление 2.3.* Инвестиции III тр. '8 IV тр. '8 I тр. '9 II тр. '9 III тр. '9 IV тр. '9 Използване на оборудването в промишлеността 3.1 % Бруто образуване в основен капитал 3.2.* Изменение на запасите 3.3 % от БВП Пазар на труда III тр. '8 IV тр. '8 I тр. '9 II тр. '9 III тр. '9 IV тр. '9 Безработица 4.1 % Заети лица 4.2.* Разходи за труд 4.3.* Септ. '9 Окт. '9 Ноем. '9 Дек. '9 Ян. '1 Февр. '1 Недостиг на работна сила в промишлеността 4.4 % Заплати 4..* Международни трансакции Септ. '9 Окт. '9 Ноем. '9 Дек. '9 Ян. '1 Февр. '1 Поръчки от чужбина в промишлеността.1 баланс Износ на стоки.2 млн. евро Внос на стоки.3 млн. евро Търговско салдо.4 млн. евро Текуща сметка. млн. евро Преки инвестиции (нето).6 млн. евро Портфейлни инвестиции (нето).7 млн. евро III тр. '8 IV тр. '8 I тр. '9 II тр. '9 III тр. '9 IV тр. '9 Износ на стоки и услуги.8.* Внос на стоки и услуги.9.* Цени Септ. '9 Окт. '9 Ноем. '9 Дек. '9 Ян. '1 Февр. '1 ХИПЦ 6.1.* Цени на производител на вътрешния пазар (промишленост) 6.2.* Очаквания за продажните цени в промишлеността 6.3 баланс Очаквания за продажните цени в търговията на дребно 6.4 баланс Парични и финансови показатели Септ. '9 Окт. '9 Ноем. '9 Дек. '9 Ян. '1 Февр. '1 СОФИБОР (тримесечен) 7.1 индекс М3 7.2.* Вземания по кредити от нефинансови предприятия, домакинства и НТООД 7.3.* Обменен курс USD/BGN 7.4 стойност Номинален ефективен валутен курс 7. индекс Забележка: *. - темп на нарастване спрямо същия период на предходната година. 1

2 Коментар 1. Производство По данни от бизнес анкетите на през март 21 г. показателят на доверие в промишлеността се покачва с 1.7 пункта спрямо февруари. Повишението се дължи на пооптимистичните очаквания на мениджърите за производствената дейност през следващите три месеца. Осигуреността на предприятията с поръчки остава почти без промяна в сравнение с предходния месец. През януари 21 г. индексът на промишленото производство намалява с.9% в сравнение със същия месец на предходната година (по предварителни данни). Спад е отчетен в преработващата промишленост (с 1.%). Същевременно в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ и в добивната промишленост е регистрирано увеличение съответно от 1.1 и.4%. По предварителни оперативни данни брутният вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 29 г. възлиза на млн. лв. по текущи цени, като на човек от населението се падат лева. При среден за тримесечието валутен курс от лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на млн. долара и съответно долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на млн. евро, като на човек от населението се падат евро. Спрямо четвъртото тримесечие на 28 г. реалният спад на БВП е.9%. 2. Индивидуално потребление През януари 21 г. общият показател доверие на потребителите се понижава с.8 пункта спрямо равнището си от октомври 29 г., което се дължи главно на намаленото доверие сред населението в градовете. По мнение на потребителите се прогнозира, че икономическата ситуация в страната няма да се подобри през следващите дванадесет месеца. През януари 21 г. приходите от продажби в търговията на дребно намаляват с 12.9% спрямо същия месец на 29 година (по предварителни данни). Понижение се наблюдава във всички съставни дейности, като в търговията с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия е регистрирано незначително намаление от 1.%. Най-голям спад е отчетен в търговията с компютърна и комуникационна техника и в търговията с битова техника, мебели и други стоки за бита - съответно с 21.9 и 19.4%. За индивидуално потребление на населението през четвъртото тримесечие на 29 г. се изразходват 72.7% от произведения БВП. Реалното намаление на показателя спрямо съответното тримесечие на 28 г. е 8.7%. 3. Инвестиции През януари 21 г. средното натоварване на мощностите в промишлеността остава почти без промяна в сравнение с октомври миналата година и се оценява на 64.%. Бруто образуването в основен капитал през четвъртото тримесечие на 29 г. спрямо същия период на предходната година намалява в реално изражение с 3.4%. Относителният дял на тази категория в БВП е 24.7%. 4. Пазар на труда През четвъртото тримесечие на 29 г. общият брой на заетите лица на възраст и повече навършени години е хил., а относителният им дял от населението в същата възрастова група %. В сравнение със същия период на 28 г. броят на заетите лица намалява със хил., а коефициентът на заетост - с 2.6 пункта. Безработните лица през четвъртото тримесечие на 29 г. са хил., или 7.9% от икономически активното население. В сравнение със същото тримесечие на предходната година коефициентът на безработица нараства с 2.9 пункта, а броят на безработните лица - с 9.1 хиляди. Според бизнес анкетите на през март 21 г..6% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им. През декември 29 г. средната работна заплата е 62 лв. (по предварителни данни), което е с 4.2% повече в сравнение с предходния месец. Спрямо декември 28 г. ръстът е 1.4%. 2

3 . Международни трансакции Според оценките на мениджърите от промишлеността през март 21 г. в сравнение с февруари има известно подобрение в осигуреността на производството с поръчки от чужбина. За януари 21 г. текущата сметка има дефицит в размер на млн. евро (.7% от прогнозния БВП за 21 г.) при дефицит от 2. млн. евро (1.6% от БВП) за януари 29 година. Търговското салдо за януари 21 г. е отрицателно - в размер на млн. евро (.% от прогнозния БВП), при отрицателно салдо в размер на млн. евро (1.% от БВП) за януари 29 година. Износът на стоки (FOB) възлиза на 917. млн. евро за януари 21 г. при млн. евро за януари 29 г., като нараства с 12.8% на годишна база при спад от 27.% за януари 29 година. Вносът на стоки (FOB) за януари 21 г. e млн. евро, при млн. евро за януари 29 г., като намалява с.7% на годишна база при спад от 32.9% за януари 29 година. Преките инвестиции в чужбина за януари 21 г. са 1.9 млн. евро при 7.9 млн. евро за януари 29 година. Преките чуждестранни инвестиции в страната са 2.9 млн. евро (.2% от прогнозния БВП за 21 г.) при млн. евро (1.2% от БВП) за януари 29 година. Те покриват 21.8% от дефицита по текущата сметка за отчетния период при 7.9% за януари 29 година. За януари 21 г. портфейлните инвестиции - активи намаляват с 12.9 млн. евро, а за януари 29 г. те нарастват с млн. евро. Портфейлните инвестиции - пасиви нарастват с 4.2 млн. евро при намаление от.3 млн. евро за януари 29 година. Външнотърговското салдо от стоки и услуги за четвъртото тримесечие на 29 г. е отрицателно. Вносът на стоки и услуги надвишава с млн. лв. стойностния обем на износа. Спрямо съответното тримесечие на 28 г. износът на стоки и услуги се е увеличил реално с.8%, докато намалението на вноса е 2.%. 6. Цени През февруари 21 г. хармонизираният индекс на потребителските цени нараства с 1.7% в сравнение със същия месец на 29 година. Увеличение на цените има във всички наблюдавани групи стоки, с изключение на хранителни продукти и безалкохолни напитки, съобщения, облекло и обувки и жилища (наеми, текущ ремонт и поддържане), вода, електроенергия, газ и други горива. Най-голям ръст е регистриран в групата алкохолни напитки и тютюневи изделия %. Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през февруари 21 г. нараства с 2.% в сравнение със съответния месец на 29 година. Цените се увеличават в добивната промишленост - с 23.2%, и в преработващата промишленост - с.7%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е регистрирано намаление - със 7.3%. По данни от конюнктурната анкета през март 21 г. се наблюдава известно повишаване на очакванията за покачване на цените в промишлеността. 7. Парични и финансови показатели През февруари 21 г. тримесечният индекс на междубанковия пазар СОФИБОР намалява от 4.44 на 4.27% в сравнение с предходния месец при стойност 6.61% през февруари 29 година. Годишното увеличение на широките пари (агрегат М3) през февруари 21 г. е 8.1% при.% през януари, като в края на февруари обемът им възлиза на млрд. лв. (71.% от прогнозния БВП за 21 г.) при 47.1 млрд. лв. за януари 21 г. (7.% от БВП). Тесните пари М1 възлизат на млрд. лв., като се увеличават с 1.8% на годишна база при спад от.1% през януари. Обемът на вземанията по кредити от нефинансови предприятия и домакинства през февруари 21 г. възлиза на млрд. лв. (73.4% от прогнозния БВП за 21 г.), като годишното му увеличение е 2.4% при 2.9% през януари 21 година. Темпът на годишен прираст на кредитите на нефинансовите предприятия през февруари е.6% при 1.3% през предходния месец, а на кредитите за домакинства и НТООД -.6% през февруари при.6% през януари. През февруари 21 г. обменният курс на лева спрямо долара се увеличава в сравнение с предходния месец - от 1.37 на

4 1. ПРОИЗВОДСТВО 2. ИНДИВИДУАЛНО ПОТРЕБЛЕНИЕ Последни данни - март 21 г. % Показател на доверие в промишлеността % Показател на доверие на потребителите Дългосрочна средна Промишлено производство 3 Приходи от продажби в търговията на дребно Последни данни - четвърто тримесечие 29 г. Последни данни - четвърто тримесечие 29 г. 2 Брутен вътрешен продукт 2 Индивидуално крайно потребление Забележка: - темп на нарастване спрямо същия период на предходната година. 4

5 3. ИНВЕСТИЦИИ 4. ПАЗАР НА ТРУДА 8 Последни данни - четвърто тримесечие 29 г. % Натоварване на мощностите в промишлеността % Коефициент на безработица 2 Дългосрочна средна Последни данни - четвърто тримесечие 29 г Последни данни - четвърто тримесечие 29 г. 1 Бруто образуване в основен капитал Заети лица Последни данни - четвърто тримесечие 29 г. Последни данни - четвърто тримесечие 29 г. 1 % от БВП Изменение на запасите 2 Индекс на общите разходи на работодателите за труд Забележка: - темп на нарастване спрямо същия период на предходната година.

6 . МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСАКЦИИ Последни данни - март 21 г. Баланс Поръчки от чужбина в промишлеността Млн. евро 2. Търговско салдо -1. Износ на стоки Търговско салдо -6 Дългосрочна средна -2. Внос на стоки Млн. евро 4. Текуща сметка Млн. евро 12. Преки инвестиции - нето Последни данни - четвърто тримесечие 29 г. Млн. евро 4. Портфейлни инвестиции - нето Износ и внос на стоки и услуги Внос Износ Забележка: - темп на нарастване спрямо същия период на предходната година. 6

7 6. ЦЕНИ 7. ПАРИЧНИ И ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ Последни данни - февруари 21 г. Последни данни - февруари 21 г. 16. Хармонизиран индекс на потребителските цени 9. Индекс СОФИБОР Последни данни - февруари 21 г. Последни данни - февруари 21 г. 18 Цени на производител на вътрешния пазар (промишленост) 1 Паричен агрегат М3 и вземания по кредити на нефинансови предприятия, домакинства и НТООД Вземания по кредити на нефинансови предприятия, домакинства и НТООД Паричен агрегат М Последни данни - март 21 г. Последни данни - февруари 21 г. 1 Баланс Очаквания за продажните цени в търговията на дребно 7. Индекс (1997 = 1) Динамика на паричните агрегати М3 Пари в обращение Дългосрочна средна М Забележка: - темп на нарастване спрямо същия период на предходната година. 7

8 Ключови показатели за България - Обяснителни бележки Показатели Обяснение Източник 1. Производство 1.1. Показател на доверие в промишлеността Бизнес наблюдение в промишлеността. Показателят на доверие в промишлеността е средна аритметична на балансите на очакваната производствена активност, нивото на поръчките и нивото на запасите от готова продукция (последният баланс се взема с обратен знак) 1.2. Промишлено производство Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година 1.3. Брутен вътрешен продукт Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година 2. Индивидуално потребление 2.1. Показател на доверие на потребителите Наблюдение на потребителите. Показателят на доверие на потребителите е средна аритметична на балансите от четири въпроса (икономическа ситуация, финансово състояние, безработица и спестявания на домакинствата през следващите 12 месеца) 2.2. Продажби в търговията на дребно Приходи от продажби в търговията на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети. Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година 2.3. Индивидуално крайно потребление Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година 3. Инвестиции 3.1. Използване на оборудването в промишлеността Средно натоварване на мощностите в промишлеността като процент от пълното натоварване (данните се събират през януари, април, юли и октомври) 3.2. Бруто образуване в основен капитал Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година 3.3. Изменение на запасите В % от БВП 4. Пазар на труда 4.1. Безработица Процент от работната сила на България (данни от Наблюдението на работната сила) 4.2. Заети лица Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година (данни от Наблюдението на работната сила) 4.3. Разходи за труд Индекс на общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите по трудово и служебно правоотношение, темп на нарастване спрямо същия период на предходната година 4.4. Недостиг на работна сила в промишлеността Процент от промишлените предприятия, посочили недостига на работна сила като затруднение за осъществяване на дейността им 4.. Заплати Номинална стойност, темп на нарастване спрямо същия период на предходната година, средна месечна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение. Международни трансакции.1. Поръчки от чужбина в промишлеността Бизнес наблюдение в промишлеността. Баланс между положителните и отрицателните отговори.2. Износ на стоки Платежен баланс, млн. евро.3. Внос на стоки Платежен баланс, млн. евро.4. Търговско салдо Платежен баланс, млн. евро.. Текуща сметка Платежен баланс, млн. евро.6. Преки инвестиции (Нето) млн. евро, платежен баланс.7. Портфейлни инвестиции (Нето) млн. евро, платежен баланс.8. Износ на стоки и услуги Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година.9. Внос на стоки и услуги Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година 6. Цени 6.1. Хармонизиран индекс на потребителските цени Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година 6.2. Цени на производител на вътрешния пазар (промишленост) 6.3. Очаквания за продажните цени в промишлеността 6.4. Очаквания за продажните цени в търговията на дребно 7. Парични и финансови показатели Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година Бизнес наблюдение в промишлеността. Баланс между положителните и отрицателните отговори Бизнес наблюдение в търговията на дребно. Баланс между положителните и отрицателните отговори 7.1. СОФИБОР Тримесечен индекс на междубанковия пазар (SOFIBOR: SOFia Interbank Offered Rate, фиксинг на котировките на необезпечени депозити в български левове, предлагани на междубанковия пазар) 7.2. М3 Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година (месечни стойности: стойности в края на месеца) 7.3. Вземания по кредити от нефинансови Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година (месечни стойности: предприятия, домакинства и НТООД стойности в края на месеца) 7.4. Обменен курс USD/BGN Средни стойности за периода 7.. Номинален ефективен валутен курс Индекс (юни 1997 = 1) 8

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 юни 29 г. Следваща актуализация: 3 септември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Дек. '8 Ян. '9 Фев. '9 Март '9 Април '9 Май

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 29 г. Следваща актуализация: 3 юни 29 г. 1. Производство 26 27 28 Септ. '8 Окт. '8 Ноем. '8 Дек. '8 Ян. '9 Февр.

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 29 г. Следваща актуализация: 3 декември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Март '9 Април '9 Май '9 Юни '9 Юли '9

Подробно

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г.

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г. Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 21 г. Следваща актуализация: 3 декември 21 г. 1. Производство 27 28 29 Март '1 Април '1 Май '1 Юни '1 Юли '1 Август '1 Показател на доверие в

Подробно

Ключови показатели за България, г.

Ключови показатели за България, г. Ключови показатели за България Последни данни: 1 април 11 г. Следваща актуализация: 1 юли 11 г. 1. Производство 9 1 Септ. '1 Окт. '1 Ноем. '1 Дек. '1 Ян. '11 Февр. '11 Показател на доверие в промишлеността

Подробно

Ключови показатели за България (към г.)

Ключови показатели за България (към г.) Ключови показатели за България* Последни данни: 3 декември 1 година Следваща актуализация: април 17 година 1. Производство Май'1 Юни'1 Юли'1 Август'1 Септ.'1 Окт.'1 Ноем.'1 Дек.'1 Показател на доверие

Подробно

BG_design_11_2010.pub

BG_design_11_2010.pub БЪЛГАРИЯ: ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ Ноември, 21 България: Ключови индикатори 28 29 21e Растеж БВП (%) y/y 6.% -5.1%.3% Инфлация ИПЦ към края на годината (%) 7.8%.6% 2.2% Безработица (%) 6.31% 9.1%

Подробно

BG_design_04_2010.pub

BG_design_04_2010.pub БЪЛГАРИЯ: ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ Април, 2010 За март 2010 текущата сметка е отрицателна, в размер на EUR 238.7 млн., при отрицателна текуща сметка в размер на EUR 566.8 млн. за март 2009 България:

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март -0. 0.5 0.3 0.3 0.8 0.4.3.5. 0.9.0-3. 0. Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q* Q* Q3* Q4*

Подробно

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ През 2012 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 78 089 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в съпоставими цени за 2005 г., БВП се е

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Юни 219 * 219Q1*.%.5% 1.9% 1.8% 3.5% 3.9% 3.8% 3.1% 4.8% * Q1.219**..5 1.3 1.9 1.8 3.1 3.5 3.4 3.8 3.9 Изменение на БВП

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2* Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2*

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Февруари 2019 * Q1-Q3, 0.0% 0.5% 1.9% 1.8% 3.5% 3.2% 3.9% 3.8% * 0.0 0.5 1.3 1.8 1.9 3.3 3.5 3.8 3.9 Изменение на БВП в

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2** -8.3-5.5-5.5-5.5-4.7-4.5-3.6-2.3

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 203 * * * * * * * -8.9-5.4-3.7-5.3-4.7-4.3-5.4-2.5-2. -.2-0.2 - -0.3-0.4 0.0 0. 0.8 0.9.0 2.3 2.2 2. 2.4 2.3 2.4

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март2015

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март2015 София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4*

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември -0.1 0.5 0.3 0.3 0.8 0.4 0.9 0.9 1.3 1.5 1.1 1.3 1.8 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Подробно

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2, ОКТОМВРИ 9 ГОДИНА През октомври 9 г. бизнес анкетите на НСИ продължават да отчитат понижение на равнището на общия показател на бизнес климата 3, който намалява

Подробно

Стопанска конюнктура през април 2018 година

Стопанска конюнктура през април 2018 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, АПРИЛ 18 ГОДИНА През април 18 г. общият показател на бизнес климата 4 нараства с 2.8 пункта в сравнение с предходния месец (фиг. 1 от приложението), като

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 203 II. 203 III.203 IV. 203 V. 203 VI. 203 VII. 203 VIII. 203 IX. 203 X. 203 XI. 203 XII. 203 I. 204 II. 204 III. 204 IV. 204 V. 204 VI. 204 VII. 204 VIII. 204 IX. 204 X. 204 XI. 204 XII. 204 I. 205

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2, НОЕМВРИ 9 ГОДИНА Общият показател на бизнес климата 3 сe повишава с.4 пункта в сравнение с октомври, което е резултат главно от отчетения относително по-добър

Подробно

201511_S_BOP6_Press-bg

201511_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 януари 2016 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Ноември 2015 г. Текущата и капиталова сметка е отрицателна и възлиза на 133.3 млн. евро при излишък от 215.7 млн. евро за ноември За януари ноември

Подробно

201710_S_BOP6_Press-bg

201710_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 декември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Октомври 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 185.6 млн. евро при излишък от 13.7 млн. евро за октомври 2016 г. За

Подробно

201506_S_BOP6_Press-bg

201506_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 17 август 2015 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юни 2015 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 191.9 млн. евро при излишък от 449.1 млн. евро за юни 2014 г. За януари юни

Подробно

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ)

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ) БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ) През четвъртото тримесечие на 2015 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.1% спрямо съответното тримесечие

Подробно

201802_S_BOP6_Press-bg

201802_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 април 2018 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Февруари 2018 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 241.5 млн. евро при излишък от 247 млн. евро за февруари 2017 г. За януари

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА 697 По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово

Подробно

Наети лица и средна работна заплата, трето тримесечие 2011 година

Наети лица и средна работна заплата, трето тримесечие 2011 година НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА, ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Октомври 2014

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Октомври 2014 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Октомври Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Подробно

Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2019 година (експресни оценки)

Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2019 година (експресни оценки) СЪОБЩЕНИЕ НСИ на България ще извърши еталонна ревизия на данните в областта на националните сметки. Ревизията ще бъде осъществена съгласно утвърдените препоръки на Комитета по монетарна и финансова статистика

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЯНУАРИ 2013 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЯНУАРИ 2013 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ЯНУАРИ 13 ГОДИНА През януари 13 г. общият показател на бизнес климата 4 се понижава с 3.2 пункта спрямо равнището си от декември 12 г. (фиг. 1 от приложението)

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 1216.5 млн. евро при излишък от 813.5 млн. евро за юли 2016 г. За януари

Подробно

Стопанска конюнктура през октомври 2018 година

Стопанска конюнктура през октомври 2018 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ОКТОМВРИ 18 ГОДИНА През октомври 18 г. общият показател на бизнес климата 4 се понижава с 1.9 пункта спрямо предходния месец (фиг. 1 от приложението) в

Подробно

Стопанска конюнктура през декември 2016 година

Стопанска конюнктура през декември 2016 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ДЕКЕМВРИ 16 ГОДИНА През декември 16 г. общият показател на бизнес климата 4 остава на нивото си от предходния месец (фиг. 1 от приложението). Подобрение

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 209 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 209 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

201508_S_BOP6_Press-bg

201508_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 16 октомври 2015 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2015 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 539.2 млн. евро при излишък от 562.6 млн. евро за август 2014 г. За януари

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЮЛИ 2011 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЮЛИ 2011 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1, 2, 3, ЮЛИ 11 ГОДИНА През юли 11 г. общият показател на бизнес климата 4 се покачва с.7 пункта спрямо нивото си от предходния месец (фиг. 1), като подобрение

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро пр

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро пр ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 792.2 млн. евро при излишък от 575.7 млн. евро за август 2016 г. За януари

Подробно

Стопанска конюнктура през февруари 2017 година

Стопанска конюнктура през февруари 2017 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ФЕВРУАРИ 17 ГОДИНА През февруари 17 г. общият показател на бизнес климата 4 запазва приблизително равнището си от предходния месец (фиг. 1 от приложението).

Подробно

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 20 май 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Март 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 200.7 млн. евро при дефицит от 48.1 млн. евро за март 2018 г. За януари март

Подробно

Microsoft Word - Ec_activity_text_ doc

Microsoft Word - Ec_activity_text_ doc Обзор на икономическата активност в България към края на трето тримесечие на 212 г. Икономическата активност у нас се забавя през първите девет месеца на 212 г. в сравнение със същия период на предходната

Подробно

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през 2011 година

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през 2011 година ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ 11 ГОДИНА ДОХОДИ НА ДОМАКИНСТВАТА През 11 г. средният годишен доход общо на лице от домакинство е 3 937 лв., което е с 3.3 повече спрямо година. Основната

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ЮЛИ 19 ГОДИНА През юли 19 г. общият показател на бизнес климата 4 остава приблизително на равнището си от предходния месец (фиг. 1 от приложението). Понижение

Подробно

Bulletin BG 07 08

Bulletin BG 07 08 За януари юни 2008 г. текущата и капиталовата сметка има дефицит в размер на 3584.6 млн. евро (10.9% от БВП), при дефицит от 2821 млн. евро (9.8% от БВП) за същия период на 2007 Преките чуждестранни инвестиции

Подробно

Стопанска конюнктура през юни 2019 година

Стопанска конюнктура през юни 2019 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ЮНИ 19 ГОДИНА През юни 19 г. общият показател на бизнес климата 4 намалява с 1.3 пункта в сравнение с май (фиг. 1 от приложението) в резултат на по-неблагоприятния

Подробно

НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ЯНУАРИ 2015 ГОДИНА

НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ЯНУАРИ 2015 ГОДИНА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ЯНУАРИ 215 ГОДИНА През януари 215 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 4.8 пункта спрямо равнището си от октомври 214 г. (фиг. 1 от приложението), като

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 424.1 млн. евро при 31.7 млн. евро за май 2018 г. За януари май 2019 г. текущата

Подробно