ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) о

Размер: px
Започни от страница:

Download "ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) о"

Препис

1 ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) относителен дял от активите на фонда % стойност (в хил. лева) относителен дял от активите на фонда % Финансови инструменти общо, в т.ч.: 1,043, % 1,044, % 1.1. дългови 701, % 687, % 1.2. дялови (акции, права, дялове, варанти) 342, % 357, % 2. Влогове в банки 3. Инвестиционни имоти 54, % 54, % 4. Парични средства на каса и по разплащателни сметки 24, % 50, % 5. Вземания 28, % 30, % ОБЩО 1,150, % 1,180, %

2 ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД номер по ред Наименование на емитента вид финансов инструмент Вид икономическа дейност на емитента* код на ва лу та стойност /в хил. лева/ относит. дял от актив.на фонда % 1. Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варанти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 171, % BEFIMMO акции Даване под наем и експлоатация на собствени EUR % WERELDHAVE BELGIUM NV акции Даване под наем и експлоатация на собствени EUR % PROXIMUS акции Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани EUR 1, % MELEXIS NV акции Производство на електронни елементи EUR % BPOST SA акции Дейност на пощи предоставящи универсална EUR 2, % пощенска услуга AB INBEV акции Производство на пиво EUR 1, % ЕТРОПАЛ ЕАД акции Производство на медицински и зъболекарски BGN % инструменти и средства ТЕКСИМБАНК АД акции Друго парично посредничество BGN 3, % ГРАДУС АД акции Дейност на холдингови дружества BGN % НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД акции Даване под наем и експлоатация на собствени BGN % ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 1, % ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД акции Даване под наем и експлоатация на собствени BGN 11, % БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА С-Я акции Дейност на холдингови дружества BGN % АД ИНВЕСТОР БГ АД акции Дейност на информационни агенции BGN 2, % ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 2, % ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД акции Търговия с електрическа енергия BGN 2, % ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД акции Разпределение на електрическа енергия BGN 30, % СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД акции Дейност на холдингови дружества BGN % СИЛА ХОЛДИНГ АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 2, % ИК ГАЛАТА АД акции Покупка и продажба на собствени недвижими BGN 8, % имоти ХОЛДИНГ ВАРНА АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 13, % ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ акции Дейност на холдингови дружества BGN 1, % РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 3, % ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ акции Дейност на холдингови дружества BGN 4, % МОНБАТ АД акции Производство на акумулаторни батерии и BGN % акумулатори ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД акции Дейност на холдингови дружества BGN % ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА акции Други спомагателни дейности във финансовите BGN % услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване БГ АГРО АД акции Дейност на холдингови дружества BGN % АЛБЕНА АД акции Дейност на ресторанти и заведения за бързо BGN % обслужване СПАРКИ-ЕЛТОС АД акции Производство на преносими инструменти с BGN 1 вграден двигател ЕЛХИМ ИСКРА АД акции Производство на акумулаторни батерии и BGN % акумулатори ХИМСНАБ АД акции Даване под наем и експлоатация на собствени BGN 5, % ФАЗЕРЛЕС АД акции Производство на фурнир и дървесни плочи BGN % ФОРМОПЛАСТ АД акции Производство на други изделия от пластмаси BGN % КАУЧУК АД акции Производство на други изделия от каучук BGN 1, % КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС акции Ремонт и поддържане на плавателни съдове BGN 4, %

3 1.037 КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД акции Производство на котли за централно отопление BGN % и радиатори с неелектрическо загряване НЕОХИМ АД акции Производство на азотни съединения и торове BGN 1, % ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД акции Механично обработване на метал BGN СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА БТ АД акции Търговско посредничество с хранителни стоки BGN % напитки и тютюневи изделия СОФАРМА АД акции Производство на лекарствени продукти BGN 7, % СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА акции Даване под наем и експлоатация на собствени BGN 2, % ХОЛД РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД права Дейност на холдингови дружества BGN % LAFARGEHOLCIM LTD акции Дейности по реализиране на инвестиционни EUR % проекти за сгради INTERFUND INVESTMENTS PLC акции Други спомагателни дейности във финансовите EUR % услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване CONTINENTAL AG акции Производство на външни и вътрешни гуми EUR 1, % регенериране на пневматични гуми VARENGOLD BANK AG акции Друго парично посредничество EUR 1, % DEUTSCHE POST AG акции Дейност на пощи предоставящи универсална EUR 1, % пощенска услуга DEUTSCHE TELECOM акции Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани EUR 3, % DUERR AG акции Инженерни дейности и технически консултации EUR % GEA GROUP AG акции Специализирано търговско посредничество с EUR % други групи стоки RWE AG акции Производство на електрическа енергия EUR % DAIMLER AG акции Производство на автомобили и техните EUR 2, % двигатели SIEMENS AG акции Производство на други електрически EUR % съоръжения DEUTSCHE EUROSHOP AG акции Даване под наем и експлоатация на собствени EUR 1, % TRYSSENKRUPP AG акции Производство на чугун стомана и феросплави EUR % FREENET AG акции Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани EUR % ROCKET INTERNET SE акции Други дейности в областта на информационните EUR % технологии HELLA GMBH&CO KGAA акции Производство на други части и принадлежности EUR % за автомобили HUGO BOSS AG акции Производство на облекло и изделия от EUR % кожухарски кожи BAYER AG акции Производство на лекарствени продукти EUR 1, % E.ON SE акции Производство на електрическа енергия EUR % KION GROUP AG акции Товарен автомобилен транспорт EUR % OSRAM LICHT AG акции Производство на лампи и осветители EUR % PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE акции Създаване и излъчване на телевизионни програми EUR % SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG&CO акции Търговия на едро с части и принадлежности за автомобили EUR % SILTRONIC AG акции Производство на компютърна техника EUR % WACKER CHEMIE AG акции Търговия на едро с химични вещества и EUR % продукти CREDIT AGRICOLE акции Друго парично посредничество EUR % CARREFOUR SA акции Търговия на дребно в неспециализирани EUR 1, % магазини предимно с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия AXA SA акции Други спомагателни дейности в застраховането EUR 1, % и допълнителното пенсионно осигуряване FAURECIA акции Производство на други части и принадлежности EUR % за автомобили KLEPIERRE акции Даване под наем и експлоатация на собствени EUR 3, % ORANGE SA акции Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани EUR 1, % GDF SUEZ /ENGIE/ акции Производство на електрическа енергия EUR 1, % MERCIALYS акции Даване под наем и експлоатация на собствени EUR % VALEO SA акции Производство на други части и принадлежности за автомобили EUR 1, %

4 1.078 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD акции Даване под наем и експлоатация на собствени EUR 2, % RTL GROUP акции Създаване и излъчване на телевизионни EUR 1, % програми STMICROELECTRONICS NV акции Производство на компютърна техника EUR % EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV акции Даване под наем и експлоатация на собствени EUR % WERELDHAVE NV акции Даване под наем и експлоатация на собствени EUR 1, % ABN AMRO GROUP акции Друго парично посредничество EUR % ING GROEP акции Друго парично посредничество EUR % BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES акции Производство на други електрически и електронни проводници и кабели EUR 1, % 2. Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варанти по тях, търгувани на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, определена с наредба на КФН, които акции са включени в индекси на тези пазари или са привилегировани акции на емитент, чиито акции са включени в такива индекси общо, в т.ч.: 3, % AT&T INC. акции Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани USD % EXXON MOBIL CORP акции Производство на рафинирани нефтопродукти и USD 1, % брикети от въглища и торф GENERAL ELECTRIC CO акции Производство на други машини със специално USD % предназначение некласифицирани другаде HALLIBURTON CO акции Спомагателни дейности в добива на нефт и USD % природен газ UNITED STATES STEEL акции Механично обработване на метал USD % 3. Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка общо, в т.ч.: 4. Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и права, издадени при увеличаване на капитала на дружеството общо, в т.ч.: 13, % ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1, % СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1, % ФАДСИЦ ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % СЛС ИМОТИ АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСЦИД акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 5, % АДСИЦ КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 2, % 5. Акции на предприятие за колективно инвестиране, чийто изключителен предмет на дейност е инвестиране в, получило разрешение за извършване на дейност съгласно законодателството на държава членка общо, в т.ч.: 6. Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава членка или в трета държава, определена с наредба на КФН общо, в т.ч.: 168, % ДФ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ ФОНД акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови USD % ДФ ЕФ ПРИНСИПАЛ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % ДФ КОМПАС ПРОГРЕС акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 9, % ДФ КОНКОРД ФОНД-4 ЕНЕРГЕТИКА акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30 акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % ДФ КОМПАС ПЛЮС акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 2, % ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 3, %

5 6.008 ДФ КОНКОРД Ф.-5 Ц.И акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови ИЗТ.ЕВРОПА ДФ СKАЙ ГЛОБАЛ ETFS акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови ДФ КАПМАН ФИКС акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови ОБЛ ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови КОНКОРД ФОНД-7 САУТ-ИЙСТ ЮРЪП акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови ДФ КОНКОРД ФОНД-6 ОБЛИГАЦИИ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови ДФ С-МИКС акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови ДФ С-БОНДС акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови ДФ СЕЛЕКТ ОБЛИГАЦИИ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови ДФ КАПМАН МАКС акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови ДФ БАЛКАНИ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови НЕДВ.ИМ ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови ДФ ПРАЙМ АСЕТС акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови ДФ АСТРА КОМОДИТИ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови ДФ ТЕКСИМ КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови ДФ КУЕСТ ВИЖЪН акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови ДФ ПРЕСТИЖ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови ДФ ПРОФИТ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови Н.ЕВРОПА AMUNDI SF-EUR COMMOD-HEUR акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови LF EQUITY-GLB EQT FD-I-EUR акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % EUR % EUR 1, % BGN 5, % BGN 1, % BGN 10, % BGN 2, % BGN 7, % BGN 15, % USD 1, % BGN % BGN 3, % BGN 8, % BGN 10, % BGN 1, % BGN 2, % BGN 1, % BGN 1, % BGN 2, % BGN 1, % BGN % BGN 11, % BGN % BGN 1, % EUR % BGN 12, % USD % BGN % BGN 11, % BGN 10, % BGN % BGN % BGN 7, % BGN 8, % EUR % EUR 1, % EUR %

6 6.045 LYXOR STX 600 SELECT DIV 30 акции/дялове Друго парично посредничество EUR 1, % 7. Акции и/или дялове на алтернативни инвестиционни фондове, управлявани от лице, получило разрешение съгласно изискванията на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета общо, в т.ч.: 1, % OMNIHEDGE акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови RON 1, % Общо: 357, % * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори.

7 ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД номер по ред Наименование на емитента Вид икономическа дейност на емитента* код на ва лу та стойност /в хил. лева/ относит. дял от актив.на фонда % 1. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка общо, в т.ч. по емисии: 315, % МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X BGN 1, % МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 61, % МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 11, % OEKB OEST.KONTROLLBANK X USD 11, % OEKB OEST.KONTROLLBANK X USD 9, % OEKB OEST.KONTROLLBANK X USD 6, % REPUBLIC OF POLAND X USD 11, % REPUBLIC OF POLAND X USD 4, % LITHUANIA X USD 14, % REPUBLIC OF CROATIA X USD 3, % REP.OF LATVIA X USD 1, % REPUBLIKA SLOVENIJA X USD 3, % REP.OF LATVIA X USD 5, % HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK X USD 10, % CROATIAN BANK X EUR 9, % ROMANIA X EUR 18, % MAGYAR EXPORT IMPORT BANK X USD 5, % REPUBLIC OF CROATIA X EUR 4, % ROMANIA X EUR 7, % МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 30, % МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 3, % ROMANIA X EUR 15, % HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK X EUR 10, % МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 14, % ROMANIA X EUR 9, % REP.OF LATVIA X EUR 4, % ROMANIA X EUR 9, % HUNGARY, REPUBLIC X EUR 1, % REPUBLIC OF CROATIA X EUR 4, % ROMANIA X EUR 7, % 2. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка общо, в т.ч.: 63, % EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB Предоставяне на други финансови услуги без застраховане USD 17, % EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB Предоставяне на други финансови услуги без застраховане USD 18, % EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB Предоставяне на други финансови услуги без застраховане USD 6, % EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB Предоставяне на други финансови услуги без застраховане USD 19, % EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB Предоставяне на други финансови услуги без застраховане USD 3, % 3. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава, определена с наредба на комисията, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава общо, в т.ч.:

8 4. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава извън посочените в т. 3, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 82, % MONTENEGRO REP. X EUR 20, % REPUBLIC OF ALBANIA X EUR 19, % MONTENEGRO REP. X EUR 11, % MONTENEGRO REP. X EUR 5, % REPUBLIC OF ALBANIA X EUR 26, % 5. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг общо, в т.ч.: 6. Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка общо, в т.ч.: 7. Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, определена с наредба на КФН, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава общо, в т.ч.: 8. Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, извън посочените в т. 7, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 9. Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на държава членка, с цел финансиране на инфраструктурни проекти общо, в т.ч.: 10. Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 218, % ЕКИП-98 ХОЛДИНГ Дейност на холдингови дружества BGN 4, % КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 8, % АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД Дейност на холдингови дружества EUR % ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД Предоставяне на други финансови услуги без застраховане EUR 6, % РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 5, % ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ АД Производство на друго облекло и допълнения за облекло EUR 3, % АСТЕРА 1 ЕАД Организиране на хазартни игри EUR 1, % НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими BGN 3, % имоти СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества BGN 8, % СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 8, % ФАДСИЦ СИЛА ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества EUR 4, % СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества BGN 1, % ХОЛДИНГ ВАРНА АД Дейност на холдингови дружества EUR 8, % НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 5, % ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за EUR % сгради ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС ЕАД Управление на BGN 2, % БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД Производство на други части и принадлежности за EUR % автомобили ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ Дейност на холдингови дружества EUR 9, % СИИ ИМОТИ АДСИЦ Управление на BGN 3, % ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД Дейност на холдингови дружества EUR 7, % ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества EUR 7, % ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ Дейност на холдингови дружества EUR 8, % М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани BGN 9, % ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС ЕАД Предоставяне на други финансови услуги без застраховане BGN 1, % БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ АД Предоставяне на други финансови услуги без застраховане BGN 4, % АЗАЛИЯ I ЕАД Хотели и подобни места за настаняване EUR 3, % УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД Предоставяне на други финансови услуги без застраховане EUR 3, % ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 9, % АВТО ЮНИОН АД Дейност на холдингови дружества BGN % АДАРА АД Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност BGN 5, % некласифицирано другаде АЛТЕРОН АДСИЦ Покупка и продажба на собствени BGN 4, % TRANSALP Дейност на холдингови дружества EUR 26, %

9 HRVATSKA ELECTROPRIVEDA Производство на електрическа енергия USD 3, % ENERGO PRO AS Производство на електрическа енергия EUR 12, % ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ Дейност на холдингови дружества EUR 10, % ENERGO PRO AS Производство на електрическа енергия EUR 8, % БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ Дейност на холдингови дружества EUR 4, % 11. Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, с инвестиционен кредитен рейтинг общо, в т.ч.: 12. Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка общо, в т.ч.: 13. Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар общо, в т.ч.: 7, % СОЛАР ЛОГИСТИК ЕАД Управление на BGN 4, % УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД Консултантска дейност по стопанско и друго управление BGN 2, % Общо: 687, % * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори.

ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева)

ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи (в хил. лева) 29.03.2019 28.06.2019 относителен активите на (в хил. лева) относителен активите

Подробно

ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) от

ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) от ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи (в хил. лева) 29.03.2019 28.06.2019 относителен активите на (в хил. лева) относителен активите на

Подробно

Приложение 12 към чл. 9 N по ред ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" АКТИВИ Стойност /в хил. лев

Приложение 12 към чл. 9 N по ред ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ АКТИВИ Стойност /в хил. лев Приложение 12 към чл. 9 N по ред ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ 28.6.2019 г. 30.9.2019 г. Относителен дял от активите

Подробно

Приложение 12 към чл. 9 N по ред активи ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" стойност (в хил. лев

Приложение 12 към чл. 9 N по ред активи ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ стойност (в хил. лев Приложение 12 към чл. 9 N по ред активи ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" (в хил. лева) 28.6.2019 г. 30.9.2019 г. относителен активите на (в хил.

Подробно

CLASS ACTIV-PPF_ xls

CLASS ACTIV-PPF_ xls ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение 12 по ред АКТИВИ към 31.12.2018г. към 31.03.2019 г. 1. Финансови инструменти - общо, в т.ч.: 160 287 85.38% 162 628 85.70% 1.1. дългови 84 643

Подробно

CLASS ACTIV-PPF_ _ob6to_final.xlsx

CLASS ACTIV-PPF_ _ob6to_final.xlsx N по ред активи ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ (в хил. лева) относителен дял от на фонда ( в %) (в хил. лева) Приложение 12 към 31.3.2019г. към 28.6.2019 г. относителен дял от на фонда

Подробно

CLASS ACTIV-DPF_ xls

CLASS ACTIV-DPF_ xls ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение 12 по ред АКТИВИ към 30.09.2018 г. към 31.12.2018 г. 1. Финансови инструменти - общо, в т.ч.: 77 749 90.93% 78 932 91.74% 1.1. дългови 24 128

Подробно

CLASS ACTIV- PPF_ xls

CLASS ACTIV-  PPF_ xls ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение 12 към чл.9 по ред АКТИВИ към 30.09.2018 г. към 31.12.2018 г. от активите на от активите на 1. Финансови инструменти - общо, в т.ч.: 166 442

Подробно

ПОИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 УНИВЕРСАЛЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева)

ПОИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 УНИВЕРСАЛЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 N по ред активи (в хил. лева) 29.03.2019 28.6.2019 г. относителен активите на (в хил. лева) относителен активите на 1 2 3 4 5

Подробно

CLASS ACTIV-UPF_ _ob6to_final.xlsx

CLASS ACTIV-UPF_ _ob6to_final.xlsx Приложение 12 към чл. 9 N по ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" активи към 31.3.2019г. 28.6.2019 г. (в хил. лева) Относителен фонда % (в хил. лева)

Подробно

ПОИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 УНИВЕРСАЛЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева)

ПОИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 УНИВЕРСАЛЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 N по ред активи (в хил. лева) 28.06.2019 30.9.2019 относителен активите на (в хил. лева) относителен активите на 1 2 3 4 5 6 1.

Подробно

CLASS ACTIV-UPF_ xls

CLASS ACTIV-UPF_ xls ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "Съгласие" Приложение 12 към чл. 9 по ред АКТИВИ към 31.12.2018 г. към 31.03.2019 г. 1 2 3 4 5 6 1. Финансови инструменти - общо, в т.ч.: 1 138

Подробно

CLASS ACTIV-DPF_ xls

CLASS ACTIV-DPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ по ред АКТИВИ към края на предходната година към 30.06.2016 г. 1. Ценни книжа - общо, в т.ч.: 52 733 76.13% 62 375 92.28% 1.1. дългови ценни

Подробно

CLASS ACTIV-UPF_ xls

CLASS ACTIV-UPF_ xls Приложение 1 по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "Съгласие" /наименование на фонда за осигуряване/ към края на предходната година към 30.03.2018 г. Относителен дял от

Подробно

CLASS ACTIV-UPF_ xls

CLASS ACTIV-UPF_ xls Приложение 1 по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ към края на предходната година към 29.09.2017 г. 1. Ценни книжа - общо, в т.ч.: 863 961 83.70% 1 008 308 85.72% 1.1. дългови

Подробно

CLASS ACTIV-UPF_2015.xls

CLASS ACTIV-UPF_2015.xls Приложение 1 по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "Съгласие" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година към 31.12.2015

Подробно

Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ "Топлина". по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност

Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ Топлина. по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ "Топлина". АКТИВИ към края на пходната година Относителен дял от активите на към 31.12.2008.г. Относителен дял от активите на 1 2 3

Подробно

CLASS ACTIV-UPF_2014.xls

CLASS ACTIV-UPF_2014.xls Приложение 1 по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ към края на предходната година към 31.12.2014 г. Относителен дял от активите на фонда Относителен дял от активите на фонда 1.

Подробно

по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност от активите на /в хил. лева/ фонда /в %/ Стойност /в хил. лева/ Относителен дял

по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност от активите на /в хил. лева/ фонда /в %/ Стойност /в хил. лева/ Относителен дял по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност от активите на /в хил. лева/ фонда Стойност /в хил. лева/ Относителен дял от активите на фонда 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА

Подробно

po_vidove_aktivi_DPF_

po_vidove_aktivi_DPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на пходната година към 28.09.2018г.

Подробно

Investicii_UPF_ xls

Investicii_UPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година Към 31.03.2015г.

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ДСК-Родина" към г. към

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ ДСК-Родина към г. към по АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ДСК-Родина" към 28.06.2019 г. към 30.09.2019 г. Относителен дял от активите на Стойност /в хил.

Подробно

Investicii_PPF_ xls

Investicii_PPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година към 31.03.2015г.

Подробно

Investicii_DPF_

Investicii_DPF_ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение 1 към края на предходната година към 31.12.2013г. по ред АКТИВИ Относителен дял от активите на Относителен дял от активите на 1 2 3 4 5 6 1.

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ДСК-Родина" към г. към

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ ДСК-Родина към г. към по АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ДСК-Родина" към 28.06.2019 г. към 30.09.2019 г. Относителен дял от активите на Стойност /в хил.

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФПС "ДСК-Родина" към г. към 28.06

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФПС ДСК-Родина към г. към 28.06 по АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФПС "ДСК-Родина" към 31.03.019 г. към 8.06.019 г. Относителен дял от активите на Стойност /в хил. лева/

Подробно

CLASS ACTIV DPFPS xls

CLASS ACTIV DPFPS xls по ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.12.2014 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ДСК-Родина" към г. към

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ ДСК-Родина към г. към по АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ДСК-Родина" към 31.03.2019 г. към 28.06.2019 г. Относителен дял от активите на Стойност /в хил.

Подробно

Po-vidove_aktivi_PPF_

Po-vidove_aktivi_PPF_ Приложение 1 по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял от активите на фонда 1 2 3 4 5 6 1. Ценни книжа - общо, в т.ч.: 12035 72.28%

Подробно

Po-vidove_aktivi_PPF_

Po-vidove_aktivi_PPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на пходната година към 30.06.2017г.

Подробно

Po-vidove_aktivi_PPF_

Po-vidove_aktivi_PPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на пходната година към 31.03.2017г.

Подробно

Investicii_UPF_ xls

Investicii_UPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година Към 31.12.2017г.

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ДСК-Родина" към г. към

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ ДСК-Родина към г. към по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ДСК-Родина" към 31.03.2019 г. към 28.06.2019 г. Относителен дял от активите на Стойност фонда

Подробно

Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на ред /в хил. /в хил. лева/ на фонда фонда лева/ /в %/ /в %/ Прил

Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на ред /в хил. /в хил. лева/ на фонда фонда лева/ /в %/ /в %/ Прил Относителен АКТИВИ дял от активите от активите на на Приложение 1 Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на... /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към края

Подробно

Investicii_UPF_

Investicii_UPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ по ред АКТИВИ към края на предходната

Подробно

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн по ред АКТИВИ към края на предходната година към 30.06.2016 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

po_vidove_aktivi_DPF_

po_vidove_aktivi_DPF_ Приложение 1 АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на пходната година Относителен

Подробно

po_vidove_aktivi_DPF_

po_vidove_aktivi_DPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на пходната година към 30.06.2016г.

Подробно

Investicii_DPF_

Investicii_DPF_ по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година Относителен

Подробно

Investicii_UPF_ xls

Investicii_UPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година Към 31.12.2015г.

Подробно

по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ на ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД Вид фи

по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ на ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД Вид фи по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ на ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД Вид финансов Вид икономическа дейност на емитента Код на

Подробно

Po-vidove_aktivi_PPF_

Po-vidove_aktivi_PPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към 31.12.2014 г. АКТИВИ Стойност дял от

Подробно

Съобщения:

Съобщения: ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 14/27 октомври 2017 г. Новини: I. Приемане на емисия финансови инструменти на MTF SOFIA 1. Емитент: Алтерко АД Алтерко АД е вписан в регистъра на емитентите и емисиите финансови инструменти

Подробно

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн по ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.12.2013 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

Investicii_UPF_ xls

Investicii_UPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година Към 30.06.2016г.

Подробно

Investicii_PPF_ xls

Investicii_PPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година към 31.03.2016г.

Подробно

CLASS ACTIV DPFPS xls

CLASS ACTIV DPFPS xls по ред АКТИВИ към края на предходната година към 29.09.2017 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

Po-vidove_aktivi_PPF_

Po-vidove_aktivi_PPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към 31.12.2012 г. АКТИВИ Стойност от активите

Подробно

CLASS ACTIV DPF 2010.xls

CLASS ACTIV DPF 2010.xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ НА ДПФ ДСК-РОДИНА към края на предходната година към 31.12.2010г. по ред АКТИВИ Стойност Относителен дял от активите на Стойност Относителен

Подробно

po_vidove_aktivi_DPF_

po_vidove_aktivi_DPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към 31.12.2012 г. АКТИВИ Относителен

Подробно

CLASS ACTIV DPFPS xls

CLASS ACTIV DPFPS xls по ред АКТИВИ към края на предходната година към 30.06.2017 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ДСК-Родина" към г. към

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ ДСК-Родина към г. към по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ДСК-Родина" към 31.12.2018 г. към 29.03.2019 г. Относителен дял от активите на Стойност фонда

Подробно

CLASS ACTIV UPF xls

CLASS ACTIV UPF xls по ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.03.2017 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ДСК-Родина" към г. към

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ ДСК-Родина към г. към по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ДСК-Родина" към 28.09.2018 г. към 31.12.2018 г. Относителен дял от активите на Стойност фонда

Подробно

Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на ред /в хил. /в хил. лева/ на фонда фонда лева/ /в %/ /в %/ Прил

Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на ред /в хил. /в хил. лева/ на фонда фонда лева/ /в %/ /в %/ Прил Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на /в хил. /в хил. лева/ на лева/ Приложение 1 Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на... /наименование

Подробно

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн по ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.03.2016 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИТЕ В ДЯЛОВИТЕ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ на ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид ценна книга

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИТЕ В ДЯЛОВИТЕ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ на ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид ценна книга ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИТЕ В ДЯЛОВИТЕ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ на ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид ценна книга Вид икономическа дейност на емитента Стойност /в хил.

Подробно

Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на ред /в хил. /в хил. лева/ на фонда фонда лева/ /в %/ /в %/ Прил

Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на ред /в хил. /в хил. лева/ на фонда фонда лева/ /в %/ /в %/ Прил Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на /в хил. /в хил. лева/ на лева/ Приложение 1 Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на... /наименование

Подробно

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн по ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.12.2015 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

CLASS ACTIV PPF 2010.xls

CLASS ACTIV PPF 2010.xls по ред АКТИВИ към края на предходната година Стойност Относителен дял от активите на Стойност Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ НА ППФ ДСК-РОДИНА към 31.12.2010г. Относителен

Подробно

Po_vidove_aktivi_UPF__ _new_

Po_vidove_aktivi_UPF__ _new_ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ АКТИВИ към края на пходната година към 31.3.2017г.

Подробно

Po_vidove_aktivi_UPF__

Po_vidove_aktivi_UPF__ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование за допълнително пенсионно осигуряване/ АКТИВИ към края на пходната година дял от активите към 30.6.2017г.

Подробно

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните и

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните и Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Райфайзен Консервативен фонд България РГ-05-1246-1/14.02.2006 Дата брой дялове в НСА на дял 16.09.2019 125133855.20 81625338.5657 1.5330 1.5330 1.5330

Подробно

May-2019.indd

May-2019.indd МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА 1000, ул. Три уши 6 тел: (+359 2) 937 09 45; факс: (+359 2) 937 09 46 http://www.bse-sofia.bg; e-mail: bse@bse-sofia.bg Обобщена статистика Пазарна капитализация

Подробно