Microsoft Word - K.Buchkov[3. doc.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - K.Buchkov[3. doc.doc"

Препис

1 Р е ц е н з и я на дисертационен труд на Кръстьо Милчев Бучков за придобиване на образователна и научна степен доктор на тема Изследване на свръхлегираното състояние в свръхпроводима система Y(Ca)BaCuO. Рецензент: Марин Мирчев Господинов, професор, дфн, Институт по Физика на Твърдото Тяло при БАН, София. Представената ми за рецензиране дисертация на магисър по физика и редовен докторант в ИФТТ-БАН Кръстьо Милчев Бучков се състои от 92 страници, съдържа 83 фигури, 3 таблици и са цитирани 142 източника. Материалът е разделен в 5 глави. В първата глава е разгледано съвременното състояние на поставения за изследване научен проблем, а в останалите 4 глави са представени научните резултати от проведените изследвания и съответните изводи и научни приноси. Актуалност, цел и задачи на дисертационния труд Изследванията по синтезиране, изследване и приложения на ВТСП са едни от най-актуалните проблеми във физиката на кондензираната материя през последните 27 години. Предмет на изследвания в този дисертационен труд е т. нар. итриева система в която през 1987 г. беше за първи път открито свръхпроводящо състояние при температури над температурата на втечнения азот, като тази система беше и най-изследвана през тези изминали години. Субституционните ефекти оказват значително влияние върху свойствата на ВТСП и по-конкретно в тази система, поради което са обект на множество изследвания. Интерес предизвикват разнообразните ефекти вследствие на частичната субституция на Y 3+ с Ca 2+ в системата YBa 2 Cu 3 O 7-δ. Едно от основните направления, свързано със системата Y 1-x Ca x Ba 2 Cu 3 O 7-δ е изследване на фазовата диаграма на легиране. Този тип хетеровалентна субституция дава възможност за влияние върху концентрацията на носителите p в CuO 2 -равнините и за промяна на степента на легиране в системата YBa 2 Cu 3 O 7-δ, което е свързано също и с промяна на кислородното

2 съдържание. Субституцията в тази система променя също морфологията и интер-грануларните свойства, от които зависят някои транспортни свойства. Целта на дисертационния труд е изследване и анализ на ефектите на частичната субституция на Y 3+ с Ca 2+ върху свръхпроводящите (интер- и интра-грануларни) свойства на системата Y 1-x Ca x Ba 2 Cu 3 O 7-δ при различно количество субституция (x=0.025, 0.05, 0.10 и 0.20) и степен на легиране. За изпълнение на целите на дисертационния труд са поставени следните задачи: Синтез на поликристални образци от системата Y 1-x Ca x Ba 2 Cu 3 O 7-δ (x=0.025, 0.05, 0.10 и 0.20). Характеризиране на морфологията и стехиометрията на получените образци чрез структурни методи (XRD и SEM). Определяне на основни параметри и свръхпроводящи характеристики на различни състави. Направения литературен обзор и анализ на съвременното състояние на разработвания научен проблем, показват дълбокото и компететно познаване на достиженията в областта на високо температурната свърхпроводимост и по- конкретно Итриевата сестема и ефектите на субституция. Характеристика на естеството на представения материал. В този дисертационен труд са представени експериментални резултати от систематично и целенасочено проведени структурни и магнитни изследвания, чрез които са систематизирани и анализирани някои основни характеристики като: кристална структура, морфология, критична температура и степен на легиране на изследваните образци. Описаните в дисертационния труд материали са състави на системата Y 1-x Ca x Ba 2 Cu 3 O 7-δ при различен атомен процент на субституция (x=0.025, 0.05, 0.10 и 0.20) на тривалентния Y 3+ с двувалентния Ca 2+. Според специфичните разглеждания образците се обособяват в две групи: образци с различна степен на субституиране в посочения интервал и образци тип Y 0.80 Ca 0.20 Ba 2 Cu 3 O 7-δ при които е варирано кислородното съдържание. Преходите са регистрирани чрез AC магнитна възприемчивост и е определена критичната температура. Кристалната структура и фазовата чистота са изследвани с рентгенодифракционни методи. Направена също и приблизителна оценка на

3 кислородното съдържание в изследваната система. Описани са детайлите на процеса на синтезиране, както и различни подходи в зависимост от търсените модификации на образците. 3. Избрана методика на изследване. Докторанта е синтезирал обектите на изследвания по поставената цел и задачи за изпълнение. Тези обекти са характеризирани по методите на рентгено-структурен анализ. Морфологията е изследвана чрез електронномикроскопски методи. Основните физически свойства на изследваните свръхпроводящи образци са изследвани със следните експериментални методи: Измерване на намагнитването като функция на приложеното магнитно поле магнитния M(B) хистерезис, променливо-токова магнитна възприемчивост, E(J)-характеристики. 4. Характеристика на естесвото на изследванията. Проведени са изследвания на интер-грануларните свойства на Caсубституирани образци с различна степен на свръхлегираност. При голяма степен на субституция и свръхлегираност се създават S-N-S тип на интергрануларни връзки. При малка степен на субституиране или легираност се създават S-I-S тип интер-грануларни връзки. Тази промяна рефлектира сериозно върху интер-грануларния променливо-токов магнитен отклик, изследван детайлно чрез комбинирания анализ на фундаменталната и 3-та хармонична на магнитната възприемчивост. Изследванията на два субституирани образеца Y Ca Ba 2 Cu 3 O 7-δ и Y 0.80 Ca 0.20 Ba 2 Cu 3 O 7-δ показват различно поведение при вариране на честотата и амплитудата на променливото магнитно поле. Образецът Y 0.80 Ca 0.20 Ba 2 Cu 3 O 7-δ с S-N-S природа на интер-грануларните връзки има по-стабилно поведение в магнитно поле. Установено е, че при образеца Y Ca Ba 2 Cu 3 O 7-δ с малка степен на субституция и свръхлегираност с S-I-S тип на интергрануларните връзки, дисипативните процеси са по-силно изявени. 5. Научни и научно-приложни приноси. Основните научни приноси в дисертационния труд на докторант К.Бучков могат да бъдат систематизирани по следния начин:

4 Определени са параметрите на решетката на изследваните състави. Установено е, че увеличаването на процента на субституция води до промяна в орторомбичността (съотношение a/b параметри) и нарастването на c-параметъра. Чрез променливо-токова магнитна възприемчивост са определни критичините температури и съответно степента на легиране. Направен е сравнителен анализ на ефектите на субституция върху поведението на ширината на хистерезиса, повърхнинния бариер, екраниращите свойства на отделните зърна и магнитната фазова диаграма. Установено е, че при малки количества на Ca се наблюдава позитивен ефект върху пининг свойствата и най-широка хистерезисна крива. При големи количества на субституция с Ca, се наблюдава негативно влияние върху пининг свойствата, малка ширина на M(B) хистерезиса, също линията на необратимост е изместена към ниските температури. Наблюдаваните ефекти са свързани с малките размери на зърната и нехомогенно разпределение на атомите на Ca в материала. В образците с най-голяма степен на свръхлегираност е наблюдавано значително влияние на повърхнинния на Bean-Livingston, който се проявява в увеличаването на наклона на линията на необратимост и асиметричност на хистерезиса. Установено е, че малки концентрации на субституция на Ca (x=0.025) водят до подобряване на пининга, респективно на интра-грануларния критичен ток и линията на необратимост по сравнение с несубституираната YBCO система. При големи концентрации на субституция на Ca (x=0.20) и степен на легираност се променя морфологията, намаляват силата на пининг и интра-грануларния критичен ток и в тези условия действието на повърхнинния бариер става определящо. Установено е, че сегрегацията на Ca по повърхността на зърната, стимулира появата на вихрови токове в широк температурен интервал и води до значително температурно отместване на интер- и интрагрануларните преходи. Показано е преимуществото при използването на комбинирания анализ на фундаменталната и 3-та хармонична на променливо-токовата

5 магнитна възприемчивост за идентифициране на нелинейните и линейните процеси в магнитния отклик и при изследване на важни свойства на свръхпроводимите материали. 6. Личен принос на дисертанта Анализа на дисертационния труд и на публикациите на магистър К. Бучков върху които е написна дисертацията, дават основание да се приеме, че той има основна и водеща роля в тези изследвания. Получаването на обектите за изследване, определянето на структурните характеристики, проведените магнитни измервания и анализа на научните резултати, проведените магнитни измервания и интерпретацията на експерименталните резултати от тях са дело на докторанта. 7. Публикации по дисертационния труд Дисертационния труд е написан на основата на 5 публикувани работи в специализирани списания. Една от работите е глава от книга Superconductivity: Theory, Materials, and Applications, Nova Science Publishers, USA, Две от работите са отпечатани в най-реномираното списание по свръхпроводимост Physica C: Superconductivity, останалите две работи са публикувани в специализирани списания с импакт фактор. Забелязани са 6 цитирания на работите на докторанта. Една от работите, публикувана във Physica C: Superconductivity, е цитирана 4 пъти, а две от останалите цитирана по един път. Автореферата е направен съгласно ЗРАС и правилника за изпълнението му. В автореферата са отразени научните приноси и основните резултати, представени в дисертационния труд.

6 Заключение: Представеният дисертационен труд на магистър по физика Кръстьо Милчев Бучков характеризира кандидата като квалифициран специалист в областта на високотемпературната свръхпроводимост, способен за провеждане на научни изследвания на високо научно ниво в много важна и преспективна област на физиката. В заключение убедено препоръчвам на Почитаемото научно жури да присъди на магистър по физика Кръстьо Милчев Бучков научната и образователна степен доктор г. София Рецензент: Проф. дфн Марин Господинов

Р Е Ц Е Н З И Я на материалите по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност 4.1 Физичесни науки, електрични,

Р Е Ц Е Н З И Я на материалите по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност 4.1 Физичесни науки, електрични, Р Е Ц Е Н З И Я на материалите по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност 4.1 Физичесни науки, 01.03.26 електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Авторска справка за научни приноси на гл. ас. д-р Кръстьо Милчев Бучков I. Творческа биография Образование и професионален опит

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Авторска справка за научни приноси на гл. ас. д-р Кръстьо Милчев Бучков I. Творческа биография Образование и професионален опит ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Авторска справка за научни приноси на гл. ас. д-р Кръстьо Милчев Бучков I. Творческа биография Образование и професионален опит 1999-2004 бакалавърска степен, специалност Физика и Математика,

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я Р Е Ц Е Н З И Я на материалите по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Физика на кондензираната материя към направление Нанофизика ; професионално направление 4.1.

Подробно

Р Е Ц Е Н 3 И Я

Р Е Ц Е Н 3 И Я Р Е Ц Е Н 3 И Я По конкурс за академичното звание доцент, професионално направление 4.1. Физически науки, специалност Физика на кондензираната материя с кандидат: Радостина Стефанова Камбурова, доктор,

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_H Kolev.docx

Microsoft Word - Recenzia_H Kolev.docx РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Христо Господинов Колев, Институт по катализ, БАН Върху дисертационен труд за придобиване на образователната научна степен доктор по професионално направление 4.2. Химически науки,

Подробно

РЕЦЕН3ИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор по научно направление 4.4. Науки за земята, научна специалн

РЕЦЕН3ИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор по научно направление 4.4. Науки за земята, научна специалн РЕЦЕН3ИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор по научно направление 4.4. Науки за земята, научна специалност Минералогия и кристалография Автор на дисертационния

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е относно дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен Доктор професионално направление 4.1. Физически науки Ав

С Т А Н О В И Щ Е относно дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен Доктор професионално направление 4.1. Физически науки Ав С Т А Н О В И Щ Е относно дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен Доктор професионално направление 4.1. Физически науки Автор на дисертационния труд: Александър Алексиев Стефанов

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc РЕЦЕНЗИЯ от проф. дфн. ДОРИАНА ИВАНОВА МАЛИНОВСКА, асоцииран професор в ЦЛ СЕНЕИ-БАН, на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност 4.1.Физични науки

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

<4D F736F F D20D0E5F6E5EDE7E8FF20EDE020C4D220D02E20C4E8ECE8F2F0EEE2E0202D20C22ECAEEEBE5E22E646F6378>

<4D F736F F D20D0E5F6E5EDE7E8FF20EDE020C4D220D02E20C4E8ECE8F2F0EEE2E0202D20C22ECAEEEBE5E22E646F6378> РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Росица Филчева Димитрова Тема на дисертационния труд: Изследване на вълнови

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

1 РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Любомира Илиева Дим

1 РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Любомира Илиева Дим 1 РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Любомира Илиева Димитрова Тема на дисертационния труд: Създаване и изследване

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стопанство, ръководител катедра Национална и регионална

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор Област на висше образование: 4. Природни науки, математи

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор Област на висше образование: 4. Природни науки, математи Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.4. Науки

Подробно

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология, Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен ДОКТОР" по научната специалност

Подробно

СТАНОВИЩЕ oт проф. д-р Маргарита Теодосиева, Русенски университет А. Кънчев на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен до

СТАНОВИЩЕ oт проф. д-р Маргарита Теодосиева, Русенски университет А. Кънчев на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен до СТАНОВИЩЕ oт проф. д-р Маргарита Теодосиева, Русенски университет А. Кънчев на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 4. Природни науки,

Подробно

Справка за приносния характера на трудовете на д-р Стоян Иванов Гуцов

Справка за приносния характера на трудовете на д-р Стоян Иванов Гуцов Авторска справка за приносния характера на трудовете на доц. д-р Стоян Иванов Гуцов Изследванията на доц. д-р Стоян Иванов Гуцов са концентрирани в следните научни направления: I. Получаване и охарактеризиране

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационeн труд за получаване на образователната и научна степен доктор, Автор: маг.инж. Ивайло Пламенов Пенев Тема: ПОДХОД ЗА ПЛАНИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРАЛЕЛНИ ЗАДАЧИ В РАЗПРЕДЕЛЕНА

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Венета Иванова Грудева, Софийски университет Св. Кл. Охридски, Биологически факултет за дисертационен труд, представен за защит

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Венета Иванова Грудева, Софийски университет Св. Кл. Охридски, Биологически факултет за дисертационен труд, представен за защит СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Венета Иванова Грудева, Софийски университет Св. Кл. Охридски, Биологически факултет за дисертационен труд, представен за защита пред научно жури, сформирано със заповед РД-38-74/31.01.2017

Подробно

Microsoft Word - Recenzia - VV.doc

Microsoft Word - Recenzia - VV.doc РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образоваелната и научна степен доктор Тема на дисертационня труд: Макроорганизация на пигмент-белтъчни комплекси в различни функционални състояния и

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: Ирена Тодорова Борованска Тема

РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: Ирена Тодорова Борованска Тема РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: Ирена Тодорова Борованска Тема на дисертационния труд: Рециклиране на смесени отпадъци

Подробно

Microsoft Word - recensiya1.docx

Microsoft Word - recensiya1.docx Р Е Ц Е Н З И Я върху дисертационен труд на тема Наноразмерни прахове и високоплътна керамика от твърди разтвори на волфрамати Al 2-x Me x (WO 4 ) 3, (Me=Sc или In) за присъждане на образователната и научна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ И

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ И УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ 05.02.18 Икономика и управление Относно: дисертационен труд за

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_A-Mihailova-PhD-Thesis_DAPanayotov.doc

Microsoft Word - Recenzia_A-Mihailova-PhD-Thesis_DAPanayotov.doc Р Е Ц Е Н З И Я върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор, професионално направление 4.2 Химически науки (Химична кинетика и катализ) Тема на дисертационния труд:

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дхн Таня Стоянова Христова, Институт по органична химия с Център по фитохимия, БАН върху дисертационен труд за присъждане на образов

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дхн Таня Стоянова Христова, Институт по органична химия с Център по фитохимия, БАН върху дисертационен труд за присъждане на образов РЕЦЕНЗИЯ от проф. дхн Таня Стоянова Христова, Институт по органична химия с Център по фитохимия, БАН върху дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор, докторант: Геновева

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е

С Т А Н О В И Щ Е Р Е Ц Е Н З И Я На дисертационен труд за придобиване на научна степен доктор на науките Професионално направление 4.1. Физически науки (Eлектрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)

Подробно

Retzenzia Ivana Ilievska Sept 2018

Retzenzia Ivana Ilievska Sept 2018 РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за придобиване на образователната и научната степен Доктор Автор на дисертационния труд: магистър Ивана Илиевска Тема на дисертационния труд: Изследване на материали с приложение

Подробно

Повече от половин век силиция властваше като основен материал при производството на полупроводникови прибори и интегрални схеми на модерната микроелек

Повече от половин век силиция властваше като основен материал при производството на полупроводникови прибори и интегрални схеми на модерната микроелек Рецензия на дисертацията: Хетероинтерфейси в III-нитридни структури с голямо решетъчно несъответствие автор д-р Евгения Петрова Вълчева - доцент в Катедра по физика на твърдото тяло и микроелектроника

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълкадинова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет,

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград Относно: дисертационен

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен Доктор в научно направление 5.6 Материали и материалознание,

Р Е Ц Е Н З И Я върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен Доктор в научно направление 5.6 Материали и материалознание, Р Е Ц Е Н З И Я върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен Доктор в научно направление 5.6 Материали и материалознание, научна специалност Технология на полупроводниковите

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност

Подробно