uid= ?0

Размер: px
Започни от страница:

Download "uid= ?0"

Препис

1 стр. 1 от 13 ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997 г., изм., бр. 20 от 1998 г., бр. 14 от 2000 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 94 от 2005 Одобрена с ПМС 167 от г., обн., ДВ, бр. 71 от г., доп., бр. 92 от г., бр. 32 от г., изм., бр. 64 от г., изм. и доп., бр. 45 от г., доп., бр. 61 от г., изм. и доп., бр. 15 от г., изм., доп., бр. 2 от г., доп., бр. 28 от г., в сила от г., изм., бр. 36 от г., изм. и доп., бр. 20 от г., попр., бр. 24 от г., изм. и доп., бр. 95 от г., в сила от г., изм., бр. 14 от г., в сила от г.; изм. с Решение 798 от г. на ВАС на РБ - бр. 19 от г., в сила от г.; доп., бр. 89 от г., в сила от г., бр. 83 от г., в сила от г., изм. и доп., бр. 66 от от г. на ВАС на РБ - бр. 6 от г., в сила от г., изм. и доп., бр. 69 от г., в сила от г., изм., бр. 94 от г., в сила от г., бр. 35 от г., изм. и доп., бр. 75 от г., в сила от г., бр. 105 от г., в сила от г., бр. 75 от г., в сила от г., изм., бр. 22 от г., в сила от г., бр. 39 от г., в сила от г., изм. и доп., бр. 77 от г., в сила от г., доп., бр. 30 от г., в сила от г., изм., бр. 98 от г., в сила от г., изм. и доп., бр. 88 от г. Сборник закони - АПИС, кн. 10/92 г., стр. 241; кн. 4/93 г., стр. 165; кн. 5/93 г., стр. 142; кн. 8/93 г., стр. 290; кн. 7/94 г., стр. 309; кн. 3/96 г., стр. 448; кн. 7/96 г., стр. 394; кн. 2/97 г., стр. 352; кн. 5/97 г., стр. 380; кн. 3/98 г., стр. 557; кн. 9/98 г., стр. 567; кн. 11/2001 г., стр. 218; кн. 8/2003 г., стр. 598; кн. 2/2004 г., стр. 583; кн. 9/2004 г., стр. 611 Библиотека закони - АПИС, т. 3, р. 1, 121 (*) (Бел. ред. - измененията и допълненията, направени с Постановление 326 на Министерския съвет от г. за изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, ДВ, бр. 105 от г., влизат в сила от г., дотогава действа състоянието на акта от ДВ, бр. 75 от г., в сила от (**) (Бел. ред. - влизането в сила на измененията и допълненията, направени с Постановление 326 на Министерския съвет от г. за изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията не е съобразено от законодателя с промяната на влизането в сила на ЗТР от г., направена с 1 от ЗИ на ЗТР - ДВ, бр. 53 от Наименование на действията, услугите и книжата, за които се събира държавна такса проста (лв.) Размер на таксата пропорционална % А. Такси, събирани от съдилищата 1. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. и доп., бр. 20

2 стр. 2 от 13 от 1998 г., изм., бр. 66 от 2003 г.; изм. с 2а. (Нова - ДВ, бр. 92 от 1992 г., изм., бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с 2б. (Нова - ДВ, бр. 20 от 1998 г., изм., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 По жалби срещу административни актове се събира проста такса, както следва: а) от юридическите лица с нестопанска цел и от физическите лица, които не са търговци б) от юридически лица, без посочените в буква "а", и от физическите лица - търговци по смисъла на Търговския закон в) за касационни жалби таксите се събират в половин размер. 3. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с 4. (Отм. ДВ, бр. 22 от 4а. (Нова - ДВ, бр. 66 от 2003 г.; отм. с Решение б. (Нова - ДВ, бр. 66 от 2003 г.; отм. с Решение (Изм. - ДВ, бр. 15 от 6. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 10

3 стр. 3 от 13 Решение 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г.; отм., 7. (Нова - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. и доп., бр. 2 от 1997 г., изм., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 7а. (Предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2004 г.; отм., бр. 22 от б. (Нова - ДВ, бр. 32 от 1993 г., предишна т. 7а, бр. 15 от 1996 г., изм., бр. 53 от 7в. (Нова - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 8. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 8а. (Нова - ДВ, бр. 2 от 1997 г., отм., бр. 36 от (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2004 За тъжби, по които се образуват наказателни дела от частен характер 10. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2004 г.; отм., бр. 22 от (Изм. - ДВ, бр. 2 от 12

4 стр. 4 от г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с 12. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.; изм., бр. 22 от 2008 При обжалване пред погорен съд и по молби за отмяна се събират такси в половин размер върху обжалваната част. 13. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 13а. (Нова - ДВ, бр. 66 от 2003 г.; отм. с Решение (Изм. - ДВ, бр. 15 от РБ - бр. 6 от 2004 За частни жалби по наказателни дела от частен характер 15. (Изм. - ДВ, бр. 15 от РБ - бр. 6 от 2004 По молби за реабилитация, когато се образува дело 16. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 17. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2004 г.; отм., бр. 22 от (Изм. - ДВ, бр. 15 от 5 6

5 стр. 5 от 13 Решение 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г.; отм., 19. (Изм. - ДВ, бр. 15 от РБ - бр. 6 от 2004 За издаване на: а) (изм. ДВ, бр. 22 от заповед, удостоверение, включително свидетелство за съдимост б) (изм. - ДВ, бр. 22 от препис от документи а ако преписът е повече от една страница - за всяка следваща по в)(нова ДВ, бр. 75 от 2006 фотокопие от документи за всяка страница а ако фотокопието е повече от страници за всяка следваща по 20. (**)(Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с бр. 105 от (Изм. - ДВ, бр. 15 от 22. (Отм. ДВ, бр. 22 от 22а. (Нова ДВ, бр. 105 от 2006 г., отм., бр. 22 от 23. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г.,бр. РБ - бр. 6 от 2004 г.; доп., бр. 105 от 2006 г., отм., бр. 22 от 24. (Изм. - ДВ, бр. 15 от г.; отм. с Решение 798 на ВАС на РБ - бр. 19 от ,10 0,07

6 стр. 6 от 13 Б. (Отм. ДВ, бр. 22 от Такса за връчване (Загл. изм. - ДВ, бр. 95 от 1998 г., бр. 69 от (Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., отм., бр. 95 от (Отм. - ДВ, бр. 95 от (Отм. - ДВ, бр. 95 от (Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., отм., бр. 95 от 1998 (Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., отм., бр. 95 от (Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., отм., бр. 95 от (Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., отм., бр. 95 от (Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., доп., бр. 28 от 1997 г., отм., бр. 95 от а. (Нова - ДВ, бр. 61 от 1994 г., изм., бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., отм., бр. 95 от (Отм. - ДВ, бр. 95 от (Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., отм., бр. 95 от 1998 (Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997 г., изм., бр. 95 от 1998 г., отм., бр. 69 от а. (Нова - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм., бр. 95 от 1998 г., отм., В. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 35 от 2006 г., отм., бр. 22 от 2008 Такси по съдебното изпълнение. (Отм. ДВ, бр. 22 от а. (Отм. ДВ, бр. 22 от б. (Отм. ДВ, бр. 22 от в. (Отм. ДВ, бр. 22 от

7 стр. 7 от 13 г. (Отм. ДВ, бр. 22 от д. (Отм. ДВ, бр. 22 от е. (Отм. ДВ, бр. 22 от ж. (Отм. ДВ, бр. 22 от з. (Отм. ДВ, бр. 22 от и. (Отм. ДВ, бр. 22 от к. (Отм. ДВ, бр. 22 от л. (Отм. ДВ, бр. 22 от м. (Отм. ДВ, бр. 22 от н. (Отм. ДВ, бр. 22 от о. (Отм. ДВ, бр. 22 от п. (Отм. ДВ, бр. 22 от р. (Отм. ДВ, бр. 22 от 51. (Отм. ДВ, бр. 22 от 51а. (Отм. ДВ, бр. 22 от 51б. (Отм. ДВ, бр. 22 от 51в. (Отм. ДВ, бр. 22 от 51г. (Отм. ДВ, бр. 22 от 51д. (Отм. ДВ, бр. 22 от 51е. (Отм. ДВ, бр. 22 от 52. (Предишен текст на т. 52, изм. ДВ, бр. 75 от 2006 г., отм., бр. 22 от (Предишна забележка към т. 52 ДВ, бр. 75 от 2006 г., отм., бр. 22 от 54. (Предишна т. 53 ДВ, бр. 75 от 2006 г., отм., Г. Такси, събирани от Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 20 от (Изм. - ДВ, бр. 64 от 1993 г., доп., бр. 45 от 1994 г., изм., бр. 36 от 1997 г.,

8 стр. 8 от 13 бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с РБ - бр. 6 от 2004 По молби за придобиване и за възстановяване на българско гражданство от: а) (изм. ДВ, бр. 75 от 2007 лица, на които родителите или единият от родителите е български гражданин или е от българска народност б) (изм. ДВ, бр. 75 от 2007 за лица до 18- годишна възраст и за учащи се до 26-годишна възраст в) (изм. ДВ, бр. 75 от 2007 други лица 56. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 1993 г., бр. 2 от 1997 г., бр. г., бр. 75 от 2007 По молби за освобождаване от българско гражданство 57. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 1993 г., бр. 2 от 1997 г., бр. РБ - бр. 6 от 2004 г.; изм., бр. 75 от 2007 По молби за издаване на удостоверения за гражданство по чл. 39 от Закона за българското гражданство 58. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 1993 г., бр. 2 от 1997 г., бр. г., отм., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 75 от (Изм. - ДВ, бр. 64 от 1993 г., доп., бр. 45 от 1994 г., изм., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2004 За удостоверения за придобиване или възстановяване на българско гражданство или за издаване на дубликати в изпълнение на указ от: а) (изм. ДВ, бр. 75 от 2007 лица, на които родителите или единият от родителите е български гражданин или е от

9 стр. 9 от 13 българска народност б) (изм. ДВ, бр. 75 от 2007 за лица до 18- годишна възраст и за учащи се до 26-годишна възраст 20 в) други лица (Изм. ДВ, бр. 64 от 1993 г., бр. 2 от 1997 г., бр. За удостоверения за освобождаване от българско гражданство или за издаване на дубликати в изпълнение на указ 60а. (Нова ДВ, бр. 75 от 2007 За удостоверения, издавани във връзка с укази за отмяна на натурализацията или за лишаване от българско гражданство 61. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 1993 г., бр. 2 от 1997 г., бр. г., бр. 75 от 2007 За издаване на удостоверения по движението на преписките, за тълкуване на отделни случаи или за установяване на различни факти, свързани с промени в гражданството на лицата 62. (Изм. ДВ, бр. 64 от 1993 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 20 от 1998 За удостоверения, издавани във връзка с промени в гражданството по допълнителни укази, с които се изменят издадените вече укази 62а. (Нова ДВ, бр. 20 от 1998 г., попр., бр. 24 от 1998 г., изм., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г.; изм., бр. 77 от 2009 г., в сила от (1) За даване на съгласие за осиновяване от министъра на правосъдието по чл. 117, ал. 1 от Семейния кодекс (2) За разглеждане на заявление за издаване на разрешение за посредничество при международно осиновяване по чл. 121, ал. 1 от Семейния кодекс 62б. (Нова ДВ, бр. 20 от 1998 г., доп., бр. 89 от

10 стр. 10 от 13 г., изм., бр. 66 от 2004 г.; бр. 39 от 2009 г., в сила от За удостоверяване подписи на съдии и нотариуси върху документи, подлежащи на легализация и за удостоверяване с Apostille на актовете на съдилищата и нотариусите съгласно Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (ДВ, бр. 45 от в. (Нова ДВ, бр. 20 от 1998 г., изм., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г.; бр. 39 от 2009 г., в сила от г., бр. 98 от 2012 г., в сила от За издаване на свидетелство за съдимост: а) на лица, родени в чужбина, които пребивават в Република България 5 б) в електронен вид 3 62г. (Нова ДВ, бр. 2 от 1997 г., предишна т. 62а, изм., бр. 20 от 1998 г., предишна т. 62б, бр. 66 от 2004 За удостоверения, издавани от Главното управление на местата за лишаване от свобода и от затворите 62д. (Нова ДВ, бр. 83 от 2002 г., предишна т. 62в, бр. 66 от 2003 г.; изм. с РБ - бр. 6 от 2004 г.; бр. 39 от 2009 г., в сила от По молби за издаване на разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България 62е. (Нова ДВ, бр. 75 от 2006 г., изм., бр. 88 от 2013 За конкурса за нотариуси 62ж. (Нова ДВ, бр. 75 от 2006 За изпита за помощник-нотариуси по заместване

11 стр. 11 от 13 62з. (Нова ДВ, бр. 75 от 2007 За участие в конкурс за частни съдебни изпълнители 62и. (Нова ДВ, бр. 75 от 2007 За ползване на информационната система на съдебното изпълнение за година 62к. (Нова ДВ, бр. 75 от 2007 За вписване в Единния регистър на медиаторите 62л. (Нова ДВ, бр. 75 от 2007 За одобряване на организациите, които обучават медиатори 62м. (Нова ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от За издаване на удостоверение за юридическа правоспособност по чл. 301 от Закона за съдебната власт 62н. (Нова ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от За издаване дубликат на удостоверението по т. 62м 62о. (Нова ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от За вписване в регистъра по чл. 113, ал. 1, т. 2 от Семейния кодекс на осиновяващи с обичайно местопребиваване в чужбина, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в Република България при условията на пълно осиновяване 62п. (Нова ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от За вписване в регистъра по чл. 113, ал. 1, т. 3 от Семейния кодекс на осиновяващи с обичайно местопребиваване в Република България, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в чужбина 62р. (Нова ДВ, бр. 88 от 2013 За участие в конкурс за държавни съдебни изпълнители 62с. (Нова ДВ, бр. 88 от 2013 За участие в конкурс за съдии по вписванията

12 стр. 12 от 13 Д. Такси, събирани от прокуратурата (Нов - ДВ, бр. 15 от Удостоверения, служебни бележки, заверени преписи от документи, несвързани с наказателното производство от общ характер: а) (изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 за първата страница б) (изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 за всяка следваща страница 64. За удостоверяване съдържанието и подписа на документи и други книжа по чл. 4 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление 184 на Министерския съвет от 1958 г. (обн., Изв., бр. 73 от 1958 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1990 : а) (изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 за първата страница б) (изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 за всяка следваща страница Е. Такси, събирани от следствените служби (Нов - ДВ, бр. 2 от (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 За удостоверения, служебни бележки и заверени преписи от документи, несвързани с наказателното производство от общ характер Ако преписът е повече от една страница - за всяка следваща по Ж. Такси, събирани от Агенцията по вписванията (Нов - ДВ, бр. 69 от 2004 г., отм., бр. 94 от (Отм. ДВ, бр. 94 от

13 стр. 13 от 13 ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Постановление 316 на Министерския съвет от 30 декември 1996 г. за изменение и допълнение на Тарифа 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата и от Министерството на правосъдието (ДВ, бр. 2 от По висящи дела, преписки и нерешени молби, по които са събрани такси, допълнителни такси не се събират. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 123 на Министерския съвет от 15 юни 1999 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ, бр. 56 от 1999 г., в сила от В нормативните актове на Министерския съвет и в приложенията към тях, влезли в сила преди 5 юли 1999 г., всички числа в стари левове се заменят с намалени 1000 пъти числа в нови левове. Заключителни разпоредби 3. Постановлението се приема на основание 4, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за деноминация на лева. 4. Постановлението влиза в сила от 5 юли 1999 г. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление 10 на Министерския съвет от 11 февруари 2000 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ, бр. 14 от 2000 г., в сила от Думите "Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция", "министърът на правосъдието и правната евроинтеграция" и "министъра на правосъдието и правната евроинтеграция" се заменят съответно с "Министерството на правосъдието", "министърът на правосъдието" и "министъра на правосъдието" навсякъде в следните актове: Тарифа 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция, приета с Постановление 167 на Министерския съвет от 1992 г. (обн., ДВ, бр. 71 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1992 г., бр. 32 и 64 от 1993 г., бр. 45 и 61 от 1994 г., бр. 15 и 53 от 1996 г., бр. 28 и 36 от 1997 г. и бр. 20, 24 и 95 от ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА към Постановление 154 на Министерския съвет от 15 юли 2003 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ, бр. 66 от По висящи дела, преписки и нерешени молби, по които са събрани такси, допълнителни такси не се събират. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) (ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от За висящите производства, по които са събрани такси по отменената част от Тарифа 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, допълнителни такси не се събират....

No Title

No Title ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

tarifa1

tarifa1 ТАРИФА 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР.

Подробно

ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) Приета с ПМС 38 от г., обн., ДВ, бр. 22

ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) Приета с ПМС 38 от г., обн., ДВ, бр. 22 ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) Приета с ПМС 38 от 27.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г., в сила от 1.03.2008 г., доп., бр.

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) Приета с ПМС 38 от 27.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г., в сила от 1.03.2008 г., доп., бр.

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители Приета с ПМС 92 от 19.04.2006 г., обн., ДВ, бр. 35 от 28.04.2006 г., изм. и доп., бр. 24 от 12.03.2013 г. Раздел I Обикновени такси

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ДО Г- ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО Д О К Л А Д от ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ДО Г- ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО Д О К Л А Д от ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ДО Г- ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО Д О К Л А Д от ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение

Подробно

prilojenie_11

prilojenie_11 Калкулация на разходите за определяне на таксите по отдели на Община Шумен Таблица Услуга работна заплата материали и консумативи Разход за управление и контрол Непреки разходи (ел. енергия, газ, вода

Подробно

ПРАВИЛНИКЗАЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ,ЗАВЕРКИТЕИ ПРЕВОДИТЕНА ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ КНИЖА(ЗАГЛ.ИЗМ.-ДВ,БР.96ОТ1982Г.,В СИЛАОТ Г.) Всилаот г. ПриетсПМС

ПРАВИЛНИКЗАЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ,ЗАВЕРКИТЕИ ПРЕВОДИТЕНА ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ КНИЖА(ЗАГЛ.ИЗМ.-ДВ,БР.96ОТ1982Г.,В СИЛАОТ Г.) Всилаот г. ПриетсПМС ПРАВИЛНИКЗАЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ,ЗАВЕРКИТЕИ ПРЕВОДИТЕНА ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ КНИЖА(ЗАГЛ.ИЗМ.-ДВ,БР.96ОТ1982Г.,В СИЛАОТ01.01.1983Г.) Всилаот12.09.1958г. ПриетсПМС 184от03.09.1958г. Обн.ДВ.бр.73от 12 Септември1958г.,доп.ДВ.бр.10от

Подробно

РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Тарифата за т

РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Тарифата за т РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2019 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране

Подробно

Microsoft Word - NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_registrirane_na_cenite_na_tutunevite_izdeliq_ot_mestno_proizvodstvo_i.rtf

Microsoft Word - NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_registrirane_na_cenite_na_tutunevite_izdeliq_ot_mestno_proizvodstvo_i.rtf НАРЕДБА за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия от местно производство и от внос, търговията с тютюневи изделия и контрола върху търговията Приета с ПМС 192 от 30.07.2004 г.,

Подробно

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3 ПРОЕКТ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от ДЕЛЯН ДОБРЕВ Министър на икономиката, енергетиката и туризма ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ........ от.....................2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет МИНИСТЕРСКИЯТ

Подробно

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Подробно

ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110

ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г.,

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

rtf

rtf ПРОЕКТ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (Обн., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., бр. 64 от 7.08.2007 г.,

Подробно

Microsoft Word - pms162_2001_izm

Microsoft Word - pms162_2001_izm ПОСТАНОВЛЕНИЕ 162 на МС от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления Обн. - ДВ, бр. 59 от 03.07.2001 г.; в сила от 01.01.2002

Подробно

ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН ЗАПОВЕД г р/1 -{ З? гр. ПЛЕВЕН На осн. Чл. 86 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт ЗАПОВЯДВАМ: I. През съдебната вака

ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН ЗАПОВЕД г р/1 -{ З? гр. ПЛЕВЕН На осн. Чл. 86 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт ЗАПОВЯДВАМ: I. През съдебната вака ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН ЗАПОВЕД 30.07.2017 г р/1 -{ З? гр. ПЛЕВЕН На осн. Чл. 86 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт ЗАПОВЯДВАМ: I. През съдебната ваканция се разглеждат наказателни дела, както следва;

Подробно

ТАРИФАЗАТАКСИТЕ,КОИТО СЕСЪБИРАТПО ЗАКОНАЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕПРОДУКТИ ВХУМАННАТАМЕДИЦИНА ПриетасПМС 296от г. Обн.ДВ.бр.106от 14 Декември2007г.,изм

ТАРИФАЗАТАКСИТЕ,КОИТО СЕСЪБИРАТПО ЗАКОНАЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕПРОДУКТИ ВХУМАННАТАМЕДИЦИНА ПриетасПМС 296от г. Обн.ДВ.бр.106от 14 Декември2007г.,изм ТАРИФАЗАТАКСИТЕ,КОИТО СЕСЪБИРАТПО ЗАКОНАЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕПРОДУКТИ ВХУМАННАТАМЕДИЦИНА ПриетасПМС 296от04.12.2007г. Обн.ДВ.бр.106от 14 Декември2007г.,изм.ДВ.бр.102от 30 Декември 2010г.,изм.идоп.ДВ.бр.39от

Подробно

Препис-извлечение от протокол № 13

Препис-извлечение от протокол № 13 Препис-извлечение от протокол 13 от 30.08.2012 година на заседание на Общински съвет Стражица по т.4 от дневния ред: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси

Подробно

Microsoft Word - Document7

Microsoft Word - Document7 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.СЕПТЕМВРИ Р Е Ш Е Н И Е 505 Взето с протокол 26 от заседание на Общински съвет гр.септември проведено на 18.12.2009г. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2016 година ЗА изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет М И Н И С Т

Подробно

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от 01.07.2012 г. Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 18

Подробно

Приложение 2

Приложение 2 Приложение 2 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ APOSTILLE НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИДОБИТА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО НЕРЕГУЛИРАНА ПРОФЕСИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДОСТЪП ИЛИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл.40 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен. Шифър Наименование на услугата Такса

Подробно

No Title

No Title Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г.) (1) Производството на винено грозде, вино и други продукти от грозде или вино се осъществява от юридически и физически лица, които са вписани в регистъра при Националната

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

ПРОЕКТ! НАРЕДБА г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/ г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане

ПРОЕКТ! НАРЕДБА г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/ г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане ПРОЕКТ! НАРЕДБА... 201 г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните

Подробно

НАРЕДБА № 3 ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТИ НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

НАРЕДБА № 3 ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТИ НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НАРЕДБА 3 ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТИ НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Обн. ДВ. бр.16 от 21 Февруари 2006г. Чл. 1. С тази наредба се определят изискванията,

Подробно

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от С

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от С ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от Семейния кодекс (СК) Закон за гражданската регистрация

Подробно

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И

Подробно

No Title

No Title (Изм. - Решение 495 по Протокол 86 от 23.07.2015 г.) Услуги, извършвани от дирекция "Общинска собственост" и районните администрации 1. (Отм. - Решение 3 по Протокол 75 от 22.01.2015 г.) нотариуси, област

Подробно